UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

Bokmål

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND.JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1991

Teoretisk oppgave nr. 1 - 29. april 1991 kl. 09.00 - 15.00

Fra sosial- og helseretten
Inngrep etter barnevernsloven - vilkår, saksbehandling og rettsvirkninger.

Teoretisk oppgave nr. 2 - 30. april 1991 kl. 09.00 - 15.00

Fra strafferetten
Straffbart forsøk (tilbaketreden fra forsøk skal ikke drøftes).

Teoretisk oppgave nr. 3 - 2. mai 1991 kl. 09.00 - 15.00

Fra statsretten
Om erstatningsansvar ved innskrenkning av rådigheten over fast eiendom.

Teoretisk oppgave nr. 4 - 3. mai 1991 kl. 09.00 - 15.00

Fra skatteretten
1 Skattemessig behandling av gevinst/tap ved avhendelse av bolig.
Vedlegg: Skattevedtaket for 1990.
Fra folkeretten
2 Individets stilling i folkeretten.
Begge oppgaver skal besvares. Ved bedømmelsen teller begge besvarelser omtrent likt. Kandidater etter 1972 - ordningen skal besvare oppgave 2, men i stedet for oppgave 1 besvarer de følgende oppgave:
  Faktisk villfarelse som ugyldighetsgrunn ved forvaltningsvedtak (enkeltvedtak).

 

VEDLEGG TIL TEORIOPPGAVE NR. 4: