Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 11

v-101 - 2020-06-15

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitet i Bergen
Stefan Dahlberg, Erla Løvseth, Sveinung Arnesen, Yvette Peters, Erik Knudsen, Lise Bjånesøy, Susanne Bygnes, Endre Tvinnereim, Gisela Böhm, Kristine Bærøe, Cornelius Cappelen og Marta Eidheim Vitenskapelig team, Universitet i Bergen og UNI Research Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt fire runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1), i runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3), i runde 8 ble det rekruttert 4245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8), mens i runde 11 ble det rekruttert ytterligere 2069 panelmedlemmer.

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. Ellers var utvalgsprosedyren i runde 8 lik som i runde 1 og 3. I runde 11 ble det gjort et tilsvarende utrekk på 14 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry gjennomførte uttrekket for Norsk Medborgerpanel etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

14 000 nordmenn over 18 år var tilfeldig trukket fra registeret. Listen bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering.

Rekruttering av nye medlemmer til panelet ble gjennomført i flere trinn.

Først ble et invitasjonsbrev sendt ut til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningslinjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerne, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerne sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (15 minutter).

For å maksimere rekrutteringsraten er det brukt et insentiv i form av et reisegavekort. Verdien på reisegavekortet er 25 000 NOK. For å delta i trekningen av reisegavekortet er det stilt som krav at e-postadressen er oppgitt. Informasjon om lotteriet er inkludert i all korrespondanse med respondentene.

Invitasjonsbrevet ble postlagt 2. mars 2018.

Respondentene ble deretter påminnet undersøkelsen ved hjelp av tekstmelding eller postkort. Respondenter med oppgitt telefonnummer ble i forkant delt inn i to utvalg der den ene gruppen mottok en påminnelse via tekstmelding og den andre gruppen fikk påminnelsen via postkort. Hensikten her var å undersøke hvilken metode som hadde størst påvirkningskraft med hensyn til svarprosent. Respondenter uten oppgitt telefonnummer fikk imidlertid utelukkende påminnelse via postkort.

Påminnelsen gikk til de respondentene som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Påminnelseskort ble postlagt 12. mars 2018. Påminnelse via tekstmelding ble sendt 15. mars 2018. Respondentene ble oppfordret til å delta i Norsk Medborgerpanel med henvisning til invitasjonsbrevet. Innloggingskoden var også gitt i påminnelseskort, mens i tekstmelding ble det gitt en direktelenke til undersøkelsen.

Datainnsamling blant gamle panelmedlemmer ble gjort parallellt med rekrutteringen av nye respondenter. Invitasjonse-post ble sendt ut 7. mars 2018. Første, andre og tredje purring ble sendt til respondentenes e-post, på henholdsvis den 12., 16. og 21. mars 2018.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. 3,3 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 11
NA 2019-08-12 r11pktilfreds3 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-08-12 r11pktilfreds4 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-08-12 r11pktilfreds1 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-03-27 r11bk40_recode Added variable based on r11k40.
NA 2019-01-22 r11bk21_kodet New variable based on r11bk21.
NA 2019-01-21 r11bk33_kodet New variable based on r11bk33.
NA 2019-01-20 r11bk27_kodet New variable based on r11bk27.
NA 2019-01-19 r11bk26_kodet New variable based on r11bk26.
v-100 2018-04-17 NA Initial release of round 11


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 11 - v-101.sav
# Enheter 8382
# Variabler 123


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format. ]
Teknisk beskrivelse: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format. ]
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11u


Variabeletikett: [Tematisk undergruppe fra runde 1-7 ]
Teknisk beskrivelse: I runde 11 brukes denne bakgrunnsvariabelen i hovedsak til å bestemme hvem som skal få MEME-spørsmål. Hvis u=4 skal respondenten få r11meme20 og r11meme21.?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4065] [Ugyldige:4317] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 U1 1043 25.7% 0.2565806
2 U2 1013 24.9% 0.2492005
3 U3 993 24.4% 0.2442804
4 U4 1016 25% 0.2499385
Sysmiss 4317 NA


r11v


Variabeletikett: [Tematisk undergruppe fra runde 8 ]
Teknisk beskrivelse: Hvis v=4 skal respondenten få r11meme20 og r11meme21.?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6323] [Ugyldige:2059] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 v1 1658 26.2% 0.2622173
2 v2 1610 25.5% 0.2546260
3 v3 1506 23.8% 0.2381781
4 v4 1549 24.5% 0.2449786
Sysmiss 2059 NA


r11rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 1913 22.8% 0.2282272
2 Runde 3 2152 25.7% 0.2567406
3 Runde 8 2258 26.9% 0.2693868
4 Runde 11 2059 24.6% 0.2456454


r11browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent ]
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent ]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 annet 5893 70.3% 0.7030542
1 mobil 2489 29.7% 0.2969458


r11opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet ]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene. ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC/Mac/Nettbrett 6024 71.9% 0.718682892
2 Touch (iPhone/iPod Touch/Android telefoner) 2332 27.8% 0.278215223
3 Generisk 26 0.3% 0.003101885


r11advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc. ]
Teknisk beskrivelse: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11pk1


Variabeletikett: Interesse for politikk
Spørsmålstekst: Generelt sett, hvor interessert er du i politikk?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært interessert 1116 13.3% 0.133142448
2 Interessert 4015 47.9% 0.479002625
3 Noe interessert 2533 30.2% 0.302195180
4 Lite interessert 615 7.3% 0.073371510
5 Ikke interessert 88 1% 0.010498688
97 Ikke svart 15 0.2% 0.001789549


r11km_livsstil_ran


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger r11km_livsstil_1 eller r11km_livsstil_2]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis rekruttert = 1 eller rekruttert = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4065] [Ugyldige:4317] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Får r11km_livsstil_1 2019 49.7% 0.496679
2 Får r11km_livsstil_2 2046 50.3% 0.503321
Sysmiss 4317 NA


r11km_livsstil_1


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Enkeltmennesker bør bidra til å begrense klimaendringer ved å endre levemåte [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: For å forhindre eller begrense skadelige klimaendringer hevdes det av og til at vi som enkeltmennesker må bidra ved å endre på vår levemåte.
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne at du forteller oss om din mening om dette. Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis r11km_livsstil_ran = 1. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11km_livsstil_2


Variabeletikett: Enig/uenig: Enkeltmennesker bør bidra til å begrense klimaendringer ved å endre levemåte
Tekst før spørsmål: For å forhindre eller begrense skadelige klimaendringer hevdes det av og til at vi som enkeltmennesker må bidra ved å endre på vår levemåte.
Spørsmålstekst: Er du enig eller uenig i dette?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis r11km_livsstil_ran = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Enig 1804 88.2% 0.88172043
2 Uenig 221 10.8% 0.10801564
97 Ikke svart 21 1% 0.01026393
98 Ikke spurt 6336 NA


r11km_livsstil_2_txt


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: [r11km_livsstil_2] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne be deg om å begrunne svaret du akkurat ga. Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis r11km_livsstil_ran = 2. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11pk10


Variabeletikett: Oppfattelse av dagens økonomiske situasjon i Norge
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag? Synes du den er:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 2154 25.7% 0.2569792412
2 God 4766 56.9% 0.5685993796
3 Noe god 969 11.6% 0.1156048676
4 Verken god eller dårlig 299 3.6% 0.0356716774
5 Noe dårlig 133 1.6% 0.0158673348
6 Dårlig 38 0.5% 0.0045335242
7 Svært dårlig 16 0.2% 0.0019088523
97 Ikke svart 7 0.1% 0.0008351229


r11pktilfreds3


Variabeletikett: Hvor tilfreds: Regjeringen i Norge
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 595 7.1% 0.070985445
2 Tilfreds 2817 33.6% 0.336077309
3 Noe tilfreds 2574 30.7% 0.307086614
4 Lite tilfreds 1736 20.7% 0.207110475
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 639 7.6% 0.076234789
97 Ikke svart 21 0.3% 0.002505369


r11pktilfreds4


Variabeletikett: Hvor tilfreds: Måten demokratiet fungerer i Norge
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 1262 15.1% 0.150560725
2 Tilfreds 4514 53.9% 0.538534956
3 Noe tilfreds 1886 22.5% 0.225005965
4 Lite tilfreds 564 6.7% 0.067287044
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 102 1.2% 0.012168933
97 Ikke svart 54 0.6% 0.006442377


r11pk9_1


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Viktigste politiske sak 1 [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig? Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11pk9_2


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Viktigste politiske sak 2 [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig? Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11pk9_3


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Viktigste politiske sak 3 [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig? Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11pk8_1


Variabeletikett: Personlig plassering på politisk akse venstre-høyre
Tekst før spørsmål: I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk.
Spørsmålstekst: Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert = 4. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 30 1.5% 0.01457018
2 1 71 3.4% 0.03448276
3 2 184 8.9% 0.08936377
4 3 292 14.2% 0.14181642
5 4 234 11.4% 0.11364740
6 5 379 18.4% 0.18406994
7 6 211 10.2% 0.10247693
8 7 271 13.2% 0.13161729
9 8 232 11.3% 0.11267606
10 9 80 3.9% 0.03885381
11 10 Høyre 46 2.2% 0.02234094
97 Ikke svart 29 1.4% 0.01408451
98 Ikke spurt 6323 NA


r11bk3


Variabeletikett: Stemte følgende parti ved stortingsvalget 2017
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget 2017?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert = 4. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 64 3.1% 0.03108305
2 Høyre 469 22.8% 0.22778048
3 Fremskrittspartiet 193 9.4% 0.09373482
4 Venstre 108 5.2% 0.05245265
5 Sosialistisk Venstreparti 120 5.8% 0.05828072
6 Senterpartiet 174 8.5% 0.08450704
7 Miljøpartiet De Grønne 99 4.8% 0.04808159
8 Arbeiderpartiet 440 21.4% 0.21369597
9 Rødt 66 3.2% 0.03205440
10 Stemte ikke 103 5% 0.05002428
11 Har ikke stemmerett 156 7.6% 0.07576493
12 Annet: 48 2.3% 0.02331229
97 Ikke svart 19 0.9% 0.00922778
98 Ikke spurt 6323 NA


r11bk3_12_other


Variabeletikett: Annet: [r11bk3] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget 2017?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis rekruttert = 4. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11pk204


Variabeletikett: Ville stemt følgende parti hvis stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 313 3.7% 0.037341923
2 Høyre 2134 25.5% 0.254593176
3 Fremskrittspartiet 753 9% 0.089835361
4 Venstre 390 4.7% 0.046528275
5 Sosialistisk Venstreparti 792 9.4% 0.094488189
6 Senterpartiet 846 10.1% 0.100930565
7 Miljøpartiet De Grønne 349 4.2% 0.041636841
8 Arbeiderpartiet 1607 19.2% 0.191720353
9 Rødt 407 4.9% 0.048556430
10 Stemte ikke 252 3% 0.030064424
11 Har ikke stemmerett 210 2.5% 0.025053686
12 Annet: 264 3.1% 0.031496063
97 Ikke svart 65 0.8% 0.007754712


r11pk204_12_other


Variabeletikett: Annet: [r11pk204] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11pk6_1


Variabeletikett: Liker/misliker: KrF
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 872 10.4% 0.10403245
2 Misliker mye 1384 16.5% 0.16511572
3 Misliker noe 2044 24.4% 0.24385588
4 Verken misliker eller liker 1975 23.6% 0.23562396
5 Liker noe 1426 17% 0.17012646
6 Liker mye 417 5% 0.04974946
7 Liker svært mye 99 1.2% 0.01181102
97 Ikke svart 165 2% 0.01968504


r11pk6_2


Variabeletikett: Liker/misliker: Høyre
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 341 4.1% 0.04068241
2 Misliker mye 1026 12.2% 0.12240515
3 Misliker noe 1473 17.6% 0.17573372
4 Verken misliker eller liker 963 11.5% 0.11488905
5 Liker noe 1949 23.3% 0.23252207
6 Liker mye 1910 22.8% 0.22786924
7 Liker svært mye 580 6.9% 0.06919590
97 Ikke svart 140 1.7% 0.01670246


r11pk6_3


Variabeletikett: Liker/misliker: FrP
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 2608 31.1% 0.31114293
2 Misliker mye 1448 17.3% 0.17275113
3 Misliker noe 1082 12.9% 0.12908614
4 Verken misliker eller liker 732 8.7% 0.08732999
5 Liker noe 1289 15.4% 0.15378191
6 Liker mye 788 9.4% 0.09401098
7 Liker svært mye 306 3.7% 0.03650680
97 Ikke svart 129 1.5% 0.01539012


r11pk6_4


Variabeletikett: Liker/misliker: Venstre
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 748 8.9% 0.08923885
2 Misliker mye 1232 14.7% 0.14698163
3 Misliker noe 1839 21.9% 0.21939871
4 Verken misliker eller liker 2023 24.1% 0.24135051
5 Liker noe 1729 20.6% 0.20627535
6 Liker mye 539 6.4% 0.06430446
7 Liker svært mye 95 1.1% 0.01133381
97 Ikke svart 177 2.1% 0.02111668


r11pk6_5


Variabeletikett: Liker/misliker: SV
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1104 13.2% 0.13171081
2 Misliker mye 1343 16% 0.16022429
3 Misliker noe 1401 16.7% 0.16714388
4 Verken misliker eller liker 1456 17.4% 0.17370556
5 Liker noe 1537 18.3% 0.18336912
6 Liker mye 1040 12.4% 0.12407540
7 Liker svært mye 326 3.9% 0.03889287
97 Ikke svart 175 2.1% 0.02087807


r11pk6_6


Variabeletikett: Liker/misliker: SP
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 446 5.3% 0.05320926
2 Misliker mye 855 10.2% 0.10200429
3 Misliker noe 1492 17.8% 0.17800048
4 Verken misliker eller liker 2178 26% 0.25984252
5 Liker noe 2059 24.6% 0.24564543
6 Liker mye 919 11% 0.10963970
7 Liker svært mye 264 3.1% 0.03149606
97 Ikke svart 169 2% 0.02016225


r11pk6_7


Variabeletikett: Liker/misliker: MDG
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1697 20.2% 0.20245765
2 Misliker mye 1213 14.5% 0.14471487
3 Misliker noe 1365 16.3% 0.16284896
4 Verken misliker eller liker 1365 16.3% 0.16284896
5 Liker noe 1653 19.7% 0.19720830
6 Liker mye 736 8.8% 0.08780721
7 Liker svært mye 185 2.2% 0.02207110
97 Ikke svart 168 2% 0.02004295


r11pk6_8


Variabeletikett: Liker/misliker: AP
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 487 5.8% 0.05810069
2 Misliker mye 857 10.2% 0.10224290
3 Misliker noe 1477 17.6% 0.17621093
4 Verken misliker eller liker 1298 15.5% 0.15485564
5 Liker noe 2294 27.4% 0.27368170
6 Liker mye 1481 17.7% 0.17668814
7 Liker svært mye 352 4.2% 0.04199475
97 Ikke svart 136 1.6% 0.01622524


r11pk6_9


Variabeletikett: Liker/misliker: Rødt
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1802 21.5% 0.21498449
2 Misliker mye 1355 16.2% 0.16165593
3 Misliker noe 1179 14.1% 0.14065855
4 Verken misliker eller liker 1617 19.3% 0.19291339
5 Liker noe 1321 15.8% 0.15759962
6 Liker mye 650 7.8% 0.07754712
7 Liker svært mye 249 3% 0.02970651
97 Ikke svart 209 2.5% 0.02493438


r11pktilfreds1


Variabeletikett: Hvor tilfreds: Livet generelt
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 2860 34.1% 0.341207349
2 Tilfreds 4522 53.9% 0.539489382
3 Noe tilfreds 794 9.5% 0.094726796
4 Lite tilfreds 139 1.7% 0.016583154
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 35 0.4% 0.004175614
97 Ikke svart 32 0.4% 0.003817705


r11pk15_1


Variabeletikett: Andre menneskers pålitelighet
Spørsmålstekst: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Kan ikke være forsiktig nok 86 1% 0.010260081
1 1 67 0.8% 0.007993319
2 2 146 1.7% 0.017418277
3 3 295 3.5% 0.035194464
4 4 348 4.2% 0.041517538
5 5 775 9.2% 0.092460033
6 6 865 10.3% 0.103197328
7 7 1928 23% 0.230016702
8 8 2102 25.1% 0.250775471
9 9 973 11.6% 0.116082081
10 10 – De fleste er til å stole på 772 9.2% 0.092102124
97 Ikke svart 25 0.3% 0.002982582


r11bktivi_1


Variabeletikett: Ligner på meg: Respekt for foreldre og eldre, lydighet
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg. For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg
Spørsmålstekst: [Han/Hun] mener [han/hun] alltid bør vise respekt for foreldrene sine og for eldre mennesker. Det er viktig for [ham/henne] å være lydig.
Teknisk beskrivelse: [Spørsmål med tekstfletting. Respondenter får presentert personkarakteristikker der kjønnspronomen i teksten samsvarer med respondentens eget kjønn. Spørsmålsrekkefølgen til r11bktiv er randomisert. Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 215 2.6% 0.02565020
2 2 - Ligner ikke på meg 629 7.5% 0.07504176
3 3 - Ligner lite på meg 1413 16.9% 0.16857552
4 4 - Ligner en del på meg 3053 36.4% 0.36423288
5 5 - Ligner på meg 2134 25.5% 0.25459318
6 6 - Ligner veldig mye på meg 813 9.7% 0.09699356
97 Ikke svart 125 1.5% 0.01491291


r11bktivi_2


Variabeletikett: Ligner på meg: Religion viktig, oppfylle religiøse krav
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg. For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg
Spørsmålstekst: Religiøs tro er viktig for [ham/henne]. [Han/Hun] anstrenger seg for å gjøre det [hans/hennes] religion krever.
Teknisk beskrivelse: [Spørsmål med tekstfletting. Respondenter får presentert personkarakteristikker der kjønnspronomen i teksten samsvarer med respondentens eget kjønn. Spørsmålsrekkefølgen til r11bktiv er randomisert. Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 4034 48.1% 0.48126939
2 2 - Ligner ikke på meg 1716 20.5% 0.20472441
3 3 - Ligner lite på meg 1149 13.7% 0.13707946
4 4 - Ligner en del på meg 816 9.7% 0.09735147
5 5 - Ligner på meg 379 4.5% 0.04521594
6 6 - Ligner veldig mye på meg 182 2.2% 0.02171319
97 Ikke svart 106 1.3% 0.01264615


r11bktivi_3


Variabeletikett: Ligner på meg: Hjelpe mennesker rundt seg, gjøre noe for at andre har det bra
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg. For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg
Spørsmålstekst: Det er veldig viktig for [ham/henne] å hjelpe menneskene rundt seg. [Han/Hun] ønsker å gjøre noe for at de har det bra.
Teknisk beskrivelse: [Spørsmål med tekstfletting. Respondenter får presentert personkarakteristikker der kjønnspronomen i teksten samsvarer med respondentens eget kjønn. Spørsmålsrekkefølgen til r11bktiv er randomisert. Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 27 0.3% 0.003221188
2 2 - Ligner ikke på meg 102 1.2% 0.012168933
3 3 - Ligner lite på meg 509 6.1% 0.060725364
4 4 - Ligner en del på meg 2996 35.7% 0.357432594
5 5 - Ligner på meg 3089 36.9% 0.368527798
6 6 - Ligner veldig mye på meg 1550 18.5% 0.184920067
97 Ikke svart 109 1.3% 0.013004056


r11bktivi_4


Variabeletikett: Ligner på meg: Alle behandles likt, alle bør ha like muligheter
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg. For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg
Spørsmålstekst: [Han/Hun] synes det er viktig at alle mennesker i verden behandles likt. [Han/Hun] mener alle bør ha like muligheter i livet.
Teknisk beskrivelse: [Spørsmål med tekstfletting. Respondenter får presentert personkarakteristikker der kjønnspronomen i teksten samsvarer med respondentens eget kjønn. Spørsmålsrekkefølgen til r11bktiv er randomisert. Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 69 0.8% 0.008231926
2 2 - Ligner ikke på meg 214 2.6% 0.025530900
3 3 - Ligner lite på meg 547 6.5% 0.065258888
4 4 - Ligner en del på meg 2333 27.8% 0.278334526
5 5 - Ligner på meg 3042 36.3% 0.362920544
6 6 - Ligner veldig mye på meg 2067 24.7% 0.246599857
97 Ikke svart 110 1.3% 0.013123360


r11bktivi_5


Variabeletikett: Ligner på meg: Interesse viktig, liker å være nysgjerrig og å forstå saker
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg. For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg
Spørsmålstekst: [Han/Hun] mener det er viktig å være interessert i ting. [Han/Hun] liker å være nysgjerrig og prøver å forstå alle mulige saker.
Teknisk beskrivelse: [Spørsmål med tekstfletting. Respondenter får presentert personkarakteristikker der kjønnspronomen i teksten samsvarer med respondentens eget kjønn. Spørsmålsrekkefølgen til r11bktiv er randomisert. Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 45 0.5% 0.005368647
2 2 - Ligner ikke på meg 170 2% 0.020281556
3 3 - Ligner lite på meg 719 8.6% 0.085779050
4 4 - Ligner en del på meg 2922 34.9% 0.348604152
5 5 - Ligner på meg 2872 34.3% 0.342638988
6 6 - Ligner veldig mye på meg 1547 18.5% 0.184562157
97 Ikke svart 107 1.3% 0.012765450


r11bktivi_6


Variabeletikett: Ligner på meg: Liker risiko, ser etter nye opplevelser
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg. For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg
Spørsmålstekst: [Han/Hun] liker å ta risiko. [Han/Hun] ser alltid etter nye opplevelser.
Teknisk beskrivelse: [Spørsmål med tekstfletting. Respondenter får presentert personkarakteristikker der kjønnspronomen i teksten samsvarer med respondentens eget kjønn. Spørsmålsrekkefølgen til r11bktiv er randomisert. Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 765 9.1% 0.09126700
2 2 - Ligner ikke på meg 1745 20.8% 0.20818420
3 3 - Ligner lite på meg 2788 33.3% 0.33261751
4 4 - Ligner en del på meg 2118 25.3% 0.25268432
5 5 - Ligner på meg 677 8.1% 0.08076831
6 6 - Ligner veldig mye på meg 182 2.2% 0.02171319
97 Ikke svart 107 1.3% 0.01276545


r11bktivi_7


Variabeletikett: Ligner på meg: Oppsøker moro, gjøre ting som gir glede
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg. For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg
Spørsmålstekst: [Han/Hun] oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. Det er viktig for [ham/henne] å gjøre ting som gir [ham/henne] glede.
Teknisk beskrivelse: [Spørsmål med tekstfletting. Respondenter får presentert personkarakteristikker der kjønnspronomen i teksten samsvarer med respondentens eget kjønn. Spørsmålsrekkefølgen til r11bktiv er randomisert. Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 303 3.6% 0.03614889
2 2 - Ligner ikke på meg 954 11.4% 0.11381532
3 3 - Ligner lite på meg 2330 27.8% 0.27797662
4 4 - Ligner en del på meg 3190 38.1% 0.38057743
5 5 - Ligner på meg 1153 13.8% 0.13755667
6 6 - Ligner veldig mye på meg 339 4% 0.04044381
97 Ikke svart 113 1.3% 0.01348127


r11bktivi_8


Variabeletikett: Ligner på meg: Viktig å være vellykket, liker å imponere andre
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg. For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg
Spørsmålstekst: Det er viktig for [ham/henne] å være vellykket. [Han/Hun] liker å imponere andre mennesker.
Teknisk beskrivelse: [Spørsmål med tekstfletting. Respondenter får presentert personkarakteristikker der kjønnspronomen i teksten samsvarer med respondentens eget kjønn. Spørsmålsrekkefølgen til r11bktiv er randomisert. Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 877 10.5% 0.10462897
2 2 - Ligner ikke på meg 1732 20.7% 0.20663326
3 3 - Ligner lite på meg 2629 31.4% 0.31364829
4 4 - Ligner en del på meg 2100 25.1% 0.25053686
5 5 - Ligner på meg 715 8.5% 0.08530184
6 6 - Ligner veldig mye på meg 216 2.6% 0.02576951
97 Ikke svart 113 1.3% 0.01348127


r11bktivi_9


Variabeletikett: Ligner på meg: Liker å lede, vil at andre skal gjøre det de sier
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg. For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg
Spørsmålstekst: Det er viktig for [ham/henne] å ha ledelsen og fortelle andre hva de skal gjøre. [Han/Hun] vil at folk skal gjøre som [han/hun] sier.
Teknisk beskrivelse: [Spørsmål med tekstfletting. Respondenter får presentert personkarakteristikker der kjønnspronomen i teksten samsvarer med respondentens eget kjønn. Spørsmålsrekkefølgen til r11bktiv er randomisert. Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 924 11% 0.11023622
2 2 - Ligner ikke på meg 1722 20.5% 0.20544023
3 3 - Ligner lite på meg 2661 31.7% 0.31746600
4 4 - Ligner en del på meg 2249 26.8% 0.26831305
5 5 - Ligner på meg 595 7.1% 0.07098545
6 6 - Ligner veldig mye på meg 120 1.4% 0.01431639
97 Ikke svart 111 1.3% 0.01324266


r11bktivi_10


Variabeletikett: Ligner på meg: Orden og renslighet viktig, liker ikke rot
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg. For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg
Spørsmålstekst: Det er viktig for [ham/henne] at ting er ordnet og rent. [Han/Hun] liker virkelig ikke at ting er rotete.
Teknisk beskrivelse: [Spørsmål med tekstfletting. Respondenter får presentert personkarakteristikker der kjønnspronomen i teksten samsvarer med respondentens eget kjønn. Spørsmålsrekkefølgen til r11bktiv er randomisert. Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 127 1.5% 0.01515152
2 2 - Ligner ikke på meg 452 5.4% 0.05392508
3 3 - Ligner lite på meg 1170 14% 0.13958482
4 4 - Ligner en del på meg 2841 33.9% 0.33894059
5 5 - Ligner på meg 2401 28.6% 0.28644715
6 6 - Ligner veldig mye på meg 1289 15.4% 0.15378191
97 Ikke svart 102 1.2% 0.01216893


r11pk53


Variabeletikett: Tillit til norske politikere
Spørsmålstekst: Generelt sett, i hvilken grad har du tillit til norske politikere?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 97 1.2% 0.011572417
2 I stor grad 2228 26.6% 0.265807683
3 I noen grad 4532 54.1% 0.540682415
4 I liten grad 1268 15.1% 0.151276545
5 Ikke i det hele tatt 189 2.3% 0.022548318
97 Ikke svart 68 0.8% 0.008112622


r11pk54


Variabeletikett: Tillit til norske nyhetsmedier
Spørsmålstekst: I hvilken grad har du tillit til norske nyhetsmedier?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 246 2.9% 0.02934860
2 I stor grad 2976 35.5% 0.35504653
3 I noen grad 3947 47.1% 0.47089000
4 I liten grad 902 10.8% 0.10761155
5 Ikke i det hele tatt 204 2.4% 0.02433787
97 Ikke svart 107 1.3% 0.01276545


r11pk12


Variabeletikett: Tillit til Stortinget
Spørsmålstekst: I hvilken grad har du tillit til Stortinget?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 312 3.7% 0.03722262
2 I stor grad 3329 39.7% 0.39716058
3 I noen grad 3702 44.2% 0.44166070
4 I liten grad 788 9.4% 0.09401098
5 Ikke i det hele tatt 157 1.9% 0.01873061
97 Ikke svart 94 1.1% 0.01121451


r11pk55


Variabeletikett: Antall kommuner bør reduseres ytterligere gjennom sammenslåinger
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende forslag:
Spørsmålstekst: Fra år 2020 vil Norge ha 356 kommuner istedenfor 422 som i dag. Antallet kommuner bør reduseres ytterligere gjennom flere sammenslåinger.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 909 10.8% 0.108446671
2 Enig 1421 17% 0.169529945
3 Noe enig 1519 18.1% 0.181221665
4 Verken enig eller uenig 1546 18.4% 0.184442854
5 Noe uenig 1012 12.1% 0.120734908
6 Uenig 1114 13.3% 0.132903842
7 Svært uenig 779 9.3% 0.092937246
97 Ikke svart 82 1% 0.009782868


r11pk60


Variabeletikett: Regjeringen bør jobbe for å redusere inntektsforskjeller
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende forslag:
Spørsmålstekst: Regjeringen bør jobbe for å i større grad redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2207 26.3% 0.263302314
2 Enig 2660 31.7% 0.317346695
3 Noe enig 1913 22.8% 0.228227153
4 Verken enig eller uenig 692 8.3% 0.082557862
5 Noe uenig 489 5.8% 0.058339298
6 Uenig 250 3% 0.029825817
7 Svært uenig 73 0.9% 0.008709139
97 Ikke svart 98 1.2% 0.011691720


r11pkby3


Variabeletikett: Frykter nytt terrorangrep i Norge
Spørsmålstekst: I hvor stor grad er du redd for at vi skal oppleve et nytt terrorangrep i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 554 6.6% 0.066094011
2 I liten grad 3245 38.7% 0.387139108
3 I noen grad 3237 38.6% 0.386184681
4 I stor grad 1004 12% 0.119780482
5 I svært stor grad 260 3.1% 0.031018850
97 Ikke svart 82 1% 0.009782868


r11pk52


Variabeletikett: Myndighetene bør treffe tiltak mot terrortrusler tross bekostninger for personvern
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende forslag:
Spørsmålstekst: Myndighetene bør innføre flere tiltak for å beskytte borgere mot potensielle terrortrusler, selv om dette kan gå på bekostning av personvernet.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 710 8.5% 0.084705321
2 Enig 1749 20.9% 0.208661417
3 Noe enig 2314 27.6% 0.276067764
4 Verken enig eller uenig 1040 12.4% 0.124075400
5 Noe uenig 1085 12.9% 0.129444047
6 Uenig 935 11.2% 0.111548556
7 Svært uenig 466 5.6% 0.055595323
97 Ikke svart 83 1% 0.009902171


r11pkkm2_ran


Variabeletikett: [Velger spørsmålsvariant av r11pkkm2]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer alle respondenter ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8320] [Ugyldige:62] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Får r11pkkm2_1 2100 25.2% 0.2524038
2 Får r11pkkm2_2 2098 25.2% 0.2521635
3 Får r11pkkm2_3 2052 24.7% 0.2466346
4 Får r11pkkm2_4 2070 24.9% 0.2487981
Sysmiss 62 NA


r11pkkm2_1


Variabeletikett: Hvor bekymret for klimaendringer: Variant 1
Spørsmålstekst: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Samme spørsmålstekst i r11pkkm2_1, r11pkkm2_2, r11pkkm2_3, og r11pkkm2_4, men ulike svaralternativ. Spurt hvis r11pkkm2_ran =1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke bekymret i det hele tatt 100 4.8% 0.047619048
2 Lite bekymret 394 18.8% 0.187619048
3 Noe bekymret 652 31% 0.310476190
4 Bekymret 663 31.6% 0.315714286
5 Svært bekymret 286 13.6% 0.136190476
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002380952
98 Ikke spurt 6282 NA


r11pkkm2_2


Variabeletikett: Hvor bekymret for klimaendringer: Variant 2
Spørsmålstekst: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Samme spørsmålstekst i r11pkkm2_1, r11pkkm2_2, r11pkkm2_3, og r11pkkm2_4, men ulike svaralternativ. Spurt hvis r11pkkm2_ran = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke bekymret i det hele tatt 98 4.7% 0.0467111535
2 Ikke så veldig bekymret 444 21.2% 0.2116301239
3 Litt bekymret 860 41% 0.4099142040
4 Svært bekymret 609 29% 0.2902764538
5 Ekstremt bekymret 85 4.1% 0.0405147760
97 Ikke svart 2 0.1% 0.0009532888
98 Ikke spurt 6284 NA


r11pkkm2_3


Variabeletikett: Hvor bekymret for klimaendringer: Variant 3
Spørsmålstekst: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Samme spørsmålstekst i r11pkkm2_1, r11pkkm2_2, r11pkkm2_3, og r11pkkm2_4, men ulike svaralternativ. Spurt hvis r11pkkm2_ran = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke bekymret i det hele tatt 92 4.5% 0.044834308
2 Ikke særlig bekymret 358 17.4% 0.174463938
3 Litt bekymret 897 43.7% 0.437134503
4 Veldig bekymret 631 30.8% 0.307504873
5 Ekstremt bekymret 69 3.4% 0.033625731
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002436647
98 Ikke spurt 6330 NA


r11pkkm2_4


Variabeletikett: Hvor bekymret for klimaendringer: Variant 4
Spørsmålstekst: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Samme spørsmålstekst i r11pkkm2_1, r11pkkm2_2, r11pkkm2_3, og r11pkkm2_4, men ulike svaralternativ. Spurt hvis r11pkkm2_ran = 4. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke bekymret i det hele tatt 95 4.6% 0.045893720
2 Ikke særlig bekymret 321 15.5% 0.155072464
3 Litt bekymret 825 39.9% 0.398550725
4 Temmelig bekymret 585 28.3% 0.282608696
5 Svært bekymret 241 11.6% 0.116425121
97 Ikke svart 3 0.1% 0.001449275
98 Ikke spurt 6312 NA


r11pkkm42


Variabeletikett: Bør/bør ikke være mulig å kjøpe diesel- og bensinbil etter 2025
Tekst før spørsmål: I Nasjonal Transportplan 2018-29 står det et forslag om at alle nye personbiler fra 2025 skal være elektriske eller bruke hydrogen.
Spørsmålstekst: Hvilket av utsagnene nedenfor kommer nærmest ditt syn:
Tekst etter spørsmål: Lenke: Se Nasjonal Transportplan 2018-2029, s. 16, tilgjengelig her (ekstern lenke)
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I 2025 bør alle nye personbiler som selges gå på elektrisitet eller hydrogen 3536 42.2% 0.42185636
2 I 2025 bør det fremdeles være anledning til å kjøpe nye personbiler som går på diesel og bensin. 4667 55.7% 0.55678836
97 Ikke svart 179 2.1% 0.02135529


r11pkkm4


Variabeletikett: Bør/bør ikke tillate olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja
Tekst før spørsmål: Se på utsagnet nedenfor.
Spørsmålstekst: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten, Vesterålen og Senja. I hvor stor grad er du enig eller uenig i det?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2580 30.8% 0.30780243
2 Enig 1425 17% 0.17000716
3 Noe enig 1002 12% 0.11954188
4 Verken enig eller uenig 1267 15.1% 0.15115724
5 Noe uenig 784 9.4% 0.09353376
6 Uenig 744 8.9% 0.08876163
7 Svært uenig 475 5.7% 0.05666905
97 Ikke svart 105 1.3% 0.01252684


r11pkmeme9


Variabeletikett: Adgang til asyl i Norge
Spørsmålstekst: Hva er din mening om flyktninger som kommer til Norge og søker asyl og deres adgang til å få opphold her? Sammenlignet med slik det er i dag, mener du det bør bli:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mye lettere 230 2.7% 0.02743975
2 Lettere 856 10.2% 0.10212360
3 Noe lettere 1624 19.4% 0.19374851
4 Som i dag 2807 33.5% 0.33488428
5 Noe vanskeligere 1214 14.5% 0.14483417
6 Vanskeligere 827 9.9% 0.09866380
7 Mye vanskeligere 706 8.4% 0.08422811
97 Ikke svart 118 1.4% 0.01407779


r11pkdv5


Variabeletikett: Hvor bra/dårlig at innvandrere bosetter seg i Norge
Spørsmålstekst: Hvor stor fordel eller ulempe vil du si det er for Norge at innvandrere kommer for å bosette seg her?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært stor fordel 221 2.6% 0.02636602
2 Stor fordel 1111 13.3% 0.13254593
3 En viss fordel 2867 34.2% 0.34204247
4 Verken en fordel eller ulempe 1532 18.3% 0.18277261
5 En viss ulempe 1635 19.5% 0.19506084
6 Stor ulempe 580 6.9% 0.06919590
7 Svært stor ulempe 324 3.9% 0.03865426
97 Ikke svart 112 1.3% 0.01336197


r11pkdv55


Variabeletikett: Muslimske religiøse skoler bør være mulig
Tekst før spørsmål: I dag er det mulig for foreldre å sende sine barn til kristne skoler som følger den nasjonale læreplanen, men også underviser i kristendom.
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i at det bør være mulig for foreldre å sende sine barn til muslimske skoler som følger den nasjonale læreplanen, men også underviser i islam?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 214 2.6% 0.02553090
2 Enig 751 9% 0.08959675
3 Noe enig 993 11.8% 0.11846815
4 Verken enig eller uenig 1414 16.9% 0.16869482
5 Noe uenig 1100 13.1% 0.13123360
6 Uenig 1696 20.2% 0.20233834
7 Svært uenig 2099 25% 0.25041756
97 Ikke svart 115 1.4% 0.01371988


r11pkby2


Variabeletikett: Trygghet i nærmiljøet de siste par år
Tekst før spørsmål: Tenk på nærmiljøet ditt og hvordan det har utviklet seg de siste par årene.
Spørsmålstekst: Hvor mye tryggere eller mer utrygt har det blitt?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mye tryggere 93 1.1% 0.01109520
2 Noe tryggere 447 5.3% 0.05332856
3 Ingen endring i tryggheten 5846 69.7% 0.69744691
4 Noe mer utrygt 1634 19.5% 0.19494154
5 Mye mer utrygt 256 3.1% 0.03054164
97 Ikke svart 106 1.3% 0.01264615


r11guns


Variabeletikett: Norsk politi bør bære våpen
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i at norsk politi bør bære våpen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert =1 eller 2, samtidig som v eller u ikke er lik 4. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 303 13.2% 0.13168188
2 Enig 451 19.6% 0.19600174
3 Noe enig 569 24.7% 0.24728379
4 Verken enig eller uenig 177 7.7% 0.07692308
5 Noe uenig 240 10.4% 0.10430248
6 Uenig 312 13.6% 0.13559322
7 Svært uenig 222 9.6% 0.09647979
97 Ikke svart 27 1.2% 0.01173403
98 Ikke spurt 6081 NA


r11meme20_ran


Variabeletikett: [Tekstfletting R11MEME20: småbarnsmor/småbarnsfar]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis u =4 eller v = 4. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2316] [Ugyldige:6066] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Får "småbarnsmor" 1135 49% 0.4900691
2 Får "småbarnsfar" 1181 51% 0.5099309
Sysmiss 6066 NA


r11meme20


Variabeletikett: Mulig å være [småbarnsmor/småbarnsfar] og være vellykket i arbeidslivet
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: I Norge i dag er det praktisk mulig å være en god [småbarnsmor/småbarnsfar] og samtidig komme seg opp og frem i arbeidslivet.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u =4 eller v = 4. Spørsmålstilling avhenger av den randomiserte verdien til r11meme20_ran]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 237 10.1% 0.101412067
2 Enig 987 42.2% 0.422336329
3 Noe enig 543 23.2% 0.232349166
4 Verken enig eller uenig 221 9.5% 0.094565682
5 Noe uenig 210 9% 0.089858793
6 Uenig 89 3.8% 0.038083012
7 Svært uenig 22 0.9% 0.009413778
97 Ikke svart 28 1.2% 0.011981172
98 Ikke spurt 6045 NA


r11meme21


Variabeletikett: Det er kvinners ansvar å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i at det er kvinners eget ansvar å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u =4 eller v = 4. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 43 1.8% 0.01839966
2 Enig 90 3.9% 0.03851091
3 Noe enig 396 16.9% 0.16944801
4 Verken enig eller uenig 258 11% 0.11039795
5 Noe uenig 320 13.7% 0.13692769
6 Uenig 657 28.1% 0.28112965
7 Svært uenig 543 23.2% 0.23234917
97 Ikke svart 30 1.3% 0.01283697
98 Ikke spurt 6045 NA


r11pkklasse


Variabeletikett: Samfunnsklasse, personlig plassering
Tekst før spørsmål: Vi snakker noen ganger om at det finnes ulike sosiale grupper eller samfunnsklasser.
Spørsmålstekst: Hvis du skulle plassere deg selv i en slik samfunnsklasse, hvilken av disse skulle det være?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Underklasse 77 0.9% 0.009186352
2 Arbeiderklasse 1144 13.6% 0.136482940
3 Lavere middelklasse 806 9.6% 0.096158435
4 Middelklasse 4405 52.6% 0.525530900
5 Høyere middelklasse 1525 18.2% 0.181937485
6 Overklasse 47 0.6% 0.005607254
7 Vet ikke 269 3.2% 0.032092579
97 Ikke svart 109 1.3% 0.013004056


r11bk33


Variabeletikett: Hovedaktivitet siste syv dager
Spørsmålstekst: Hvilken av beskrivelsene under passer best på det du har gjort de siste 7 dagene?
Tekst etter spørsmål: Merk av ett alternativ.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende) 4721 56.3% 0.563230733
2 Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver) 466 5.6% 0.055595323
3 Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende 114 1.4% 0.013600573
4 Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arbeidssøkende 43 0.5% 0.005130041
5 Varig syk eller funksjonshemmet 320 3.8% 0.038177046
6 Pensjonert 2066 24.6% 0.246480554
7 I militærtjeneste 12 0.1% 0.001431639
8 Hjemmeværende, passer barn eller andre personer 89 1.1% 0.010617991
9 Annet: 448 5.3% 0.053447864
97 Ikke svart 103 1.2% 0.012288237


r11bk33_9_other


Variabeletikett: Annet:  [r11bk33] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilken av beskrivelsene under passer best på det du har gjort de siste 7 dagene?
Tekst etter spørsmål: Merk av ett alternativ.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11bk33_kodet


Variabeletikett: Hovedaktivitet siste syv dager [kodet]
Spørsmålstekst: Hvilken av beskrivelsene under passer best på det du har gjort de siste 7 dagene?
Tekst etter spørsmål: Merk av ett alternativ.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Denne variabelen inneholder verdiene til r11bk33 pluss kodede verdier fra r11bk33_9_other]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende) 4849 57.9% 0.578501551
2 Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver) 483 5.8% 0.057623479
3 Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende 116 1.4% 0.013839179
4 Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arbeidssøkende 45 0.5% 0.005368647
5 Varig syk eller funksjonshemmet 354 4.2% 0.042233357
6 Pensjonert 2081 24.8% 0.248270103
7 I militærtjeneste 12 0.1% 0.001431639
8 Hjemmeværende, passer barn eller andre personer 92 1.1% 0.010975901
9 Annet: 247 2.9% 0.029467907
97 Ikke svart 103 1.2% 0.012288237


r11bk21


Variabeletikett: Arbeider i hva slags virksomhet
Spørsmålstekst: Hva slags type virksomhet arbeider du i?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis r11bk33 = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Stats-, fylkes- eller kommuneadministrasjon 534 11.3% 0.1131116289
2 Offentlig sektor (f.eks. skole og helsevesen) 1425 30.2% 0.3018428299
3 Offentlig eid virksomhet 295 6.2% 0.0624867613
4 Privat bedrift 2111 44.7% 0.4471510273
5 Selvstendig næringsdrivende 241 5.1% 0.0510485067
6 Annet: 112 2.4% 0.0237237873
97 Ikke svart 3 0.1% 0.0006354586
98 Ikke spurt 3661 NA


r11bk21_6_other


Variabeletikett: Annet: [r11bk21] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva slags type virksomhet arbeider du i?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis r11bk33 = 1. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11bk21_kodet


Variabeletikett: Arbeider i hva slags virksomhet [kodet]
Spørsmålstekst: Hva slags type virksomhet arbeider du i?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis r11bk33 = 1. ]

[Denne variabelen inneholder verdiene til r11bk21 pluss kodede verdier fra r11bk21_6_other]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Stats-, fylkes- eller kommuneadministrasjon 535 11.3% 0.1133234484
2 Offentlig sektor (f.eks. skole og helsevesen) 1428 30.2% 0.3024782885
3 Offentlig eid virksomhet 296 6.3% 0.0626985808
4 Privat bedrift 2114 44.8% 0.4477864859
5 Selvstendig næringsdrivende 241 5.1% 0.0510485067
6 Annet: 104 2.2% 0.0220292311
97 Ikke svart 3 0.1% 0.0006354586
98 Ikke spurt 3661 NA


r11bk26


Variabeletikett: Høyest fullførte utdanning
Spørsmålstekst: Hva er din høyest fullførte utdanning?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ingen fullført utdanning 33 0.4% 0.003937008
2 Grunnskole (Fullført enten første del av obligatorisk utdanning (barneskole), grunnskole, 7-årig folkeskole, framhaldskole eller realskole) 587 7% 0.070031019
3 Videregående utdanning - allmennfaglige studieretninger/ studieforberedende utdanningsprogram, ettårig påbygging til studiekompetanse (VK2, VG3, gymnas) 968 11.5% 0.115485564
4 Videregående utdanning - yrkesfaglige studieretninger/utdanningsprogram (VK2, VK3, VG3, fagprøve, svenneprøve) 1019 12.2% 0.121570031
5 Vitnemål fra påbygging til videregående utdanning (fagskoleutdanning, teknisk fagskole) 449 5.4% 0.053567168
6 Universitet/ høgskole, mindre enn 3 år, men minst 2 år (høgskolekandidat 2- og 2½- årig) 765 9.1% 0.091267001
7 Høgskole - 3-4 årig utdanning (Bachelor-, cand.mag., lærerhøgskole, sykepleierhøgskole, førskolelærer, ingeniør,siviløkonom, m.m.) 1709 20.4% 0.203889287
8 Universitet - 3-4 årig utdanning (Bachelor, cand.mag.) 617 7.4% 0.073610117
9 Høgskole - 5-6 årig utdanning (Master, hovedfag) 529 6.3% 0.063111429
10 Universitet 5-6 årig utdanning (Master, hovedfag)(Lengre profesjonsutdanning (cand.theol., cand.psychol., cand.med., cand.med.vet., sivilingeniør, sivilarkitekt, siviløkonom høyere avdeling) 1188 14.2% 0.141732283
11 Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.) 167 2% 0.019923646
12 Ingen av disse 229 2.7% 0.027320449
97 Ikke svart 122 1.5% 0.014554999


r11bk26_12_other


Variabeletikett: Annet: [r11bk26] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er din høyest fullførte utdanning?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11bk26_kodet


Variabeletikett: Høyest fullførte utdanning [kodet]
Spørsmålstekst: Hva er din høyest fullførte utdanning?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Denne variabelen inneholder verdiene til r11bk26 pluss kodede verdier fra r11bk26_12_other]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ingen fullført utdanning 34 0.4% 0.004056311
2 Grunnskole (Fullført enten første del av obligatorisk utdanning (barneskole), grunnskole, 7-årig folkeskole, framhaldskole eller realskole) 618 7.4% 0.073729420
3 Videregående utdanning - allmennfaglige studieretninger/ studieforberedende utdanningsprogram, ettårig påbygging til studiekompetanse (VK2, VG3, gymnas) 1004 12% 0.119780482
4 Videregående utdanning - yrkesfaglige studieretninger/utdanningsprogram (VK2, VK3, VG3, fagprøve, svenneprøve) 1064 12.7% 0.126938678
5 Vitnemål fra påbygging til videregående utdanning (fagskoleutdanning, teknisk fagskole) 481 5.7% 0.057384872
6 Universitet/ høgskole, mindre enn 3 år, men minst 2 år (høgskolekandidat 2- og 2½- årig) 769 9.2% 0.091744214
7 Høgskole - 3-4 årig utdanning (Bachelor-, cand.mag., lærerhøgskole, sykepleierhøgskole, førskolelærer, ingeniør,siviløkonom, m.m.) 1717 20.5% 0.204843713
8 Universitet - 3-4 årig utdanning (Bachelor, cand.mag.) 625 7.5% 0.074564543
9 Høgskole - 5-6 årig utdanning (Master, hovedfag) 532 6.3% 0.063469339
10 Universitet 5-6 årig utdanning (Master, hovedfag)(Lengre profesjonsutdanning (cand.theol., cand.psychol., cand.med., cand.med.vet., sivilingeniør, sivilarkitekt, siviløkonom høyere avdeling) 1193 14.2% 0.142328800
11 Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.) 167 2% 0.019923646
12 Ingen av disse 56 0.7% 0.006680983
97 Ikke svart 122 1.5% 0.014554999


r11bk27


Variabeletikett: Sivilstatus
Spørsmålstekst: Sivilstatus.
Tekst etter spørsmål: Klikk på det som passer best.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ugift/ikke samboende 1280 15.3% 0.152708184
2 Samboer 1509 18% 0.180028633
3 Gift/juridisk registrert partner 4566 54.5% 0.544738726
4 Skilt/separert/tidligere juridisk registrert partner 623 7.4% 0.074325937
5 Enke/enkemann 238 2.8% 0.028394178
6 Annet: 68 0.8% 0.008112622
97 Ikke svart 98 1.2% 0.011691720


r11bk27_6_other


Variabeletikett: Annet: [r11bk27] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Sivilstatus.
Tekst etter spørsmål: Klikk på det som passer best.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r11bk27_kodet


Variabeletikett: Sivilstatus [kodet]
Spørsmålstekst: Sivilstatus.
Tekst etter spørsmål: Klikk på det som passer best.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Denne variabelen inneholder verdiene til r11bk27 pluss kodede verdier fra r11bk27_6_other]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ugift/ikke samboende 1331 15.9% 0.158792651
2 Samboer 1509 18% 0.180028633
3 Gift/juridisk registrert partner 4568 54.5% 0.544977332
4 Skilt/separert/tidligere juridisk registrert partner 623 7.4% 0.074325937
5 Enke/enkemann 238 2.8% 0.028394178
6 Annet: 15 0.2% 0.001789549
97 Ikke svart 98 1.2% 0.011691720


r11bk25


Variabeletikett: Brutto årsinntekt
Spørsmålstekst: Hva er inntekten din for tiden? Brutto årsinntekt er:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 < 150 000 626 7.5% 0.07468385
2 150 001 - 300 000 1086 13% 0.12956335
3 300 001 - 400 000 1269 15.1% 0.15139585
4 400 001 - 500 000 1538 18.3% 0.18348843
5 500 001 - 600 000 1392 16.6% 0.16607015
6 600 001 - 700 000 866 10.3% 0.10331663
7 700 001 - 1 000 000 916 10.9% 0.10928179
8 > 1 000 000 435 5.2% 0.05189692
97 Ikke svart 254 3% 0.03030303


r11bk35


Variabeletikett: Type bosted
Spørsmålstekst: Hvilken beskrivelse passer best på området du bor i? Vi tenker her på norske forhold.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 En storby 1918 22.9% 0.22882367
2 En forstad eller utkanten av en storby 1739 20.7% 0.20746838
3 En liten eller mellomstor by 2305 27.5% 0.27499403
4 Et bygdesentrum 1408 16.8% 0.16797900
5 Et spredtbygd strøk 908 10.8% 0.10832737
97 Ikke svart 104 1.2% 0.01240754


r11bkhelse


Variabeletikett: Generell helsetilstand
Spørsmålstekst: Stort sett, hvordan vil du si din helse er?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Utmerket 1179 14.1% 0.14065855
2 Meget god 3039 36.3% 0.36256263
3 God 2725 32.5% 0.32510141
4 Nokså god 1015 12.1% 0.12109282
5 Dårlig 313 3.7% 0.03734192
97 Ikke svart 111 1.3% 0.01324266


r11bk28


Variabeletikett: Statsborgerskap
Spørsmålstekst: Statsborgerskap. Er du:
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert = 4. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8382] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Norsk statsborger 1841 89.4% 0.89412336
2 Statsborger i annet land. Vennligst skriv hvilket: 181 8.8% 0.08790675
97 Ikke svart 37 1.8% 0.01796989
98 Ikke spurt 6323 NA


r11bk28_2_other