Kodebok

Norsk medborgerpanel

Fast Track 1 COVID-19

v-100 - 2021-04-08

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten UiB
Marta Eidheim UiB
Erla Løvseth UiB

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Amund Eikrem ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Asle Høgestøl ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt seks runder med rekruttering.
I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1).
I runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3).
I runde 8 ble det rekruttert 4 245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8).
I runde 11 ble det rekruttert 2 069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11).
I runde 14 ble det rekruttert 2 036 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 14).
I runde 16 ble det rekruttert 5 163 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 16).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. I runde 11 og 14 ble det gjort tilsvarende utrekk på 14 000 personer. I runde 16 ble gjort et uttrekk på 34 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry har gjennomført alle uttrekk for Norsk Medborgerpanel, etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

Uttrekkslistene har bestått av følgende data: a) etternavn, b) fornavn, c) adresse, d) kjønn, e) alder og f) telefonnummer. Personer som ikke hadde folkeregistert adresse i Norge på uttrekkstidspunktet har blitt ekskludert.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema.

Denne undersøkelsen ble sendt ut som en “Fast Track”-undersøkelse i forbindelse med første fase av koronapandemien i Norge, vår 2020. Av denne grunn er både innholdet i undersøkelsen og gjennomføringsfasen noe forskjellig fra ordinære runder av Norsk Medborgerpanel.

I NMP Fast Track 1 COVID-19 ble e-post med invitasjon sendt ut 20. mars 2020.

E-post med påminnelse ble sendt ut to ganger, henholdsvis 25. og 27. mars, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen.

NMP Fast Track 1 COVID-19 ble avsluttet 29. mars.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen.

To forskjellige vekter er kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Ingen endringer registrert.Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - Fast Track 1 - COVID-19 v-100.sav
# Enheter 12051
# Variabler 152


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft1group


Variabeletikett: Undergruppeinndeling
Teknisk beskrivelse: [Spørreskjemaet er delt inn i fire seksjoner. Én fellesseksjon, som stilles til alle respondenter, og tre tematiske seksjoner. Respondenten får kun spørsmål innenfor én av de tre tematiske seksjonene. Denne variabelen randomiserer respondentene inn i én av de tre tematiske seksjonene]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Undergruppe: Medisinsk fakultet 4025 33.4% 0.3339972
2 Undergruppe: Psykologisk fakultet 4083 33.9% 0.3388101
3 Undergruppe: Samfunnsvitenskapelig fakultet 3943 32.7% 0.3271928


ft1interview_start


Variabeletikett: Dato og klokkeslett da respondenten først åpnet spørreskjemaet
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft1interview_end


Variabeletikett: Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:11740] [Ugyldige:311] [Rekkevidde:-]ft1rekruttert


Variabeletikett: Respondentens rekrutteringsrunde
Teknisk beskrivelse: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 1875 15.6% 0.1555887
3 Runde 3 2150 17.8% 0.1784084
8 Runde 8 2002 16.6% 0.1661273
11 Runde 11 1169 9.7% 0.0970044
14 Runde 14 1275 10.6% 0.1058003
16 Runde 16 3580 29.7% 0.2970708


ft1browsertype


Variabeletikett: Respondentens: Nettlesertype
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft1browserversion


Variabeletikett: Respondentens: Nettleserversjon
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft1mobil


Variabeletikett: Respondenten: Svarer på mobiltelefon eller ikke
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Ikke mobil 6620 54.9% 0.549332
1 Mobil 5431 45.1% 0.450668


ft1opplosning


Variabeletikett: Respondentens: Skjermoppløsning
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft1enhetstype


Variabeletikett: Respondentens: Enhetstype
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 6774 56.2% 0.562111028
2 Touch 5238 43.5% 0.434652726
3 Generic 39 0.3% 0.003236246


ft1advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: Respondentens: Nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript
Teknisk beskrivelse: [Finner ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft1getrenderingmode


Variabeletikett: Respondentens: Gjengivelsesmodus på nettleser
Teknisk beskrivelse: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft1covid1


Variabeletikett: Smittet av koronavirus: Deg selv
Spørsmålstekst: Er du eller har du vært smittet av koronavirus?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja (bekreftet av lege eller test) 10 0.1% 0.0008298067
2 Ja (antatt) 307 2.5% 0.0254750643
3 Nei (bekreftet av lege eller test) 270 2.2% 0.0224047797
4 Nei (antatt) 11447 95% 0.9498796780
97 Ikke svart 17 0.1% 0.0014106713


ft1covmed16


Variabeletikett: Hvordan følte du deg da du var syk av koronaviruset?
Spørsmålstekst: Hvordan følte du deg da du var syk av koronaviruset?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 merket ingenting 4 1.3% 0.012618297
2 2 5 1.6% 0.015772871
3 3 fikk lette symptomer 84 26.5% 0.264984227
4 4 43 13.6% 0.135646688
5 5 merket det i nese og hals, sår hals 69 21.8% 0.217665615
6 6 69 21.8% 0.217665615
7 7 ble syk med høy feber og sår hals og lunger, hoste 38 12% 0.119873817
8 8 4 1.3% 0.012618297
9 9 0 0% 0.000000000
10 10 ble alvorlig syk/sykehusinnlagt 0 0% 0.000000000
97 Ikke svart 1 0.3% 0.003154574
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covmed17_1


Variabeletikett: Hadde du: Diare/løs mage
Tekst før spørsmål: Hadde du:
Spørsmålstekst: Diare/løs mage
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 111 35% 0.35015773
2 Nei 176 55.5% 0.55520505
97 Ikke svart 30 9.5% 0.09463722
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covmed17_2


Variabeletikett: Hadde du: Kvalme
Tekst før spørsmål: Hadde du:
Spørsmålstekst: Kvalme
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 76 24% 0.2397476
2 Nei 205 64.7% 0.6466877
97 Ikke svart 36 11.4% 0.1135647
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covmed17_3


Variabeletikett: Hadde du: Oppkast
Tekst før spørsmål: Hadde du:
Spørsmålstekst: Oppkast
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 15 4.7% 0.04731861
2 Nei 257 81.1% 0.81072555
97 Ikke svart 45 14.2% 0.14195584
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covmed17_4


Variabeletikett: Hadde du: Magesmerte
Tekst før spørsmål: Hadde du:
Spørsmålstekst: Magesmerte
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 61 19.2% 0.1924290
2 Nei 219 69.1% 0.6908517
97 Ikke svart 37 11.7% 0.1167192
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covmed17_5


Variabeletikett: Hadde du: Feber
Tekst før spørsmål: Hadde du:
Spørsmålstekst: Feber
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 171 53.9% 0.53943218
2 Nei 124 39.1% 0.39116719
97 Ikke svart 22 6.9% 0.06940063
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covmed17_6


Variabeletikett: Hadde du: Pustebesvær
Tekst før spørsmål: Hadde du:
Spørsmålstekst: Pustebesvær
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 146 46.1% 0.46056782
2 Nei 147 46.4% 0.46372240
97 Ikke svart 24 7.6% 0.07570978
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covmed17_7


Variabeletikett: Hadde du: Hoste
Tekst før spørsmål: Hadde du:
Spørsmålstekst: Hoste
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 237 74.8% 0.74763407
2 Nei 68 21.5% 0.21451104
97 Ikke svart 12 3.8% 0.03785489
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covmed17_8


Variabeletikett: Hadde du: Vondt i halsen
Tekst før spørsmål: Hadde du:
Spørsmålstekst: Vondt i halsen
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 230 72.6% 0.72555205
2 Nei 74 23.3% 0.23343849
97 Ikke svart 13 4.1% 0.04100946
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covmed17_9


Variabeletikett: Hadde du: Hodepine
Tekst før spørsmål: Hadde du:
Spørsmålstekst: Hodepine
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 232 73.2% 0.73186120
2 Nei 73 23% 0.23028391
97 Ikke svart 12 3.8% 0.03785489
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covmed17_10


Variabeletikett: Hadde du: Hovne/forstørrede lymfeknuter
Tekst før spørsmål: Hadde du:
Spørsmålstekst: Hovne/forstørrede lymfeknuter
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 71 22.4% 0.2239748
2 Nei 206 65% 0.6498423
97 Ikke svart 40 12.6% 0.1261830
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covmed18


Variabeletikett: Har du en kjent mage-tarmsykdom fra før?
Spørsmålstekst: Har du en kjent mage-tarmsykdom fra før?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1=1 eller 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 18 5.7% 0.05678233
2 Nei 299 94.3% 0.94321767
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 11734 NA


ft1covid2


Variabeletikett: Smittet av koronavirus: Husstand eller nær familie
Spørsmålstekst: Har noen i din husstand eller i din nære familie (foreldre, svigerforeldre, barn, søsken) blitt smittet med koronavirus?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja (bekreftet av lege eller test) 84 0.7% 0.006970376
2 Ja (antatt) 450 3.7% 0.037341299
3 Nei (bekreftet av lege eller test) 267 2.2% 0.022155838
4 Nei (antatt) 11184 92.8% 0.928055763
97 Ikke svart 66 0.5% 0.005476724


ft1covid3


Variabeletikett: Smittet av koronavirus: Omgangskrets
Spørsmålstekst: Har noen i din omgangskrets blitt smittet av koronavirus?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja (bekreftet av lege eller test) 524 4.3% 0.043481869
2 Ja (antatt) 727 6% 0.060326944
3 Nei (bekreftet av lege eller test) 161 1.3% 0.013359887
4 Nei (antatt) 10581 87.8% 0.878018422
97 Ikke svart 58 0.5% 0.004812879


ft1covid22


Variabeletikett: På noe tidspunkt usikker på om smittet av koronavirus
Spørsmålstekst: Har du på noe tidspunkt vært usikker på om du kan være smittet av koronavirus?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1 !=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 3627 30.1% 0.301220829
2 Nei 8400 69.8% 0.697616477
97 Ikke svart 14 0.1% 0.001162694
98 Ikke spurt 10 NA


ft1covid23


Variabeletikett: Ønsker/har ønsket å bli testet for smitte av koronavirus
Spørsmålstekst: Ønsker du eller har du tidligere ønsket å bli testet for smitte av koronavirus?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1covid1 !=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, jeg har kontaktet legen og skal testes 158 1.3% 0.013121834
2 Ja, jeg har kontaktet legen, men skal ikke testes 468 3.9% 0.038867204
3 Ja, men jeg får ikke kontakt med legen 85 0.7% 0.007059214
4 Ja, men jeg har ikke kontaktet legen enda 1178 9.8% 0.097832406
5 Nei 10123 84.1% 0.840710904
97 Ikke svart 29 0.2% 0.002408438
98 Ikke spurt 10 NA


ft1covid4


Variabeletikett: Vært i utlandet i 2020
Spørsmålstekst: Har du vært i utlandet i 2020?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 3853 32% 0.3197245042
2 Nei 8187 67.9% 0.6793627085
97 Ikke svart 11 0.1% 0.0009127873


ft1covid5


Variabeletikett: I karantene grunnet mistenkt smitte av koronavirus: Deg selv
Spørsmålstekst: Er du eller har du vært i karantene pga. mistenkt smitte av koronaviruset?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, pålagt av myndighetene 1104 9.2% 0.091610655
2 Ja, selvpålagt 1360 11.3% 0.112853705
3 Nei 9564 79.4% 0.793627085
97 Ikke svart 23 0.2% 0.001908555


ft1covid6


Variabeletikett: I karantene grunnet mistenkt smitte av koronavirus: Husstand eller nær familie
Spørsmålstekst: Er eller har noen i din husstand eller i din nære familie (foreldre, svigerforeldre, barn, søsken) vært i karantene pga. mistenkt smitte av koronaviruset?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, pålagt av myndighetene 2308 19.2% 0.191519376
2 Ja, selvpålagt 1606 13.3% 0.133266949
3 Nei 8100 67.2% 0.672143391
97 Ikke svart 37 0.3% 0.003070285


ft1covid7


Variabeletikett: Vurdering av egen helse
Spørsmålstekst: Stort sett, hvordan vil du si din helse er?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Utmerket 2409 20% 0.199900423
2 Meget god 4697 39% 0.389760186
3 God 3555 29.5% 0.294996266
4 Nokså god 1197 9.9% 0.099327857
5 Dårlig 184 1.5% 0.015268442
97 Ikke svart 9 0.1% 0.000746826


ft1covid8


Variabeletikett: Helsemessig særlig sårbar for koronavirus: Deg selv
Spørsmålstekst: Jeg anser meg selv som å tilhøre en gruppe som er helsemessig særlig sårbar for koronaviruset (i risikogruppen).
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 3224 26.8% 0.267529666
2 Nei 8793 73% 0.729648992
97 Ikke svart 34 0.3% 0.002821343


ft1covid9


Variabeletikett: Helsemessig særlig sårbar for koronavirus: Bor sammen med
Spørsmålstekst: Jeg bor sammen med noen som tilhører en gruppe som er helsemessig særlig sårbar for koronaviruset (i risikogruppen).
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 3129 26% 0.259646502
2 Nei 8835 73.3% 0.733134180
97 Ikke svart 87 0.7% 0.007219318


ft1covid10


Variabeletikett: Hvor høy eller lav tror du at risikoen er for at du selv blir smittet av koronaviruset i løpet av 2020?
Spørsmålstekst: Hvor høy eller lav tror du at risikoen er for at du selv blir smittet av koronaviruset i løpet av 2020?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy 1066 8.8% 0.088457389
2 Noe høy 2077 17.2% 0.172350842
3 Middels 5202 43.2% 0.431665422
4 Noe lav 2519 20.9% 0.209028296
5 Svært lav 1169 9.7% 0.097004398
97 Ikke svart 18 0.1% 0.001493652


ft1covid11_1


Variabeletikett: Endringer i arbeidssituasjon grunnet koronavirus: Nei
Tekst før spørsmål: En del personer har opplevd endringer i arbeidssituasjonen på grunn av koronaviruset. Gjelder dette deg?
Spørsmålstekst: Nei
Tekst etter spørsmål: Flere svar mulig.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Nei 6013 49.9% 0.498962742
97 Ikke svart 3 0% 0.000248942
0 6035 50.1% 0.500788316


ft1covid11_2


Variabeletikett: Endringer i arbeidssituasjon grunnet koronavirus: Ja, pålagt eller sterkt oppfordret å jobbe hjemmefra
Tekst før spørsmål: En del personer har opplevd endringer i arbeidssituasjonen på grunn av koronaviruset. Gjelder dette deg?
Spørsmålstekst: Ja, jeg er pålagt eller sterkt oppfordret å jobbe hjemmefra
Tekst etter spørsmål: Flere svar mulig.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, jeg er pålagt eller sterkt oppfordret å jobbe hjemmefra 3759 31.2% 0.311924322
97 Ikke svart 3 0% 0.000248942
0 8289 68.8% 0.687826736


ft1covid11_3


Variabeletikett: Endringer i arbeidssituasjon grunnet koronavirus: Ja, permittert
Tekst før spørsmål: En del personer har opplevd endringer i arbeidssituasjonen på grunn av koronaviruset. Gjelder dette deg?
Spørsmålstekst: Ja, jeg er permittert
Tekst etter spørsmål: Flere svar mulig.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, jeg er permittert 618 5.1% 0.051282051
97 Ikke svart 3 0% 0.000248942
0 11430 94.8% 0.948469007


ft1covid11_4


Variabeletikett: Endringer i arbeidssituasjon grunnet koronavirus: Ja, hjemme med barn
Tekst før spørsmål: En del personer har opplevd endringer i arbeidssituasjonen på grunn av koronaviruset. Gjelder dette deg?
Spørsmålstekst: Ja, jeg er hjemme med barn
Tekst etter spørsmål: Flere svar mulig.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, jeg er hjemme med barn 779 6.5% 0.064641938
97 Ikke svart 3 0% 0.000248942
0 11269 93.5% 0.935109120


ft1covid11_5


Variabeletikett: Endringer i arbeidssituasjon grunnet koronavirus: Ja, annet
Tekst før spørsmål: En del personer har opplevd endringer i arbeidssituasjonen på grunn av koronaviruset. Gjelder dette deg?
Spørsmålstekst: Ja, annet:
Tekst etter spørsmål: Flere svar mulig.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, annet 1627 13.5% 0.135009543
97 Ikke svart 3 0% 0.000248942
0 10421 86.5% 0.864741515


ft1covid11_5_other


Variabeletikett: Endringer i arbeidssituasjon grunnet koronavirus: Ja, annet spesifisert [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: En del personer har opplevd endringer i arbeidssituasjonen på grunn av koronaviruset. Gjelder dette deg?
Spørsmålstekst: Ja, annet:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:12051] [Rekkevidde:-]ft1covid12


Variabeletikett: Yrke regnet for å ha en kritisk funksjon under koronapandemien
Spørsmålstekst: Har du et yrke som er regnet for å ha en kritisk funksjon under koronapandemien?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, jeg jobber i helsevesenet 1189 9.9% 0.098664011
2 Ja, jeg jobber i en annen kritisk funksjon 1532 12.7% 0.127126380
3 Nei 9291 77.1% 0.770973363
97 Ikke svart 39 0.3% 0.003236246


ft1covid13


Variabeletikett: Husholdningsinntekt i 2020 sammenliknet med en normalsituasjon
Spørsmålstekst: Hvordan tror du husholdningsinntekten din vil bli i 2020, som følge av koronaviruset, sammenliknet med en normalsituasjon?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mye lavere 804 6.7% 0.066716455
2 Litt lavere 2476 20.5% 0.205460128
3 Omtrent den samme 8431 70% 0.699609991
4 Litt høyere 297 2.5% 0.024645258
5 Mye høyere 18 0.1% 0.001493652
97 Ikke svart 25 0.2% 0.002074517


ft1covid14


Variabeletikett: Tilfredshet med livet
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 2936 24.4% 0.243631234
2 Tilfreds 7088 58.8% 0.588166957
3 Noe tilfreds 1583 13.1% 0.131358393
4 Lite tilfreds 336 2.8% 0.027881504
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 76 0.6% 0.006306531
97 Ikke svart 32 0.3% 0.002655381


ft1covid15


Variabeletikett: Hvorvidt mennesker flest er til å stole på
Spørsmålstekst: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Kan ikke være forsiktig nok 317 2.6% 0.026304871
1 1 149 1.2% 0.012364119
2 2 387 3.2% 0.032113518
3 3 656 5.4% 0.054435317
4 4 522 4.3% 0.043315907
5 5 1284 10.7% 0.106547175
6 6 1046 8.7% 0.086797776
7 7 2229 18.5% 0.184963903
8 8 2853 23.7% 0.236743839
9 9 1190 9.9% 0.098746992
10 10 – De fleste er til å stole på 1405 11.7% 0.116587835
97 Ikke svart 13 0.1% 0.001078749


ft1covid16_1


Variabeletikett: Siste 7 dager, i hvilken grad var du: Glad
Tekst før spørsmål: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du…?
Spørsmålstekst: Glad
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ikke i det hele tatt 133 1.1% 0.01103643
1 1 209 1.7% 0.01734296
2 2 356 3% 0.02954112
3 3 637 5.3% 0.05285868
4 4 873 7.2% 0.07244212
5 5 2202 18.3% 0.18272343
6 6 1665 13.8% 0.13816281
7 7 2106 17.5% 0.17475728
8 8 1981 16.4% 0.16438470
9 9 928 7.7% 0.07700606
10 10 - I svært stor grad 579 4.8% 0.04804581
97 Ikke svart 382 3.2% 0.03169861


ft1covid16_2


Variabeletikett: Siste 7 dager, i hvilken grad var du: Bekymret
Tekst før spørsmål: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du…?
Spørsmålstekst: Bekymret
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ikke i det hele tatt 985 8.2% 0.08173596
1 1 1198 9.9% 0.09941084
2 2 1447 12% 0.12007302
3 3 1312 10.9% 0.10887063
4 4 948 7.9% 0.07866567
5 5 1639 13.6% 0.13600531
6 6 1224 10.2% 0.10156833
7 7 1363 11.3% 0.11310265
8 8 890 7.4% 0.07385279
9 9 405 3.4% 0.03360717
10 10 - I svært stor grad 363 3% 0.03012198
97 Ikke svart 277 2.3% 0.02298564


ft1covid16_3


Variabeletikett: Siste 7 dager, i hvilken grad var du: Nedfor eller trist
Tekst før spørsmål: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du…?
Spørsmålstekst: Nedfor eller trist
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ikke i det hele tatt 3014 25% 0.25010373
1 1 1872 15.5% 0.15533981
2 2 1687 14% 0.13998838
3 3 1155 9.6% 0.09584267
4 4 795 6.6% 0.06596963
5 5 1119 9.3% 0.09285536
6 6 713 5.9% 0.05916521
7 7 634 5.3% 0.05260974
8 8 377 3.1% 0.03128371
9 9 143 1.2% 0.01186624
10 10 - I svært stor grad 152 1.3% 0.01261306
97 Ikke svart 390 3.2% 0.03236246


ft1covid16_4


Variabeletikett: Siste 7 dager, i hvilken grad var du: Irritert
Tekst før spørsmål: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du…?
Spørsmålstekst: Irritert
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ikke i det hele tatt 2136 17.7% 0.17724670
1 1 1743 14.5% 0.14463530
2 2 1745 14.5% 0.14480126
3 3 1357 11.3% 0.11260476
4 4 885 7.3% 0.07343789
5 5 1343 11.1% 0.11144303
6 6 860 7.1% 0.07136337
7 7 805 6.7% 0.06679944
8 8 453 3.8% 0.03759024
9 9 177 1.5% 0.01468758
10 10 - I svært stor grad 153 1.3% 0.01269604
97 Ikke svart 394 3.3% 0.03269438


ft1covid16_5


Variabeletikett: Siste 7 dager, i hvilken grad var du: Ensom
Tekst før spørsmål: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du…?
Spørsmålstekst: Ensom
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ikke i det hele tatt 4909 40.7% 0.40735209
1 1 1527 12.7% 0.12671148
2 2 1291 10.7% 0.10712804
3 3 863 7.2% 0.07161231
4 4 543 4.5% 0.04505850
5 5 779 6.5% 0.06464194
6 6 505 4.2% 0.04190524
7 7 512 4.2% 0.04248610
8 8 398 3.3% 0.03302630
9 9 172 1.4% 0.01427267
10 10 - I svært stor grad 181 1.5% 0.01501950
97 Ikke svart 371 3.1% 0.03078583


ft1covid16_6


Variabeletikett: Siste 7 dager, i hvilken grad var du: Engasjert
Tekst før spørsmål: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du…?
Spørsmålstekst: Engasjert
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ikke i det hele tatt 192 1.6% 0.01593229
1 1 192 1.6% 0.01593229
2 2 428 3.6% 0.03551572
3 3 663 5.5% 0.05501618
4 4 852 7.1% 0.07069953
5 5 2043 17% 0.16952950
6 6 1486 12.3% 0.12330927
7 7 2016 16.7% 0.16728902
8 8 1991 16.5% 0.16521451
9 9 990 8.2% 0.08215086
10 10 - I svært stor grad 832 6.9% 0.06903991
97 Ikke svart 366 3% 0.03037092


ft1covid16_7


Variabeletikett: Siste 7 dager, i hvilken grad var du: Rolig og avslappet
Tekst før spørsmål: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du…?
Spørsmålstekst: Rolig og avslappet
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ikke i det hele tatt 235 2% 0.01950046
1 1 316 2.6% 0.02622189
2 2 505 4.2% 0.04190524
3 3 705 5.9% 0.05850137
4 4 886 7.4% 0.07352087
5 5 1748 14.5% 0.14505020
6 6 1177 9.8% 0.09766824
7 7 1789 14.8% 0.14845241
8 8 2134 17.7% 0.17708074
9 9 1293 10.7% 0.10729400
10 10 - I svært stor grad 1019 8.5% 0.08455730
97 Ikke svart 244 2% 0.02024728


ft1covid16_8


Variabeletikett: Siste 7 dager, i hvilken grad var du: Engstelig
Tekst før spørsmål: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du…?
Spørsmålstekst: Engstelig
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ikke i det hele tatt 1996 16.6% 0.16562941
1 1 1698 14.1% 0.14090117
2 2 1673 13.9% 0.13882665
3 3 1322 11% 0.10970044
4 4 933 7.7% 0.07742096
5 5 1312 10.9% 0.10887063
6 6 925 7.7% 0.07675712
7 7 858 7.1% 0.07119741
8 8 557 4.6% 0.04622023
9 9 218 1.8% 0.01808979
10 10 - I svært stor grad 196 1.6% 0.01626421
97 Ikke svart 363 3% 0.03012198


ft1covid17_1


Variabeletikett: Viktighet, informasjonskilder om koronavirus: Pressekonferanser med regjeringen
Tekst før spørsmål: Mange søker informasjon om koronaviruset i disse dager. Hvor viktig er følgende kilder til informasjon for deg knyttet til det som har med koronaviruset å gjøre?
Spørsmålstekst: Pressekonferanser med regjeringen (som f.eks. Erna Solberg).
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 6430 53.4% 0.53356568
2 Noe viktig 3929 32.6% 0.32603103
3 Verken viktig eller uviktig 756 6.3% 0.06273338
4 Lite viktig 492 4.1% 0.04082649
5 Ikke viktig i det hele tatt 166 1.4% 0.01377479
6 Har ikke hørt om/bruker ikke denne kilden 136 1.1% 0.01128537
97 Ikke svart 142 1.2% 0.01178325


ft1covid17_2


Variabeletikett: Viktighet, informasjonskilder om koronavirus: Norske nyhetsmediers dekning
Tekst før spørsmål: Mange søker informasjon om koronaviruset i disse dager. Hvor viktig er følgende kilder til informasjon for deg knyttet til det som har med koronaviruset å gjøre?
Spørsmålstekst: Norske nyhetsmediers dekning (som f.eks. NRK, TV2, VG).
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 7399 61.4% 0.613973944
2 Noe viktig 3644 30.2% 0.302381545
3 Verken viktig eller uviktig 473 3.9% 0.039249855
4 Lite viktig 273 2.3% 0.022653722
5 Ikke viktig i det hele tatt 120 1% 0.009957680
6 Har ikke hørt om/bruker ikke denne kilden 50 0.4% 0.004149033
97 Ikke svart 92 0.8% 0.007634221


ft1covid17_3


Variabeletikett: Viktighet, informasjonskilder om koronavirus: Informasjon som deles på sosiale medier
Tekst før spørsmål: Mange søker informasjon om koronaviruset i disse dager. Hvor viktig er følgende kilder til informasjon for deg knyttet til det som har med koronaviruset å gjøre?
Spørsmålstekst: Informasjon som deles på sosiale medier (som f.eks. Facebook, Instagram, Messenger eller Snapchat).
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 446 3.7% 0.03700938
2 Noe viktig 2162 17.9% 0.17940420
3 Verken viktig eller uviktig 2059 17.1% 0.17085719
4 Lite viktig 2988 24.8% 0.24794623
5 Ikke viktig i det hele tatt 2843 23.6% 0.23591403
6 Har ikke hørt om/bruker ikke denne kilden 1313 10.9% 0.10895361
97 Ikke svart 240 2% 0.01991536


ft1covid17_4


Variabeletikett: Viktighet, informasjonskilder om koronavirus: Samtaler med venner og bekjente
Tekst før spørsmål: Mange søker informasjon om koronaviruset i disse dager. Hvor viktig er følgende kilder til informasjon for deg knyttet til det som har med koronaviruset å gjøre?
Spørsmålstekst: Samtaler med venner og bekjente.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 1837 15.2% 0.152435483
2 Noe viktig 4924 40.9% 0.408596797
3 Verken viktig eller uviktig 2660 22.1% 0.220728570
4 Lite viktig 1797 14.9% 0.149116256
5 Ikke viktig i det hele tatt 514 4.3% 0.042652062
6 Har ikke hørt om/bruker ikke denne kilden 109 0.9% 0.009044893
97 Ikke svart 210 1.7% 0.017425940


ft1covid17_5


Variabeletikett: Viktighet, informasjonskilder om koronavirus: Innlegg fra familie, venner og bekjente i sosiale medier
Tekst før spørsmål: Mange søker informasjon om koronaviruset i disse dager. Hvor viktig er følgende kilder til informasjon for deg knyttet til det som har med koronaviruset å gjøre?
Spørsmålstekst: Innlegg fra familie, venner og bekjente i sosiale medier (som f.eks. Facebook, Instagram, Messenger eller Snapchat).
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 642 5.3% 0.05327359
2 Noe viktig 2238 18.6% 0.18571073
3 Verken viktig eller uviktig 2253 18.7% 0.18695544
4 Lite viktig 2831 23.5% 0.23491826
5 Ikke viktig i det hele tatt 2639 21.9% 0.21898598
6 Har ikke hørt om/bruker ikke denne kilden 1203 10% 0.09982574
97 Ikke svart 245 2% 0.02033026


ft1covid17_6


Variabeletikett: Viktighet, informasjonskilder om koronavirus: Helsemyndighetenes nettsider
Tekst før spørsmål: Mange søker informasjon om koronaviruset i disse dager. Hvor viktig er følgende kilder til informasjon for deg knyttet til det som har med koronaviruset å gjøre?
Spørsmålstekst: Helsemyndighetenes nettsider
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 6394 53.1% 0.53057838
2 Noe viktig 3236 26.9% 0.26852543
3 Verken viktig eller uviktig 865 7.2% 0.07177828
4 Lite viktig 480 4% 0.03983072
5 Ikke viktig i det hele tatt 217 1.8% 0.01800680
6 Har ikke hørt om/bruker ikke denne kilden 649 5.4% 0.05385445
97 Ikke svart 210 1.7% 0.01742594


ft1covid17_7


Variabeletikett: Viktighet, informasjonskilder om koronavirus: Informasjon fra min arbeidsplass/mitt studiested
Tekst før spørsmål: Mange søker informasjon om koronaviruset i disse dager. Hvor viktig er følgende kilder til informasjon for deg knyttet til det som har med koronaviruset å gjøre?
Spørsmålstekst: Informasjon fra min arbeidsplass/mitt studiested
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 4180 34.7% 0.34685918
2 Noe viktig 2635 21.9% 0.21865405
3 Verken viktig eller uviktig 915 7.6% 0.07592731
4 Lite viktig 569 4.7% 0.04721600
5 Ikke viktig i det hele tatt 656 5.4% 0.05443532
6 Har ikke hørt om/bruker ikke denne kilden 2500 20.7% 0.20745166
97 Ikke svart 596 4.9% 0.04945648


ft1covmed13


Variabeletikett: Opplever: Tilstrekkelig informasjon om koronapandemien fra helsemyndighetene
Spørsmålstekst: Opplever du at du har fått tilstrekkelig informasjon om koronapandemien fra helsemyndighetene?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 3574 88.8% 0.887950311
2 Nei 425 10.6% 0.105590062
97 Ikke svart 26 0.6% 0.006459627
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed3


Variabeletikett: I løpet av koronapandemien: Bekymret for å gå tom for mat
Spørsmålstekst: I løpet av koronapandemien, har du vært bekymret for at du vil gå tom for mat før du kan kjøpe igjen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Aldri 3342 83% 0.830310559
2 Av og til 626 15.6% 0.155527950
3 Ofte 30 0.7% 0.007453416
97 Ikke svart 27 0.7% 0.006708075
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed1


Variabeletikett: Vært i nær kontakt (for eksempel bor sammen med) en person som er bekreftet eller antatt smittet med koronavirus
Spørsmålstekst: Har du vært i nær kontakt (for eksempel bor sammen med) en person som er bekreftet eller antatt smittet med koronavirus?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 119 3% 0.029565217
2 Nei 3882 96.4% 0.964472050
97 Ikke svart 24 0.6% 0.005962733
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed4


Variabeletikett: Røyker du?
Spørsmålstekst: Røyker du?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 349 8.7% 0.086708075
2 Nei 3654 90.8% 0.907826087
97 Ikke svart 22 0.5% 0.005465839
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed5


Variabeletikett: Hvor mange alkoholenheter i gjennomsnitt per uke
Spørsmålstekst: Hvor mange alkoholenheter (0.33 l øl, 12 cl vin, 4 cl spiritus er en enhet) drikker du i gjennomsnitt per uke?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 1193 29.6% 0.296397516
1 1-3 1466 36.4% 0.364223602
2 4-6 726 18% 0.180372671
3 7-10 377 9.4% 0.093664596
4 11-14 143 3.6% 0.035527950
5 15-21 71 1.8% 0.017639752
6 Mer enn 21 enheter 24 0.6% 0.005962733
97 Ikke svart 25 0.6% 0.006211180
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed6


Variabeletikett: Hvor ofte mosjonering
Spørsmålstekst: Hvor ofte driver du mosjon?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Aldri 121 3% 0.030062112
2 Sjeldnere enn en gang i uka 437 10.9% 0.108571429
3 En gang i uka 655 16.3% 0.162732919
4 2-3 ganger i uka 1621 40.3% 0.402732919
5 Omtrent hver dag 1174 29.2% 0.291677019
97 Ikke svart 17 0.4% 0.004223602
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed7_mobil


Variabeletikett: Angir om respondenten benytter en mobil enhet
Teknisk beskrivelse: [Angir om respondenten benytter en mobil enhet]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:4009] [Ugyldige:8042] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Ikke mobil 2211 55.2% 0.5515091
1 Mobil 1798 44.8% 0.4484909
Sysmiss 8042 NA


ft1covmed7_walk


Variabeletikett: Klikk på det ENE alternativet som best beskriver helsen din I DAG: GANGE
Tekst før spørsmål: Klikk på det ENE alternativet som best beskriver helsen din I DAG.
Spørsmålstekst: GANGE
Teknisk beskrivelse: © EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation.

[Spurt dersom ft1group = 1. Spørsmålsformuleringen er noe forenklet dersom ft1covmed7_mobil = 1. Kontakt Bjarne Robberstad for videre detaljer ()]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg har ingen problemer med å gå omkring 3486 86.6% 0.866086957
2 Jeg har litt problemer med å gå omkring 338 8.4% 0.083975155
3 Jeg har middels store problemer med å gå omkring 116 2.9% 0.028819876
4 Jeg har store problemer med å gå omkring 52 1.3% 0.012919255
5 Jeg er ute av stand til å gå omkring 14 0.3% 0.003478261
97 Ikke svart 19 0.5% 0.004720497
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed7_care


Variabeletikett: Klikk på det ENE alternativet som best beskriver helsen din I DAG: PERSONLIG STELL
Tekst før spørsmål: Klikk på det ENE alternativet som best beskriver helsen din I DAG.
Spørsmålstekst: PERSONLIG STELL
Teknisk beskrivelse: © EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation.

[Spurt dersom ft1group = 1. Spørsmålsformuleringen er noe forenklet dersom ft1covmed7_mobil = 1. Kontakt Bjarne Robberstad for videre detaljer ()]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg har ingen problemer med å vaske meg eller kle meg 3893 96.7% 0.9672049689
2 Jeg har litt problemer med å vaske meg eller kle meg 86 2.1% 0.0213664596
3 Jeg har middels store problemer med å vaske meg eller kle meg 9 0.2% 0.0022360248
4 Jeg har store problemer med å vaske meg eller kle meg 2 0% 0.0004968944
5 Jeg er ute av stand til å vaske meg eller kle meg 1 0% 0.0002484472
97 Ikke svart 34 0.8% 0.0084472050
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed7_activities


Variabeletikett: Klikk på det ENE alternativet som best beskriver helsen din I DAG: VANLIGE AKTIVITETER
Tekst før spørsmål: Klikk på det ENE alternativet som best beskriver helsen din I DAG.
Spørsmålstekst: VANLIGE AKTIVITETER
Teknisk beskrivelse: © EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation.

[Spurt dersom ft1group = 1. Spørsmålsformuleringen er noe forenklet dersom ft1covmed7_mobil = 1. Kontakt Bjarne Robberstad for videre detaljer ()]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg har ingen problemer med å utføre mine vanlige gjøremål 3356 83.4% 0.8337888199
2 Jeg har litt problemer med å utføre mine vanlige gjøremål 468 11.6% 0.1162732919
3 Jeg har middels store problemer med å utføre mine vanlige gjøremål 116 2.9% 0.0288198758
4 Jeg har store problemer med å utføre mine vanlige gjøremål 53 1.3% 0.0131677019
5 Jeg er ute av stand til å utføre mine vanlige gjøremål 4 0.1% 0.0009937888
97 Ikke svart 28 0.7% 0.0069565217
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed7_pain


Variabeletikett: Klikk på det ENE alternativet som best beskriver helsen din I DAG: SMERTER/UBEHAG
Tekst før spørsmål: Klikk på det ENE alternativet som best beskriver helsen din I DAG.
Spørsmålstekst: SMERTER/UBEHAG
Teknisk beskrivelse: © EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation.

[Spurt dersom ft1group = 1. Spørsmålsformuleringen er noe forenklet dersom ft1covmed7_mobil = 1. Kontakt Bjarne Robberstad for videre detaljer ()]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg har verken smerter eller ubehag 2065 51.3% 0.513043478
2 Jeg har litt smerter eller ubehag 1533 38.1% 0.380869565
3 Jeg har middels sterke smerter eller ubehag 322 8% 0.080000000
4 Jeg har sterke smerter eller ubehag 68 1.7% 0.016894410
5 Jeg har svært sterke smerter eller ubehag 13 0.3% 0.003229814
97 Ikke svart 24 0.6% 0.005962733
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed7_anxiety


Variabeletikett: Klikk på det ENE alternativet som best beskriver helsen din I DAG: ANGST/DEPRESJON
Tekst før spørsmål: Klikk på det ENE alternativet som best beskriver helsen din I DAG.
Spørsmålstekst: ANGST/DEPRESJON
Teknisk beskrivelse: © EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation.

[Spurt dersom ft1group = 1. Spørsmålsformuleringen er noe forenklet dersom ft1covmed7_mobil = 1. Kontakt Bjarne Robberstad for videre detaljer ()]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg er verken engstelig eller deprimert 2748 68.3% 0.682732919
2 Jeg er litt engstelig eller deprimert 929 23.1% 0.230807453
3 Jeg er middels engstelig eller deprimert 238 5.9% 0.059130435
4 Jeg er svært engstelig eller deprimert 70 1.7% 0.017391304
5 Jeg er ekstremt engstelig eller deprimert 10 0.2% 0.002484472
97 Ikke svart 30 0.7% 0.007453416
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed8


Variabeletikett: Vennligst klikk på skalaen for å angi hvordan helsen din er I DAG.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite hvor god eller dårlig helsen din er I DAG. Denne skalaen er nummerert fra 0 til 100. 100 betyr den beste helsen du kan tenke deg. 0 betyr den dårligste helsen du kan tenke deg.
Spørsmålstekst: Vennligst klikk på skalaen for å angi hvordan helsen din er I DAG.
Teknisk beskrivelse: © EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation.

[Spurt dersom ft1group = 1. Spørsmålsformuleringen er noe forenklet dersom ft1covmed7_mobil = 1. Kontakt Bjarne Robberstad for videre detaljer ()]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:4002] [Ugyldige:8049] [Rekkevidde:0-100]ft1covmed9


Variabeletikett: Kjenner til råd om livsstil og helse fra helsemyndighetene
Spørsmålstekst: Kjenner du til råd om livsstil og helse fra helsemyndighetene, som for eksempel kostholdsråd eller anbefaling om å ta influensavaksine?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 3596 89.3% 0.893416149
2 Nei 395 9.8% 0.098136646
97 Ikke svart 34 0.8% 0.008447205
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1covmed10


Variabeletikett: Råd fra helsemyndighetene: Stoler på
Spørsmålstekst: I hvilken grad stoler du normalt på slike råd fra helsemyndighetene?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært høy grad 1273 35.4% 0.3540044494
2 I høy grad 1757 48.9% 0.4885984427
3 I noen grad 510 14.2% 0.1418242492
4 I liten grad 45 1.3% 0.0125139043
5 Ikke i det hele tatt 8 0.2% 0.0022246941
97 Ikke svart 3 0.1% 0.0008342603
98 Ikke spurt 8455 NA


ft1covmed11


Variabeletikett: Råd fra helsemyndighetene: Følger
Spørsmålstekst: I hvilken grad følger du normalt slike råd fra helsemyndighetene?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært høy grad 571 15.9% 0.158787542
2 I høy grad 1609 44.7% 0.447441602
3 I noen grad 1255 34.9% 0.348998888
4 I liten grad 131 3.6% 0.036429366
5 Ikke i det hele tatt 14 0.4% 0.003893215
97 Ikke svart 16 0.4% 0.004449388
98 Ikke spurt 8455 NA


ft1covmed12


Variabeletikett: Påstand: Ressursene vi bruker på helse er tilstrekkelig
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i denne påstanden:
Spørsmålstekst: De ressursene vi bruker på helse i Norge i dag er tilstrekkelig til å sikre full beredskap og til å foreta alle nyttige undersøkelser, behandlinger og forebyggende tiltak.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 202 5% 0.050186335
2 Enig 1070 26.6% 0.265838509
3 Noe enig 1001 24.9% 0.248695652
4 Verken enig eller uenig 423 10.5% 0.105093168
5 Noe uenig 682 16.9% 0.169440994
6 Uenig 416 10.3% 0.103354037
7 Svært uenig 196 4.9% 0.048695652
97 Ikke svart 35 0.9% 0.008695652
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1cov_psyk8_ran


Variabeletikett: Velger tilfeldig tekstelement til ft1cov_psyk8. 
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig tekstelement til ft1cov_psyk8.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:3999] [Ugyldige:8052] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 tror du at nordmenn flest har 1974 49.4% 0.4936234
2 har du personlig 2025 50.6% 0.5063766
Sysmiss 8052 NA


ft1cov_psyk8


Variabeletikett: Hvilken grad [nordmenn flest/du personlig] følger råd og påbud fra myndighetene (i forbindelse med koronaviruset)
Tekst før spørsmål: I forbindelse med spredningen av koronaviruset, har myndighetene kommet med en rekke råd og påbud (f.eks. om håndvask og karanteneregler).
Spørsmålstekst: I hvilken grad [tror du nordmenn flest har/har du personlig] fulgt disse?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=1. Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av verdien i ft1cov_psyk8_ran]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 1582 39.3% 0.393043478
2 I stor grad 1876 46.6% 0.466086957
3 I noen grad 499 12.4% 0.123975155
4 I liten grad 31 0.8% 0.007701863
5 Ikke i det hele tatt 0 0% 0.000000000
97 Ikke svart 37 0.9% 0.009192547
98 Ikke spurt 8026 NA


ft1cov_psyk1_1


Variabeletikett: Opplevd siste uken: Plutselig frykt uten grunn
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. Har du opplevd noe av dette den siste uken (til og med i dag)?
Spørsmålstekst: Plutselig frykt uten grunn
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke plaget 3380 82.8% 0.827822679
2 Litt plaget 548 13.4% 0.134215038
3 Ganske plaget 82 2% 0.020083272
4 Veldig plaget 22 0.5% 0.005388195
97 Ikke svart 51 1.2% 0.012490816
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk1_2


Variabeletikett: Opplevd siste uken: Føler deg redd eller engstelig
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. Har du opplevd noe av dette den siste uken (til og med i dag)?
Spørsmålstekst: Føler deg redd eller engstelig
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke plaget 2517 61.6% 0.61645849
2 Litt plaget 1282 31.4% 0.31398482
3 Ganske plaget 192 4.7% 0.04702425
4 Veldig plaget 41 1% 0.01004164
97 Ikke svart 51 1.2% 0.01249082
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk1_3


Variabeletikett: Opplevd siste uken: Matthet eller svimmelhet
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. Har du opplevd noe av dette den siste uken (til og med i dag)?
Spørsmålstekst: Matthet eller svimmelhet
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke plaget 3025 74.1% 0.74087681
2 Litt plaget 792 19.4% 0.19397502
3 Ganske plaget 167 4.1% 0.04090130
4 Veldig plaget 42 1% 0.01028655
97 Ikke svart 57 1.4% 0.01396032
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk1_4


Variabeletikett: Opplevd siste uken: Føler deg anspent eller oppjaget
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. Har du opplevd noe av dette den siste uken (til og med i dag)?
Spørsmålstekst: Føler deg anspent eller oppjaget
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke plaget 2630 64.4% 0.64413422
2 Litt plaget 1101 27% 0.26965467
3 Ganske plaget 253 6.2% 0.06196424
4 Veldig plaget 47 1.2% 0.01151114
97 Ikke svart 52 1.3% 0.01273573
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk1_5


Variabeletikett: Opplevd siste uken: Lett for å klandre deg selv
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. Har du opplevd noe av dette den siste uken (til og med i dag)?
Spørsmålstekst: Lett for å klandre deg selv
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke plaget 3220 78.9% 0.78863581
2 Litt plaget 605 14.8% 0.14817536
3 Ganske plaget 156 3.8% 0.03820720
4 Veldig plaget 43 1.1% 0.01053147
97 Ikke svart 59 1.4% 0.01445016
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk1_6


Variabeletikett: Opplevd siste uken: Søvnproblemer
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. Har du opplevd noe av dette den siste uken (til og med i dag)?
Spørsmålstekst: Søvnproblemer
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke plaget 2535 62.1% 0.62086701
2 Litt plaget 1135 27.8% 0.27798188
3 Ganske plaget 287 7% 0.07029145
4 Veldig plaget 79 1.9% 0.01934852
97 Ikke svart 47 1.2% 0.01151114
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk1_7


Variabeletikett: Opplevd siste uken: Følelse av å være unyttig, lite verdt
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. Har du opplevd noe av dette den siste uken (til og med i dag)?
Spørsmålstekst: Følelse av å være unyttig, lite verdt
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke plaget 2991 73.3% 0.73254960
2 Litt plaget 764 18.7% 0.18711732
3 Ganske plaget 189 4.6% 0.04628949
4 Veldig plaget 82 2% 0.02008327
97 Ikke svart 57 1.4% 0.01396032
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk1_8


Variabeletikett: Opplevd siste uken: Nedtrygt, tungsindig (trist)
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. Har du opplevd noe av dette den siste uken (til og med i dag)?
Spørsmålstekst: Nedtrygt, tungsindig (trist)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke plaget 2726 66.8% 0.66764634
2 Litt plaget 1026 25.1% 0.25128582
3 Ganske plaget 208 5.1% 0.05094293
4 Veldig plaget 65 1.6% 0.01591967
97 Ikke svart 58 1.4% 0.01420524
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk1_9


Variabeletikett: Opplevd siste uken: Følelse av at alt er et slit
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. Har du opplevd noe av dette den siste uken (til og med i dag)?
Spørsmålstekst: Følelse av at alt er et slit
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke plaget 2857 70% 0.69973059
2 Litt plaget 889 21.8% 0.21773206
3 Ganske plaget 206 5% 0.05045310
4 Veldig plaget 76 1.9% 0.01861376
97 Ikke svart 55 1.3% 0.01347049
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk1_10


Variabeletikett: Opplevd siste uken: Følelse av håpløshet mht. fremtiden
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. Har du opplevd noe av dette den siste uken (til og med i dag)?
Spørsmålstekst: Følelse av håpløshet mht. fremtiden
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke plaget 2421 59.3% 0.59294636
2 Litt plaget 1277 31.3% 0.31276023
3 Ganske plaget 252 6.2% 0.06171932
4 Veldig plaget 85 2.1% 0.02081803
97 Ikke svart 48 1.2% 0.01175606
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk2


Variabeletikett: Påstand: Jeg bekymrer meg for at jeg kommer til å bli smittet av koronaviruset
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Jeg bekymrer meg for at jeg kommer til å bli smittet av koronaviruset. 
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 592 14.5% 0.144991428
2 Uenig 1066 26.1% 0.261082537
3 Verken enig eller uenig 1357 33.2% 0.332353662
4 Enig 870 21.3% 0.213078619
5 Helt enig 162 4% 0.039676708
97 Ikke svart 36 0.9% 0.008817046
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk3


Variabeletikett: Påstand: Jeg bekymrer meg for noen i min familie kommer til å bli smittet av koronaviruset. 
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Jeg bekymrer meg for noen i min familie kommer til å bli smittet av koronaviruset. 
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 196 4.8% 0.04800392
2 Uenig 364 8.9% 0.08915013
3 Verken enig eller uenig 638 15.6% 0.15625765
4 Enig 1906 46.7% 0.46681362
5 Helt enig 925 22.7% 0.22654911
97 Ikke svart 54 1.3% 0.01322557
98 Ikke spurt 7968 NA


ft1cov_psyk4_1


Variabeletikett: Påstand: Jeg sover dårligere enn før pga. bekymringer, helsemessige konsekvensene av koronaviruset
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Jeg sover dårligere enn før pga. bekymringer knyttet til de helsemessige konsekvensene av koronaviruset
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft1group=2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12051] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

<
Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 2102 51.5% 0.514817536
2 Uenig 961 23.5% 0.235366152
3 Verken enig eller uenig 544 13.3% 0.133235366
4 Enig 372 9.1% 0.091109478
5 Helt enig