UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1994

Teorioppgave nr. 1 - tirsdag 15. november kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Grunnloven § 96.
Nynorsk: Grunnlova § 96.

Teorioppgave nr. 2 - torsdag 17. november kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Hvilke hensyn legges det vekt på ved valg av straffereaksjon og reaksjonens omfang.
(Reaksjoner som formelt sett ikke er straff, behøver ikke behandles.)
Nynorsk: Kva for omsyn blir det lagt vekt på i samband med val av straffereaksjon og omfanget av reaksjonen.
(Reaksjonar som formelt sett ikkje er straff, treng ikkje drøftast.)

Teorioppgave nr. 3 - fredag 18. november kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Bruk av vilkår ved tildeling av sosialhjelp.
Nynorsk: Bruk av vilkår ved tildeling av sosialhjelp.

Teorioppgave nr. 4 - mandag 21. november kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Skatteplikt for fordeler som er vunnet ved arbeid, herunder reglene om innvinning, verdsettelse og rett inntektsår for slike fordeler. Reglene om personinntekt fra virksomhet skal ikke behandles. Forskrifter om skattefritak for visse naturalytelser m.v. og de særlige unntaksbestemmelsene i skatteloven § 42 tredje ledd og § 42 fjerde ledd første og andre punktum, skal heller ikke behandles.
Nynorsk: Skatteplikt for føremonar som er vunne ved arbeid, her og reglane om innvinning, verdsetting og rett inntektsår for slike føremonar. Reglane om personinntekt frå verksemnd skal ikkje drøftast. Forskriftar om skattefritak for visse naturalytingar m.m.. og dei særlege unntaksreglane i skattelova § 42 tredje leden og § 42 fjerde leden første og andre punktum, skal heller ikkje drøftast.