AVFALLSTOFFNUMMER

 

Avfallsstoffnummer er en inndeling av avfallet etter egenskaper som er viktige ved transport og behandling av avfallet. I den nedenstående listen står avfallsstoffnumrene i nummerrekkefølge.

 

 

Liste over avfallsstoffnummer

7011        Spillolje, refusjonsberettiget

7012        Spillolje, ikke refusjonsberettiget

7021        Olje- og fettavfall

7022        Oljeforurenset masse

7023        Drivstoff og fyringsolje

7024        Oljefilter

7030        Oljeemulsjoner, sloppvann

7041    Organiske løsemidler med halogen  ü

                                                                       ý  reine organiske løsemidler i original emballasje.

7042    Organiske løsemidler uten halogen  þ

7051    Maling, lim, lakk, løsemiddelbasert

7052    Maling, lim, lakk, 2-komponent

7053    Maling, lim, lakk, vannbasert

7055    Spraybokser

7081    Kvikksølvholdig avfall                         Ü

7082    Kvikksølvholdige batterier

7083    Kadmiumholdig avfall                        Ü

7084    Kadmiumholdige batterier

7085    Amalgam

7086    Lysstoffrør

7091   Uorganiske salter og annet fast stoff            Ü

7092    Blyakkumulatorer

7093    Småbatterier

7094    Litiumbatterier

7095    Metallhydroksidslam

7096    Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand

7097    Uorganiske løsninger og bad

7100    Cyanidholdig avfall                                         Ü

7111    Bekjempningsmidler uten kvikksølv

7112    Bekjempningsmidler med kvikksølv

7121    Polymeriserende stoff, isocyanater

7122    Sterkt reaktive stoff

7123    Herdere, organiske peroksider

7131    Syrer, uorganiske                   ü

                                                           ý  reine uorganiske stoff

7132    Baser, uorganiske                  þ

7133    Rengjøringsmidler

7134    Surt organisk avfall                ü

                                                           ý  blanding av organisk og uorganiske stoff

7135    Basisk organisk avfall                        þ

7141    Mineraloljebasert boreslam og borekaks

7151    Organisk avfall med halogen             ü

                                                                       ý  organiske løysemiddel blanda med syrer og diverse

7152    Organisk avfall uten halogen                        þ

7153    Medisinavfall

7165    Prosessvann, vaskevann

7210    PCB og PCT-holdig avfall

7220    Fotokjemikalier

7230    Halon

7240    KFK-gass

7250    Asbest

 

Denne listen brukes ved utfylling av registreringsskjemaet for farlig avfall

på punktet der en spør etter avfallsstoffnummer.