UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1988

Teoretisk oppgåve (1) - måndag 2. mai 1988 kl. 09.00 -15.00

Nynorsk: Grunnlova § 100.
Bokmål: Grunnloven § 100.

Teoretisk oppgåve (2) - tysdag 3. mai 1988 kl. 09.00 - 15.00

Nynorsk: I kva mon er domaren bunden av ordlyden når han skal løyse eit rettsspørsmål med utgangspunkt i ein skriven rettsregel.
Bokmål: I hvilken utstrekning er dommeren bundet av ordlyden når han skal løse et rettsspørsmål med utgangspunkt i en skrevet rettsregel.

Praktisk og teoretisk (3) oppgave - torsdag 5. mai 1988 kl. 09.00 - 15.00

I

I august måned satte Peder Ås sin bil, en Toyota Corolla 1983 modell, inn på verkstedet Tastad A/S for reparasjon. Han leverte fra seg en liste over de forhold som skulle utbedres. Under arbeidet oppdaget verkstedet enkelte andre svakheter ut over de som var nevnt i listen, og man valgte å reparere disse samtidig. Verkstedsregningen beløp seg totalt på kr. 14.000,-. Peder Ås ville imidlertid ikke betale mer em kr. 8.000,-, svarende til de forhold som han hadde bestilt. Verkstedet. som forlangte hele regningen betalt. nektet å utlevere bilen.
    Peder fremmet den 4 september 1987 begjæring om midlertidig forføyning for Lillevik namsrett med krav om at bilen straks skulle utleveres ham. Ved namsrettens kjennelse av 12. september fikk Peder medhold. Namsretten satte samtidig en frist på 3 uker for ham til å reise søksmål om utleveringskravet.
    Peder tok straks - uten forutgående forliksrådsbehandling - ut stevning for Lillevik herredsrett med påstand om rett til utlevering. Da han deretter skalle hente bilen, viste det seg at den var blitt stjålet.
    I prosesskriv datert 8. november 1987. som blant annet inneholdt kommentarer til verkstedets tilsvar. fremmet Peder som en alternativ påstand til utleveringskravet et krav pk kr. 54.000,-, som var bilens listepris. Videre fremmet han krav kr. 3.000,- til dekning av utgifter han hadde hatt til leiebil i august måned. Det ble senere utvekslet diverse prosesskriv mellom partene uten at påstandsendringen ble berørt.
    Hovedforhandling ble berammet til 6. april 1988. Bilen var ennå ikke funnet. Under: hovedforhandling møtte ingen av verkstedets styremedlemmer eller tilsatte. kun verkstedets prosessfullmektig, advokat Ole Vold.
    I innledningsforedraget gjorde Peder under henvisning til tvml. § 340 gjeldende at det skulle avsies uteblivelsesdom. Han fastholdt det alternative krav om kr. 54.000,- som var bilens listepris i september måned 1987, men med tillegg av morarenter, 18% p.a. av kr. 54.000,-, fra 4. september 1987 inntil betaling skjedde. Han fastholdt også refusjonskrav for leiebil. kr. 3.000,-.
    Verkstedets prosessfullmektig bestred at det var adgang til i avsi uteblivelsesdom all den tid han var møtt opp. Under enhver omstendighet kunne ikke uteblivelsesdom avsies med hensyn til morarentekravet. Videre bestred han at Peder i det hele hadde adgang til å fremme de krav som her var gjort. Ingen av kravene var forliksrådsbehandlet og verkstedet hadde heller ikke gitt sitt samtykke til påstandsendringene slik tvml. § 59. 2.ledd krever. Etter ham oppfatning måtte retten avvise hele saken, subsidiært måtte forhandlingen begrenses til utleveringskravet som var nevnt i stevningen.
    Drøft og ta stilling til de prosessuelle spørsmål oppgaven reiser.

II

Opphevelse av barneverntiltak - barnevernlovens § 48 siste ledd.

Begge oppgaver skal besvares.

Kandidaten bør bruke ca. 2/3 av tiden på del I og ca. 1/3 av tiden på del II.

Teoretisk oppgåve (4) - fredag 6. mai 1988 kl. 09.00 - 15.00

Nynorsk: Den strafferettslege verknaden av at gjerningsmannen er rusa på gjerningstidspunktet.
Bokmål: Den strafferettslige betydning av beruselse i gjerningsøyeblikket.