INNHALD

 

 

     FORORD

 

 

1.  HANDLINGSPLAN

 

      1.1. SATSINGSOMRÅDER

             1. Informasjon

             2. Generell HMS

             3. Det psykososiale arbeidsmiljøet

             4. Ytre miljø

             5. Bygg og helse

 

 

2.  INNLEDNING - ANSVAR

 

      2.1. VIRKEOMRÅDE FOR TRYGGHETSHÅNDBOKEN

      2.2. INSTITUTTLEDER SITT ANSVAR

      2.3. FAST VITSKAPELEG TILSATTE SITT ANSVAR

      2.4. DEN ENKELTE TILSATT, MASTER- OG DOKTORGRADSSTUDENT, OG GJESTEFORSKARAR OG BESØKENDE SITT ANSVAR

      2.5. MELDING AV ULYKKER, NESTENULYKKER OG AVVIK

      2.6. REVIDERING AV TRYGGHETSHÅNDBOKEN

 

 

3.  Generelle LABORATORIERUTINER

 

 

4.  Arbeid med farlige STOFF og PRODUKT

 

      4.1. Generelt om giftige kjemikalieR

      4.2. STOFFKARTOTEK OG KJEMIKALIEREGISTER

             4.2.1.  Stoffkartotek

             4.2.2.  Kjemikalieregister

             4.2.3.  Brukerplass

             4.2.4.  Vedlikeholdsrutiner for stoffkartoteket og kjemikalieregisteret.

             4.2.5.  EcoOnline-kontakten

      4.3. Konsentrerte syrer og baser

             4.3.1.  Førstehjelp

      4.4. Flussyre (HF), behandling av FLUSSYRERESTER

             4.4.1.  Førstehjelp

      4.5. PERKLORSYRE (HClO4), BEHANDLING AV PERKLORSYRE

             4.5.1.  Førstehjelp

      4.6. CYANID (CN), BEHANDLING AV CYANID OG CYANIDSALT

             4.6.1.  Førstehjelp

      4.7. HYDROGENSULFID (H2S), BEHANDLING AV HYDROGENSULFID

             4.7.1.  Førstehjelp

      4.8. DIISOCYANAT (-(NCO)2) OG ISOCYANAT (-NCO)

      4.9. KvikksØlv (Hg), behandling av KVIKKSØLVRESTER

             4.9.1.  Førstehjelp

      4.10           BLY (Pb), BEHANDLING AV BLY OG BLYFORBONDELSER

             4.10.1 Førstehjelp

      4.11      NATRIUM (Na), BEHANDLING AV NATRIUMRESTER

             4.11.1 Førstehjelp

      4.12           Brennbare organiske vÆsker og LØSEMIDLER

             4.12.1 Etanol og isopropanol

      4.13           EKSPLOSIVE PEROKSID

             4.13.1 Sikker bruk og håndtering

             4.13.2 Ulike testmetoder

             4.13.3 Fjerning av peroksid

      4.14           KJEMIKALIER SOM ER EKSPLOSIVE VED INNKJØP

      4.15           ALLERGIFRAMKALLANDE STOFF

      4.16           KreftframkallAnde stoff

 

 

5.  Risikoforhold ved bruk av tekniske HJELPEMIDLER

 

      5.1. BRUK AV TEKNISKE HJELPEMIDLER

      5.2. BEHANDLING, VASKING OG RENGJØRING AV GLASSUTSTYR

      5.3. VAKUUM- OG TRYKKAPPARATUR

             5.3.1.  Vakuumpumper

      5.4. ELEKTRISK APPARAT

             5.4.1.  Høyspenning

      5.5. STRÅLING

             5.5.1.  Ikkje ioniserende stråling

                              Ultrafiolett stråling (UV)

                              Infrarød stråling (IR)

                              Mikrobølger

             5.5.2.  Ioniserende stråling

      5.6. INSTRUMENTERING

             5.6.1.  Nukleær Magnetisk Resonans Spektrometer (NMR)

             5.6.2.  Massespektrometer (MS)

             5.6.3.  Røntgendiffraktometer

             5.6.4.  FT-IR-instrument

             5.6.5.  UV-VIS-instrument

             5.6.6   Gasskromatograf (GC)

             5.6.7.  Høytrykksvæskekromatograf (HPLC)

             5.6.8.  Atomabsorbsjonsspektrofotometer (AAS)

             5.6.9.  Polarograf

             5.6.10 Hanskeboks

      5.7. ANDRE HJELPEMIDLAR

             5.7.1.  Ultralydbad

             5.7.2.  Mikrobølgeovner

 

 

6.  GASS OG GASSTRYGGHET

 

      6.1. FAREMOMENTERMED GASS

             6.1.1.  Trykkøking

             6.1.2.  Kvelingsfare

             6.1.3.  Giftig gass

             6.1.4.  Brannfarleg gass

             6.1.5.  Oksygenanriking

             6.1.6.  Lave temperaturer

      6.2. HÅNDTERING AV GASSFLASKER OG UTSTYR

      6.3. BRUK AV DYPKJØLT GASS (KRYOGEN GASS)

             6.3.1.  Verneutstyr

             6.3.2.  Bruk av heis ved frakt av dypkjølt gass

      6.4. GASSFLASKER OG BRANN

             6.4.1.  Lokale branner

             6.4.2.  Større branner

             6.4.3.  Brannfarlige gasser

             6.4.4.  Giftige og korroderende gasser

             6.4.5.  Acetylenflasker

      6.5. BESTILLING AV GASS

      6.6. HENTING OG RETUR AV GASSFLASKER

      6.7. MERKING AV LABORATORIA

 

 

7.  AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING

 

      7.1. ANSVAR FOR AVFALLSHÅNDTERINGA

      7.2. KONTAKTPERSON FOR FARLIG AVFALL OG PROBLEMAVFALL

      7.3. ULIKE TYPER AVFALL

      7.4. FORBRUKSAVFALL

             7.4.1.  Papir

             7.4.2.  Papp

             7.4.3.  Glass

             7.4.4.  Metall

             7.4.5.  PC-utstyr/EE-avfall

             7.4.6.  Lysstoffrør/Lyspærer

             7.4.7.  Restavfall

      7.5. PROBLEMAVFALL

             7.5.1.  Stikkende og skjærende

             7.5.2.  Patologisk avfall

             7.5.3.  Geler

             7.5.4.  Cytostatika

             7.5.5.  Mikrobiologisk smitteavfall

             7.5.6.  Emballering av Problemavfall

             7.5.7.  Merking av Problemavfall

             7.5.8.  Mellomlagring av Problemavfall

      7.6. FARLEG AVFALL

             7.6.1.  Kjemikalier

             7.6.2.  Oljeavfall

             7.6.3.  Plantevernmidler

             7.6.4.  Maling

             7.6.5.  Fotokjemikalier

             7.6.6.  Emballering av Farlig avfall

                             Løsemiddeldunker

                             Oljeavfall

             7.6.7.  Deklarering av Farleg avfall

             7.6.8.  Mellomlagring av Farleg avfall

      7.7. TILGANG TIL FARLIG AVFALLSROMMET

      7.8. RADIOAKTIVT AVFALL

      7.9. EKSPLOSIVT AVFALL

 

 

8.  RISIKOVURDERING

 

      Er under utarbeiding

 

 

9.  DIVERSE RETNINGSLINER OG PROSEDYRAR

 

      9.1. GRAVIDE OG PERSONAR I FERTIL ALDER

      9.2. VERNEOMBOD

      9.3. VERNEUTSTYR

             9.3.1.  Avtrekksskap

             9.3.2.  Personleg verneutstyr

                             Hanskar

                             Vernemaske

                             Vernebrille

                             Hørselsvern

      9.4. BRUK AV KJØL- OG FRYSEROM

      9.5. INNKJØP VED KJEMISK INSTITUTT

 

 

10. BRANN OG BRANNVERN

 

      Er under utarbeiding

 

 

     VEDLEGG

 

      Vedlegg 4.1. Kjemikaliar som kan danna eksplosive peroksid

      Vedlegg 4.2. Standardkurve for peroksid

      Vedlegg 4.3. Eksplosive kjemikaliar

 

      Vedlegg 7.1. Hentetider for Problemavfall ved UiB for 2004

      Vedlegg 7.2. Registreringsskjema for Farleg avfall ved UiB

      Vedlegg 7.3. Døme på utfylling av Registreringsskjemaet

      Vedlegg 7.4. Liste over avfallsnummera med kommentarar

 

      Vedlegg 9.1. Kortfatta presentasjon og bruksområde for BARRIER

      Vedlegg 9.2. Kortfatta presentasjon og bruksområde for SOL-VEX

      Vedlegg 9.3. Kortfatta presentasjon og bruksområde for NEOTOP

      Vedlegg 9.4. Kortfatta presentasjon og bruksområde for PVA

      Vedlegg 9.5. Samanlikning av bruksområda for Sol-Vex og Neotop

      Vedlegg 9.6. Kortfatta presentasjon og bruksområde for Touch N Tuff

      Vedlegg 9.7. Hurtigskjema for kontroll av hanskar ved UiB

      Vedlegg 9.8. Hurtigskjema for kontroll av hanskar ved bruk av amin

      Vedlegg 9.10          Retningsliner for bruk av kjøl- og fryserom