UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1995

Teorioppgave nr. 1 - fredag 10. november 1995 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Provokasjon og retorsjon i strafferetten.
Nynorsk: Provokasjon og retorsjon i strafferetten.

Teorioppgave nr. 2 - mandag 13. november 1995 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: 1. Skattelovens § 41, syvende ledd, første til og med fjerde punktum og tiende (siste) ledd, første til og med tredje punktum.
  2. Forenklet rettergang i sivilprosessen.

Begge oppgaver skal besvares.
Nynorsk: 1. Skattelovas § 41, sjuande leden, første til og med fjerde punktum og tiande (siste) leden, første til og med tredje punktum.
  2. Forenkla rettergang i sivilprosessen.

Begge oppgavane skal besvaras.
Vedlegg: a)

b)

- kopi av sktl. § 41.

- forskrift av 24. juni 1992 nr. 483.

Teorioppgave nr. 3 - onsdag 15. november 1995 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Omgjøring av forvaltningsvedtak utenfor klagesak.
Nynorsk: Omgjering av forvaltningsvedtak utanfor klagesak.

Teorioppgave nr. 4 - torsdag 16. november 1995 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Hva har Grunnloven å bety for spørsmålet om lover er gyldig og hvordan de skal tolkes?
Nynorsk: Kva har Grunnlova å seia for spørsmålet om lover er gyldige og for korleis dei skal tolkast?