UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 2000

Teorioppgave 1:

Bokmål: Gjør rede for hva som ligger i begrepene forsett, hensikt og overlegg i strafferetten.
Nynorsk: Gjer greie for kva som ligg i omgrepa forsett, hensikt og overlegg i strafferetten.

Teorioppgave 2:

Bokmål: Rett til økonomisk sosialhjelp.
Nynorsk: Rett til økonomisk sosialhjelp.

Teorioppgave 3:

Bokmål: Vurderingers betydning ved rettsanvendelsen.
Nynorsk: Kva vurderingar har å seie ved rettsbruken.

Teorioppgave 4:

Bokmål: Vilkår for realitetsbehandling av klager for Den europeiske menneskerettsdomstol.
Nynorsk: Vilkår for realitetshandsaming av klager for Den europeiske menneskerettsdomstolen.