UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING - VÅREN 1992

Teorioppgave nr. 1 - mandag 27. april 1992 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Hjemmelskrav og lovtolking i forvaltningsretten.
Nynorsk: Heimelskrav og lovtolking i forvaltningsretten.

Teorioppgave nr. 2 - tirsdag 28. april 1992 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: 1 Straffelovens § 239.
2 Hva menes med "uforbeholden tilståelse" i straffeprosesslovens § 248?
Begge oppgaver skal besvares. Oppgave 1 teller 2/3 og oppgave 2 1/3.
Nynorsk: 1 Straffelova § 239.
2 Kva meiner ein med "uforbeholden tilståelse" i straffeprosesslova § 248?
Det skal svarast på båe oppgåvene. Oppgåve 1 tel 2/3, og oppgåve 2 1/3.

Teorioppgave nr. 3 - torsdag 30. april 1992 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Gjør rede for skattelovens hovedregler om gevinstbeskatning, gevinstberegning og gevinstperiodisering utenfor næring. (Reglene for driftsmidler skal ikke behandles).
NB: Kandidaten kan velge om hanlhun vil besvare oppgaven på grunnlag av reglene før eller etter skattereformen, men alle spørsmål må drøftes etter det samme regelsett. Angi i begynnelsen av besvarelsen om den baseres på gamle eller nye regler.
Nynorsk: Gjer greie for hovudreglane i skattelova om skatteleggjing av vinst, utrekning av vinst, og periodisering av vinst utanfor næring. (Ein skal ikkje handsama reglane for driftsmidlar).
NB: Kandidaten kan velja om han/ho vil svara på oppgåva på grunnlag av reglane før eller etter skattereformen, men alle spørsmåla må drøftast etter det same regelsettet. Først i svaret må det seiast frå om svaret er basert på gamle eller nye reglar.

Teorioppgave nr. 4 - mandag 4. mai 1992 kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Grunnlovens § 97 på strafferettens og erstatningsrettens område.
Nynorsk: Grunnlova § 97 på området for strafferett og erstatningsrett.