UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING VÅREN 1989

Teoretisk oppgave nr. 1 - mandag 24. april 1989 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Straffbar medvirkning
Nynorsk Strafflagd medverknad.

Teoretisk oppgave nr. 2 - tirsdag 25. april 1989 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Delegasjon av beslutningsmyndighet i forvaltningssaker.
Nynorsk: Delegasjon av avgjerdsmynde i forvaltningssaker.

Teoretisk oppgave nr. 3 - torsdag 27. april 1989 kl. 09.00 - 15.00

 

I

Hva innebærer det når man sier at dommeren i tvistemål er bundet av saksøkerens anførsler til støtte for sitt krav.

II

Peder Ås var eneaksjonær i Peder Ås A/S eiendomsselskap som eiet Storgaten 2 i Lillevik. Eiendommen som besto av 5 butikklokaler, ble leiet ut til Peder Ås A/S driftsselskap, som igjen framleiet lokalene til ulike kjøpmenn. Høsten 1987 innbød Peder Ås A/S driftsselskap diverse byggmestere til å inngi anbud på reparasjoner og rehabilitering av Storgaten 2. Byggmester Ole Vold svarte i brev adressert til Peder Ås A/S driftsselskap. Vold fikk jobben som ble utført våren 1988. Byggmester Vold sendte april måned faktura stor kr. 370.000,- til driftsselskapet, men den ble ikke betalt ved forfall. Det ble deretter sendt flere purringer med inkassovarsel til driftsselskapet, men uten at noe ble betalt. Juli måned 1988 leste Vold i avisen at Peder Ås A/S driftsselskap var gått konkurs. Samme dag sendte Vold ny faktura, nå adressert til Peder Ås A/S eiendomsselskap. Peder Ås svarte ved sin advokat den 22. juli at Peder Ås A/S eiendomsselskap ikke var ansvarlig for omkostningene, kun driftsselskapet.
    2. september 1988 reiste Vold ved advokat Kirkerud søksmål ved stevning for Lillevik herredsrett mot Peder Ås for fakturabeløpet med tillegg av morarenter. I stevningen ble det uttalt at både Vold og Kirkerud anså det uten hensikt å bringe saken inn for forliksrådet til mekling eller med krav om dom. Det ble i stevningen gjort gjeldende at Vold hadde forholdt seg til Peder Ås som var den person som flere ganger hadde anvist hvilke arbeider som skulle utføres og som også hadde forsikret ham om at pengene ville bli betalt i rett tid. Peder Ås måtte derfor under enhver omstendighet være ansvarlig for reparasjonsomkostningene. Som bilag til stevningen fulgte kopier av anbudsinnbydelsen, Volds svar, fakturaen og purringene, samt fakturaen stilet til Peder Ås A/S Eiendomsselskap og advokatens brev av 22.juni. Det ble endelig krevd avsagt uteblivelsesdom dersom vilkårene for slik dom var tilstede.
     Stevningen ble forkynt for Peder Ås, men han innga ikke tilsvar innen tilsvarsfristen 14. oktober. 2 dager etter at tilsvarsfristen var gått ut kom derimot et tilsvar hvor Ås gjorde gjeldende at Vold hadde reist søksmål mot feil person. Dette fremgikk klart av bilagene til stevningen. Det var videre uriktig at Vold hadde forholdt seg til ham slik det ble hevdet, idet all kontakt foregikk kun mellom kontorsjef Holm i driftsselskapet og Vold. Det var f.eks. kontorsjef Holm som hadde underskrevet anbudsinnbydelsen. Ås ba Holm innstevnet som vitne. Endelig hevdet Ås at saken måtte avvises. Under enhver omstendighet var det ikke adgang å avsi uteblivelsesdom når tilsvar var inngitt så kort tid etter at tilsvarsfristen var utgått.

Sorenskriveren kom til at dokumentbevisene i saken helt tydelig talte i favør av det syn Ås gjorde gjeldende i sitt tilsvar. Likevel avsa han 2. november 1988 uteblivelsesdom hvor Peder Ås ble dømt til å betale det påståtte beløp til Ole Vold samt saksomkostninger.

a Var det korrekt av sorenskriveren å avsi slik dom? Begrunn svaret.
b Tenk deg at du er advokat for Peder Ås. Hvilket rettsmiddel vil du velge mot dommen? Begrunn svaret.
Begge oppgavene skal besvares.

Teoretisk oppgave nr. 4 - fredag 28. april 1989 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Fordelsbegrepet i skattelovens § 42.
Nynorsk:: Fordelsomgrepet i skattelova § 42.