Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 1

v-101 - 2020-06-15

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitetet i Bergen
Mette Andersson, Sveinung Arnesen, Gisela Böhm, Dag Elgesem, Odd Gåsdal, Kristin Strømsnes, Endre Tvinnereim, and Jacob Aars, Vitenskaplig team, Universitetet i Bergen og Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer
Øivind Skjervheim ideas2evidence Utreder
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Basert på faglig litteratur var det forventet en rekrutteringsrate på 14 prosent. Med et mål om minimum 3 500 paneldeltakere, var det trukket et bruttoutvalg på 25 000 individer. Bruttoutvalget er trukket fra det norske folkeregisteret. Registerer inkluderer alle som er født i Norge, både nåværande og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry gjennomførte uttrekket for Norsk Medborgerpanel etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skattetaten.

25 000 nordmenn over 19 år var tilfeldig trykket fra registeret. Listen bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn og e) alder. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet. Dernest ble alle individer i utvalget over 95 år ekskludert. Denne gruppen utgjorde 58 personer. Bruttoutvalget før rekruttering var derfor på 24 942 invidier.

I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1).

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering.

Rekrutteringen til panelet ble gjennomført i to trinn. Først ble et invitasjonsbrev sendt til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningsjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerene, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerene sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk Medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (20 minutter).

For å maksimere rekrutteringsraten var det brukt et insentiv i form av et reisegavekort. Verdien på reisegavekortet var 25 000 NOK. For å delta i trekningen av reisegavekortet ble det stilt som krav at e-postadressen var oppgitt. Informasjonen om lotteriet var inkludert i all korrespondanse med respondentene.

Iinvitasjonsbrevet ble sendt ut 6. november 2013.

Påminnelseskort ble sendt ut 22. november 2013 til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen og ikke oppgitt e-postadresse. Respondentene var oppfordret til å delta i Norsk Medborgerpanel med henvisning til invitasjonsbrevet som vart sendt ut to uker tidligere. Innloggingskoden var også gitt i påminnelseskortet.

En påminnelses e-post ble sendt 25 november til de respondentene som hadde oppgitt sin e-postadresse, men ikke fullført undersøkelsen.

Runde1 ble avsluttet 05. januar 2014.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkurert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten (tabell 8 i appendiks).

Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. Rundt 9 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 1
NA 2019-08-12 w01_k7 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-08-12 w01_k11 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2018-11-07 w01_k9_1_sak1_kod Corrected missing values (97/98)
NA 2018-11-07 w01_k9_2_sak2_kod Corrected missing values (97/98)
NA 2018-11-07 w01_k9_3_sak3_kod Corrected missing values (97/98)
NA 2018-04-13 w01_p5_1 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-04-13 w01_p5_2 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2017-06-14 w01p4_1 Updated value on 40 respondents.
NA 2017-06-14 w01p4_2 Updated value on 40 respondents.
NA 2016-05-06 w01_k23 Added anonymized data. Available on request.
NA 2014-05-12 w01_dv36_recode New variable w01_dv36 based on w01_dv36_recode
v-100 2014-01-17 NA Initial release of round 1


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 1 - v-101.sav
# Enheter 4905
# Variabler 332


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w01_u


Variabeletikett: Randomiserer respondentene inn i to grupper
Tekst før spørsmål: Randomiserer respondentene inn i to grupper. De to gruppene blir stilt spørsmål som både er felles for begge gruppene og unike for den enkelte gruppe.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 u1 2471 50.4% 0.5037717
2 u2 2434 49.6% 0.4962283


w01_k1


Variabeletikett: Interesse for politikk
Spørsmålstekst: Generelt sett, hvor interessert er du i politikk?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært interessert 505 10.3% 0.102956167
2 Interessert 2158 44% 0.439959225
3 Noe interessert 1671 34.1% 0.340672783
4 Lite interessert 490 10% 0.099898063
5 Ikke interessert 73 1.5% 0.014882773
97 Ikke svart 8 0.2% 0.001630989


w01_k2


Variabeletikett: Stemte ved Stortingsvalg
Spørsmålstekst: Stemte du ved stortingsvalget nå i høst?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 4199 85.6% 0.856065240
2 Nei 682 13.9% 0.139041794
3 Husker ikke 7 0.1% 0.001427115
97 Ikke svart 17 0.3% 0.003465851


w01_k3


Variabeletikett: Stemte følgende parti ved Stortingsvalg
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 KrF 213 5.1% 0.05072636
2 Høyre 1158 27.6% 0.27577995
3 Fremskrittspartiet 534 12.7% 0.12717314
4 Venstre 291 6.9% 0.06930221
5 Sosialistisk Venstreparti 263 6.3% 0.06263396
6 Senterpartiet 175 4.2% 0.04167659
7 Miljøpartiet De Grønne 171 4.1% 0.04072398
8 Arbeiderpartiet 1188 28.3% 0.28292451
9 Rødt 80 1.9% 0.01905216
10 Annet: 67 1.6% 0.01595618
97 Ikke svart 59 1.4% 0.01405096
98 Ikke spurt 706 NA


w01_k3_10_other


Variabeletikett: Fritekst: Stemte følgende parti ved Stortingsvalg [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget?
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w01_k4


Variabeletikett: Tidspunkt for valg av parti
Spørsmålstekst: Når bestemte du deg for å stemme på det partiet eller den listen du valgte?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Før valgkampen 2749 65.5% 0.65467969
2 Under valgkampen 1041 24.8% 0.24791617
3 På valgdagen 335 8% 0.07978090
97 Ikke svart 74 1.8% 0.01762324
98 Ikke spurt 706 NA


w01_k5_1


Variabeletikett: Grunner til å ikke stemme ved stortingsvalg: små forskjeller mellom partier
Tekst før spørsmål: Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et stortingsvalg. Angi hvor viktige de følgende grunnene var for deg:
Spørsmålstekst: Forskjellene mellom partiene er for små
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 51 7.5% 0.07478006
2 Viktig 98 14.4% 0.14369501
3 Noe viktig 130 19.1% 0.19061584
4 Lite viktig 84 12.3% 0.12316716
5 Ikke viktig i det hele tatt 125 18.3% 0.18328446
97 Ikke svart 194 28.4% 0.28445748
98 Ikke spurt 4223 NA


w01_k5_2


Variabeletikett: Grunner til å ikke stemme ved stortingsvalg: ingen viktige saker jeg brenner for
Tekst før spørsmål: Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et stortingsvalg. Angi hvor viktige de følgende grunnene var for deg:
Spørsmålstekst: Det er ingen viktige saker jeg brenner for
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 33 4.8% 0.0483871
2 Viktig 75 11% 0.1099707
3 Noe viktig 121 17.7% 0.1774194
4 Lite viktig 93 13.6% 0.1363636
5 Ikke viktig i det hele tatt 157 23% 0.2302053
97 Ikke svart 203 29.8% 0.2976540
98 Ikke spurt 4223 NA


w01_k5_3


Variabeletikett: Grunner til å ikke stemme ved stortingsvalg: vet ikke hva partiene står for
Tekst før spørsmål: Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et stortingsvalg. Angi hvor viktige de følgende grunnene var for deg:
Spørsmålstekst: Jeg kjenner for lite til hva partiene står for
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 89 13% 0.13049853
2 Viktig 135 19.8% 0.19794721
3 Noe viktig 97 14.2% 0.14222874
4 Lite viktig 63 9.2% 0.09237537
5 Ikke viktig i det hele tatt 119 17.4% 0.17448680
97 Ikke svart 179 26.2% 0.26246334
98 Ikke spurt 4223 NA


w01_k5_4


Variabeletikett: Grunner til å ikke stemme ved stortingsvalg: mangler tillitt til politikerne
Tekst før spørsmål: Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et stortingsvalg. Angi hvor viktige de følgende grunnene var for deg:
Spørsmålstekst: Jeg mangler tillit til politikerne
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 118 17.3% 0.17302053
2 Viktig 116 17% 0.17008798
3 Noe viktig 101 14.8% 0.14809384
4 Lite viktig 55 8.1% 0.08064516
5 Ikke viktig i det hele tatt 117 17.2% 0.17155425
97 Ikke svart 175 25.7% 0.25659824
98 Ikke spurt 4223 NA


w01_k5_5


Variabeletikett: Grunner til å ikke stemme ved stortingsvalg: ikke tid og anledning
Tekst før spørsmål: Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et stortingsvalg. Angi hvor viktige de følgende grunnene var for deg:
Spørsmålstekst: Jeg hadde ikke tid og anledning
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 125 18.3% 0.18328446
2 Viktig 75 11% 0.10997067
3 Noe viktig 72 10.6% 0.10557185
4 Lite viktig 64 9.4% 0.09384164
5 Ikke viktig i det hele tatt 184 27% 0.26979472
97 Ikke svart 162 23.8% 0.23753666
98 Ikke spurt 4223 NA


w01_k6_1


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: KrF
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: KrF
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 338 6.9% 0.06890928
2 Misliker mye 571 11.6% 0.11641182
3 Misliker noe 1084 22.1% 0.22099898
4 Verken misliker eller liker 1197 24.4% 0.24403670
5 Liker noe 1015 20.7% 0.20693170
6 Liker mye 365 7.4% 0.07441386
7 Liker svært mye 73 1.5% 0.01488277
97 Ikke svart 262 5.3% 0.05341488


w01_k6_2


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 118 2.4% 0.02405708
2 Misliker mye 375 7.6% 0.07645260
3 Misliker noe 728 14.8% 0.14841998
4 Verken misliker eller liker 642 13.1% 0.13088685
5 Liker noe 1224 25% 0.24954128
6 Liker mye 1191 24.3% 0.24281346
7 Liker svært mye 392 8% 0.07991845
97 Ikke svart 235 4.8% 0.04791030


w01_k6_3


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: FrP
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1086 22.1% 0.22140673
2 Misliker mye 827 16.9% 0.16860347
3 Misliker noe 677 13.8% 0.13802243
4 Verken misliker eller liker 484 9.9% 0.09867482
5 Liker noe 838 17.1% 0.17084608
6 Liker mye 515 10.5% 0.10499490
7 Liker svært mye 236 4.8% 0.04811417
97 Ikke svart 242 4.9% 0.04933741


w01_k6_4


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 135 2.8% 0.02752294
2 Misliker mye 296 6% 0.06034659
3 Misliker noe 792 16.1% 0.16146789
4 Verken misliker eller liker 1426 29.1% 0.29072375
5 Liker noe 1320 26.9% 0.26911315
6 Liker mye 533 10.9% 0.10866463
7 Liker svært mye 125 2.5% 0.02548420
97 Ikke svart 278 5.7% 0.05667686


w01_k6_5


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: SV
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 681 13.9% 0.13883792
2 Misliker mye 768 15.7% 0.15657492
3 Misliker noe 772 15.7% 0.15739042
4 Verken misliker eller liker 982 20% 0.20020387
5 Liker noe 832 17% 0.16962283
6 Liker mye 441 9% 0.08990826
7 Liker svært mye 137 2.8% 0.02793068
97 Ikke svart 292 6% 0.05953109


w01_k6_6


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Sp
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 267 5.4% 0.05443425
2 Misliker mye 530 10.8% 0.10805301
3 Misliker noe 1049 21.4% 0.21386340
4 Verken misliker eller liker 1559 31.8% 0.31783894
5 Liker noe 917 18.7% 0.18695209
6 Liker mye 235 4.8% 0.04791030
7 Liker svært mye 57 1.2% 0.01162080
97 Ikke svart 291 5.9% 0.05932722


w01_k6_7


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: MDG
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 349 7.1% 0.07115189
2 Misliker mye 391 8% 0.07971458
3 Misliker noe 630 12.8% 0.12844037
4 Verken misliker eller liker 1588 32.4% 0.32375127
5 Liker noe 1041 21.2% 0.21223242
6 Liker mye 478 9.7% 0.09745158
7 Liker svært mye 136 2.8% 0.02772681
97 Ikke svart 292 6% 0.05953109


w01_k6_8


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Ap
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 209 4.3% 0.04260958
2 Misliker mye 360 7.3% 0.07339450
3 Misliker noe 670 13.7% 0.13659531
4 Verken misliker eller liker 631 12.9% 0.12864424
5 Liker noe 1236 25.2% 0.25198777
6 Liker mye 1168 23.8% 0.23812436
7 Liker svært mye 401 8.2% 0.08175331
97 Ikke svart 230 4.7% 0.04689093


w01_k6_9


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Rødt
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1076 21.9% 0.21936799
2 Misliker mye 794 16.2% 0.16187564
3 Misliker noe 743 15.1% 0.15147808
4 Verken misliker eller liker 1205 24.6% 0.24566769
5 Liker noe 548 11.2% 0.11172273
6 Liker mye 174 3.5% 0.03547401
7 Liker svært mye 69 1.4% 0.01406728
97 Ikke svart 296 6% 0.06034659


w01_k7


Variabeletikett: Tilfredshet med regjeringen
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med den nye regjeringen i Norge?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 287 5.9% 0.05851172
2 Tilfreds 1564 31.9% 0.31885831
3 Noe tilfreds 1475 30.1% 0.30071356
4 Lite tilfreds 1035 21.1% 0.21100917
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 428 8.7% 0.08725790
97 Ikke svart 116 2.4% 0.02364934


w01_dt19


Variabeletikett: Forventet rødgrønn seier
Spørsmålstekst: Dersom du tenker på tiden før stortingsvalget i september, forventet du at den rødgrønne regjeringen skulle bli sittende også etter valget?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 428 17.6% 0.1758422
2 Nei 1952 80.2% 0.8019721
97 Ikke svart 54 2.2% 0.0221857
98 Ikke spurt 2471 NA


w01_dt20


Variabeletikett: Den mest sannsynlige nye regjeringskoalisjon
Spørsmålstekst: Hvilken regjering var etter din mening den mest sannsynlige?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Høyre 94 4.8% 0.04815574
2 Høyre og FrP 675 34.6% 0.34579918
3 Høyre, FrP, KrF og Venstre 616 31.6% 0.31557377
4 Høyre, FrP og KrF 148 7.6% 0.07581967
5 Høyre, FrP, Venstre 171 8.8% 0.08760246
6 Høyre, KrF, Venstre 138 7.1% 0.07069672
7 Arbeiderpartiet 51 2.6% 0.02612705
8 Annet: 20 1% 0.01024590
97 Ikke svart 39 2% 0.01997951
98 Ikke spurt 2953 NA


w01_dt20_8_other


Variabeletikett: Fritekst: Den mest sannsynlige nye regjeringskoalisjon [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilken regjering var etter din mening den mest sannsynlige?
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w01_dt21


Variabeletikett: Endret stemme dersom forhåndskunnskap om utfallet
Spørsmålstekst: Nå som du vet at en Høyre og FrP-regjering ble resultatet av valget, ville du ha endret stemmegivningen din dersom du hadde visst dette på forhånd?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 196 8.1% 0.08052588
2 Nei 2142 88% 0.88003287
97 Ikke svart 96 3.9% 0.03944125
98 Ikke spurt 2471 NA


w01_dt22


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti dersom forhåndskunnskap om utfallet
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du i så fall ha stemt på?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 KrF 10 5.1% 0.05102041
2 Høyre 17 8.7% 0.08673469
3 Fremskrittspartiet 5 2.6% 0.02551020
4 Venstre 28 14.3% 0.14285714
5 Sosialistisk Venstreparti 9 4.6% 0.04591837
6 Senterpartiet 8 4.1% 0.04081633
7 Miljøpartiet De Grønne 18 9.2% 0.09183673
8 Arbeiderpartiet 96 49% 0.48979592
9 Annet: 2 1% 0.01020408
97 Ikke svart 3 1.5% 0.01530612
98 Ikke spurt 4709 NA


w01_dt22_9_other


Variabeletikett: Fritekst: Ville stemt på følgende parti dersom forhåndskunnskap om utfallet [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du i så fall ha stemt på?
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w01_k8_1


Variabeletikett: Plassering på politisk skala
Tekst før spørsmål: I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk.
Spørsmålstekst: Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Venstre 88 1.8% 0.01794088
1 1 127 2.6% 0.02589195
2 2 351 7.2% 0.07155963
3 3 629 12.8% 0.12823649
4 4 503 10.3% 0.10254842
5 5 683 13.9% 0.13924567
6 6 649 13.2% 0.13231397
7 7 716 14.6% 0.14597350
8 8 485 9.9% 0.09887870
9 9 183 3.7% 0.03730887
10 10 Høyre 162 3.3% 0.03302752
97 Ikke svart 138 2.8% 0.02813456
99 Ikke svart 191 3.9% 0.03893986


w01_k9_1


Variabeletikett:
  1. Tekst: Politisk hjertesak [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w01_k9_1_sak1_kod


Variabeletikett:
  1. Politisk hjertesak - omkodet
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Omkoding av w01_k9_1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4292] [Ugyldige:613] [Rekkevidde:1001-900906]w01_k9_2


Variabeletikett:
  1. Tekst: Politisk hjertesak [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w01_k9_2_sak2_kod


Variabeletikett:
  1. Politisk hjertesak - omkodet
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Omkoding av w01_k9_2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4279] [Ugyldige:626] [Rekkevidde:1001-8008001]w01_k9_3


Variabeletikett:
  1. Tekst: Politisk hjertesak [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w01_k9_3_sak3_kod


Variabeletikett:
  1. Politisk hjertesak - omkodet
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Omkoding av w01_k9_3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4290] [Ugyldige:615] [Rekkevidde:1001-900906]w01_dt16_1


Variabeletikett: Plassere parti på skala: KrF
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Krf
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Venstre 28 0.6% 0.005708461
1 1 41 0.8% 0.008358818
2 2 83 1.7% 0.016921509
3 3 171 3.5% 0.034862385
4 4 367 7.5% 0.074821611
5 5 1000 20.4% 0.203873598
6 6 1048 21.4% 0.213659531
7 7 738 15% 0.150458716
8 8 352 7.2% 0.071763507
9 9 119 2.4% 0.024260958
10 10 Høyre 63 1.3% 0.012844037
97 Ikke svart 895 18.2% 0.182466871


w01_dt16_2


Variabeletikett: Plassere parti på skala: Høyre
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Høyre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Venstre 6 0.1% 0.001223242
1 1 10 0.2% 0.002038736
2 2 14 0.3% 0.002854230
3 3 15 0.3% 0.003058104
4 4 31 0.6% 0.006320082
5 5 81 1.7% 0.016513761
6 6 167 3.4% 0.034046891
7 7 630 12.8% 0.128440367
8 8 1254 25.6% 0.255657492
9 9 1157 23.6% 0.235881753
10 10 Høyre 730 14.9% 0.148827727
97 Ikke svart 810 16.5% 0.165137615


w01_dt16_3


Variabeletikett: Plassere parti på skala: FrP
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Frp
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Venstre 16 0.3% 0.003261978
1 1 18 0.4% 0.003669725
2 2 15 0.3% 0.003058104
3 3 27 0.6% 0.005504587
4 4 36 0.7% 0.007339450
5 5 89 1.8% 0.018144750
6 6 70 1.4% 0.014271152
7 7 193 3.9% 0.039347604
8 8 499 10.2% 0.101732926
9 9 1033 21.1% 0.210601427
10 10 Høyre 2075 42.3% 0.423037717
97 Ikke svart 834 17% 0.170030581


w01_dt16_4


Variabeletikett: Plassere parti på skala: Venstre
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Venstre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Venstre 327 6.7% 0.066666667
1 1 217 4.4% 0.044240571
2 2 247 5% 0.050356779
3 3 307 6.3% 0.062589195
4 4 466 9.5% 0.095005097
5 5 839 17.1% 0.171049949
6 6 891 18.2% 0.181651376
7 7 502 10.2% 0.102344546
8 8 178 3.6% 0.036289501
9 9 40 0.8% 0.008154944
10 10 Høyre 21 0.4% 0.004281346
97 Ikke svart 870 17.7% 0.177370031


w01_dt16_5


Variabeletikett: Plassere parti på skala: SV
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: SV
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Venstre 716 14.6% 0.145973496
1 1 1340 27.3% 0.273190622
2 2 1139 23.2% 0.232212029
3 3 509 10.4% 0.103771662
4 4 164 3.3% 0.033435270
5 5 89 1.8% 0.018144750
6 6 23 0.5% 0.004689093
7 7 13 0.3% 0.002650357
8 8 6 0.1% 0.001223242
9 9 12 0.2% 0.002446483
10 10 Høyre 8 0.2% 0.001630989
97 Ikke svart 886 18.1% 0.180632008


w01_dt16_6


Variabeletikett: Plassere parti på skala: Sp
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Sp
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Venstre 65 1.3% 0.013251784
1 1 113 2.3% 0.023037717
2 2 299 6.1% 0.060958206
3 3 560 11.4% 0.114169215
4 4 1058 21.6% 0.215698267
5 5 1176 24% 0.239755352
6 6 442 9% 0.090112130
7 7 159 3.2% 0.032415902
8 8 60 1.2% 0.012232416
9 9 20 0.4% 0.004077472
10 10 Høyre 7 0.1% 0.001427115
97 Ikke svart 946 19.3% 0.192864424


w01_dt16_7


Variabeletikett: Plassere parti på skala: MDG
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: MDG
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Venstre 306 6.2% 0.062385321
1 1 427 8.7% 0.087054027
2 2 662 13.5% 0.134964322
3 3 675 13.8% 0.137614679
4 4 677 13.8% 0.138022426
5 5 694 14.1% 0.141488277
6 6 169 3.4% 0.034454638
7 7 62 1.3% 0.012640163
8 8 20 0.4% 0.004077472
9 9 10 0.2% 0.002038736
10 10 Høyre 12 0.2% 0.002446483
97 Ikke svart 1191 24.3% 0.242813456


w01_dt16_8


Variabeletikett: Plassere parti på skala: Ap
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Ap
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Venstre 138 2.8% 0.028134557
1 1 264 5.4% 0.053822630
2 2 612 12.5% 0.124770642
3 3 996 20.3% 0.203058104
4 4 926 18.9% 0.188786952
5 5 653 13.3% 0.133129460
6 6 268 5.5% 0.054638124
7 7 101 2.1% 0.020591233
8 8 42 0.9% 0.008562691
9 9 25 0.5% 0.005096840
10 10 Høyre 24 0.5% 0.004892966
97 Ikke svart 856 17.5% 0.174515800


w01_dt16_9


Variabeletikett: Plassere parti på skala: Rødt
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Rødt
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Venstre 2508 51.1% 0.511314985
1 1 728 14.8% 0.148419980
2 2 256 5.2% 0.052191641
3 3 100 2% 0.020387360
4 4 76 1.5% 0.015494393
5 5 89 1.8% 0.018144750
6 6 29 0.6% 0.005912334
7 7 21 0.4% 0.004281346
8 8 17 0.3% 0.003465851
9 9 15 0.3% 0.003058104
10 10 Høyre 19 0.4% 0.003873598
97 Ikke svart 1047 21.3% 0.213455657


w01_k10


Variabeletikett: Oppfattelse av dagens økonomiske situasjon
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag? Synes du den er:
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 1832 37.3% 0.373496432
2 God 2178 44.4% 0.444036697
3 Noe god 453 9.2% 0.092354740
4 Verken god eller dårlig 157 3.2% 0.032008155
5 Noe dårlig 101 2.1% 0.020591233
6 Dårlig 34 0.7% 0.006931702
7 Svært dårlig 10 0.2% 0.002038736
97 Ikke svart 140 2.9% 0.028542304


w01_k11


Variabeletikett: Tilfredshet med det norske demokratiet
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 858 17.5% 0.174923547
2 Tilfreds 2757 56.2% 0.562079511
3 Noe tilfreds 894 18.2% 0.182262997
4 Lite tilfreds 188 3.8% 0.038328236
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 43 0.9% 0.008766565
97 Ikke svart 165 3.4% 0.033639144


w01_k12_1


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Regjeringen
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Regjeringen
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 136 2.8% 0.02772681
2 Høy tillit 1410 28.7% 0.28746177
3 Noe tillit 1493 30.4% 0.30438328
4 Hverken tillit eller mistillit 613 12.5% 0.12497452
5 Noe mistillit 545 11.1% 0.11111111
6 Høy mistillit 223 4.5% 0.04546381
7 Svært høy mistillit 90 1.8% 0.01834862
8 Vet ikke 92 1.9% 0.01875637
97 Ikke svart 303 6.2% 0.06177370


w01_k12_2


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Stortinget
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Stortinget
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 256 5.2% 0.052191641
2 Høy tillit 1752 35.7% 0.357186544
3 Noe tillit 1446 29.5% 0.294801223
4 Hverken tillit eller mistillit 568 11.6% 0.115800204
5 Noe mistillit 340 6.9% 0.069317023
6 Høy mistillit 102 2.1% 0.020795107
7 Svært høy mistillit 42 0.9% 0.008562691
8 Vet ikke 92 1.9% 0.018756371
97 Ikke svart 307 6.3% 0.062589195


w01_k12_3


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Politikerne
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Politikerne
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 31 0.6% 0.006320082
2 Høy tillit 438 8.9% 0.089296636
3 Noe tillit 1660 33.8% 0.338430173
4 Hverken tillit eller mistillit 827 16.9% 0.168603466
5 Noe mistillit 1027 20.9% 0.209378186
6 Høy mistillit 353 7.2% 0.071967380
7 Svært høy mistillit 170 3.5% 0.034658512
8 Vet ikke 85 1.7% 0.017329256
97 Ikke svart 314 6.4% 0.064016310


w01_k12_4


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Partier
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Partier
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 28 0.6% 0.005708461
2 Høy tillit 379 7.7% 0.077268094
3 Noe tillit 1722 35.1% 0.351070336
4 Hverken tillit eller mistillit 1079 22% 0.219979613
5 Noe mistillit 887 18.1% 0.180835882
6 Høy mistillit 208 4.2% 0.042405708
7 Svært høy mistillit 59 1.2% 0.012028542
8 Vet ikke 190 3.9% 0.038735984
97 Ikke svart 353 7.2% 0.071967380


w01_k12_5


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Sametinget
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Sametinget
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 44 0.9% 0.008970438
2 Høy tillit 228 4.6% 0.046483180
3 Noe tillit 357 7.3% 0.072782875
4 Hverken tillit eller mistillit 1488 30.3% 0.303363914
5 Noe mistillit 267 5.4% 0.054434251
6 Høy mistillit 192 3.9% 0.039143731
7 Svært høy mistillit 179 3.6% 0.036493374
8 Vet ikke 1796 36.6% 0.366156983
97 Ikke svart 354 7.2% 0.072171254


w01_k12_6


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Fylkestinget
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Fylkestinget
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 33 0.7% 0.006727829
2 Høy tillit 435 8.9% 0.088685015
3 Noe tillit 1122 22.9% 0.228746177
4 Hverken tillit eller mistillit 1404 28.6% 0.286238532
5 Noe mistillit 589 12% 0.120081549
6 Høy mistillit 234 4.8% 0.047706422
7 Svært høy mistillit 153 3.1% 0.031192661
8 Vet ikke 588 12% 0.119877676
97 Ikke svart 347 7.1% 0.070744139


w01_k12_7


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Kommunestyret
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Kommunestyret
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 46 0.9% 0.009378186
2 Høy tillit 739 15.1% 0.150662589
3 Noe tillit 1676 34.2% 0.341692151
4 Hverken tillit eller mistillit 854 17.4% 0.174108053
5 Noe mistillit 745 15.2% 0.151885831
6 Høy mistillit 243 5% 0.049541284
7 Svært høy mistillit 110 2.2% 0.022426096
8 Vet ikke 183 3.7% 0.037308869
97 Ikke svart 309 6.3% 0.062996942


w01_k12_8


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: EU
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: EU
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 62 1.3% 0.01264016
2 Høy tillit 425 8.7% 0.08664628
3 Noe tillit 1112 22.7% 0.22670744
4 Hverken tillit eller mistillit 1003 20.4% 0.20448522
5 Noe mistillit 855 17.4% 0.17431193
6 Høy mistillit 555 11.3% 0.11314985
7 Svært høy mistillit 374 7.6% 0.07624873
8 Vet ikke 205 4.2% 0.04179409
97 Ikke svart 314 6.4% 0.06401631


w01_k12_9


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: FN
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: FN
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 324 6.6% 0.06605505
2 Høy tillit 1497 30.5% 0.30519878
3 Noe tillit 1356 27.6% 0.27645260
4 Hverken tillit eller mistillit 703 14.3% 0.14332314
5 Noe mistillit 320 6.5% 0.06523955
6 Høy mistillit 126 2.6% 0.02568807
7 Svært høy mistillit 74 1.5% 0.01508665
8 Vet ikke 185 3.8% 0.03771662
97 Ikke svart 320 6.5% 0.06523955


w01_dt5_1


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Domstolene
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Domstolene
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 644 13.1% 0.13129460
2 Høy tillit 2124 43.3% 0.43302752
3 Noe tillit 962 19.6% 0.19612640
4 Hverken tillit eller mistillit 399 8.1% 0.08134557
5 Noe mistillit 287 5.9% 0.05851172
6 Høy mistillit 85 1.7% 0.01732926
7 Svært høy mistillit 61 1.2% 0.01243629
8 Vet ikke 101 2.1% 0.02059123
97 Ikke svart 242 4.9% 0.04933741


w01_dt5_2


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Politiet
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Politiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 311 6.3% 0.063404689
2 Høy tillit 1884 38.4% 0.384097859
3 Noe tillit 1360 27.7% 0.277268094
4 Hverken tillit eller mistillit 385 7.8% 0.078491335
5 Noe mistillit 434 8.8% 0.088481142
6 Høy mistillit 174 3.5% 0.035474006
7 Svært høy mistillit 96 2% 0.019571865
8 Vet ikke 34 0.7% 0.006931702
97 Ikke svart 227 4.6% 0.046279307


w01_dt5_3


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Media
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Media
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 32 0.7% 0.006523955
2 Høy tillit 327 6.7% 0.066666667
3 Noe tillit 1264 25.8% 0.257696228
4 Hverken tillit eller mistillit 927 18.9% 0.188990826
5 Noe mistillit 1313 26.8% 0.267686035
6 Høy mistillit 552 11.3% 0.112538226
7 Svært høy mistillit 211 4.3% 0.043017329
8 Vet ikke 44 0.9% 0.008970438
97 Ikke svart 235 4.8% 0.047910296


w01_dt5_4


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Forskere
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Forskerne
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 351 7.2% 0.071559633
2 Høy tillit 1813 37% 0.369622834
3 Noe tillit 1398 28.5% 0.285015291
4 Hverken tillit eller mistillit 651 13.3% 0.132721713
5 Noe mistillit 239 4.9% 0.048725790
6 Høy mistillit 53 1.1% 0.010805301
7 Svært høy mistillit 31 0.6% 0.006320082
8 Vet ikke 114 2.3% 0.023241590
97 Ikke svart 255 5.2% 0.051987768


w01_dt5_5


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: NAV
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: NAV
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 59 1.2% 0.01202854
2 Høy tillit 495 10.1% 0.10091743
3 Noe tillit 1282 26.1% 0.26136595
4 Hverken tillit eller mistillit 880 17.9% 0.17940877
5 Noe mistillit 901 18.4% 0.18369011
6 Høy mistillit 504 10.3% 0.10275229
7 Svært høy mistillit 409 8.3% 0.08338430
8 Vet ikke 146 3% 0.02976555
97 Ikke svart 229 4.7% 0.04668705


w01_dt5_6


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Bankvesenet
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Bankvesenet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 143 2.9% 0.02915392
2 Høy tillit 1286 26.2% 0.26218145
3 Noe tillit 1357 27.7% 0.27665647
4 Hverken tillit eller mistillit 787 16% 0.16044852
5 Noe mistillit 685 14% 0.13965341
6 Høy mistillit 227 4.6% 0.04627931
7 Svært høy mistillit 100 2% 0.02038736
8 Vet ikke 80 1.6% 0.01630989
97 Ikke svart 240 4.9% 0.04892966


w01_dt5_7


Variabeletikett: Tillitt til insitusjon eller aktør: Helsevesenet
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit eller mistillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Helsevesenet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tillit 206 4.2% 0.041997961
2 Høy tillit 1730 35.3% 0.352701325
3 Noe tillit 1529 31.2% 0.311722732
4 Hverken tillit eller mistillit 358 7.3% 0.072986748
5 Noe mistillit 566 11.5% 0.115392457
6 Høy mistillit 189 3.9% 0.038532110
7 Svært høy mistillit 76 1.5% 0.015494393
8 Vet ikke 26 0.5% 0.005300714
97 Ikke svart 225 4.6% 0.045871560


w01_k31_1


Variabeletikett: Påstand: Staten bør redusere inntekstforskjeller
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 867 17.7% 0.17675841
2 Enig 1152 23.5% 0.23486239
3 Noe enig 1205 24.6% 0.24566769
4 Verken enig eller uenig 459 9.4% 0.09357798
5 Noe uenig 497 10.1% 0.10132518
6 Uenig 375 7.6% 0.07645260
7 Svært uenig 151 3.1% 0.03078491
97 Ikke svart 199 4.1% 0.04057085


w01_k31_2


Variabeletikett: Påstand: Bedre med mangfold av religioner
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Det er bedre for et land hvis det finnes et mangfold av ulike religioner og livssyn.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 462 9.4% 0.09418960
2 Enig 957 19.5% 0.19510703
3 Noe enig 1001 20.4% 0.20407747
4 Verken enig eller uenig 645 13.1% 0.13149847
5 Noe uenig 730 14.9% 0.14882773
6 Uenig 542 11% 0.11049949
7 Svært uenig 366 7.5% 0.07461774
97 Ikke svart 202 4.1% 0.04118247


w01_k31_3


Variabeletikett: Påstand: Utslippsreduksjon bør tas i utlandet
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Mesteparten av utslippsreduksjonene av klimagasser som Norge har forpliktet seg til bør tas i utlandet.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 175 3.6% 0.03567788
2 Enig 388 7.9% 0.07910296
3 Noe enig 611 12.5% 0.12456677
4 Verken enig eller uenig 1389 28.3% 0.28318043
5 Noe uenig 788 16.1% 0.16065240
6 Uenig 868 17.7% 0.17696228
7 Svært uenig 446 9.1% 0.09092762
97 Ikke svart 240 4.9% 0.04892966


w01_k14_1


Variabeletikett: Påstand: Politikk er innviklet
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Politikken er i blant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 275 5.6% 0.05606524
2 Enig 665 13.6% 0.13557594
3 Noe enig 1340 27.3% 0.27319062
4 Verken enig eller uenig 444 9.1% 0.09051988
5 Noe uenig 697 14.2% 0.14209990
6 Uenig 947 19.3% 0.19306830
7 Svært uenig 339 6.9% 0.06911315
97 Ikke svart 198 4% 0.04036697


w01_k14_2


Variabeletikett: Påstand: Stemmegivning eneste påvirkningsmetode
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Folk som meg kan nok stemme, men noe annet kan vi ikke gjøre for å påvirke politikken.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 278 5.7% 0.05667686
2 Enig 640 13% 0.13047910
3 Noe enig 759 15.5% 0.15474006
4 Verken enig eller uenig 354 7.2% 0.07217125
5 Noe uenig 984 20.1% 0.20061162
6 Uenig 1184 24.1% 0.24138634
7 Svært uenig 501 10.2% 0.10214067
97 Ikke svart 205 4.2% 0.04179409


w01_k15_99


Variabeletikett: Kan stole på folk
Tekst før spørsmål: Så til et mer generelt spørsmål:
Spørsmålstekst: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Teknisk beskrivelse: 0 betyr “Kan ikke være forsiktig nok” og 10 betyr “De fleste mennesker er til å stole på”.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Kan ikke være forsiktig nok 79 1.6% 0.01610601
1 1 60 1.2% 0.01223242
2 2 122 2.5% 0.02487258
3 3 223 4.5% 0.04546381
4 4 266 5.4% 0.05423038
5 5 527 10.7% 0.10744139
6 6 516 10.5% 0.10519878
7 7 1079 22% 0.21997961
8 8 961 19.6% 0.19592253
9 9 435 8.9% 0.08868502
10 10 - De fleste er til å stole på 409 8.3% 0.08338430
97 Ikke svart 228 4.6% 0.04648318


w01_k16_1


Variabeletikett: Har en mening om ting
Tekst før spørsmål: Hvordan passer følgende påstander på deg som person?
Spørsmålstekst: Jeg har en mening om de fleste ting
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 525 10.7% 0.107033639
2 Passer godt 1776 36.2% 0.362079511
3 Passer noe godt 1610 32.8% 0.328236493
4 Passer verken godt eller dårlig 457 9.3% 0.093170234
5 Passer noe dårlig 261 5.3% 0.053211009
6 Passer dårlig 85 1.7% 0.017329256
7 Passer svært dårlig 6 0.1% 0.001223242
97 Ikke svart 185 3.8% 0.037716616


w01_k16_2


Variabeletikett: Har sterke meninger, også i nye saker
Tekst før spørsmål: Hvordan passer følgende påstander på deg som person?
Spørsmålstekst: Jeg har sterke meninger, enten positive eller negative, også i saker som er nye for meg
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 191 3.9% 0.03893986
2 Passer godt 749 15.3% 0.15270133
3 Passer noe godt 1335 27.2% 0.27217125
4 Passer verken godt eller dårlig 1055 21.5% 0.21508665
5 Passer noe dårlig 787 16% 0.16044852
6 Passer dårlig 453 9.2% 0.09235474
7 Passer svært dårlig 104 2.1% 0.02120285
97 Ikke svart 231 4.7% 0.04709480


w01_ran1


Variabeletikett: Randomiserer uavhengig av U
Tekst før spørsmål: Randomiserer respondentene inn i tre grupper og stiller en av følgende spørsmål: KM1, KM2, KM3
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4780] [Ugyldige:125] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1607 33.6% 0.3361925
2 1601 33.5% 0.3349372
3 1572 32.9% 0.3288703
Sysmiss 125 NA


w01_km1


Variabeletikett: Hørt argument: Klimaendringer en trussel, likvel bør vi utvinne olje som før
Tekst før spørsmål: Har du hørt eller lest følgende argument?
Spørsmålstekst: Klimaendringene er en svært alvorlig trussel, og det må gjøres mye mer for å unngå dem. Likevel bør Norge fortsette å utvinne like mye olje som vi gjør i dag, fordi verden trenger energi.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, jeg har hørt eller lest dette. 609 76.5% 0.76507538
2 Nei, jeg har ikke hørt eller lest dette 175 22% 0.21984925
97 Ikke svart 12 1.5% 0.01507538
98 Ikke spurt 4109 NA


w01_km2


Variabeletikett: Hørt argument: Klimaendringer en trussel, vi bør utvinne mindre
Tekst før spørsmål: Har du hørt eller lest følgende argument?
Spørsmålstekst: Klimaendringene er en svært alvorlig trussel, og det må gjøres mye mer for å unngå dem. Dette betyr at Norge bør utvinne mindre olje enn vi gjør i dag, fordi en stor andel av verdens fossile brensler må bli liggende ubrukt.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, jeg har hørt eller lest dette. 653 82.2% 0.82241814
2 Nei, jeg har ikke hørt eller lest dette 127 16% 0.15994962
97 Ikke svart 14 1.8% 0.01763224
98 Ikke spurt 4111 NA


w01_km3


Variabeletikett: Hørt argument: Klimaendringer ikke en trussel, vi bør utvinne olje som i før
Tekst før spørsmål: Har du hørt eller lest følgende argument?
Spørsmålstekst: Klimaendringene er ikke en alvorlig trussel, og det gjøres for mye for å unngå dem. Dette betyr at Norge bør fortsette å utvinne like mye olje som vi gjør i dag, fordi verden trenger energi.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, jeg har hørt eller lest dette. 490 62.3% 0.62340967
2 Nei, jeg har ikke hørt eller lest dette 280 35.6% 0.35623410
97 Ikke svart 16 2% 0.02035623
98 Ikke spurt 4119 NA


w01_km36


Variabeletikett: Bekymret for klimaendringer
Spørsmålstekst: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært bekymret 753 15.4% 0.15351682
2 Bekymret 1558 31.8% 0.31763507
3 Noe bekymret 1576 32.1% 0.32130479
4 Lite bekymret 680 13.9% 0.13863405
5 Ikke bekymret i det hele tatt 167 3.4% 0.03404689
97 Ikke svart 171 3.5% 0.03486239


w01_km37


Variabeletikett: Mest enig med utsagn
Spørsmålstekst: Hvilket av utsagnene nedenfor er du mest enig i?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Norge bør fortsette å utvinne like mye olje som vi gjør i dag 2293 46.7% 0.46748216
2 Norge bør utvinne mindre olje enn vi gjør i dag 2056 41.9% 0.41916412
3 Norge bør utvinne mer olje enn vi gjør i dag 316 6.4% 0.06442406
97 Ikke svart 240 4.9% 0.04892966


w01_km4


Variabeletikett: Påstand passer syn på klimaendringer
Spørsmålstekst: Ut fra det du vet, hvilken av de følgende påstandene beskriver best ditt syn på klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: Velg ett av alternativene.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg mener at klimaet ikke endrer seg. 35 0.7% 0.007135576
2 Jeg vet ikke om klimaet endrer seg eller ikke. 311 6.3% 0.063404689
3 Jeg mener at klimaet endrer seg, men at det i liten grad har 1056 21.5% 0.215290520
4 Jeg mener at klimaet endrer seg, og at det i stor grad er et 3299 67.3% 0.672579001
97 Ikke svart 204 4.2% 0.041590214


w01_km35


Variabeletikett: Hvor mange nordmenn er enig i syn på klimaendringer
Spørsmålstekst: Forrige spørsmål du svarte på var om ditt syn på klimaendringer. Hvor stor del av Norges befolkning tror du mener det samme som deg i dette spørsmålet?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4905] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alle, eller neste alle 100 4% 0.040469446
2 Mange (flere enn halvparten) 1117 45.2% 0.452043707
3 Omtrent halvparten 781 31.6% 0.316066370
4 Noen (færre enn halvparten) 356 14.4% 0.144071226
5 Ingen, eller nesten ingen 6 0.2% 0.002428167
97 Ikke svart 111 4.5% 0.044921085
98 Ikke spurt 2434 NA


w01_ran2