UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -VÅREN 1998

Teorioppgave nr. 1:
Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

Domstolsprøving av forvaltningsvedtak.

Teorioppgave nr. 2:
Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

Bokmål: Om valg av straffereaksjon (straffeart og utmåling) og de hensyn som styrer fastsettelsen av straff innenfor lovens strafferamme.
Nynorsk: Om val av straffereaksjon (straffeart og utmåling) og dei omsyna som styrer fastsetjinga av straff innanfor lova si strafferamme.

Teorioppgave nr. 3:
Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

Bokmål: Kravene til domsgrunner ved by- og herredsrett i straffesaker og i sivile saker.
Nynorsk: Krava til domsgrunnar ved by- og heradsrett i straffesaker og i sivile saker.

Teorioppgave nr. 4:
Studieordningen av 1984 og studieordningen av 1997

Bokmål: Folkerett som rettskilde i norsk rett.
Nynorsk: Folkerett som rettskjelde i norsk rett.