Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 14

v-101 - 2020-08-28

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitet i Bergen
Stefan Dahlberg Koordinator, UiB
Erla Løvseth UiB
Sveinung Arnesen NORCE
Hege Høivik Bye UiB
Endre Tvinnereim NORCE
Yvette Peters UiB
Lise Bjånesøy UiB
Erik Knudsen UiB
Gisela Böhm UiB

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt fem runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1). I runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3). I runde 8 ble det rekruttert 4245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8). I runde 11 ble det rekruttert 2069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11). I runde 14 ble det rekruttert 2036 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 14).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. Ellers var utvalgsprosedyren i runde 8 lik som i runde 1 og 3. I runde 11 ble det gjort et tilsvarende utrekk på 14 000 personer. I runde 14 ble det også gjort et uttrekk på 14 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry gjennomførte uttrekket for Norsk Medborgerpanel etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

14 000 nordmenn over 18 år var tilfeldig trukket fra registeret. Listen bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering.

Rekruttering av nye medlemmer til panelet ble gjennomført i flere trinn.

Først ble et invitasjonsbrev sendt ut til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningslinjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerne, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerne sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (15 minutter).

For å maksimere rekrutteringsraten er det brukt et insentiv i form av et reisegavekort. Verdien på reisegavekortet er 25 000 NOK. For å delta i trekningen av reisegavekortet er det stilt som krav at e-postadressen er oppgitt. Informasjon om lotteriet er inkludert i all korrespondanse med respondentene.

Invitasjonsbrevet ble postlagt 15. januar 2019. En påminnelse gikk til de respondentene som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Nye respondenter mottok kun én påminnelse, enten via et postkort eller en tekstmelding. Tekstmeldingen ble sendt til respondenter under 60 år. Postkortet ble sendt til respondenter over 60 år og til dem uten registrert mobilnummer. Respondentene ble oppfordret til å delta i Norsk Medborgerpanel med henvisning til invitasjonsbrevet. Påminnelseskortet ble postlagt 22. januar 2019. Innloggingskoden var også gitt i påminnelseskortet. Tekstmeldingen ble sendt ut 24. januar 2019. Tekstmeldingen inneholdt både en innloggingskode og en direktelenke til undersøkelsen.

Datainnsamling blant gamle panelmedlemmer ble gjort parallellt med rekrutteringen av nye respondenter. Invitasjonse-post ble sendt ut 15. januar 2019. Første, andre og tredje påminnelse ble sendt til respondentenes e-post, på henholdsvis den 23. januar, 28. januar og 1. februar 2019. Panelmedlemmer med et registerert mobilnummer mottok siste påminnelse i form av en tekstmelding.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. 3,3 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-08-28 NA Revised release of round 14
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 14
NA 2020-06-10 r14bk21_kodet Value changed from 12 (unassigned) to 6 (other)
NA 2019-08-12 r14pktilfreds1 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-08-12 r14pktilfreds3 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-08-12 r14pktilfreds4 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-04-01 r14bk33_kodet Added variable based on r14bk33.
NA 2019-04-01 r14bk21_kodet Added variable based on r14bk21.
NA 2019-04-01 r14bk26_kodet Added variable based on r14bk26.
NA 2019-04-01 r14bk27_kodet Added variable based on r14bk27.
NA 2019-04-01 r14pk43_1_kodet Added variable based on r14bk43_1.
NA 2019-04-01 r14pk43_2_kodet Added variable based on r14bk43_2.
NA 2019-04-01 r14p_moved Added new variable.
NA 2019-03-27 r14bk40_recode Added variable based on r14k40.
v-100 2019-02-27 NA Initial release of round 14


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 14 - v-101.sav
# Enheter 8979
# Variabler 150


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format. ]
Teknisk beskrivelse: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format. ]
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert. ]
Teknisk beskrivelse: [Runde da respondenten ble rekruttert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-14]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde1 1777 19.8% 0.1979062
3 Runde3 1930 21.5% 0.2149460
8 Runde8 1987 22.1% 0.2212941
11 Runde11 1249 13.9% 0.1391023
14 Runde14 2036 22.7% 0.2267513


r14browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent ]
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent ]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 annet 5897 65.7% 0.6567546
1 mobil 3082 34.3% 0.3432454


r14opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet ]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene. ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 6015 67% 0.669896425
2 Touch 2942 32.8% 0.327653414
3 Generisk 22 0.2% 0.002450161


r14advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc. ]
Teknisk beskrivelse: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14group


Variabeletikett: [Undergruppe i runde 14. Delvis randomisert. Nyrekrutterte tilhører gruppe 1. Respondenter rekruttert i runde 1 tilhører gruppe 4. Øvrige respondenter randomiseres inn i gruppe 2, 3 eller 4 (kun 12,5 % sannsynlighet for å bli randomisert inn i gruppe 4). ]
Teknisk beskrivelse: [Undergruppe i runde 14. Delvis randomisert. Ryrekrutterte tilhører gruppe 1. Respondenter rekruttert i runde 1 tilhører gruppe 4. Øvrige respondenter randomiseres inn i gruppe 2, 3 eller 4 (kun 12,5 % sannsynlighet for å bli randomisert inn i gruppe 4). ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 g1 2036 22.7% 0.2267513
2 g2 2307 25.7% 0.2569328
3 g3 2236 24.9% 0.2490255
4 g4 2400 26.7% 0.2672903


r14pk15_1


Variabeletikett: De fleste mennesker til å stole på/kan ikke være forsiktig nok med andre.
Spørsmålstekst: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Kan ikke være forsiktig nok 42 0.5% 0.004677581
1 1 58 0.6% 0.006459517
2 2 128 1.4% 0.014255485
3 3 301 3.4% 0.033522664
4 4 315 3.5% 0.035081858
5 5 820 9.1% 0.091324201
6 6 994 11.1% 0.110702751
7 7 2266 25.2% 0.252366633
8 8 2496 27.8% 0.277981958
9 9 1012 11.3% 0.112707428
10 10 – De fleste er til å stole på 523 5.8% 0.058247021
97 Ikke svart 24 0.3% 0.002672903


r14pk53


Variabeletikett: I hvilken grad har du tillit til norske politikere.
Spørsmålstekst: Generelt sett, i hvilken grad har du tillit til norske politikere?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 114 1.3% 0.012696291
2 I stor grad 2593 28.9% 0.288784943
3 I noen grad 4378 48.8% 0.487582136
4 I liten grad 1618 18% 0.180198240
5 Ikke i det hele tatt 261 2.9% 0.029067825
97 Ikke svart 15 0.2% 0.001670565


r14pk54


Variabeletikett: I hvilken grad har du tillit til norske nyhetsmedier.
Spørsmålstekst: I hvilken grad har du tillit til norske nyhetsmedier?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 375 4.2% 0.041764116
2 I stor grad 4188 46.6% 0.466421651
3 I noen grad 3512 39.1% 0.391134870
4 I liten grad 709 7.9% 0.078962022
5 Ikke i det hele tatt 128 1.4% 0.014255485
97 Ikke svart 67 0.7% 0.007461855


r14pk12


Variabeletikett: I hvilken grad har du tillit til Stortinget.
Spørsmålstekst: I hvilken grad har du tillit til Stortinget?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 1, 3 eller 4. Tilsvarer r14pad2, men uten “priming”. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 411 6.2% 0.061600719
2 I stor grad 2914 43.7% 0.436750600
3 I noen grad 2493 37.4% 0.373651079
4 I liten grad 699 10.5% 0.104766187
5 Ikke i det hele tatt 121 1.8% 0.018135492
97 Ikke svart 34 0.5% 0.005095923
98 Ikke spurt 2307 NA


r14pk9_1


Variabeletikett: Viktigste politiske sak for deg personlig: 1. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14pk9_2


Variabeletikett: Viktigste politiske sak for deg personlig: 2. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14pk9_3


Variabeletikett: Viktigste politiske sak for deg personlig: 3. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14pk43_1


Variabeletikett: Ville stemt dette partiet hvis kommunevalg i morgen.
Tekst før spørsmål: Til høsten skal det være kommune- og fylkestingsvalg.
Spørsmålstekst: Hvis det var kommunevalg i morgen, hva ville du stemt?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-15]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 292 3.3% 0.032520325
2 Høyre 1992 22.2% 0.221850986
3 Fremskrittspartiet 675 7.5% 0.075175409
4 Venstre 343 3.8% 0.038200245
5 Sosialistisk Venstreparti 744 8.3% 0.082860007
6 Senterpartiet 890 9.9% 0.099120169
7 Miljøpartiet De Grønne 475 5.3% 0.052901214
8 Arbeiderpartiet 2070 23.1% 0.230537922
9 Rødt 429 4.8% 0.047778149
10 Fellesliste 17 0.2% 0.001893307
11 Lokal liste 188 2.1% 0.020937744
12 Ville stemt blankt 251 2.8% 0.027954115
13 Ville ikke stemt 194 2.2% 0.021605969
14 Har ikke stemmerett 54 0.6% 0.006014033
15 Annet: 317 3.5% 0.035304600
97 Ikke svart 48 0.5% 0.005345807


r14pk43_1_15_other


Variabeletikett: Annet [R14PK43_1]. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Til høsten skal det være kommune- og fylkestingsvalg.
Spørsmålstekst: Hvis det var kommunevalg i morgen, hva ville du stemt?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14pk43_1_kodet


Variabeletikett: Ville stemt dette partiet hvis kommunevalg i morgen. [kodet]
Tekst før spørsmål: Til høsten skal det være kommune- og fylkestingsvalg.
Spørsmålstekst: Hvis det var kommunevalg i morgen, hva ville du stemt?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Denne variabelen inneholder verdiene til r14pk43_1 pluss kodede verdier fra r14pk43_1_15_other]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-15]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 292 3.3% 0.032520325
2 Høyre 1993 22.2% 0.221962357
3 Fremskrittspartiet 675 7.5% 0.075175409
4 Venstre 343 3.8% 0.038200245
5 Sosialistisk Venstreparti 744 8.3% 0.082860007
6 Senterpartiet 892 9.9% 0.099342911
7 Miljøpartiet De Grønne 475 5.3% 0.052901214
8 Arbeiderpartiet 2070 23.1% 0.230537922
9 Rødt 429 4.8% 0.047778149
10 Fellesliste 17 0.2% 0.001893307
11 Lokal liste 213 2.4% 0.023722018
12 Ville stemt blankt 251 2.8% 0.027954115
13 Ville ikke stemt 194 2.2% 0.021605969
14 Har ikke stemmerett 54 0.6% 0.006014033
15 Annet: 289 3.2% 0.032186212
97 Ikke svart 48 0.5% 0.005345807


r14pk43_2


Variabeletikett: Ville stemt dette partiet hvis fylkestingsvalg i morgen.
Spørsmålstekst: Og hva med fylkestingsvalget, hva ville du stemt dersom det var fylkestingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-15]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 286 3.2% 0.031852099
2 Høyre 1960 21.8% 0.218287114
3 Fremskrittspartiet 675 7.5% 0.075175409
4 Venstre 318 3.5% 0.035415971
5 Sosialistisk Venstreparti 743 8.3% 0.082748636
6 Senterpartiet 881 9.8% 0.098117830
7 Miljøpartiet De Grønne 456 5.1% 0.050785165
8 Arbeiderpartiet 2069 23% 0.230426551
9 Rødt 412 4.6% 0.045884842
10 Fellesliste 23 0.3% 0.002561532
11 Lokal liste 88 1% 0.009800646
12 Ville stemt blankt 289 3.2% 0.032186212
13 Ville ikke stemt 327 3.6% 0.036418309
14 Har ikke stemmerett 86 1% 0.009577904
15 Annet: 291 3.2% 0.032408954
97 Ikke svart 75 0.8% 0.008352823


r14pk43_2_15_other


Variabeletikett: Annet [R14PK43_2]. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Og hva med fylkestingsvalget, hva ville du stemt dersom det var fylkestingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14pk43_2_kodet


Variabeletikett: Ville stemt dette partiet hvis fylkestingsvalg i morgen. [kodet]
Spørsmålstekst: Og hva med fylkestingsvalget, hva ville du stemt dersom det var fylkestingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt. ]

[Denne variabelen inneholder verdiene til r14pk43_2 pluss kodede verdier fra r14pk43_2_15_other]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-15]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 286 3.2% 0.031852099
2 Høyre 1960 21.8% 0.218287114
3 Fremskrittspartiet 675 7.5% 0.075175409
4 Venstre 318 3.5% 0.035415971
5 Sosialistisk Venstreparti 743 8.3% 0.082748636
6 Senterpartiet 881 9.8% 0.098117830
7 Miljøpartiet De Grønne 456 5.1% 0.050785165
8 Arbeiderpartiet 2069 23% 0.230426551
9 Rødt 412 4.6% 0.045884842
10 Fellesliste 23 0.3% 0.002561532
11 Lokal liste 96 1.1% 0.010691614
12 Ville stemt blankt 289 3.2% 0.032186212
13 Ville ikke stemt 327 3.6% 0.036418309
14 Har ikke stemmerett 87 1% 0.009689275
15 Annet: 282 3.1% 0.031406615
97 Ikke svart 75 0.8% 0.008352823


r14pk204


Variabeletikett: Ville stemt dette partiet hvis stortingsvalg i morgen.
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-13]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 288 3.2% 0.032074841
2 Høyre 1950 21.7% 0.217173405
3 Fremskrittspartiet 772 8.6% 0.085978394
4 Venstre 314 3.5% 0.034970487
5 Sosialistisk Venstreparti 750 8.4% 0.083528233
6 Senterpartiet 890 9.9% 0.099120169
7 Miljøpartiet De Grønne 424 4.7% 0.047221294
8 Arbeiderpartiet 2180 24.3% 0.242788729
9 Rødt 469 5.2% 0.052232988
10 Ville ikke stemt 152 1.7% 0.016928388
11 Ville stemt blankt 251 2.8% 0.027954115
12 Har ikke stemmerett 222 2.5% 0.024724357
13 Annet: 253 2.8% 0.028176857
97 Ikke svart 64 0.7% 0.007127743


r14pk204_13_other


Variabeletikett: Annet [R14PK204]. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14pk8_1


Variabeletikett: Plassering på politisk venstre-høyreskala.
Tekst før spørsmål: I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk.
Spørsmålstekst: Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 - Venstresiden 110 1.2% 0.01225081
2 1 370 4.1% 0.04120726
3 2 1024 11.4% 0.11404388
4 3 1378 15.3% 0.15346921
5 4 1071 11.9% 0.11927832
6 5 1398 15.6% 0.15569663
7 6 944 10.5% 0.10513420
8 7 1161 12.9% 0.12930170
9 8 946 10.5% 0.10535694
10 9 293 3.3% 0.03263170
11 10 - Høyresiden 194 2.2% 0.02160597
97 Ikke svart 90 1% 0.01002339


r14pk6_1


Variabeletikett: Liker/Misliker: Kristelig Folkeparti.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1558 17.4% 0.173515982
2 Misliker mye 1917 21.3% 0.213498162
3 Misliker noe 2241 25% 0.249582359
4 Verken misliker eller liker 1387 15.4% 0.154471545
5 Liker noe 1232 13.7% 0.137209043
6 Liker mye 408 4.5% 0.045439359
7 Liker svært mye 84 0.9% 0.009355162
97 Ikke svart 152 1.7% 0.016928388


r14pk6_2


Variabeletikett: Liker/Misliker: Høyre.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 488 5.4% 0.05434904
2 Misliker mye 1278 14.2% 0.14233211
3 Misliker noe 1695 18.9% 0.18877381
4 Verken misliker eller liker 1049 11.7% 0.11682815
5 Liker noe 2041 22.7% 0.22730816
6 Liker mye 1857 20.7% 0.20681590
7 Liker svært mye 421 4.7% 0.04688718
97 Ikke svart 150 1.7% 0.01670565


r14pk6_3


Variabeletikett: Liker/Misliker: Fremskrittspartiet.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 2847 31.7% 0.31707317
2 Misliker mye 1713 19.1% 0.19077848
3 Misliker noe 1195 13.3% 0.13308832
4 Verken misliker eller liker 752 8.4% 0.08375097
5 Liker noe 1313 14.6% 0.14623009
6 Liker mye 777 8.7% 0.08653525
7 Liker svært mye 233 2.6% 0.02594944
97 Ikke svart 149 1.7% 0.01659428


r14pk6_4


Variabeletikett: Liker/Misliker: Venstre.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 898 10% 0.10001114
2 Misliker mye 1447 16.1% 0.16115380
3 Misliker noe 2053 22.9% 0.22864462
4 Verken misliker eller liker 2057 22.9% 0.22909010
5 Liker noe 1779 19.8% 0.19812897
6 Liker mye 503 5.6% 0.05601960
7 Liker svært mye 72 0.8% 0.00801871
97 Ikke svart 170 1.9% 0.01893307


r14pk6_5


Variabeletikett: Liker/Misliker: Sosialistisk Venstreparti.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1154 12.9% 0.12852211
2 Misliker mye 1440 16% 0.16037421
3 Misliker noe 1497 16.7% 0.16672235
4 Verken misliker eller liker 1553 17.3% 0.17295913
5 Liker noe 1681 18.7% 0.18721461
6 Liker mye 1149 12.8% 0.12796525
7 Liker svært mye 325 3.6% 0.03619557
97 Ikke svart 180 2% 0.02004678


r14pk6_6


Variabeletikett: Liker/Misliker: Senterpartiet.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 530 5.9% 0.05902662
2 Misliker mye 928 10.3% 0.10335227
3 Misliker noe 1661 18.5% 0.18498719
4 Verken misliker eller liker 2221 24.7% 0.24735494
5 Liker noe 2204 24.5% 0.24546163
6 Liker mye 1012 11.3% 0.11270743
7 Liker svært mye 244 2.7% 0.02717452
97 Ikke svart 179 2% 0.01993540


r14pk6_7


Variabeletikett: Liker/Misliker: Miljøpartiet De Grønne.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1588 17.7% 0.17685711
2 Misliker mye 1316 14.7% 0.14656421
3 Misliker noe 1440 16% 0.16037421
4 Verken misliker eller liker 1441 16% 0.16048558
5 Liker noe 1947 21.7% 0.21683929
6 Liker mye 881 9.8% 0.09811783
7 Liker svært mye 203 2.3% 0.02260831
97 Ikke svart 163 1.8% 0.01815347


r14pk6_8


Variabeletikett: Liker/Misliker: Arbeiderpartiet.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 422 4.7% 0.04699855
2 Misliker mye 750 8.4% 0.08352823
3 Misliker noe 1513 16.9% 0.16850429
4 Verken misliker eller liker 1318 14.7% 0.14678695
5 Liker noe 2505 27.9% 0.27898430
6 Liker mye 1925 21.4% 0.21438913
7 Liker svært mye 407 4.5% 0.04532799
97 Ikke svart 139 1.5% 0.01548057


r14pk6_9


Variabeletikett: Liker/Misliker: Rødt.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1858 20.7% 0.20692727
2 Misliker mye 1497 16.7% 0.16672235
3 Misliker noe 1279 14.2% 0.14244348
4 Verken misliker eller liker 1611 17.9% 0.17941864
5 Liker noe 1479 16.5% 0.16471767
6 Liker mye 809 9% 0.09009912
7 Liker svært mye 258 2.9% 0.02873371
97 Ikke svart 188 2.1% 0.02093774


r14bk35


Variabeletikett: Beskrivelse som passer best for området du bor i.
Spørsmålstekst: Hvilken beskrivelse passer best på området du bor i?
Tekst etter spørsmål: Vi tenker her på norske forhold.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 En storby 2060 22.9% 0.229424212
2 En forstad eller utkanten av en storby 2026 22.6% 0.225637599
3 En liten eller mellomstor by 2407 26.8% 0.268069941
4 Et bygdesentrum 1496 16.7% 0.166610981
5 Et spredtbygd strøk 963 10.7% 0.107250251
97 Ikke svart 27 0.3% 0.003007016


r14pkby2


Variabeletikett: Nærmiljøet mer trygt eller utrygt de siste par årene.
Tekst før spørsmål: Tenk på nærmiljøet ditt og hvordan det har utviklet seg de siste par årene.
Spørsmålstekst: Hvor mye tryggere eller mer utrygt har det blitt?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mye tryggere 157 1.7% 0.017485243
2 Noe tryggere 672 7.5% 0.074841296
3 Ingen endring i tryggheten 6177 68.8% 0.687938523
4 Noe mer utrygt 1744 19.4% 0.194230983
5 Mye mer utrygt 167 1.9% 0.018598953
97 Ikke svart 62 0.7% 0.006905001


r14kmb_1


Variabeletikett: Opplevd flom der du bor i løpet av det siste året.
Spørsmålstekst: Har du i løpet av det siste året opplevd flom i nærheten av der du bor?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 4 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Nei 2055 85.6% 0.85625000
2 Ja, jeg ble direkte påvirket - for eksempel ved skade på personlig eiendom, strømbrudd, mistet internett 43 1.8% 0.01791667
3 Ja, men jeg ble ikke direkte påvirket 293 12.2% 0.12208333
97 Ikke svart 9 0.4% 0.00375000
98 Ikke spurt 6579 NA


r14kmb_2_1


Variabeletikett: Hvor sannsynlig at klimaendringer bidro til flom der du bor.
Spørsmålstekst: Hvor sannsynlig tror du det er at klimaendringer bidro til flom i nærheten av der du bor?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 4 og r14kmb_1 = 2 eller 3 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Svært usannsynlig 19 5.7% 0.05654762
2 2 40 11.9% 0.11904762
3 3 24 7.1% 0.07142857
4 4 67 19.9% 0.19940476
5 5 89 26.5% 0.26488095
6 6 56 16.7% 0.16666667
7 7 - Svært sannsynlig 40 11.9% 0.11904762
97 Ikke svart 1 0.3% 0.00297619
98 Ikke spurt 8643 NA


r14pktilfreds1


Variabeletikett: Hvor tilfreds med livet.
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 2800 31.2% 0.311838735
2 Tilfreds 4873 54.3% 0.542710770
3 Noe tilfreds 1033 11.5% 0.115046219
4 Lite tilfreds 204 2.3% 0.022719679
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 38 0.4% 0.004232097
97 Ikke svart 31 0.3% 0.003452500


r14pk_egeninnsats


Variabeletikett: Enig/Uenig: Folk bør arbeide hardt for å komme seg opp og fram uten å regne med hjelp fra andre.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Folk bør arbeide hardt for å komme seg opp og frem ved egen innsats uten å regne med hjelp fra andre.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 2 eller 3 eller 4 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 586 8.4% 0.084401556
2 Enig 1889 27.2% 0.272072591
3 Noe enig 2358 34% 0.339622642
4 Verken enig eller uenig 669 9.6% 0.096356042
5 Noe uenig 867 12.5% 0.124873974
6 Uenig 431 6.2% 0.062076912
7 Svært uenig 117 1.7% 0.016851505
97 Ikke svart 26 0.4% 0.003744779
98 Ikke spurt 2036 NA


r14pkmeme21


Variabeletikett: Enig/Uenig: Kvinners eget ansvar å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet.
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i at det er kvinners eget ansvar å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 174 1.9% 0.019378550
2 Enig 426 4.7% 0.047444036
3 Noe enig 1480 16.5% 0.164829046
4 Verken enig eller uenig 883 9.8% 0.098340572
5 Noe uenig 1141 12.7% 0.127074284
6 Uenig 2632 29.3% 0.293128411
7 Svært uenig 2197 24.5% 0.244682036
97 Ikke svart 46 0.5% 0.005123065


r14pk14


Variabeletikett: Enig/Uenig: Politikken er så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:
Spørsmålstekst: Politikken er i blant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 392 4.4% 0.043657423
2 Enig 1088 12.1% 0.121171623
3 Noe enig 2734 30.4% 0.304488250
4 Verken enig eller uenig 909 10.1% 0.101236218
5 Noe uenig 1137 12.7% 0.126628801
6 Uenig 2004 22.3% 0.223187437
7 Svært uenig 668 7.4% 0.074395812
97 Ikke svart 47 0.5% 0.005234436


r14pk13


Variabeletikett: I hvilken grad gir det politiske systemet i Norge folk som deg innflytelse på myndighetene.
Spørsmålstekst: I hvilken grad vil du si at det politiske systemet i Norge gir folk som deg innflytelse på det myndighetene gjør?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 79 0.9% 0.008798307
2 I stor grad 958 10.7% 0.106693396
3 I noen grad 3929 43.8% 0.437576568
4 I liten grad 3236 36% 0.360396481
5 Ikke i det hele tatt 711 7.9% 0.079184764
97 Ikke svart 66 0.7% 0.007350484


r14pk1


Variabeletikett: Hvor interessert er du i politikk.
Spørsmålstekst: Generelt sett, hvor interessert er du i politikk?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært interessert 1137 12.7% 0.126628801
2 Interessert 4007 44.6% 0.446263504
3 Noe interessert 2897 32.3% 0.322641720
4 Lite interessert 733 8.2% 0.081634926
5 Ikke interessert 147 1.6% 0.016371534
97 Ikke svart 58 0.6% 0.006459517


r14pktilfreds3


Variabeletikett: Hvor tilfreds med dagens regjering i Norge.
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 212 2.4% 0.023610647
2 Tilfreds 2118 23.6% 0.235883729
3 Noe tilfreds 2682 29.9% 0.298696960
4 Lite tilfreds 2563 28.5% 0.285443813
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 1318 14.7% 0.146786947
97 Ikke svart 86 1% 0.009577904


r14pktilfreds4


Variabeletikett: Hvor tilfreds med måten demokratiet fungerer på i Norge.
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 955 10.6% 0.10635928
2 Tilfreds 4300 47.9% 0.47889520
3 Noe tilfreds 2514 28% 0.27998664
4 Lite tilfreds 892 9.9% 0.09934291
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 218 2.4% 0.02427887
97 Ikke svart 100 1.1% 0.01113710


r14pk102


Variabeletikett: Hvor positiv eller negativ til norsk medlemskap i EU.
Spørsmålstekst: Hvor positiv eller negativ er du til norsk medlemskap i EU?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 2 eller 3 eller 4 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært positiv 295 4.2% 0.042488838
2 Positiv 975 14% 0.140429209
3 Noe positiv 878 12.6% 0.126458303
4 Verken negativ eller positiv 918 13.2% 0.132219502
5 Noe negativ 1134 16.3% 0.163329973
6 Negativ 1523 21.9% 0.219357626
7 Svært negativ 1177 17% 0.169523261
97 Ikke svart 43 0.6% 0.006193288
98 Ikke spurt 2036 NA


r14pk103


Variabeletikett: Hvor stor fordel eller ulempe er EØS-avtalen for Norge.
Spørsmålstekst: Hvor stor fordel eller ulempe vil du si at EØS-avtalen er for Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 2 eller 3 eller 4 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært stor fordel 571 8.2% 0.08224111
2 Stor fordel 1810 26.1% 0.26069422
3 En viss fordel 2239 32.2% 0.32248308
4 Verken en fordel eller ulempe 836 12% 0.12040905
5 En viss ulempe 921 13.3% 0.13265159
6 Stor ulempe 321 4.6% 0.04623362
7 Svært stor ulempe 142 2% 0.02045225
97 Ikke svart 103 1.5% 0.01483509
98 Ikke spurt 2036 NA


r14kmc_ran


Variabeletikett: [Randomiserer rekkefølgen på r14kmc_1 og r14kmc_2 dersom r14group = 3. Randomiserer hvis r14group = 3]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer rekkefølgen på r14kmc_1 og r14kmc_2 dersom r14group = 3. Randomiserer hvis r14group = 3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2230] [Ugyldige:6749] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Gruppe 1: Får først spørsmålet "Hvor alvorlig trussel er klimaendringer samlet sett?" 1089 48.8% 0.4883408
2 Gruppe 2: Får først spørsmålet "Hvor alvorlig trussel er klimaendringer for deg personlig?" 1141 51.2% 0.5116592
Sysmiss 6749 NA


r14kmc_1


Variabeletikett: Hvor alvorlig trussel er klimaendringer: Samlet sett.
Spørsmålstekst: Hvor alvorlig trussel er klimaendringer samlet sett?
Teknisk beskrivelse: [Rekkefølgen på r14kmc_1 og r14kmc_2 avhenger av verdien i r14kmc_ran. Spurt dersom r14group = 3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært alvorlig 900 40.3% 0.402504472
2 Alvorlig 777 34.7% 0.347495528
3 Noe alvorlig 406 18.2% 0.181574240
4 Lite alvorlig 99 4.4% 0.044275492
5 Ikke en trussel 40 1.8% 0.017889088
97 Ikke svart 14 0.6% 0.006261181
98 Ikke spurt 6743 NA


r14kmc_2


Variabeletikett: Hvor alvorlig trussel er klimaendringer: For deg personlig.
Spørsmålstekst: Hvor alvorlig trussel er klimaendringer for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: [Rekkefølgen på r14kmc_1 og r14kmc_2 avhenger av verdien i r14kmc_ran. Spurt dersom r14group = 3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært alvorlig 214 9.6% 0.095706619
2 Alvorlig 600 26.8% 0.268336315
3 Noe alvorlig 729 32.6% 0.326028623
4 Lite alvorlig 511 22.9% 0.228533095
5 Ikke en trussel 164 7.3% 0.073345259
97 Ikke svart 18 0.8% 0.008050089
98 Ikke spurt 6743 NA


r14kma_1


Variabeletikett: Hørt om IPCCs rapport om konsekvensene av å overstige 1,5 graders oppvarming.
Tekst før spørsmål: FNs klimapanel (engelsk: Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) er en internasjonal samling av forskere som regelmessig gir ut rapporter for å oppsummere kunnskapen om klimaendringer. I oktober 2018 utgav FNs klimapanel en spesialrapport om konsekvensene av å overstige 1,5 graders global oppvarming.
Spørsmålstekst: Har du hørt om denne rapporten?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 3 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 1752 78.4% 0.783542039
2 Nei 470 21% 0.210196780
97 Ikke svart 14 0.6% 0.006261181
98 Ikke spurt 6743 NA


r14kma_2_1


Variabeletikett: Hvor har du hørt om IPCCs rapport: Sosiale medier.
Tekst før spørsmål: Hvor har du hørt om rapporten?
Spørsmålstekst: på sosiale medier, for eksempel twitter eller facebook
Tekst etter spørsmål: Du kan velge flere alternativer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 3 og r14kma_1 = 1 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 på sosiale medier, for eksempel twitter eller facebook 393 22.4% 0.2243150685
97 Ikke svart 1 0.1% 0.0005707763
98 Ikke spurt 7227 NA
0 1358 77.5% 0.7751141553


r14kma_2_2


Variabeletikett: Hvor har du hørt om IPCCs rapport: Aviser eller TV.
Tekst før spørsmål: Hvor har du hørt om rapporten?
Spørsmålstekst: i avisene eller på TV
Tekst etter spørsmål: Du kan velge flere alternativer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 3 og r14kma_1 = 1 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 i avisene eller på TV 1656 94.5% 0.9452054795
97 Ikke svart 1 0.1% 0.0005707763
98 Ikke spurt 7227 NA
0 95 5.4% 0.0542237443


r14kma_2_3


Variabeletikett: Hvor har du hørt om IPCCs rapport: Vitenskapelig publikasjon.
Tekst før spørsmål: Hvor har du hørt om rapporten?
Spørsmålstekst: i en vitenskapelig publikasjon
Tekst etter spørsmål: Du kan velge flere alternativer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 3 og r14kma_1 = 1 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 i en vitenskapelig publikasjon 140 8% 0.0799086758
97 Ikke svart 1 0.1% 0.0005707763
98 Ikke spurt 7227 NA
0 1611 92% 0.9195205479


r14kma_2_4


Variabeletikett: Hvor har du hørt om IPCCs rapport: Lest det offisielle sammendraget for beslutningstakere.
Tekst før spørsmål: Hvor har du hørt om rapporten?
Spørsmålstekst: har lest det offisielle sammendraget for beslutningstakere
Tekst etter spørsmål: Du kan velge flere alternativer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 3 og r14kma_1 = 1 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 har lest det offisielle sammendraget for beslutningstakere 68 3.9% 0.0388127854
97 Ikke svart 1 0.1% 0.0005707763
98 Ikke spurt 7227 NA
0 1683 96.1% 0.9606164384


r14kma_2_5


Variabeletikett: Hvor har du hørt om IPCCs rapport: Har lest deler av rapporten.
Tekst før spørsmål: Hvor har du hørt om rapporten?
Spørsmålstekst: har lest deler av rapporten
Tekst etter spørsmål: Du kan velge flere alternativer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 3 og r14kma_1 = 1 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 har lest deler av rapporten 114 6.5% 0.0650684932
97 Ikke svart 1 0.1% 0.0005707763
98 Ikke spurt 7227 NA
0 1637 93.4% 0.9343607306


r14kma_2_6


Variabeletikett: Hvor har du hørt om IPCCs rapport: Har lest hele rapporten.
Tekst før spørsmål: Hvor har du hørt om rapporten?
Spørsmålstekst: har lest hele rapporten
Tekst etter spørsmål: Du kan velge flere alternativer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 3 og r14kma_1 = 1 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 har lest hele rapporten 4 0.2% 0.0022831050
97 Ikke svart 1 0.1% 0.0005707763
98 Ikke spurt 7227 NA
0 1747 99.7% 0.9971461187


r14pkkm42


Variabeletikett: Alle nye biler solgt fra 2025 bør/bør ikke være elektriske.
Tekst før spørsmål: I Nasjonal Transportplan 2018-29 står det et forslag om at alle nye personbiler fra 2025 skal være elektriske eller bruke hydrogen.
Spørsmålstekst: Hvilket av utsagnene nedenfor kommer nærmest ditt syn:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I 2025 bør alle nye personbiler som selges gå på elektrisitet eller hydrogen 3358 37.4% 0.37398374
2 I 2025 bør det fremdeles være anledning til å kjøpe nye personbiler som går på diesel og bensin 5511 61.4% 0.61376545
97 Ikke svart 110 1.2% 0.01225081


r14pkkm4


Variabeletikett: Enig/Uenig: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.
Tekst før spørsmål: Se på utsagnet nedenfor. I hvor stor grad er du enig eller uenig i det?
Spørsmålstekst: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten, Vesterålen og Senja.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2870 32% 0.319634703
2 Enig 1600 17.8% 0.178193563
3 Noe enig 1045 11.6% 0.116382671
4 Verken enig eller uenig 1286 14.3% 0.143223076
5 Noe uenig 799 8.9% 0.088985410
6 Uenig 811 9% 0.090321862
7 Svært uenig 501 5.6% 0.055796859
97 Ikke svart 67 0.7% 0.007461855


r14pkkm2


Variabeletikett: Hvor bekymret for klimaendringer.
Spørsmålstekst: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke bekymret i det hele tatt 313 3.5% 0.034859116
2 Lite bekymret 1162 12.9% 0.129413075
3 Noe bekymret 2687 29.9% 0.299253814
4 Bekymret 2984 33.2% 0.332330995
5 Svært bekymret 1780 19.8% 0.198240339
97 Ikke svart 53 0.6% 0.005902662


r14pk_vekst


Variabeletikett: Enig/Uenig: Økonomisk vekst bør sikres ved utbygging av industri, selv i strid med miljøinteresser.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien, selv om det kommer i strid med miljøinteresser.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 2 eller 3 eller 4 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 153 2.2% 0.022036584
2 Enig 500 7.2% 0.072014979
3 Noe enig 1308 18.8% 0.188391185
4 Verken enig eller uenig 867 12.5% 0.124873974
5 Noe uenig 1627 23.4% 0.234336742
6 Uenig 1641 23.6% 0.236353161
7 Svært uenig 802 11.6% 0.115512027
97 Ikke svart 45 0.6% 0.006481348
98 Ikke spurt 2036 NA


r14pkmeme9


Variabeletikett: Bør bli lettere/vanskeligere for flyktninger å få opphold i Norge.
Spørsmålstekst: Hva er din mening om flyktninger som kommer til Norge og søker asyl og deres adgang til å få opphold her? Sammenlignet med slik det er i dag, mener du det bør bli:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mye lettere 215 2.4% 0.023944760
2 Lettere 859 9.6% 0.095667669
3 Noe lettere 1620 18% 0.180420982
4 Som i dag 3200 35.6% 0.356387126
5 Noe vanskeligere 1383 15.4% 0.154026061
6 Vanskeligere 884 9.8% 0.098451943
7 Mye vanskeligere 734 8.2% 0.081746297
97 Ikke svart 84 0.9% 0.009355162


r14pkdv5


Variabeletikett: Hvor stor fordel eller ulempe for Norge at innvandrere kommer for å bosette seg her.
Spørsmålstekst: Hvor stor fordel eller ulempe vil du si det er for Norge at innvandrere kommer for å bosette seg her?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært stor fordel 204 2.3% 0.022719679
2 Stor fordel 1158 12.9% 0.128967591
3 En viss fordel 3193 35.6% 0.355607529
4 Verken en fordel eller ulempe 1655 18.4% 0.184318966
5 En viss ulempe 1740 19.4% 0.193785499
6 Stor ulempe 588 6.5% 0.065486134
7 Svært stor ulempe 352 3.9% 0.039202584
97 Ikke svart 89 1% 0.009912017


r14pk101


Variabeletikett: Hvor gode eller dårlige forutsetninger har det norske samfunnet for integrering av flyktninger.
Spørsmålstekst: Etter din mening, hvor gode eller dårlige forutsetninger har det norske samfunnet for integrering av flyktninger?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært gode 387 4.3% 0.04310057
2 Gode 2341 26.1% 0.26071946
3 Litt gode 2001 22.3% 0.22285332
4 Verken gode eller dårlige 1061 11.8% 0.11816461
5 Litt dårlige 1733 19.3% 0.19300590
6 Dårlige 1047 11.7% 0.11660541
7 Svært dårlige 282 3.1% 0.03140662
97 Ikke svart 127 1.4% 0.01414411


r14pk10


Variabeletikett: Oppfattelse av den økonomiske situasjonen i Norge i dag.
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag? Synes du den er:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 2115 23.6% 0.235549616
2 God 4852 54% 0.540371979
3 Noe god 1237 13.8% 0.137765898
4 Verken god eller dårlig 354 3.9% 0.039425326
5 Noe dårlig 249 2.8% 0.027731373
6 Dårlig 71 0.8% 0.007907339
7 Svært dårlig 21 0.2% 0.002338791
97 Ikke svart 80 0.9% 0.008909678


r14pk100


Variabeletikett: Enig/Uenig: Folket bør rådgi gjennom folkeavstemninger ved fremtidige kommunesammenslåinger.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Dersom kommuner skal bli slått sammen i fremtiden, bør folket bli tatt med på råd gjennom folkeavstemninger.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2369 26.4% 0.26383784
2 Enig 2443 27.2% 0.27207930
3 Noe enig 1416 15.8% 0.15770130
4 Verken enig eller uenig 796 8.9% 0.08865130
5 Noe uenig 703 7.8% 0.07829380
6 Uenig 876 9.8% 0.09756098
7 Svært uenig 285 3.2% 0.03174073
97 Ikke svart 91 1% 0.01013476


r14pk_sentral


Variabeletikett: Enig/Uenig: Sentrale myndigheter tar for lite hensyn til utkant-Norge.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Sentrale myndigheter tar for lite hensyn til utkant-Norge.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 2 eller 3 eller 4 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 1471 21.2% 0.211868069
2 Enig 1758 25.3% 0.253204667
3 Noe enig 1530 22% 0.220365836
4 Verken enig eller uenig 958 13.8% 0.137980700
5 Noe uenig 450 6.5% 0.064813481
6 Uenig 562 8.1% 0.080944837
7 Svært uenig 150 2.2% 0.021604494
97 Ikke svart 64 0.9% 0.009217917
98 Ikke spurt 2036 NA


r14pk60


Variabeletikett: Enig/Uenig: Regjeringen bør jobbe for å i større grad redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende forslag:
Spørsmålstekst: Regjeringen bør jobbe for å i større grad redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2634 29.3% 0.29335115
2 Enig 2565 28.6% 0.28566656
3 Noe enig 1738 19.4% 0.19356276
4 Verken enig eller uenig 883 9.8% 0.09834057
5 Noe uenig 559 6.2% 0.06225638
6 Uenig 392 4.4% 0.04365742
7 Svært uenig 101 1.1% 0.01124847
97 Ikke svart 107 1.2% 0.01191669


r14pk29


Variabeletikett: Enig/Uenig: Tigging bør være forbudt i Norge.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Tigging bør være forbudt i Norge.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2029 22.6% 0.22597171
2 Enig 1961 21.8% 0.21839849
3 Noe enig 1442 16.1% 0.16059695
4 Verken enig eller uenig 1293 14.4% 0.14400267
5 Noe uenig 783 8.7% 0.08720347
6 Uenig 971 10.8% 0.10814122
7 Svært uenig 397 4.4% 0.04421428
97 Ikke svart 103 1.1% 0.01147121


r14pkdv55


Variabeletikett: Enig/Uenig: Bør kunne sende barn til muslimske skoler som følger nasjonal læreplan og underviser i Islam.
Tekst før spørsmål: I dag er det mulig for foreldre å sende sine barn til kristne skoler som følger den nasjonale læreplanen, men også underviser i kristendom.
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i at det bør være mulig for foreldre å sende sine barn til muslimske skoler som følger den nasjonale læreplanen, men også underviser i islam?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 282 3.1% 0.03140662
2 Enig 1022 11.4% 0.11382114
3 Noe enig 1100 12.3% 0.12250807
4 Verken enig eller uenig 1380 15.4% 0.15369195
5 Noe uenig 1085 12.1% 0.12083751
6 Uenig 1759 19.6% 0.19590155
7 Svært uenig 2244 25% 0.24991647
97 Ikke svart 107 1.2% 0.01191669


r14pk_guns


Variabeletikett: Enig/Uenig: Norsk politi bør bære våpen.
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i at norsk politi bør bære våpen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 1069 11.9% 0.11905557
2 Enig 1769 19.7% 0.19701526
3 Noe enig 2129 23.7% 0.23710881
4 Verken enig eller uenig 870 9.7% 0.09689275
5 Noe uenig 1040 11.6% 0.11582582
6 Uenig 1195 13.3% 0.13308832
7 Svært uenig 805 9% 0.08965364
97 Ikke svart 102 1.1% 0.01135984


r14pkby3


Variabeletikett: Hvor redd for nytt terrorangrep i Norge.
Spørsmålstekst: I hvor stor grad er du redd for at vi skal oppleve et nytt terrorangrep i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 443 4.9% 0.04933734
2 I stor grad 1393 15.5% 0.15513977
3 I noen grad 3929 43.8% 0.43757657
4 I liten grad 2701 30.1% 0.30081301
5 Ikke i det hele tatt 412 4.6% 0.04588484
97 Ikke svart 101 1.1% 0.01124847


r14pk52


Variabeletikett: Enig/Uenig: Myndighetene bør treffe tiltak for beskyttelse mot terror, selv på bekostning av personvern.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende forslag:
Spørsmålstekst: Myndighetene bør innføre flere tiltak for å beskytte borgere mot potensielle terrortrusler, selv om dette kan gå på bekostning av personvernet.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 875 9.7% 0.09744960
2 Enig 2109 23.5% 0.23488139
3 Noe enig 2506 27.9% 0.27909567
4 Verken enig eller uenig 1062 11.8% 0.11827598
5 Noe uenig 986 11% 0.10981178
6 Uenig 939 10.5% 0.10457735
7 Svært uenig 399 4.4% 0.04443702
97 Ikke svart 103 1.1% 0.01147121


r14pad1_ran


Variabeletikett: [Randomiserer hvis r14group = 2. Respondenten blir vist en tilfeldig valgt vignett. ]
Spørsmålstekst:

Vignett 1 = Les teksten under, og trykk så på «neste». Det har i løpet av de siste årene skjedd en rekke terrorhendelser, blant annet i Norge. Norske myndigheter vurderer terror som en av de største truslene mot det norske samfunnet.

Vignett 2 = Les teksten under, og trykk så på «neste». Det har i løpet av de siste årene skjedd en rekke terrorhendelser, blant annet i Norge. Norske myndigheter vurderer terror som en av de største truslene mot det norske samfunnet. Norske myndigheter har i flere år arbeidet systematisk med å øke kapasiteten for å kunne forhindre og bekjempe terror, både i forkant av, under og etter terrorhendelser. Og flere offentlige rapporter og kilder peker på at myndighetenes kapasitet på flere områder har blitt større.

Vignett 3 = Les teksten under, og trykk så på «neste». Det har i løpet av de siste årene skjedd en rekke terrorhendelser, blant annet i Norge. Norske myndigheter vurderer terror som en av de største truslene mot det norske samfunnet. Norske myndigheter har i flere år arbeidet systematisk med å øke kapasiteten for å kunne forhindre og bekjempe terror, både i forkant av, under og etter terrorhendelser. Men flere offentlige rapporter og kilder peker på at myndighetenes kapasitet på flere områder fortsatt ikke er stor nok.
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis r14group = 2. Respondenten blir vist en tilfeldig valgt vignett. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2287] [Ugyldige:6692] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Vignett 1 738 32.3% 0.3226935
2 Vignett 2 746 32.6% 0.3261915
3 Vignett 3 803 35.1% 0.3511150
Sysmiss 6692 NA


r14pad2


Variabeletikett: Hvor høy tillit har du til Stortinget.
Tekst før spørsmål: [Tilfeldig valgt vignett. Se r14pad1_ran]
Spørsmålstekst: Hvor høy tillit har du til Stortinget?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 2. Rekkefølgen til r14pad2, r14pad3 og r14pad4 er randomisert. Se r14pad_order. Respondenten ble vist en tilfeldig valgt vignett før r14pad2, r14pad3 og r14pad4. Se r14pad1_ran. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 70 3% 0.03034244
2 Høy tillit 965 41.8% 0.41829215
3 Noe tillit 965 41.8% 0.41829215
4 Lav tillit 250 10.8% 0.10836584
5 Ingen tillit 28 1.2% 0.01213697
97 Ikke svart 29 1.3% 0.01257044
98 Ikke spurt 6672 NA


r14pad3


Variabeletikett: Hvor høy tillit har du til Regjeringen.
Tekst før spørsmål: [Tilfeldig valgt vignett. Se r14pad1_ran]
Spørsmålstekst: Hvor høy tillit har du til Regjeringen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 2. Rekkefølgen til r14pad2, r14pad3 og r14pad4 er randomisert. Se r14pad_order. Respondenten ble vist en tilfeldig valgt vignett før r14pad2, r14pad3 og r14pad4. Se r14pad1_ran. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 46 2% 0.01993932
2 Høy tillit 699 30.3% 0.30299090
3 Noe tillit 1003 43.5% 0.43476376
4 Lav tillit 453 19.6% 0.19635891
5 Ingen tillit 78 3.4% 0.03381014
97 Ikke svart 28 1.2% 0.01213697
98 Ikke spurt 6672 NA


r14pad4


Variabeletikett: Hvor høy tillit har du til politiet.
Tekst før spørsmål: [Tilfeldig valgt vignett. Se r14pad1_ran]
Spørsmålstekst: Hvor høy tillit har du til politiet?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 2. Rekkefølgen til r14pad2, r14pad3 og r14pad4 er randomisert. Se r14pad_order. Respondenten ble vist en tilfeldig valgt vignett før r14pad2, r14pad3 og r14pad4. Se r14pad1_ran. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 188 8.1% 0.081491114
2 Høy tillit 1324 57.4% 0.573905505
3 Noe tillit 641 27.8% 0.277850022
4 Lav tillit 105 4.6% 0.045513654
5 Ingen tillit 21 0.9% 0.009102731
97 Ikke svart 28 1.2% 0.012136974
98 Ikke spurt 6672 NA


r14pad_order


Variabeletikett: [Bakgrunnsvariabel. Angir rekkefølgen på r14pad2, r14pad3 og r14pad4. Rekkefølgen er randomisert]
Teknisk beskrivelse:

[ Bakgrunnsvaribel. Angir rekkefølgen på r14pad2, r14pad3 og r14pad4. Rekkefølgen er randomisert.

1 = r14pad2 2 = r14pad3 3 = r14pad4]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r14pad5


Variabeletikett: Hvor stor kapasitet har norske myndigheter til å håndtere terror før, under og etter terrorhendelser.
Spørsmålstekst: Hvor stor kapasitet til å håndtere terror, før, under og etter terrorhendelser, tror du norske myndigheter har?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 2 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært stor kapasitet 20 0.9% 0.008669267
2 Stor kapasitet 474 20.5% 0.205461638
3 Noe kapasitet 1292 56% 0.560034677
4 Liten kapasitet 480 20.8% 0.208062419
5 Ingen kapasitet 13 0.6% 0.005635024
97 Ikke svart 28 1.2% 0.012136974
98 Ikke spurt 6672 NA


r14pkklasse


Variabeletikett: Hvilken samfunnsklasse tilhører du.
Tekst før spørsmål: Vi snakker noen ganger om at det finnes ulike sosiale grupper eller samfunnsklasser.
Spørsmålstekst: Hvis du skulle plassere seg selv i en slik samfunnsklasse, hvilken av disse skulle det være?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r14group = 1 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Underklasse 27 1.3% 0.013261297
2 Arbeiderklasse 322 15.8% 0.158153242
3 Lavere middelklasse 220 10.8% 0.108055010
4 Middelklasse 1041 51.1% 0.511296660
5 Høyere middelklasse 303 14.9% 0.148821218
6 Overklasse 7 0.3% 0.003438114
7 Vet ikke 79 3.9% 0.038801572
97 Ikke svart 37 1.8% 0.018172888
98 Ikke spurt 6943 NA


r14bk33


Variabeletikett: Hovedaktivitet de siste syv dagene.
Spørsmålstekst: Hvilken av beskrivelsene under passer best på det du har gjort de siste 7 dagene?
Tekst etter spørsmål: Merk av ett alternativ.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8979] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I lønnet fulltidsjobb (eller midlertidig fraværende som f.eks ferie eller permisjon) 4195 46.7% 0.4672012474
2 I lønnet deltidsjobb (eller midlertidig fraværende som f.eks ferie eller permisjon) med arbeidstid på 30 timer i uka eller mer 383 4.3% 0.0426550841
3 I lønnet deltidsjobb (eller midlertidig fraværende som f.eks ferie eller permisjon) med mindre enn 30 timer i uka 319 3.6% 0.0355273416
4 Selvstendig næringsdrivende 424 4.7% 0.0472212941
5 Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver) 407 4.5% 0.0453279875
6