UiB : Juridisk Fakultet : eksamen

 

JURIDISK FORPRØVE 
(Cand. jur. ordningen)

 

Rett og samfunn

 

Eksamensmodellen - vår 2004

På hvilken måte kan moralske vurderinger påvirke vår oppfatning av hva som er gjeldende rett? Hvilke problemer knytter det seg til å trekke inn slike vurderinger i juridisk argumentasjon.


Eksamensmodellen - høst 2003

Forholdet mellom lovtekst og rettsregel.


Eksamensmodellen - vår 2003

Hvilken funksjoner har rettsregler i et moderne samfunn? Kan rettsreglelens funksjon få betydning for hvordan den tolkes?

 

Seminarmodellen - vår 2003 Kunnskapstest

1. Hva mener vi med rettsstat?

2. Hvorfor er forutberegnelighet viktig i et rettssystem?

3. Hva er naturrett?

4. Hva er parlamentarisme og hva er det rettslige grunnlaget for denne rettsregelen?

 

Samtlige spørsmål skal besvares


Eksamensmodellen - høst 2002

Forholdet mellom rett og politikk

 

Seminarmodellen - høst 2002 Kunnskapstest

1. Hva er en rettsregel?

2. Hva er lovforarbeider og hvilken betydning har disse for rettsanvendelsen?

3. Hva er ulovfestet rett og hvordan finner vi denne?

4. Hva mener vi med "rettslig legitimitet"?

 

Samtlige spørsmål skal besvares


Eksamensmodellen - vår 2002

Hvordan kan jurister forsvare å tolke en lovtekst på en annen måte enn det som er en naturlig språklig forståelse?

 

Seminarmodellen - vår 2002 Kunnskapstest

1. Hva mener vi med "rettsstat"?

2. Hva mener vi med "rettssikkerhet"?

3. Hva er innskrenkende tolkning?

4. Hvordan kan innskrenkende tolkning begrunnes?

5. Hvorfor fikk vi parlamentarisme?

6. Hva er forholdet mellom norsk rett og folkerett?

 

Alle spørsmålene må besvares.


Eksamensmodellen - høst 2001

På hvilken måte kan moralske vurderinger påvirke vår forståelse av hva som er gjeldende rett med hensyn til et bestemt rettsspørsmål?

Hvilke særlige problemer knytter seg til bruk av slike argumenter i en rettslig sammenheng?

 

Seminarmodellen - høst 2001 Kunnskapstest

1. Hva er en rettsregel? Hva skiller rettsreglene fra andre normer?

2. Nevn noen sentrale rettskildefaktorer. Forklar kort forholdet mellom lovtekst og rettsregel.

3. Hvilke krav bør stilles til en rettsstat?

4. Hva legger vi i begrepet "funksjonell rettsoppfatning"?

5. Hva mener vi med "maktfordelingsprinsippet"? Har dette noen betydning i dag?

6. Forklar kort begrepene "naturrett" og "rettspositivisme"?

 

Alle spørsmål skal besvares.


Eksamensmodellen- vår 2001

Hva betyr det når vi sier at vi lever i en demokratisk rettsstat? Kan demokrati og rettsstatsidealet komme i konflikt med hverandre?

 

Seminarmodellen- vår 2001 Kunnskapstest

1. Gjør kort rede for begrepene rettskildefaktor, lovtolkning og rettsregel.

2. Hva kjennetegner en rettsnorm?

3. Hva menes med henholdsvis substansiell og funksjonell rettsoppfatning?

4. Hva er de viktigste rettssikkerhetsgarantier i en moderne rettsstat?

5. Kan det tenkes at moralnormer bør ha forrang framfor rettsnormer? Kan du gi et eller flere eksempler fra det 20. århundre der forholdet mellom rett og moral er kommet på spissen?

6. Forholdet mellom rett og politikk: Gi en kort redegjørelse for Høyesteretts rettsskapende virksomhet, og hvordan denne berører forholdet mellom dømmende og lovgivende virksomhet.

 

Alle sprøsmål skal besvares.


Høsten 2000

Rett og politikk - kan de skilles fra hverandre, og i tilfelle hvordan?

 

Seminarmodellen -høst 2000 Kunnskapstest

1. Hvorfor blir uskrevne rettsregler kodifisert? Gi ett eksempel fra rettshistorien.

2. Forklar begrepene legitimitet og legalitet.

3. Gjør rede for hva som forstås med en substansiell rettsoppfatning.

4. Gjør rede for hva som forstås med en funksjonell rettsoppfatning.

5. Gjør rede for hva som menes med naturrett og rettspositivisme.

6. Definer begrepet rettsregel. Hva skiller rettsregler fra andre normer?

7. Hva sier maktfordelings prinsippet om forholdet mellom rett og politikk? Hvordan stemmer dette med dagens norske rettssystem?

 

Alle spørsmål må besvares.