Handlingsplan for Kjemisk Institutt i perioden 2008-2010

 Innledning

 Kjemisk institutt sin handlingsplan for Helse, Miljø og Sikkerhet er basert på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet og UiB sine handlingsplaner for den neste perioden, det vil si til 2010.

Det er laget en todelt handlingsplan for HMS – en handlingsplan og en tiltaksplan.

Tiltaksplanen inneholder presisering av ansvar/frister og plass for rapportering.

 Satsingsområder

 Satsningsområde 1: Informasjon  

Målsetting: For å oppnå de mål UiB har satt, så må informasjon om HMS-ansvar, -organisering, -målsettinger og -planer gjøres kjent for alle på instituttet. Instituttet vil som sagt lage nye nettsider, som også vil inkludere en nettside om HMS-informasjon.Instituttet vil arbeide for at all sentral HMS-informasjon også skal foreligge i engelsk utgave.

Tiltak:

Satsingsområde 2: Generell HMS og Brannvern

Målsetting: Følge direktivene for godt HMS-arbeid med årlig vernerunde. Instituttet skal også gjennomføre ett HMS møte hvert år på en og en halv dag. Instituttet vil også holde HMS- informasjonen oppdatert via HMS-håndboken.Instituttet har sett behovet for ett videregående kurs i HMS. Instituttet vil utarbeide ett kurs for master studenter, gjesteforskere og nyansatte i løpet av perioden.

Tiltak:

Satsingsområde 3: Det psykososiale arbeidsmiljøet

Målsetting: Arbeidsmiljøet skal være inkluderende og ta vare på alle arbeidstakere uavhengig av livsfase, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Instituttet skal følge de plikter arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver. Instituttet skal følge fakultetet sine rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.

Tiltak:

Satsingsområde 4: Ytre miljø

Målsetting: Gjennom gode rutiner, samhandling og undervisning skal ansatte og studenter i fellesskap opparbeide en bevist holdning til egen miljørettet innsats.
Kjemisk institutt og fakultetet skal i fellesskap utarbeide retningslinjer for organisering av kjemikaliekjøp, oppbevaring og avfallshåndtering.
Vurdere muligheten for å bruke videokonferanse og telefonmøte fremfor reise.

Tiltak:

Satsingsområde 5: Bygg og helse

Målsetting: Kjemisk institutt vil at alle ansatte har et godt og trygt arbeids(inne)miljø.

Kjemisk institutt vil at alle ansatte har kjennskap til førstehjelp.
Kjemisk institutt vil følge opp fakultetet sin handlingsplan for å få avtrekkskapene kontrollert årlig.

Tiltak:

Satsingsområde 6: Sikkerhet  

Målsetting: Tekniske installasjoner/apparater.
Kjemisk institutt skal påse at installasjoner og utstyr som kan utløse fare for liv og helse, har gode kontroll- og vedlikeholdsrutiner.

Tiltak:

Satsingsområde 7: Særskilt risikofylt arbeidsmiljø

Kjemisk institutt vil sette fokus på risikovurdering av arbeidsoppgavene og lokalene ved instituttet. Arbeidsmiljølovgivningen presiserer, fra generelle bestemmelser om systematisk HMS-arbeid til helt spesielle forskrifter, at det skal gjennomføres risikovurderinger som grunnlag for risikoreduserende tiltak. Den kan bestå av HMS-runde eller en mer omfattende analyse (ROS).

Målsetting: Kjemisk institutt vil formalisere risiko- og sikkerhetsanalyse (ROS). Og i perioden vil en prøve å gjennomføre en ROS analyse av alle laboratoriene og verkstedene.  

Tiltak:

Instituttet sin handlingsplan vil bli revurdert ved utløpet av perioden