2.              INNLEDNING - ANSVAR

 

 

2.1   VIRKEOMRÅDE FOR TRYGGHETSHÅNDBOKEN

 

Reglene og prosedyrene i denne boka gjelder alle tilsette, doktorgrads- og mastergradsstudentar, samt gjesteforskerer og besøkende. Der er ingen unntak.

 

 

2.2         INSTITUTTLEDER SITT ANSVAR

 

Instituttleder har et overordnet ansvar for tryggheten ved Kjemisk institutt. Han skal tilse at lover, regler og forskrifter blir fulgt. Og passe på at det er rutiner for nødvendig opplæring.

 

 

2.3   FAST VITENSKAPELIGE ANSATTE SITT ANSVAR

 

De fast vitenkaplige ansatte har ansvar for sine respektive master- og doktorgradslaboratorium.

 

De fast vitenkaplige ansatte som har laboratoriekurs har ansvar for lokalene.

         Ansvarsperioden for kursansvarlig er for vårsemesteret:

                        15. desember til 15 juni

         Ansvarsperioden for kursansvarlig er for høstsemesteret:

                            15. juni til 15. desember

 

         Der to kurs går samme semester på samme kurssal, skjer ansvarsovergangen på den datoen som ligger midt mellom siste dag på laboratoriet for det første kurset og første dag på laboratoriet for det siste kurset.

 

 

         De ansvarlige lederne for laboratoriene skal:

 

- Passe på at alle som arbeider på laboratoriet har sett seg inn i gjeldende regler og prosedyrer, og om nødvendig gi opplæring i dette.

 

- Passe på at brukerne har fått nødvendig og tilstrekkelig opplæring i rutinene for trygghet og førstehjelp.

 

- Passe på at arbeidet blir utført i samsvar med regler og prosedyrer. Her under kommer òg at arbeid med sterkt giftige/giftige kjemikalier skal erstattest med mindre farlige kjemikalier, dersom det er mulig (Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v. §11). Dette gjelder òg arbeid med kreftframkallende kjemikalier.

 

         - Ansvar for å passe på at alle kjemikaliene ved laboratoriet blir registrert i kjemikalieregisteret (se òg kap. 4.2.4).

 

- Passe på at utstyr blir vedlikeholdt forskriftsmessig og er i orden. Gi opplæring i bruk av tekniske hjelpemiddel som bl.a. vakuum-pumper, gassflasker og annet utstyr.

 

- Passe på at laboratoriene er ryddige, og at kjemikalier, gass og giftige, helseskadelige forbindelser blir lagret forskriftsmessig.

 

         Punktene over gjelder ikke bare studenter på ulike nivå som bruker laboratoriene, men òg for gjesteforskarer og besøkende.

 

 

2.4   DEN ENKELTE ANSATTE, MASTER- OG DOKTORGRADSSTUDENT, SAMT GJESTEFORSKARER OG BESØKENDE SITT ANSVAR

 

Hver enkelt som arbeider ved Kjemisk institutt har ansvar for å:

 

- Sette seg inn i, og overholde, gjeldende regler og prosedyrer og eventuelt særskilte retningslinjer/prosedyrer for det aktuelle laboratoriet og den aktuelle oppgaven.

 

- Syna varsemdog vera påpasselig under utføring av arbeidet.

 

- Melde fra til ansvarlig leder vedrørende forhold som ikke er tilfredsstillende, utstyr som ikkee er i orden osv.

 

         - Melde fra om ulykker, nestenulykker og om avvik fra lover, regler,   retningsliner og prosedyrer som gjelder ved Universitetet i Bergen og         Kjemisk institutt. Dette gjelder òg avvik frå retningslinjene og prosedyrene i Trygghetshåndboken.

         Framgangsmåte for levering av slike meldingar se kap. 2.5

 

 

2.5   MELDING AV ULYKKER, NESTENULYKKER OG AVVIK

 

Bedriftshelsetenesta ved UiB har laget retningsliner for melding om ulykker, nestenulykker og avvik. Desse retningslinjene skal tilsette ved Kjemisk institutt følge og benytte.

Retningslinjene finn en i den sentrale HMS-handboka, kapittel 5.1 (internett adresse: http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel5/k5_1.html).

 

Dersom en har uhell, uønskede hendelser eller avvik på laboratoriene eller andre stader der det er naturlig at Kjemisk institutt har ansvar for vedkommende, skal dette rapporterest i samsvar med Universitetet i Bergen og Kjemisk institutt sine regler.

Skjema for melding av avvik, ulykker og nestenulykker finn ein som vedlegg til den sentrale HMS-handboka kapittel 5.1 (internett adresse: http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel5/k5_1v1.rtf). Skjemaet er også linket om fra Kjemisk sine nettsider, under HMS.

 

         Meldingsskjemaet skal leverest til:

                            Kontorsjefen, rom 3001

 

Dersom det unntaksvis er nødvendig med avvik i regler og prosedyrer i dette dokumentet, skal det søkesst skriftlig og få godkjenning fra instituttleder før det blir gjennomført.

 

 

2.6   REVIDERING AV TRYGGHETSHÅNDBOKEN

 

Revidering av Trygghetshåndboken vil skje kontinuerlig og den ansvarlige er:

                            Lisbeth Glærum , rom U024.

 

Dersom en har forslag og innspill til endringer og justeringer av håndboken skal en ta kontakt med den ansvarlige.