UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1986

Teoretisk oppgave nr. 1 - mandag 5. mai 1985

Bokmål: Forholdet mellom tiltalebeslutning og dom.
Nynorsk: Tilhøvet mellom vedtak om tiltale og dom.

Teoretisk oppgave nr. 2 - tirsdag 6. mai 1986

Bokmål: Motstrid mellom rettsregler.
Nynorsk: Motstrid mellom rettsreglar.

Teoretisk oppgave nr. 3 - onsdag 7. mai 1986

Bokmål: Grl. § 97 på kontraktsrettens og næringsrettens område.
Nynorsk: Grunnlova § 97 på kontraktsretten og næringslovgjevinga sitt område.

Teoretisk oppgave nr. 4 - fredag 9. mai 1986

For kandidater som går opp etter studieordningen av 1984 og 1977:

Bokmål: Forvaltningslovens anvendelse på avgjørelser innen helse- og sosialvesenet - en fremstilling og vurdering.
Nynorsk: Om bruken av forvaltningslova på avgjerder innan helse- og sosialvesenet - ei framstilling og vurdering.

For kandidater med 1. og 2. avdeling etter studieordningen av 1972:

Bokmål: Den strafferettslige betydning av beruselse i gjerningsøyeblikket.
Nynorsk: Den strafferettslege verknaden av at gjerningsmannen var rusa i gjerningsaugneblinken.