UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

Bokmål

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1989

Teoretisk oppgave nr. 1 - 30. oktober 1989 kl. 09.00 - 15.00

 
1. Adgangen til å stille vilkår til begunstigende forvaltningsvedtak (enkeltvedtak).
2. Faktisk villfarelse som ugyldighetsgrunn ved forvaltningsvedtak (enkeltvedtak).
 
Begge oppgaver skal besvares.
 

Teoretisk oppgave nr. 2 - 31. oktober 1989 kl.09.00 - 15.00

 
1. Samtykke som straffrihetsgrunn.
2. Hva regnes som uteblivelse når uteblivelsesdom avsies i tvistemål?
 
Begge oppgaver skal besvares, men hovedvekten skal i det helt vesentlige legges på oppgave 1.
 

Teoretisk oppgave nr. 3 - 2. november 1989 kl. 09.00 - 15.00

 
1 Gjør rede for uttrykket "pådratt til inntektens ervervelse. sikrelse og vedlikeholdelse" i skattelovens § 44 første ledds første punktum.
2 Lex specialisprinsippet - innhold og gjennomslagskraft.
 
Begge oppgaver skal besvares.
 

Teoretisk oppgave nr. 4 - 3. november 1989 kl. 09.00 - 15.00

 
Grl. § 96.