Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 17

v-102 - 2021-02-12

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten UiB
Sveinung Arnesen NORCE
Stefan Dahlberg UiB
Erla Løvseth UiB
Marta Eidheim UiB
Yvette Peters UiB
Erik Knudsen UiB
Endre Tvinnereim UiB
Gisela Böhm UiB
Hege Høivik Bye UiB
Lise Lund Bjånesøy UiB
Anne Lise Fimreite UiB
Arjan Schakel UiB
Thea Gregersen UiB

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Amund Eikrem ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Asle Høgestøl ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt seks runder med rekruttering:
I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1).
I runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3).
I runde 8 ble det rekruttert 4 245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8).
I runde 11 ble det rekruttert 2 069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11).
I runde 14 ble det rekruttert 2 036 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 14).
I runde 16 ble det rekruttert 5 163 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 16).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. I runde 11 og 14 ble det gjort tilsvarende utrekk på 14 000 personer. I runde 16 ble gjort et uttrekk på 34 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry har gjennomført alle uttrekk for Norsk Medborgerpanel, etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

Uttrekkslistene har bestått av følgende data: a) etternavn, b) fornavn, c) adresse, d) kjønn, e) alder og f) telefonnummer. Personer som ikke hadde folkeregistert adresse i Norge på uttrekkstidspunktet har blitt ekskludert.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering. Vennligst se dokumentasjonsrapporten fra runde 16. Rapporten er tilgjengelig her: http://digsscore.uib.no/download-data-and-documentation

I runde 17 ble e-post med invitasjon sendt ut 15. januar 2020.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 21. januar, 27. januar og 31. januar, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Panelmedlemmer med registrert mobilnummer fikk den siste påminnelsen via tekstmelding. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.

Runde 17 ble avsluttet 22. februar 2020.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen.

To forskjellige vekter er kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-102 2021-02-12 NA Revised release of round 17
NA 2021-02-11 r17oppvekstfylke New variable: Aggregated variable with respondents home county at 15 years of age, based on registered municipality in r17oppvekstkom
NA 2021-02-03 r17P3_2 New variable: Constituency of parliament election 2021
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 17
v-100 2020-04-02 NA Initial release of round 17


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 17 - v-102.sav
# Enheter 11384
# Variabler 212


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r17rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Teknisk beskrivelse: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 1677 14.7% 0.14731202
3 Runde 3 1835 16.1% 0.16119115
8 Runde 8 1818 16% 0.15969782
11 Runde 11 1081 9.5% 0.09495784
14 Runde 14 1233 10.8% 0.10830991
16 Runde 16 3740 32.9% 0.32853127


r17interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Teknisk beskrivelse: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r17interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:11110] [Ugyldige:274] [Rekkevidde:-]r17browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r17browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r17mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Annet 6728 59.1% 0.5910049
1 Mobil 4656 40.9% 0.4089951


r17opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r17enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 6863 60.3% 0.602863668
2 Touch 4489 39.4% 0.394325369
3 Generisk 32 0.3% 0.002810963


r17advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Teknisk beskrivelse: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r17getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r17pk15


Variabeletikett: Hvorvidt mennesker flest er til å stole på
Spørsmålstekst: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Kan ikke være forsiktig nok 109 1% 0.009574842
1 1 62 0.5% 0.005446240
2 2 181 1.6% 0.015899508
3 3 366 3.2% 0.032150387
4 4 418 3.7% 0.036718201
5 5 1120 9.8% 0.098383696
6 6 1070 9.4% 0.093991567
7 7 2569 22.6% 0.225667604
8 8 2966 26.1% 0.260541110
9 9 1179 10.4% 0.103566409
10 10 – De fleste er til å stole på 1320 11.6% 0.115952214
97 Ikke svart 24 0.2% 0.002108222


r17pktilfreds1


Variabeletikett: Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet?
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 3439 30.2% 0.302090654
2 Tilfreds 6273 55.1% 0.551036543
3 Noe tilfreds 1333 11.7% 0.117094167
4 Lite tilfreds 264 2.3% 0.023190443
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 39 0.3% 0.003425861
97 Ikke svart 36 0.3% 0.003162333


r17pk9_1


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Viktigste politiske sakene for deg personlig (1) [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:11384] [Rekkevidde:-]r17pk9_2


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Viktigste politiske sakene for deg personlig (2) [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:11384] [Rekkevidde:-]r17pk9_3


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Viktigste politiske sakene for deg personlig (3) [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:11384] [Rekkevidde:-]r17pk10


Variabeletikett: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Tekst etter spørsmål: Synes du den er:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 3133 27.5% 0.275210822
2 God 5816 51.1% 0.510892481
3 Noe god 1424 12.5% 0.125087843
4 Verken god eller dårlig 512 4.5% 0.044975404
5 Noe dårlig 303 2.7% 0.026616304
6 Dårlig 118 1% 0.010365425
7 Svært dårlig 45 0.4% 0.003952916
97 Ikke svart 33 0.3% 0.002898805


r17tdr17


Variabeletikett: Den økonomiske situasjonen i din landsdel sammenliknet med resten av Norge
Spørsmålstekst: Dersom du sammenligner den økonomiske situasjonen [i Oslo/ på Østlandet/ på Sørlandet/ på Vestlandet/ i Trøndelag/ i Nord-Norge] med resten av Norge, vurderer du situasjonen [i Oslo/ på Østlandet/ på Sørlandet/ på Vestlandet/ i Trøndelag/ i Nord-Norge] som bedre, verre eller lik?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Bedre 3331 29.3% 0.2926037
2 Verre 1605 14.1% 0.1409874
3 Lik 6333 55.6% 0.5563071
97 Ikke svart 115 1% 0.0101019


r17pktilfreds4


Variabeletikett: Hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 1164 10.2% 0.10224877
2 Tilfreds 5828 51.2% 0.51194659
3 Noe tilfreds 2999 26.3% 0.26343992
4 Lite tilfreds 1089 9.6% 0.09566058
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 246 2.2% 0.02160928
97 Ikke svart 58 0.5% 0.00509487


r17pktilfreds3


Variabeletikett: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 245 2.2% 0.02152143
2 Tilfreds 2443 21.5% 0.21459944
3 Noe tilfreds 3633 31.9% 0.31913212
4 Lite tilfreds 3357 29.5% 0.29488756
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 1583 13.9% 0.13905481
97 Ikke svart 123 1.1% 0.01080464


r17pk204


Variabeletikett: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-13]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 351 3.1% 0.030832748
2 Høyre 2134 18.7% 0.187456079
3 Fremskrittspartiet 957 8.4% 0.084065355
4 Venstre 340 3% 0.029866479
5 Sosialistisk Venstreparti 1053 9.2% 0.092498243
6 Senterpartiet 1712 15% 0.150386507
7 Miljøpartiet De Grønne 852 7.5% 0.074841883
8 Arbeiderpartiet 2286 20.1% 0.200808152
9 Rødt 627 5.5% 0.055077301
10 Ville ikke stemt 203 1.8% 0.017832045
11 Ville stemt blankt 307 2.7% 0.026967674
12 Har ikke stemmerett 194 1.7% 0.017041462
13 Annet: 287 2.5% 0.025210822
97 Ikke svart 81 0.7% 0.007115249


r17pk204_13_other


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen? [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:11384] [Rekkevidde:-]r17pk6_1


Variabeletikett: Liker/misliker: Kristelig Folkeparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1947 17.1% 0.17102952
2 Misliker mye 2397 21.1% 0.21055868
3 Misliker noe 2738 24.1% 0.24051300
4 Verken misliker eller liker 2098 18.4% 0.18429375
5 Liker noe 1500 13.2% 0.13176388
6 Liker mye 422 3.7% 0.03706957
7 Liker svært mye 115 1% 0.01010190
97 Ikke svart 167 1.5% 0.01466971


r17pk6_2


Variabeletikett: Liker/misliker: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 680 6% 0.05973296
2 Misliker mye 1659 14.6% 0.14573085
3 Misliker noe 2301 20.2% 0.20212579
4 Verken misliker eller liker 1482 13% 0.13018271
5 Liker noe 2683 23.6% 0.23568166
6 Liker mye 1964 17.3% 0.17252284
7 Liker svært mye 443 3.9% 0.03891427
97 Ikke svart 172 1.5% 0.01510892


r17pk6_3


Variabeletikett: Liker/misliker: Fremskrittspartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 3800 33.4% 0.33380183
2 Misliker mye 2074 18.2% 0.18218552
3 Misliker noe 1588 13.9% 0.13949403
4 Verken misliker eller liker 995 8.7% 0.08740337
5 Liker noe 1584 13.9% 0.13914266
6 Liker mye 870 7.6% 0.07642305
7 Liker svært mye 308 2.7% 0.02705552
97 Ikke svart 165 1.4% 0.01449403


r17pk6_4


Variabeletikett: Liker/misliker: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Ventre
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1425 12.5% 0.125175685
2 Misliker mye 1845 16.2% 0.162069571
3 Misliker noe 2460 21.6% 0.216092762
4 Verken misliker eller liker 2704 23.8% 0.237526353
5 Liker noe 2082 18.3% 0.182888264
6 Liker mye 585 5.1% 0.051387913
7 Liker svært mye 93 0.8% 0.008169361
97 Ikke svart 190 1.7% 0.016690091


r17pk6_5


Variabeletikett: Liker/misliker: Sosialistisk Venstreparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1450 12.7% 0.12737175
2 Misliker mye 1760 15.5% 0.15460295
3 Misliker noe 1714 15.1% 0.15056219
4 Verken misliker eller liker 2021 17.8% 0.17752987
5 Liker noe 2197 19.3% 0.19299016
6 Liker mye 1548 13.6% 0.13598032
7 Liker svært mye 504 4.4% 0.04427266
97 Ikke svart 190 1.7% 0.01669009


r17pk6_6


Variabeletikett: Liker/misliker: Senterpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 503 4.4% 0.04418482
2 Misliker mye 998 8.8% 0.08766690
3 Misliker noe 1786 15.7% 0.15688686
4 Verken misliker eller liker 2551 22.4% 0.22408644
5 Liker noe 3138 27.6% 0.27565004
6 Liker mye 1754 15.4% 0.15407590
7 Liker svært mye 466 4.1% 0.04093465
97 Ikke svart 188 1.7% 0.01651441


r17pk6_7


Variabeletikett: Liker/misliker: Miljøpartiet De Grønne
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 2064 18.1% 0.18130710
2 Misliker mye 1579 13.9% 0.13870344
3 Misliker noe 1696 14.9% 0.14898103
4 Verken misliker eller liker 1580 13.9% 0.13879129
5 Liker noe 2457 21.6% 0.21582923
6 Liker mye 1412 12.4% 0.12403373
7 Liker svært mye 439 3.9% 0.03856290
97 Ikke svart 157 1.4% 0.01379129


r17pk6_8


Variabeletikett: Liker/misliker: Arbeiderpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 497 4.4% 0.04365777
2 Misliker mye 905 7.9% 0.07949754
3 Misliker noe 1900 16.7% 0.16690091
4 Verken misliker eller liker 1789 15.7% 0.15715039
5 Liker noe 3433 30.2% 0.30156360
6 Liker mye 2231 19.6% 0.19597681
7 Liker svært mye 456 4% 0.04005622
97 Ikke svart 173 1.5% 0.01519677


r17pk6_9


Variabeletikett: Liker/misliker: Rødt
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 2349 20.6% 0.20634223
2 Misliker mye 1708 15% 0.15003514
3 Misliker noe 1576 13.8% 0.13843992
4 Verken misliker eller liker 1971 17.3% 0.17313774
5 Liker noe 2123 18.6% 0.18648981
6 Liker mye 1054 9.3% 0.09258609
7 Liker svært mye 404 3.5% 0.03548840
97 Ikke svart 199 1.7% 0.01748067


r17pkdv5


Variabeletikett: Fordel/ulempe for Norge at innvandrere bosetter seg her
Spørsmålstekst: Hvor stor fordel eller ulempe vil du si det er for Norge at innvandrere kommer for å bosette seg her?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært stor fordel 459 4% 0.040319747
2 Stor fordel 2057 18.1% 0.180692200
3 En viss fordel 4347 38.2% 0.381851722
4 Verken en fordel eller ulempe 1661 14.6% 0.145906535
5 En viss ulempe 1782 15.7% 0.156535488
6 Stor ulempe 629 5.5% 0.055252987
7 Svært stor ulempe 403 3.5% 0.035400562
97 Ikke svart 46 0.4% 0.004040759


r17pkmeme9


Variabeletikett: Din mening om flyktningers adgang til opphold i Norge
Spørsmålstekst: Hva er din mening om flyktninger som kommer til Norge og søker asyl og deres adgang til å få opphold her? Sammenlignet med slik det er i dag, mener du det bør bli:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mye lettere 301 2.6% 0.026440618
2 Lettere 1320 11.6% 0.115952214
3 Noe lettere 2499 22% 0.219518623
4 Som i dag 3897 34.2% 0.342322558
5 Noe vanskeligere 1589 14% 0.139581869
6 Vanskeligere 870 7.6% 0.076423050
7 Mye vanskeligere 825 7.2% 0.072470134
97 Ikke svart 83 0.7% 0.007290935


r17pk101


Variabeletikett: Din mening om Norges forutsetninger for integrering av flyktninger
Spørsmålstekst: Etter din mening, hvor gode eller dårlige forutsetninger har det norske samfunnet for integrering av flyktninger?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært gode 736 6.5% 0.064652143
2 Gode 3104 27.3% 0.272663387
3 Litt gode 2480 21.8% 0.217849613
4 Verken gode eller dårlige 1343 11.8% 0.117972593
5 Litt dårlige 2091 18.4% 0.183678848
6 Dårlige 1145 10.1% 0.100579761
7 Svært dårlige 391 3.4% 0.034346451
97 Ikke svart 94 0.8% 0.008257203


r17pk12


Variabeletikett: I hvilken grad har du tillit til Stortinget?
Spørsmålstekst: I hvilken grad har du tillit til Stortinget?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 575 5.1% 0.050509487
2 I stor grad 4799 42.2% 0.421556571
3 I noen grad 4483 39.4% 0.393798313
4 I liten grad 1226 10.8% 0.107695011
5 Ikke i det hele tatt 254 2.2% 0.022312017
97 Ikke svart 47 0.4% 0.004128602


r17pk53


Variabeletikett: Generelt sett, i hvilken grad har du tillit til norske politikere?
Spørsmålstekst: Generelt sett, i hvilken grad har du tillit til norske politikere?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 128 1.1% 0.01124385
2 I stor grad 2957 26% 0.25975053
3 I noen grad 5837 51.3% 0.51273717
4 I liten grad 2002 17.6% 0.17586086
5 Ikke i det hele tatt 371 3.3% 0.03258960
97 Ikke svart 89 0.8% 0.00781799


r17pk54


Variabeletikett: I hvilken grad har du tillit til norske nyhetsmedier?
Spørsmålstekst: I hvilken grad har du tillit til norske nyhetsmedier?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 429 3.8% 0.037684469
2 I stor grad 4123 36.2% 0.362174982
3 I noen grad 5106 44.9% 0.448524245
4 I liten grad 1281 11.3% 0.112526353
5 Ikke i det hele tatt 353 3.1% 0.031008433
97 Ikke svart 92 0.8% 0.008081518


r17pk_sentral


Variabeletikett: Påstand: Sentrale myndigheter tar for lite hensyn til utkant-Norge
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Sentrale myndigheter tar for lite hensyn til utkant-Norge.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2399 21.1% 0.21073436
2 Enig 3189 28% 0.28013001
3 Noe enig 3023 26.6% 0.26554814
4 Verken enig eller uenig 1338 11.8% 0.11753338
5 Noe uenig 681 6% 0.05982080
6 Uenig 567 5% 0.04980675
7 Svært uenig 133 1.2% 0.01168306
97 Ikke svart 54 0.5% 0.00474350


r17pk55


Variabeletikett: Påstand: Antall kommuner bør reduseres ytterliggere
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende forslag:
Spørsmålstekst: Norge har nå 356 kommuner istedenfor 422 som tidligere. Antallet kommuner bør reduseres ytterligere gjennom flere sammenslåinger.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 983 8.6% 0.086349262
2 Enig 1706 15% 0.149859452
3 Noe enig 1776 15.6% 0.156008433
4 Verken enig eller uenig 2164 19% 0.190091356
5 Noe uenig 1301 11.4% 0.114283204
6 Uenig 1959 17.2% 0.172083626
7 Svært uenig 1418 12.5% 0.124560787
97 Ikke svart 77 0.7% 0.006763879


r17pkdv55


Variabeletikett: Påstand: Foreldre bør kunne få sende sine barn til muslimske skoler
Tekst før spørsmål: I dag er det mulig for foreldre å sende sine barn til kristne skoler som følger den nasjonale læreplanen, men også underviser i kristendom.
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i at det bør være mulig for foreldre å sende sine barn til muslimske skoler som følger den nasjonale læreplanen, men også underviser i islam?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 213 1.9% 0.018710471
2 Enig 887 7.8% 0.077916374
3 Noe enig 1166 10.2% 0.102424455
4 Verken enig eller uenig 1340 11.8% 0.117709065
5 Noe uenig 1135 10% 0.099701335
6 Uenig 1626 14.3% 0.142832045
7 Svært uenig 1896 16.7% 0.166549543
8 Ingen av delene burde være mulig 3048 26.8% 0.267744202
97 Ikke svart 73 0.6% 0.006412509


r17pk60


Variabeletikett: Forslag: Regjeringen bør jobbe for å i større grad redusere inntektsforskjeller
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende forslag:
Spørsmålstekst: Regjeringen bør jobbe for å i større grad redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 3512 30.9% 0.308503162
2 Enig 3345 29.4% 0.293833450
3 Noe enig 2249 19.8% 0.197557976
4 Verken enig eller uenig 990 8.7% 0.086964160
5 Noe uenig 622 5.5% 0.054638089
6 Uenig 444 3.9% 0.039002108
7 Svært uenig 152 1.3% 0.013352073
97 Ikke svart 70 0.6% 0.006148981


r17pkmeme21


Variabeletikett: Påstand: Det er kvinners eget ansvar å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i at det er kvinners eget ansvar å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 182 1.6% 0.015987351
2 Enig 490 4.3% 0.043042867
3 Noe enig 1548 13.6% 0.135980323
4 Verken enig eller uenig 1065 9.4% 0.093552354
5 Noe uenig 1335 11.7% 0.117269852
6 Uenig 3209 28.2% 0.281886859
7 Svært uenig 3472 30.5% 0.304989459
97 Ikke svart 83 0.7% 0.007290935


r17pk103


Variabeletikett: Hvor stor fordel eller ulempe vil du si at EØS-avtalen er for Norge?
Spørsmålstekst: Hvor stor fordel eller ulempe vil du si at EØS-avtalen er for Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært stor fordel 950 8.3% 0.08345046
2 Stor fordel 2713 23.8% 0.23831694
3 En viss fordel 3554 31.2% 0.31219255
4 Verken en fordel eller ulempe 1522 13.4% 0.13369642
5 En viss ulempe 1426 12.5% 0.12526353
6 Stor ulempe 670 5.9% 0.05885453
7 Svært stor ulempe 373 3.3% 0.03276528
97 Ikke svart 176 1.5% 0.01546030


r17skepsis_qtext


Variabeletikett: [Randomiser. Velger tilfeldig spørsmålstekst til r17skepsis]
Teknisk beskrivelse: [Randomiser. Velger tilfeldig spørsmålstekst til r17skepsis]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11329] [Ugyldige:55] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ut fra det du vet, hvilken av de følgende påstandene beskriver best ditt syn på klimaendringene? 5708 50.4% 0.5038397
2 Du har kanskje hørt at verdens klima er i endring på grunn av økningen i temperaturen i løpet av de siste 100 årene. Ut fra det du vet, hvilken av påstandene nedenfor beskriver best ditt syn på klimaendringene? 5621 49.6% 0.4961603
Sysmiss 55 NA


r17skepsis


Variabeletikett: Ditt syn på klimaendringene
Spørsmålstekst: [Ut fra det du vet, hvilken av de følgende påstandene beskriver best ditt syn på klimaendringene?/ Du har kanskje hørt at verdens klima er i endring på grunn av økningen i temperaturen i løpet av de siste 100 årene. Ut fra det du vet, hvilken av påstandene nedenfor beskriver best ditt syn på klimaendringene?]
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. Formulering avhenger av r17skepsis_qtext.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg mener at klimaet ikke endrer seg 74 0.7% 0.006500351
2 Jeg vet ikke om klimaet endrer seg eller ikke 529 4.6% 0.046468728
3 Jeg mener at klimaet endrer seg, men at det i liten grad har noe med menneskelig påvirkning å gjøre 2634 23.1% 0.231377372
4 Jeg mener at klimaet endrer seg, og at det i stor grad er et resultat av menneskelig påvirkning 8027 70.5% 0.705112439
97 Ikke svart 120 1.1% 0.010541110


r17pkkm2


Variabeletikett: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Spørsmålstekst: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke bekymret i det hele tatt 539 4.7% 0.047347154
2 Lite bekymret 1554 13.7% 0.136507379
3 Noe bekymret 3342 29.4% 0.293569923
4 Bekymret 3666 32.2% 0.322030921
5 Svært bekymret 2209 19.4% 0.194044273
97 Ikke svart 74 0.7% 0.006500351


r17pkkm42_ask


Variabeletikett: [Randomiser hvis r17rekruttert !=16 og velger tilfeldig om r17pkkm42 skal bli stilt eller ikke. =1 hvis r17rekruttert = 16. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiser hvis r17rekruttert !=16 og velger tilfeldig om r17pkkm42 skal bli stilt eller ikke. =1 hvis r17rekruttert = 16. ]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11324] [Ugyldige:60] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Respondenten ikke spurt r17pkKM42 3780 33.4% 0.3338043
1 Respondenten spurt r17pkKM42 7544 66.6% 0.6661957
Sysmiss 60 NA


r17pkkm42


Variabeletikett: Hvorvidt alle nye personbiler fra 2025 skal være elektriske eller bruke hydrogen
Tekst før spørsmål: I Nasjonal Transportplan 2018-29 står det et forslag om at alle nye personbiler fra 2025 skal være elektriske eller bruke hydrogen.
Spørsmålstekst: Hvilket av utsagnene nedenfor kommer nærmest ditt syn:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17pkKM42_ask = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I 2025 bør alle nye personbiler som selges gå på elektrisitet eller hydrogen 2569 34.1% 0.340535525
2 I 2025 bør det fremdeles være anledning til å kjøpe nye personbiler som går på diesel og bensin. 4907 65% 0.650450689
97 Ikke svart 68 0.9% 0.009013786
98 Ikke spurt 3840 NA


r17pkkm4_ask


Variabeletikett: [Randomiser hvis r17rekruttert !=16 og velger tilfeldig om r17pkkm4 skal bli stilt eller ikke. =1 hvis r17rekruttert = 16. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiser hvis r17rekruttert !=16 og velger tilfeldig om r17pkkm4 skal bli stilt eller ikke. =1 hvis r17rekruttert = 16. ]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11323] [Ugyldige:61] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Respondenten ikke spurt r17pkKM4 3776 33.3% 0.3334805
1 Respondenten spurt r17pkKM4 7547 66.7% 0.6665195
Sysmiss 61 NA


r17pkkm4


Variabeletikett: Hvorvidt vi ikke bør tillate olje- og gassutvinning ved Lofoten/Vesterålen/Senja
Tekst før spørsmål: Se på utsagnet nedenfor. I hvor stor grad er du enig eller uenig i det?
Spørsmålstekst: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten, Vesterålen og Senja.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17pkKM4_ask = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2380 31.5% 0.315357096
2 Enig 1276 16.9% 0.169073804
3 Noe enig 850 11.3% 0.112627534
4 Verken enig eller uenig 1041 13.8% 0.137935604
5 Noe uenig 710 9.4% 0.094077117
6 Uenig 747 9.9% 0.098979727
7 Svært uenig 522 6.9% 0.069166556
97 Ikke svart 21 0.3% 0.002782563
98 Ikke spurt 3837 NA


r17pk_vekst


Variabeletikett: Påstand: Økonomisk vekst bør sikres gjennom industri, uansett miljøinteresser
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien, selv om det kommer i strid med miljøinteresser.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 423 3.7% 0.037157414
2 Enig 1082 9.5% 0.095045678
3 Noe enig 2291 20.1% 0.201247365
4 Verken enig eller uenig 1393 12.2% 0.122364722
5 Noe uenig 2601 22.8% 0.228478566
6 Uenig 2219 19.5% 0.194922699
7 Svært uenig 1266 11.1% 0.111208714
97 Ikke svart 109 1% 0.009574842


r17pkby3


Variabeletikett: I hvor stor grad er du redd for at vi skal oppleve et nytt terrorangrep i Norge?
Spørsmålstekst: I hvor stor grad er du redd for at vi skal oppleve et nytt terrorangrep i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 566 5% 0.049718904
2 I stor grad 1796 15.8% 0.157765285
3 I noen grad 4977 43.7% 0.437192551
4 I liten grad 3508 30.8% 0.308151792
5 Ikke i det hele tatt 461 4% 0.040495432
97 Ikke svart 76 0.7% 0.006676037


r17pk52


Variabeletikett: Enig/uenig: Flere tiltak mot terrortrusler, selv om det kan gå på bekostning av personvernet
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende forslag:
Spørsmålstekst: Myndighetene bør innføre flere tiltak for å beskytte borgere mot potensielle terrortrusler, selv om dette kan gå på bekostning av personvernet.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 1091 9.6% 0.095836261
2 Enig 2391 21% 0.210031623
3 Noe enig 3212 28.2% 0.282150387
4 Verken enig eller uenig 1358 11.9% 0.119290232
5 Noe uenig 1335 11.7% 0.117269852
6 Uenig 1300 11.4% 0.114195362
7 Svært uenig 613 5.4% 0.053847505
97 Ikke svart 84 0.7% 0.007378777


r17sdo7_1


Variabeletikett: Påstand: Ideelt bør noen samfunnsgrupper være på toppen og andre på bunnen
Tekst før spørsmål: Indiker hvor sterkt du støtter eller motsetter deg oppfatningene under ved å velge et tall fra 1 til 7 på skalaen.
Spørsmålstekst: Et ideelt samfunn forutsetter at noen grupper er på toppen og andre er på bunnen
Tekst etter spørsmål: Du kan gå gjennom påstandene raskt, den første vurderingen din er vanligvis best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert <= 11]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Motsetter meg sterkt 1975 30.8% 0.30806426
2 2 - Motsetter meg noe 1219 19% 0.19014194
3 3 - Motsetter meg litt 847 13.2% 0.13211667
4 4 - Nøytral 866 13.5% 0.13508033
5 5 - Støtter litt 793 12.4% 0.12369365
6 6 - Støtter noe 528 8.2% 0.08235845
7 7 - Støtter sterkt 116 1.8% 0.01809390
97 Ikke svart 67 1% 0.01045079
98 Ikke spurt 4973 NA


r17sdo7_2


Variabeletikett: Påstand: Noen grupper av mennesker er ganske enkelt underlegne andre grupper
Tekst før spørsmål: Indiker hvor sterkt du støtter eller motsetter deg oppfatningene under ved å velge et tall fra 1 til 7 på skalaen.
Spørsmålstekst: Noen grupper av mennesker er ganske enkelt underlegne andre grupper
Tekst etter spørsmål: Du kan gå gjennom påstandene raskt, den første vurderingen din er vanligvis best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert <= 11]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Motsetter meg sterkt 3719 58% 0.580096709
2 2 - Motsetter meg noe 771 12% 0.120262050
3 3 - Motsetter meg litt 428 6.7% 0.066760256
4 4 - Nøytral 726 11.3% 0.113242864
5 5 - Støtter litt 450 7% 0.070191858
6 6 - Støtter noe 204 3.2% 0.031820309
7 7 - Støtter sterkt 44 0.7% 0.006863204
97 Ikke svart 69 1.1% 0.010762752
98 Ikke spurt 4973 NA


r17sdo7_3


Variabeletikett: Påstand: Ingen enkeltgruppe burde være dominerende i samfunnet
Tekst før spørsmål: Indiker hvor sterkt du støtter eller motsetter deg oppfatningene under ved å velge et tall fra 1 til 7 på skalaen.
Spørsmålstekst: Ingen enkeltgruppe burde være dominerende i samfunnet
Tekst etter spørsmål: Du kan gå gjennom påstandene raskt, den første vurderingen din er vanligvis best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert <= 11]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Motsetter meg sterkt 486 7.6% 0.07580721
2 2 - Motsetter meg noe 358 5.6% 0.05584152
3 3 - Motsetter meg litt 405 6.3% 0.06317267
4 4 - Nøytral 658 10.3% 0.10263609
5 5 - Støtter litt 610 9.5% 0.09514896
6 6 - Støtter noe 1200 18.7% 0.18717829
7 7 - Støtter sterkt 2623 40.9% 0.40914054
97 Ikke svart 71 1.1% 0.01107472
98 Ikke spurt 4973 NA


r17sdo7_4


Variabeletikett: Påstand: Grupper lavest på rangstigen fortjener like mye som grupper på toppen
Tekst før spørsmål: Indiker hvor sterkt du støtter eller motsetter deg oppfatningene under ved å velge et tall fra 1 til 7 på skalaen.
Spørsmålstekst: Grupper lavest på rangstigen i samfunnet fortjener like mye som grupper på toppen
Tekst etter spørsmål: Du kan gå gjennom påstandene raskt, den første vurderingen din er vanligvis best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert <= 11]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Motsetter meg sterkt 275 4.3% 0.04289502
2 2 - Motsetter meg noe 479 7.5% 0.07471533
3 3 - Motsetter meg litt 620 9.7% 0.09670878
4 4 - Nøytral 899 14% 0.14022773
5 5 - Støtter litt 714 11.1% 0.11137108
6 6 - Støtter noe 1310 20.4% 0.20433630
7 7 - Støtter sterkt 2025 31.6% 0.31586336
97 Ikke svart 89 1.4% 0.01388239
98 Ikke spurt 4973 NA


r17sdo7_5


Variabeletikett: Påstand: Likestilling mellom grupper bør ikke være vårt viktigste mål
Tekst før spørsmål: Indiker hvor sterkt du støtter eller motsetter deg oppfatningene under ved å velge et tall fra 1 til 7 på skalaen.
Spørsmålstekst: Likestilling mellom grupper bør ikke være vårt viktigste mål
Tekst etter spørsmål: Du kan gå gjennom påstandene raskt, den første vurderingen din er vanligvis best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert <= 11]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Motsetter meg sterkt 1370 21.4% 0.21369521
2 2 - Motsetter meg noe 1267 19.8% 0.19762908
3 3 - Motsetter meg litt 712 11.1% 0.11105912
4 4 - Nøytral 1107 17.3% 0.17267197
5 5 - Støtter litt 895 14% 0.13960381
6 6 - Støtter noe 632 9.9% 0.09858056
7 7 - Støtter sterkt 336 5.2% 0.05240992
97 Ikke svart 92 1.4% 0.01435034
98 Ikke spurt 4973 NA


r17sdo7_6


Variabeletikett: Påstand: Det er urettferdig å prøve å likestille samfunnsgrupper
Tekst før spørsmål: Indiker hvor sterkt du støtter eller motsetter deg oppfatningene under ved å velge et tall fra 1 til 7 på skalaen.
Spørsmålstekst: Det er urettferdig å prøve å likestille samfunnsgrupper
Tekst etter spørsmål: Du kan gå gjennom påstandene raskt, den første vurderingen din er vanligvis best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert <= 11]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Motsetter meg sterkt 1468 22.9% 0.22898144
2 2 - Motsetter meg noe 1144 17.8% 0.17844330
3 3 - Motsetter meg litt 715 11.2% 0.11152706
4 4 - Nøytral 1343 20.9% 0.20948370
5 5 - Støtter litt 840 13.1% 0.13102480
6 6 - Støtter noe 547 8.5% 0.08532210
7 7 - Støtter sterkt 240 3.7% 0.03743566
97 Ikke svart 114 1.8% 0.01778194
98 Ikke spurt 4973 NA


r17sdo7_7


Variabeletikett: Påstand: Vi bør utjevne forskjeller i ulike gruppers vilkår
Tekst før spørsmål: Indiker hvor sterkt du støtter eller motsetter deg oppfatningene under ved å velge et tall fra 1 til 7 på skalaen.
Spørsmålstekst: Vi bør gjøre det vi kan for å utjevne forskjeller i ulike gruppers vilkår
Tekst etter spørsmål: Du kan gå gjennom påstandene raskt, den første vurderingen din er vanligvis best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert <= 11]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Motsetter meg sterkt 55 0.9% 0.008579005
2 2 - Motsetter meg noe 164 2.6% 0.025581033
3 3 - Motsetter meg litt 373 5.8% 0.058181251
4 4 - Nøytral 660 10.3% 0.102948058
5 5 - Støtter litt 1192 18.6% 0.185930432
6 6 - Støtter noe 1510 23.6% 0.235532678
7 7 - Støtter sterkt 2374 37% 0.370301045
97 Ikke svart 83 1.3% 0.012946498
98 Ikke spurt 4973 NA


r17sdo7_8


Variabeletikett: Påstand: Vi bør gi alle grupper like muligheter til lykkes
Tekst før spørsmål: Indiker hvor sterkt du støtter eller motsetter deg oppfatningene under ved å velge et tall fra 1 til 7 på skalaen.
Spørsmålstekst: Vi bør arbeide for å gi alle grupper like muligheter til lykkes
Tekst etter spørsmål: Du kan gå gjennom påstandene raskt, den første vurderingen din er vanligvis best.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert <= 11]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Motsetter meg sterkt 26 0.4% 0.004055530
2 2 - Motsetter meg noe 34 0.5% 0.005303385
3 3 - Motsetter meg litt 55 0.9% 0.008579005
4 4 - Nøytral 304 4.7% 0.047418499
5 5 - Støtter litt 570 8.9% 0.088909686
6 6 - Støtter noe 1235 19.3% 0.192637654
7 7 - Støtter sterkt 4116 64.2% 0.642021526
97 Ikke svart 71 1.1% 0.011074715
98 Ikke spurt 4973 NA


r17bktivi_1


Variabeletikett: Ligner på deg: Respekt for foreldre og eldre mennesker er viktig
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg.
Spørsmålstekst: [Han/Hun] mener [han/hun] alltid bør vise respekt for foreldrene sine og for eldre mennesker. Det er viktig for [ham/henne] å være lydig.
Tekst etter spørsmål: For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert = 14 eller 16]

[Spørsmålsformulering avhenger av respondentens kjønn]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg idet hele tatt 166 3.3% 0.03338025
2 2 - Ligner ikke på meg 440 8.8% 0.08847778
3 3 - Ligner lite på meg 860 17.3% 0.17293384
4 4 - Ligner en del på meg 1849 37.2% 0.37180776
5 5 - Ligner på meg 1083 21.8% 0.21777599
6 6 - Ligner veldig mye på meg 479 9.6% 0.09632013
97 Ikke svart 96 1.9% 0.01930424
98 Ikke spurt 6411 NA


r17bktivi_2


Variabeletikett: Ligner på deg: Religiøs tro er viktig
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg.
Spørsmålstekst: Religiøs tro er viktig for [ham/henne]. [Han/Hun] anstrenger seg for å gjøre det [hans/hennes] religion krever.
Tekst etter spørsmål: For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert = 14 eller 16]

[Spørsmålsformulering avhenger av respondentens kjønn]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 2657 53.4% 0.53428514
2 2 - Ligner ikke på meg 916 18.4% 0.18419465
3 3 - Ligner lite på meg 596 12% 0.11984717
4 4 - Ligner en del på meg 453 9.1% 0.09109190
5 5 - Ligner på meg 164 3.3% 0.03297808
6 6 - Ligner veldig mye på meg 97 2% 0.01950533
97 Ikke svart 90 1.8% 0.01809773
98 Ikke spurt 6411 NA


r17bktivi_3


Variabeletikett: Ligner på deg: Å hjelpe medmennesker er viktig
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg.
Spørsmålstekst: Det er veldig viktig for [ham/henne] å hjelpe menneskene rundt seg. [Han/Hun] ønsker å gjøre noe for at de har det bra.
Tekst etter spørsmål: For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert = 14 eller 16]

[Spørsmålsformulering avhenger av respondentens kjønn]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 8 0.2% 0.001608687
2 2 - Ligner ikke på meg 50 1% 0.010054293
3 3 - Ligner lite på meg 253 5.1% 0.050874724
4 4 - Ligner en del på meg 1726 34.7% 0.347074201
5 5 - Ligner på meg 1863 37.5% 0.374622964
6 6 - Ligner veldig mye på meg 985 19.8% 0.198069576
97 Ikke svart 88 1.8% 0.017695556
98 Ikke spurt 6411 NA


r17bktivi_4


Variabeletikett: Ligner på deg: At alle mennesker i verden behandles likt er viktig
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg.
Spørsmålstekst: [Han/Hun] synes det er viktig at alle mennesker i verden behandles likt. [Han/Hun] mener alle bør ha like muligheter i livet.
Tekst etter spørsmål: For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert = 14 eller 16]

[Spørsmålsformulering avhenger av respondentens kjønn]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 28 0.6% 0.005630404
2 2 - Ligner ikke på meg 114 2.3% 0.022923788
3 3 - Ligner lite på meg 263 5.3% 0.052885582
4 4 - Ligner en del på meg 1286 25.9% 0.258596421
5 5 - Ligner på meg 1794 36.1% 0.360748039
6 6 - Ligner veldig mye på meg 1399 28.1% 0.281319123
97 Ikke svart 89 1.8% 0.017896642
98 Ikke spurt 6411 NA


r17bktivi_5


Variabeletikett: Ligner på deg: Å være interessert i ting og være nysgjerring er viktig
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg.
Spørsmålstekst: [Han/Hun] mener det er viktig å være interessert i ting. [Han/Hun] liker å være nysgjerrig og prøver å forstå alle mulige saker.
Tekst etter spørsmål: For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert = 14 eller 16]

[Spørsmålsformulering avhenger av respondentens kjønn]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 22 0.4% 0.004423889
2 2 - Ligner ikke på meg 94 1.9% 0.018902071
3 3 - Ligner lite på meg 429 8.6% 0.086265836
4 4 - Ligner en del på meg 1589 32% 0.319525437
5 5 - Ligner på meg 1716 34.5% 0.345063342
6 6 - Ligner veldig mye på meg 1034 20.8% 0.207922783
97 Ikke svart 89 1.8% 0.017896642
98 Ikke spurt 6411 NA


r17bktivi_6


Variabeletikett: Ligner på deg: Å ta risiko og se etter nye opplevelser er viktig
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg.
Spørsmålstekst: [Han/Hun] liker å ta risiko. [Han/Hun] ser alltid etter nye opplevelser.
Tekst etter spørsmål: For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert = 14 eller 16]

[Spørsmålsformulering avhenger av respondentens kjønn]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 497 10% 0.09993967
2 2 - Ligner ikke på meg 1061 21.3% 0.21335210
3 3 - Ligner lite på meg 1674 33.7% 0.33661774
4 4 - Ligner en del på meg 1168 23.5% 0.23486829
5 5 - Ligner på meg 374 7.5% 0.07520611
6 6 - Ligner veldig mye på meg 109 2.2% 0.02191836
97 Ikke svart 90 1.8% 0.01809773
98 Ikke spurt 6411 NA


r17bktivi_7


Variabeletikett: Ligner på deg: Å oppsøke muligheter til å ha det moro er viktig
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg.
Spørsmålstekst: [Han/Hun] oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. Det er viktig for [ham/henne] å gjøre ting som gir [ham/henne] glede.
Tekst etter spørsmål: For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert = 14 eller 16]

[Spørsmålsformulering avhenger av respondentens kjønn]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 176 3.5% 0.03539111
2 2 - Ligner ikke på meg 587 11.8% 0.11803740
3 3 - Ligner lite på meg 1431 28.8% 0.28775387
4 4 - Ligner en del på meg 1826 36.7% 0.36718279
5 5 - Ligner på meg 634 12.7% 0.12748844
6 6 - Ligner veldig mye på meg 227 4.6% 0.04564649
97 Ikke svart 92 1.8% 0.01849990
98 Ikke spurt 6411 NA


r17bktivi_8


Variabeletikett: Ligner på deg: Å være vellykket og imponere andre er viktig
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg.
Spørsmålstekst: Det er viktig for [ham/henne] å være vellykket. [Han/Hun] liker å imponere andre mennesker.
Tekst etter spørsmål: For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert = 14 eller 16]

[Spørsmålsformulering avhenger av respondentens kjønn]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 523 10.5% 0.10516791
2 2 - Ligner ikke på meg 1022 20.6% 0.20550975
3 3 - Ligner lite på meg 1663 33.4% 0.33440579
4 4 - Ligner en del på meg 1114 22.4% 0.22400965
5 5 - Ligner på meg 421 8.5% 0.08465715
6 6 - Ligner veldig mye på meg 143 2.9% 0.02875528
97 Ikke svart 87 1.7% 0.01749447
98 Ikke spurt 6411 NA


r17bktivi_9


Variabeletikett: Ligner på deg: Å ha ledelsen og fortelle andre hva de skal gjøre er viktig
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg.
Spørsmålstekst: Det er viktig for [ham/henne] å ha ledelsen og fortelle andre hva de skal gjøre. [Han/Hun] vil at folk skal gjøre som [han/hun] sier.
Tekst etter spørsmål: For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert = 14 eller 16]

[Spørsmålsformulering avhenger av respondentens kjønn]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 563 11.3% 0.11321134
2 2 - Ligner ikke på meg 1053 21.2% 0.21174341
3 3 - Ligner lite på meg 1562 31.4% 0.31409612
4 4 - Ligner en del på meg 1323 26.6% 0.26603660
5 5 - Ligner på meg 313 6.3% 0.06293988
6 6 - Ligner veldig mye på meg 71 1.4% 0.01427710
97 Ikke svart 88 1.8% 0.01769556
98 Ikke spurt 6411 NA


r17bktivi_10


Variabeletikett: Ligner på deg: At ting er ordnet og rent er viktig
Tekst før spørsmål: Her beskriver vi kort noen personer. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor mye denne personen ligner på deg.
Spørsmålstekst: Det er viktig for [ham/henne] at ting er ordnet og rent. [Han/Hun] liker virkelig ikke at ting er rotete.
Tekst etter spørsmål: For hver person som beskrives, kryss av i skjemaet for hvor mye denne personen ligner eller ikke ligner på deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert = 14 eller 16]

[Spørsmålsformulering avhenger av respondentens kjønn]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Ligner ikke på meg i det hele tatt 82 1.6% 0.01648904
2 2 - Ligner ikke på meg 264 5.3% 0.05308667
3 3 - Ligner lite på meg 685 13.8% 0.13774382
4 4 - Ligner en del på meg 1703 34.2% 0.34244923
5 5 - Ligner på meg 1364 27.4% 0.27428112
6 6 - Ligner veldig mye på meg 786 15.8% 0.15805349
97 Ikke svart 89 1.8% 0.01789664
98 Ikke spurt 6411 NA


r17bk42


Variabeletikett: Har du barn under 16 år som bor hjemme hos deg, i tilfelle hvor mange?
Spørsmålstekst: Har du barn under 16 år som bor hjemme sammen med deg, og i tilfelle hvor mange?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert < 15]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Ingen 6039 79% 0.7900313972
1 1 675 8.8% 0.0883045526
2 2 672 8.8% 0.0879120879
3 3 162 2.1% 0.0211930926
4 4 24 0.3% 0.0031397174
5 5 4 0.1% 0.0005232862
6 6 eller flere 1 0% 0.0001308216
97 Ikke svart 67 0.9% 0.0087650445
98 Ikke spurt 3740 NA


r17pk14


Variabeletikett: Påstand: Politikken kan være så innviklet at den er vanskelig å forstå
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:
Spørsmålstekst: Politikken er i blant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert < 15]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 245 6.6% 0.06550802
2 Enig 528 14.1% 0.14117647
3 Noe enig 998 26.7% 0.26684492
4 Verken enig eller uenig 358 9.6% 0.09572193
5 Noe uenig 456 12.2% 0.12192513
6 Uenig 768 20.5% 0.20534759
7 Svært uenig 327 8.7% 0.08743316
97 Ikke svart 60 1.6% 0.01604278
98 Ikke spurt 7644 NA


r17pk13


Variabeletikett: Hvorvidt det politiske systemet i Norge gir deg innflytelse
Spørsmålstekst: I hvilken grad vil du si at det politiske systemet i Norge gir folk som deg innflytelse på det myndighetene gjør?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert < 15]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 32 0.9% 0.00855615
2 I stor grad 409 10.9% 0.10935829
3 I noen grad 1649 44.1% 0.44090909
4 I liten grad 1256 33.6% 0.33582888
5 Ikke i det hele tatt 323 8.6% 0.08636364
97 Ikke svart 71 1.9% 0.01898396
98 Ikke spurt 7644 NA


r17oppvekstkom


Variabeletikett: Din kommune da du var 15 år [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Vi vil spørre deg om hvilken kommune du bodde i da du var 15 år. Dersom du bodde i flere kommuner det året du fylte 15, kan du oppgi den du bodde i størstedelen av året.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. Spesiallaget søkefunksjon. Noe ulik utforming på mobil og pc. Avgjort av enhet ved lasting av spørsmål. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:11384] [Rekkevidde:-]r17oppvekstkom_utland


Variabeletikett: Oppvekstkommune: Bodde ikke i Norge [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Jeg bodde ikke i Norge det året jeg fylte 15 år.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. Spesiallaget søkefunksjon. Noe ulik utforming på mobil og pc. Avgjort av enhet ved lasting av spørsmål. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:11384] [Rekkevidde:-]r17oppvekstkom_mangler


Variabeletikett: Oppvekstkommune: Kommunen mangler på listen [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Jeg finner ikke min kommune på listen.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt. Spesiallaget søkefunksjon. Noe ulik utforming på mobil og pc. Avgjort av enhet ved lasting av spørsmål. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:11384] [Rekkevidde:-]r17oppvekstkom_other


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Din kommune da du var 15 år [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Da jeg var 15 år bodde jeg i denne kommunen:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17oppvekstkom_mangler = 1 Spesiallaget søkefunksjon. Noe ulik utforming på mobil og pc. Avgjort av enhet ved lasting av spørsmål. ] [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:11384] [Rekkevidde:-]r17oppvekstfylke


Variabeletikett: Respondentens hjemfylke når 15 år
Teknisk beskrivelse: [Aggregert variabel basert på oppgitt kommune i r17oppvekstkom]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:9680] [Ugyldige:1704] [Rekkevidde:-]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
3 Oslo 1028 10.6% 0.10619835
11 Rogaland 836 8.6% 0.08636364
15 Møre og Romsdal 569 5.9% 0.05878099
18 Nordland 551 5.7% 0.05692149
30 Viken 1949 20.1% 0.20134298
34 Innlandet 642 6.6% 0.06632231
38 Vestfold og Telemark 757 7.8% 0.07820248
42 Agder 492 5.1% 0.05082645
46 Vestland 1478 15.3% 0.15268595
50 Trøndelag 897 9.3% 0.09266529
54 Troms og Finnmark 481 5% 0.04969008
Sysmiss 1704 NA


r17pkby2


Variabeletikett: Hvorvidt nærmiljøet har blitt tryggere de siste par årene
Tekst før spørsmål: Tenk på nærmiljøet ditt og hvordan det har utviklet seg de siste par årene.
Spørsmålstekst: Hvor mye tryggere eller mer utrygt har det blitt?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mye tryggere 193 1.7% 0.01695362
2 Noe tryggere 927 8.1% 0.08143008
3 Ingen endring i tryggheten 6536 57.4% 0.57413914
4 Noe mer utrygt 3161 27.8% 0.27767041
5 Mye mer utrygt 440 3.9% 0.03865074
97 Ikke svart 127 1.1% 0.01115601


r17bk26


Variabeletikett: Hva er din høyest fullførte utdanning?
Spørsmålstekst: Hva er din høyest fullførte utdanning?
Tekst etter spørsmål: Om du har flere utdanninger på samme nivå, velg den som er mest relevant for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert < 15]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ingen fullført utdanning 10 0.1% 0.001308216
2 Grunnskole (Fullført enten første del av obligatorisk utdanning (barneskole, grunnskole, ungdomsskole, 7-årig folkeskole, framhaldsskole eller realskole) 382 5% 0.049973836
3 Videregående utdanning - allmennfaglige studieretninger/ studieforberedende utdanningsprogram, ettårig påbygging til studieforberedende utdanningsprogram, ettårig påbygging til studiekompetanse (VK2, VG3, gymnas, handelsgymnas) 644 8.4% 0.084249084
4 Videregående utdanning - yrkesfaglige studieretninger/utdanningsprogram (F.eks. VK2, VK3, VG3, fagprøve, svenneprøve, handelsskole) 964 12.6% 0.126111983
5 Fagutdanning (F.eks. fagskole, teknisk fagskole, maritim fagskole, befalsskole, flygeleder, pilot, sekretærskole, husflidskole, etatskole, mesterbrev) 770 10.1% 0.100732601
6 Universitet/ høgskole, mindre enn 3 år, men minst 2 år (F.eks. høgskolekandidat 2- og 2½- årig) 631 8.3% 0.082548404
7 Høgskole - 3-4 årig utdanning (Bachelor-, cand.mag., lærerhøgskole, sykepleierhøgskole, førskolelærer, ingeniør, siviløkonom, maritime fag, militære fag, m.m.) 1610 21.1% 0.210622711
8 Universitet - 3-4 årig utdanning (Bachelor, cand.mag.) 550 7.2% 0.071951858
9 Høgskole - 5-6 årig utdanning (Master, hovedfag eller lengre profesjonsutdanning fra høyskole) 520 6.8% 0.068027211
10 Universitet - 5-6 årig utdanning (Master, hovedfag eller lengre profesjonsutdanning (f.eks. cand.theol., cand.psychol., cand.med., sivilingeniør, sivilarkitekt, siviløkonom høyere avdeling) 1245 16.3% 0.162872841
11 Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.) 192 2.5% 0.025117739
12 Ingen av disse: 53 0.7% 0.006933543
97 Ikke svart 73 1% 0.009549974
98 Ikke spurt 3740 NA


r17bk26_12_other


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Høyest fullførte utdanning [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er din høyest fullførte utdanning?
Tekst etter spørsmål: Om du har flere utdanninger på samme nivå, velg den som er mest relevant for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert < 15]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:11384] [Rekkevidde:-]r17bk25


Variabeletikett: Din brutto årsinntekt
Tekst før spørsmål: Hva er inntekten din for tiden?
Spørsmålstekst: Brutto årsinntekt er:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r17rekruttert < 15]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 <150 000 330 4.3% 0.04317111
2 150 000 - 300 000 914 12% 0.11957091
3 300 001 - 400 000 1149 15% 0.15031397
4 400 001 - 500 000 1290 16.9% 0.16875981
5 500 001 - 600 000 1292 16.9% 0.16902145
6 600 001 - 700 000 941 12.3% 0.12310309
7 700 001 - 1 000 000 1017 13.3% 0.13304553
8 >1 000 000 494 6.5% 0.06462585
97 Ikke svart 217 2.8% 0.02838828
98 Ikke spurt 3740 NA


r17bk33


Variabeletikett: Arbeidsstatus, de siste 7 dagene
Spørsmålstekst: Hvilken av beskrivelsene under passer best på det du har gjort de siste 7 dagene?
Tekst etter spørsmål: Merk av ett alternativ.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:11384] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I lønnet fulltidsjobb (eller midlertidig fraværende som f.eks. ferie eller permisjon) 5201 45.7% 0.4568692902
2 I lønnet deltidsjobb (eller midlertidig fraværende som f.eks. ferie eller permisjon) med arbeidstid på 30 timer i uka eller mer 487 4.3% 0.0427793394
3 I lønnet deltidsjobb (eller midlertidig fraværende som f.eks. ferie eller permisjon) med mindre enn 30 timer i uka 413 3.6% 0.0362789881
4 Selvstendig næringsdrivende 484 4.3% 0.0425158117
5 Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver) 428 3.8% 0.0375966268
6 Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende 103 0.9% 0.0090477864
7 Arbeidsledig, ikke aktivt arbeidssøkende 41 0.4% 0.0036015460
8 Varig syk eller ufør 591 5.2% 0.0519149684
9 Pensjonert 3141 27.6% 0.2759135629
10 I militærtjeneste 9 0.1% 0.0007905833
11 Hjemmeværende, passer barn eller yter omsorg til andre personer 64 0.6% 0.0056219255
12 Annet: 289 2.5% 0.0253865074
97 Ikke svart 133 1.2% 0.0116830639


r17bk33_12_other


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Arbeidsstatus, de siste 7 dagene [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilken av beskrivelsene under passer best på det du har gjort de siste 7 dagene?
Tekst etter spørsmål: Merk av ett alternativ.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:11384] [Rekkevi