Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 16

v-101 - 2020-08-28

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitetet i Bergen (UiB)
Sveinung Arnesen Koordinator, NORCE
Erla Løvseth UiB
Lise Bjånesøy UiB
Susanne Bygnes UiB
Gisela Böhm UiB
Kristine Bærøe UiB
Cornelius Cappelen UiB
Stefan Dahlberg UiB
Anne Lise Fimreite UiB
Thea Gregersen UiB
Erik Knudsen UiB
Yvette Peters UiB
Arjan Schakel UiB
Endre Tvinnereim UiB

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Amund Eikrem ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Asle Høgestøl ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt seks runder med rekruttering.
I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1).
I runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3).
I runde 8 ble det rekruttert 4245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8).
I runde 11 ble det rekruttert 2069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11).
I runde 14 ble det rekruttert 2036 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 14).
I runde 16 ble det rekruttert 5163 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 16).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. I runde 11 og 14 ble det gjort tilsvarende utrekk på 14 000 personer. I runde 16 ble gjort et uttrekk på 34 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry har gjennomført alle uttrekk for Norsk Medborgerpanel, etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

Uttrekkslistene har bestått av følgende data: a) etternavn, b) fornavn, c) adresse, d) kjønn, e) alder og f) telefonnummer. Personer som ikke hadde folkeregistert adresse i Norge på uttrekkstidspunktet har blitt ekskludert.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering.

Rekruttering av nye medlemmer til panelet ble gjennomført i flere trinn.

Først ble et invitasjonsbrev sendt ut til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningslinjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerne, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerne sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (15 minutter).

For å maksimere rekrutteringsraten er det brukt et insentiv i form av et reisegavekort. Verdien på reisegavekortet er 25 000 NOK. For å delta i trekningen av reisegavekortet er det stilt som krav at e-postadressen er oppgitt. Informasjon om lotteriet er inkludert i all korrespondanse med respondentene, med unntak av den siste påminnelsen via tekstmelding.

Invitasjonsbrevet ble postlagt 29. oktober 2019. En påminnelse gikk til de respondentene som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Nye respondenter mottok kun én påminnelse, enten via et postkort eller en tekstmelding. Tekstmeldingen ble sendt til respondenter under 60 år. Postkortet ble sendt til respondenter over 60 år og til dem uten registrert mobilnummer. Respondentene ble oppfordret til å delta i Norsk Medborgerpanel med henvisning til invitasjonsbrevet. Påminnelseskortet ble postlagt 12. november 2019. Innloggingskoden var også gitt i påminnelseskortet. Tekstmeldingen ble sendt ut 13. november 2019. Tekstmeldingen inneholdt både en innloggingskode og en direktelenke til undersøkelsen.

Datainnsamling blant gamle panelmedlemmer ble gjort parallellt med rekrutteringen av nye respondenter. Invitasjonse-post ble sendt ut 31. oktober 2019. Første, andre og tredje påminnelse ble sendt til respondentenes e-post, på henholdsvis den 7. november, 18. november og 21. november 2019. Panelmedlemmer med et registerert mobilnummer mottok siste påminnelse i form av en tekstmelding.

Runde 16 ble avsluttet 27. november.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen.

To forskjellige vekter er kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Ingen endringer registrert.Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 16 - v-101.sav
# Enheter 12904
# Variabler 490


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r16interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format. ]
Teknisk beskrivelse: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r16interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format. ]
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r16rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert. ]
Teknisk beskrivelse: [Runde da respondenten ble rekruttert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde1 1712 13.3% 0.13267204
3 Runde3 1902 14.7% 0.14739616
8 Runde8 1886 14.6% 0.14615623
11 Runde11 1143 8.9% 0.08857719
14 Runde14 1331 10.3% 0.10314631
16 Runde16 4930 38.2% 0.38205208


r16browsertype


Variabeletikett: [ Nettlesertype brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [ Nettlesertype brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r16browserversion


Variabeletikett: [ Nettleserversjon brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [ Nettleserversjon brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r16mobil


Variabeletikett: [ Registrerer om respondentene bruker mobil]
Teknisk beskrivelse: [ Registrerer om respondentene bruker mobil]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 annet 8018 62.1% 0.6213577
1 mobil 4886 37.9% 0.3786423


r16opplosning


Variabeletikett: [ Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Teknisk beskrivelse: [ Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r16enhetstype


Variabeletikett: [ Registrerer enhetstype for respondentene.]
Teknisk beskrivelse: [ Registrerer enhetstype for respondentene.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 8193 63.5% 0.634919405
2 Touch 4656 36.1% 0.360818351
3 Generisk 55 0.4% 0.004262244


r16advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [ Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Teknisk beskrivelse: [ Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r16getrenderingmode


Variabeletikett: [ Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Teknisk beskrivelse: [ Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r16group


Variabeletikett: [Undergruppe i runde 16. Delvis randomisert. Gruppe 5 tilsvarer gruppe 1 i runde 15. Respondenter rekruttert i runde 16 blir randomisert inn i gruppe 6 eller 7, mens øvrige respondenter blir randomisert i gruppe 1, 2, 3 eller 4. ]
Teknisk beskrivelse: [Undergruppe i runde 16. Delvis randomisert. Gruppe 5 tilsvarer gruppe 1 i runde 15. Respondenter rekruttert i runde 16 blir randomisert inn i gruppe 6 eller 7, mens øvrige respondenter blir randomisert i gruppe 1, 2, 3 eller 4. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 g1 1764 13.7% 0.13670180
2 g2 1653 12.8% 0.12809981
3 g3 1728 13.4% 0.13391197
4 g4 1696 13.1% 0.13143211
5 g5 1133 8.8% 0.08780223
6 g6 2473 19.2% 0.19164600
7 g7 2457 19% 0.19040608


r16tdr1


Variabeletikett: I hvilket fylke tilbrakte du mesteparten av din oppvekst?
Spørsmålstekst: I hvilket fylke tilbrakte du mesteparten av din oppvekst?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-20]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Akershus (Viken fra 2020) 179 10.1% 0.10147392
2 Aust-Agder (Agder fra 2020) 37 2.1% 0.02097506
3 Buskerud (Viken fra 2020) 95 5.4% 0.05385488
4 Finnmark (Troms og Finnmark fra 2020) 19 1.1% 0.01077098
5 Hedmark (Innlandet fra 2020) 61 3.5% 0.03458050
6 Hordaland (Vestland fra 2020) 208 11.8% 0.11791383
7 Møre og Romsdal 95 5.4% 0.05385488
8 Nord-Trøndelag (nå Trøndelag) 54 3.1% 0.03061224
9 Nordland 96 5.4% 0.05442177
10 Oppland (Innlandet fra 2020) 64 3.6% 0.03628118
11 Oslo 167 9.5% 0.09467120
12 Rogaland 148 8.4% 0.08390023
13 Sogn og Fjordane (Vestland fra 2020) 37 2.1% 0.02097506
14 Sør-Trøndelag (nå Trøndelag) 109 6.2% 0.06179138
15 Telemark (Vestfold og Telemark fra 2020) 57 3.2% 0.03231293
16 Troms (Troms og Finnmark fra 2020) 68 3.9% 0.03854875
17 Vest-Agder (Agder fra 2020) 54 3.1% 0.03061224
18 Vestfold (Vestfold og Telemark fra 2020) 76 4.3% 0.04308390
19 Østfold (Viken fra 2020) 79 4.5% 0.04478458
20 Annet 61 3.5% 0.03458050
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr3_1


Variabeletikett: Hvor sterk tilknytning til: Nabolaget eller bygden du bor i
Tekst før spørsmål: Hvor sterk er din tilknytning til:
Spørsmålstekst: Nabolaget eller bygden du bor i
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterk tilknytning 589 33.4% 0.33390023
2 Tilknytning 614 34.8% 0.34807256
3 Noe tilknytning 350 19.8% 0.19841270
4 Liten tilknytning 150 8.5% 0.08503401
5 Ingen tilknytning 28 1.6% 0.01587302
97 Ikke svart 33 1.9% 0.01870748
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr3_2


Variabeletikett: Hvor sterk tilknytning til: Kommunen du bor i
Tekst før spørsmål: Hvor sterk er din tilknytning til:
Spørsmålstekst: Kommunen du bor i
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterk tilknytning 611 34.6% 0.346371882
2 Tilknytning 683 38.7% 0.387188209
3 Noe tilknytning 308 17.5% 0.174603175
4 Liten tilknytning 121 6.9% 0.068594104
5 Ingen tilknytning 17 1% 0.009637188
97 Ikke svart 24 1.4% 0.013605442
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr3_3


Variabeletikett: Hvor sterk tilknytning til: Fylke du bor i
Tekst før spørsmål: Hvor sterk er din tilknytning til:
Spørsmålstekst: Fylke du bor i
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterk tilknytning 410 23.2% 0.23242630
2 Tilknytning 668 37.9% 0.37868481
3 Noe tilknytning 372 21.1% 0.21088435
4 Liten tilknytning 226 12.8% 0.12811791
5 Ingen tilknytning 46 2.6% 0.02607710
97 Ikke svart 42 2.4% 0.02380952
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr3_4


Variabeletikett: Hvor sterk tilknytning til: Regionen (landsdelen) du bor i
Tekst før spørsmål: Hvor sterk er din tilknytning til:
Spørsmålstekst: Regionen (landsdelen) du bor i
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterk tilknytning 532 30.2% 0.30158730
2 Tilknytning 657 37.2% 0.37244898
3 Noe tilknytning 346 19.6% 0.19614512
4 Liten tilknytning 157 8.9% 0.08900227
5 Ingen tilknytning 35 2% 0.01984127
97 Ikke svart 37 2.1% 0.02097506
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr3_5


Variabeletikett: Hvor sterk tilknytning til: Norge
Tekst før spørsmål: Hvor sterk er din tilknytning til:
Spørsmålstekst: Norge
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterk tilknytning 1186 67.2% 0.672335601
2 Tilknytning 440 24.9% 0.249433107
3 Noe tilknytning 75 4.3% 0.042517007
4 Liten tilknytning 23 1.3% 0.013038549
5 Ingen tilknytning 2 0.1% 0.001133787
97 Ikke svart 38 2.2% 0.021541950
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr3_6


Variabeletikett: Hvor sterk tilknytning til: De nordiske landene
Tekst før spørsmål: Hvor sterk er din tilknytning til:
Spørsmålstekst: De nordiske landene
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterk tilknytning 324 18.4% 0.18367347
2 Tilknytning 724 41% 0.41043084
3 Noe tilknytning 438 24.8% 0.24829932
4 Liten tilknytning 183 10.4% 0.10374150
5 Ingen tilknytning 45 2.6% 0.02551020
97 Ikke svart 50 2.8% 0.02834467
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr3_7


Variabeletikett: Hvor sterk tilknytning til: Europa
Tekst før spørsmål: Hvor sterk er din tilknytning til:
Spørsmålstekst: Europa
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterk tilknytning 321 18.2% 0.18197279
2 Tilknytning 651 36.9% 0.36904762
3 Noe tilknytning 455 25.8% 0.25793651
4 Liten tilknytning 243 13.8% 0.13775510
5 Ingen tilknytning 50 2.8% 0.02834467
97 Ikke svart 44 2.5% 0.02494331
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr20a


Variabeletikett: Har eller skal din kommune slås sammen med nabokommuner?
Spørsmålstekst: Er din kommune nylig slått sammen med eller skal fra 2020 slås sammen med en eller flere nabokommuner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 656 37.2% 0.37188209
2 Nei 1029 58.3% 0.58333333
3 Vet ikke 76 4.3% 0.04308390
97 Ikke svart 3 0.2% 0.00170068
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr20b


Variabeletikett: Støtter du kommunesammenslåinger?
Spørsmålstekst: Støtter du kommunesammenslåinger?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 1086 61.6% 0.61564626
2 Nei 644 36.5% 0.36507937
97 Ikke svart 34 1.9% 0.01927438
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr20c


Variabeletikett: Er eller skal din fylkeskommune slås sammen med andre fylkeskommuner?
Spørsmålstekst: Er din fylkeskommune nylig slått sammen med eller skal fra 2020 slås sammen med en eller flere fylkeskommuner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 1085 61.5% 0.615079365
2 Nei 531 30.1% 0.301020408
3 Vet ikke 143 8.1% 0.081065760
97 Ikke svart 5 0.3% 0.002834467
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr20d


Variabeletikett: Støtter du sammenslåing av fylkeskommuner?
Spørsmålstekst: Støtter du sammenslåing av fylkeskommuner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 820 46.5% 0.46485261
2 Nei 912 51.7% 0.51700680
97 Ikke svart 32 1.8% 0.01814059
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr_sentral


Variabeletikett: Enig/uenig: Sentrale myndighet tar for lite hensyn til utkant-Norge
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Sentrale myndighet tar for lite hensyn til utkant-Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 498 28.2% 0.28231293
2 Enig 491 27.8% 0.27834467
3 Noe enig 382 21.7% 0.21655329
4 Verken enig eller uenig 165 9.4% 0.09353741
5 Noe uenig 88 5% 0.04988662
6 Uenig 109 6.2% 0.06179138
7 Svært uenig 31 1.8% 0.01757370
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr18


Variabeletikett: Enig/uenig: Bør gjøre tiltak mot økonomisk ulikhet mellom ulike deler av landet
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Sentrale myndigheter bør gripe inn med tiltak for å jevne ut økonomisk ulikhet mellom ulike deler av landet.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 346 19.6% 0.196145125
2 Enig 613 34.8% 0.347505669
3 Noe enig 485 27.5% 0.274943311
4 Verken enig eller uenig 161 9.1% 0.091269841
5 Noe uenig 84 4.8% 0.047619048
6 Uenig 59 3.3% 0.033446712
7 Svært uenig 12 0.7% 0.006802721
97 Ikke svart 4 0.2% 0.002267574
98 Ikke spurt 11140 NA


r16tdr19


Variabeletikett: Enig/uenig: Bør overføre ressurser fra rike til fattige deler av landet
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Økonomiske ressurser bør overføres fra de rike delene av landet til mindre rike deler for å sikre at alle får tilsvarende nivå på offentlige tjenester.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 326 18.5% 0.184807256
2 Enig 604 34.2% 0.342403628
3 Noe enig 523 29.6% 0.296485261
4 Verken enig eller uenig 138 7.8% 0.078231293
5 Noe uenig 91 5.2% 0.051587302
6 Uenig 53 3% 0.030045351
7 Svært uenig 21 1.2% 0.011904762
97 Ikke svart 8 0.5% 0.004535147
98 Ikke spurt 11140 NA


r16polkom1_1


Variabeletikett: Alt i alt, hvor fornøyd er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor fornøyd er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6 eller 7. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ekstremt misfornøyd 16 0.3% 0.003245436
1 1 29 0.6% 0.005882353
2 2 59 1.2% 0.011967546
3 3 155 3.1% 0.031440162
4 4 169 3.4% 0.034279919
5 5 400 8.1% 0.081135903
6 6 495 10% 0.100405680
7 7 1143 23.2% 0.231845842
8 8 1622 32.9% 0.329006085
9 9 596 12.1% 0.120892495
10 10 - Ekstremt fornøyd 234 4.7% 0.047464503
97 Ikke svart 12 0.2% 0.002434077
98 Ikke spurt 7974 NA


r16polkom2_ran


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r16group = 6 eller 7. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig enten r16polkom2a eller r16polkom2b.]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r16group = 6 eller 7. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig enten r16polkom2a eller r16polkom2b.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4930] [Ugyldige:7974] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velger R16POLKOM2a 2435 49.4% 0.4939148
2 Velger R16POLKOM2b 2495 50.6% 0.5060852
Sysmiss 7974 NA


r16polkom2a


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Hva tenker du på når du hører ordet demokrati? [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du på når du hører ordet demokrati?
Tekst etter spørsmål: Du kan skrive så mye eller lite du vil, gjerne et par setninger, men også et par ord hvis det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r16group = 6 eller 7 og r16polkom2_ran = 1. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r16polkom2b


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Begrunne [R16POLKOM2a] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Nå nettopp svarte du på et spørsmål om hvor fornøyd du er med måten demokratiet fungerer på i Norge. Du svarte [r16polkom1_1] på en skala fra 0 (Ekstremt misfornøyd) til 10 (Ekstremt fornøyd).
Spørsmålstekst: Kan du vennligst begrunne dette svaret?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r16group = 6 eller 7 og r16polkom2_ran = 2 og r16polkom1_1 er besvart. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r16polkom3


Variabeletikett: Enig/uenig: Innvandrere er generelt bra for norsk økonomi
Tekst før spørsmål: Det finnes ulike meninger om innvandrere som bor i Norge. Med ”innvandrere” mener vi personer fra andre land som kommer for å slå seg ned her. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?
Spørsmålstekst: Innvandrere er generelt bra for norsk økonomi.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6 eller 7. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt enig 350 7.1% 0.070993915
2 Enig 2131 43.2% 0.432251521
3 Verken enig eller uenig 1604 32.5% 0.325354970
4 Uenig 670 13.6% 0.135902637
5 Sterkt uenig 167 3.4% 0.033874239
97 Ikke svart 8 0.2% 0.001622718
98 Ikke spurt 7974 NA


r16polkom4


Variabeletikett: Enig/uenig: Generelt sett blir norsk kultur undergravet av innvandrere
Tekst før spørsmål: Det finnes ulike meninger om innvandrere som bor i Norge. Med “innvandrere” mener vi personer fra andre land som kommer for å slå seg ned her. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?
Spørsmålstekst: Generelt sett blir norsk kultur undergravet av innvandrere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6 eller 7. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt enig 233 4.7% 0.047261663
2 Enig 1004 20.4% 0.203651116
3 Verken enig eller uenig 1112 22.6% 0.225557809
4 Uenig 1859 37.7% 0.377079108
5 Sterkt uenig 715 14.5% 0.145030426
97 Ikke svart 7 0.1% 0.001419878
98 Ikke spurt 7974 NA


r16polkom5


Variabeletikett: Enig/uenig: Det følger økt kriminalitet med innvandrere
Tekst før spørsmål: Det finnes ulike meninger om innvandrere som bor i Norge. Med “innvandrere” mener vi personer fra andre land som kommer for å slå seg ned her. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?
Spørsmålstekst: Det følger økt kriminalitet med innvandrere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6 eller 7. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt enig 568 11.5% 0.115212982
2 Enig 2082 42.2% 0.422312373
3 Verken enig eller uenig 1385 28.1% 0.280933063
4 Uenig 720 14.6% 0.146044625
5 Sterkt uenig 171 3.5% 0.034685598
97 Ikke svart 4 0.1% 0.000811359
98 Ikke spurt 7974 NA


r16polkom6_1


Variabeletikett: Hvor stor andel nordmenn vil ta imot færre flyktninger til Norge, tror du?
Spørsmålstekst: Hvor stor andel av det norske folk tror du mener at det er et godt forslag å ta imot færre flyktninger til Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0% 6 0.2% 0.002426203
1 10% 42 1.7% 0.016983421
2 20% 153 6.2% 0.061868176
3 30% 335 13.5% 0.135463000
4 40% 336 13.6% 0.135867368
5 50% 366 14.8% 0.147998383
6 60% 483 19.5% 0.195309341
7 70% 429 17.3% 0.173473514
8 80% 242 9.8% 0.097856854
9 90% 64 2.6% 0.025879499
10 100% 11 0.4% 0.004448039
97 Ikke svart 6 0.2% 0.002426203
98 Ikke spurt 10431 NA


r16polkom7_1


Variabeletikett: Hvor stor andel politikere vil ta imot færre flyktninger til Norge, tror du?
Spørsmålstekst: Hvor stor andel av politikerne tror du mener at det er et godt forslag å ta imot færre flyktninger til Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0% 3 0.1% 0.001213101
1 10% 126 5.1% 0.050950263
2 20% 295 11.9% 0.119288314
3 30% 397 16.1% 0.160533765
4 40% 452 18.3% 0.182773959
5 50% 470 19% 0.190052568
6 60% 330 13.3% 0.133441165
7 70% 211 8.5% 0.085321472
8 80% 118 4.8% 0.047715326
9 90% 38 1.5% 0.015365952
10 100% 4 0.2% 0.001617469
97 Ikke svart 29 1.2% 0.011726648
98 Ikke spurt 10431 NA


r16polkom10


Variabeletikett: Godt/dårlig forslag: Å ta imot færre flyktninger
Spørsmålstekst: Synes du at det er et godt eller dårlig forslag å ta imot færre flyktninger til Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Meget godt forslag 249 10.1% 0.100687424
2 Godt forslag 602 24.3% 0.243429034
3 Verken godt eller dårlig forslag 694 28.1% 0.280630813
4 Dårlig forslag 722 29.2% 0.291953093
5 Meget dårlig forslag 202 8.2% 0.081682167
97 Ikke svart 4 0.2% 0.001617469
98 Ikke spurt 10431 NA


r16polkom11


Variabeletikett: Hvor viktig er flyktningspørsmålet for deg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig er flyktningspørsmålet for deg?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Meget viktig 286 11.6% 0.115649009
2 Ganske viktig 1232 49.8% 0.498180348
3 Verken viktig eller uviktig 609 24.6% 0.246259604
4 Ikke så viktig 320 12.9% 0.129397493
5 Ikke viktig i det hele tatt 14 0.6% 0.005661140
97 Ikke svart 12 0.5% 0.004852406
98 Ikke spurt 10431 NA


r16polkom8


Variabeletikett: Påstand: Folket, ikke politikerne, bør ta de viktigste politiske beslutningene
Spørsmålstekst: Vennligst ta stilling til følgende påstander: Folket, og ikke politikerne, bør ta de viktigste politiske beslutningene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt enig 335 13.5% 0.135463000
2 Nokså enig 813 32.9% 0.328750505
3 Verken enig eller uenig 376 15.2% 0.152042054
4 Nokså uenig 758 30.7% 0.306510311
5 Helt uenig 187 7.6% 0.075616660
97 Ikke svart 4 0.2% 0.001617469
98 Ikke spurt 10431 NA


r16polkom9


Variabeletikett: Påstand: Nasjonale folkeavstemninger bør kunne initieres av folket
Spørsmålstekst: Det burde være mulig for vanlige folk å ta initiativ til folkeavstemninger på nasjonalt nivå.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt enig 398 16.1% 0.16093813
2 Nokså enig 726 29.4% 0.29357056
3 Verken enig eller uenig 431 17.4% 0.17428225
4 Nokså uenig 592 23.9% 0.23938536
5 Helt uenig 319 12.9% 0.12899313
97 Ikke svart 7 0.3% 0.00283057
98 Ikke spurt 10431 NA


r16polint


Variabeletikett: Hvor interessert vil du si at du er i politikk?
Spørsmålstekst: Hvor interessert vil du si at du er i politikk?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6 eller 7. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Veldig interessert 645 13.1% 0.130831643
2 Ganske interessert 2269 46% 0.460243408
3 Litt interessert 1847 37.5% 0.374645030
4 Ikke interessert i det hele tatt 165 3.3% 0.033468560
97 Ikke svart 4 0.1% 0.000811359
98 Ikke spurt 7974 NA


r16pk8_1


Variabeletikett: Din plassering på den politiske venstre/høyre-aksen
Tekst før spørsmål: I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk.
Spørsmålstekst: Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 6 eller 7. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 - Venstresiden 81 1.6% 0.016430020
2 1 192 3.9% 0.038945233
3 2 596 12.1% 0.120892495
4 3 810 16.4% 0.164300203
5 4 547 11.1% 0.110953347
6 5 835 16.9% 0.169371197
7 6 546 11.1% 0.110750507
8 7 633 12.8% 0.128397566
9 8 443 9% 0.089858012
10 9 125 2.5% 0.025354970
11 10 - Høyresiden 88 1.8% 0.017849899
97 Ikke svart 34 0.7% 0.006896552
98 Ikke spurt 7974 NA


r16bompeng1


Variabeletikett: Hvor ofte bruker du bil som transportmiddel en typisk måned?
Spørsmålstekst: Hvor ofte bruker du bil som transportmiddel en typisk måned?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger daglig 616 14.9% 0.1492971401
2 Daglig 1556 37.7% 0.3771206980
3 Ukentlig 1133 27.5% 0.2746000969
4 Noen ganger i måneden 415 10.1% 0.1005816772
5 Sjeldnere enn hver måned 229 5.6% 0.0555016966
6 Aldri 176 4.3% 0.0426563257
97 Ikke svart 1 0% 0.0002423655
98 Ikke spurt 8778 NA


r16bompeng2


Variabeletikett: Hvor ofte bruker du kollektivtransport en typisk måned?
Spørsmålstekst: Hvor ofte bruker du kollektivtransport en typisk måned?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger daglig 359 8.7% 0.087009210
2 Daglig 321 7.8% 0.077799321
3 Ukentlig 578 14% 0.140087252
4 Noen ganger i måneden 868 21% 0.210373243
5 Sjeldnere enn hver måned 1451 35.2% 0.351672322
6 Aldri 521 12.6% 0.126272419
97 Ikke svart 28 0.7% 0.006786234
98 Ikke spurt 8778 NA


r16bompeng3


Variabeletikett: Hvor ofte sykler du en typisk måned?
Spørsmålstekst: Hvor ofte sykler du en typisk måned?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger daglig 124 3% 0.030053320
2 Daglig 282 6.8% 0.068347067
3 Ukentlig 475 11.5% 0.115123606
4 Noen ganger i måneden 503 12.2% 0.121909840
5 Sjeldnere enn hver måned 1038 25.2% 0.251575376
6 Aldri 1690 41% 0.409597673
97 Ikke svart 14 0.3% 0.003393117
98 Ikke spurt 8778 NA


r16bompeng4_1


Variabeletikett: Transportmiddel til daglige gjøremål: Bensin eller dieselbil
Tekst før spørsmål: Hvordan pleier du å komme deg til dine daglige gjøremål? Velg den eller de du bruker mest. Jeg:
Spørsmålstekst: Kjører bensin eller dieselbil
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kjører bensin eller dieselbil 2155 52.2% 0.5222976
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 1971 47.8% 0.4777024


r16bompeng4_2


Variabeletikett: Transportmiddel til daglige gjøremål: Hybridbil
Tekst før spørsmål: Hvordan pleier du å komme deg til dine daglige gjøremål? Velg den eller de du bruker mest. Jeg:
Spørsmålstekst: Kjører hybridbil
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kjører hybridbil 349 8.5% 0.08458556
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 3777 91.5% 0.91541444


r16bompeng4_3


Variabeletikett: Transportmiddel til daglige gjøremål: Elbil
Tekst før spørsmål: Hvordan pleier du å komme deg til dine daglige gjøremål? Velg den eller de du bruker mest. Jeg:
Spørsmålstekst: Kjører elbil
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kjører elbil 462 11.2% 0.1119729
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 3664 88.8% 0.8880271


r16bompeng4_4


Variabeletikett: Transportmiddel til daglige gjøremål: Buss
Tekst før spørsmål: Hvordan pleier du å komme deg til dine daglige gjøremål? Velg den eller de du bruker mest. Jeg:
Spørsmålstekst: Tar buss
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Tar buss 791 19.2% 0.1917111
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 3335 80.8% 0.8082889


r16bompeng4_5


Variabeletikett: Transportmiddel til daglige gjøremål: Bane, trikk, tog
Tekst før spørsmål: Hvordan pleier du å komme deg til dine daglige gjøremål? Velg den eller de du bruker mest. Jeg:
Spørsmålstekst: Tar bane, trikk eller tog
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Tar bane, trikk eller tog 632 15.3% 0.153175
97 Ikke svart 0 0% 0.000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 3494 84.7% 0.846825


r16bompeng4_6


Variabeletikett: Transportmiddel til daglige gjøremål: Båt
Tekst før spørsmål: Hvordan pleier du å komme deg til dine daglige gjøremål? Velg den eller de du bruker mest. Jeg:
Spørsmålstekst: Tar båt
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Tar båt 54 1.3% 0.01308774
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 4072 98.7% 0.98691226


r16bompeng4_7


Variabeletikett: Transportmiddel til daglige gjøremål: Går
Tekst før spørsmål: Hvordan pleier du å komme deg til dine daglige gjøremål? Velg den eller de du bruker mest. Jeg:
Spørsmålstekst: Går
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Går 1589 38.5% 0.3851188
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 2537 61.5% 0.6148812


r16bompeng4_8


Variabeletikett: Transportmiddel til daglige gjøremål: Sykler
Tekst før spørsmål: Hvordan pleier du å komme deg til dine daglige gjøremål? Velg den eller de du bruker mest. Jeg:
Spørsmålstekst: Sykler
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sykler 702 17% 0.1701406
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 3424 83% 0.8298594


r16bompeng4_9


Variabeletikett: Transportmiddel til daglige gjøremål: Sparkesykler
Tekst før spørsmål: Hvordan pleier du å komme deg til dine daglige gjøremål? Velg den eller de du bruker mest. Jeg:
Spørsmålstekst: Sparkesykler
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sparkesykler 45 1.1% 0.01090645
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 4081 98.9% 0.98909355


r16bompeng4_10


Variabeletikett: Transportmiddel til daglige gjøremål: Annet
Tekst før spørsmål: Hvordan pleier du å komme deg til dine daglige gjøremål? Velg den eller de du bruker mest. Jeg:
Spørsmålstekst: Annet
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Annet: 101 2.4% 0.02447891
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 4025 97.6% 0.97552109


r16bompeng4_10_other


Variabeletikett: Åpen [R16BOMPENG4_10] [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Hvordan pleier du å komme deg til dine daglige gjøremål? Velg den eller de du bruker mest. Jeg:
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r16bompeng5


Variabeletikett: Kjører du med bil forbi bomstasjoner daglig?
Spørsmålstekst: Kjører du med bil forbi en eller flere bomstasjoner på vei til dine daglige gjøremål?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6 og r16bompeng4 = 1 | 2 | 3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 999 35.4% 0.3540042523
2 Nei 1821 64.5% 0.6452870305
97 Ikke svart 2 0.1% 0.0007087172
98 Ikke spurt 10082 NA


r16bompeng6


Variabeletikett: Hvor mye omtrent betalte du i bompenger forrige måned?
Spørsmålstekst: Hvor mye omtrent betalte du i bompenger forrige måned?
Tekst etter spørsmål: Inkluder bomutgifter, ikke fergeutgifter.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 - 99,- 1753 42.5% 0.424866699
2 100 - 499,- 1287 31.2% 0.311924382
3 500 - 999,- 636 15.4% 0.154144450
4 1000 - 1499,- 233 5.6% 0.056471159
5 1500 - 1999,- 92 2.2% 0.022297625
6 2000 - 2499,- 31 0.8% 0.007513330
7 2500 - 2999,- 16 0.4% 0.003877848
8 3000 - 3499,- 7 0.2% 0.001696558
9 Over 3500,- 9 0.2% 0.002181289
97 Ikke svart 62 1.5% 0.015026660
98 Ikke spurt 8778 NA


r16bompeng7


Variabeletikett: Har bompengeregningen din økt i løpet av det siste året?
Spørsmålstekst: Har bompengeregningen din økt i løpet av det siste året?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 1592 38.6% 0.38584586
2 Nei 2439 59.1% 0.59112942
97 Ikke svart 95 2.3% 0.02302472
98 Ikke spurt 8778 NA


r16bompeng8


Variabeletikett: Hva synes du om bompengenivået generelt?
Spørsmålstekst: Hva synes du om bompengenivået generelt?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Altfor høyt 1414 34.3% 0.342704799
2 Litt for høyt 1118 27.1% 0.270964615
3 Passe 1011 24.5% 0.245031508
4 Litt for lavt 135 3.3% 0.032719341
5 Altfor lavt 65 1.6% 0.015753757
6 Vet ikke 375 9.1% 0.090887058
97 Ikke svart 8 0.2% 0.001938924
98 Ikke spurt 8778 NA


r16bompeng9_1


Variabeletikett: Ditt syn: Alle bompenger bør avskaffes uansett hva de brukes til
Tekst før spørsmål: Hvilket av følgende utsagn passer best med ditt syn på bompenger?
Spørsmålstekst: Alle bompenger bør avskaffes uansett hva de brukes til
Tekst etter spørsmål: Velg det eller de alternativene som passer best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alle bompenger bør avskaffes uansett hva de brukes til 651 15.8% 0.1577799
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 3475 84.2% 0.8422201


r16bompeng9_2


Variabeletikett: Ditt syn: Bompenger er greit hvis veier, broer og tuneller finansieres
Tekst før spørsmål: Hvilket av følgende utsagn passer best med ditt syn på bompenger?
Spørsmålstekst: Bompenger er greit hvis de brukes til å finansiere veier, broer og tuneller
Tekst etter spørsmål: Velg det eller de alternativene som passer best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Bompenger er greit hvis de brukes til å finansiere veier, broer og tuneller 2415 58.5% 0.5853127
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 1711 41.5% 0.4146873


r16bompeng9_3


Variabeletikett: Ditt syn: Bompenger er greit hvis storbytrafikk dempes
Tekst før spørsmål: Hvilket av følgende utsagn passer best med ditt syn på bompenger?
Spørsmålstekst: Bompenger er greit hvis de brukes til å dempe trafikken i de største byene
Tekst etter spørsmål: Velg det eller de alternativene som passer best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Bompenger er greit hvis de brukes til å dempe trafikken i de største byene 1139 27.6% 0.2760543
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 2987 72.4% 0.7239457


r16bompeng9_4


Variabeletikett: Ditt syn: Bompenger er greit hvis miljøtiltak finansieres
Tekst før spørsmål: Hvilket av følgende utsagn passer best med ditt syn på bompenger?
Spørsmålstekst: Bompenger er greit hvis de brukes til kollektivtrafikk, sykkelstier og andre miljøtiltak
Tekst etter spørsmål: Velg det eller de alternativene som passer best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Bompenger er greit hvis de brukes til kollektivtrafikk, sykkelstier og andre miljøtiltak 1548 37.5% 0.3751818
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 2578 62.5% 0.6248182


r16bompeng9_5


Variabeletikett: Ditt syn: Bompenger er greit uansett hva de brukes til
Tekst før spørsmål: Hvilket av følgende utsagn passer best med ditt syn på bompenger?
Spørsmålstekst: Bompenger er greit uansett hva de brukes til
Tekst etter spørsmål: Velg det eller de alternativene som passer best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 eller 6. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Bompenger er greit uansett hva de brukes til 194 4.7% 0.0470189
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8778 NA
0 3932 95.3% 0.9529811


r16polkom12


Variabeletikett: Hvilket av disse partiene føler du deg nærmest?
Spørsmålstekst: Hvilket av disse partiene føler du deg nærmest?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2. Rekkefølgen på svaralternativene er randomisert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 107 6.5% 0.06473079
2 Sosialistisk Venstreparti 175 10.6% 0.10586812
3 Arbeiderpartiet 370 22.4% 0.22383545
4 Senterpartiet 238 14.4% 0.14398064
5 Miljøpartiet De Grønne 96 5.8% 0.05807623
6 Venstre 73 4.4% 0.04416213
7 Kristelig Folkeparti 58 3.5% 0.03508772
8 Høyre 372 22.5% 0.22504537
9 Fremskrittspartiet 142 8.6% 0.08590442
97 Ikke svart 22 1.3% 0.01330913
98 Ikke spurt 11251 NA


r16polkom13


Variabeletikett: Hvilket av disse partiene føler du deg fjernest?
Spørsmålstekst: Hvilket av disse partiene føler du deg fjernest?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2. Rekkefølgen på svaralternativene er randomisert (men tilsvarer rekkefølgen til r16polkom12)]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 377 22.8% 0.22807018
2 Sosialistisk Venstreparti 63 3.8% 0.03811252
3 Arbeiderpartiet 19 1.1% 0.01149425
4 Senterpartiet 32 1.9% 0.01935874
5 Miljøpartiet De Grønne 228 13.8% 0.13793103
6 Venstre 29 1.8% 0.01754386
7 Kristelig Folkeparti 126 7.6% 0.07622505
8 Høyre 40 2.4% 0.02419843
9 Fremskrittspartiet 715 43.3% 0.43254688
97 Ikke svart 24 1.5% 0.01451906
98 Ikke spurt 11251 NA


r16polkom14


Variabeletikett: Hvilken av disse sakene er viktigst for deg?
Spørsmålstekst: Hvilken av disse sakene er viktigst for deg?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Hvorvidt tigging skal være lovlig 18 1.1% 0.010889292
2 Skattepolitikk 340 20.6% 0.205686630
3 Innvandringspolitikk 304 18.4% 0.183908046
4 Kommunesammenslåing 127 7.7% 0.076830006
5 Klima og miljø 712 43.1% 0.430732002
6 Ingen av disse sakene er viktig for meg 144 8.7% 0.087114338
97 Ikke svart 8 0.5% 0.004839685
98 Ikke spurt 11251 NA


r16polkom15_parti


Variabeletikett: [Angitt dersom r16group = 2 og r16polkom12 er besvart. Bakgrunnsvariabel. Angir største partiet på motsatt side av det politiske spektrumet. Dersom respondenten svarer R, SV, Ap, MdG eller Sp på r16polkom12 settes verdien til “Høyre”. Dersom respondenten svarer FrP, H, KrF eller V på r16polkom12 settes verdien til “Arbeiderpartiet”. ]
Teknisk beskrivelse: [Angitt dersom r16group = 2 og r16polkom12 er besvart. Bakgrunnsvariabel. Angir største partiet på motsatt side av det politiske spektrumet. Dersom respondenten svarer R, SV, Ap, MdG eller Sp på r16polkom12 settes verdien til “Høyre”. Dersom respondenten svarer FrP, H, KrF eller V på r16polkom12 settes verdien til “Arbeiderpartiet”. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1631] [Ugyldige:11273] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Arbeiderpartiet 645 39.5% 0.3954629
2 Høyre 986 60.5% 0.6045371
Sysmiss 11273 NA


r16polkom15_1


Variabeletikett: Føler for folk som: Stemmer på [R16POLKOM12]
Tekst før spørsmål: Vi ønsker at du rangerer følgende grupper. På skalaen under finner du et «følelsestermometer» hvor du kan indikere hvor varmt eller kaldt du føler for ulike grupper. Jo lavere nummer på skalaen, desto kaldere føler du for en gruppe, og jo høyere nummer, desto varmere føler du for en gruppe.
Spørsmålstekst: Folk som stemmer på [R16POLKOM12]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 og r16polkom12 er besvart. Spørsmålsformuleringen avhengiger av avgitt svar i r16polkom12. Svarskalaen er representert med en gradert fargepalett hvor “0” er helt blå og “100” helt rød. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 6 0.4% 0.003678725
1 10 8 0.5% 0.004904966
2 20 17 1% 0.010423053
3 30 7 0.4% 0.004291845
4 40 19 1.2% 0.011649295
5 50 144 8.8% 0.088289393
6 60 88 5.4% 0.053954629
7 70 237 14.5% 0.145309626
8 80 430 26.4% 0.263641937
9 90 298 18.3% 0.182709994
10 100 344 21.1% 0.210913550
97 Ikke svart 33 2% 0.020232986
98 Ikke spurt 11273 NA


r16polkom15_2


Variabeletikett: Føler for folk som: Stemmer på [R16POLKOM13]
Tekst før spørsmål: Vi ønsker at du rangerer følgende grupper. På skalaen under finner du et «følelsestermometer» hvor du kan indikere hvor varmt eller kaldt du føler for ulike grupper. Jo lavere nummer på skalaen, desto kaldere føler du for en gruppe, og jo høyere nummer, desto varmere føler du for en gruppe.
Spørsmålstekst: Folk som stemmer på [R16POLKOM13]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 og r16polkom13 er besvart. Spørsmålsformuleringen avhengiger av avgitt svar i r16polkom13. Svarskalaen er representert med en gradert fargepalett hvor “0” er helt blå og “100” helt rød. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 575 35.3% 0.352977287
1 10 360 22.1% 0.220994475
2 20 255 15.7% 0.156537753
3 30 121 7.4% 0.074278699
4 40 74 4.5% 0.045426642
5 50 133 8.2% 0.081645181
6 60 19 1.2% 0.011663597
7 70 18 1.1% 0.011049724
8 80 12 0.7% 0.007366483
9 90 10 0.6% 0.006138735
10 100 15 0.9% 0.009208103
97 Ikke svart 37 2.3% 0.022713321
98 Ikke spurt 11275 NA


r16polkom15_3


Variabeletikett: Føler for folk som: Stemmer på [R16POLKOM15_parti]
Tekst før spørsmål: Vi ønsker at du rangerer følgende grupper. På skalaen under finner du et «følelsestermometer» hvor du kan indikere hvor varmt eller kaldt du føler for ulike grupper. Jo lavere nummer på skalaen, desto kaldere føler du for en gruppe, og jo høyere nummer, desto varmere føler du for en gruppe.
Spørsmålstekst: Folk som stemmer på [R16POLKOM15_parti]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2 og r16polkom12 er besvart og dersom verdien (partiet) ikke er samme som r16polkom15_2. Spørsmålsformuleringen avhenger av avgitt svar i r16polkom12. Se bakgrunnsvariabelen r16polkom15_parti. Svarskalaen er representert med en gradert fargepalett hvor “0” er helt blå og “100” helt rød. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 75 4.7% 0.047348485
1 10 128 8.1% 0.080808081
2 20 213 13.4% 0.134469697
3 30 215 13.6% 0.135732323
4 40 202 12.8% 0.127525253
5 50 368 23.2% 0.232323232
6 60 151 9.5% 0.095328283
7 70 114 7.2% 0.071969697
8 80 60 3.8% 0.037878788
9 90 13 0.8% 0.008207071
10 100 12 0.8% 0.007575758
97 Ikke svart 33 2.1% 0.020833333
98 Ikke spurt 11320 NA


r16polkom15_4


Variabeletikett: Føler for folk som: Er på venstresiden
Tekst før spørsmål: Vi ønsker at du rangerer følgende grupper. På skalaen under finner du et «følelsestermometer» hvor du kan indikere hvor varmt eller kaldt du føler for ulike grupper. Jo lavere nummer på skalaen, desto kaldere føler du for en gruppe, og jo høyere nummer, desto varmere føler du for en gruppe.
Spørsmålstekst: Folk som er på venstresiden av norsk politikk
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2. Svarskalaen er representert med en gradert fargepalett hvor “0” er helt blå og “100” helt rød. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 60 3.6% 0.03629764
1 10 74 4.5% 0.04476709
2 20 125 7.6% 0.07562008
3 30 137 8.3% 0.08287961
4 40 158 9.6% 0.09558379
5 50 325 19.7% 0.19661222
6 60 152 9.2% 0.09195402
7 70 171 10.3% 0.10344828
8 80 201 12.2% 0.12159710
9 90 110 6.7% 0.06654567
10 100 91 5.5% 0.05505142
97 Ikke svart 49 3% 0.02964307
98 Ikke spurt 11251 NA


r16polkom15_5


Variabeletikett: Føler for folk som: Er på høyresiden
Tekst før spørsmål: Vi ønsker at du rangerer følgende grupper. På skalaen under finner du et «følelsestermometer» hvor du kan indikere hvor varmt eller kaldt du føler for ulike grupper. Jo lavere nummer på skalaen, desto kaldere føler du for en gruppe, og jo høyere nummer, desto varmere føler du for en gruppe.
Spørsmålstekst: Folk som er på høyresiden av norsk politikk
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2. Svarskalaen er representert med en gradert fargepalett hvor “0” er helt blå og “100” helt rød. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 77 4.7% 0.04658197
1 10 120 7.3% 0.07259528
2 20 190 11.5% 0.11494253
3 30 178 10.8% 0.10768300
4 40 171 10.3% 0.10344828
5 50 345 20.9% 0.20871143
6 60 151 9.1% 0.09134906
7 70 157 9.5% 0.09497883
8 80 137 8.3% 0.08287961
9 90 37 2.2% 0.02238355
10 100 40 2.4% 0.02419843
97 Ikke svart 50 3% 0.03024803
98 Ikke spurt 11251 NA


r16polkom15_6


Variabeletikett: Føler for folk som: Er helt uenig med deg om innvandringspolitikk
Tekst før spørsmål: Vi ønsker at du rangerer følgende grupper. På skalaen under finner du et «følelsestermometer» hvor du kan indikere hvor varmt eller kaldt du føler for ulike grupper. Jo lavere nummer på skalaen, desto kaldere føler du for en gruppe, og jo høyere nummer, desto varmere føler du for en gruppe.
Spørsmålstekst: Folk som er helt uenig med deg om innvandringspolitikk
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2. Svarskalaen er representert med en gradert fargepalett hvor “0” er helt blå og “100” helt rød. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 201 12.2% 0.121597096
1 10 224 13.6% 0.135511192
2 20 260 15.7% 0.157289776
3 30 233 14.1% 0.140955838
4 40 182 11% 0.110102843
5 50 388 23.5% 0.234724743
6 60 40 2.4% 0.024198427
7 70 35 2.1% 0.021173624
8 80 23 1.4% 0.013914096
9 90 9 0.5% 0.005444646
10 100 9 0.5% 0.005444646
97 Ikke svart 49 3% 0.029643073
98 Ikke spurt 11251 NA


r16polkom15_7


Variabeletikett: Føler for folk som: Er helt uenig med deg om klimapolitikk
Tekst før spørsmål: Vi ønsker at du rangerer følgende grupper. På skalaen under finner du et «følelsestermometer» hvor du kan indikere hvor varmt eller kaldt du føler for ulike grupper. Jo lavere nummer på skalaen, desto kaldere føler du for en gruppe, og jo høyere nummer, desto varmere føler du for en gruppe.
Spørsmålstekst: Folk som er helt uenig med deg om klimapolitikk
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2. Svarskalaen er representert med en gradert fargepalett hvor “0” er helt blå og “100” helt rød. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 178 10.8% 0.107683001
1 10 245 14.8% 0.148215366
2 20 261 15.8% 0.157894737
3 30 224 13.6% 0.135511192
4 40 180 10.9% 0.108892922
5 50 366 22.1% 0.221415608
6 60 59 3.6% 0.035692680
7 70 36 2.2% 0.021778584
8 80 27 1.6% 0.016333938
9 90 15 0.9% 0.009074410
10 100 12 0.7% 0.007259528
97 Ikke svart 50 3% 0.030248034
98 Ikke spurt 11251 NA


r16polkom15_8


Variabeletikett: Føler for folk som: Er helt uenig med deg om skattepolitikk
Tekst før spørsmål: Vi ønsker at du rangerer følgende grupper. På skalaen under finner du et «følelsestermometer» hvor du kan indikere hvor varmt eller kaldt du føler for ulike grupper. Jo lavere nummer på skalaen, desto kaldere føler du for en gruppe, og jo høyere nummer, desto varmere føler du for en gruppe.
Spørsmålstekst: Folk som er helt uenig med deg om skattepolitikk
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2. Svarskalaen er representert med en gradert fargepalett hvor “0” er helt blå og “100” helt rød. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 82 5% 0.049606776
1 10 145 8.8% 0.087719298
2 20 253 15.3% 0.153055051
3 30 260 15.7% 0.157289776
4 40 229 13.9% 0.138535995
5 50 492 29.8% 0.297640653
6 60 55 3.3% 0.033272837
7 70 34 2.1% 0.020568663
8 80 32 1.9% 0.019358742
9 90 4 0.2% 0.002419843
10 100 16 1% 0.009679371
97 Ikke svart 51 3.1% 0.030852995
98 Ikke spurt 11251 NA


r16polkom15_9


Variabeletikett: Føler for folk som: Er helt uenig med deg om tigging
Tekst før spørsmål: Vi ønsker at du rangerer følgende grupper. På skalaen under finner du et «følelsestermometer» hvor du kan indikere hvor varmt eller kaldt du føler for ulike grupper. Jo lavere nummer på skalaen, desto kaldere føler du for en gruppe, og jo høyere nummer, desto varmere føler du for en gruppe.
Spørsmålstekst: Folk som er helt uenig med deg om hvorvidt tigging skal være lovlig
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2. Svarskalaen er representert med en gradert fargepalett hvor “0” er helt blå og “100” helt rød. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 163 9.9% 0.098608590
1 10 127 7.7% 0.076830006
2 20 211 12.8% 0.127646703
3 30 192 11.6% 0.116152450
4 40 192 11.6% 0.116152450
5 50 568 34.4% 0.343617665
6 60 53 3.2% 0.032062916
7 70 34 2.1% 0.020568663
8 80 33 2% 0.019963702
9 90 11 0.7% 0.006654567
10 100 14 0.8% 0.008469449
97 Ikke svart 55 3.3% 0.033272837
98 Ikke spurt 11251 NA


r16polkom15_10


Variabeletikett: Føler for folk som: Er helt uenig med deg om kommunesammenslåing
Tekst før spørsmål: Vi ønsker at du rangerer følgende grupper. På skalaen under finner du et «følelsestermometer» hvor du kan indikere hvor varmt eller kaldt du føler for ulike grupper. Jo lavere nummer på skalaen, desto kaldere føler du for en gruppe, og jo høyere nummer, desto varmere føler du for en gruppe.
Spørsmålstekst: Folk som er helt uenig med deg om kommunesammenslåing
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2. Svarskalaen er representert med en gradert fargepalett hvor “0” er helt blå og “100” helt rød. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 96 5.8% 0.058076225
1 10 94 5.7% 0.056866304
2 20 132 8% 0.079854809
3 30 203 12.3% 0.122807018
4 40 209 12.6% 0.126436782
5 50 670 40.5% 0.405323654
6 60 87 5.3% 0.052631579
7 70 53 3.2% 0.032062916
8 80 32 1.9% 0.019358742
9 90 10 0.6% 0.006049607
10 100 15 0.9% 0.009074410
97 Ikke svart 52 3.1% 0.031457955
98 Ikke spurt 11251 NA


r16polkom16_enighet


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r16group = 2. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r16polkom16.]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r16group = 2. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r16polkom16.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1653] [Ugyldige:11251] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 helt enig med 815 49.3% 0.493043
2 helt uenig med 838 50.7% 0.506957
Sysmiss 11251 NA


r16polkom16_sak


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r16group = 2. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r16polkom16.]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r16group = 2. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r16polkom16.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1653] [Ugyldige:11251] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 innvandringspolitikk 350 21.2% 0.2117362
2 skattepolitikk 296 17.9% 0.1790684
3 miljøpolitikk 331 20% 0.2002420
4 kommunesammenslåing 324 19.6% 0.1960073
5 tiggeforbud 352 21.3% 0.2129462
Sysmiss 11251 NA


r16polkom16_frekvens_nytte


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r16group = 2. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r16polkom16.]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r16group = 2. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r16polkom16.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1653] [Ugyldige:11251] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 , som ofte snakker om denne saken og har svært mye nyttig informasjon om den? 280 16.9% 0.1693890
2 , som sjelden snakker om denne saken, men likevel har svært mye nyttig informasjon om den? 294 17.8% 0.1778584
3 , som ofte snakker om denne saken, men har svært lite nyttig informasjon om den? 278 16.8% 0.1681791
4 , som sjelden snakker om denne saken og har svært lite nyttig informasjon om den? 278 16.8% 0.1681791
5 og som ofte snakker om denne saken? 266 16.1% 0.1609195
6 , men som sjelden snakker om denne saken? 257 15.5% 0.1554749
Sysmiss 11251 NA


r16polkom16


Variabeletikett: Fornøyd med svigerbarn som du er [enig/uenig] med om [sak] som snakkes [mye/lite] om
Spørsmålstekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd ville du vært dersom du hadde en datter eller sønn som giftet seg med en person som du er [R16POLKOM16_enighet] når det gjelder [R16POLKOM16_sak][R16POLKOM16_frekvens_nytte]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r16group = 2. Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av de randomiserte verdiene i r16polkom16_enighet, r16polkom16_sak og r16polkom16_frekvens_nytte.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:12904] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært fornøyd 88 5.3% 0.05323654
2 Fornøyd 248 15% 0.15003025
3 Noe fornøyd 81 4.9% 0.04900181
4 Verken fornøyd eller misfornøyd 979 59.2% 0.59225650
5 Noe misfornøyd 152 9.2% 0.09195402
6 Misfornøyd 67 4.1% 0.04053237
7 Svært misfornøyd 19 1.1% 0.01149425
97 Ikke svart 19 1.1% 0.01149425
98 Ikke spurt 11251 NA


r16polkom17_kjonn


Variabeletikett: [Randomiserer dersom r16group = 2. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r16polkom17_screening.]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer dersom r16group = 2. Bakgrunnsvariabel. Velger tilfeldig verdi til r16polkom17_screening.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1653] [Ugyldige:11251] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent