UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1985

Teoretisk oppgåve nr. 1 - måndag 6. mai 1985

Nynorsk: Strafflagt forsøming.
Bokmål: Straffbar unnlatelse.

Teoretisk oppgåve nr. 2 - tysdag 7. mai 1985

Nynorsk Grunnlova § 105 og avgrensingar i råderetten over privat eigedom.
Bokmål: Grunnloven § 105 og innskrenkninger i råderetten over privat eiendom.

Teoretisk oppgåve nr. 3 - torsdag 9. mai 1985

Nynorsk: Skilnader mellom privatrett. strafferett og forvaltningsrett når det gjeld lovtolking og andre rettskjeldespørsmål.
Bokmål: Forskjeller mellom privatrett. strafferett og forvaltningsrett når det gjelder lovtolking og andre rettskildespørsmål.

Teoretisk oppgåve nr. 4 - fredag 10. mai 1985

Nynorsk: 1 Partsevne i sivilprosessen.
2 I kva mon kan vedtakinga av eit førelegg seinare setjast til side ?

Det skal svarast på begge oppgåvene.

Bokmål: 1 Partsevne i sivilprosessen.
2 I hvilken utstrekning kan vedtakelsen av et forelegg senere oppheves ?

Begge oppgaver skal besvares.