Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 15

v-101 - 2020-08-28

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitetet i Bergen (UiB)
Stefan Dahlberg Koordinator, UiB
Erla Løvseth UiB
Sveinung Arnesen NORCE
Susanne Bygnes UiB
Endre Tvinnereim UiB
Nina Serdarevic UiB
Lise Bjånesøy UiB
Erik Knudsen UiB
Gisela Böhm UiB
Thea Gregersen UiB
Arjan Schakel UiB
Anne Lise Fimreite UiB
Kristine Bærøe UiB

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Amund Eikrem ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Asle Høgestøl ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt fem runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1). I runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3). I runde 8 ble det rekruttert 4245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8). I runde 11 ble det rekruttert 2069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11). I runde 14 ble det rekruttert 2036 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 14).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. Ellers var utvalgsprosedyren i runde 8 lik som i runde 1 og 3. I runde 11 ble det gjort et tilsvarende utrekk på 14 000 personer. I runde 14 ble det også gjort et uttrekk på 14 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry gjennomførte uttrekket for Norsk Medborgerpanel etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

14 000 nordmenn over 18 år var tilfeldig trukket fra registeret. Listen bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering. Vennligst se dokumentasjonsrapporten fra runde 14. Rapporten er tilgjengelig her: http://digsscore.uib.no/download-data-and-documentation

I runde 15 ble e-post med invitasjon sendt ut 21. mai 2019.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 29. mai, 3. juni og 7. juni, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Panelmedlemmer med registrert mobilnummer fikk den siste påminnelsen via tekstmelding. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.

Runde 15 ble avsluttet 10. juni.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen.

To forskjellige vekter er kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-08-28 NA Revised release of round 15
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 15
NA 2019-12-10 r15km_a_open Added anonymized data. Available on request.
NA 2019-12-10 r15arbeidolje1 Updated conditions and missing values.
NA 2019-12-10 r15_arbeidolje2 Updated conditions and missing values.
NA 2019-12-10 r15arbeidolje_2b Updated conditions and missing values.
NA 2019-08-15 r15helse6 Flipped answer scale (0 - 100, 100 - 0). Added value labels on end points.
v-100 2019-06-21 NA Initial release of round 15


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 15 - v-101.sav
# Enheter 8105
# Variabler 440


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15interview_start


Variabeletikett: [ Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Teknisk beskrivelse: [ Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15interview_end


Variabeletikett: [ Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Teknisk beskrivelse: [ Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15group


Variabeletikett: [Undergruppe i runde 15. Randomisert. ]
Teknisk beskrivelse: [Undergruppe i runde 15. Randomisert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 g1 1375 17% 0.1696484
2 g2 1317 16.2% 0.1624923
3 g3 1336 16.5% 0.1648365
4 g4 1347 16.6% 0.1661937
5 g5 1360 16.8% 0.1677977
6 g6 1370 16.9% 0.1690315


r15rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Teknisk beskrivelse: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-14]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 1743 21.5% 0.2150524
3 Runde 3 1892 23.3% 0.2334362
8 Runde 8 1864 23% 0.2299815
11 Runde 11 1180 14.6% 0.1455891
14 Runde 14 1426 17.6% 0.1759408


r15browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent ]
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent ]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Annet 4924 60.8% 0.6075262
1 Mobil 3181 39.2% 0.3924738


r15opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet ]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene. ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 5034 62.1% 0.621098088
2 Touch 3047 37.6% 0.375940777
3 Generisk 24 0.3% 0.002961135


r15advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc. ]
Teknisk beskrivelse: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus ]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15padper14


Variabeletikett: Enig/uenig: Kommunene bør finansiere varm lunsj i barnehager.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Norske kommuner bør finansiere varm lunsj hver dag til barn i barnehager.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 178 12.9% 0.129454545
2 Enig 282 20.5% 0.205090909
3 Noe enig 303 22% 0.220363636
4 Verken enig eller uenig 217 15.8% 0.157818182
5 Noe uenig 146 10.6% 0.106181818
6 Uenig 198 14.4% 0.144000000
7 Svært uenig 49 3.6% 0.035636364
97 Ikke svart 2 0.1% 0.001454545
98 Ikke spurt 6730 NA


r15padper1_1


Variabeletikett: Prioritere pengebruk på: Høyere utdanning.
Tekst før spørsmål: Politiske vedtak kan være kostbare å gjennomføre, og det er ofte ikke mulig å prioritere alle vedtak likt selv om de vurderes som viktige. Hva synes du regjeringen bør gjøre med hensyn til de følgende sakene:
Spørsmålstekst: Høyere utdanning
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Bruke mye mer penger 52 3.8% 0.037818182
2 Bruke mer penger 340 24.7% 0.247272727
3 Bruke litt mer penger 381 27.7% 0.277090909
4 Bruke like mye penger som nå 511 37.2% 0.371636364
5 Bruke litt mindre penger 58 4.2% 0.042181818
6 Bruke mindre penger 14 1% 0.010181818
7 Bruke mye mindre penger 5 0.4% 0.003636364
97 Ikke svart 14 1% 0.010181818
98 Ikke spurt 6730 NA


r15padper1_2


Variabeletikett: Prioritere pengebruk på: Arbeidsledighetstrygd.
Tekst før spørsmål: Politiske vedtak kan være kostbare å gjennomføre, og det er ofte ikke mulig å prioritere alle vedtak likt selv om de vurderes som viktige. Hva synes du regjeringen bør gjøre med hensyn til de følgende sakene:
Spørsmålstekst: Arbeidsledighetstrygd
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Bruke mye mer penger 32 2.3% 0.02327273
2 Bruke mer penger 174 12.7% 0.12654545
3 Bruke litt mer penger 264 19.2% 0.19200000
4 Bruke like mye penger som nå 623 45.3% 0.45309091
5 Bruke litt mindre penger 193 14% 0.14036364
6 Bruke mindre penger 58 4.2% 0.04218182
7 Bruke mye mindre penger 11 0.8% 0.00800000
97 Ikke svart 20 1.5% 0.01454545
98 Ikke spurt 6730 NA


r15padper1_3


Variabeletikett: Prioritere pengebruk på: Alderspensjon.
Tekst før spørsmål: Politiske vedtak kan være kostbare å gjennomføre, og det er ofte ikke mulig å prioritere alle vedtak likt selv om de vurderes som viktige. Hva synes du regjeringen bør gjøre med hensyn til de følgende sakene:
Spørsmålstekst: Alderspensjon
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Bruke mye mer penger 154 11.2% 0.112000000
2 Bruke mer penger 372 27.1% 0.270545455
3 Bruke litt mer penger 422 30.7% 0.306909091
4 Bruke like mye penger som nå 361 26.3% 0.262545455
5 Bruke litt mindre penger 39 2.8% 0.028363636
6 Bruke mindre penger 11 0.8% 0.008000000
7 Bruke mye mindre penger 5 0.4% 0.003636364
97 Ikke svart 11 0.8% 0.008000000
98 Ikke spurt 6730 NA


r15padper2_1


Variabeletikett: Hvor viktig sak for deg: Høyere utdanning.
Tekst før spørsmål: Hvor viktig er disse sakene for deg?
Spørsmålstekst: Høyere utdanning
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 303 22% 0.22036364
2 Viktig 660 48% 0.48000000
3 Noe viktig 278 20.2% 0.20218182
4 Lite viktig 84 6.1% 0.06109091
5 Ikke viktig i det hele tatt 31 2.3% 0.02254545
97 Ikke svart 19 1.4% 0.01381818
98 Ikke spurt 6730 NA


r15padper2_2


Variabeletikett: Hvor viktig sak for deg: Arbeidsledighetstrygd.
Tekst før spørsmål: Hvor viktig er disse sakene for deg?
Spørsmålstekst: Arbeidsledighetstrygd
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 110 8% 0.08000000
2 Viktig 464 33.7% 0.33745455
3 Noe viktig 471 34.3% 0.34254545
4 Lite viktig 238 17.3% 0.17309091
5 Ikke viktig i det hele tatt 68 4.9% 0.04945455
97 Ikke svart 24 1.7% 0.01745455
98 Ikke spurt 6730 NA


r15padper2_3


Variabeletikett: Hvor viktig sak for deg: Alderspensjon.
Tekst før spørsmål: Hvor viktig er disse sakene for deg?
Spørsmålstekst: Alderspensjon
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 440 32% 0.320000000
2 Viktig 651 47.3% 0.473454545
3 Noe viktig 237 17.2% 0.172363636
4 Lite viktig 33 2.4% 0.024000000
5 Ikke viktig i det hele tatt 7 0.5% 0.005090909
97 Ikke svart 7 0.5% 0.005090909
98 Ikke spurt 6730 NA


r15padper9


Variabeletikett: Enig/uenig: Antall kommuner bør reduseres ytterligere gjennom sammenslåinger.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Fra år 2020 vil Norge ha 356 kommuner istedenfor 422 som i dag. Antallet kommuner bør reduseres ytterligere gjennom flere sammenslåinger.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 211 15.3% 0.153454545
2 Enig 240 17.5% 0.174545455
3 Noe enig 266 19.3% 0.193454545
4 Verken enig eller uenig 197 14.3% 0.143272727
5 Noe uenig 148 10.8% 0.107636364
6 Uenig 186 13.5% 0.135272727
7 Svært uenig 122 8.9% 0.088727273
97 Ikke svart 5 0.4% 0.003636364
98 Ikke spurt 6730 NA


r15padper10


Variabeletikett: Enig/uenig: Halvere kjøtt- og meieriproduksjon innen 2050.
Tekst før spørsmål:

Forskning tyder på at husdyrhold kan være negativt for miljøet. Samtidig er kjøtt- og meieriprodukter en viktig kilde til mat.

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Norge bør halvere dagens kjøtt- og meieriproduksjon innen 2050.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 55 4% 0.040000000
2 Enig 123 8.9% 0.089454545
3 Noe enig 185 13.5% 0.134545455
4 Verken enig eller uenig 154 11.2% 0.112000000
5 Noe uenig 207 15.1% 0.150545455
6 Uenig 367 26.7% 0.266909091
7 Svært uenig 279 20.3% 0.202909091
97 Ikke svart 5 0.4% 0.003636364
98 Ikke spurt 6730 NA


r15padper11


Variabeletikett: Enig/uenig: Regjeringen bør jobbe for å redusere formueforskjeller.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Regjeringen bør jobbe for i større grad å redusere formuesforskjeller i samfunnet.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 336 24.4% 0.244363636
2 Enig 352 25.6% 0.256000000
3 Noe enig 283 20.6% 0.205818182
4 Verken enig eller uenig 155 11.3% 0.112727273
5 Noe uenig 104 7.6% 0.075636364
6 Uenig 107 7.8% 0.077818182
7 Svært uenig 32 2.3% 0.023272727
97 Ikke svart 6 0.4% 0.004363636
98 Ikke spurt 6730 NA


r15padper13


Variabeletikett: Enig/uenig: Norske kommuner bør ikke ha eiendomsskatt.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Norske kommuner bør ikke ha eiendomsskatt.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 334 24.3% 0.242909091
2 Enig 249 18.1% 0.181090909
3 Noe enig 169 12.3% 0.122909091
4 Verken enig eller uenig 196 14.3% 0.142545455
5 Noe uenig 183 13.3% 0.133090909
6 Uenig 170 12.4% 0.123636364
7 Svært uenig 66 4.8% 0.048000000
97 Ikke svart 8 0.6% 0.005818182
98 Ikke spurt 6730 NA


r15padper15_ran1


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r15group = 1. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15padper15. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r15group = 1. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15padper15. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1373] [Ugyldige:6732] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 en livssynsnøytral humanistisk skole. Skolen skal være en vanlig norsk skole som følger de nasjonale kompetansemålene, og i tillegg underviser i humanistiske verdier. 314 22.9% 0.2286963
2 en muslimsk skole. Skolen skal være en vanlig norsk skole som følger de nasjonale kompetansemålene, og i tillegg underviser i islam 374 27.2% 0.2723962
3 en kristen skole. Skolen skal være en vanlig norsk skole som følger de nasjonale kompetansemålene, og i tillegg underviser i kristendom 352 25.6% 0.2563729
4 en jødisk skole. Skolen skal være en vanlig norsk skole som følger de nasjonale kompetansemålene, og i tillegg underviser i jødedom 333 24.3% 0.2425346
Sysmiss 6732 NA


r15padper15_ran2


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r15group = 1. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15padper15. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r15group = 1. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15padper15. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1373] [Ugyldige:6732] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [blank] 303 22.1% 0.2206846
2 , men 42 % av alle innbyggerne i kommunen er i mot skolen 365 26.6% 0.2658412
3 , men 52 % av alle innbyggerne i kommunen er i mot skolen 349 25.4% 0.2541879
4 , men 62 % av alle innbyggerne i kommunen er i mot skolen 356 25.9% 0.2592862
Sysmiss 6732 NA


r15padper15_ran3


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r15group = 1. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15padper15. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r15group = 1. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15padper15. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1373] [Ugyldige:6732] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [blank] 343 25% 0.2498179
2 Noen eksperter mener at en slik skole hindrer sosial mobilitet. 333 24.3% 0.2425346
3 Noen eksperter mener at søknaden er hjemlet i lov. 370 26.9% 0.2694829
4 Noen eksperter mener at trosbaserte skoler er i tråd med religionsfriheten. 327 23.8% 0.2381646
Sysmiss 6732 NA


r15padper15


Variabeletikett: Kommunen bør støtte eller motsette seg søknad om livssynsbasert skole.
Tekst før spørsmål: Forestill deg at det er en søknad til Utdanningsdirektoratet om å starte [en livssynsnøytral humanistisk skole. Skolen skal være en vanlig norsk skole som følger de nasjonale kompetansemålene, og i tillegg underviser i humanistiske verdier. /en muslimsk skole. Skolen skal være en vanlig norsk skole som følger de nasjonale kompetansemålene, og i tillegg underviser i islam. /en kristen skole. Skolen skal være en vanlig norsk skole som følger de nasjonale kompetansemålene, og i tillegg underviser i kristendom./en jødisk skole. Skolen skal være en vanlig norsk skole som følger de nasjonale kompetansemålene, og i tillegg underviser i jødedom.] Det virker som det er tilstrekkelig etterspørsel etter denne typen skole i kommunen der skolen skal bygges[./, men 42 % av alle innbyggerne i kommunen er i mot skolen /, men 52 % av alle innbyggerne i kommunen er i mot skolen /, men 62 % av alle innbyggerne i kommunen er i mot skolen ]. [./Noen eksperter mener at en slik skole hindrer sosial mobilitet./Noen eksperter mener at søknaden er hjemlet i lov. /Noen eksperter mener at trosbaserte skoler er i tråd med religionsfriheten. ]
Spørsmålstekst: Etter din mening bør kommunestyret ditt støtte eller motsette seg denne søknaden til Utdanningsdirektoratet?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av verdiene i r15padper15_ran1, r15padper15_ran2 og r15padper15_ran3.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kommunen bør støtte forslaget 547 39.8% 0.39781818
2 Kommunen bør motsette seg forslaget 807 58.7% 0.58690909
97 Ikke svart 21 1.5% 0.01527273
98 Ikke spurt 6730 NA


r15km_nato


Variabeletikett: Norge bør eller bør ikke fortsatt være med i NATO.
Spørsmålstekst: Hvilken av de følgende to utsagnene kommer nærmest ditt syn:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Norge bør fremdeles være medlem av NATO. 1234 93.7% 0.936977980
2 Norge bør melde seg ut av NATO. 72 5.5% 0.054669704
97 Ikke svart 11 0.8% 0.008352316
98 Ikke spurt 6788 NA


r15km_nato_open


Variabeletikett: Åpen [R15KM_NATO]. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Om du har utfyllende kommentarer, vennligst skriv dem her:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2 ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15dvby3


Variabeletikett: Hvor redd for nytt terrorangrep i Norge.
Spørsmålstekst: I hvor stor grad er du redd for at vi skal oppleve et nytt terrorangrep i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 61 4.6% 0.046317388
2 I stor grad 236 17.9% 0.179195140
3 I noen grad 617 46.8% 0.468488990
4 I liten grad 367 27.9% 0.278663629
5 Ikke i det hele tatt 32 2.4% 0.024297646
97 Ikke svart 4 0.3% 0.003037206
98 Ikke spurt 6788 NA


r15km66_ran


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r15group = 2. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15km66 .]
Teknisk beskrivelse:

[Randomiserer dersom r15group = 2. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15km66 .]

1 = “Produksjon av olje og gass er en viktig næring for Norge. Næringen gir mange arbeidsplasser og betydelige inntekter til samfunnet. Samtidig er forbrenning av fossil energi hovedårsaken til klimaendringer og aktiviteten på norsk sokkel bidrar med rundt 1/4 av Norges klimagassutslipp. Åpning av nye områder er også omstridt fordi det kan påvirke livet i havet og ved iskanten. De politiske partiene har ulike holdninger til hvordan petroleumsnæringen bør utvikles de neste 20 til 30 årene. Det er uenighet både om hvor stor næringen bør være og om nye områder bør åpnes.” 2 = “De politiske partiene har ulike holdninger til hvordan petroleumsnæringen bør utvikles de neste 20 til 30 årene. Det er uenighet både om hvor stor næringen bør være og om nye områder bør åpnes.”
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1315] [Ugyldige:6790] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Produksjon av olje og gass er en viktig næring for Norge. [...] [Se "interviewer instructions" i kodebok for full tekst] 673 51.2% 0.5117871
2 De politiske partiene har ulike holdninger til hvordan petroleumsnæringen bør utvikles de neste 20 til 30 årene. [...] [Se "interviewer instructions" i kodebok for full tekst] 642 48.8% 0.4882129
Sysmiss 6790 NA


r15km66_ran2


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r15group = 2. Bakgrunnsvaribel. Angir retningen (rekkefølgen) på svaralternativene til r15km66. Retningen er randomisert. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r15group = 2. Bakgrunnsvaribel. Angir retningen (rekkefølgen) på svaralternativene til r15km66. Retningen er randomisert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1315] [Ugyldige:6790] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Normal 646 49.1% 0.4912548
2 Reversert 669 50.9% 0.5087452
Sysmiss 6790 NA


r15km66


Variabeletikett: Avvikling/fortsettelse av oljenæringen. Svaralternativer i randomisert rekkefølge.
Tekst før spørsmål: [Produksjon av olje og gass er en viktig næring for Norge. Næringen gir mange arbeidsplasser og betydelige inntekter til samfunnet. Samtidig er forbrenning av fossil energi hovedårsaken til klimaendringer og aktiviteten på norsk sokkel bidrar med rundt 1/4 av Norges klimagassutslipp. Åpning av nye områder er også omstridt fordi det kan påvirke livet i havet og ved iskanten. De politiske partiene har ulike holdninger til hvordan petroleumsnæringen bør utvikles de neste 20 til 30 årene. Det er uenighet både om hvor stor næringen bør være og om nye områder bør åpnes. / De politiske partiene har ulike holdninger til hvordan petroleumsnæringen bør utvikles de neste 20 til 30 årene. Det er uenighet både om hvor stor næringen bør være og om nye områder bør åpnes. ]
Spørsmålstekst: Hvilket av de følgende alternativene kommer nærmest ditt syn?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2. Spørsmålsformuleringen avhenger av den randomiserte verdien i r15km66_ran. Rekkefølgen på svaralternativene er randomisert. Se r15km66_ran2 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Om 20 til 30 år bør næringen være størst mulig.Vi bør åpne opp nye leteområder og om mulig legge til rette for at næringen vokser. 82 6.2% 0.062262718
2 Om 20 til 30 år bør næringen være like stor som i dag.Vi bør ta miljøhensyn slik som i dag, åpne opp nye leteområder der det er forsvarlig og stimulere til at næringen opprettholdes. 422 32% 0.320425209
3 Om 20 til 30 år bør næringen være mindre enn i dag.Vi bør derfor ikke åpne opp nye områder og leting tillates kun i områder hvor det allerede er aktivitet. 374 28.4% 0.283978740
4 Om 20 til 30 år bør næringen være betydelig mindre enn i dag.Vi bør derfor ikke tillate leting etter nye ressurser, og vi tillater kun produksjon på eksisterende felt frem til de er tømt. 312 23.7% 0.236902050
5 Om 20 til 30 år bør næringen være avviklet.Vi bør derfor ikke tillate leting etter nye ressurser. Produksjonen på eksisterende felt må reduseres betydelig innen 5 år og feltene stenges ned i løpet av tidsperioden. 119 9% 0.090356872
97 Ikke svart 8 0.6% 0.006074412
98 Ikke spurt 6788 NA


r15kmmot


Variabeletikett: Har du endret levemåte for å begrense klimaendringer.
Tekst før spørsmål: I tidligere undersøkelser har vi sett at mange norske borgere er villige til å endre levemåte for å begrense skadelige klimaendringer.
Spørsmålstekst: Har du endret din levemåte for å bidra til å begrense skadelige klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2 og r15kmmot = 1 eller 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, mye 114 8.7% 0.086560364
2 Ja, litt 955 72.5% 0.725132878
3 Nei 242 18.4% 0.183750949
97 Ikke svart 6 0.5% 0.004555809
98 Ikke spurt 6788 NA


r15kmmot_open


Variabeletikett: Åpen, motivasjon for [R15KMMOT] hvis ja. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne at du forteller oss hva som har motivert deg til å endre din levemåte.
Tekst etter spørsmål: Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2 og r15kmmot = 1 eller 2. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15kmmot_open2


Variabeletikett: Åpen, motivasjon for [R15KMMOT] hvis nei. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne at du forteller oss hvorfor du ikke har vært motivert til å endre din levemåte.
Tekst etter spørsmål: Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2 og r15kmmot = 3 ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15km_a


Variabeletikett: Hørt om IPCCs rapport om konsekvensene av global oppvarming.
Tekst før spørsmål: FNs klimapanel (engelsk: Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) er en internasjonal samling av forskere som regelmessig gir ut rapporter for å oppsummere kunnskapen om klimaendringer. I oktober 2018 utgav FNs klimapanel en spesialrapport om konsekvensene av å overstige 1,5 graders global oppvarming.
Spørsmålstekst: Har du hørt om denne rapporten?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 982 74.6% 0.745634017
2 Nei 327 24.8% 0.248291572
97 Ikke svart 8 0.6% 0.006074412
98 Ikke spurt 6788 NA


r15km_a_open


Variabeletikett: Åpen [R15KM_a]: Hva har du lært av eller om IPCC-rapporten [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva har du lært av eller om denne rapporten?
Tekst etter spørsmål: Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2 og r15km_a = 1. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15km_b


Variabeletikett: For/mot: Radikale aksjoner mot klimaendringer.
Tekst før spørsmål: I mange deler av verden har grupper av borgere vært engasjert i ulike former for sivil ulydighet og protester med sikte på å presse sine regjeringer og ledere til å gjennomføre mer drastiske tiltak for å motvirke klimaendringer og utslipp av drivhusgasser.
Spørsmålstekst: I hvilken grad støtter eller motsetter du deg at folk engasjerer seg i ikke-voldelig sivil ulydighet og protester for å presse myndighetene til å handle mot klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt mot 37 2.8% 0.028094153
2 Mot 62 4.7% 0.047076689
3 Noe mot 105 8% 0.079726651
4 Verken for eller mot 248 18.8% 0.188306758
5 Noe for 291 22.1% 0.220956720
6 For 364 27.6% 0.276385725
7 Sterkt for 202 15.3% 0.153378891
97 Ikke svart 8 0.6% 0.006074412
98 Ikke spurt 6788 NA


r15km_b2


Variabeletikett: Hvor sannsynlig å delta radikale aksjoner mot klimaendringer neste 12 måneder.
Spørsmålstekst: Hvor sannsynlig er det at du, i løpet av de neste 12 månedene, kommer til å delta i en protest for økt handling fra regjeringen mot klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke sannsynlig i det hele tatt 392 29.8% 0.297646166
2 Lite sannsynlig 556 42.2% 0.422171602
3 Noe sannsynlig 235 17.8% 0.178435839
4 Sannsynlig 91 6.9% 0.069096431
5 Svært sannsynlig 37 2.8% 0.028094153
97 Ikke svart 6 0.5% 0.004555809
98 Ikke spurt 6788 NA


r15km_c_1


Variabeletikett: For/mot klimatiltak: Offentlige penger til fornybar energi.
Tekst før spørsmål: Ulike politiske tiltak kan brukes til å redusere klimaendringene eller håndtere deres effekter. I hvilken grad støtter eller motsetter du deg følgende politiske tiltak i Norge?
Spørsmålstekst: Bruk av offentlige penger for å utvide fornybar energi som vind og solenergi.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt mot 40 3% 0.030372058
2 Mot 37 2.8% 0.028094153
3 Noe mot 49 3.7% 0.037205771
4 Verken for eller mot 82 6.2% 0.062262718
5 Noe for 258 19.6% 0.195899772
6 For 531 40.3% 0.403189066
7 Sterkt for 308 23.4% 0.233864844
97 Ikke svart 12 0.9% 0.009111617
98 Ikke spurt 6788 NA


r15km_c_2


Variabeletikett: For/mot klimatiltak: Lov som krever penger av de som flyr ofte.
Tekst før spørsmål: Ulike politiske tiltak kan brukes til å redusere klimaendringene eller håndtere deres effekter. I hvilken grad støtter eller motsetter du deg følgende politiske tiltak i Norge?
Spørsmålstekst: En lov som krever ekstra kostnader av personer som flyr mer enn to ganger i året (en “hyppig flypassasjer-avgift”).
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt mot 206 15.6% 0.156416097
2 Mot 248 18.8% 0.188306758
3 Noe mot 129 9.8% 0.097949886
4 Verken for eller mot 182 13.8% 0.138192863
5 Noe for 221 16.8% 0.167805619
6 For 194 14.7% 0.147304480
7 Sterkt for 127 9.6% 0.096431283
97 Ikke svart 10 0.8% 0.007593014
98 Ikke spurt 6788 NA


r15km_c_3


Variabeletikett: For/mot klimatiltak: Karbonskatt på matvarer med høyt utslipp.
Tekst før spørsmål: Ulike politiske tiltak kan brukes til å redusere klimaendringene eller håndtere deres effekter. I hvilken grad støtter eller motsetter du deg følgende politiske tiltak i Norge?
Spørsmålstekst: En karbonskatt på matvarer med høyt utslipp som biff og meieriprodukter.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt mot 258 19.6% 0.195899772
2 Mot 288 21.9% 0.218678815
3 Noe mot 169 12.8% 0.128321944
4 Verken for eller mot 170 12.9% 0.129081245
5 Noe for 199 15.1% 0.151100987
6 For 147 11.2% 0.111617312
7 Sterkt for 76 5.8% 0.057706910
97 Ikke svart 10 0.8% 0.007593014
98 Ikke spurt 6788 NA


r15meme1


Variabeletikett: Åpen: Hva mener du skal til for at en person kan regnes som norsk.[Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva mener du skal til for at en person kan regnes som norsk?
Tekst etter spørsmål: Du kan skrive så mye eller lite du vil, gjerne et par setninger, men også et par ord hvis det passer bedre for deg
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15meme2


Variabeletikett: Positiv/negativ til dobbelt statsborgerskap i Norge.
Spørsmålstekst: Hvordan stiller du deg til muligheten for å ha dobbelt statsborgerskap i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært positiv 146 10.9% 0.109281437
2 Positiv 348 26% 0.260479042
3 Noe positiv 164 12.3% 0.122754491
4 Verken positiv eller negativ 323 24.2% 0.241766467
5 Noe negativ 159 11.9% 0.119011976
6 Negativ 114 8.5% 0.085329341
7 Svært negativ 77 5.8% 0.057634731
97 Ikke svart 5 0.4% 0.003742515
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme3


Variabeletikett: Dobbelt statsborgerskap aktuelt for deg eller din nærmeste familie.
Spørsmålstekst: Er dobbelt statsborgerskap aktuelt for deg eller noen i din nærmeste familie?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, for meg selv og noen i familien min 79 5.9% 0.059131737
2 Ja, for meg selv 30 2.2% 0.022455090
3 Ja, for noen i familien min 232 17.4% 0.173652695
4 Nei 988 74% 0.739520958
97 Ikke svart 7 0.5% 0.005239521
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme4


Variabeletikett: For/mot: Endre at en forelder må være statsborger for at barn skal bli statsborger ved fødselen.
Spørsmålstekst: For at et barn skal bli norsk statsborger ved fødselen, må en av foreldrene være norsk statsborger. Synes du ordningen bør endres slik at man automatisk blir norsk statsborger ved fødselen, eller bør dagens ordning beholdes?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt for å endre ordningen 89 6.7% 0.06661677
2 Noe for å endre ordningen 284 21.3% 0.21257485
3 Noe for å beholde ordningen 412 30.8% 0.30838323
4 Sterkt for å beholde ordningen 535 40% 0.40044910
97 Ikke svart 16 1.2% 0.01197605
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme5


Variabeletikett: For/mot: Endre at ikke-statsborgere kan stemme ved lokalvalg.
Spørsmålstekst: I dag kan man stemme i kommune- og fylkestingsvalget også om man ikke er norsk statsborger. Synes du denne ordningen bør endres slik at man må være norsk statsborger for å stemme i lokalvalget, eller bør dagens ordning beholdes?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt for å endre ordningen 329 24.6% 0.24625749
2 Noe for å endre ordningen 244 18.3% 0.18263473
3 Noe for å beholde ordningen 350 26.2% 0.26197605
4 Sterkt for å beholde ordningen 396 29.6% 0.29640719
97 Ikke svart 17 1.3% 0.01272455
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme6a_1


Variabeletikett: Tenker på meg selv som: Norsk.
Tekst før spørsmål: I offentlig statistikk, i lovverket og samfunnsdebatten fins det flere ulike definisjoner av det å være norsk og det å være innvandrer i Norge. Nå kommer noen spørsmål om hvordan du ser på deg selv og opplever å bli sett av andre når det gjelder dette. Det er mulig å krysse av på flere alternativ.
Spørsmålstekst: Jeg tenker på meg selv som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Norsk 1263 94.5% 0.945359281
97 Ikke svart 2 0.1% 0.001497006
98 Ikke spurt 6769 NA
0 71 5.3% 0.053143713


r15meme6a_2


Variabeletikett: Tenker på meg selv som: Innvandrer i Norge.
Tekst før spørsmål: I offentlig statistikk, i lovverket og samfunnsdebatten fins det flere ulike definisjoner av det å være norsk og det å være innvandrer i Norge. Nå kommer noen spørsmål om hvordan du ser på deg selv og opplever å bli sett av andre når det gjelder dette. Det er mulig å krysse av på flere alternativ.
Spørsmålstekst: Jeg tenker på meg selv som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Innvandrer i Norge 64 4.8% 0.047904192
97 Ikke svart 2 0.1% 0.001497006
98 Ikke spurt 6769 NA
0 1270 95.1% 0.950598802


r15meme6a_3


Variabeletikett: Tenker på meg selv som: Annet.
Tekst før spørsmål: I offentlig statistikk, i lovverket og samfunnsdebatten fins det flere ulike definisjoner av det å være norsk og det å være innvandrer i Norge. Nå kommer noen spørsmål om hvordan du ser på deg selv og opplever å bli sett av andre når det gjelder dette. Det er mulig å krysse av på flere alternativ.
Spørsmålstekst: Jeg tenker på meg selv som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Annet: 34 2.5% 0.025449102
97 Ikke svart 2 0.1% 0.001497006
98 Ikke spurt 6769 NA
0 1300 97.3% 0.973053892


r15meme6a_3_other


Variabeletikett: Åpen [R15MEME6A_3].[Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: I offentlig statistikk, i lovverket og samfunnsdebatten fins det flere ulike definisjoner av det å være norsk og det å være innvandrer i Norge. Nå kommer noen spørsmål om hvordan du ser på deg selv og opplever å bli sett av andre når det gjelder dette. Det er mulig å krysse av på flere alternativ.
Spørsmålstekst: Jeg tenker på meg selv som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15meme6b_1


Variabeletikett: Andre oppfatter meg som: Norsk.
Spørsmålstekst: Andre mennesker oppfatter meg som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Norsk 1260 94.3% 0.943113772
97 Ikke svart 2 0.1% 0.001497006
98 Ikke spurt 6769 NA
0 74 5.5% 0.055389222


r15meme6b_2


Variabeletikett: Andre oppfatter meg som: Innvandrer i Norge.
Spørsmålstekst: Andre mennesker oppfatter meg som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Innvandrer i Norge 68 5.1% 0.050898204
97 Ikke svart 2 0.1% 0.001497006
98 Ikke spurt 6769 NA
0 1266 94.8% 0.947604790


r15meme6b_3


Variabeletikett: Andre oppfatter meg som: Annet.
Spørsmålstekst: Andre mennesker oppfatter meg som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Annet: 30 2.2% 0.022455090
97 Ikke svart 2 0.1% 0.001497006
98 Ikke spurt 6769 NA
0 1304 97.6% 0.976047904


r15meme6b_3_other


Variabeletikett: Åpen [R15MEME6B_3].[Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Andre mennesker oppfatter meg som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15meme6c_1


Variabeletikett: Foretrekker å bli oppfattet som: Norsk.
Spørsmålstekst: Jeg foretrekker å bli oppfattet av andre mennesker som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Norsk 1235 92.4% 0.924401198
97 Ikke svart 2 0.1% 0.001497006
98 Ikke spurt 6769 NA
0 99 7.4% 0.074101796


r15meme6c_2


Variabeletikett: Foretrekker å bli oppfattet som: Innvandrer i Norge.
Spørsmålstekst: Jeg foretrekker å bli oppfattet av andre mennesker som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Innvandrer i Norge 43 3.2% 0.032185629
97 Ikke svart 2 0.1% 0.001497006
98 Ikke spurt 6769 NA
0 1291 96.6% 0.966317365


r15meme6c_3


Variabeletikett: Foretrekker å bli oppfattet som: Annet.
Spørsmålstekst: Jeg foretrekker å bli oppfattet av andre mennesker som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Annet: 68 5.1% 0.050898204
97 Ikke svart 2 0.1% 0.001497006
98 Ikke spurt 6769 NA
0 1266 94.8% 0.947604790


r15meme6c_3_other


Variabeletikett: Åpen [R15MEME6C_3].[Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Jeg foretrekker å bli oppfattet av andre mennesker som:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15meme7_a_ran


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r15group = 3. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15meme7_a. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r15group = 3. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15meme7_a. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1334] [Ugyldige:6771] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 respektert 421 31.6% 0.3155922
2 støttet 466 34.9% 0.3493253
3 bevart 447 33.5% 0.3350825
Sysmiss 6771 NA


r15meme7_a


Variabeletikett: Enig/uenig: Muslimer i norge har rett til å få kultur og tradisjon [respektert/støttet/bevart]
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Muslimer i Norge har rett til å få sine kulturer og tradisjoner [respektert/støttet/bevart].
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av verdiene i r15meme7_a_ran.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 123 9.2% 0.092065868
2 Enig 297 22.2% 0.222305389
3 Noe enig 351 26.3% 0.262724551
4 Verken enig eller uenig 113 8.5% 0.084580838
5 Noe uenig 191 14.3% 0.142964072
6 Uenig 138 10.3% 0.103293413
7 Svært uenig 115 8.6% 0.086077844
97 Ikke svart 8 0.6% 0.005988024
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme7_b_ran


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r15group = 3. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15meme7_b. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r15group = 3. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15meme7_b. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1334] [Ugyldige:6771] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Nye lærebøker i skolen bør legges til 268 20.1% 0.2008996
2 Lærebøker i skolen bør utvides 264 19.8% 0.1979010
3 Lærebøker i skolen bør oppdateres 269 20.2% 0.2016492
4 Lærebøker i skolen bør gjøres om 242 18.1% 0.1814093
5 Lærebøker i skolen bør skrives 291 21.8% 0.2181409
Sysmiss 6771 NA


r15meme7_b


Variabeletikett: Enig/uenig: Lærebøker bør [legges til/utvides/oppdateres/gjøres om/skrives] for å reflektere religiøst mangfold.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:
Spørsmålstekst: [Nye lærebøker i skolen bør legges til /Lærebøker i skolen bør utvides /Lærebøker i skolen bør oppdateres /Lærebøker i skolen bør gjøres om /Lærebøker i skolen bør skrives ] for å reflektere det nye kulturelle og religiøse mangfoldet i Norge.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av verdiene i r15meme7_b_ran.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 173 12.9% 0.129491018
2 Enig 388 29% 0.290419162
3 Noe enig 303 22.7% 0.226796407
4 Verken enig eller uenig 117 8.8% 0.087574850
5 Noe uenig 126 9.4% 0.094311377
6 Uenig 127 9.5% 0.095059880
7 Svært uenig 94 7% 0.070359281
97 Ikke svart 8 0.6% 0.005988024
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme8_ran1


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r15group = 3. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15meme8. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r15group = 3. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15meme8. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1334] [Ugyldige:6771] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 bør 690 51.7% 0.5172414
2 bør ha lov til å 644 48.3% 0.4827586
Sysmiss 6771 NA


r15meme8_ran2


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r15group = 3. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15meme8. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r15group = 3. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r15meme8. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1334] [Ugyldige:6771] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 kristendom 458 34.3% 0.3433283
2 islam 454 34% 0.3403298
3 kristendom, islam og andre religioner 422 31.6% 0.3163418
Sysmiss 6771 NA


r15meme8


Variabeletikett: Enig/uenig: Skoler [bør/bør ha lov til å] undervise om [kristendom/islam/kristendom, islam og andre religioner].
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:
Spørsmålstekst: Skoler [bør/bør ha lov til å] undervise elevene om historien og noen av ideene innen [kristendom/islam/kristendom, islam og andre religioner].
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av verdiene i r15meme7_b_ran.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 343 25.7% 0.256736527
2 Enig 523 39.1% 0.391467066
3 Noe enig 229 17.1% 0.171407186
4 Verken enig eller uenig 85 6.4% 0.063622754
5 Noe uenig 66 4.9% 0.049401198
6 Uenig 49 3.7% 0.036676647
7 Svært uenig 34 2.5% 0.025449102
97 Ikke svart 7 0.5% 0.005239521
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme10a_1


Variabeletikett: Liker/misliker gruppe: Svensker.
Tekst før spørsmål: Nedenfor er en liste med ulike grupper. For hver gruppe, vennligst indiker hvor mye du liker eller misliker den:
Spørsmålstekst: Svensker
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 3 0.2% 0.002245509
2 Misliker mye 4 0.3% 0.002994012
3 Misliker noe 9 0.7% 0.006736527
4 Verken misliker eller liker 586 43.9% 0.438622754
5 Liker noe 150 11.2% 0.112275449
6 Liker mye 386 28.9% 0.288922156
7 Liker svært mye 161 12.1% 0.120508982
97 Ikke svart 37 2.8% 0.027694611
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme10a_2


Variabeletikett: Liker/misliker gruppe: Muslimer.
Tekst før spørsmål: Nedenfor er en liste med ulike grupper. For hver gruppe, vennligst indiker hvor mye du liker eller misliker den:
Spørsmålstekst: Muslimer
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 67 5% 0.05014970
2 Misliker mye 79 5.9% 0.05913174
3 Misliker noe 197 14.7% 0.14745509
4 Verken misliker eller liker 628 47% 0.47005988
5 Liker noe 135 10.1% 0.10104790
6 Liker mye 144 10.8% 0.10778443
7 Liker svært mye 49 3.7% 0.03667665
97 Ikke svart 37 2.8% 0.02769461
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme10a_3


Variabeletikett: Liker/misliker gruppe: Kristne.
Tekst før spørsmål: Nedenfor er en liste med ulike grupper. For hver gruppe, vennligst indiker hvor mye du liker eller misliker den:
Spørsmålstekst: Kristne
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 4 0.3% 0.002994012
2 Misliker mye 14 1% 0.010479042
3 Misliker noe 77 5.8% 0.057634731
4 Verken misliker eller liker 631 47.2% 0.472305389
5 Liker noe 168 12.6% 0.125748503
6 Liker mye 281 21% 0.210329341
7 Liker svært mye 121 9.1% 0.090568862
97 Ikke svart 40 3% 0.029940120
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme10a_4


Variabeletikett: Liker/misliker gruppe: Innvandrere.
Tekst før spørsmål: Nedenfor er en liste med ulike grupper. For hver gruppe, vennligst indiker hvor mye du liker eller misliker den:
Spørsmålstekst: Innvandrere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 15 1.1% 0.01122754
2 Misliker mye 24 1.8% 0.01796407
3 Misliker noe 112 8.4% 0.08383234
4 Verken misliker eller liker 689 51.6% 0.51571856
5 Liker noe 180 13.5% 0.13473054
6 Liker mye 231 17.3% 0.17290419
7 Liker svært mye 50 3.7% 0.03742515
97 Ikke svart 35 2.6% 0.02619760
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme10a_5


Variabeletikett: Liker/misliker gruppe: Jøder.
Tekst før spørsmål: Nedenfor er en liste med ulike grupper. For hver gruppe, vennligst indiker hvor mye du liker eller misliker den:
Spørsmålstekst: Jøder
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 11 0.8% 0.008233533
2 Misliker mye 17 1.3% 0.012724551
3 Misliker noe 58 4.3% 0.043413174
4 Verken misliker eller liker 751 56.2% 0.562125749
5 Liker noe 146 10.9% 0.109281437
6 Liker mye 230 17.2% 0.172155689
7 Liker svært mye 83 6.2% 0.062125749
97 Ikke svart 40 3% 0.029940120
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme10a_6


Variabeletikett: Liker/misliker gruppe: Syrere.
Tekst før spørsmål: Nedenfor er en liste med ulike grupper. For hver gruppe, vennligst indiker hvor mye du liker eller misliker den:
Spørsmålstekst: Syrere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 29 2.2% 0.02170659
2 Misliker mye 39 2.9% 0.02919162
3 Misliker noe 113 8.5% 0.08458084
4 Verken misliker eller liker 738 55.2% 0.55239521
5 Liker noe 135 10.1% 0.10104790
6 Liker mye 188 14.1% 0.14071856
7 Liker svært mye 54 4% 0.04041916
97 Ikke svart 40 3% 0.02994012
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme10a_7


Variabeletikett: Liker/misliker gruppe: Afghanere.
Tekst før spørsmål: Nedenfor er en liste med ulike grupper. For hver gruppe, vennligst indiker hvor mye du liker eller misliker den:
Spørsmålstekst: Afghanere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 40 3% 0.02994012
2 Misliker mye 40 3% 0.02994012
3 Misliker noe 117 8.8% 0.08757485
4 Verken misliker eller liker 758 56.7% 0.56736527
5 Liker noe 124 9.3% 0.09281437
6 Liker mye 166 12.4% 0.12425150
7 Liker svært mye 52 3.9% 0.03892216
97 Ikke svart 39 2.9% 0.02919162
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme10b


Variabeletikett: Åpen [R15MEME10A]. [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Dersom du har noen kommentarer til det forrige spørsmålet, er du velkommen til å skrive dem inn her:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r15meme9_1


Variabeletikett: Beskriver deg hvor godt: Viktig å være fordomsfri overfor muslimer.
Tekst før spørsmål: Hvor godt eller dårlig vil du si at følgende beskrivelser passer på deg:
Spørsmålstekst: Det er viktig for meg personlig å være fordomsfri overfor muslimer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært godt 223 16.7% 0.16691617
2 Godt 429 32.1% 0.32110778
3 Noe godt 192 14.4% 0.14371257
4 Verken godt eller dårlig 311 23.3% 0.23278443
5 Noe dårlig 81 6.1% 0.06062874
6 Dårlig 42 3.1% 0.03143713
7 Svært dårlig 21 1.6% 0.01571856
97 Ikke svart 37 2.8% 0.02769461
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme9_2


Variabeletikett: Beskriver deg hvor godt: Føler skyld om jeg tenker negativt om muslimer.
Tekst før spørsmål: Hvor godt eller dårlig vil du si at følgende beskrivelser passer på deg:
Spørsmålstekst: Jeg føler skyld dersom jeg tenker negativt om muslimer.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært godt 72 5.4% 0.05389222
2 Godt 182 13.6% 0.13622754
3 Noe godt 163 12.2% 0.12200599
4 Verken godt eller dårlig 517 38.7% 0.38697605
5 Noe dårlig 141 10.6% 0.10553892
6 Dårlig 131 9.8% 0.09805389
7 Svært dårlig 83 6.2% 0.06212575
97 Ikke svart 47 3.5% 0.03517964
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme9_3


Variabeletikett: Beskriver deg hvor godt: Prøver å være fordomsfri overfor muslimer pga egen overbevisning.
Tekst før spørsmål: Hvor godt eller dårlig vil du si at følgende beskrivelser passer på deg:
Spørsmålstekst: Jeg prøver å være fordomsfri overfor muslimer på grunn av min egen overbevisning.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært godt 160 12% 0.11976048
2 Godt 338 25.3% 0.25299401
3 Noe godt 203 15.2% 0.15194611
4 Verken godt eller dårlig 431 32.3% 0.32260479
5 Noe dårlig 67 5% 0.05014970
6 Dårlig 61 4.6% 0.04565868
7 Svært dårlig 34 2.5% 0.02544910
97 Ikke svart 42 3.1% 0.03143713
98 Ikke spurt 6769 NA


r15meme9_4


Variabeletikett: Beskriver deg hvor godt: Vil ikke fremstå som rasistisk, ikke engang overfor meg selv.
Tekst før spørsmål: Hvor godt eller dårlig vil du si at følgende beskrivelser passer på deg:
Spørsmålstekst: Jeg vil ikke fremstå som rasistisk, ikke engang overfor meg selv.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært godt 330 24.7% 0.24700599
2 Godt 392 29.3% 0.29341317
3 Noe godt 159 11.9% 0.11901198
4 Verken godt eller dårlig 305 22.8% 0.22829341
5 Noe dårlig 57 4.3% 0.04266467
6 Dårlig 33 2.5% 0.02470060
7 Svært dårlig 15 1.1% 0.01122754
97 Ikke svart 45 3.4% 0.03368263
98 Ikke spurt 6769 NA


r15polkom1a


Variabeletikett: Barneoppdragelsesverdier: Uavhengig/Respekterer voksne.
Tekst før spørsmål: Selv om det er mange ulike egenskaper man mener at barn bør ha, så vil alle tenke at noen egenskaper er viktigere enn andre. Du får nå presentert ulike par med slike ønskelige egenskaper.
Spørsmålstekst: Vennligst fortell hvilken av de to du synes er viktigst for et barn å ha.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1 eller 2 eller 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Er uavhengig 1301 32.3% 0.3229891
2 Respekterer voksne 2046 50.8% 0.5079444
97 Ikke svart 681 16.9% 0.1690665
98 Ikke spurt 4077 NA


r15polkom1b


Variabeletikett: Barneoppdragelsesverdier: Nysgjerrig/Høflig.
Tekst før spørsmål: Selv om det er mange ulike egenskaper man mener at barn bør ha, så vil alle tenke at noen egenskaper er viktigere enn andre. Du får nå presentert ulike par med slike ønskelige egenskaper.
Spørsmålstekst: Vennligst fortell hvilken av de to du synes er viktigst for et barn å ha.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1 eller 2 eller 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Er nysgjerrig 2633 65.4% 0.65367428
2 Er høflig 1032 25.6% 0.25620655
97 Ikke svart 363 9% 0.09011917
98 Ikke spurt 4077 NA


r15polkom1c


Variabeletikett: Barneoppdragelsesverdier: Lydig/Selvstendig.
Tekst før spørsmål: Selv om det er mange ulike egenskaper man mener at barn bør ha, så vil alle tenke at noen egenskaper er viktigere enn andre. Du får nå presentert ulike par med slike ønskelige egenskaper.
Spørsmålstekst: Vennligst fortell hvilken av de to du synes er viktigst for et barn å ha.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1 eller 2 eller 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Er lydig 410 10.2% 0.1017875
2 Er selvstendig 3086 76.6% 0.7661370
97 Ikke svart 532 13.2% 0.1320755
98 Ikke spurt 4077 NA


r15polkom1d


Variabeletikett: Barneoppdragelsesverdier: Hensynsfull/Oppfører seg skikkelig.
Tekst før spørsmål: Selv om det er mange ulike egenskaper man mener at barn bør ha, så vil alle tenke at noen egenskaper er viktigere enn andre. Du får nå presentert ulike par med slike ønskelige egenskaper.
Spørsmålstekst: Vennligst fortell hvilken av de to du synes er viktigst for et barn å ha.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1 eller 2 eller 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Er hensynsfullt 2329 57.8% 0.57820258
2 Oppfører seg skikkelig 1412 35.1% 0.35054618
97 Ikke svart 287 7.1% 0.07125124
98 Ikke spurt 4077 NA


r15polkom2_ran


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r15group = 1. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1373] [Ugyldige:6732] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 a 438 31.9% 0.3190095
2 b 466 33.9% 0.3394028
3 c (ingen eksponering) 469 34.2% 0.3415878
Sysmiss 6732 NA


r15polkom2a


Variabeletikett: Eksponering for politisk konflikt mellom FrP og AP: Listhaug.
Tekst før spørsmål: Vennligst les teksten under nøye. Ulike politiske konflikter har preget Norge i senere tid. Som part i en slik konflikt skrev Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet at «Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. LIK OG DEL!».
Spørsmålstekst: Har du fått med deg dette utspillet tidligere?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1 og r15polkom2_ran = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 402 91.8% 0.91780822
2 Nei 36 8.2% 0.08219178
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 7667 NA


r15polkom2b


Variabeletikett: Eksponering for politisk konflikt mellom FrP og AP: Gahr Støre.
Tekst før spørsmål: Vennligst les teksten under nøye. Ulike politiske konflikter har preget Norge i senere tid. Som part i en slik konflikt sa Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet at Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet «bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli».
Spørsmålstekst: Har du fått med deg dette utspillet tidligere?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1 og r15polkom2_ran = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 364 78.1% 0.781115880
2 Nei 99 21.2% 0.212446352
97 Ikke svart 3 0.6% 0.006437768
98 Ikke spurt 7639 NA


r15polkom3_1


Variabeletikett: Liker/misliker: Arbeiderpartierts velgere.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker velgerne til de ulike politiske partiene i Norge
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiets velgere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 40 2.9% 0.02909091
2 Misliker mye 62 4.5% 0.04509091
3 Misliker noe 143 10.4% 0.10400000
4 Verken misliker eller liker 543 39.5% 0.39490909
5 Liker noe 326 23.7% 0.23709091
6 Liker mye 192 14% 0.13963636
7 Liker svært mye 34 2.5% 0.02472727
97 Ikke svart 35 2.5% 0.02545455
98 Ikke spurt 6730 NA


r15polkom3_2


Variabeletikett: Liker/misliker: Høyres velgere.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker velgerne til de ulike politiske partiene i Norge
Spørsmålstekst: Høyres velgere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 32 2.3% 0.02327273
2 Misliker mye 90 6.5% 0.06545455
3 Misliker noe 222 16.1% 0.16145455
4 Verken misliker eller liker 533 38.8% 0.38763636
5 Liker noe 263 19.1% 0.19127273
6 Liker mye 160 11.6% 0.11636364
7 Liker svært mye 42 3.1% 0.03054545
97 Ikke svart 33 2.4% 0.02400000
98 Ikke spurt 6730 NA


r15polkom3_3


Variabeletikett: Liker/misliker: Fremskrittspartiets velgere.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker velgerne til de ulike politiske partiene i Norge
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiets velgere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 214 15.6% 0.15563636
2 Misliker mye 238 17.3% 0.17309091
3 Misliker noe 290 21.1% 0.21090909
4 Verken misliker eller liker 380 27.6% 0.27636364
5 Liker noe 132 9.6% 0.09600000
6 Liker mye 62 4.5% 0.04509091
7 Liker svært mye 25 1.8% 0.01818182
97 Ikke svart 34 2.5% 0.02472727
98 Ikke spurt 6730 NA


r15polkom3_4


Variabeletikett: Liker/misliker: Kristelig Folkepartis velgere.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker velgerne til de ulike politiske partiene i Norge
Spørsmålstekst: Kristelig Folkepartis velgere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 107 7.8% 0.077818182
2 Misliker mye 165 12% 0.120000000
3 Misliker noe 298 21.7% 0.216727273
4 Verken misliker eller liker 541 39.3% 0.393454545
5 Liker noe 166 12.1% 0.120727273
6 Liker mye 55 4% 0.040000000
7 Liker svært mye 10 0.7% 0.007272727
97 Ikke svart 33 2.4% 0.024000000
98 Ikke spurt 6730 NA


r15polkom3_5


Variabeletikett: Liker/misliker: Venstres velgere.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker velgerne til de ulike politiske partiene i Norge
Spørsmålstekst: Venstres velgere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 75 5.5% 0.05454545
2 Misliker mye 107 7.8% 0.07781818
3 Misliker noe 213 15.5% 0.15490909
4 Verken misliker eller liker 637 46.3% 0.46327273
5 Liker noe 228 16.6% 0.16581818
6 Liker mye 61 4.4% 0.04436364
7 Liker svært mye 14 1% 0.01018182
97 Ikke svart 40 2.9% 0.02909091
98 Ikke spurt 6730 NA


r15polkom3_6


Variabeletikett: Liker/misliker: Sosialistisk Venstrepartis velgere.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker velgerne til de ulike politiske partiene i Norge
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstrepartis velgere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 111 8.1% 0.08072727
2 Misliker mye 125 9.1% 0.09090909
3 Misliker noe 179 13% 0.13018182
4 Verken misliker eller liker 513 37.3% 0.37309091
5 Liker noe 222 16.1% 0.16145455
6 Liker mye 153 11.1% 0.11127273
7 Liker svært mye 37 2.7% 0.02690909
97 Ikke svart 35 2.5% 0.02545455
98 Ikke spurt 6730 NA


r15polkom3_7


Variabeletikett: Liker/misliker: Senterpartiets velgere.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker velgerne til de ulike politiske partiene i Norge
Spørsmålstekst: Senterpartiets velgere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 32 2.3% 0.02327273
2 Misliker mye 56 4.1% 0.04072727
3 Misliker noe 177 12.9% 0.12872727
4 Verken misliker eller liker 631 45.9% 0.45890909
5 Liker noe 273 19.9% 0.19854545
6 Liker mye 135 9.8% 0.09818182
7 Liker svært mye 31 2.3% 0.02254545
97 Ikke svart 40 2.9% 0.02909091
98 Ikke spurt 6730 NA


r15polkom3_8


Variabeletikett: Liker/misliker: Miljøpartiet de Grønnes velgere.
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker velgerne til de ulike politiske partiene i Norge
Spørsmålstekst: Miljøpartiet de Grønnes velgere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r15group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8105] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 154 11.2% 0.11200000
2 Misliker mye 152 11.1% 0.11054545
3 Misliker noe 190 13.8% 0.13818182
4 Verken misliker eller liker 463 33.7% 0.33672727