HELSE, MILJØ og Sikkerhet

VED KJEMISK INSTITUTT

 

 

 

FORORD

 

Kjemisk institutt har som målsetting å være en god og produktiv arbeidsplass der studenter og ansatte trives og føler seg trygge. En slik målsetting inneholder relative aspekter som kan være vanskelige å måle. Hva er en god arbeidsplass? Hva ligger i ”å trives”? Hva er optimal trygghet på vårt arbeidssted? Det forekommer alltid faktorer som kan forbedres!

 

Arbeidsoppgavene som utføres på instituttet innen forskning og undervisning har stor variasjonsbredde. Det er naturlig at instituttet har et særskilt ansvar i forbindelse med behandling av kjemiske forbindelser, inkludert gasser, samt enkelte typer instrumentering. Videre er vi og ønsker å være premissleverandører vedrørende behandling av kjemiske forbindelser også utenfor ”husets vegger”.

 

Det er nødvendig å vektlegge felles normer og adferd som gjør det mulig å oppnå vår målsetting på en realistisk måte. Det handler om å ha gode og felles kjøreregler. Det handler om å ha en organisasjonskultur som tillater og inviterer til konstruktive innspill, men det handler mest om at alle på instituttet kjenner til og utøver sitt ansvar, og arbeider aktivt for å bidra til at vår målsetting blir ivaretatt.

 

I denne sammenheng vil denne sikkerhetshåndboken være et viktig og konkret bidrag til å oppnå vår målsetting. Den er en oppslagsbok som gir rammebetingelser for prosedyrer i arbeid med kjemikalier og instrumenter. Beskrivelsene er grunnet i lovverket med henvisning til forskrifter og lover. Sikkerhetshåndboken bygger på internkontroll og beskriver ansvarsfordeling samt førstehjelpsprosedyrer av akutt karakter.

 

Sikkerhetshåndboken er utarbeidet og skrevet av overingeniør Ann Margot Whyatt ved Kjemisk institutt, UiB. Det er et svært omfattende arbeid som ligger bak, og instituttet ønsker å rette en stor takk til henne for dette arbeidet. Nå ligger ansvaret hos den enkelte til å ta sikkerhetshåndboken i bruk.

 

 

 

Kjemisk institutt

Bergen 04.04.04

 

Øyvind M. Andersen

Instituttleder