UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1993

Teorioppgave nr. 1 - mandag 1. november 1993 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Sondringen mellom skyldspørsmålet og straffespørsmålet og sondringens rettslige betydning i straffesaker.
Nynorsk: Skilnaden mellom skuldspørsmålet og straffespørsmålet, og kva denne skilnaden rettsleg har å seie i straffesaker.

Teorioppgave nr. 2 - tirsdag 2. november 1993 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Tyveri.
Nynorsk: Tjuveri.

Teorioppgave nr. 3 - torsdag 4. november 1993 kl. 0900 - 1500

Bokmål: Motstrid mellom rettsregler.
Nynorsk: Motstrid mellom rettsreglar.

Bokmål:

Teorioppgave nr. 4 - fredag 5. november 1993 kl. 09.00 - 15.00

Del I

Tvml. § 197.

Del II

Utenriksminister Peder Ås var meget stolt over den fiskeriavtale som han hadde hjulpet til med å få i stand mellom Sør-Afrika og Mocambique. På grunn av Norges lange erfaring i fiskerispørsmål var han bedt om å megle i konflikten. Under en kort seremoni ved avtalens inngåelse mellom de to lands utenriksministre holdt han en tale og sa bl.a.: "Som Norges utenriksminister vil jeg på vegne av Regjeringen stille kr. 100 millioner til disposisjon for utvikling av nye fiskebåttyper som lokalbefolkningen i området for avtalen i Mocambique kan dra nytte av". I samsvar med vanlig praksis ble teksten av talen delt ut til de tilstedeværende pressefolk. Peder Ås tok ingen forbehold da han regnet det som utenkelig at ikke dette gikk i orden. Spørsmålet var dessuten i all hemmelighet klarert med statsministeren på forhånd. Da han kom tilbake til Norge ble spørsmålet lagt frem for Stortinget, som til alles overraskelse nektet å gi bevilgningen. Fra Mocambique regjering ble det oversendt en skarp note til den norske regjering om at pengene, som man i Mocambique hadde forskuttert, måtte overføres uansett hva Stortinget hevdet. Utenriksministeren var legitimert etter folkeretten og Norge hadde en folkerettslig plikt til å stille pengene til disposisjon. Hvordan de internrettslige regler i Norge var, hadde ingen betydning. Folkeretten måtte her gå foran endog Grunnloven om nødvendig.

Noen måneder senere var et norsk havforskningsskip på vei forbi Mocambique. Skipet var registrert i det ordinære skipsregisteret og som eier stod Universitetet i Bergen. Skipet var godt utenfor sjøterritoriet til Mocambique og hadde ingen planer om å søke havn der. Imidlertid ble en matros ombord alvorlig syk, og eneste utvei var å gå til havn for å bringe ham til sykehus. Ved ankomst ble det tatt arrest i skipet i Mocambique som sikkerhet for de 100 millioner som var blitt lovet av utenriksministeren. Den norske konsul på stedet hevdet overfor den lokale domstol at skipet ikke var eiet av den norske Stat og ikke kunne holdes tilbake, det selv om statene hadde økonomiske krav mot hverandre. Fra Mocambiques side ble det hevdet at Universitetet her måtte likestilles med staten, og at når en stat hadde krav mot en annen stat, kunne de etter folkeretten fritt beslaglegge skipet. Det var nok at det var norsk registrert. Hvorfor skipet måtte søke nødhavn, spilte ingen rolle. Når skipet først var der, gjaldt lokal lovgivning og folkeretten fikk ingen betydning uansett hvordan den ellers var å fortolke