UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1995

Teorioppgave nr. 1 - fredag 28. april kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Begrepet siktede, og rettsvirkninger av å være siktet.
Nynorsk: Omgrepet den sikta, og rettsverknader av å vera sikta.

Teorioppgave nr. 2 - tirsdag 2. mai kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: 1. Statens lovgivnings- og tvangsmyndighet på sjøterritoriet og i de tilstøtende soner. De regler som gjelder for kontinentalsokkelen skal ikke behandles.
  2. Betydningen av lovforarbeider ved lovtolkning.
Begge oppgaver skal besvares. Ved sensuren teller oppgave 1 to tredeler og oppgave 2 en tredel.
Nynorsk: 1. Statens lovgjevnings- og tvangsmakt på sjøterritoriet og i dei tilstøytande sonane. Dei reglar som gjeld for kontinentalsokkelen skal ikkje handsamast.
  2. Kva lovforarbeid har å seie ved lovtolking.
Det skal svarast på båe oppgavene. Ved sensur tel oppgåve 1 to tredeler og oppgåve 2 ein tredel.

Teorioppgave nr. 3 - onsdag 3. mai kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Forvaltningens frie skjønn og de rettslige skranker for dette.
Nynorsk: Forvaltningens frie skjøn, og dei rettslege skrankane for dette.

Teorioppgave nr. 4 - fredag 5. mai kl. 09.00 - 15.00

Bokmål: Gi en fremstilling og vurdering av reglene om rett til helsehjelp.
Nynorsk: Gjev ein utgreiing om og vurdering av reglane om rett til helsehjelp.