UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1996

Teorioppgave nr. 1 - mandag 11. november 1996 kl. 09.00-15.00

Bokmål: Forhandlingsprinsippet og disposisjonsprinsippet i sivilprosessen.
Nynorsk: Forhandlingsprinsippet og disposisjonsprinsippet i sivil rettergang.

Teorioppgave nr. 2 - onsdag 13. november 1996 kl. 09.00-15.00

Bokmål: Krav til materiell kompetanse ved utøving av forvaltningsmyndighet.
Nynorsk: Krav til materiell kompetanse ved utøving av avgjerdsmakt i forvaltninga.

Teorioppgave nr. 3 - fredag 15. november 1996 kl. 09.00-15.00

Bokmål: 1. Redegjør for bestemmelsen i skatteloven § 44 første ledd første punktum om fradragsrett for "alle utgifter som skjønnes å være pådratt til inntektens ervervelse, sikrelse og vedlikeholdelse".
  2. Gjør rede for de særtrekk som preger folkeretten sammenlignet med et internt rettssystem.

Begge oppgavene skal besvares. Oppgavene skal buntes og innleveres hver for seg.

Nynorsk: 1. Gjer greie for føresegna i skattelova § 44 første ledd første punktum om rett til frådrag for "alle utgifter som skjønnes å være pådratt til inntektens ervervelse, sikrelse og vedlikeholdelse".
  2. Gjer greie for dei særtrekk som pregar folkeretten sammanlikna med eit internt rettssystem.

Begge oppgavane skal besvaras. Oppgavane skal buntas og leverast inn kvar for seg.

Teorioppgave nr. 4 - mandag 18. november 1996 kl. 09.00-15.00

Bokmål: Grunnloven § 100.
Nynorsk: Grunnlova § 100.