UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1999

Teorioppgave 1:

Bokmål: Betinget dom.
Nynorsk: Vilkårsdom.

Teorioppgave 2:

Bokmål: Den materielle rettskraftens objektive grenser i sivile saker.
Nynorsk: Dei objektive grensene for den materielle rettskrafta i sivile saker.

Teorioppgave 3:

Bokmål: Forholdet mellom lovtekst og rettsregel.
Nynorsk: Tilhøvet mellom lovtekst og rettsregel.

Teorioppgave 4:

Bokmål: En fremstilling og vurdering av reglene om tvangsinnleggelse og tvangsbruk overfor rusmiddelmisbrukere.
Nynorsk: Ei framstilling og vurdering av reglane om tvangsinnlegging og tvangsbruk overfor rusmiddelmisbrukarar.