UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1994

Teorioppgave nr.1 - mandag 25. april kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Om erstatningsansvar ved innskrenkning av rådigheten over fast eiendom.
Nynorsk: Om skadebotansvar ved innskrenking av rådvelde over fast eigedom.

Teorioppgave nr. 2 - tirsdag 26. april kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Internasjonale rettsregler og rettskildefaktorers betydning for norsk rettsanvendelse.
Nynorsk: Kva internasjonale rettsreglar og rettskjeldefaktorar har å seie for norsk rettsbruk.

Teorioppgave nr. 3 - torsdag 28. april kl. 09.00 - 15.00  

Bokmål: Fra sivilprosessen: Rettskraft.
Nynorsk: Frå sivilprosessen: Rettskraft.

Teorioppgave nr. 4 - fredag 29. april kl. 09.00 - 15.00

Likhetsprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet i norsk forvaltningsrett.