Kontaktinformasjon

Universitetet i Bergen

Det medisinske fakultet

Makroanatomisk avdeling, Institutt for biomedisin

Jonas Lies vei 91

5009 Bergen

Telefon 55 58 63 01/02

Epost: legemedonasjon@biomed.uib.no

profiltekstbilde

DONASJON AV LEGEME


til medisinsk undervisning og forskning


forsidebilde

Kan du tenke deg å la kroppen din bli brukt til noe nyttig og viktig – etter at du selv er død og ikke lenger har bruk for den?

Hvorfor trenger vi legemer til medisinsk undervisning og forskning?

Vi ønsker alle å bli møtt av flinke og kunnskapsrike leger og annet helsepersonell dersom vi selv, eller våre nærmeste skulle bli syke. Vi forventer at den hjelpen vi får, er den beste som finnes.
For å sikre høy kompetanse innen helsevesenet, og for å kunne tilby studier av høy kvalitet er vi avhengig av at tilstrekkelig mange personer er villige til å stille sine legemer til disposisjon for undervisning og forskning etter sin død.

Anatomi i utdanningen

Anatomi er læren om hvordan menneskekroppen er bygd opp. Kunnskap om anatomi er en forutsetning for å forstå hvordan kroppen fungerer, både når den er frisk og når sykdom rammer. Derfor er anatomi et av de viktigste basisfagene innen utdanningen av leger og tannleger. Faget spiller også en sentral rolle i utdanningen av andre yrkesgrupper som skal jobbe innenfor helsevesenet, som psykologer, fysioterapeuter og ambulansepersonell.

Anatomifaget er stort og detaljene er mange. Sammenhengene er komplekse og det er krevende å tilegne seg den nødvendige forståelse og oversikt. Det finnes gode modeller og lærebøker, og moderne teknologi har frembrakt nye læringsmetoder, men man erfarer at disse alene ikke klarer å formidle de praktiske sidene av anatomien. Det er det fortsatt helt nødvendig å studere virkelige mennesker.

Anatomi i medisinsk forskning

Menneskets anatomi er i hovedtrekk nøye beskrevet. Likevel er det fortsatt slik at en del anatomiske detaljer er mindre godt kjent.
Særlig kan det være behov for å kartlegge hvordan noen viktige anatomiske strukturer varierer fra individ til individ, og hvor vanlig de ulike variantene er i en gitt befolkning. Slike spørsmål kan man finne svar på ved å undersøke døde legemer.

Samfunnsmessig betydning

Fordi det er av så stor samfunnsmessig betydning, har Stortinget vedtatt en lov som sier at de anatomiske lærestedene ved våre universiteter kan bruke materiale fra døde mennesker til undervisning og forskning. Forutsetningen er at vedkommende selv har gitt sin tillatelse til dette. Vi har derfor en ordning med skriftlig avtale om donasjon av legeme.

Om du ønsker det, kan du avtale med UiB at når du en gang dør, så kan legemet ditt brukes til undervisning og forskning.Slik går du fram for å donere ditt legeme til medisinsk undervisning og forskning

Send en e-post til legemedonasjon@biomed.uib.no, eller kontakt Makroanatomisk avdeling på telefon 55 58 63 01 / 02.