Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Fast Track 2 COVID-19

v-100 - 2020-09-11

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten UiB
Bjørn Sætrevik UiB
Erla Løvseth UiB

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Amund Eikrem ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Asle Høgestøl ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.uib.no/medborger

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt seks runder med rekruttering.
I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (utvalgsramme: 25 000).
I runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (utvalgsramme: 25 000).
I runde 8 ble det rekruttert 4 245 panelmedlemmer (utvalgsramme: 22 000).
I runde 11 ble det rekruttert 2 069 panelmedlemmer (utvalgsramme: 14 000).
I runde 14 ble det rekruttert 2 036 panelmedlemmer (utvalgsramme: 14 000).
I runde 16 ble det rekruttert 5 163 panelmedlemmer (utvalgsramme: 34 000).
I runde 18 ble det rekruttert 2 048 panelmedlemmer (utvalgsramme: 15 000).

For alle runder med rekruttering det blitt gjort et tilfeldig uttrekk fra Folkeregisteret. Størrelsen på de enkelte uttrekkene har variert noe over tid. For detaljert informasjon om rekrutteringen henvises det til metoderapporten for den enkelte runde.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry har gjennomført alle uttrekk for Norsk Medborgerpanel, etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

Uttrekkslistene har bestått av følgende data: a) etternavn, b) fornavn, c) adresse, d) kjønn, e) alder og f) telefonnummer. Personer som ikke hadde folkeregistert adresse i Norge på uttrekkstidspunktet har blitt ekskludert.

NMP Fast Track 2 COVID-19 ble sendt ut til et underutvalg av panelets medlemmer som tilhørte bestemte undergrupper i den første “Fast Track”-undersøkelsen (gjennomført våren 2020). Se metoderapport for mer informasjon.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema.

Denne undersøkelsen ble sendt ut som en “Fast Track”-undersøkelse i forbindelse med koronapandemien i Norge, sensommer/høst 2020. Av denne grunn er både innholdet i undersøkelsen og gjennomføringsfasen noe forskjellig fra ordinære runder av Norsk Medborgerpanel. Dette er den andre “Fast Track”-undersøkelsen omhandlende koronapandemien.

I NMP Fast Track 2 COVID-19 ble e-post med invitasjon sendt ut 26. august 2020.

E-post med påminnelse ble sendt ut to ganger, henholdsvis 28. og 31. august, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen.

NMP Fast Track 2 COVID-19 ble avsluttet 3. september 2020.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen.

To forskjellige vekter er kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Ingen endringer registrert.Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - Fast Track 2 - COVID-19 v-100.sav
# Enheter 5531
# Variabler 50


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft2interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft2interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:5417] [Ugyldige:114] [Rekkevidde:-]ft2rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 834 15.1% 0.15078648
3 Runde 3 901 16.3% 0.16290002
8 Runde 8 893 16.1% 0.16145363
11 Runde 11 531 9.6% 0.09600434
14 Runde 14 578 10.5% 0.10450190
16 Runde 16 1794 32.4% 0.32435364
18 Runde 18 0 0% 0.00000000


ft2browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft2browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft2mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Annet 2973 53.8% 0.5375158
1 Mobil 2558 46.2% 0.4624842


ft2opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft2enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 3042 55% 0.549990960
2 Touch 2472 44.7% 0.446935455
3 Generisk 17 0.3% 0.003073585


ft2advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Angir om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft2getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]ft2covid1_1


Variabeletikett: Hvor stor risiko for at: du selv blir smittet av koronaviruset (i 2020)
Tekst før spørsmål: Hvor stor anser du risikoen for at i løpet av 2020 vil…
Spørsmålstekst: … du selv bli smittet av koronaviruset?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lav 1375 24.9% 0.248598807
2 Noe lav 2279 41.2% 0.412041222
3 Middels 1557 28.2% 0.281504249
4 Noe høy 262 4.7% 0.047369373
5 Svært høy 40 0.7% 0.007231965
97 Ikke svart 18 0.3% 0.003254384


ft2covid1_2


Variabeletikett: Hvor stor risiko for at: en gjennomsnittlig voksen blir smittet (i 2020)
Tekst før spørsmål: Hvor stor anser du risikoen for at i løpet av 2020 vil…
Spørsmålstekst: … en gjennomsnittlig voksen i Norge bli smittet?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lav 577 10.4% 0.10432110
2 Noe lav 2149 38.9% 0.38853734
3 Middels 2226 40.2% 0.40245887
4 Noe høy 412 7.4% 0.07448924
5 Svært høy 100 1.8% 0.01807991
97 Ikke svart 67 1.2% 0.01211354


ft2covid1_3


Variabeletikett: Hvor stor risiko for at: du bli alvorlig syk (i 2020)
Tekst før spørsmål: Hvor stor anser du risikoen for at i løpet av 2020 vil…
Spørsmålstekst: … du bli alvorlig syk?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lav 2000 36.2% 0.36159826
2 Noe lav 2055 37.2% 0.37154222
3 Middels 993 18% 0.17953354
4 Noe høy 340 6.1% 0.06147170
5 Svært høy 68 1.2% 0.01229434
97 Ikke svart 75 1.4% 0.01355993


ft2covid1_4


Variabeletikett: Hvor stor risiko for at: din hverdag blir mye endret (i 2020)
Tekst før spørsmål: Hvor stor anser du risikoen for at i løpet av 2020 vil…
Spørsmålstekst: … din hverdag bli mye endret fra slik den er i dag?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lav 1088 19.7% 0.19670946
2 Noe lav 1876 33.9% 0.33917917
3 Middels 1644 29.7% 0.29723377
4 Noe høy 721 13% 0.13035617
5 Svært høy 137 2.5% 0.02476948
97 Ikke svart 65 1.2% 0.01175194


ft2covid2


Variabeletikett: Har du vært i utlandet i løpet av de siste tre månedene?
Spørsmålstekst: Har du vært i utlandet i løpet av de siste tre månedene?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 567 10.3% 0.102513108
2 Nei 4957 89.6% 0.896221298
97 Ikke svart 7 0.1% 0.001265594


ft2covid3


Variabeletikett: Holdt du deg hjemme i 10 dager etter turen?
Spørsmålstekst: Holdt du deg hjemme i 10 dager etter turen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom ft2covid2 = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg var i rødt land, og overholdt karantene 99 17.5% 0.174603175
2 Jeg var i rødt land, men overholdt ikke karantene 3 0.5% 0.005291005
3 Jeg var i grønt eller gult land, og var ikke i karantene 423 74.6% 0.746031746
4 Jeg var i grønt eller gult land, men var allikevel i selvpålagt karantene 34 6% 0.059964727
97 Ikke svart 8 1.4% 0.014109347
98 Ikke spurt 4964 NA


ft2covid4_1


Variabeletikett: Siste 2 uker har jeg: vært tett på andre ifm. jobb/skole
Tekst før spørsmål: De siste to ukene har jeg…
Spørsmålstekst: vært tett på andre i forbindelse med jobb, skole, eller studier (for eksempel kollektivtransport, kundekontakt, kontorlandskap, lunsjrom, klasserom, lesesal)
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger daglig 888 16.1% 0.160549629
2 Daglig 962 17.4% 0.173928765
3 Sjeldnere enn daglig 1079 19.5% 0.195082264
4 Nesten aldri 1260 22.8% 0.227806907
5 Aldri 1306 23.6% 0.236123667
97 Ikke svart 36 0.7% 0.006508769


ft2covid4_2


Variabeletikett: Siste 2 uker har jeg: vært tett på andre i fritiden
Tekst før spørsmål: De siste to ukene har jeg…
Spørsmålstekst: vært tett på andre i fritiden (som handle dagligvarer, andre butikker, restaurant eller pub, legebesøk, tannlegebesøk, frisør eller lignende)
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger daglig 157 2.8% 0.028385464
2 Daglig 965 17.4% 0.174471163
3 Sjeldnere enn daglig 3315 59.9% 0.599349123
4 Nesten aldri 973 17.6% 0.175917556
5 Aldri 104 1.9% 0.018803110
97 Ikke svart 17 0.3% 0.003073585


ft2covid4_3


Variabeletikett: Siste 2 uker har jeg: generelt sett vært i situasjoner som har utsatt meg for smitte
Tekst før spørsmål: De siste to ukene har jeg…
Spørsmålstekst: generelt sett vært i situasjoner som har utsatt meg for smitte
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger daglig 313 5.7% 0.056590128
2 Daglig 979 17.7% 0.177002350
3 Sjeldnere enn daglig 2002 36.2% 0.361959863
4 Nesten aldri 1922 34.7% 0.347495932
5 Aldri 271 4.9% 0.048996565
97 Ikke svart 44 0.8% 0.007955162


ft2covid5_1


Variabeletikett: De 2 siste ukene har jeg: vasket hendene hver gang jeg har vært ute
Tekst før spørsmål: I løpet av de siste to ukene har jeg…
Spørsmålstekst: Vasket hendene nøye hver gang jeg har vært ute
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alltid 3624 65.5% 0.655216055
2 Oftest 1619 29.3% 0.292713795
3 Noen ganger 221 4% 0.039956608
4 Sjeldent 43 0.8% 0.007774363
5 Aldri 6 0.1% 0.001084795
97 Ikke svart 18 0.3% 0.003254384


ft2covid5_2


Variabeletikett: De 2 siste ukene har jeg: holdt 1 meter avstand til alle fremmede
Tekst før spørsmål: I løpet av de siste to ukene har jeg…
Spørsmålstekst: Holdt minst 1 meter avstand til alle fremmede
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alltid 1896 34.3% 0.342795155
2 Oftest 3386 61.2% 0.612185862
3 Noen ganger 178 3.2% 0.032182246
4 Sjeldent 53 1% 0.009582354
5 Aldri 0 0% 0.000000000
97 Ikke svart 18 0.3% 0.003254384


ft2covid5_3


Variabeletikett: De 2 siste ukene har jeg: unngått alle sosiale situasjoner med fremmede
Tekst før spørsmål: I løpet av de siste to ukene har jeg…
Spørsmålstekst: Unngått alle sosiale situasjoner med fremmede
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alltid 1669 30.2% 0.301753752
2 Oftest 2559 46.3% 0.462664979
3 Noen ganger 803 14.5% 0.145181703
4 Sjeldent 377 6.8% 0.068161273
5 Aldri 101 1.8% 0.018260712
97 Ikke svart 22 0.4% 0.003977581


ft2covid6_1


Variabeletikett: Håndtere stress: Når en stressende situasjon ikke blir bedre, prøver jeg å tenke på andre måter å takle den på
Tekst før spørsmål: I hvor stor grad passer disse påstandene din måte å håndtere stress på?
Spørsmålstekst: Når en stressende situasjon ikke blir bedre, prøver jeg å tenke på andre måter å takle den på
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 1191 21.5% 0.21533177
2 Passer 2539 45.9% 0.45904900
3 Passer delvis 1427 25.8% 0.25800036
4 Passer ikke 283 5.1% 0.05116615
97 Ikke svart 91 1.6% 0.01645272


ft2covid6_2


Variabeletikett: Håndtere stress: Jeg har noen få faste måter å takle stress på
Tekst før spørsmål: I hvor stor grad passer disse påstandene din måte å håndtere stress på?
Spørsmålstekst: Jeg har noen få faste måter å takle stress på
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 513 9.3% 0.09274995
2 Passer 1981 35.8% 0.35816308
3 Passer delvis 2146 38.8% 0.38799494
4 Passer ikke 789 14.3% 0.14265052
97 Ikke svart 102 1.8% 0.01844151


ft2covid6_3


Variabeletikett: Håndtere stress: Når jeg er stresset, bruker jeg ulike tilnærminger for å takle og forbedre situasjonen
Tekst før spørsmål: I hvor stor grad passer disse påstandene din måte å håndtere stress på?
Spørsmålstekst: Når jeg er stresset, bruker jeg ulike tilnærminger for å takle og forbedre situasjonen
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 654 11.8% 0.11824263
2 Passer 2407 43.5% 0.43518351
3 Passer delvis 1955 35.3% 0.35346230
4 Passer ikke 390 7.1% 0.07051166
97 Ikke svart 125 2.3% 0.02259989


ft2covid6_4


Variabeletikett: Håndtere stress: Når jeg ikke har taklet en stressende situasjon på en god måte, finner jeg andre måter å takle situasjonen på
Tekst før spørsmål: I hvor stor grad passer disse påstandene din måte å håndtere stress på?
Spørsmålstekst: Når jeg ikke har taklet en stressende situasjon på en god måte, finner jeg andre måter å takle situasjonen på
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 594 10.7% 0.10739468
2 Passer 2334 42.2% 0.42198517
3 Passer delvis 2034 36.8% 0.36774543
4 Passer ikke 438 7.9% 0.07919002
97 Ikke svart 131 2.4% 0.02368469


ft2covid6_5


Variabeletikett: Håndtere stress: Hvis en stressende situasjon ikke blir bedre, finner jeg andre måter å takle situasjonen på
Tekst før spørsmål: I hvor stor grad passer disse påstandene din måte å håndtere stress på?
Spørsmålstekst: Hvis en stressende situasjon ikke blir bedre, finner jeg andre måter å takle situasjonen på
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 696 12.6% 0.12583620
2 Passer 2589 46.8% 0.46808895
3 Passer delvis 1802 32.6% 0.32580004
4 Passer ikke 313 5.7% 0.05659013
97 Ikke svart 131 2.4% 0.02368469


ft2covid6_6


Variabeletikett: Håndtere stress: Jeg er klar over hvor vellykkede eller mislykkede mine forsøk på å takle stress har vært
Tekst før spørsmål: I hvor stor grad passer disse påstandene din måte å håndtere stress på?
Spørsmålstekst: Jeg er klar over hvor vellykkede eller mislykkede mine forsøk på å takle stress har vært
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 850 15.4% 0.15367926
2 Passer 2720 49.2% 0.49177364
3 Passer delvis 1468 26.5% 0.26541313
4 Passer ikke 346 6.3% 0.06255650
97 Ikke svart 147 2.7% 0.02657747


ft2covid6_7


Variabeletikett: Håndtere stress: Jeg legger ikke merke til det når jeg har taklet stress på en dårlig måte
Tekst før spørsmål: I hvor stor grad passer disse påstandene din måte å håndtere stress på?
Spørsmålstekst: Jeg legger ikke merke til det når jeg har taklet stress på en dårlig måte
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 177 3.2% 0.03200145
2 Passer 783 14.2% 0.14156572
3 Passer delvis 1949 35.2% 0.35237751
4 Passer ikke 2471 44.7% 0.44675466
97 Ikke svart 151 2.7% 0.02730067


ft2covid6_8


Variabeletikett: Håndtere stress: Hvis jeg føler at jeg ikke har klart å takle stress, endrer jeg måten jeg takler stress på
Tekst før spørsmål: I hvor stor grad passer disse påstandene din måte å håndtere stress på?
Spørsmålstekst: Hvis jeg føler at jeg ikke har klart å takle stress, endrer jeg måten jeg takler stress på
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 374 6.8% 0.06761888
2 Passer 1877 33.9% 0.33935997
3 Passer delvis 2505 45.3% 0.45290183
4 Passer ikke 593 10.7% 0.10721389
97 Ikke svart 182 3.3% 0.03290544


ft2covid6_9


Variabeletikett: Håndtere stress: Når jeg har gått gjennom noe stressende, tenker jeg over hvor godt min måte å takle stresset på fungerte eller ikke fungerte
Tekst før spørsmål: I hvor stor grad passer disse påstandene din måte å håndtere stress på?
Spørsmålstekst: Når jeg har gått gjennom noe stressende, tenker jeg over hvor godt min måte å takle stresset på fungerte eller ikke fungerte
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 502 9.1% 0.09076116
2 Passer 1930 34.9% 0.34894233
3 Passer delvis 2177 39.4% 0.39359971
4 Passer ikke 766 13.8% 0.13849214
97 Ikke svart 156 2.8% 0.02820466


ft2covid6_10


Variabeletikett: Håndtere stress: Hvis jeg ikke har klart å takle stress, tenker jeg på andre måter å takle det på
Tekst før spørsmål: I hvor stor grad passer disse påstandene din måte å håndtere stress på?
Spørsmålstekst: Hvis jeg ikke har klart å takle stress, tenker jeg på andre måter å takle det på
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 522 9.4% 0.09437715
2 Passer 2319 41.9% 0.41927319
3 Passer delvis 2005 36.3% 0.36250226
4 Passer ikke 503 9.1% 0.09094196
97 Ikke svart 182 3.3% 0.03290544


ft2covid7_ran


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i ft2covid7]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i ft2covid7]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5481] [Ugyldige:50] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Vaksinen gir en effektiv beskyttelse mot sykdommen, og vil hjelpe deg til å holde deg frisk. Derfor er det fordel at enkeltpersoner som deg vaksinerer seg. 1346 24.6% 0.2455756
2 Vaksinen gir en effektiv beskyttelse mot sykdommen, og vil hjelpe deg til å holde deg frisk. Derfor er det viktig at flest mulig i samfunnet vaksinerer seg. 1347 24.6% 0.2457581
3 Noen vil være forhindret fra å ta vaksinen av medisinske årsaker, og for at de ikke skal bli smittet må flest mulig andre ta vaksinen. Derfor er det fordel at enkeltpersoner som deg vaksinerer seg. 1379 25.2% 0.2515964
4 Noen vil være forhindret fra å ta vaksinen av medisinske årsaker, og for at de ikke skal bli smittet må flest mulig andre ta vaksinen. Derfor er det viktig at flest mulig i samfunnet vaksinerer seg. 1409 25.7% 0.2570699
Sysmiss 50 NA


ft2covid7


Variabeletikett: Ville tatt en vaksine mot Covid-19 som ikke er testet for langtids-bivirkninger?
Tekst før spørsmål: Se for deg at det er laget en vaksine mot Covid-19 som ikke er testet for langtids-bivirkninger. 

[ft2covid7_ran]
Spørsmålstekst: Ville du tatt en slik vaksine om du fikk tilbud om det?
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av de randomiserte verdiene i ft2covid7_ranAlle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ville helt sikkert tatt vaksinen 907 16.4% 0.163984813
2 Ville sannsynligvis tatt vaksinen 1787 32.3% 0.323088049
3 Er usikker på om jeg ville tatt vaksinen 1695 30.6% 0.306454529
4 Ville sannsynligvis ikke tatt vaksinen 698 12.6% 0.126197794
5 Ville helt sikkert ikke tatt vaksinen 391 7.1% 0.070692461
97 Ikke svart 53 1% 0.009582354


ft2covid8_1


Variabeletikett: Påstand: Jeg bekymrer meg for at jeg kommer til å bli smittet av koronaviruset
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Jeg bekymrer meg for at jeg kommer til å bli smittet av koronaviruset.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 696 12.6% 0.12583620
2 Uenig 1679 30.4% 0.30356174
3 Verken enig eller uenig 1481 26.8% 0.26776351
4 Enig 1380 25% 0.24950280
5 Helt enig 232 4.2% 0.04194540
97 Ikke svart 63 1.1% 0.01139035


ft2covid8_2


Variabeletikett: Påstand: Jeg bekymrer meg for at noen i min familie kommer til å bli smittet av koronaviruset
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Jeg bekymrer meg for at noen i min familie kommer til å bli smittet av koronaviruset.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 297 5.4% 0.05369734
2 Uenig 886 16% 0.16018803
3 Verken enig eller uenig 1056 19.1% 0.19092388
4 Enig 2348 42.5% 0.42451636
5 Helt enig 881 15.9% 0.15928404
97 Ikke svart 63 1.1% 0.01139035


ft2covid9


Variabeletikett: Påstand: Jeg er optimistisk til at jeg kommer til å håndtere de utfordringene som koronautbruddet vil gi meg
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: 
Spørsmålstekst: Jeg er optimistisk til at jeg kommer til å håndtere de utfordringene som koronautbruddet vil gi meg.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 103 1.9% 0.01862231
2 Uenig 153 2.8% 0.02766227
3 Verken enig eller uenig 936 16.9% 0.16922799
4 Enig 3269 59.1% 0.59103236
5 Helt enig 1001 18.1% 0.18097993
97 Ikke svart 69 1.2% 0.01247514


ft2covid10


Variabeletikett: Påstand: Det ville vært svært alvorlig for meg dersom jeg ble smittet av viruset
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: 
Spørsmålstekst: Det ville vært svært alvorlig for meg dersom jeg ble smittet av viruset.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 315 5.7% 0.05695173
2 Uenig 1124 20.3% 0.20321822
3 Verken enig eller uenig 1837 33.2% 0.33212801
4 Enig 1448 26.2% 0.26179714
5 Helt enig 695 12.6% 0.12565540
97 Ikke svart 112 2% 0.02024950


ft2covid11


Variabeletikett: Påstand: Jeg gjør mitt beste for å følge helsemyndighetenes råd for å begrense smittefaren
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: 
Spørsmålstekst: Jeg gjør mitt beste for å følge helsemyndighetenes råd for å begrense smittefaren (vasker hendene ofte, unngår reiser og situasjoner med andre mennesker, holder avstand og unngår å ta på ting). 
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 119 2.2% 0.021515097
2 Uenig 30 0.5% 0.005423974
3 Verken enig eller uenig 177 3.2% 0.032001446
4 Enig 2335 42.2% 0.422165974
5 Helt enig 2794 50.5% 0.505152775
97 Ikke svart 76 1.4% 0.013740734


ft2avslutt


Variabeletikett: Tilbakemelding om undersøkelsen
Spørsmålstekst:

Tusen takk for din deltakelse i Norsk medborgerpanel! Svarene du har gitt i dag kan bidra til viktig kunnskap som samfunnet vårt trenger for å håndtere koronapandemien. Vi er takknemlige for din innsats. Dine data vil som alltid bli behandlet konfidensielt.

Vinner av gavekort på 5000 kroner blir kontaktet kort tid etter at undersøkelsen er stengt.

Har du noe du ønsker å gi tilbakemelding på i forbindelse med undersøkelsen? I så fall kan du skrive det under. Hvis du har spørsmål om din deltakelse, personvern eller lignende, ta kontakt med oss direkte på
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:5531] [Rekkevidde:-]ft2P1


Variabeletikett: Kjønn
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mann 2704 48.9% 0.4888809
2 Kvinne 2827 51.1% 0.5111191


ft2P2


Variabeletikett: Landsdel
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Oslo 867 15.7% 0.15675285
2 Østlandet 2015 36.4% 0.36431025
3 Sørlandet 302 5.5% 0.05460134
4 Vestlandet 1466 26.5% 0.26505153
5 Trøndelag 471 8.5% 0.08515639
6 Nord-Norge 410 7.4% 0.07412764


ft2P3


Variabeletikett: Fylke
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:3-54]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
3 Oslo 867 15.7% 0.15675285
11 Rogaland 497 9% 0.08985717
15 Møre og Romsdal 204 3.7% 0.03688302
18 Nordland 195 3.5% 0.03525583
30 Viken 1308 23.6% 0.23648526
34 Innlandet 283 5.1% 0.05116615
38 Vestfold og Telemark 424 7.7% 0.07665883
42 Agder 302 5.5% 0.05460134
46 Vestland 765 13.8% 0.13831134
50 Trøndelag 471 8.5% 0.08515639
54 Troms og Finnmark 215 3.9% 0.03887181


ft2P4_1


Variabeletikett: Høyeste fullførte utdanning
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ingen utdanning/grunnskole 262 4.7% 0.04736937
2 Videregående skole 1675 30.3% 0.30283855
3 Høgskole/Universitet 3479 62.9% 0.62900018
97 Ikke svart 115 2.1% 0.02079190


ft2P4_2


Variabeletikett: Høyeste fullførte utdanning
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ingen fullført utdanning 5 0.1% 0.0009039957
2 Grunnskole (Fullført enten første del av obligatorisk utdanning (barneskole), grunnskole, 7-årig folkeskole, framhaldsskole eller realskole) 257 4.6% 0.0464653770
3 Videregående utdanning - allmennfaglige studieretninger/ studieforberedende utdanningsprogram, ettårig påbygging til studiekompetanse 487 8.8% 0.0880491774
4 Videregående utdanning - yrkesfaglige studieretninger/utdanningsprogram (VK2, VK3, VG3, fagprøve, svenneprøve) 673 12.2% 0.1216778159
5 Vitnemål fra påbygging til videregående utdanning (fagskoleutdanning, teknisk fagskole) 514 9.3% 0.0929307539
6 Universitet/høgskole, mindre enn 3 år, men minst 2 år (høgskolekandidat 2- og 2½- årig) 454 8.2% 0.0820828060
7 Høgskole - 3-4 årig utdanning (Bachelor-, cand.mag., lærerhøgskole, sykepleierhøgskole, førskolelærer, ingeniør, siviløkonom, m.m.) 1226 22.2% 0.2216597360
8 Universitet - 3-4 årig utdanning (Bachelor, cand.mag.) 379 6.9% 0.0685228711
9 Høgskole - 5-6 årig utdanning (Master, hovedfag) 372 6.7% 0.0672572772
10 Universitet - 5-6 årig utdanning (Master, hovedfag) (Lengre profesjonsutdanning (cand.theol., cand.psychol., cand.med., cand.med.vet., sivilingeniør, sivilarkitekt, siviløkonom høyere avdeling) 900 16.3% 0.1627192189
11 Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.) 148 2.7% 0.0267582716
12 Ingen av disse (vennligst skriv inn): 65 1.2% 0.0117519436
97 Ikke svart 51 0.9% 0.0092207557


ft2P5_1


Variabeletikett: Fødselsår
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1939 eller tidligere 137 2.5% 0.02476948
2 1940-1949 980 17.7% 0.17718315
3 1950-1959 1391 25.1% 0.25149159
4 1960-1969 1240 22.4% 0.22419092
5 1970-1979 842 15.2% 0.15223287
6 1980-1989 560 10.1% 0.10124751
7 1990 eller senere 381 6.9% 0.06888447


ft2P5_2


Variabeletikett: Fødselsår
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1959 eller tidligere 2508 45.3% 0.45344422
2 1960-1989 2642 47.8% 0.47767131
3 1990 eller senere 381 6.9% 0.06888447


ft2Weight1


Variabeletikett: Vekt basert på variablene P2, P5_2 og P1. Se dokumentasjonsrapport.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-6]ft2Weight2


Variabeletikett: Vekt basert på variablene P2, P5_2, P4 og P1. Se dokumentasjonsrapport.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5531] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-44]