Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 13

v-101 - 2020-08-28

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitet i Bergen
Stefan Dahlberg Koordinator, UiB
Erla Løvseth UiB
Sveinung Arnesen NORCE
Susanne Bygnes UiB
Endre Tvinnereim NORCE
Yvette Peters UiB
Lise Bjånesøy UiB
Erik Knudsen UiB
Gisela Böhm UiB
Thea Gregersen UiB

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt fire runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1), i runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3), i runde 8 ble det rekruttert 4245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8), mens i runde 11 ble det rekruttert ytterligere 2069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. Ellers var utvalgsprosedyren i runde 8 lik som i runde 1 og 3. I runde 11 ble det gjort et tilsvarende utrekk på 14 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry gjennomførte uttrekket for Norsk Medborgerpanel etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

I runde 11 bestod listen fra Skatteetaten av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering. Vennligst se dokumentasjonsrapporten fra runde 11. Rapporten er tilgjengelig her: http://digsscore.uib.no/download-data-and-documentation

I runde 13 ble e-post med invitasjon sendt ut 17. oktober 2018.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 23. oktober, 29. oktober og 2. november, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Panelmedlemmer med registrert mobilnummer fikk den siste påminnelsen via tekstmelding. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.

Runde 13 ble avsluttet 5. november.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen.

To forskjellige vekter er kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-08-28 NA Revised release of round 13
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 13
NA 2019-08-12 r13polkom14a Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-08-12 r13polkom15a Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-03-26 r13km1 Added anonymized data. Available on request.
NA 2019-01-31 r13polkom2 Added anonymized data. Available on request.
NA 2019-01-21 r13pad10b_2_other Added data
NA 2019-01-21 r13pad10d_2_other Added data
NA 2019-01-21 r13km_kopris_open Added anonymized data. Available on request.
NA 2019-01-21 r13polkom1 Added anonymized data. Available on request.
NA 2019-01-21 r13kmmoral_open Added anonymized data. Available on request.
NA 2018-12-06 r13pad10d Updated norwegian value label.
NA 2018-12-06 r13pad10d_2_other Updated norwegian value label.
v-100 2018-12-03 NA Initial release of round 13


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 13 - v-101.sav
# Enheter 7209
# Variabler 320


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format. ]
Teknisk beskrivelse: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format. ]
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert. ]
Teknisk beskrivelse: [Runde da respondenten ble rekruttert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde1 1808 25.1% 0.2507976
3 Runde3 2000 27.7% 0.2774310
8 Runde8 2061 28.6% 0.2858926
11 Runde11 1340 18.6% 0.1858788


r13browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent ]
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent ]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 annet 4546 63.1% 0.6306006
1 mobil 2663 36.9% 0.3693994


r13opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet ]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene. ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 4659 64.6% 0.646275489
2 Touch 2535 35.2% 0.351643779
3 Generisk 15 0.2% 0.002080732


r13advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc. ]
Teknisk beskrivelse: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13group


Variabeletikett: [Undergruppe i runde 13. Randomisert. ]
Teknisk beskrivelse: [Undergruppe i runde 12. Randomisert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 g1 1454 20.2% 0.2016923
2 g2 1482 20.6% 0.2055764
3 g3 1496 20.8% 0.2075184
4 g4 1407 19.5% 0.1951727
5 g5 1370 19% 0.1900402


r13pk6_1


Variabeletikett: Liker/misliker: KrF.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 848 11.8% 0.117630739
2 Misliker mye 1184 16.4% 0.164239146
3 Misliker noe 1740 24.1% 0.241364960
4 Verken misliker eller liker 1496 20.8% 0.207518380
5 Liker noe 1372 19% 0.190317658
6 Liker mye 388 5.4% 0.053821612
7 Liker svært mye 114 1.6% 0.015813566
97 Ikke svart 67 0.9% 0.009293938


r13pk6_2


Variabeletikett: Liker/misliker: Høyre.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 258 3.6% 0.035788598
2 Misliker mye 925 12.8% 0.128311832
3 Misliker noe 1309 18.2% 0.181578582
4 Verken misliker eller liker 877 12.2% 0.121653489
5 Liker noe 1719 23.8% 0.238451935
6 Liker mye 1596 22.1% 0.221389929
7 Liker svært mye 469 6.5% 0.065057567
97 Ikke svart 56 0.8% 0.007768068


r13pk6_3


Variabeletikett: Liker/misliker: FrP.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 2136 29.6% 0.296296296
2 Misliker mye 1440 20% 0.199750312
3 Misliker noe 967 13.4% 0.134137883
4 Verken misliker eller liker 592 8.2% 0.082119573
5 Liker noe 1122 15.6% 0.155638785
6 Liker mye 680 9.4% 0.094326536
7 Liker svært mye 209 2.9% 0.028991538
97 Ikke svart 63 0.9% 0.008739076


r13pk6_4


Variabeletikett: Liker/misliker: Venstre.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 466 6.5% 0.06464142
2 Misliker mye 939 13% 0.13025385
3 Misliker noe 1588 22% 0.22028021
4 Verken misliker eller liker 1910 26.5% 0.26494659
5 Liker noe 1702 23.6% 0.23609377
6 Liker mye 455 6.3% 0.06311555
7 Liker svært mye 71 1% 0.00984880
97 Ikke svart 78 1.1% 0.01081981


r13pk6_5


Variabeletikett: Liker/misliker: SV.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 898 12.5% 0.12456651
2 Misliker mye 1193 16.5% 0.16548758
3 Misliker noe 1238 17.2% 0.17172978
4 Verken misliker eller liker 1230 17.1% 0.17062006
5 Liker noe 1414 19.6% 0.19614371
6 Liker mye 898 12.5% 0.12456651
7 Liker svært mye 264 3.7% 0.03662089
97 Ikke svart 74 1% 0.01026495


r13pk6_6


Variabeletikett: Liker/misliker: SP.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 321 4.5% 0.04452767
2 Misliker mye 678 9.4% 0.09404911
3 Misliker noe 1341 18.6% 0.18601748
4 Verken misliker eller liker 2011 27.9% 0.27895686
5 Liker noe 1827 25.3% 0.25343321
6 Liker mye 762 10.6% 0.10570121
7 Liker svært mye 184 2.6% 0.02552365
97 Ikke svart 85 1.2% 0.01179082


r13pk6_7


Variabeletikett: Liker/misliker: MDG.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1207 16.7% 0.167429602
2 Misliker mye 1140 15.8% 0.158135664
3 Misliker noe 1261 17.5% 0.174920239
4 Verken misliker eller liker 1183 16.4% 0.164100430
5 Liker noe 1569 21.8% 0.217644611
6 Liker mye 617 8.6% 0.085587460
7 Liker svært mye 160 2.2% 0.022194479
97 Ikke svart 72 1% 0.009987516


r13pk6_8


Variabeletikett: Liker/misliker: AP.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 294 4.1% 0.040782355
2 Misliker mye 666 9.2% 0.092384519
3 Misliker noe 1221 16.9% 0.169371619
4 Verken misliker eller liker 998 13.8% 0.138438064
5 Liker noe 2173 30.1% 0.301428770
6 Liker mye 1481 20.5% 0.205437647
7 Liker svært mye 310 4.3% 0.043001803
97 Ikke svart 66 0.9% 0.009155223


r13pk6_9


Variabeletikett: Liker/misliker: Rødt.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1475 20.5% 0.20460535
2 Misliker mye 1207 16.7% 0.16742960
3 Misliker noe 1063 14.7% 0.14745457
4 Verken misliker eller liker 1316 18.3% 0.18254959
5 Liker noe 1243 17.2% 0.17242336
6 Liker mye 582 8.1% 0.08073242
7 Liker svært mye 236 3.3% 0.03273686
97 Ikke svart 87 1.2% 0.01206825


r13meme1_ran


Variabeletikett: [Velger tilfeldig tekstelement til r13meme1_1-3 ]
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig tekstelement til r13meme1_1-3 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1370] [Ugyldige:5839] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Norge 685 50% 0.5
2 ditt nærmiljø 685 50% 0.5
Sysmiss 5839 NA


r13meme1_1


Variabeletikett: Viktigste politiske sak: 1.[Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er, etter din mening, de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for [Norge/ditt nærmiljø]?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 5 ][Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13meme1_2


Variabeletikett: Viktigste politiske sak: 2.[Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er, etter din mening, de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for [Norge/ditt nærmiljø]?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 5 ][Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13meme1_3


Variabeletikett: Viktigste politiske sak: 3.[Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er, etter din mening, de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for [Norge/ditt nærmiljø]?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 5 ][Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13km1


Variabeletikett: Hva tenker du når du leser eller hører «klimaendringer». [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du leser eller hører ordet «klimaendringer»?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, gjerne et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom svar på r8km1]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]eips2018c_ran


Variabeletikett: [Variabelen henter verdi fra eips2017c_ran]
Teknisk beskrivelse: [Variabelen henter verdi fra eips2017c_ran]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1760] [Ugyldige:5449] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [BLANK] 355 20.2% 0.2017045
2 for deg personlig 357 20.3% 0.2028409
3 for Norge 358 20.3% 0.2034091
4 for Europa 338 19.2% 0.1920455
5 for verden 352 20% 0.2000000
Sysmiss 5449 NA


eips2018c


Variabeletikett: I hvilken grad opplever du klimaendringene som en trussel [BLANK/for deg personlig/for Norge/for Europa/for verden].
Spørsmålstekst: I hvilken grad opplever du klimaendringene som en trussel [BLANK/for deg personlig/for Norge/for Europa/for verden]?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom verdi på eips2017c_ran]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Ingen trussel i det hele tatt 63 3.6% 0.035795455
2 1 32 1.8% 0.018181818
3 2 81 4.6% 0.046022727
4 3 135 7.7% 0.076704545
5 4 110 6.2% 0.062500000
6 5 244 13.9% 0.138636364
7 6 217 12.3% 0.123295455
8 7 313 17.8% 0.177840909
9 8 296 16.8% 0.168181818
10 9 126 7.2% 0.071590909
11 10 Ekstrem trussel 140 8% 0.079545455
97 Ikke svart 3 0.2% 0.001704545
98 Ikke spurt 5449 NA


r13km_moral_ran


Variabeletikett: [Velger tilfeldig tekstelement til r13km_moral hvis r13group = 4 eller 5]
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig tekstelement til r13km_moral hvis r13group = 4 eller 5]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2777] [Ugyldige:4432] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 B: Ansvaret for utslippskutt bør fordeles mest mulig rettferdig mellom landene, selv om det kan gi betydelige kostnader 698 25.1% 0.2513504
2 B: Landene som har sluppet ut mest klimagasser til nå bør kutte mest, selv om det kan gi betydelige kostnader for Norge 538 19.4% 0.1937342
3 B: De rike landene bør kutte mest, selv om det kan gi betydelige kostnader for Norge 492 17.7% 0.1771696
4 B: Alle land bør redusere sine utslipp med like stor prosentandel, selv om det kan gi betydelige kostnader for Norge 555 20% 0.1998560
5 B: Alle mennesker bør ha rett til å slippe ut like mye Co2 slik at størrelsen på et lands befolkning avgjør hvor mye kli 494 17.8% 0.1778898
Sysmiss 4432 NA


r13km_moral


Variabeletikett: Hvilken posisjon om fordeling av utslippskutt er du mest enig i? Norges økonomiske interesser vs [R13KM_MORAL_RAN]
Tekst før spørsmål: Nedenfor beskrives to motstridende posisjoner i spørsmålet om hvordan ansvaret for utslippskutt bør fordeles mellom land i internasjonale klimaavtaler.
Spørsmålstekst:

Hvilken av disse posisjonene er du mest enig i?

A: Norge bør prioritere våre økonomiske interesser fremfor å forplikte oss til store utslippskutt B: [R13KM_MORAL_RAN]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 4 eller 5]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært mye mer enig i A 123 4.4% 0.04429240
2 Mye mer enig i A 165 5.9% 0.05941664
3 Noe mer enig i A 285 10.3% 0.10262874
4 Noe mer enig i B 624 22.5% 0.22470292
5 Mye mer enig i B 772 27.8% 0.27799784
6 Svært mye mer enig i B 537 19.3% 0.19337414
7 Verken enig i A eller B 240 8.6% 0.08642420
97 Ikke svart 31 1.1% 0.01116313
98 Ikke spurt 4432 NA


r13kmmoral_open


Variabeletikett: Utdypning om fordelingen av utslippskutt mellom land. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne be deg om å utdype din mening om hvordan ansvaret for utslippskutt bør fordeles mellom land.
Tekst etter spørsmål: Vi ønsker alle typer svar, gjerne et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r13group = 4 eller 5]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13kmplast


Variabeletikett: Deltatt i aksjoner for å samle plast i naturen siste 12 måneder.
Tekst før spørsmål: Dette spørsmålet gjelder plast i havet, og organiserte aksjoner for å samle inn plast i naturen, for eksempel på strender og langs kysten, elver og vann.
Spørsmålstekst: Har du tatt del i aksjoner for å samle plast i naturen i løpet av de siste 12 månedene?
Tekst etter spørsmål: Velg det alternativet som passer best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, jeg har deltatt i en eller flere organiserte aksjoner for å samle inn plast i naturen. 87 6% 0.059834938
2 Jeg har samlet inn plast på egen hånd (ikke som del av en organisert aksjon). 517 35.6% 0.355570839
3 Jeg har ønsket å samle inn plast, men så langt har jeg ikke gjort det 277 19.1% 0.190508941
4 Nei. 570 39.2% 0.392022008
97 Ikke svart 3 0.2% 0.002063274
98 Ikke spurt 5755 NA


r13kmplast_text


Variabeletikett: Kommentar til [R13KMPLAST].[Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Om du har utfyllende kommentarer, vennligst skriv dem her:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1][Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13km30


Variabeletikett: I hvilken grad moralsk plikt for den enkelte å bidra til å hindre klimaendringer.
Spørsmålstekst: I hvilken grad ser du det som en moralsk plikt for den enkelte å bidra til å hindre klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 429 29.5% 0.295048143
2 I stor grad 588 40.4% 0.404401651
3 I noen grad 369 25.4% 0.253782669
4 I liten grad 45 3.1% 0.030949106
5 Ikke i det hele tatt 19 1.3% 0.013067400
97 Ikke svart 4 0.3% 0.002751032
98 Ikke spurt 5755 NA


r13km64


Variabeletikett: Hvor positivt eller negativt vil klimaendringer slå ut for Norge.
Tekst før spørsmål: Klimaendringer vil påvirke hvert land på forskjellige måter.
Spørsmålstekst: Hvor positivt eller negativt tror du at klimaendringene vil slå ut for Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Bare positivt 16 1.1% 0.011004127
2 Mer positivt enn negativt 151 10.4% 0.103851444
3 Verken positivt eller negativt 284 19.5% 0.195323246
4 Mer negativt enn positivt 872 60% 0.599724897
5 Bare negativt 119 8.2% 0.081843191
97 Ikke svart 12 0.8% 0.008253095
98 Ikke spurt 5755 NA


r13km21_1


Variabeletikett: Føler dette om klimaendringer: Håp.
Tekst før spørsmål: Når det gjelder klimaendringer og alt du forbinder med det, hvor sterkt opplever du følgende følelser?
Spørsmålstekst: Håp
Tekst etter spørsmål: Vennligst ranger hver følelse på den gitte skalaen som går fra “ikke i det hele tatt” til “svært sterkt”.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 80 5.5% 0.05502063
2 Litt 302 20.8% 0.20770289
3 Noe 760 52.3% 0.52269601
4 Sterkt 243 16.7% 0.16712517
5 Svært sterkt 35 2.4% 0.02407153
97 Ikke svart 34 2.3% 0.02338377
98 Ikke spurt 5755 NA


r13km21_2


Variabeletikett: Føler dette om klimaendringer: Tristhet.
Tekst før spørsmål: Når det gjelder klimaendringer og alt du forbinder med det, hvor sterkt opplever du følgende følelser?
Spørsmålstekst: Tristhet
Tekst etter spørsmål: Vennligst ranger hver følelse på den gitte skalaen som går fra “ikke i det hele tatt” til “svært sterkt”.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 107 7.4% 0.07359010
2 Litt 270 18.6% 0.18569464
3 Noe 593 40.8% 0.40784044
4 Sterkt 347 23.9% 0.23865199
5 Svært sterkt 99 6.8% 0.06808803
97 Ikke svart 38 2.6% 0.02613480
98 Ikke spurt 5755 NA


r13km21_3


Variabeletikett: Føler dette om klimaendringer: Frykt.
Tekst før spørsmål: Når det gjelder klimaendringer og alt du forbinder med det, hvor sterkt opplever du følgende følelser?
Spørsmålstekst: Frykt
Tekst etter spørsmål: Vennligst ranger hver følelse på den gitte skalaen som går fra “ikke i det hele tatt” til “svært sterkt”.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 152 10.5% 0.10453920
2 Litt 375 25.8% 0.25790922
3 Noe 613 42.2% 0.42159560
4 Sterkt 223 15.3% 0.15337001
5 Svært sterkt 55 3.8% 0.03782669
97 Ikke svart 36 2.5% 0.02475928
98 Ikke spurt 5755 NA


r13km21_4


Variabeletikett: Føler dette om klimaendringer: Sinne.
Tekst før spørsmål: Når det gjelder klimaendringer og alt du forbinder med det, hvor sterkt opplever du følgende følelser?
Spørsmålstekst: Sinne
Tekst etter spørsmål: Vennligst ranger hver følelse på den gitte skalaen som går fra “ikke i det hele tatt” til “svært sterkt”.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 207 14.2% 0.14236589
2 Litt 398 27.4% 0.27372765
3 Noe 537 36.9% 0.36932600
4 Sterkt 212 14.6% 0.14580468
5 Svært sterkt 62 4.3% 0.04264099
97 Ikke svart 38 2.6% 0.02613480
98 Ikke spurt 5755 NA


r13km21_5


Variabeletikett: Føler dette om klimaendringer: Skyld.
Tekst før spørsmål: Når det gjelder klimaendringer og alt du forbinder med det, hvor sterkt opplever du følgende følelser?
Spørsmålstekst: Skyld
Tekst etter spørsmål: Vennligst ranger hver følelse på den gitte skalaen som går fra “ikke i det hele tatt” til “svært sterkt”.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 214 14.7% 0.14718019
2 Litt 497 34.2% 0.34181568
3 Noe 583 40.1% 0.40096286
4 Sterkt 111 7.6% 0.07634113
5 Svært sterkt 18 1.2% 0.01237964
97 Ikke svart 31 2.1% 0.02132050
98 Ikke spurt 5755 NA


r13km21_6


Variabeletikett: Føler dette om klimaendringer: Lei av det.
Tekst før spørsmål: Når det gjelder klimaendringer og alt du forbinder med det, hvor sterkt opplever du følgende følelser?
Spørsmålstekst: Lei av det
Tekst etter spørsmål: Vennligst ranger hver følelse på den gitte skalaen som går fra “ikke i det hele tatt” til “svært sterkt”.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 458 31.5% 0.31499312
2 Litt 383 26.3% 0.26341128
3 Noe 426 29.3% 0.29298487
4 Sterkt 89 6.1% 0.06121045
5 Svært sterkt 58 4% 0.03988996
97 Ikke svart 40 2.8% 0.02751032
98 Ikke spurt 5755 NA


r13kmkopris_ran


Variabeletikett: [Velger tilfeldig retning på svaralternativer på r13kmkopris hvis r13group = 1]
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig retning på svaralternativer på r13kmkopris hvis r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1448] [Ugyldige:5761] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært negativ - Svært positiv 708 48.9% 0.4889503
2 Svært positiv - Svært negativ 740 51.1% 0.5110497
Sysmiss 5761 NA


r13kmkopris


Variabeletikett: Positiv eller negativ til økte bompenger i rushtiden.
Tekst før spørsmål: Flere norske byer har innført en bompengeordning der det vil koste mer å passere bompengeringen i rushtiden, og koste mindre utenom rushtiden.
Spørsmålstekst: Stiller du deg positiv eller negativ til en slik ordning?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært positiv 137 9.4% 0.094222834
2 Positiv 268 18.4% 0.184319120
3 Noe positiv 238 16.4% 0.163686382
4 Verken negativ eller positiv 147 10.1% 0.101100413
5 Noe negativ 203 14% 0.139614856
6 Negativ 185 12.7% 0.127235213
7 Svært negativ 266 18.3% 0.182943604
97 Ikke svart 10 0.7% 0.006877579
98 Ikke spurt 5755 NA


r13km_kopris_open


Variabeletikett: Kommentar til [R13KMKOPRIS]. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Her kan du skrive en kommentar om du ønsker:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13km_klima_tiltak


Variabeletikett: Hvor enig/uenig: Usikker på hva jeg kan gjøre for å redusere klimaendringene.
Spørsmålstekst: Jeg er usikker på hva jeg kan gjøre i hverdagen for å redusere klimaendringene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 28 1.9% 0.019257221
2 Enig 124 8.5% 0.085281981
3 Noe enig 266 18.3% 0.182943604
4 Verken enig eller uenig 228 15.7% 0.156808803
5 Noe uenig 332 22.8% 0.228335626
6 Uenig 376 25.9% 0.258596974
7 Svært uenig 91 6.3% 0.062585970
97 Ikke svart 9 0.6% 0.006189821
98 Ikke spurt 5755 NA


r13km_politisk_tiltak


Variabeletikett: Hvor enig/uenig: Usikker på hva som er gode politiske tiltak for å redusere klimaendringene.
Spørsmålstekst: Jeg er usikker på hva som er gode politiske tiltak for å redusere klimaendringene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 59 4.1% 0.040577717
2 Enig 205 14.1% 0.140990371
3 Noe enig 384 26.4% 0.264099037
4 Verken enig eller uenig 214 14.7% 0.147180193
5 Noe uenig 259 17.8% 0.178129298
6 Uenig 250 17.2% 0.171939477
7 Svært uenig 69 4.7% 0.047455296
97 Ikke svart 14 1% 0.009628611
98 Ikke spurt 5755 NA


r13km_politisk_tiltak_open


Variabeletikett: Kommentar til [R13KM_POLITISK_TILTAK].[Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Om du har utfyllende kommentarer vedrørende politiske tiltak, vennligst skriv dem her:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 1][Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13polkom10


Variabeletikett: Tillit til at faktatjenester presenterer fakta.
Tekst før spørsmål: I Norge har vi ulike faktatjenester (som f.eks. Faktisk.no) som faktasjekker norsk samfunnsdebatt. Slike faktatjenester har mål om å bidra til en faktabasert offentlig samtale og hindre spredningen av oppdiktede meldinger og nyheter.
Spørsmålstekst: Generelt sett, hvor mye tillit har du til at slike tjenester presenterer fakta?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 67 4.8% 0.04761905
2 Høy tillit 485 34.5% 0.34470505
3 Noe tillit 637 45.3% 0.45273632
4 Lite tillit 154 10.9% 0.10945274
5 Ingen tillit i det hele tatt 32 2.3% 0.02274343
97 Ikke svart 32 2.3% 0.02274343
98 Ikke spurt 5802 NA


r13polkom11_parti


Variabeletikett: [Velger tilfeldig politisk parti til r13polkom11 hvis r13group = 4]
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig politisk parti til r13polkom11 hvis r13group = 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1388] [Ugyldige:5821] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 133 9.6% 0.09582133
2 Sosialistisk Venstreparti 154 11.1% 0.11095101
3 Arbeiderpartiet 155 11.2% 0.11167147
4 Senterpartiet 150 10.8% 0.10806916
5 Miljøpartiet de Grønne 170 12.2% 0.12247839
6 Venstre 137 9.9% 0.09870317
7 Kristelig Folkeparti 170 12.2% 0.12247839
8 Høyre 155 11.2% 0.11167147
9 Fremskrittspartiet 164 11.8% 0.11815562
Sysmiss 5821 NA


r13polkom11_konklusjon


Variabeletikett: [Velger tilfeldig konklusjon til r13polkom11 hvis r13group = 4]
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig konklusjon til r13polkom11 hvis r13group = 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1388] [Ugyldige:5821] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 helt sant. 314 22.6% 0.2262248
2 helt feil. 362 26.1% 0.2608069
3 helt feil. I etterkant er sentrale politikere fra samme parti enig med faktatjenestens konklusjon. 346 24.9% 0.2492795
4 helt feil. I etterkant er sentrale politikere fra samme parti uenig med faktatjenestens konklusjon. 366 26.4% 0.2636888
Sysmiss 5821 NA


r13polkom11


Variabeletikett: Tillit til faktatjeneste hvis politiker fra [parti] sin påstand var [feil/sann].
Tekst før spørsmål: Se for deg at du leser en faktasjekk fra en norsk faktatjeneste som konkluderer med at et utsagn fra en politiker fra [Rødt/Sosialistisk Venstreparti/Arbeiderpartiet/Senterpartiet/Miljøpartiet De Grønne/Venstre/Kristelig Folkeparti/Høyre/Fremskrittspartiet] er [helt sant./helt feil./helt feil. I etterkant er sentrale politikere fra samme parti enig med faktatjenestens konklusjon./helt feil. I etterkant er sentrale politikere fra samme parti uenig med faktatjenestens konklusjon.]
Spørsmålstekst: Med utgangspunkt i informasjonen over, hvor mye tillit ville du hatt til faktatjenestens konklusjon i denne saken?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 83 5.9% 0.05899076
2 Høy tillit 464 33% 0.32977967
3 Noe tillit 574 40.8% 0.40796020
4 Lite tillit 194 13.8% 0.13788202
5 Ingen tillit i det hele tatt 42 3% 0.02985075
97 Ikke svart 50 3.6% 0.03553660
98 Ikke spurt 5802 NA


r13kmkt_ran


Variabeletikett: [Velger tilfeldig retning på svaralternativene til r13kmktfamiliar, r13kmktresearch og r13kmktuse]
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig retning på svaralternativene til r13kmktfamiliar, r13kmktresearch og r13kmktuse]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1495] [Ugyldige:5714] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 727 48.6% 0.4862876
2 2 768 51.4% 0.5137124
Sysmiss 5714 NA


r13kmktfamiliar_scale


Variabeletikett: [Viser retning på svarskala til r13kmktfamiliar, basert på verdien til r13kmkt_ran]
Teknisk beskrivelse: [Viser retning på svarskala til r13kmktfamiliar, basert på verdien til r13kmkt_ran]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1495] [Ugyldige:5714] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ingen kjennskap-> God kjennskap 727 48.6% 0.4862876
2 God kjennskap-> Ingen kjennskap 768 51.4% 0.5137124
Sysmiss 5714 NA


r13kmktfamiliar


Variabeletikett: Hvor god kjennskap til klimamanipulering (solar geoengineering).
Tekst før spørsmål: Drivhusgassen karbondioksid (CO2) holder på varmen i atmosfæren. Når det blir mer karbondioksid i atmosfæren, kan klimaet forandre seg slik at det blir varmere og vi får mer tørke og hetebølger, havet stiger og uvær blir kraftigere. En metode for å redusere omfanget av klimaendringer kan muligens være såkalt «klimamanipulering», for eksempel ved å skygge for solen (på engelsk: solar geoengineering).
Spørsmålstekst: Hvor god kjennskap vil du si at du har til denne metoden?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 God kjennskap 18 1.2% 0.012032086
2 Noe kjennskap 168 11.2% 0.112299465
3 Lite kjennskap 489 32.7% 0.326871658
4 Ingen kjennskap 811 54.2% 0.542112299
97 Ikke svart 10 0.7% 0.006684492
98 Ikke spurt 5713 NA


r13kmktresearch_scale


Variabeletikett: [Viser retning på svarskala til r13kmktresearch, basert på verdien til r13kmkt_ran]
Teknisk beskrivelse: [Viser retning på svarskala til r13kmktresearch, basert på verdien til r13kmkt_ran]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1487] [Ugyldige:5722] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt imot slik forskning -> Sterkt for slik forskning 725 48.8% 0.4875588
2 Sterkt for slik forskning -> Sterkt imot slik forskning 762 51.2% 0.5124412
Sysmiss 5722 NA


r13kmktresearch


Variabeletikett: Burde finnes forskningsprogram for klimamanipulering med partikler i atmosfæren.
Tekst før spørsmål: Noen eksperter har foreslått en ny tilnærming for å begrense klimaendringene ved å skygge for solen. Denne metoden vil innebære å spre partikler som f.eks. svovel-aerosoler i atmosfæren for å reflektere noe av sollyset tilbake til verdensrommet. Ved å redusere hvor mye sollys som kommer frem til jorden, forventes det at denne metoden kan kjøle ned planeten og redusere flere andre klimaendringer.
Spørsmålstekst: Synes du det burde finnes et internasjonalt forskningsprogram for å utforske fordelene og risikoene forbundet med å skygge for solen ved hjelp av partikler i atmosfæren?
Tekst etter spørsmål: Vennligst velg det alternativet som kommer nærmest ditt syn på slik forskning:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt for slik forskning 322 21.5% 0.21524064
2 Litt for slik forskning 690 46.1% 0.46122995
3 Noe imot slik forskning 272 18.2% 0.18181818
4 Sterkt imot slik forskning 183 12.2% 0.12232620
97 Ikke svart 29 1.9% 0.01938503
98 Ikke spurt 5713 NA


r13kmktuse_scale


Variabeletikett: [Viser retning på svarskala til r13kmktuse, basert på verdien til r13kmkt_ran]
Teknisk beskrivelse: [Viser retning på svarskala til r13kmktuse, basert på verdien til r13kmkt_ran]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1484] [Ugyldige:5725] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt uenig -> Sterkt enig 724 48.8% 0.4878706
2 Sterkt enig -> Sterkt uenig 760 51.2% 0.5121294
Sysmiss 5725 NA


r13kmktuse


Variabeletikett: Enig/uenig: Klimamanipulering med partikler i atmosfæren bør bruker mot klimaendring.
Spørsmålstekst: Er du enig eller uenig i følgende påstand? «Skygging for solen ved hjelp av partikler i atmosfæren burde brukes for å begrense global oppvarming»
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt enig 36 2.4% 0.02406417
2 Noe enig 526 35.2% 0.35160428
3 Noe uenig 537 35.9% 0.35895722
4 Sterkt uenig 326 21.8% 0.21791444
97 Ikke svart 71 4.7% 0.04745989
98 Ikke spurt 5713 NA


r13kmktresearchsecond_1


Variabeletikett: Hvor stor andel av Norges befolkning vil støtte forskning på klimamanipulering med partikler i atmosfæren.
Spørsmålstekst: Hvor stor andel av den norske befolkning tror du vil støtte et internasjonalt forskningsprogram av den typen vi nettopp har nevnt? (Altså et internasjonalt forskningsprogram for å utforske fordelene og risikoene forbundet med å skygge for solen ved hjelp av partikler i atmosfæren?)
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv inn et tall fra 0 (ingen) til 100 (alle).
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1398] [Ugyldige:5811] [Rekkevidde:0-100]r13kmktusesecond_1


Variabeletikett: Hvor stor andel av Norges befolkning vil støtte bruk av klimamanipulering med partikler i atmosfæren.
Spørsmålstekst: Hvor stor andel av den norske befolkning tror du vil si seg enig i denne påstanden: «Skygging for solen ved hjelp av partikler i atmosfæren burde brukes for å begrense global oppvarming»?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv inn et tall fra 0 (ingen) til 100 (alle).
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1378] [Ugyldige:5831] [Rekkevidde:0-100]r13kmktresearchopen


Variabeletikett: Begrunnelse: [R13KMTRESEARCH].[Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Du svarte at du var [r13kmktresearch] et internasjonalt forskningsprogram for å utforske fordelene og risikoene forbundet med å skygge for solen ved hjelp av partikler i atmosfæren.
Spørsmålstekst: Kan du skrive noen ord eller setninger i boksen nedenfor for å begrunne svaret ditt?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 3 og hvis avgitt svar på r13kmktresearch][Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13polkom2_ran


Variabeletikett: [Velger tilfeldig mellom r13polkom2 og r13polkom5. Randomiserer dersom 13group = 3]
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig mellom r13polkom2 og r13polkom5. Randomiserer dersom 13group = 3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1470] [Ugyldige:5739] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Respondent får ikke R13POLKOM2 774 52.7% 0.5265306
2 Respondent får R13POLKOM2 696 47.3% 0.4734694
Sysmiss 5739 NA


r13polkom2


Variabeletikett: Åpent: Forskjellen på ekte og falske nyheter. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Falske nyheter har blitt diskutert mye i det siste.
Spørsmålstekst: Vi er interessert i hva du mener er forskjellen på ekte og falske nyheter?
Tekst etter spørsmål: Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 3 og r13polkom2_ran = 2] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13polkom4_1_stilling


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig stilling til person 1. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig stilling til person 1. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Professor 974 34.2% 0.3423550
2 Doktorgradsstipendiat 939 33% 0.3300527
3 Uavhengig forsker uten doktorgrad 932 32.8% 0.3275923
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_2_stilling


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig stilling til person 2. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig stilling til person 2. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Professor 936 32.9% 0.3289982
2 Doktorgradsstipendiat 988 34.7% 0.3472759
3 Uavhengig forsker uten doktorgrad 921 32.4% 0.3237258
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_1_kom


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig synlighet i mediene til person 1. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig synlighet i mediene til person 1. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 opptrer ofte som ekspert i mediene 932 32.8% 0.3275923
2 opptrer sjelden som ekspert i mediene 967 34% 0.3398946
3 opptrer aldri som ekspert i mediene 946 33.3% 0.3325132
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_2_kom


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig synlighet i mediene til person 2. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig synlighet i mediene til person 2. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 opptrer ofte som ekspert i mediene 972 34.2% 0.3416520
2 opptrer sjelden som ekspert i mediene 915 32.2% 0.3216169
3 opptrer aldri som ekspert i mediene 958 33.7% 0.3367311
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_1_gender


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til person 1. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til person 1. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mann 1416 49.8% 0.4977153
2 Kvinne 1429 50.2% 0.5022847
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_2_gender


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til person 2. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til person 2. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mann 1439 50.6% 0.5057996
2 Kvinne 1406 49.4% 0.4942004
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_1_parti


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk ståsted til person 1. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk ståsted til person 1. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke kjent 227 8% 0.07978910
2 Politisk nøytral 276 9.7% 0.09701230
3 Rødt 243 8.5% 0.08541301
4 Sosialistisk Venstreparti 256 9% 0.08998243
5 Arbeiderpartiet 279 9.8% 0.09806678
6 Senterpartiet 263 9.2% 0.09244288
7 Miljøpartiet De Grønne 259 9.1% 0.09103691
8 Venstre 272 9.6% 0.09560633
9 Kristelig Folkeparti 273 9.6% 0.09595782
10 Høyre 266 9.3% 0.09349736
11 Fremskrittspartiet 231 8.1% 0.08119508
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_2_parti


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk ståsted til person 2. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk ståsted til person 2. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke kjent 276 9.7% 0.09701230
2 Politisk nøytral 265 9.3% 0.09314587
3 Rødt 250 8.8% 0.08787346
4 Sosialistisk Venstreparti 252 8.9% 0.08857645
5 Arbeiderpartiet 239 8.4% 0.08400703
6 Senterpartiet 273 9.6% 0.09595782
7 Miljøpartiet De Grønne 267 9.4% 0.09384886
8 Venstre 232 8.2% 0.08154657
9 Kristelig Folkeparti 264 9.3% 0.09279438
10 Høyre 270 9.5% 0.09490334
11 Fremskrittspartiet 257 9% 0.09033392
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_1_publ


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig publisering for person 1 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig publisering for person 1 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 i et internasjonalt ledende vitenskapelig tidsskrift 933 32.8% 0.3279438
2 i et vitenskapelig norsk tidsskrift 945 33.2% 0.3321617
3 som en norsk rapport 967 34% 0.3398946
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_2_publ


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig publisering for person 2 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig publisering for person 2 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 i et internasjonalt ledende vitenskapelig tidsskrift 972 34.2% 0.3416520
2 i et vitenskapelig norsk tidsskrift 950 33.4% 0.3339192
3 som en norsk rapport 923 32.4% 0.3244288
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_1_funn


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig forskningsfunn i person 1 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig forskningsfunn i person 1 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 antall kommuner bør reduseres ytterligere gjennom flere sammenslåinger 1484 52.2% 0.5216169
2 antall kommuner ikke bør reduseres ytterligere gjennom flere sammenslåinger 1361 47.8% 0.4783831
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_2_funn


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig forskningsfunn i person 2 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig forskningsfunn i person 2 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 antall kommuner bør reduseres ytterligere gjennom flere sammenslåinger 1461 51.4% 0.5135325
2 antall kommuner ikke bør reduseres ytterligere gjennom flere sammenslåinger 1384 48.6% 0.4864675
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_1_metode


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig forskningsmetode i person 1 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig forskningsmetode i person 1 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 dybdeintervjuer 982 34.5% 0.3451670
2 eksperimenter 924 32.5% 0.3247803
3 en spørreundersøkelse 939 33% 0.3300527
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_2_metode


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig forskningsmetode i person 2 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig forskningsmetode i person 2 sin nyeste artikkel. Randomiserer dersom r13group = 3 eller 4.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2845] [Ugyldige:4364] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 dybdeintervjuer 975 34.3% 0.3427065
2 eksperimenter 952 33.5% 0.3346221
3 en spørreundersøkelse 918 32.3% 0.3226714
Sysmiss 4364 NA


r13polkom4_order


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Angir rekkefølgen de ulike egenskapene fremkommer i tabellen som vises til respondenten]
Teknisk beskrivelse:

[Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Angir rekkefølgen de ulike egenskapene r13polkom4_1_stilling - r13polkom4_2_metode) fremkommer i tabellen som vises til respondenten.

1 = Stilling og ansettelse 2 = Synlighet i mediene 3 = Kjønn 4 = Politisk ståsted 5 = Personens nyeste vitenskapelige artikkel er publisert… 6 = Personens nyeste vitenskapelige artikkel finner støtte for at 7 = Personens nyeste vitenskapelige artikkel bruker…]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r13polkom4


Variabeletikett: Hvilken person gir mest troverdig informasjon om konsekvensene av kommunesammenslåing?
Tekst før spørsmål:

Under viser vi to tenkte personer som forsker på konsekvenser av kommunesammenslåinger i Norge. Vennligst les beskrivelsen av begge personene nøye og ta stilling til spørsmålet under.

[Utskrift av verdiene til r13polkom4_1_stilling, r13polkom4_2_stilling, r13polkom4_1_kom, r13polkom4_2_kom, r13polkom4_1_gender, r13polkom4_2_gender, r13polkom4_1_parti, r13polkom4_2_parti, r13polkom4_1_publ, r13polkom4_2_publ, r13polkom4_1_funn, r13polkom4_2_funn, r13polkom4_1_metode, r13polkom4_2_metode]

La oss si at du ikke hadde mer informasjon enn det ovenfor.
Spørsmålstekst: Dersom du måtte ta et valg, hvilken av disse to mener du ville gitt deg den mest troverdige informasjonen om konsekvenser av kommunesammenslåinger i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Conjoint-eksperiment. Respondentene eksponeres for to personer med varierende karakteristikker. Karakteristikkene til personene er valgt tilfeldig. Se bakgrunnsvariabler. . Spurt dersom r13group = 3 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Person 1 1346 46.4% 0.46365828
2 Person 2 1351 46.5% 0.46538064
97 Ikke svart 206 7.1% 0.07096107
98 Ikke spurt 4306 NA


r13pad1


Variabeletikett: For/mot: Tiggeforbud i din kommune.
Tekst før spørsmål: Her følger to saker som har vært debattert i lokalpolitikken i Norge. Vi ønsker å høre din mening om saken.
Spørsmålstekst: Først, hva er din holdning til et tiggeforbud i din kommune?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg er for et tiggeforbud i kommunen 1705 59% 0.59016961
2 Jeg er mot et tiggeforbud i kommunen 1103 38.2% 0.38179301
97 Ikke svart 81 2.8% 0.02803738
98 Ikke spurt 4320 NA


r13pad2


Variabeletikett: Hvor viktig er saken om tiggeforbud for deg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig er saken om tiggeforbud for deg?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 179 6.2% 0.06195916
2 Viktig 530 18.3% 0.18345448
3 Noe viktig 914 31.6% 0.31637245
4 Lite viktig 1013 35.1% 0.35064036
5 Ikke viktig i det hele tatt 197 6.8% 0.06818969
97 Ikke svart 56 1.9% 0.01938387
98 Ikke spurt 4320 NA


r13pad3


Variabeletikett: For/mot: Øke bompenger for dieselbil i din kommune.
Tekst før spørsmål: Den andre saken handler om dieselbiler.
Spørsmålstekst: Hva er din holdning til å øke bompenger for dieselbiler i din kommune?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg er for en økning av bompenger for dieselbiler 705 24.4% 0.24402908
2 Jeg er mot en økning av bompenger for dieselbiler 2101 72.7% 0.72724126
97 Ikke svart 83 2.9% 0.02872966
98 Ikke spurt 4320 NA


r13pad4


Variabeletikett: Hvor viktig er saken om økte bompenger for dieselbiler for deg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig er saken om økte bompenger for dieselbiler for deg?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r13group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 487 16.9% 0.16857044
2 Viktig 776 26.9% 0.26860505
3 Noe viktig 754 26.1% 0.26098996
4 Lite viktig 610 21.1% 0.21114573
5 Ikke viktig i det hele tatt 201 7% 0.06957425
97 Ikke svart 61 2.1% 0.02111457
98 Ikke spurt 4320 NA


r13pad6_ran


Variabeletikett: [Velger tilfeldig om respondenten skal få r13pad6a, r13pad7a og r13pad8a, eller r13pad6b, r13pad7b og r13pad8b. . Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig om respondenten skal få r13pad6a, r13pad7a og r13pad8a, eller r13pad6b, r13pad7b og r13pad8b. Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2843] [Ugyldige:4366] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Respondent får R13PAD6A, R13PAD7A og R13PAD8A 1483 52.2% 0.5216321
2 Respondent får R13PAD6B, R13PAD7B og R13PAD8B 1360 47.8% 0.4783679
Sysmiss 4366 NA


r13pad5_sak


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig sakstype til en tenkt situasjon som presenteres for respondenten. Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig sakstype til en tenkt situasjon som presenteres for respondenten. Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2843] [Ugyldige:4366] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 tigging på gatene skal forbys eller tillates i kommunen i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for et forbud («Ja»-siden), mens andre innbyggere er sterkt mot et forbud («Nei»-siden). Noen partier foreslår et forbud 1431 50.3% 0.5033415
2 dieselbiler skal betale en økt bompengeavgift i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for en slik økning ("Ja- siden"), mens andre er sterkt mot en økning ("Nei"-siden). Noen partier foreslår en slik bompengeøkning for 1412 49.7% 0.4966585
Sysmiss 4366 NA


r13pad5_utfall


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig utfall av saken, i en tenkt situasjon som presenteres for respondenten. Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig utfall av saken, i en tenkt situasjon som presenteres for respondenten. Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2843] [Ugyldige:4366] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja-siden vant avstemmingen 1421 50% 0.4998241
2 Nei-siden vant avstemmingen 1422 50% 0.5001759
Sysmiss 4366 NA


r13pad5_vinnermargin


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig hvor stor vinnermargin som avgjorde utfallet av saken, i en tenkt situasjon som presenteres for respondenten. Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig hvor stor vinnermargin som avgjorde utfallet av saken, i en tenkt situasjon som presenteres for respondenten. Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2843] [Ugyldige:4366] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 . 974 34.3% 0.3425958
2 med et knapt flertall. 921 32.4% 0.3239536
3 med et stort flertall. 948 33.3% 0.3334506
Sysmiss 4366 NA


r13pad5_vinner


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig hvordan vinneren reagerer, i en tenkt situasjon som presenteres for respondenten. Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig hvordan vinneren reagerer, i en tenkt situasjon som presenteres for respondenten. Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2843] [Ugyldige:4366] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [BLANK] 1391 48.9% 0.4892719
2 Etter avgjørelsen sier en politiker på vinnersiden at det var en god avgjørelse og at fornuften seiret. 1452 51.1% 0.5107281
Sysmiss 4366 NA


r13pad5_avsender


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig uttalelse fra part som er uenig i utfall, i en tenkt situasjon som presenteres for respondenten. Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig uttalelse fra part som er uenig i utfall, i en tenkt situasjon som presenteres for respondenten. Randomiserer dersom r13group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2843] [Ugyldige:4366] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [BLANK] 368 12.9% 0.1294407
2 Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. 428 15.1% 0.1505452
3 Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter. 425 14.9% 0.1494900
4 Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man 408 14.4% 0.1435104
5 Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. 402 14.1% 0.1413999
6 Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter. 397 14% 0.1396412
7 Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man. 415 14.6% 0.1459726
Sysmiss 4366 NA


r13pad6a


Variabeletikett: Tekstalternativer: Hvor rettferdig var måten avgjørelsen ble tatt på?
Tekst før spørsmål:

Under har vi beskrevet en tenkt situasjon. Vennligst les igjennom situasjonen nøye og ta så stilling til de tre påfølgende spørsmålene.

Se for deg at din kommune skal bestemme om [tigging på gatene skal forbys eller tillates i kommunen i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for et forbud («Ja»-siden), mens andre innbyggere er sterkt mot et forbud («Nei»-siden). Noen partier foreslår et forbud mot tigging./dieselbiler skal betale en økt bompengeavgift i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for en slik økning (“Ja-siden”), mens andre er sterkt mot en økning (“Nei”-siden). Noen partier foreslår en slik bompengeøkning for dieselbiler.] Avgjørelsen blir tatt i kommunestyret, og følger vanlig prosedyre. Forslaget debatteres først i kommunestyret, hvor alle representantene får anledning til å uttrykke sin mening og argumenter om saken. Debatten er offentlig, og journalister er tilstede for å rapportere om debatten.

Til slutt stemmer politikerne over saken.

[Ja-siden vant avstemmingen/Nei-siden vant avstemmingen] [./med et knapt flertall./med et stort flertall.] [[BLANK]/Etter avgjørelsen sier en politiker på vinnersiden at det var en god avgjørelse og at fornuften seiret.] [[BLANK]/Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man.]
Spørsmålstekst: Hva syns du om måten beslutningen ble fattet på?
Teknisk beskrivelse: [Del av conjoint-eksperiment. En tenkt situasjon presenteres for respondenten. Den tenkte situasjonen har ulike egenskaper basert på bakgrunnsvariablene r13pad5_sak - r13pad5_avsender. Spurt dersom r13group = 2 eller 4 og r13pad6_ran = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært rettferdig 251 16.9% 0.16925152
2 Rettferdig 864 58.3% 0.58260283
3 Noe rettferdig 204 13.8% 0.13755900
4 Lite rettferdig 85 5.7% 0.05731625
5 Ikke rettferdig i det hele tatt 46 3.1% 0.03101821
97 Ikke svart 33 2.2% 0.02225219
98 Ikke spurt 5726 NA


r13pad6b


Variabeletikett: Skalaalternativer: Hvor rettferdig var måten avgjørelsen ble tatt på.
Tekst før spørsmål:

Under har vi beskrevet en tenkt situasjon. Vennligst les igjennom situasjonen nøye og ta så stilling til de tre påfølgende spørsmålene.

Se for deg at din kommune skal bestemme om [tigging på gatene skal forbys eller tillates i kommunen i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for et forbud («Ja»-siden), mens andre innbyggere er sterkt mot et forbud («Nei»-siden). Noen partier foreslår et forbud mot tigging./dieselbiler skal betale en økt bompengeavgift i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for en slik økning (“Ja-siden”), mens andre er sterkt mot en økning (“Nei”-siden). Noen partier foreslår en slik bompengeøkning for dieselbiler.] Avgjørelsen blir tatt i kommunestyret, og følger vanlig prosedyre. Forslaget debatteres først i kommunestyret, hvor alle representantene får anledning til å uttrykke sin mening og argumenter om saken. Debatten er offentlig, og journalister er tilstede for å rapportere om debatten.

Til slutt stemmer politikerne over saken.

[Ja-siden vant avstemmingen/Nei-siden vant avstemmingen] [./med et knapt flertall./med et stort flertall.] [[BLANK]/Etter avgjørelsen sier en politiker på vinnersiden at det var en god avgjørelse og at fornuften seiret.] [[BLANK]/Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man.]
Spørsmålstekst: Hva syns du om måten beslutningen ble fattet på?
Tekst etter spørsmål: Vennligst svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er mest rettferdig, og 5 er ikke rettferdig.
Teknisk beskrivelse: [Del av conjoint-eksperiment. En tenkt situasjon presenteres for respondenten. Den tenkte situasjonen har ulike egenskaper basert på bakgrunnsvariablene r13pad5_sak - r13pad5_avsender. Spurt dersom r13group = 2 eller 4 og r13pad6_ran = 2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 Mest rettferdig 584 42.9% 0.42941176
2 2 413 30.4% 0.30367647
3 3 223 16.4% 0.16397059
4 4 62 4.6% 0.04558824
5 5 Ikke rettferdig 55 4% 0.04044118
97 Ikke svart 23 1.7% 0.01691176
98 Ikke spurt 5849 NA


r13pad7a


Variabeletikett: Tekstalternativer: Hvor rimelig syns du beslutningen var.
Tekst før spørsmål:

Under har vi beskrevet en tenkt situasjon. Vennligst les igjennom situasjonen nøye og ta så stilling til de tre påfølgende spørsmålene.

Se for deg at din kommune skal bestemme om [tigging på gatene skal forbys eller tillates i kommunen i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for et forbud («Ja»-siden), mens andre innbyggere er sterkt mot et forbud («Nei»-siden). Noen partier foreslår et forbud mot tigging./dieselbiler skal betale en økt bompengeavgift i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for en slik økning (“Ja-siden”), mens andre er sterkt mot en økning (“Nei”-siden). Noen partier foreslår en slik bompengeøkning for dieselbiler.] Avgjørelsen blir tatt i kommunestyret, og følger vanlig prosedyre. Forslaget debatteres først i kommunestyret, hvor alle representantene får anledning til å uttrykke sin mening og argumenter om saken. Debatten er offentlig, og journalister er tilstede for å rapportere om debatten.

Til slutt stemmer politikerne over saken. [Ja-siden vant avstemmingen/Nei-siden vant avstemmingen] [./med et knapt flertall./med et stort flertall.] [[BLANK]/Etter avgjørelsen sier en politiker på vinnersiden at det var en god avgjørelse og at fornuften seiret.] [[BLANK]/Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man.]
Spørsmålstekst: Hvor rimelig syns du beslutningen var?
Teknisk beskrivelse: [Del av conjoint-eksperiment. En tenkt situasjon presenteres for respondenten. Den tenkte situasjonen har ulike egenskaper basert på bakgrunnsvariablene r13pad5_sak - r13pad5_avsender. Spurt dersom r13group = 2 eller 4 og r13pad6_ran = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært rimelig 182 12.3% 0.12272421
2 Rimelig 719 48.5% 0.48482805
3 Noe rimelig 247 16.7% 0.16655428
4 Lite rimelig 207 14% 0.13958193
5 Ikke rimelig i det hele tatt 90 6.1% 0.06068780
97 Ikke svart 38 2.6% 0.02562374
98 Ikke spurt 5726 NA


r13pad7b


Variabeletikett: Skalaalternativer: Hvor rimelig syns du beslutningen var.
Tekst før spørsmål:

Under har vi beskrevet en tenkt situasjon. Vennligst les igjennom situasjonen nøye og ta så stilling til de tre påfølgende spørsmålene.

Se for deg at din kommune skal bestemme om [tigging på gatene skal forbys eller tillates i kommunen i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for et forbud («Ja»-siden), mens andre innbyggere er sterkt mot et forbud («Nei»-siden). Noen partier foreslår et forbud mot tigging./dieselbiler skal betale en økt bompengeavgift i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for en slik økning (“Ja-siden”), mens andre er sterkt mot en økning (“Nei”-siden). Noen partier foreslår en slik bompengeøkning for dieselbiler.] Avgjørelsen blir tatt i kommunestyret, og følger vanlig prosedyre. Forslaget debatteres først i kommunestyret, hvor alle representantene får anledning til å uttrykke sin mening og argumenter om saken. Debatten er offentlig, og journalister er tilstede for å rapportere om debatten.

Til slutt stemmer politikerne over saken. [Ja-siden vant avstemmingen/Nei-siden vant avstemmingen] [./med et knapt flertall./med et stort flertall.] [[BLANK]/Etter avgjørelsen sier en politiker på vinnersiden at det var en god avgjørelse og at fornuften seiret.] [[BLANK]/Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man.]
Spørsmålstekst: Hvor rimelig syns du beslutningen var?
Tekst etter spørsmål: Vennligst svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er mest rimelig, og 5 er ikke rimelig.
Teknisk beskrivelse: [Del av conjoint-eksperiment. En tenkt situasjon presenteres for respondenten. Den tenkte situasjonen har ulike egenskaper basert på bakgrunnsvariablene r13pad5_sak - r13pad5_avsender. Spurt dersom r13group = 2 eller 4 og r13pad6_ran = 2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 Mest rimelig 430 31.6% 0.31617647
2 2 363 26.7% 0.26691176
3 3 313 23% 0.23014706
4 4 123 9% 0.09044118
5 5 Ikke rimelig 98 7.2% 0.07205882
97 Ikke svart 33 2.4% 0.02426471
98 Ikke spurt 5849 NA


r13pad8a


Variabeletikett: Tekstalternativer: Hvor villig er du til å akseptere avgjørelsen.
Tekst før spørsmål:

Under har vi beskrevet en tenkt situasjon. Vennligst les igjennom situasjonen nøye og ta så stilling til de tre påfølgende spørsmålene.

Se for deg at din kommune skal bestemme om [tigging på gatene skal forbys eller tillates i kommunen i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for et forbud («Ja»-siden), mens andre innbyggere er sterkt mot et forbud («Nei»-siden). Noen partier foreslår et forbud mot tigging./dieselbiler skal betale en økt bompengeavgift i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for en slik økning (“Ja-siden”), mens andre er sterkt mot en økning (“Nei”-siden). Noen partier foreslår en slik bompengeøkning for dieselbiler.] Avgjørelsen blir tatt i kommunestyret, og følger vanlig prosedyre. Forslaget debatteres først i kommunestyret, hvor alle representantene får anledning til å uttrykke sin mening og argumenter om saken. Debatten er offentlig, og journalister er tilstede for å rapportere om debatten.

Til slutt stemmer politikerne over saken. [Ja-siden vant avstemmingen/Nei-siden vant avstemmingen] [./med et knapt flertall./med et stort flertall.] [[BLANK]/Etter avgjørelsen sier en politiker på vinnersiden at det var en god avgjørelse og at fornuften seiret.] [[BLANK]/Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man.]
Spørsmålstekst: Når du tenker på utfallet av beslutningen, hvor villig er du til å akseptere avgjørelsen?
Teknisk beskrivelse: [Del av conjoint-eksperiment. En tenkt situasjon presenteres for respondenten. Den tenkte situasjonen har ulike egenskaper basert på bakgrunnsvariablene r13pad5_sak - r13pad5_avsender. Spurt dersom r13group = 2 eller 4 og r13pad6_ran = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært villig 294 19.8% 0.19824680
2 Villig 740 49.9% 0.49898854
3 Noe villig 232 15.6% 0.15643965
4 Lite villig 138 9.3% 0.09305462
5 Ikke villig i det hele tatt 47 3.2% 0.03169252
97 Ikke svart 32 2.2% 0.02157788
98 Ikke spurt 5726 NA


r13pad8b


Variabeletikett: Skalaalternativer: Hvor villig er du til å akseptere avgjørelsen.
Tekst før spørsmål:

Under har vi beskrevet en tenkt situasjon. Vennligst les igjennom situasjonen nøye og ta så stilling til de tre påfølgende spørsmålene.

Se for deg at din kommune skal bestemme om [tigging på gatene skal forbys eller tillates i kommunen i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for et forbud («Ja»-siden), mens andre innbyggere er sterkt mot et forbud («Nei»-siden). Noen partier foreslår et forbud mot tigging./dieselbiler skal betale en økt bompengeavgift i framtiden. Dette er en kontroversiell avgjørelse. Noen innbyggere er sterkt for en slik økning (“Ja-siden”), mens andre er sterkt mot en økning (“Nei”-siden). Noen partier foreslår en slik bompengeøkning for dieselbiler.] Avgjørelsen blir tatt i kommunestyret, og følger vanlig prosedyre. Forslaget debatteres først i kommunestyret, hvor alle representantene får anledning til å uttrykke sin mening og argumenter om saken. Debatten er offentlig, og journalister er tilstede for å rapportere om debatten.

Til slutt stemmer politikerne over saken. [Ja-siden vant avstemmingen/Nei-siden vant avstemmingen] [./med et knapt flertall./med et stort flertall.] [[BLANK]/Etter avgjørelsen sier en politiker på vinnersiden at det var en god avgjørelse og at fornuften seiret.] [[BLANK]/Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lederen for et av partiene som var mot beslutningen sier at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil. /Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det var en rettferdig kamp hvor begge sidene hadde anledning til å argumentere for sine synspunkter./Lokalavisen - som var mot avgjørelsen - skriver i en lederartikkel at de er skuffet og at avgjørelsen var feil, men at det er slik det er å leve i et demokrati. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man.]
Spørsmålstekst: Når du tenker på utfallet av beslutningen, hvor villig er du til å akseptere avgjørelsen?
Tekst etter spørsmål: Vennligst svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er mest villig, og 5 er ikke villig.
Teknisk beskrivelse: [Del av conjoint-eksperiment. En tenkt situasjon presenteres for respondenten. Den tenkte situasjonen har ulike egenskaper basert på bakgrunnsvariablene r13pad5_sak - r13pad5_avsender. Spurt dersom r13group = 2 eller 4 og r13pad6_ran = 2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:7209] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 Mest villig 571 42% 0.41985294
2 2 397 29.2% 0.29191176
3 3 216 15.9% 0.15882353
4 4 77 5.7% 0.05661765
5 5 Ikke villig 72 5.3% 0.05294118
97 Ikke svart 27 2% 0.01985294
98 Ikke spurt 5849 NA


r13polkom6_parti


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig partipreferanse til person som skriver et tenkt innlegg på sosiale medier. Randomiserer dersom r13group = 1]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig partipreferanse til person som skriver et tenkt innlegg på sosiale medier. Randomiserer dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1446] [Ugyldige:5763] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 155 10.7% 0.1071923
2 Sosialistisk Venstreparti 166 11.5% 0.1147994
3 Arbeiderpartiet 157 10.9% 0.1085754
4 Senterpartiet 151 10.4% 0.1044260
5 Miljøpartiet de Grønne 181 12.5% 0.1251729
6 Venstre 165 11.4% 0.1141079
7 Kristelig Folkeparti 150 10.4% 0.1037344
8 Høyre 149 10.3% 0.1030429
9 Fremskrittspartiet 172 11.9% 0.1189488
Sysmiss 5763 NA


r13polkom6_kilde


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kilde til debattartikkel som person deler i et tenkt innlegg på sosiale medier. Randomiserer dersom r13group = 1]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kilde til debattartikkel som person deler i et tenkt innlegg på sosiale medier. Randomiserer dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1446] [Ugyldige:5763] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 NRK.no 369 25.5% 0.2551867
2 Aftenposten.no 349 24.1% 0.2413555
3 VG.no 359 24.8% 0.2482711
4 TV2.no 369 25.5% 0.2551867
Sysmiss 5763 NA


r13polkom6_omtale


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig personen sin egen omtale av debattartikkel som person deler i et tenkt innlegg på sosiale medier. Randomiserer dersom r13group = 1]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig personen sin egen omtale av debattartikkel som person deler i et tenkt innlegg på sosiale medier. Randomiserer dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1446] [Ugyldige:5763] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 . 511 35.3% 0.3533887
2 og har skrevet en negativ omtale av debattartikkelen. 455 31.5% 0.3146611
3 og har skrevet en positiv omtale av debattartikkelen. 480 33.2% 0.3319502
Sysmiss 5763 NA


r13polkom6_overskrift


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig overskrift til debattartikkel som person deler i et tenkt innlegg på sosiale medier. Randomiserer dersom r13group = 1]
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig overskrift til debattartikkel som person deler i et tenkt innlegg på sosiale medier. Randomiserer dersom r13group = 1]
Tekniske egenskaper: