Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 12

v-101 - 2020-08-28

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitet i Bergen
Stefan Dahlberg, Erla Løvseth, Sveinung Arnesen, Yvette Peters, Erik Knudsen, Lise Bjånesøy, Susanne Bygnes, Endre Tvinnereim, Gisela Böhm, Kristine Bærøe, Cornelius Cappelen og Marta Eidheim Vitenskapelig team, Universitet i Bergen og UNI Research Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt fire runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1), i runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3), i runde 8 ble det rekruttert 4245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8), mens i runde 11 ble det rekruttert ytterligere 2069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. Ellers var utvalgsprosedyren i runde 8 lik som i runde 1 og 3. I runde 11 ble det gjort et tilsvarende utrekk på 14 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry gjennomførte uttrekket for Norsk Medborgerpanel etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

I runde 11 bestod listen fra Skatteetaten av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering. Vennligst se dokumentasjonsrapporten fra runde 11. Rapporten er tilgjengelig her: http://digsscore.uib.no/download-data-and-documentation

I runde 12 ble e-post med invitasjon sendt ut 5. juni 2018.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 11. juni, 15. juni og 20. juni, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Panelmedlemmer med registrert mobilnummer fikk den siste påminnelsen via tekstmelding. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.

Runde 12 ble avsluttet 25. juni.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. 3,3 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-08-28 NA Revised release of round 12
NA 2020-08-18 r12arbeidolje_2_1 Retracted data due to privacy concerns
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 12
NA 2019-03-26 r12km1 Added anonymized data. Available on request.
NA 2019-03-26 r12km2 Added anonymized data. Available on request.
NA 2019-02-18 r12polkom1 Added anonymized data. Available on request.
NA 2019-01-21 r12meme9 Added anonymized data. Available on request.
NA 2019-01-20 r12arbeid_kodet New variable based on r12arbeid.
NA 2019-01-11 r12kreft Added anonymized data. Available on request.
v-100 2018-06-28 NA Initial release of round 12


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 12 - v-101.sav
# Enheter 7193
# Variabler 402


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12group


Variabeletikett: [Undergruppe i runde 12. Randomisert. ]
Teknisk beskrivelse: [Undergruppe i runde 12. Randomisert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 g1 1441 20% 0.2003337
2 g2 1386 19.3% 0.1926873
3 g3 1416 19.7% 0.1968581
4 g4 1457 20.3% 0.2025580
5 g5 1493 20.8% 0.2075629


r12interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format. ]
Teknisk beskrivelse: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format. ]
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert. ]
Teknisk beskrivelse: [Runde da respondenten ble rekruttert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde1 1761 24.5% 0.2448214
2 Runde3 1954 27.2% 0.2716530
3 Runde8 2040 28.4% 0.2836091
4 Runde11 1438 20% 0.1999166


r12browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent ]
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent ]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:296] [Rekkevidde:0-68]r12mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 annet 4554 63.3% 0.6331155
1 mobil 2639 36.7% 0.3668845


r12opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet ]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene. ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 4663 64.8% 0.648269151
2 Touch 2509 34.9% 0.348811344
3 Generisk 21 0.3% 0.002919505


r12advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc. ]
Teknisk beskrivelse: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12polkom1_filter


Variabeletikett: [Filtervariabel for r12polkom1. Dersom r12group = 4 og rekruttert = 4 randomiseres respondentene inn i to grupper. Hvis =1 får de r12polkom1, ellers r12polkom15. ]
Teknisk beskrivelse: [Filtervariabel for r12polkom1. Dersom r12group = 4 og rekruttert = 4 randomiseres respondentene inn i to grupper. Hvis =1 får de r12polkom1, ellers r12polkom15. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:294] [Ugyldige:6899] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Får R12POLKOM15 142 48.3% 0.4829932
1 Får R12POLKOM1 152 51.7% 0.5170068
Sysmiss 6899 NA


r12polkom1


Variabeletikett: Åpent: Hva legger du i “tillit til media”. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Man snakker ofte om “tillit til media”.
Spørsmålstekst: Med dine egne ord, hva legger du i det å ha tillit til media?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og rekruttert = 4 eller r12group = 5 og rekruttert = 4 eller r12polkom_filter = 1 ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12polkom15_ran


Variabeletikett: [Randomiserer hvis r12group = 2 eller 4 og r12polkom1_filter ikke er lik 1. Velger tilfeldig r12polkom15a, b, c, d, e eller f]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis r12group = 2 eller 4 og r12polkom1_filter ikke er lik 1. Velger tilfeldig r12polkom15a, b, c, d, e eller f]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2692] [Ugyldige:4501] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 R12POLKOM15A 453 16.8% 0.1682764
2 R12POLKOM15B 461 17.1% 0.1712481
3 R12POLKOM15C 430 16% 0.1597325
4 R12POLKOM15D 452 16.8% 0.1679049
5 R12POLKOM15E 452 16.8% 0.1679049
6 R12POLKOM15F 444 16.5% 0.1649331
Sysmiss 4501 NA


r12polkom15a


Variabeletikett: Tenker når hører eller leser “miljøproblemer” [Stor tekstboks. Variant 1 av introduksjonstekst] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser ordet ‘miljøproblemer’?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Alle typer svar er velkomne.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 2 eller 4 og r12polkom1_filter ikke er lik 1 og r12polkom15_ran = 1 ] [Stor tekstboks. Variant 1 av introduksjonstekst] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12polkom15b


Variabeletikett: Tenker når hører eller leser “miljøproblemer” [Stor tekstboks. Variant 2 av introduksjonstekst] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser ordet ‘miljøproblemer’?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 2 eller 4 og r12polkom1_filter ikke er lik 1 og r12polkom15_ran = 2 ] [Stor tekstboks. Variant 2 av introduksjonstekst] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12polkom15c


Variabeletikett: Tenker når hører eller leser “miljøproblemer” [Stor tekstboks. Variant 3 av introduksjonstekst] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser ordet ‘miljøproblemer’?
Tekst etter spørsmål: Vi ber deg om å bruke en liten stund på å tenke over dette spørsmålet. Deretter vil vi gjerne be deg om at du skriver et par setninger om det du synes er viktig når det gjelder miljøproblemer. Alle typer svar er velkomne.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 2 eller 4 og r12polkom1_filter ikke er lik 1 og r12polkom15_ran = 3 ] [Stor tekstboks. Variant 3 av introduksjonstekst] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12polkom15d


Variabeletikett: Tenker når hører eller leser “miljøproblemer” [Liten tekstboks. Variant 1 av introduksjonstekst] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser ordet ‘miljøproblemer’?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Alle typer svar er velkomne.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 2 eller 4 og r12polkom1_filter ikke er lik 1 og r12polkom15_ran = 4 ] [Liten tekstboks. Variant 1 av introduksjonstekst] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12polkom15e


Variabeletikett: Tenker når hører eller leser “miljøproblemer” [Liten tekstboks. Variant 2 av introduksjonstekst] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser ordet ‘miljøproblemer’?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 2 eller 4 og r12polkom1_filter ikke er lik 1 og r12polkom15_ran = 5 ] [Liten tekstboks. Variant 2 av introduksjonstekst] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12polkom15f


Variabeletikett: Tenker når hører eller leser “miljøproblemer” [Liten tekstboks. Variant 3 av introduksjonstekst] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser ordet ‘miljøproblemer’?
Tekst etter spørsmål: Vi ber deg om å bruke en liten stund på å tenke over dette spørsmålet. Deretter vil vi gjerne be deg om at du skriver et par setninger om det du synes er viktig når det gjelder miljøproblemer. Alle typer svar er velkomne.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 2 eller 4 og r12polkom1_filter ikke er lik 1 og r12polkom15_ran = 6 ] [Liten tekstboks. Variant 3 av introduksjonstekst] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12helse1


Variabeletikett: Hvordan er helsen din nå?
Spørsmålstekst: Hvordan er helsen din nå?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 428 29.7% 0.297015961
2 God 740 51.4% 0.513532269
3 Ikke helt god 247 17.1% 0.171408744
4 Dårlig 20 1.4% 0.013879251
97 Ikke svart 6 0.4% 0.004163775
98 Ikke spurt 5752 NA


r12helse2


Variabeletikett: Hvor tilfreds med livet nå?
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med livet nå?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 460 31.9% 0.319222762
2 Tilfreds 778 54% 0.539902845
3 Ikke helt tilfreds 173 12% 0.120055517
4 Ikke tilfreds 23 1.6% 0.015961138
97 Ikke svart 7 0.5% 0.004857738
98 Ikke spurt 5752 NA


r12helse3_ran


Variabeletikett: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig enten r12helse3_1 eller r12helse3_2]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig enten r12helse3_1 eller r12helse3_2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1441] [Ugyldige:5752] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 r12helse3_1 725 50.3% 0.5031228
2 r12helse3_2 716 49.7% 0.4968772
Sysmiss 5752 NA


r12helse3_1


Variabeletikett: Norske statsborgere har lik tilgang på helsetjenester fra det offentlige.
Tekst før spørsmål:

I henhold til norsk lovgivning er det et mål for den offentlige helsetjenesten at alle skal ha “lik tilgang på tjenester av god kvalitet”.

Hvor enig er du i følgende påstander?
Spørsmålstekst: Alle norske statsborgere har faktisk lik tilgang på helsetjenester fra det offentlige
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12helse3_ran = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 119 16.4% 0.164137931
2 Enig 297 41% 0.409655172
3 Noe enig 137 18.9% 0.188965517
4 Verken enig eller uenig 26 3.6% 0.035862069
5 Noe uenig 93 12.8% 0.128275862
6 Uenig 38 5.2% 0.052413793
7 Svært uenig 11 1.5% 0.015172414
97 Ikke svart 4 0.6% 0.005517241
98 Ikke spurt 6468 NA


r12helse3_2


Variabeletikett: Norske statsborgere har lik mulighet til å få helsehjelpbehov ivaretatt i den offentlige helsetjenesten.
Tekst før spørsmål:

I henhold til norsk lovgivning er det et mål for den offentlige helsetjenesten at alle skal ha “lik tilgang på tjenester av god kvalitet”.

Hvor enig er du i følgende påstander?
Spørsmålstekst: Alle norske statsborgere har samme mulighet til å få sine helsehjelpsbehov ivaretatt i den offentlige helsetjenesten
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12helse3_ran = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 135 18.9% 0.188547486
2 Enig 301 42% 0.420391061
3 Noe enig 143 20% 0.199720670
4 Verken enig eller uenig 20 2.8% 0.027932961
5 Noe uenig 68 9.5% 0.094972067
6 Uenig 27 3.8% 0.037709497
7 Svært uenig 19 2.7% 0.026536313
97 Ikke svart 3 0.4% 0.004189944
98 Ikke spurt 6477 NA


r12helse3_3


Variabeletikett: Helsetjenestene det offentlige tilbyr er av god kvalitet.
Tekst før spørsmål:

I henhold til norsk lovgivning er det et mål for den offentlige helsetjenesten at alle skal ha “lik tilgang på tjenester av god kvalitet”.

Hvor enig er du i følgende påstander?
Spørsmålstekst: Helsetjenestene det offentlige tilbyr er av god kvalitet
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 227 15.8% 0.157529493
2 Enig 767 53.2% 0.532269257
3 Noe enig 278 19.3% 0.192921582
4 Verken enig eller uenig 54 3.7% 0.037473976
5 Noe uenig 74 5.1% 0.051353227
6 Uenig 23 1.6% 0.015961138
7 Svært uenig 8 0.6% 0.005551700
97 Ikke svart 10 0.7% 0.006939625
98 Ikke spurt 5752 NA


r12helse4_1


Variabeletikett: Problemer med betaling for helse- eller tannlegehjelp: Konsultasjon/behandling hos fastlege.
Tekst før spørsmål: Har du hatt problemer med å betale for helse- eller tannlegehjelp i løpet av det siste året?
Spørsmålstekst: Ja, konsultasjon/behandling hos fastlegen
Tekst etter spørsmål: Flere svar er mulig.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, konsultasjon/behandling hos fastlegen 46 3.2% 0.03192228
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1395 96.8% 0.96807772


r12helse4_2


Variabeletikett: Problemer med betaling for helse- eller tannlegehjelp: Konsultasjon/behandling hos tannlege.
Tekst før spørsmål: Har du hatt problemer med å betale for helse- eller tannlegehjelp i løpet av det siste året?
Spørsmålstekst: Ja, konsultasjon/behandling hos tannlegen
Tekst etter spørsmål: Flere svar er mulig.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, konsultasjon/behandling hos tannlegen 137 9.5% 0.09507287
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1304 90.5% 0.90492713


r12helse4_3


Variabeletikett: Problemer med betaling for helse- eller tannlegehjelp: Medisiner anbefalt/foreskrevet av helsepersonell.
Tekst før spørsmål: Har du hatt problemer med å betale for helse- eller tannlegehjelp i løpet av det siste året?
Spørsmålstekst: Ja, medisiner anbefalt eller foreskrevet av helsepersonell du har vært i kontakt med
Tekst etter spørsmål: Flere svar er mulig.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, medisiner anbefalt eller foreskrevet av helsepersonell du har vært i kontakt med 36 2.5% 0.02498265
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1405 97.5% 0.97501735


r12helse4_4


Variabeletikett: Problemer med betaling for helse- eller tannlegehjelp: Fysioterapi, kiropraktikk, psykologi, psykiatri etter henvisning.
Tekst før spørsmål: Har du hatt problemer med å betale for helse- eller tannlegehjelp i løpet av det siste året?
Spørsmålstekst: Ja, behandling (fysioterapeut/fysikalsk behandling, kiropraktor, psykolog, psykiater, etc) du har fått henvisning til
Tekst etter spørsmål: Flere svar er mulig.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, behandling (fysioterapeut/fysikalsk behandling, kiroprakor, psykolog, psykiater, etc) du har fått henvisning til 48 3.3% 0.0333102
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1393 96.7% 0.9666898


r12helse4_5


Variabeletikett: Problemer med betaling for helse- eller tannlegehjelp: Fysioterapi, kiropraktikk, psykologi, psykiatri uten henvisning.
Tekst før spørsmål: Har du hatt problemer med å betale for helse- eller tannlegehjelp i løpet av det siste året?
Spørsmålstekst: Ja, behandling (hos fysioterapeut/ fysikalsk behandling, kiropraktor, psykolog, psykiater, etc) du ikke har fått henvisning til
Tekst etter spørsmål: Flere svar er mulig.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, behandling (hos fysioterapeut/ fysikalsk behandling, kiropraktor, psykolog, psykiater, etc) du ikke har fått henvisning til 34 2.4% 0.02359473
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1407 97.6% 0.97640527


r12helse4_6


Variabeletikett: Problemer med betaling for helse- eller tannlegehjelp: Reseptfrie medisiner etter ønske uten kontakt med helsepersonell.
Tekst før spørsmål: Har du hatt problemer med å betale for helse- eller tannlegehjelp i løpet av det siste året?
Spørsmålstekst: Ja, reseptfrie medisiner etter eget ønske, uten å ha vært i kontakt med helsepersonell
Tekst etter spørsmål: Flere svar er mulig.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, reseptfrie medisiner etter eget ønske, uten å ha vært i kontakt med helsepersonell 14 1% 0.009715475
97 Ikke svart 0 0% 0.000000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1427 99% 0.990284525


r12helse4_7


Variabeletikett: Problemer med betaling for helse- eller tannlegehjelp: Akupunktur, homeopati, osteopati, annen alternativ behandling.
Tekst før spørsmål: Har du hatt problemer med å betale for helse- eller tannlegehjelp i løpet av det siste året?
Spørsmålstekst: Ja, akupunktur, homøopati, osteopati eller andre former for alternativ behandling
Tekst etter spørsmål: Flere svar er mulig.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, akupunktur, homøopati, osteopati eller andre former for alternativ behandling 15 1% 0.01040944
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1426 99% 0.98959056


r12helse4_8


Variabeletikett: Problemer med betaling for helse- eller tannlegehjelp: Annet.
Tekst før spørsmål: Har du hatt problemer med å betale for helse- eller tannlegehjelp i løpet av det siste året?
Spørsmålstekst: Ja, annet (fyll ut)
Tekst etter spørsmål: Flere svar er mulig.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, annet (fyll ut) 17 1.2% 0.01179736
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1424 98.8% 0.98820264


r12helse4_8_other


Variabeletikett: Annet [r12helse4_8][Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet].
Tekst før spørsmål: Har du hatt problemer med å betale for helse- eller tannlegehjelp i løpet av det siste året?
Spørsmålstekst: Ja, annet (fyll ut)
Tekst etter spørsmål: Flere svar er mulig.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12helse4_9


Variabeletikett: Problemer med betaling for helse- eller tannlegehjelp: Nei.
Tekst før spørsmål: Har du hatt problemer med å betale for helse- eller tannlegehjelp i løpet av det siste året?
Spørsmålstekst: Nei
Tekst etter spørsmål: Flere svar er mulig.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Nei 1238 85.9% 0.8591256
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 203 14.1% 0.1408744


r12kreft1


Variabeletikett: Åpent: Hørt om hvilke former for kreft. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilke former for kreft har du hørt om?
Tekst etter spørsmål:

Vennligst skriv ned alle du kommer på.

Hvis du vil ha mer informasjon om kreft, kan du lese her: https://kreftforeningen.no/om-kreft/
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12kreft2_1


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: Aviser og blader.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Aviser og blader
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Aviser og blader 592 41.1% 0.4108258
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 849 58.9% 0.5891742


r12kreft2_2


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: Bøker og film.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Bøker og film
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Bøker og film 69 4.8% 0.04788341
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1372 95.2% 0.95211659


r12kreft2_3


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: Venner, familie, bekjente som har hatt kreft.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Venner, familie eller bekjente som har hatt kreft
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Venner, familie eller bekjente som har hatt kreft 720 50% 0.499653
97 Ikke svart 0 0% 0.000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 721 50% 0.500347


r12kreft2_4


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: Helsepersonell.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Helsepersonell
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helsepersonell 312 21.7% 0.2165163
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1129 78.3% 0.7834837


r12kreft2_5


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: Informasjonsbrosjyrer.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Informasjonsbrosjyrer
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Informasjonsbrosjyrer 206 14.3% 0.1429563
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1235 85.7% 0.8570437


r12kreft2_6


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: Jobb og utdanning.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Jobb og utdanning
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jobb og utdanning 246 17.1% 0.1707148
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1195 82.9% 0.8292852


r12kreft2_7


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: TV og radio.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: TV og radio
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 TV og radio 588 40.8% 0.40805
97 Ikke svart 0 0% 0.00000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 853 59.2% 0.59195


r12kreft2_8


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: Sosiale medier og blogg.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Sosiale medier og blogg
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sosiale medier og blogg 167 11.6% 0.1158917
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1274 88.4% 0.8841083


r12kreft2_9


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: Søk på internett.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Søk på internett
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Søk på internett 419 29.1% 0.2907703
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1022 70.9% 0.7092297


r12kreft2_10


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: Venner, familie eller bekjente.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Venner, familie eller bekjente
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Venner, familie eller bekjente 448 31.1% 0.3108952
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 993 68.9% 0.6891048


r12kreft2_11


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: Annet.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Annet (fyll ut)
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Annet (fyll ut) 40 2.8% 0.0277585
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1401 97.2% 0.9722415


r12kreft2_11_other


Variabeletikett: Annet [r12kref2_11] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Annet (fyll ut)
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12kreft2_12


Variabeletikett: Informasjon om kreft fra: Ingen kunnskap om kreft.
Tekst før spørsmål: Hvor får du informasjon om kreft fra?
Spørsmålstekst: Jeg har ingen kunnskap om kreft
Tekst etter spørsmål: Vennligst kryss av for de tre viktigste kildene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg har ingen kunnskap om kreft 17 1.2% 0.01179736
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 5752 NA
0 1424 98.8% 0.98820264


r12kreft2_click


Variabeletikett: [Registrerer dersom respondenten klikket på lenken til Kreftforeningens nettsider, dersom r12group = 1. ]
Spørsmålstekst: Hvis du vil ha mer informasjon om kreft, kan du lese her: https://kreftforeningen.no/om-kreft/
Teknisk beskrivelse: [Registrerer dersom respondenten klikket på lenken til Kreftforeningens nettsider (kun desktopbrukere registereres, ikke mobilbrukere), dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8] [Ugyldige:7185] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Klikket lenken 8 100% 1
Sysmiss 7185 NA


r12polkom5_ran


Variabeletikett: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig r12polkom[5/6/7]a, b eller c. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig r12polkom[5/6/7]a, b eller c. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1440] [Ugyldige:5753] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 R12POLKOM5A 502 34.9% 0.3486111
2 R12POLKOM5B 474 32.9% 0.3291667
3 R12POLKOM5C 464 32.2% 0.3222222
Sysmiss 5753 NA


r12polkom5a


Variabeletikett: Innvandringspositivt innlegg: Hvor sannsynlig å finne i medier du vanligvis bruker.
Tekst før spørsmål: Under kan du lese introduksjonen til et tenkt debattinnlegg i en norsk nettavis. Vennligst les innlegget nøye og ta stilling til spørsmålene under. Rull nedover på skjermen for å se alle de tre spørsmålene.
Spørsmålstekst:

Innvandring beriker vårt samfunn Den nylige tilstrømningen av innvandrere til Norge gjør vårt demokratiske samfunn mer fordomsfritt og tolerant. Hvis vi gir innvandrere de rette mulighetene og hjelper dem å integrere seg i Norge, beriker de vår kultur og våre verdier.

Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du hadde kommet over et slikt innlegg i de mediene du vanligvis bruker?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom5_ran = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sannsynlig 69 13.7% 0.137450199
2 Sannsynlig 184 36.7% 0.366533865
3 Noe sannsynlig 139 27.7% 0.276892430
4 Verken sannsynlig eller usannsynlig 55 11% 0.109561753
5 Usannsynlig 33 6.6% 0.065737052
6 Noe usannsynlig 9 1.8% 0.017928287
7 Svært usannsynlig 8 1.6% 0.015936255
97 Ikke svart 5 1% 0.009960159
98 Ikke spurt 6691 NA


r12polkom6a


Variabeletikett: Innvandringspositivt innlegg: Hvor sannsynlig å lese.
Tekst før spørsmål: Under kan du lese introduksjonen til et tenkt debattinnlegg i en norsk nettavis. Vennligst les innlegget nøye og ta stilling til spørsmålene under. Rull nedover på skjermen for å se alle de tre spørsmålene.
Spørsmålstekst: Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du hadde lest et slikt innlegg dersom du hadde kommet over det i de mediene du vanligvis bruker?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom5_ran = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sannsynlig 91 18.1% 0.181274900
2 Sannsynlig 180 35.9% 0.358565737
3 Noe sannsynlig 129 25.7% 0.256972112
4 Verken sannsynlig eller usannsynlig 46 9.2% 0.091633466
5 Usannsynlig 30 6% 0.059760956
6 Noe usannsynlig 10 2% 0.019920319
7 Svært usannsynlig 13 2.6% 0.025896414
97 Ikke svart 3 0.6% 0.005976096
98 Ikke spurt 6691 NA


r12polkom7a


Variabeletikett: Innvandringspositivt innlegg: Mener innvandring er fordel eller ulempe for Norge.
Tekst før spørsmål: Under kan du lese introduksjonen til et tenkt debattinnlegg i en norsk nettavis. Vennligst les innlegget nøye og ta stilling til spørsmålene under. Rull nedover på skjermen for å se alle de tre spørsmålene.
Spørsmålstekst: I hvor stor grad vil du si at innlegget mener det er en fordel eller ulempe at innvandrere kommer til Norge for å bosette seg her?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom5_ran = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 En svært stor fordel 80 15.9% 0.159362550
2 En stor fordel 194 38.6% 0.386454183
3 En viss fordel 140 27.9% 0.278884462
4 Verken en fordel eller en ulempe 50 10% 0.099601594
5 En viss ulempe 22 4.4% 0.043824701
6 En stor ulempe 7 1.4% 0.013944223
7 En svært stor ulempe 5 1% 0.009960159
97 Ikke svart 4 0.8% 0.007968127
98 Ikke spurt 6691 NA


r12polkom5b


Variabeletikett: Innvandringsnegativt innlegg: Hvor sannsynlig å finne i medier du vanligvis bruker.
Tekst før spørsmål: Under kan du lese introduksjonen til et tenkt debattinnlegg i en norsk nettavis. Vennligst les innlegget nøye og ta stilling til spørsmålene under. Rull nedover på skjermen for å se alle de tre spørsmålene.
Spørsmålstekst:

Innvandring truer våre verdier Den nylige tilstrømningen av innvandrere til Norge truer vår kultur og verdier. Vår nasjonale identitet er truet, fordi utlendinger ikke er villige til å integrere seg. Derfor bør vi kunne bestemme hvem som får bosette seg her ut i fra hvor nært de står vår nasjonale kultur.

Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du hadde kommet over et slikt innlegg i de mediene du vanligvis bruker?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom5_ran = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sannsynlig 80 16.9% 0.168776371
2 Sannsynlig 108 22.8% 0.227848101
3 Noe sannsynlig 111 23.4% 0.234177215
4 Verken sannsynlig eller usannsynlig 58 12.2% 0.122362869
5 Usannsynlig 54 11.4% 0.113924051
6 Noe usannsynlig 24 5.1% 0.050632911
7 Svært usannsynlig 35 7.4% 0.073839662
97 Ikke svart 4 0.8% 0.008438819
98 Ikke spurt 6719 NA


r12polkom6b


Variabeletikett: Innvandringsnegativt innlegg: Hvor sannsynlig å lese.
Tekst før spørsmål: Under kan du lese introduksjonen til et tenkt debattinnlegg i en norsk nettavis. Vennligst les innlegget nøye og ta stilling til spørsmålene under. Rull nedover på skjermen for å se alle de tre spørsmålene.
Spørsmålstekst: Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du hadde lest et slikt innlegg dersom du hadde kommet over det i de mediene du vanligvis bruker?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom5_ran = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sannsynlig 59 12.4% 0.124472574
2 Sannsynlig 118 24.9% 0.248945148
3 Noe sannsynlig 111 23.4% 0.234177215
4 Verken sannsynlig eller usannsynlig 56 11.8% 0.118143460
5 Usannsynlig 62 13.1% 0.130801688
6 Noe usannsynlig 32 6.8% 0.067510549
7 Svært usannsynlig 32 6.8% 0.067510549
97 Ikke svart 4 0.8% 0.008438819
98 Ikke spurt 6719 NA


r12polkom7b


Variabeletikett: Innvandringsnegativt innlegg: Mener innvandring er fordel eller ulempe for Norge.
Tekst før spørsmål: Under kan du lese introduksjonen til et tenkt debattinnlegg i en norsk nettavis. Vennligst les innlegget nøye og ta stilling til spørsmålene under. Rull nedover på skjermen for å se alle de tre spørsmålene.
Spørsmålstekst: I hvor stor grad vil du si at innlegget mener det er en fordel eller ulempe at innvandrere kommer til Norge for å bosette seg her?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom5_ran = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 En svært stor fordel 1 0.2% 0.002109705
2 En stor fordel 14 3% 0.029535865
3 En viss fordel 23 4.9% 0.048523207
4 Verken en fordel eller en ulempe 49 10.3% 0.103375527
5 En viss ulempe 83 17.5% 0.175105485
6 En stor ulempe 168 35.4% 0.354430380
7 En svært stor ulempe 131 27.6% 0.276371308
97 Ikke svart 5 1.1% 0.010548523
98 Ikke spurt 6719 NA


r12polkom5c


Variabeletikett: Innvandringsnøytralt innlegg: Hvor sannsynlig å finne i medier du vanligvis bruker.
Tekst før spørsmål: Under kan du lese introduksjonen til et tenkt debattinnlegg i en norsk nettavis. Vennligst les innlegget nøye og ta stilling til spørsmålene under. Rull nedover på skjermen for å se alle de tre spørsmålene.
Spørsmålstekst:

Beriker eller truer innvandring vårt samfunn? Den nylige tilstrømningen av innvandrere til Norge kan true vår nasjonale identitet, vår kultur og våre verdier. Men med de riktige verktøyene kan vi legge til rette for å integrere innvandrere i våre samfunn og unngå at folk diskrimineres på grunnlag av hvor de kommer fra.

Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du hadde kommet over et slikt innlegg i de mediene du vanligvis bruker?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom5_ran = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sannsynlig 105 22.6% 0.22629310
2 Sannsynlig 166 35.8% 0.35775862
3 Noe sannsynlig 101 21.8% 0.21767241
4 Verken sannsynlig eller usannsynlig 45 9.7% 0.09698276
5 Usannsynlig 25 5.4% 0.05387931
6 Noe usannsynlig 6 1.3% 0.01293103
7 Svært usannsynlig 9 1.9% 0.01939655
97 Ikke svart 7 1.5% 0.01508621
98 Ikke spurt 6729 NA


r12polkom6c


Variabeletikett: Innvandringsnøytralt innlegg: Hvor sannsynlig å lese.
Tekst før spørsmål: Under kan du lese introduksjonen til et tenkt debattinnlegg i en norsk nettavis. Vennligst les innlegget nøye og ta stilling til spørsmålene under. Rull nedover på skjermen for å se alle de tre spørsmålene.
Spørsmålstekst: Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du hadde lest et slikt innlegg dersom du hadde kommet over det i de mediene du vanligvis bruker?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom5_ran = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sannsynlig 57 12.3% 0.12284483
2 Sannsynlig 161 34.7% 0.34698276
3 Noe sannsynlig 126 27.2% 0.27155172
4 Verken sannsynlig eller usannsynlig 54 11.6% 0.11637931
5 Usannsynlig 33 7.1% 0.07112069
6 Noe usannsynlig 16 3.4% 0.03448276
7 Svært usannsynlig 10 2.2% 0.02155172
97 Ikke svart 7 1.5% 0.01508621
98 Ikke spurt 6729 NA


r12polkom7c


Variabeletikett: Innvandringsnøytralt innlegg: Mener innvandring er fordel eller ulempe for Norge.
Tekst før spørsmål: Under kan du lese introduksjonen til et tenkt debattinnlegg i en norsk nettavis. Vennligst les innlegget nøye og ta stilling til spørsmålene under. Rull nedover på skjermen for å se alle de tre spørsmålene.
Spørsmålstekst: I hvor stor grad vil du si at innlegget mener det er en fordel eller ulempe at innvandrere kommer til Norge for å bosette seg her?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom5_ran = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 En svært stor fordel 9 1.9% 0.01939655
2 En stor fordel 31 6.7% 0.06681034
3 En viss fordel 105 22.6% 0.22629310
4 Verken en fordel eller en ulempe 104 22.4% 0.22413793
5 En viss ulempe 136 29.3% 0.29310345
6 En stor ulempe 54 11.6% 0.11637931
7 En svært stor ulempe 15 3.2% 0.03232759
97 Ikke svart 10 2.2% 0.02155172
98 Ikke spurt 6729 NA


r12polkom8


Variabeletikett: Hvor sannsynlig å stemme i rådgivende folkeavstemning om begrensning av innvandring.
Tekst før spørsmål: Se for deg at det neste mandag skal holdes en rådgivende folkeavstemning om å begrense innvandring til Norge.
Spørsmålstekst: Hvor sannsynlig er det at du ville stemt i en slik folkeavstemning?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sannsynlig 642 44.6% 0.44552394
2 Sannsynlig 340 23.6% 0.23594726
3 Noe sannsynlig 158 11% 0.10964608
4 Verken sannsynlig eller usannsynlig 115 8% 0.07980569
5 Usannsynlig 68 4.7% 0.04718945
6 Noe usannsynlig 23 1.6% 0.01596114
7 Svært usannsynlig 76 5.3% 0.05274115
97 Ikke svart 19 1.3% 0.01318529
98 Ikke spurt 5752 NA


r12polkom9


Variabeletikett: Hva ville du stemt i folkeavstemning om begrensning av innvandring.
Spørsmålstekst: Hva ville du stemt dersom det neste mandag ble holdt en rådgivende folkeavstemning om å begrense innvandring til Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, begrense innvandring til Norge 746 51.8% 0.5176960
2 Nei, støtter ikke forslaget 623 43.2% 0.4323387
97 Ikke svart 72 5% 0.0499653
98 Ikke spurt 5752 NA


r12polkom10


Variabeletikett: Hvor sannsynlig å stemme hvis stortingsvalg.
Spørsmålstekst: Dersom det var stortingsvalg neste mandag, hvor sannsynlig er det at du ville stemt?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sannsynlig 1119 77.7% 0.776544067
2 Sannsynlig 184 12.8% 0.127689105
3 Noe sannsynlig 37 2.6% 0.025676613
4 Verken sannsynlig eller usannsynlig 23 1.6% 0.015961138
5 Usannsynlig 16 1.1% 0.011103400
6 Noe usannsynlig 6 0.4% 0.004163775
7 Svært usannsynlig 33 2.3% 0.022900763
97 Ikke svart 23 1.6% 0.015961138
98 Ikke spurt 5752 NA


r12pad16_ran


Variabeletikett: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig r12pad16a eller r12pad16b ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig r12pad16a eller r12pad16b ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1428] [Ugyldige:5765] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Får R12PAD16A 716 50.1% 0.5014006
2 Får R12PAD16B 712 49.9% 0.4985994
Sysmiss 5765 NA


r12pad16a


Variabeletikett: Endre valgordning. Burde det bli lettere, vanskeligere eller likt som i dag.
Tekst før spørsmål: Den norske valgordningen inneholder grunnleggende regler både om fordelingen av stortingsmandatene på de politiske partiene og på fylkene. Disse reglene er plassert i Grunnloven, som er vanskelig å endre. Forslag om grunnlovsendring må legges fram for Stortinget i løpet av de tre første periodene etter et valg før de kan vedtas etter et nytt stortingsvalg og da med 2/3 flertall.
Spørsmålstekst: Mener du det bør bli lettere, vanskeligere, eller bør det være like vanskelig som i dag å endre stortingsvalgordningen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12pad16_ran = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Lettere 144 20.1% 0.20111732
2 Likt som i dag 543 75.8% 0.75837989
3 Vanskeligere 20 2.8% 0.02793296
97 Ikke svart 9 1.3% 0.01256983
98 Ikke spurt 6477 NA


r12pad17_ran


Variabeletikett: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig r12pad17a eller r12pad17b]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig r12pad17a eller r12pad17b]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1428] [Ugyldige:5765] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Får R12PAD17A 690 48.3% 0.4831933
2 Får R12PAD17B 738 51.7% 0.5168067
Sysmiss 5765 NA


r12pad17a


Variabeletikett: Endre valgordning etter innbyggertall: Sterke byer, svake distrikter.
Tekst før spørsmål: I den norske valgordningen er distriktene ivaretatt gjennom høyere representasjon på Stortinget enn de folkerike områdene av landet. Valgordningen fordeler i dag stortingsrepresentantene på fylkene med bakgrunn i folketallet i fylket og fylkets geografiske størrelse. I Norge diskuteres det nå å fordele antall stortingsrepresentanter som skal velges fra de ulike fylkene kun etter antall innbyggerne. En slik endring kan føre til at de mer folkerike delene av landet blir sterkere representert på Stortinget mens distriktene blir svakere representert enn med dagens valgordning.
Spørsmålstekst: Hvor sterkt for eller imot er du et slikt forslag å fordele antall stortingsrepresentanter som skal velges fra de ulike fylkene kun etter antall innbyggerne?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12pad17_ran = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sterkt for 26 3.8% 0.03768116
2 Sterkt for 55 8% 0.07971014
3 Noe for 105 15.2% 0.15217391
4 Verken for eller imot 95 13.8% 0.13768116
5 Noe imot 146 21.2% 0.21159420
6 Sterkt imot 145 21% 0.21014493
7 Svært sterkt imot 109 15.8% 0.15797101
97 Ikke svart 9 1.3% 0.01304348
98 Ikke spurt 6503 NA


r12pad17b


Variabeletikett: Endra valgordning etter innbyggertall.
Tekst før spørsmål: I den norske valgordningen er distriktene ivaretatt gjennom høyere representasjon på Stortinget enn de folkerike områdene av landet. Valgordningen fordeler i dag stortingsrepresentantene på fylkene med bakgrunn i folketallet i fylket og fylkets geografiske størrelse. I Norge diskuteres det nå å fordele antall stortingsrepresentanter som skal velges fra de ulike fylkene kun etter antall innbyggerne.
Spørsmålstekst: Hvor sterkt for eller imot er du et slikt forslag om å fordele antall stortingsrepresentanter som skal velges fra de ulike fylkene kun etter antall innbyggerne?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12pad17_ran = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sterkt for 31 4.2% 0.04200542
2 Sterkt for 64 8.7% 0.08672087
3 Noe for 124 16.8% 0.16802168
4 Verken for eller imot 162 22% 0.21951220
5 Noe imot 131 17.8% 0.17750678
6 Sterkt imot 126 17.1% 0.17073171
7 Svært sterkt imot 91 12.3% 0.12330623
97 Ikke svart 9 1.2% 0.01219512
98 Ikke spurt 6455 NA


r12pad18_ran


Variabeletikett: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig r12pad18a, b, c eller d]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig r12pad18a, b, c eller d]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1423] [Ugyldige:5770] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Får R12PAD18A 491 34.5% 0.3450457
2 Får R12PAD18B 480 33.7% 0.3373155
3 Får R12PAD18C 452 31.8% 0.3176388
Sysmiss 5770 NA


r12pad18a


Variabeletikett: Endre valgordning for proporsjonalitet: Sterkere småpartier.
Tekst før spørsmål: Et grunnleggende prinsipp i den norske valgordningen er at velgernes stemmer skal telle likt uavhengig av hvilket parti velgeren stemte på i valget. Enkelte mener at Norge bør endre stortingsvalgordningen slik at det blir et større samsvar mellom et partis andel av stortingsrepresentantene og partiets oppslutning ved valg enn dagens ordning. Det kan bety at de mindre partiene blir sterkere representert på stortinget enn i dag.
Spørsmålstekst: Hvor sterkt for eller imot er du et slikt forslag om å endre stortingsvalgordningen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12pad18_ran = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Støtter svært sterkt 17 3.5% 0.03462322
2 Støtter 53 10.8% 0.10794297
3 Støtter noe 94 19.1% 0.19144603
4 Verken støtter eller motsetter meg 132 26.9% 0.26883910
5 Motsetter meg noe 93 18.9% 0.18940937
6 Motsetter meg sterkt 64 13% 0.13034623
7 Motsetter meg svært sterkt 33 6.7% 0.06720978
97 Ikke svart 5 1% 0.01018330
98 Ikke spurt 6702 NA


r12pad18b


Variabeletikett: Endre valgordning for proporsjonalitet: Styringsdyktighet vanskelig.
Tekst før spørsmål: Et grunnleggende prinsipp i den norske valgordningen er at velgernes stemmer skal telle likt uavhengig av hvilket parti velgeren stemte på i valget. Enkelte mener at Norge bør endre stortingsvalgordningen slik at det blir et større samsvar mellom et partis andel av stortingsrepresentantene og partiets oppslutning ved valg enn dagens ordning. Det kan bety at de store partiene får færre representanter på stortinget enn i dag, og gjøre det vanskeligere å etablere styringsdyktige regjeringer.
Spørsmålstekst: Hvor sterkt for eller imot er du et slikt forslag om å endre stortingsvalgordningen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12pad18_ran = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Støtter svært sterkt 14 2.9% 0.02916667
2 Støtter 42 8.8% 0.08750000
3 Støtter noe 62 12.9% 0.12916667
4 Verken støtter eller motsetter meg 125 26% 0.26041667
5 Motsetter meg noe 120 25% 0.25000000
6 Motsetter meg sterkt 79 16.5% 0.16458333
7 Motsetter meg svært sterkt 31 6.5% 0.06458333
97 Ikke svart 7 1.5% 0.01458333
98 Ikke spurt 6713 NA


r12pad18c


Variabeletikett: Endre valgordning for proporsjonalitet.
Tekst før spørsmål: Et grunnleggende prinsipp i den norske valgordningen er at velgernes stemmer skal telle likt uavhengig av hvilket parti velgeren stemte på i valget. Enkelte mener at Norge bør endre stortingsvalgordningen slik at det blir et større samsvar mellom et partis andel av stortingsrepresentantene og partiets oppslutning ved valg enn dagens ordning.
Spørsmålstekst: Hvor sterkt for eller imot er du et slikt forslag om å endre stortingsvalgordningen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12pad18_ran = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Støtter svært sterkt 34 7.5% 0.07522124
2 Støtter 81 17.9% 0.17920354
3 Støtter noe 87 19.2% 0.19247788
4 Verken støtter eller motsetter meg 113 25% 0.25000000
5 Motsetter meg noe 57 12.6% 0.12610619
6 Motsetter meg sterkt 48 10.6% 0.10619469
7 Motsetter meg svært sterkt 20 4.4% 0.04424779
97 Ikke svart 12 2.7% 0.02654867
98 Ikke spurt 6741 NA


r12pad16b


Variabeletikett: Endre valgordning. Burde det bli lettere, vanskeligere eller likt som i dag.
Tekst før spørsmål: Den norske valgordningen inneholder grunnleggende regler både om fordelingen av stortingsmandatene på de politiske partiene og på fylkene. Disse reglene er plassert i Grunnloven, som er vanskelig å endre. Forslag om grunnlovsendring må legges fram for Stortinget i løpet av de tre første periodene etter et valg før de kan vedtas etter et nytt stortingsvalg og da med 2/3 flertall.
Spørsmålstekst: Mener du det bør bli lettere, vanskeligere, eller bør det være like vanskelig som i dag å endre stortingsvalgordningen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12pad18_ran = 4. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Lettere 91 12.8% 0.12780899
2 Likt som i dag 576 80.9% 0.80898876
3 Vanskeligere 29 4.1% 0.04073034
97 Ikke svart 16 2.2% 0.02247191
98 Ikke spurt 6481 NA


r12pad19_ran


Variabeletikett: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig r12pad19a, b, c eller d]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis r12group = 1. Velger tilfeldig r12pad19a, b, c eller d]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1422] [Ugyldige:5771] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Får R12PAD19A 343 24.1% 0.2412096
2 Får R12PAD19B 369 25.9% 0.2594937
3 Får R12PAD19C 342 24.1% 0.2405063
4 Får R12PAD19D 368 25.9% 0.2587904
Sysmiss 5771 NA


r12pad19a


Variabeletikett: Innføring av personvalgordning: Styrke velgernes innflytelse.
Tekst før spørsmål: I Norge diskuteres det nå å gi velgerne større innflytelse over hvilke kandidater på partienes valglister som velges til Stortinget. Det betyr at det innføres en personvalgordning ved Stortingvalg. En slik endring vil styrke velgernes innflytelse over hvem blir valgt inn på Stortinget.
Spørsmålstekst: Hvor sterkt for eller imot er du et slikt forslag om personvalgordning?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12pad19_ran = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sterkt for 27 7.9% 0.07871720
2 Sterkt for 62 18.1% 0.18075802
3 Noe for 134 39.1% 0.39067055
4 Verken for eller imot 49 14.3% 0.14285714
5 Noe imot 36 10.5% 0.10495627
6 Sterkt imot 17 5% 0.04956268
7 Svært sterkt imot 10 2.9% 0.02915452
97 Ikke svart 8 2.3% 0.02332362
98 Ikke spurt 6850 NA


r12pad19b


Variabeletikett: Innføring av personvalgordning: Svekke partienes innflytelse.
Tekst før spørsmål: I Norge diskuteres det nå å gi velgerne større innflytelse over hvilke kandidater på partienes valglister som velges til Stortinget. Det betyr at det innføres en personvalgordning ved Stortingvalg. En slik endring vil svekke partienes innflytelse over hvem blir valgt inn på Stortinget.
Spørsmålstekst: Hvor sterkt for eller imot er du et slikt forslag om personvalgordning?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12pad19_ran = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sterkt for 20 5.4% 0.05420054
2 Sterkt for 43 11.7% 0.11653117
3 Noe for 102 27.6% 0.27642276
4 Verken for eller imot 86 23.3% 0.23306233
5 Noe imot 69 18.7% 0.18699187
6 Sterkt imot 37 10% 0.10027100
7 Svært sterkt imot 8 2.2% 0.02168022
97 Ikke svart 4 1.1% 0.01084011
98 Ikke spurt 6824 NA


r12pad19c


Variabeletikett: Innføring av personvalgordning: Listeendring forekommer ikke i dag.
Tekst før spørsmål: I Norge diskuteres det nå å gi velgerne større innflytelse over hvilke kandidater på partienes valglister som velges til Stortinget. Det betyr at det innføres en personvalgordning ved Stortingvalg. Velgerne kan i dag endre på stemmeseddelen ved Stortingsvalg, men over halvparten av et partis velgere må foreta den samme endringen for at det skal overstyre partienes valglister, noe som aldri har skjedd.
Spørsmålstekst: Er du for eller imot et slikt forslag om personvalgordning?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12pad19_ran = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sterkt for 22 6.4% 0.064327485
2 Sterkt for 38 11.1% 0.111111111
3 Noe for 111 32.5% 0.324561404
4 Verken for eller imot 99 28.9% 0.289473684
5 Noe imot 41 12% 0.119883041
6 Sterkt imot 23 6.7% 0.067251462
7 Svært sterkt imot 2 0.6% 0.005847953
97 Ikke svart 6 1.8% 0.017543860
98 Ikke spurt 6851 NA


r12pad19d


Variabeletikett: Innføring av personvalgordning.
Tekst før spørsmål: I Norge diskuteres det nå å gi velgerne større innflytelse over hvilke kandidater på partienes valglister som velges til Stortinget. Det betyr at det innføres en personvalgordning ved Stortingvalg.
Spørsmålstekst: Hvor sterkt for eller imot er du et slikt forslag om personvalgordning?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12pad19_ran = 4. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sterkt for 18 4.9% 0.04891304
2 Sterkt for 46 12.5% 0.12500000
3 Noe for 116 31.5% 0.31521739
4 Verken for eller imot 92 25% 0.25000000
5 Noe imot 57 15.5% 0.15489130
6 Sterkt imot 26 7.1% 0.07065217
7 Svært sterkt imot 13 3.5% 0.03532609
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 6825 NA


r12polkom3


Variabeletikett: Leser saker fra alternativ media jevnlig.
Tekst før spørsmål: Det har vært mye oppmerksomhet rundt nettsider som Resett, Document.no, Human Rights Service og Breitbart det siste året.
Spørsmålstekst: Leser du saker fra slike nettsider regelmessig?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 106 7.4% 0.07356003
2 Nei 1308 90.8% 0.90770298
97 Ikke svart 27 1.9% 0.01873699
98 Ikke spurt 5752 NA


r12polkom4a_1


Variabeletikett: Hvorfor lese alternativ media: Redaksjonelle medier dekker ikke saker jeg er opptatt av.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: De redaksjonelle nyhetsmediene dekker ikke de sakene jeg er opptatt av
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 De redaksjonelle nyhetsmediene dekker ikke de sakene jeg er opptatt av 44 41.5% 0.4150943
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 7087 NA
0 62 58.5% 0.5849057


r12polkom4a_2


Variabeletikett: Hvorfor lese alternativ media: Bekymret for innvandring.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Jeg er bekymret for konsekvensene av innvandring og ønsker mer informasjon om dette
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg er bekymret for konsekvensene av innvandring og ønsker mer informasjon om dette 50 47.2% 0.4716981
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 7087 NA
0 56 52.8% 0.5283019


r12polkom4a_3


Variabeletikett: Hvorfor lese alternativ media: Innvandring trussel mot nasjonal sikkerhet og norsk kultur.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Jeg synes at innvandring er en trussel mot nasjonal sikkerhet og norsk kultur og ønsker mer informasjon om dette
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg synes at innvandring er en trussel mot nasjonal sikkerhet og norsk kultur og ønsker mer informasjon om dette 39 36.8% 0.3679245
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 7087 NA
0 67 63.2% 0.6320755


r12polkom4a_4


Variabeletikett: Hvorfor lese alternativ media: Stoler mer på alternativ media enn redaksjonelle medier.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Jeg stoler mer på nettsider som Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breitbart enn på redaksjonelle nyhetsmedier
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg stoler mer på nettsider som Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breiitbart enn på redaksjonelle nyhetsmedier 34 32.1% 0.3207547
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 7087 NA
0 72 67.9% 0.6792453


r12polkom4a_5


Variabeletikett: Hvorfor lese alternativ media: Redaksjonelle medier representerer ikke mine synspunkter.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: De redaksjonelle nyhetsmediene representerer ikke mine synspunkter
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 De redaksjonelle nyhetsmediene representerer ikke mine synspunkter 26 24.5% 0.245283
97 Ikke svart 0 0% 0.000000
98 Ikke spurt 7087 NA
0 80 75.5% 0.754717


r12polkom4a_6


Variabeletikett: Hvorfor lese alternativ media: Redaksjonelle medier skjuler sannheten om innvandring.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: De redaksjonelle nyhetsmediene forsøker å skjule sannheten om innvandringens konsekvenser
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 De redaksjonelle nyhetsmediene forsøker å skjule sannheten om innvandring 49 46.2% 0.4622642
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 7087 NA
0 57 53.8% 0.5377358


r12polkom4a_7


Variabeletikett: Hvorfor lese alternativ media: Annet.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Annet (Spesifiser)
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Annet (Spesifiser) 30 28.3% 0.2830189
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 7087 NA
0 76 71.7% 0.7169811


r12polkom4a_7_other


Variabeletikett: Annet [r12polkom4a_7]. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Annet (Spesifiser)
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 1 ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12polkom4b_1


Variabeletikett: Hvorfor ikke lese alternativ media: Får dekket nyhetsbehov gjennom redaksjonelle medier.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du ikke saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Jeg får dekket mitt behov for nyheter gjennom de redaksjonelle nyhetsmediene
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg får dekket mitt behov for nyheter gjennom de redaksjonelle nyhetsmediene 640 48.9% 0.489296636
97 Ikke svart 1 0.1% 0.000764526
98 Ikke spurt 5885 NA
0 667 51% 0.509938838


r12polkom4b_2


Variabeletikett: Hvorfor ikke lese alternativ media: Generelt uenig i synspunktene som presenteres.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du ikke saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Jeg er generelt sett uenig i de politiske synspunktene som presenteres på nettsider som Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breitbart
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg er generelt sett uenig i de politiske synspunktene som presenteres på nettsider som Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breitbart 279 21.3% 0.213302752
97 Ikke svart 1 0.1% 0.000764526
98 Ikke spurt 5885 NA
0 1028 78.6% 0.785932722


r12polkom4b_3


Variabeletikett: Hvorfor ikke lese alternativ media: Stoler ikke på at det de skriver er sant.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du ikke saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Jeg stoler ikke på at det som skrives på nettsider som Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breitbart er sant
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg stoler ikke på at det som skrives på nettsider som Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breitbart er sant 386 29.5% 0.295107034
97 Ikke svart 1 0.1% 0.000764526
98 Ikke spurt 5885 NA
0 921 70.4% 0.704128440


r12polkom4b_4


Variabeletikett: Hvorfor ikke lese alternativ media: De er fremmedfiendtlige i omtalen av innvandrere.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du ikke saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Nettsider som Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breitbart er fremmedfiendtlige i sin omtale av innvandrere
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Nettsider som Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breitbart er fremmedfiendtlige i sin omtale av innvandrere 230 17.6% 0.175840979
97 Ikke svart 1 0.1% 0.000764526
98 Ikke spurt 5885 NA
0 1077 82.3% 0.823394495


r12polkom4b_5


Variabeletikett: Hvorfor ikke lese alternativ media: De følger ikke Vær Varsom-plakaten.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du ikke saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Nettsider som Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breitbart følger ikke presseetikken som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Nettsider som Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breitbart følger ikke presseetikken som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten 207 15.8% 0.158256881
97 Ikke svart 1 0.1% 0.000764526
98 Ikke spurt 5885 NA
0 1100 84.1% 0.840978593


r12polkom4b_6


Variabeletikett: Hvorfor ikke lese alternativ media: Har ikke hørt om dem.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du ikke saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Jeg har ikke hørt om Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breitbart
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg har ikke hørt om Document.no, Resett, Human Rights Service (HRS) og Breitbart 446 34.1% 0.340978593
97 Ikke svart 1 0.1% 0.000764526
98 Ikke spurt 5885 NA
0 861 65.8% 0.658256881


r12polkom4b_7


Variabeletikett: Hvorfor ikke lese alternativ media: Annet.
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du ikke saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Annet (spesifiser)
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Annet (spesifiser) 40 3.1% 0.030581040
97 Ikke svart 1 0.1% 0.000764526
98 Ikke spurt 5885 NA
0 1267 96.9% 0.968654434


r12polkom4b_7_other


Variabeletikett: Annet [r12polkom4b_7]. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Hvorfor leser du ikke saker fra slike nettsider regelmessig?
Spørsmålstekst: Annet (spesifiser)
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 1 og r12polkom3 = 2 ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r12pad0


Variabeletikett: Hvor godt er kvinner representert i norsk politikk.
Spørsmålstekst: Hvor godt representert mener du kvinner er i norsk politikk?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Underrepresentert 48 3.5% 0.034632035
2 Noe underrepresentert 371 26.8% 0.267676768
3 Passelig 867 62.6% 0.625541126
4 Noe overrepresentert 79 5.7% 0.056998557
5 Overrepresentert 17 1.2% 0.012265512
97 Ikke svart 4 0.3% 0.002886003
98 Ikke spurt 5807 NA


r12pad1


Variabeletikett: Politireformen vil bidra til mer synlig og tilgjengelig politi.
Tekst før spørsmål: Politireformen trådte i kraft 1. januar 2016. Målet med reformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt politi, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. En konsekvens av reformen er sammenslåing av enheter, slik at vi i dag har færre politidistrikt og lensmannskontor. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Politireformen vil bidra til mer synlig og tilgjengelig politi.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 31 2.2% 0.022366522
2 Enig 106 7.6% 0.076479076
3 Noe enig 141 10.2% 0.101731602
4 Verken enig eller uenig 299 21.6% 0.215728716
5 Noe uenig 318 22.9% 0.229437229
6 Uenig 349 25.2% 0.251803752
7 Svært uenig 136 9.8% 0.098124098
97 Ikke svart 6 0.4% 0.004329004
98 Ikke spurt 5807 NA


r12pad2


Variabeletikett: Hvor enig/uenig: Alle nye personbiler fra 2025 elektriske, hydrogendrevne eller tilsvarende.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Alle nye personbiler fra og med 2025 skal være elektriske, hydrogendrevne eller tilsvarende.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 164 11.8% 0.118326118
2 Enig 234 16.9% 0.168831169
3 Noe enig 275 19.8% 0.198412698
4 Verken enig eller uenig 124 8.9% 0.089466089
5 Noe uenig 189 13.6% 0.136363636
6 Uenig 230 16.6% 0.165945166
7 Svært uenig 166 12% 0.119769120
97 Ikke svart 4 0.3% 0.002886003
98 Ikke spurt 5807 NA


r12pad3


Variabeletikett: Hvor enig/uenig: Viktig at kommunene gjennomfører nasjonalt vedtatte målsetninger.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Det er viktig at kommunene gjennomfører nasjonalt vedtatte målsetninger.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 169 12.2% 0.121933622
2 Enig 589 42.5% 0.424963925
3 Noe enig 334 24.1% 0.240981241
4 Verken enig eller uenig 152 11% 0.109668110
5 Noe uenig 92 6.6% 0.066378066
6 Uenig 32 2.3% 0.023088023
7 Svært uenig 5 0.4% 0.003607504
97 Ikke svart 13 0.9% 0.009379509
98 Ikke spurt 5807 NA


r12pad4


Variabeletikett: Hvor enig/uenig: Viktig at kommunene har frihet til å utforme et lokalt tilpasset tjenestetilbud.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Det er viktig at kommunene har frihet til å utforme et lokalt tilpasset tjenestetilbud.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r12group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7193] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 217 15.7% 0.156565657
2 Enig 634 45.7% 0.457431457
3 Noe enig 367 26.5% 0.264790765
4 Verken enig eller uenig 54 3.9% 0.038961039
5 Noe uenig 56 4% 0.040404040
6 Uenig 37 2.7% 0.026695527
7 Svært uenig 9 0.6% 0.006493506