Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 10

v-101 - 2020-06-15

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitet i Bergen
Sveinung Arnesen, Endre Tvinnereim, Kristine Bærøe, Ivar Eimhjellen, Erla Løvseth, Marta Eidheim Vitenskapelig team, Universitet i Bergen og UNI Research Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt tre runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1), i runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3), mens i runde 8 ble det rekruttert ytterligere 4245 panelmedlemmer.

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. Ellers var utvalgsprosedyren i runde 8 lik som i runde 1 og 3.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry gjennomførte uttrekket for Norsk Medborgerpanel etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

22 000 nordmenn over 18 år var tilfeldig trukket fra registeret. Listen bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering. Vennligst se dokumentasjonsrapporten fra runde 8. Rapporten er tilgjengelig her: http://digsscore.uib.no/download-data-and-documentation

I runde 10 ble e-post med invitasjon sendt ut 31. oktober 2017.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 06. november, 10. november og 15. november, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Panelmedlemmer med registrert mobilnummer fikk den siste påminnelsen via tekstmelding. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.

Runde 10 ble avsluttet 23. november.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten (tabell 8 i appendiks). Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. Rundt 9 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 10
NA 2019-08-12 r10tilfreds3 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-08-12 r10tilfreds4 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-08-12 r10qreview1 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-01-18 r10k3_12_other_kodet New variable based on r10k3_12_other.
NA 2018-04-13 r10p5_1 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-04-13 r10p5_2 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-02-12 r10kmplast_comment Added anonymized data. Available on request.
NA 2018-02-12 r10km42_comment Added anonymized data. Available on request.
NA 2018-02-12 r10kmelbil Added anonymized data. Available on request.
v-100 2017-12-04 NA Initial release of round 10


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 10 - v-101.sav
# Enheter 6765
# Variabler 461


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r10interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Teknisk beskrivelse: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r10interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r10u


Variabeletikett: [Tematisk undergruppe fra runde 1-7]
Teknisk beskrivelse: [Tematisk undergruppe fra runde 1-7]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4260] [Ugyldige:2505] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 U1 1082 25.4% 0.2539906
2 U2 1068 25.1% 0.2507042
3 U3 1033 24.2% 0.2424883
4 U4 1077 25.3% 0.2528169
Sysmiss 2505 NA


r10v


Variabeletikett: [Tematisk undergruppe fra runde 8]
Teknisk beskrivelse: [Tematisk undergruppe fra runde 8]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 v1 1789 26.4% 0.2644494
2 v2 1697 25.1% 0.2508500
3 v3 1589 23.5% 0.2348854
4 v4 1690 25% 0.2498152


r10x


Variabeletikett: [Tematisk undergruppe fra runde 9]
Teknisk beskrivelse: [Tematisk undergruppe fra runde 9]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3484] [Ugyldige:3281] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 x1 1738 49.9% 0.4988519
2 x2 1746 50.1% 0.5011481
Sysmiss 3281 NA


r10rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Teknisk beskrivelse: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde1 1958 28.9% 0.2894309
2 Runde3 2302 34% 0.3402809
3 Runde8 2505 37% 0.3702882


r10km4_filter


Variabeletikett: [Filtervariabel for r10km4. Stilt til alle respondenter hvor r8km4_ran = 2. I tillegg stilles spørsmålet til alle respondentene som er rekruttert i runde 1 og et tilfeldig utvalg av respondenter rekruttert i runde 3 så lenge ‘v’ ikke er lik 2 eller ‘u’ ikke lik 4.]
Teknisk beskrivelse: [Filtervariabel for r10km4. Stilt til alle respondenter hvor r8km4_ran = 2. I tillegg stilles spørsmålet til alle respondentene som er rekruttert i runde 1 og et tilfeldig utvalg av respondenter rekruttert i runde 3 så lenge ‘v’ ikke er lik 2 eller ‘u’ ikke lik 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Historiske vilkår ikke oppfylt 3980 58.8% 0.58832225
1 Historiske vilkår oppfylt. Spørsmål stilt etter r10km63 367 5.4% 0.05424982
2 Historiske vilkår oppfylt. Spørsmål stilt etter en av følgende: r10kmbil_3, r10pad19, r10meme_vbs eller10pad21 2418 35.7% 0.35742794


r10panelrest


Variabeletikett: [Definerer undergruppe: panelstøtte. Dette er en gruppe som består av respondenter som ikke tilfredsstillte noen av kriteriene i noen av de andre “panel” -undergruppene. Gruppen er delt i to og tildelt forskjellige spørsmål]
Teknisk beskrivelse: [Definerer undergruppe: panelstøtte. Dette er en gruppe som består av respondenter som ikke tilfredsstillte noen av kriteriene i noen av de andre “panel” -undergruppene. Gruppen er delt i to og tildelt forskjellige spørsmål]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Får ikke R10KM60 eller R10Skandale 3717 54.9% 0.5494457
1 Får R10KM60 1541 22.8% 0.2277901
2 Får R10Skandale 1507 22.3% 0.2227642


r10panelmeme


Variabeletikett: [Definerer undergruppe: panelmeme. Består av respondenter hvor u=4 men v!= 4]
Teknisk beskrivelse: [Definerer undergruppe: panelmeme. Består av respondenter hvor u=4 men v!= 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Historiske vilkår ikke oppfylt 5931 87.7% 0.8767184
1 Historiske vilkår oppfylt 834 12.3% 0.1232816


r10panelkm


Variabeletikett: [Definerer undergruppe: panel km. Dette er hovedsakelig respondenter hvor u=2]
Teknisk beskrivelse: [Definerer undergruppe: panel km. Dette er hovedsakelig respondenter hvor u = 2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Historiske vilkår ikke oppfylt 5697 84.2% 0.8421286
1 Historiske vilkår oppfylt 1068 15.8% 0.1578714


r10panelpad


Variabeletikett: [Definerer undergruppe: panelpad. Dette er respondenter som har svart på R9PAD1-3 men der u!=4]
Teknisk beskrivelse: [Definerer undergruppe: panelpad. Dette er respondenter som har svart på R9PAD1-3 men der u!=4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Historiske vilkår ikke oppfylt 5475 80.9% 0.8093126
1 Historiske vilkår oppfylt 1290 19.1% 0.1906874


r10browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r10browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6646] [Ugyldige:119] [Rekkevidde:0-64]r10mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 annet 4560 67.4% 0.6740576
1 mobil 2205 32.6% 0.3259424


r10opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r10enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 4655 68.8% 0.688100517
2 Touch 2094 31% 0.309534368
3 Generisk 16 0.2% 0.002365115


r10advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Teknisk beskrivelse: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 True 6746 99.7% 0.997191426
2 False 19 0.3% 0.002808574


r10getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6749] [Ugyldige:16] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 desktop 4655 69% 0.6897318
2 touch 2094 31% 0.3102682
Sysmiss 16 NA


r10k1


Variabeletikett: Interesse for politikk.
Spørsmålstekst: Generelt sett, hvor interessert er du i politikk?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært interessert 908 13.4% 0.134220251
2 Interessert 3336 49.3% 0.493126386
3 Noe interessert 1987 29.4% 0.293717664
4 Lite interessert 450 6.7% 0.066518847
5 Ikke interessert 72 1.1% 0.010643016
97 Ikke svart 12 0.2% 0.001773836


r10k3


Variabeletikett: Stemte følgende parti ved stortingsvalget 2017.
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 294 4.3% 0.043458980
2 Høyre 1552 22.9% 0.229416112
3 Fremskrittspartiet 709 10.5% 0.104804139
4 Venstre 353 5.2% 0.052180340
5 Sosialistisk Venstreparti 568 8.4% 0.083961567
6 Senterpartiet 585 8.6% 0.086474501
7 Miljøpartiet De Grønne 302 4.5% 0.044641537
8 Arbeiderpartiet 1523 22.5% 0.225129342
9 Rødt 241 3.6% 0.035624538
10 Stemte ikke 181 2.7% 0.026755358
11 Har ikke stemmerett 277 4.1% 0.040946046
12 Annet: 139 2.1% 0.020546933
97 Ikke svart 41 0.6% 0.006060606


r10k3_12_other


Variabeletikett: Annet [R10K3][Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r10k3_kodet


Variabeletikett: Stemte følgende parti ved stortingsvalget 2017 [kodet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt.]

[Denne variabelen inneholder verdiene til r10k3 pluss kodede verdier fra r10k3_12_other]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 294 4.3% 0.043458980
2 Høyre 1552 22.9% 0.229416112
3 Fremskrittspartiet 709 10.5% 0.104804139
4 Venstre 353 5.2% 0.052180340
5 Sosialistisk Venstreparti 568 8.4% 0.083961567
6 Senterpartiet 585 8.6% 0.086474501
7 Miljøpartiet De Grønne 302 4.5% 0.044641537
8 Arbeiderpartiet 1523 22.5% 0.225129342
9 Rødt 242 3.6% 0.035772358
10 Stemte ikke 181 2.7% 0.026755358
11 Har ikke stemmerett 279 4.1% 0.041241685
12 Annet: 136 2% 0.020103474
97 Ikke svart 41 0.6% 0.006060606


r10k21


Variabeletikett: Ville endret stemme gitt resultatet av stortingsvalget.
Spørsmålstekst: Nå som du vet resultatet av årets stortingsvalg, ville du ha endret stemmegivningen din dersom du hadde visst dette på forhånd?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 481 7.1% 0.07110126
2 Nei 6173 91.2% 0.91249076
97 Ikke svart 111 1.6% 0.01640798


r10k204


Variabeletikett: Ville stemt følgende parti hvis stortingsvalg i morgen.
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v!=3.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 196 3.8% 0.037867079
2 Høyre 1260 24.3% 0.243431221
3 Fremskrittspartiet 542 10.5% 0.104714065
4 Venstre 237 4.6% 0.045788253
5 Sosialistisk Venstreparti 546 10.5% 0.105486862
6 Senterpartiet 491 9.5% 0.094860896
7 Miljøpartiet De Grønne 230 4.4% 0.044435858
8 Arbeiderpartiet 1097 21.2% 0.211939722
9 Rødt 222 4.3% 0.042890263
10 Ville ikke stemt 77 1.5% 0.014876352
11 Har ikke stemmerett 128 2.5% 0.024729521
12 Annet: 104 2% 0.020092736
97 Ikke svart 46 0.9% 0.008887172
98 Ikke spurt 1589 NA


r10k204_12_other


Variabeletikett: Annet: [R10K204] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r10k8_1


Variabeletikett: Personlig plassering på politisk akse venstre-høyre.
Tekst før spørsmål: I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk.
Spørsmålstekst: Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0  Venstre 115 1.7% 0.01699926
2 1 206 3% 0.03045085
3 2 583 8.6% 0.08617886
4 3 991 14.6% 0.14648928
5 4 865 12.8% 0.12786401
6 5 1038 15.3% 0.15343681
7 6 804 11.9% 0.11884701
8 7 964 14.2% 0.14249815
9 8 767 11.3% 0.11337768
10 9 213 3.1% 0.03148559
11 10  Høyre 146 2.2% 0.02158167
97 Ikke svart 73 1.1% 0.01079084


r10tilfreds3


Variabeletikett: Tilfreds med: Regjeringen i Norge.
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 356 5.3% 0.05262380
2 Tilfreds 2148 31.8% 0.31751663
3 Noe tilfreds 1977 29.2% 0.29223947
4 Lite tilfreds 1522 22.5% 0.22498152
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 504 7.5% 0.07450111
97 Ikke svart 258 3.8% 0.03813747


r10tilfreds4


Variabeletikett: Tilfreds med: Måten demokratiet i Norge fungerer.
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 877 13% 0.12963784
2 Tilfreds 3249 48% 0.48026608
3 Noe tilfreds 1308 19.3% 0.19334812
4 Lite tilfreds 441 6.5% 0.06518847
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 90 1.3% 0.01330377
97 Ikke svart 800 11.8% 0.11825573


r10k9_1


Variabeletikett: Viktigste politiske sak 1. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r10k9_2


Variabeletikett: Viktigste politiske sak 2. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r10k9_3


Variabeletikett: Viktigste politiske sak 3. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r10k10


Variabeletikett: Oppfattelse av dagens økonomiske situasjon i Norge.
Tekst før spørsmål: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Spørsmålstekst: Synes du den er:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 1341 19.8% 0.198226164
2 God 3998 59.1% 0.590983001
3 Noe god 964 14.2% 0.142498152
4 Verken god eller dårlig 301 4.4% 0.044493718
5 Noe dårlig 109 1.6% 0.016112343
6 Dårlig 23 0.3% 0.003399852
7 Svært dårlig 12 0.2% 0.001773836
97 Ikke svart 17 0.3% 0.002512934


r10k6_1


Variabeletikett: Liker/misliker: KrF
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 702 10.4% 0.10376940
2 Misliker mye 1100 16.3% 0.16260163
3 Misliker noe 1748 25.8% 0.25838877
4 Verken misliker eller liker 1404 20.8% 0.20753880
5 Liker noe 1230 18.2% 0.18181818
6 Liker mye 392 5.8% 0.05794531
7 Liker svært mye 80 1.2% 0.01182557
97 Ikke svart 109 1.6% 0.01611234


r10k6_2


Variabeletikett: Liker/misliker: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 230 3.4% 0.03399852
2 Misliker mye 854 12.6% 0.12623799
3 Misliker noe 1236 18.3% 0.18270510
4 Verken misliker eller liker 748 11.1% 0.11056911
5 Liker noe 1525 22.5% 0.22542498
6 Liker mye 1624 24% 0.24005913
7 Liker svært mye 430 6.4% 0.06356245
97 Ikke svart 118 1.7% 0.01744272


r10k6_3


Variabeletikett: Liker/misliker: FrP
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1962 29% 0.29002217
2 Misliker mye 1259 18.6% 0.18610495
3 Misliker noe 837 12.4% 0.12372506
4 Verken misliker eller liker 536 7.9% 0.07923134
5 Liker noe 1076 15.9% 0.15905395
6 Liker mye 721 10.7% 0.10657797
7 Liker svært mye 260 3.8% 0.03843311
97 Ikke svart 114 1.7% 0.01685144


r10k6_4


Variabeletikett: Liker/misliker: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 583 8.6% 0.08617886
2 Misliker mye 978 14.5% 0.14456763
3 Misliker noe 1576 23.3% 0.23296378
4 Verken misliker eller liker 1450 21.4% 0.21433851
5 Liker noe 1487 22% 0.21980783
6 Liker mye 473 7% 0.06991870
7 Liker svært mye 90 1.3% 0.01330377
97 Ikke svart 128 1.9% 0.01892092


r10k6_5


Variabeletikett: Liker/misliker: SV
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 932 13.8% 0.13776792
2 Misliker mye 1116 16.5% 0.16496674
3 Misliker noe 1169 17.3% 0.17280118
4 Verken misliker eller liker 1056 15.6% 0.15609756
5 Liker noe 1249 18.5% 0.18462676
6 Liker mye 876 12.9% 0.12949002
7 Liker svært mye 256 3.8% 0.03784183
97 Ikke svart 111 1.6% 0.01640798


r10k6_6


Variabeletikett: Liker/misliker: SP
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 359 5.3% 0.05306726
2 Misliker mye 732 10.8% 0.10820399
3 Misliker noe 1224 18.1% 0.18093126
4 Verken misliker eller liker 1675 24.8% 0.24759793
5 Liker noe 1731 25.6% 0.25587583
6 Liker mye 723 10.7% 0.10687361
7 Liker svært mye 193 2.9% 0.02852919
97 Ikke svart 128 1.9% 0.01892092


r10k6_7


Variabeletikett: Liker/misliker: MdG
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1594 23.6% 0.23562454
2 Misliker mye 1092 16.1% 0.16141907
3 Misliker noe 1051 15.5% 0.15535846
4 Verken misliker eller liker 957 14.1% 0.14146341
5 Liker noe 1231 18.2% 0.18196600
6 Liker mye 594 8.8% 0.08780488
7 Liker svært mye 147 2.2% 0.02172949
97 Ikke svart 99 1.5% 0.01463415


r10k6_8


Variabeletikett: Liker/misliker: AP
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 300 4.4% 0.04434590
2 Misliker mye 633 9.4% 0.09356984
3 Misliker noe 1242 18.4% 0.18359202
4 Verken misliker eller liker 997 14.7% 0.14737620
5 Liker noe 1852 27.4% 0.27376201
6 Liker mye 1375 20.3% 0.20325203
7 Liker svært mye 260 3.8% 0.03843311
97 Ikke svart 106 1.6% 0.01566888


r10k6_9


Variabeletikett: Liker/misliker: Rødt
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1525 22.5% 0.22542498
2 Misliker mye 1191 17.6% 0.17605322
3 Misliker noe 966 14.3% 0.14279379
4 Verken misliker eller liker 1181 17.5% 0.17457502
5 Liker noe 1081 16% 0.15979305
6 Liker mye 517 7.6% 0.07642276
7 Liker svært mye 177 2.6% 0.02616408
97 Ikke svart 127 1.9% 0.01877310


r10k53


Variabeletikett: Tillit til norske politikere.
Spørsmålstekst: Generelt sett, i hvilken grad har du tillit til norske politikere?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 161 2.4% 0.02379897
2 I stor grad 2365 35% 0.34959350
3 I noen grad 3226 47.7% 0.47686622
4 I liten grad 711 10.5% 0.10509978
5 Ikke i det hele tatt 116 1.7% 0.01714708
97 Ikke svart 186 2.7% 0.02749446


r10k54


Variabeletikett: Tillit til norske nyhetsmedier.
Spørsmålstekst: I hvilken grad har du tillit til norske nyhetsmedier?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 204 3% 0.03015521
2 I stor grad 2192 32.4% 0.32402069
3 I noen grad 2761 40.8% 0.40813008
4 I liten grad 638 9.4% 0.09430894
5 Ikke i det hele tatt 153 2.3% 0.02261641
97 Ikke svart 817 12.1% 0.12076866


r10valg1


Variabeletikett: Hvor viktig: Stortingsvalget, hvem som vant
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du at årets stortingsvalg var? Brydde du deg mye om hvilke parti som vant eller synes du at det ikke spilte så stor rolle?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Brydde meg mye om hvilke partier som vant eller tapte 1369 80.7% 0.80671774
2 Spilte ikke så stor rolle 310 18.3% 0.18267531
97 Ikke svart 18 1.1% 0.01060695
98 Ikke spurt 5068 NA


r10valg2


Variabeletikett: Lett/vanskelig å se forskjeller mellom partiers politikk før valget
Spørsmålstekst: Hvor lett eller vanskelig synes du det var å se forskjeller mellom partienes politikk før årets stortingsvalg?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig lett 94 5.5% 0.055391868
2 Ganske lett 657 38.7% 0.387153801
3 Verken lett eller vanskelig 526 31% 0.309958751
4 Ganske vanskelig 373 22% 0.219799646
5 Veldig vanskelig 33 1.9% 0.019446081
97 Ikke svart 14 0.8% 0.008249853
98 Ikke spurt 5068 NA


r10kmini13


Variabeletikett: I hvilken grad gir det politiske system i Norge deg innflytelse.
Spørsmålstekst: I hvilken grad vil du si at det politiske systemet i Norge gir folk som deg innflytelse på det myndighetene gjør?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=3.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 13 0.8% 0.008181246
2 I stor grad 211 13.3% 0.132787917
3 I noen grad 776 48.8% 0.488357458
4 I liten grad 482 30.3% 0.303335431
5 Ikke i det hele tatt 74 4.7% 0.046570170
97 Ikke svart 33 2.1% 0.020767778
98 Ikke spurt 5176 NA


r10valg3_1


Variabeletikett: Beskriver valgkampen som: Interessant og spennende.
Tekst før spørsmål: Hvordan vil du beskrive årets valgkamp?
Spørsmålstekst: Interessant og spennende.
Tekst etter spørsmål: Kryss av de beskrivelsene som passer best med din oppfatning. Du kan krysse av for flere.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=3.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Interessant og spennende 222 14% 0.1397105
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5176 NA
0 1367 86% 0.8602895


r10valg3_2


Variabeletikett: Beskriver valgkampen som: For mye krangling.
Tekst før spørsmål: Hvordan vil du beskrive årets valgkamp?
Spørsmålstekst: For mye krangling
Tekst etter spørsmål: Kryss av de beskrivelsene som passer best med din oppfatning. Du kan krysse av for flere.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=3.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 For mye krangling 696 43.8% 0.4380113
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5176 NA
0 893 56.2% 0.5619887


r10valg3_3


Variabeletikett: Beskriver valgkampen som: For konfliktfylt og aggressiv.
Tekst før spørsmål: Hvordan vil du beskrive årets valgkamp?
Spørsmålstekst: For konfliktfylt og aggressiv
Tekst etter spørsmål: Kryss av de beskrivelsene som passer best med din oppfatning. Du kan krysse av for flere.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=3.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Altfor konfliktfylt og aggressiv 447 28.1% 0.281309
97 Ikke svart 0 0% 0.000000
98 Ikke spurt 5176 NA
0 1142 71.9% 0.718691


r10valg3_4


Variabeletikett: Beskriver valgkampen som: For fokusert på partilederne.
Tekst før spørsmål: Hvordan vil du beskrive årets valgkamp?
Spørsmålstekst: For fokusert på partilederne
Tekst etter spørsmål: Kryss av de beskrivelsene som passer best med din oppfatning. Du kan krysse av for flere.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=3.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Altfor fokusert på partilederne 858 54% 0.5399622
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5176 NA
0 731 46% 0.4600378


r10valg3_5


Variabeletikett: Beskriver valgkampen som: Saklig og informativ.
Tekst før spørsmål: Hvordan vil du beskrive årets valgkamp?
Spørsmålstekst: Saklig og informativ
Tekst etter spørsmål: Kryss av de beskrivelsene som passer best med din oppfatning. Du kan krysse av for flere.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=3.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Saklig og informativ 55 3.5% 0.03461296
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 5176 NA
0 1534 96.5% 0.96538704


r10valg3_6


Variabeletikett: Beskriver valgkampen som: Uforståelig valgdebatt i aviser, radio, TV.
Tekst før spørsmål: Hvordan vil du beskrive årets valgkamp?
Spørsmålstekst: Uforståelig valgdebatt i aviser, radio, TV
Tekst etter spørsmål: Kryss av de beskrivelsene som passer best med din oppfatning. Du kan krysse av for flere.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=3.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Uforståelig valgdebatt i aviser, radio og på TV 293 18.4% 0.1843927
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5176 NA
0 1296 81.6% 0.8156073


r10valg3_7


Variabeletikett: Beskriver valgkampen som: Klare forskjeller mellom partiene.
Tekst før spørsmål: Hvordan vil du beskrive årets valgkamp?
Spørsmålstekst: Klare forskjeller mellom partiene
Tekst etter spørsmål: Kryss av de beskrivelsene som passer best med din oppfatning. Du kan krysse av for flere.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=3.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Klare forskjeller mellom partiene 129 8.1% 0.08118313
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 5176 NA
0 1460 91.9% 0.91881687


r10fr1


Variabeletikett: Antall minutter brukt på nyheter daglig.
Spørsmålstekst: Omtrent hvor mange minutter bruker du daglig på nyheter via ulike medier?
Tekst etter spørsmål: Vennligst oppgi hele tall.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1767] [Ugyldige:4998] [Rekkevidde:0-500]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
97 Ikke svart 0 0% 0.000000000
98 Ikke spurt 0 NA
0 2 0.1% 0.001131862
1 12 0.7% 0.006791171
2 34 1.9% 0.019241653
3 7 0.4% 0.003961517
4 6 0.3% 0.003395586
5 15 0.8% 0.008488964
6 2 0.1% 0.001131862
8 1 0.1% 0.000565931
10 52 2.9% 0.029428410
15 75 4.2% 0.042444822
20 93 5.3% 0.052631579
22 1 0.1% 0.000565931
25 15 0.8% 0.008488964
30 226 12.8% 0.127900396
35 6 0.3% 0.003395586
38 1 0.1% 0.000565931
40 50 2.8% 0.028296548
45 81 4.6% 0.045840407
50 29 1.6% 0.016411998
60 477 27% 0.269949066
64 1 0.1% 0.000565931
70 15 0.8% 0.008488964
75 11 0.6% 0.006225241
80 26 1.5% 0.014714205
90 145 8.2% 0.082059989
95 1 0.1% 0.000565931
100 51 2.9% 0.028862479
110 2 0.1% 0.001131862
120 205 11.6% 0.116015846
125 1 0.1% 0.000565931
130 3 0.2% 0.001697793
140 2 0.1% 0.001131862
150 25 1.4% 0.014148274
160 5 0.3% 0.002829655
180 45 2.5% 0.025466893
200 17 1% 0.009620826
201 1 0.1% 0.000565931
210 2 0.1% 0.001131862
240 10 0.6% 0.005659310
244 1 0.1% 0.000565931
300 8 0.5% 0.004527448
360 1 0.1% 0.000565931
400 2 0.1% 0.001131862
420 1 0.1% 0.000565931
500 1 0.1% 0.000565931
Sysmiss 4998 NA


r10fr2


Variabeletikett: Hvor ofte siste 12 mnd: Diskutert politikk på sosiale medier.
Spørsmålstekst: Hvor ofte har du i løpet av de siste 12 månedene diskutert politikk på sosiale medier?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Aldri 1016 56.8% 0.567915036
2 Sjelden 380 21.2% 0.212409167
3 Av og til 208 11.6% 0.116266070
4 Ofte 96 5.4% 0.053661263
5 Ikke relevant/bruker ikke sosiale medier 79 4.4% 0.044158748
97 Ikke svart 10 0.6% 0.005589715
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr3_1


Variabeletikett: Hvor ofte siste 12 mnd: Besøkt nettsted til politiker/parti med lik mening som deg.
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 månedene gjort noe av det følgende?
Spørsmålstekst: Besøkt nettsiden til en politiker eller et politisk parti som har samme politiske meninger som deg
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Aldri 927 51.8% 0.51816657
2 Sjelden 401 22.4% 0.22414757
3 Av og til 369 20.6% 0.20626048
4 Ofte 51 2.9% 0.02850755
97 Ikke svart 41 2.3% 0.02291783
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr3_2


Variabeletikett: Hvor ofte siste 12 mnd: Besøkt nettsted til politiker/parti med ulik mening fra deg.
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 månedene gjort noe av det følgende?
Spørsmålstekst: Besøkt nettsiden til en politiker eller et politisk parti som har andre politiske meninger enn deg
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Aldri 1109 62% 0.61989939
2 Sjelden 409 22.9% 0.22861934
3 Av og til 201 11.2% 0.11235327
4 Ofte 24 1.3% 0.01341532
97 Ikke svart 46 2.6% 0.02571269
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr3_3


Variabeletikett: Hvor ofte siste 12 mnd: Søkt informasjon på nett som bekrefter egne argumenter/standpunkter.
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 månedene gjort noe av det følgende?
Spørsmålstekst: Søkt etter politisk informasjon på internett som kan bekrefte dine argumenter eller standpunkter
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Aldri 656 36.7% 0.36668530
2 Sjelden 465 26% 0.25992174
3 Av og til 544 30.4% 0.30408049
4 Ofte 82 4.6% 0.04583566
97 Ikke svart 42 2.3% 0.02347680
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr3_4


Variabeletikett: Hvor ofte siste 12 mnd: Søkt informasjon på nett ulik egne argumenter/standpunkter.
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 månedene gjort noe av det følgende?
Spørsmålstekst: Søkt etter politisk informasjon på internett som skiller seg fra dine argumenter eller standpunkter
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Aldri 784 43.8% 0.43823365
2 Sjelden 508 28.4% 0.28395752
3 Av og til 393 22% 0.21967580
4 Ofte 59 3.3% 0.03297932
97 Ikke svart 45 2.5% 0.02515372
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr4_1


Variabeletikett: Snakket politikk i sosiale medier siste 12 mnd med: Folk med andre meninger.
Tekst før spørsmål: Hvor ofte har du i løpet av de siste 12 månedene snakket om politikk i sosiale medier med:
Spørsmålstekst: Folk med andre politiske meninger enn deg og som generelt er uenig med deg
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R10FR2!=5 og R10FR2!=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Aldri 215 31% 0.30979827
2 Sjelden 218 31.4% 0.31412104
3 Av og til 183 26.4% 0.26368876
4 Ofte 39 5.6% 0.05619597
97 Ikke svart 39 5.6% 0.05619597
98 Ikke spurt 6071 NA


r10fr4_2


Variabeletikett: Snakket politikk i sosiale medier siste 12 mnd med: Folk med annen etnisk bakgrunn.
Tekst før spørsmål: Hvor ofte har du i løpet av de siste 12 månedene snakket om politikk i sosiale medier med:
Spørsmålstekst: Folk med en annen etnisk bakgrunn enn deg
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R10FR2!=5 og R10FR2!=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Aldri 323 46.5% 0.46541787
2 Sjelden 181 26.1% 0.26080692
3 Av og til 120 17.3% 0.17291066
4 Ofte 26 3.7% 0.03746398
97 Ikke svart 44 6.3% 0.06340058
98 Ikke spurt 6071 NA


r10fr4_3


Variabeletikett: Snakket politikk i sosiale medier siste 12 mnd med: Folk fra annet sosialt lag.
Tekst før spørsmål: Hvor ofte har du i løpet av de siste 12 månedene snakket om politikk i sosiale medier med:
Spørsmålstekst: Folk fra et annet sosialt lag enn deg
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R10FR2!=5 og R10FR2!=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Aldri 232 33.4% 0.33429395
2 Sjelden 207 29.8% 0.29827089
3 Av og til 182 26.2% 0.26224784
4 Ofte 29 4.2% 0.04178674
97 Ikke svart 44 6.3% 0.06340058
98 Ikke spurt 6071 NA


r10fr_ranFeel


Variabeletikett: [Randomiserer hvis v=1. Den tilfeldig valgte rekkefølgen til de forskjellige skyveknappene (“sliders” med ulike “følelser”) blir presentert til respondenten]
Teknisk beskrivelse:

[Randomiserer hvis v=1. Den tilfeldig valgte rekkefølgen til de forskjellige skyveknappene (“sliders” med ulike “følelser”) blir presentert til respondenten]

[1 = r10fr[5/6/7]_entus] [2 = r10fr[5/6/7]_stolt] [3 = r10fr[5/6/7]_bekym] [4 = r10fr[5/6/7]_redd] [5 = r10fr[5/6/7]_sint] [6 = r10fr[5/6/7]_bitter] [7 = r10fr[5/6/7]_erg]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r10fr5_entus


Variabeletikett: Følelse når man tenker på Norge: Entusiastisk
Tekst før spørsmål: Hva føler du når du tenker på Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Entusiastisk
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig entusiastisk 226 12.6% 0.126327557
2 2 372 20.8% 0.207937395
3 3 301 16.8% 0.168250419
4 4 616 34.4% 0.344326439
5 5 90 5% 0.050307434
6 6 112 6.3% 0.062604807
7 Ikke entusiastisk i det hele tatt 63 3.5% 0.035215204
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr5_stolt


Variabeletikett: Følelse når man tenker på Norge: Stolt
Tekst før spørsmål: Hva føler du når du tenker på Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Stolt
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig stolt 501 28% 0.280044718
2 2 468 26.2% 0.261598658
3 3 243 13.6% 0.135830073
4 4 371 20.7% 0.207378424
5 5 71 4% 0.039686976
6 6 77 4.3% 0.043040805
7 Ikke stolt i det hele tatt 49 2.7% 0.027389603
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr5_bekym


Variabeletikett: Følelse når man tenker på Norge: Bekymret
Tekst før spørsmål: Hva føler du når du tenker på Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Bekymret
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig bekymret 77 4.3% 0.043040805
2 2 150 8.4% 0.083845724
3 3 212 11.9% 0.118501956
4 4 372 20.8% 0.207937395
5 5 165 9.2% 0.092230296
6 6 425 23.8% 0.237562884
7 Ikke bekymret i det hele tatt 379 21.2% 0.211850196
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr5_redd


Variabeletikett: Følelse når man tenker på Norge: Redd
Tekst før spørsmål: Hva føler du når du tenker på Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Redd
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig redd 18 1% 0.010061487
2 2 42 2.3% 0.023476803
3 3 99 5.5% 0.055338178
4 4 382 21.4% 0.213527110
5 5 115 6.4% 0.064281722
6 6 332 18.6% 0.185578535
7 Ikke redd i det hele tatt 792 44.3% 0.442705422
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr5_sint


Variabeletikett: Følelse når man tenker på Norge: Sint
Tekst før spørsmål: Hva føler du når du tenker på Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Sint
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig sint 24 1.3% 0.013415316
2 2 45 2.5% 0.025153717
3 3 88 4.9% 0.049189491
4 4 379 21.2% 0.211850196
5 5 114 6.4% 0.063722750
6 6 292 16.3% 0.163219676
7 Ikke sint i det hele tatt 838 46.8% 0.468418111
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr5_bitter


Variabeletikett: Følelse når man tenker på Norge: Bitter
Tekst før spørsmål: Hva føler du når du tenker på Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Bitter
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig bitter 15 0.8% 0.008384572
2 2 28 1.6% 0.015651202
3 3 51 2.9% 0.028507546
4 4 389 21.7% 0.217439911
5 5 70 3.9% 0.039128004
6 6 201 11.2% 0.112353270
7 Ikke bitter i det hele tatt 1026 57.4% 0.573504751
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr5_erg


Variabeletikett: Følelse når man tenker på Norge: Ergelig
Tekst før spørsmål: Hva føler du når du tenker på Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Ergelig
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig ergelig 42 2.3% 0.023476803
2 2 87 4.9% 0.048630520
3 3 128 7.2% 0.071548351
4 4 415 23.2% 0.231973169
5 5 129 7.2% 0.072107323
6 6 321 17.9% 0.179429849
7 Ikke ergelig i det hele tatt 658 36.8% 0.367803242
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr6_entus


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de økonomiske forholdene i Norge: Entusiastisk
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de økonomiske forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Entusiastisk
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig entusiastisk 138 7.7% 0.077138066
2 2 230 12.9% 0.128563443
3 3 252 14.1% 0.140860816
4 4 721 40.3% 0.403018446
5 5 156 8.7% 0.087199553
6 6 153 8.6% 0.085522638
7 Ikke entusiastisk i det hele tatt 130 7.3% 0.072666294
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr6_stolt


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de økonomiske forholdene i Norge: Stolt
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de økonomiske forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Stolt
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig stolt 225 12.6% 0.125768586
2 2 337 18.8% 0.188373393
3 3 251 14% 0.140301845
4 4 603 33.7% 0.337059810
5 5 128 7.2% 0.071548351
6 6 132 7.4% 0.073784237
7 Ikke stolt i det hele tatt 104 5.8% 0.058133035
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr6_bekym


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de økonomiske forholdene i Norge: Bekymret
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de økonomiske forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Bekymret
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig bekymret 69 3.9% 0.038569033
2 2 163 9.1% 0.091112353
3 3 218 12.2% 0.121855785
4 4 403 22.5% 0.225265511
5 5 216 12.1% 0.120737842
6 6 371 20.7% 0.207378424
7 Ikke bekymret i det hele tatt 340 19% 0.190050307
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr6_redd


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de økonomiske forholdene i Norge: Redd
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de økonomiske forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Redd
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig redd 16 0.9% 0.008943544
2 2 69 3.9% 0.038569033
3 3 116 6.5% 0.064840693
4 4 464 25.9% 0.259362772
5 5 156 8.7% 0.087199553
6 6 341 19.1% 0.190609279
7 Ikke redd i det hele tatt 618 34.5% 0.345444382
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr6_sint


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de økonomiske forholdene i Norge: Sint
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de økonomiske forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Sint
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig sint 30 1.7% 0.016769145
2 2 49 2.7% 0.027389603
3 3 119 6.7% 0.066517608
4 4 462 25.8% 0.258244830
5 5 116 6.5% 0.064840693
6 6 270 15.1% 0.150922303
7 Ikke sint i det hele tatt 734 41% 0.410285075
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr6_bitter


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de økonomiske forholdene i Norge: Bitter
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de økonomiske forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Bitter
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig bitter 21 1.2% 0.011738401
2 2 39 2.2% 0.021799888
3 3 65 3.6% 0.036333147
4 4 478 26.7% 0.267188373
5 5 90 5% 0.050307434
6 6 225 12.6% 0.125768586
7 Ikke bitter i det hele tatt 862 48.2% 0.481833426
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr6_erg


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de økonomiske forholdene i Norge: Ergelig
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de økonomiske forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Ergelig
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig ergelig 38 2.1% 0.021240917
2 2 78 4.4% 0.043599776
3 3 135 7.5% 0.075461151
4 4 485 27.1% 0.271101174
5 5 137 7.7% 0.076579094
6 6 298 16.7% 0.166573505
7 Ikke ergelig i det hele tatt 609 34% 0.340413639
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr7_entus


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de sosiale forholdene i Norge: Entusiastisk
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de sosiale forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Entusiastisk
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig entusiastisk 73 4.1% 0.040804919
2 2 149 8.3% 0.083286752
3 3 188 10.5% 0.105086641
4 4 785 43.9% 0.438792622
5 5 189 10.6% 0.105645612
6 6 223 12.5% 0.124650643
7 Ikke entusiastisk i det hele tatt 173 9.7% 0.096702068
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr7_stolt


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de sosiale forholdene i Norge: Stolt
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de sosiale forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Stolt
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig stolt 137 7.7% 0.076579094
2 2 239 13.4% 0.133594187
3 3 216 12.1% 0.120737842
4 4 637 35.6% 0.356064841
5 5 198 11.1% 0.110676356
6 6 201 11.2% 0.112353270
7 Ikke stolt i det hele tatt 152 8.5% 0.084963667
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr7_bekym


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de sosiale forholdene i Norge: Bekymret
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de sosiale forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Bekymret
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig bekymret 116 6.5% 0.064840693
2 2 233 13% 0.130240358
3 3 330 18.4% 0.184460593
4 4 458 25.6% 0.256008944
5 5 173 9.7% 0.096702068
6 6 279 15.6% 0.155953046
7 Ikke bekymret i det hele tatt 191 10.7% 0.106763555
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr7_redd


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de sosiale forholdene i Norge: Redd
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de sosiale forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Redd
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig redd 37 2.1% 0.020681945
2 2 98 5.5% 0.054779206
3 3 150 8.4% 0.083845724
4 4 550 30.7% 0.307434321
5 5 167 9.3% 0.093348239
6 6 290 16.2% 0.162101733
7 Ikke redd i det hele tatt 488 27.3% 0.272778088
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr7_sint


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de sosiale forholdene i Norge: Sint
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de sosiale forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Sint
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig sint 47 2.6% 0.026271660
2 2 114 6.4% 0.063722750
3 3 181 10.1% 0.101173840
4 4 527 29.5% 0.294577977
5 5 134 7.5% 0.074902180
6 6 270 15.1% 0.150922303
7 Ikke sint i det hele tatt 507 28.3% 0.283398547
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr7_bitter


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de sosiale forholdene i Norge: Bitter
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de sosiale forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Bitter
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig bitter 24 1.3% 0.013415316
2 2 47 2.6% 0.026271660
3 3 83 4.6% 0.046394634
4 4 552 30.9% 0.308552264
5 5 111 6.2% 0.062045836
6 6 241 13.5% 0.134712130
7 Ikke bitter i det hele tatt 722 40.4% 0.403577418
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr7_erg


Variabeletikett: Følelse når man tenker på de sosiale forholdene i Norge: Ergelig
Tekst før spørsmål: Hva slags følelse har du når du tenker på de sosiale forholdene her i Norge? Vil du si at du føler deg:
Spørsmålstekst: Ergelig
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1. Sju vertikale/horisontale skyveknapper (“sliders”) presenteres for respondenten. Rekkefølgen på skyveknappene er randomisert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6765] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig ergelig 61 3.4% 0.034097261
2 2 148 8.3% 0.082727781
3 3 180 10.1% 0.100614869
4 4 571 31.9% 0.319172722
5 5 146 8.2% 0.081609838
6 6 228 12.7% 0.127445500
7 Ikke ergelig i det hele tatt 446 24.9% 0.249301286
97 Ikke svart 9 0.5% 0.005030743
98 Ikke spurt 4976 NA


r10fr8


Variabeletikett: Likestilling, personlig plassering skala.
Spørsmålstekst: Hvor vil du plassere deg på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr at du synes likestillingen bør føres videre, og 10 betyr at