UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1997

Teorioppgave nr. 1 - fredag 25. april 1997 kl. 09.00-15.00

Bokmål: Partsevne og prosessuell handleevne i sivilprosessen.
Nynorsk: Partsevne og prosessuell handleevne i sivilprosessen.

Teorioppgave nr. 2 - mandag 28. april 1997 kl. 09.00-15.00

Bokmål: Utenforliggende hensyn i forvaltningsretten.
Nynorsk: Utanforliggjande omsyn i forvaltningsretten.

Teorio
ppgave nr. 3 - onsdag 30. april 1997 kl. 09.00-15.00

I

Peder Aas ble 20. januar 1997 siktet for overtredelse av straffeloven § 258 jfr. § 257 og begjært varetektsfengslet pga. fare for bevisforspillelse. Lillevik forhørsrett fant imidlertid at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke og avsa kjennelse for at Aas skulle løslates. Politiet påkjærte umiddelbart kjennelsen og ba om at kjæremålet ble gitt oppsettende virkning, hvilket ble tatt til følge.
    I forbindelse med kjæremålet utvidet politiet siktelsen til å omfatte overtredelse av strl. § 162 første ledd og lov om legemidler av 4. desember 1992 nr. 132 § 31 § 24 for bruk, oppbevaring og forsøk på salg av ha ved at han den 19. januar 1997 sammen med flere andre oppholdt seg i leiligheten til sin nabo, Nils Kirkerud. Parkveien 7, Lillevik, hvor han hadde bragt med seg 4 gram hasjisj i jakken. Bakgrunnen for sammenkomsten i leiligheten var at Peder Aas samme dag for første gang hadde blitt far da hans samboer var nedkommet med tvillinger. I leiligheten til Kirkerud røykte Aas hasjisj og han hadde også uttalt overfor de andre tilstedeværende at "hvis noen ville ha seg en pipe, måtte de bare si i fra".
    Politiet hevdet i kjæremålet at det var skjellig grunn til mistanke, og at det ikke bare var fare for bevisforspillelse men også fare for at Aas skulle begå nye straffbare handlinger i tilknytning til overtredelse av narkotikalovgivningen. I kjæremålet anmodet politiet om muntlig forhandling, noe saksforberedende dommer i lagmannsretten umiddelbart avslo. Lagmannsretten avsa deretter kjennelse for fengsling 14 uker basert på det nye forhold som beskrevet av politiet fordi det var fare for gjentakelse for at Aas ville bruke hasjisj samt at det forelå fare for at Aas ville unndra seg fullbyrding av eventuell straff.
    Aas's forsvarer innga videre kjæremål og hevdet at kjennelsen måtte oppheves. Forsvareren gjorde bl.a. gjeldende at vilkårene for varetektsfengsling ikke var til stede. Aas erkjente å ha vært i besittelse av 4 gram hasjisj og å ha røykt hasjisj ved nevnte anledning, men dette kunne ikke medføre at han hadde "oppbevart" narkotika og det forelå heller ikke bevis for salg. Forholdet var i det hele ikke så alvorlig at det kvalifiserte for å anvende varetektsfengsel.
    Forsvareren mente videre at det burde vært avholdt muntlig forhandling for lagmannsretten. Han hevdet at det var en saksbehandlingsfeil at dette ikke var gjort. Hertil hevdet forsvareren at nevnte spørsmål under enhver omstendighet skulle vært avgjort ved kjennelse, og av den samlede rett. I det videre kjæremålet gjorde forsvareren også gjeldende at dersom Høyesteretts kjæremålsutvalg opphevet lagmannsrettens kjennelse, måtte Aas straks løslates.
Herover forfattes en betenkning hvor såvel de prinsipale som subsidiære spørsmål skal behandles.

II

Hva ligger i begrepet "falsk forklaring" i strl. § 163 ?
(§ 163 skal for øvrig ikke fortolkes. Heller ikke skal øvrige bestemmelser om falsk forklaring behandles.)

Begge oppgavene skal besvares.

Teorioppgave nr. 4 - fredag 02. mai kl. 09.00-15.00

Bokmål: Fra skatteretten:
Gi en tolkning av uttrykket "vunnet ved ... arbeid" i sktl. § 42 første ledd første punktum.
Nynorsk: Frå skatteretten:
Gje el tolkning av uttrykket "vunnet ved ... arbeid" i sktl. § 42 første leden første punktum.