Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 18

v-102 - 2021-02-12

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten UiB
Sveinung Arnesen NORCE
Stefan Dahlberg UiB
Erla Løvseth UiB
Marta Eidheim UiB
Yvette Peters UiB
Erik Knudsen UiB
Endre Tvinnereim UiB
Gisela Böhm UiB
Hege Høivik Bye UiB
Lise Lund Bjånesøy UiB
Anne Lise Fimreite UiB
Arjan Schakel UiB
Thea Gregersen UiB

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Amund Eikrem ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Asle Høgestøl ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt syv runder med rekruttering:
I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1).
I runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3).
I runde 8 ble det rekruttert 4 245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8).
I runde 11 ble det rekruttert 2 069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11).
I runde 14 ble det rekruttert 2 036 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 14).
I runde 16 ble det rekruttert 5 163 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 16).
I runde 18 ble det rekruttert 2 048 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 18).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. I runde 11, 14 og 18 ble det gjort tilsvarende utrekk på 14 000 personer. I runde 16 ble gjort et uttrekk på 34 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry har gjennomført alle uttrekk for Norsk Medborgerpanel, etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

Uttrekkslistene har bestått av følgende data: a) etternavn, b) fornavn, c) adresse, d) kjønn, e) alder og f) telefonnummer. Personer som ikke hadde folkeregistert adresse i Norge på uttrekkstidspunktet har blitt ekskludert.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering.

Rekruttering av nye medlemmer til panelet ble gjennomført i flere trinn.

Først ble et invitasjonsbrev sendt ut til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningslinjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerne, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerne sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (15 minutter).

For å maksimere rekrutteringsraten er det brukt et insentiv i form av tre reisegavekort. Verdien på reisegavekortene er 8 000 NOK. For å delta i trekningen av reisegavekortene er det stilt som krav at e-postadressen er oppgitt. Informasjon om lotteriet er inkludert i all korrespondanse med respondentene, med unntak av den siste påminnelsen via tekstmelding.

Invitasjonsbrevet ble postlagt 3. juni 2020. En påminnelse gikk til de respondentene som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Nye respondenter mottok kun én påminnelse, enten via et postkort eller en tekstmelding. Tekstmeldingen ble sendt til respondenter under 60 år. Postkortet ble sendt til respondenter over 60 år og til dem uten registrert mobilnummer. Respondentene ble oppfordret til å delta i Norsk Medborgerpanel med henvisning til invitasjonsbrevet. Påminnelseskortet ble postlagt 17. juni 2020. Innloggingskoden var også gitt i påminnelseskortet. Tekstmeldingen ble sendt ut 15. juni 2020. Tekstmeldingen inneholdt både en innloggingskode og en direktelenke til undersøkelsen.

Datainnsamling blant gamle panelmedlemmer ble gjort parallellt med rekrutteringen av nye respondenter. Invitasjonse-post ble sendt ut 2. juni 2020. Første, andre og tredje påminnelse ble sendt til respondentenes e-post, på henholdsvis den 9., 12. og 18. juni 2020. Panelmedlemmer med et registerert mobilnummer mottok siste påminnelse i form av en tekstmelding.

Runde 18 ble avsluttet 29. juni.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen.

To forskjellige vekter er kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-102 2021-02-12 NA Revised release of round 18
NA 2021-02-11 r18oppvekstfylke New variable: Aggregated variable with respondents home county at 15 years of age, based on registered municipality in r18oppvekstkom
NA 2021-02-03 r18P3_2 New variable: Constituency of parliament election 2021
NA 2020-10-12 r18kmccsfamiliar Corrected interviewer instruction
NA 2020-10-12 r18kmccsopen Corrected interviewer instruction
NA 2020-10-12 r18kmccsa Corrected interviewer instruction
NA 2020-10-12 r18kmccsb Corrected interviewer instruction
v-101 2020-10-12 NA Revised release of round 18
v-100 2020-08-17 NA Initial release of round 18


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 18 - v-102.sav
# Enheter 12727
# Variabler 645


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12726] [Ugyldige:1] [Rekkevidde:-]r18rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Teknisk beskrivelse: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-18]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde1 1652 13% 0.12980278
3 Runde3 1801 14.2% 0.14151018
8 Runde8 1768 13.9% 0.13891726
11 Runde11 1038 8.2% 0.08155889
14 Runde14 1129 8.9% 0.08870904
16 Runde16 3298 25.9% 0.25913412
18 Runde18 2041 16% 0.16036772


r18interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Teknisk beskrivelse: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r18interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12362] [Ugyldige:365] [Rekkevidde:-]r18browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r18browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r18mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Annet 7303 57.4% 0.5738194
1 Mobil 5424 42.6% 0.4261806


r18opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r18enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 7445 58.5% 0.58497682
2 Touch 5237 41.1% 0.41148739
3 Generisk 45 0.4% 0.00353579


r18advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Teknisk beskrivelse: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r18getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r18group


Variabeletikett: [Undergruppe i runde 18. Tildelt på grunnlag av bakgrunnsinformasjon og tilfeldig trekning]
Teknisk beskrivelse: [Undergruppe i runde 18. Tildelt på grunnlag av bakgrunnsinformasjon og tilfeldig trekning]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Gruppe1 1280 10.1% 0.10057358
2 Gruppe 2 1255 9.9% 0.09860926
3 Gruppe 3 2694 21.2% 0.21167596
4 Gruppe 4 1343 10.6% 0.10552369
5 Gruppe 5 1294 10.2% 0.10167361
6 Gruppe 6 2820 22.2% 0.22157618
7 Gruppe 7 2041 16% 0.16036772


r18kmclimlifeopen


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Hva mener du det innebærer å leve klimavennlig? [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Det foregår mange diskusjoner om hvordan man kan tilpasse sin levemåte til klimaendringene.
Spørsmålstekst: Hva mener du det innebærer å leve klimavennlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, gjerne et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 2]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:12727] [Rekkevidde:-]r18kmmikroplastopen


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Hva tenker du når du leser eller hører ordet «mikroplast»? [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du leser eller hører ordet «mikroplast»?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, gjerne et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 6]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:12727] [Rekkevidde:-]r18pk15


Variabeletikett: Hvorvidt de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på
Spørsmålstekst: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 7]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Kan ikke være forsiktig nok 23 1.1% 0.011268986
1 1 11 0.5% 0.005389515
2 2 25 1.2% 0.012248898
3 3 66 3.2% 0.032337090
4 4 79 3.9% 0.038706516
5 5 202 9.9% 0.098971093
6 6 201 9.8% 0.098481137
7 7 479 23.5% 0.234688878
8 8 487 23.9% 0.238608525
9 9 199 9.8% 0.097501225
10 10 – De fleste er til å stole på 263 12.9% 0.128858403
97 Ikke svart 6 0.3% 0.002939735
98 Ikke spurt 10686 NA


r18pktilfreds1


Variabeletikett: Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet?
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 7]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 670 32.8% 0.328270456
2 Tilfreds 1064 52.1% 0.521313082
3 Noe tilfreds 232 11.4% 0.113669770
4 Lite tilfreds 59 2.9% 0.028907398
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 12 0.6% 0.005879471
97 Ikke svart 4 0.2% 0.001959824
98 Ikke spurt 10686 NA


r18pk9_1


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Den viktigste saken for deg personlig (1) [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 7]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:12727] [Rekkevidde:-]r18pk9_2


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Den nest viktigste saken for deg personlig (2) [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 7]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:12727] [Rekkevidde:-]r18pk9_3


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Den tredje viktigste saken for deg personlig (3) [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 7]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:12727] [Rekkevidde:-]r18pk10


Variabeletikett: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Tekst etter spørsmål: Synes du den er:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 7]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 404 19.8% 0.197942185
2 God 978 47.9% 0.479176874
3 Noe god 329 16.1% 0.161195492
4 Verken god eller dårlig 129 6.3% 0.063204312
5 Noe dårlig 141 6.9% 0.069083782
6 Dårlig 43 2.1% 0.021068104
7 Svært dårlig 10 0.5% 0.004899559
97 Ikke svart 7 0.3% 0.003429691
98 Ikke spurt 10686 NA


r18pktilfreds4


Variabeletikett: Hvor tilfreds med demokratiet i Norge
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 7]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 396 19.4% 0.194022538
2 Tilfreds 1109 54.3% 0.543361098
3 Noe tilfreds 385 18.9% 0.188633023
4 Lite tilfreds 115 5.6% 0.056344929
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 28 1.4% 0.013718765
97 Ikke svart 8 0.4% 0.003919647
98 Ikke spurt 10686 NA


r18pktilfreds3


Variabeletikett: Hvor tilfreds er du med regjeringen i Norge
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 7]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 156 7.6% 0.076433121
2 Tilfreds 695 34.1% 0.340519353
3 Noe tilfreds 682 33.4% 0.334149927
4 Lite tilfreds 380 18.6% 0.186183244
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 114 5.6% 0.055854973
97 Ikke svart 14 0.7% 0.006859383
98 Ikke spurt 10686 NA


r18pk204


Variabeletikett: Ville stemt på hvilket parti dersom det var stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1, 3, 4 eller 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-13]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 219 3.3% 0.033126607
2 Høyre 1565 23.7% 0.236726668
3 Fremskrittspartiet 481 7.3% 0.072757525
4 Venstre 193 2.9% 0.029193768
5 Sosialistisk Venstreparti 612 9.3% 0.092572984
6 Senterpartiet 892 13.5% 0.134926637
7 Miljøpartiet de Grønne 417 6.3% 0.063076690
8 Arbeiderpartiet 1262 19.1% 0.190893965
9 Rødt 358 5.4% 0.054152171
10 Ville ikke stemt 106 1.6% 0.016033883
11 Ville stemt blankt 167 2.5% 0.025260929
12 Har ikke stemmerett 145 2.2% 0.021933142
13 Annet: 161 2.4% 0.024353350
97 Ikke svart 33 0.5% 0.004991681
98 Ikke spurt 6116 NA


r18pk204_13_other


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Ville stemt på hvilket parti dersom det var stortingsvalg i morgen [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1, 3, 4 eller 5]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:12727] [Rekkevidde:-]r18kmccsfamiliar


Variabeletikett: Har du hørt om at CO2 kan fanges og lagres?
Spørsmålstekst: Har du hørt om at CO2 (karbondioksid) kan fanges og lagres?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 eller 3 og r16group != 3 eller 7]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Nei, dette har jeg ikke hørt om 473 15.4% 0.154172099
2 Ja, jeg har hørt litt om dette 1791 58.4% 0.583767927
3 Ja, jeg har hørt mye om dette 795 25.9% 0.259126467
97 Ikke svart 9 0.3% 0.002933507
98 Ikke spurt 9659 NA


r18kmccsopen


Variabeletikett: Dine tanker om prosjekt knyttet til anlegg for karbonfangst- og lagring [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål:

Økt konsentrasjon av CO2 (karbondioksid) i atmosfæren bidrar til klimaendringer. Det finnes teknologi for å fange, transportere og lagre CO2 før den slippes ut.

Denne teknologien testes nå ut i Norge. CO2 vil bli fanget ved et avfallsanlegg (Fortum) og ved en sementfabrikk (Norcem), begge ved Oslofjorden. Gassen skal fraktes med båt til et mottaksanlegg utenfor Bergen. Derfra føres gassen i en rørledning langt ut i Nordsjøen før den til slutt lagres 3000 meter under havbunnen. Etter planen skal anlegget være i drift fra 2024.

Anlegget har kapasitet til å ta imot CO2 fra flere utslippskilder, også utenfor Norge. Dette er et pilotprosjekt som kan åpne for at teknologien brukes for å bygge mange flere anlegg, både i Nordsjøen og i andre deler av verden. I stor skala kan denne teknologien bidra til å begrense klimaendringene.
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne at du skriver ned hva du tenker om dette prosjektet.
Tekst etter spørsmål: Vi ønsker alle typer svar, gjerne et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 eller 3 og r16group != 3 eller 7]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:12727] [Rekkevidde:-]r18kmccsa


Variabeletikett: Er du i hovedsak positiv eller negativ til denne teknologien?
Spørsmålstekst: Er du i hovedsak positiv eller negativ til denne teknologien?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 eller 3 og r16group != 3 eller 7]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Positiv 2014 65.6% 0.656453716
2 Negativ 327 10.7% 0.106584094
3 Ingen mening 715 23.3% 0.233050847
97 Ikke svart 12 0.4% 0.003911343
98 Ikke spurt 9659 NA


r18kmccsb


Variabeletikett: Positiv/negativ til denne teknologien som tiltak for å begrense klimaendringene
Spørsmålstekst: Er du i hovedsak positiv eller negativ til denne teknologien som et tiltak for å begrense klimaendringene?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 eller 3 og r16group != 3 eller 7]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Positiv 2076 67.7% 0.676662321
2 Negativ 390 12.7% 0.127118644
3 Ingen mening 584 19% 0.190352021
97 Ikke svart 18 0.6% 0.005867014
98 Ikke spurt 9659 NA


r18och1


Variabeletikett: Stemte på hvilket parti ved Stortingsvalget i 2017
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved Stortingsvalget i 2017?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 60 4.1% 0.041237113
2 Høyre 338 23.2% 0.232302405
3 Fremskrittspartiet 117 8% 0.080412371
4 Venstre 58 4% 0.039862543
5 Sosialistisk Venstreparti 107 7.4% 0.073539519
6 Senterpartiet 109 7.5% 0.074914089
7 Miljøpartiet De Grønne 79 5.4% 0.054295533
8 Arbeiderpartiet 334 23% 0.229553265
9 Rødt 58 4% 0.039862543
10 Stemte ikke 75 5.2% 0.051546392
11 Har ikke stemmerett 77 5.3% 0.052920962
12 Annet: 32 2.2% 0.021993127
97 Ikke svart 11 0.8% 0.007560137
98 Ikke spurt 11272 NA


r18och1_12_other


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Stemte på hvilket parti ved Stortingsvalget i 2017 [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 2 eller 4]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:integer] [Gyldige:0] [Ugyldige:12727] [Rekkevidde:-]r18och2


Variabeletikett: Din plassering på den økonomiske høyre/venstre-skala
Tekst før spørsmål: I politikken snakker man ofte om den økonomiske høyre- og venstresiden.
Spørsmålstekst: Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr venstresiden i økonomiske spørsmål og 10 betyr høyresiden i økonomiske spørsmål?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 2 eller 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Venstresiden 54 2.1% 0.02078522
1 1 92 3.5% 0.03541186
2 2 270 10.4% 0.10392610
3 3 381 14.7% 0.14665127
4 4 275 10.6% 0.10585065
5 5 482 18.6% 0.18552733
6 6 274 10.5% 0.10546574
7 7 329 12.7% 0.12663587
8 8 276 10.6% 0.10623557
9 9 62 2.4% 0.02386451
10 10 - Høyresiden 72 2.8% 0.02771363
97 Ikke svart 31 1.2% 0.01193226
98 Ikke spurt 10129 NA


r18pad1


Variabeletikett: Påstand: Politireformen bidrar til mer synlig og tilgjengelig politi
Tekst før spørsmål:

Politireformen trådte i kraft 1. januar 2016. Målet med reformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt politi der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: 
Spørsmålstekst: Politireformen bidrar til mer synlig og tilgjengelig politi.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 12 1% 0.009561753
2 Enig 82 6.5% 0.065338645
3 Noe enig 152 12.1% 0.121115538
4 Verken enig eller uenig 337 26.9% 0.268525896
5 Noe uenig 214 17.1% 0.170517928
6 Uenig 292 23.3% 0.232669323
7 Svært uenig 155 12.4% 0.123505976
97 Ikke svart 11 0.9% 0.008764940
98 Ikke spurt 11472 NA


r18pad2


Variabeletikett: Påstand: Norge bør halvere dagens kjøtt- og meieriproduksjon innen 2050
Tekst før spørsmål:

Forskning tyder på at husdyrhold kan være negativt for miljøet. Samtidig er kjøtt- og meieriprodukter en viktig matkilde. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: 
Spørsmålstekst: Norge bør halvere dagens kjøtt- og meieriproduksjon innen 2050.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 52 4.1% 0.041434263
2 Enig 97 7.7% 0.077290837
3 Noe enig 198 15.8% 0.157768924
4 Verken enig eller uenig 134 10.7% 0.106772908
5 Noe uenig 200 15.9% 0.159362550
6 Uenig 312 24.9% 0.248605578
7 Svært uenig 253 20.2% 0.201593625
97 Ikke svart 9 0.7% 0.007171315
98 Ikke spurt 11472 NA


r18pad3


Variabeletikett: Påstand: Regjeringen bør jobbe for å redusere forskjeller i formue
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Regjeringen bør jobbe for i større grad å redusere forskjeller i formue i samfunnet.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 246 19.6% 0.196015936
2 Enig 329 26.2% 0.262151394
3 Noe enig 312 24.9% 0.248605578
4 Verken enig eller uenig 115 9.2% 0.091633466
5 Noe uenig 124 9.9% 0.098804781
6 Uenig 87 6.9% 0.069322709
7 Svært uenig 32 2.5% 0.025498008
97 Ikke svart 10 0.8% 0.007968127
98 Ikke spurt 11472 NA


r18pad5_1


Variabeletikett: Hvilket parti du føler deg nærmest
Spørsmålstekst: Hvilket av følgende partier føler du deg nærmest?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 71 5.7% 0.05657371
2 Sosialistisk Venstreparti 142 11.3% 0.11314741
3 Arbeiderpartiet 289 23% 0.23027888
4 Senterpartiet 169 13.5% 0.13466135
5 Miljøpartiet De Grønne 77 6.1% 0.06135458
6 Venstre 54 4.3% 0.04302789
7 Kristelig Folkeparti 46 3.7% 0.03665339
8 Høyre 279 22.2% 0.22231076
9 Fremskrittspartiet 103 8.2% 0.08207171
97 Ikke svart 25 2% 0.01992032
98 Ikke spurt 11472 NA


r18pad5_2


Variabeletikett: Hvilket parti du føler deg fjernest fra
Spørsmålstekst: Hvilket av følgende partier føler du deg fjernest fra?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 276 22% 0.21992032
2 Sosialistisk Venstreparti 42 3.3% 0.03346614
3 Arbeiderpartiet 16 1.3% 0.01274900
4 Senterpartiet 14 1.1% 0.01115538
5 Miljøpartiet De Grønne 164 13.1% 0.13067729
6 Venstre 23 1.8% 0.01832669
7 Kristelig Folkeparti 142 11.3% 0.11314741
8 Høyre 28 2.2% 0.02231076
9 Fremskrittspartiet 530 42.2% 0.42231076
97 Ikke svart 20 1.6% 0.01593625
98 Ikke spurt 11472 NA


r18pad53apipe0


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig mellom svaret i r18pad5_1 og r18pad5_2]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig mellom svaret i r18pad5_1 og r18pad5_2. Randomiserer dersom r18group = 2 & (r18pad5_1 og r18pad5_2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1220] [Ugyldige:11507] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [R18PAD5_1] 612 50.2% 0.5016393
2 [R18PAD5_2] 608 49.8% 0.4983607
Sysmiss 11507 NA


r18pad53apipe1


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b. Randomiserer dersom r18group = 2 & (r18pad5_1 og r18pad5_2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1220] [Ugyldige:11507] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 toppkandidat 322 26.4% 0.2639344
2 toppkandidat 305 25% 0.2500000
3 lokalparti 290 23.8% 0.2377049
4 tre fremste kandidater 303 24.8% 0.2483607
Sysmiss 11507 NA


r18pad53apipe2


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b. Randomiserer dersom r18group = 2 & (r18pad5_1 og r18pad5_2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1220] [Ugyldige:11507] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Han 322 26.4% 0.2639344
2 Hun 305 25% 0.2500000
3 Partiet 290 23.8% 0.2377049
4 Den ene 303 24.8% 0.2483607
Sysmiss 11507 NA


r18pad53apipe3


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b. Randomiserer dersom r18group = 2 & (r18pad5_1 og r18pad5_2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1220] [Ugyldige:11507] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Han 322 26.4% 0.2639344
2 Hun 305 25% 0.2500000
3 Partiet 290 23.8% 0.2377049
4 Den andre 303 24.8% 0.2483607
Sysmiss 11507 NA


r18pad53apipe4


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b. Randomiserer dersom r18group = 2 & (r18pad5_1 og r18pad5_2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1220] [Ugyldige:11507] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Han 322 26.4% 0.2639344
2 Hun 305 25% 0.2500000
3 Partiet 290 23.8% 0.2377049
4 Den tredje 303 24.8% 0.2483607
Sysmiss 11507 NA


r18pad53apipe5


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b. Randomiserer dersom r18group = 2 & (r18pad5_1 og r18pad5_2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1220] [Ugyldige:11507] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 kandidaten 322 26.4% 0.2639344
2 kandidaten 305 25% 0.2500000
3 partiet 290 23.8% 0.2377049
4 partiet 303 24.8% 0.2483607
Sysmiss 11507 NA


r18pad5_3a


Variabeletikett: Ditt inntrykk av politiske kandidater basert på (positiv) informasjon
Tekst før spørsmål: Se for deg at det går mot valg i din kommune. Under valgkampen skriver lokalavisen følgende om [R18PAD5_1/ R18PAD5_2]s [toppkandidat/ toppkandidat/ lokalparti/ tre fremste kandidater]: [Han/ Hun/ Partiet/ Den ene] har lagt frem en god plan for å forbedre kommunens veier og parker. [Han/ Hun/ Partiet/ Den andre] viser et oppriktig engasjement for kommunens innbyggere. [Han/ Hun/ Partiet/ Den tredje] har ifølge avisens meningsmålinger høy tillit hos velgerne.
Spørsmålstekst: Basert på informasjonen ovenfor, hva er ditt inntrykk av [kandidaten/ kandidaten/ partiet/ partiet]?
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av de randomiserte/angitte verdiene i r18pad53apipe0, r18pad53apipe1, r18pad53apipe2, r18pad53apipe3, r18pad53apipe4, r18pad53apipe5. Spurt dersom r18group = 2 og r18pad5_1 og r18pad5_2 er besvart]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Misliker sterkt 54 4.3% 0.04302789
1 1 51 4.1% 0.04063745
2 2 61 4.9% 0.04860558
3 3 91 7.3% 0.07250996
4 4 77 6.1% 0.06135458
5 5 206 16.4% 0.16414343
6 6 143 11.4% 0.11394422
7 7 171 13.6% 0.13625498
8 8 182 14.5% 0.14501992
9 9 71 5.7% 0.05657371
10 10 Liker svært godt 108 8.6% 0.08605578
97 Ikke svart 40 3.2% 0.03187251
98 Ikke spurt 11472 NA


r18pad53bpipe1


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b. Randomiserer dersom r18group = 2 & (r18pad5_1 og r18pad5_2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1220] [Ugyldige:11507] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 kandidaten 322 26.4% 0.2639344
2 kandidaten 305 25% 0.2500000
3 partiet 290 23.8% 0.2377049
4 en av kandidatene 303 24.8% 0.2483607
Sysmiss 11507 NA


r18pad53bpipe2


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b. Randomiserer dersom r18group = 2 & (r18pad5_1 og r18pad5_2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1220] [Ugyldige:11507] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 han 322 26.4% 0.2639344
2 hun 305 25% 0.2500000
3 det 290 23.8% 0.2377049
4 vedkommende 303 24.8% 0.2483607
Sysmiss 11507 NA


r18pad53bpipe3


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig én av fire varianter av r18pad5_3a og r18pad5_3b. Randomiserer dersom r18group = 2 & (r18pad5_1 og r18pad5_2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1220] [Ugyldige:11507] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 kandidaten 322 26.4% 0.2639344
2 kandidaten 305 25% 0.2500000
3 partiet 290 23.8% 0.2377049
4 partiet 303 24.8% 0.2483607
Sysmiss 11507 NA


r18pad5_3b


Variabeletikett: Ditt inntrykk av politiske kandidater basert på (negativ) informasjon
Tekst før spørsmål: Uken før valget trykker lokalavisen en ny sak om [kandidaten/ kandidaten/ partiet/ en av kandidatene]. En lekkasje av intern korrespondanse avslører at [han/ hun/ det/ vedkommende] ikke har planer om å innfri sitt løfte om å forbedre kommunens veier og parker.
Spørsmålstekst: I lys av denne nye informasjonen, hva er ditt inntrykk av [kandidaten/ kandidaten/ partiet/ partiet]?
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av de randomiserte/angitte verdiene i r18pad53bpipe1, r18pad53bpipe2, r18pad53bpipe3. Spurt dersom r18group = 2 og r18pad5_1 og r18pad5_2 er besvart]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Misliker sterkt 319 25.4% 0.2541832669
1 1 153 12.2% 0.1219123506
2 2 196 15.6% 0.1561752988
3 3 194 15.5% 0.1545816733
4 4 94 7.5% 0.0749003984
5 5 128 10.2% 0.1019920319
6 6 51 4.1% 0.0406374502
7 7 47 3.7% 0.0374501992
8 8 21 1.7% 0.0167330677
9 9 1 0.1% 0.0007968127
10 10 Liker svært godt 11 0.9% 0.0087649402
97 Ikke svart 40 3.2% 0.0318725100
98 Ikke spurt 11472 NA


r18padprolegran


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig mellom r18padproleg1 og r19padproleg2]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig mellom r18padproleg1 og r19padproleg2. Randomiserer dersom r18group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:3318] [Ugyldige:9409] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 1656 49.9% 0.4990958
2 2 1662 50.1% 0.5009042
Sysmiss 9409 NA


r18padprolegran1


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2. Randomiserer dersom r18group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:3318] [Ugyldige:9409] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 12 1046 31.5% 0.3152502
2 100 1124 33.9% 0.3387583
3 300 1148 34.6% 0.3459916
Sysmiss 9409 NA


r18padprolegran2


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2. Randomiserer dersom r18group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:3318] [Ugyldige:9409] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 hverdag 1654 49.8% 0.4984931
2 helgedag 1664 50.2% 0.5015069
Sysmiss 9409 NA


r18padprolegran3


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2. Randomiserer dersom r18group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:3318] [Ugyldige:9409] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 en halv dag 1090 32.9% 0.3285112
2 en dag 1094 33% 0.3297167
3 to dager 1134 34.2% 0.3417722
Sysmiss 9409 NA


r18padprolegran5


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2. Randomiserer dersom r18group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:3318] [Ugyldige:9409] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Registrering er åpen for alle innbyggerne i kommunen til det er fullt. 1676 50.5% 0.5051236
2 Deltakerne trekkes tilfeldig blant alle innbyggerne i kommunen. 1642 49.5% 0.4948764
Sysmiss 9409 NA


r18padprolegran4


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2. Randomiserer dersom r18group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:3318] [Ugyldige:9409] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 ikke kompensert økonomisk 767 23.1% 0.2311634
2 kompensert med 200 kroner per time 899 27.1% 0.2709464
3 kompensert med 500 kroner per time 846 25.5% 0.2549729
4 kompensert med 1000 kroner per time 806 24.3% 0.2429174
Sysmiss 9409 NA


r18padprolegran6


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2. Randomiserer dersom r18group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:3318] [Ugyldige:9409] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 egne vurderinger og preferanser 1162 35% 0.3502110
2 troverdig informasjon fra uavhengige eksperter 1086 32.7% 0.3273056
3 meningsutveksling mellom deltakerne i mindre grupper, hvor diskusjonen ledes av uavhengige møteledere 1070 32.2% 0.3224834
Sysmiss 9409 NA


r18padprolegran7


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2]
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Velger tilfeldig blant alternativer til tekstfletting i r18padproleg1/r18padproleg2. Randomiserer dersom r18group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:3318] [Ugyldige:9409] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil være offentlig 1656 49.9% 0.4990958
2 Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil ikke være offentlig 1662 50.1% 0.5009042
Sysmiss 9409 NA


r18padproleg1


Variabeletikett: Hvor sannsynlig er det at du ville ha deltatt i et borgerpanel?
Tekst før spørsmål: Vi ønsker nå å høre din mening om bruken av såkalte borgerpaneler i norske kommuner. Dette er en ordning hvor en gruppe innbyggere i kommunen blir invitert til å diskutere og gjøre seg opp en mening om en politisk sak. Vi legger nå fram en måte borgerpanelet kan gjennomføres på, og ber deg ta stilling til om du ville ha deltatt om det ble gjennomført slik vi beskriver: Borgerpanelet består av [12/ 100/ 300] deltakere, finner sted i sentrum av din kommune på en [hverdag/ helgedag], og varer i [en halv dag/ en dag/ to dager]. Deltakerne blir [ikke kompensert økonomisk/ kompensert med 200 kroner per time/ kompensert med 500 kroner per time/ kompensert med 1000 kroner per time] for å være med. [Registrering er åpen for alle innbyggerne i kommunen til det er fullt./ Deltakerne trekkes tilfeldig blant alle innbyggerne i kommunen.] Saken som skal diskuteres er et større boligprosjekt i kommunen. Deltakerne bestemmer seg ut fra [egne vurderinger og preferanser/ troverdig informasjon fra uavhengige eksperter/ meningsutveksling mellom deltakerne i mindre grupper, hvor diskusjonen ledes av uavhengige møteledere]. Deltakerne stemmer så over saken, og resultatet blir formidlet til kommunens politikere. [Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil være offentlig/ Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil ikke være offentlig].
Spørsmålstekst: Hvor sannsynlig er det at du ville ha deltatt i et slikt borgerpanel?
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av de randomiserte/angitte verdiene i r18padprolegran1, r18padprolegran2, r18padprolegran3, r18padprolegran4, r18padprolegran5, r18padprolegran6, r18padprolegran7. Spurt dersom r18group = 1 eller 7 og r18padprolegran = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Jeg ville helt sikkert ikke ha deltatt 232 14% 0.140350877
1 1 77 4.7% 0.046581972
2 2 103 6.2% 0.062310950
3 3 117 7.1% 0.070780399
4 4 73 4.4% 0.044162129
5 5 218 13.2% 0.131881428
6 6 85 5.1% 0.051421658
7 7 155 9.4% 0.093768905
8 8 204 12.3% 0.123411978
9 9 97 5.9% 0.058681186
10 10 Jeg ville helt sikkert ha deltatt 287 17.4% 0.173623714
97 Ikke svart 5 0.3% 0.003024803
98 Ikke spurt 11074 NA


r18padproleg2


Variabeletikett: Hvor mye borgerpanelet skal vektlegges når politikerne fatter beslutning
Tekst før spørsmål: Vi ønsker nå å høre din mening om bruken av såkalte borgerpaneler i norske kommuner. Dette er en ordning hvor en gruppe innbyggere i kommunen blir invitert til å diskutere og gjøre seg opp en mening om en politisk sak. Vi legger nå fram en måte borgerpanelet kan gjennomføres på, og ber deg ta stilling til om du ville ha deltatt om det ble gjennomført slik vi beskriver: Borgerpanelet består av [12/ 100/ 300] deltakere, finner sted i sentrum av din kommune på en [hverdag/ helgedag], og varer i [en halv dag/ en dag/ to dager]. Deltakerne blir [ikke kompensert økonomisk/ kompensert med 200 kroner per time/ kompensert med 500 kroner per time/ kompensert med 1000 kroner per time] for å være med. [Registrering er åpen for alle innbyggerne i kommunen til det er fullt./ Deltakerne trekkes tilfeldig blant alle innbyggerne i kommunen.] Saken som skal diskuteres er et større boligprosjekt i kommunen. Deltakerne bestemmer seg ut fra [egne vurderinger og preferanser/ troverdig informasjon fra uavhengige eksperter/ meningsutveksling mellom deltakerne i mindre grupper, hvor diskusjonen ledes av uavhengige møteledere]. Deltakerne stemmer så over saken, og resultatet blir formidlet til kommunens politikere. [Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil være offentlig/ Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil ikke være offentlig].
Spørsmålstekst: Hvor mye mener du resultatet fra borgerpanelet skal vektlegges når politikerne skal fatte den endelige beslutningen i saken?
Teknisk beskrivelse: [Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av de randomiserte/angitte verdiene i r18padprolegran1, r18padprolegran2, r18padprolegran3, r18padprolegran4, r18padprolegran5, r18padprolegran6, r18padprolegran7. Spurt dersom r18group = 1 eller 7 og r18padprolegran = 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Resultatet skal ikke vektlegges i det hele tatt 79 4.8% 0.047791894
1 1 39 2.4% 0.023593466
2 2 100 6% 0.060496068
3 3 160 9.7% 0.096793708
4 4 124 7.5% 0.075015124
5 5 358 21.7% 0.216575923
6 6 228 13.8% 0.137931034
7 7 275 16.6% 0.166364186
8 8 168 10.2% 0.101633394
9 9 61 3.7% 0.036902601
10 10 Resultatet må følges uansett 56 3.4% 0.033877798
97 Ikke svart 5 0.3% 0.003024803
98 Ikke spurt 11074 NA


r18polkom_background1


Variabeletikett: Hvilket av disse partiene føler du deg nærmest? [Hentet fra r16polkom12]
Spørsmålstekst: Hvilket av disse partiene føler du deg nærmest?
Teknisk beskrivelse: [Hentet fra r16polkom12]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1265] [Ugyldige:11462] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 87 6.9% 0.06877470
2 Sosialistisk Venstreparti 143 11.3% 0.11304348
3 Arbeiderpartiet 260 20.6% 0.20553360
4 Senterpartiet 187 14.8% 0.14782609
5 Miljøpartiet De Grønne 75 5.9% 0.05928854
6 Venstre 56 4.4% 0.04426877
7 Kristelig Folkeparti 49 3.9% 0.03873518
8 Høyre 298 23.6% 0.23557312
9 Fremskrittspartiet 110 8.7% 0.08695652
Sysmiss 11462 NA


r18polkom_background2


Variabeletikett: Hvilket av disse partiene føler du deg fjernest? [Hentet fra r16polkom13]
Spørsmålstekst: Hvilket av disse partiene føler du deg fjernest?
Teknisk beskrivelse: [Hentet fra r16polkom13]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1263] [Ugyldige:11464] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 310 24.5% 0.245447348
2 Sosialistisk Venstreparti 50 4% 0.039588282
3 Arbeiderpartiet 12 1% 0.009501188
4 Senterpartiet 27 2.1% 0.021377672
5 Miljøpartiet De Grønne 164 13% 0.129849565
6 Venstre 19 1.5% 0.015043547
7 Kristelig Folkeparti 91 7.2% 0.072050673
8 Høyre 27 2.1% 0.021377672
9 Fremskrittspartiet 563 44.6% 0.445764054
Sysmiss 11464 NA


r18polkom_background3


Variabeletikett: Hvilken av disse sakene er viktigst for deg? [Hentet fra r16polkom14]
Spørsmålstekst: Hvilken av disse sakene er viktigst for deg?
Teknisk beskrivelse: [Hentet fra r16polkom14]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:1162] [Ugyldige:11565] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Hvorvidt tigging skal være lovlig 7 0.6% 0.006024096
2 Skattepolitikk 257 22.1% 0.221170396
3 Innvandringspolitikk 240 20.7% 0.206540448
4 Kommunesammenslåing 95 8.2% 0.081755594
5 Klima og miljø 563 48.5% 0.484509466
Sysmiss 11565 NA


r18polkom1s1_1


Variabeletikett: Hvorvidt folk som stemmer på [r18polkom_background2] gjør deg sint
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite hvordan ulike grupper får deg til å føle. For hver følelse, vennligst oppgi hvordan disse gruppene får deg til å føle.
Spørsmålstekst: Folk som stemmer på [r18polkom_background2]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke sint i det hele tatt 474 41.5% 0.41542507
2 Noe sint 396 34.7% 0.34706398
3 Sint 139 12.2% 0.12182296
4 Veldig sint 84 7.4% 0.07361963
5 Ekstremt sint 33 2.9% 0.02892200
97 Ikke svart 15 1.3% 0.01314636
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom1s1_2


Variabeletikett: Hvorvidt folk som er helt uenig med deg om [r18polkom_background3] gjør deg sint
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite hvordan ulike grupper får deg til å føle. For hver følelse, vennligst oppgi hvordan disse gruppene får deg til å føle.
Spørsmålstekst: Folk som er helt uenig med deg om [r18polkom_background3]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke sint i det hele tatt 456 40% 0.39964943
2 Noe sint 440 38.6% 0.38562664
3 Sint 153 13.4% 0.13409290
4 Veldig sint 60 5.3% 0.05258545
5 Ekstremt sint 13 1.1% 0.01139351
97 Ikke svart 19 1.7% 0.01665206
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom1s2_1


Variabeletikett: Hvorvidt folk som stemmer på [r18polkom_background2] gjør deg redd
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite hvordan ulike grupper får deg til å føle. For hver følelse, vennligst oppgi hvordan disse gruppene får deg til å føle.
Spørsmålstekst: Folk som stemmer på [r18polkom_background2]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke redd i det hele tatt 638 55.9% 0.55915863
2 Noe redd 289 25.3% 0.25328659
3 Redd 114 10% 0.09991236
4 Veldig redd 58 5.1% 0.05083260
5 Ekstremt redd 23 2% 0.02015776
97 Ikke svart 19 1.7% 0.01665206
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom1s2_2


Variabeletikett: Hvorvidt folk som er helt uenig med deg om [r18polkom_background3] gjør deg redd
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite hvordan ulike grupper får deg til å føle. For hver følelse, vennligst oppgi hvordan disse gruppene får deg til å føle.
Spørsmålstekst: Folk som er helt uenig med deg om [r18polkom_background3]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke redd i det hele tatt 645 56.5% 0.565293602
2 Noe redd 291 25.5% 0.255039439
3 Redd 120 10.5% 0.105170903
4 Veldig redd 52 4.6% 0.045574058
5 Ekstremt redd 9 0.8% 0.007887818
97 Ikke svart 24 2.1% 0.021034181
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom1s3_1


Variabeletikett: Hvorvidt folk som stemmer på [r18polkom_bacground2] får deg til å føle avsky
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite hvordan ulike grupper får deg til å føle. For hver følelse, vennligst oppgi hvordan disse gruppene får deg til å føle.
Spørsmålstekst: Folk som stemmer på [r18polkom_background2]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke avsky i det hele tatt 567 49.7% 0.49693252
2 Noe avsky 373 32.7% 0.32690622
3 Avsky 105 9.2% 0.09202454
4 Veldig avsky 46 4% 0.04031551
5 Ekstrem avsky 28 2.5% 0.02453988
97 Ikke svart 22 1.9% 0.01928133
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom1s3_2


Variabeletikett: Hvorvidt folk som er helt uenig med deg om [r18polkom_background3] får deg til å føle avsky
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite hvordan ulike grupper får deg til å føle. For hver følelse, vennligst oppgi hvordan disse gruppene får deg til å føle.
Spørsmålstekst: Folk som er helt uenig med deg om [r18polkom_background3]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke avsky i det hele tatt 646 56.6% 0.566170026
2 Noe avsky 350 30.7% 0.306748466
3 Avsky 77 6.7% 0.067484663
4 Veldig avsky 35 3.1% 0.030674847
5 Ekstrem avsky 7 0.6% 0.006134969
97 Ikke svart 26 2.3% 0.022787029
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom2_1


Variabeletikett: Påstand: Opprørt hvis sønn/datter gifter seg med noen med motsatt politiske holdninger enn mine
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?
Spørsmålstekst: Jeg ville blitt opprørt om jeg hadde en sønn eller datter som ville gifte seg med noen som har helt motsatte politiske holdninger enn de jeg har.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 12 1.1% 0.010517090
2 Enig 61 5.3% 0.053461876
3 Noe enig 208 18.2% 0.182296231
4 Verken enig eller uenig 201 17.6% 0.176161262
5 Noe uenig 92 8.1% 0.080631025
6 Uenig 305 26.7% 0.267309378
7 Svært uenig 254 22.3% 0.222611744
97 Ikke svart 8 0.7% 0.007011394
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom2_2


Variabeletikett: Påstand: Har begynt å mislike folk på grunn av deres politiske holdninger
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?
Spørsmålstekst: Det finnes folk jeg har begynt å mislike på grunn av deres politiske holdninger.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 49 4.3% 0.042944785
2 Enig 177 15.5% 0.155127082
3 Noe enig 393 34.4% 0.344434706
4 Verken enig eller uenig 148 13% 0.129710780
5 Noe uenig 61 5.3% 0.053461876
6 Uenig 189 16.6% 0.165644172
7 Svært uenig 114 10% 0.099912358
97 Ikke svart 10 0.9% 0.008764242
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom2_3


Variabeletikett: Påstand: Personer jeg er politisk uenig med er ikke onde
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?
Spørsmålstekst: Personer jeg er politisk uenig med er ikke onde.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 485 42.5% 0.425065732
2 Enig 470 41.2% 0.411919369
3 Noe enig 51 4.5% 0.044697634
4 Verken enig eller uenig 84 7.4% 0.073619632
5 Noe uenig 10 0.9% 0.008764242
6 Uenig 16 1.4% 0.014022787
7 Svært uenig 17 1.5% 0.014899211
97 Ikke svart 8 0.7% 0.007011394
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom2_4


Variabeletikett: Påstand: Kan si om en person er god/dårlig hvis du kjenner deres politiske standpunkter
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?
Spørsmålstekst: Du kan si om en person er god eller dårlig hvis du kjenner til deres politiske standpunkter.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 14 1.2% 0.012269939
2 Enig 19 1.7% 0.016652060
3 Noe enig 145 12.7% 0.127081507
4 Verken enig eller uenig 182 16% 0.159509202
5 Noe uenig 105 9.2% 0.092024540
6 Uenig 371 32.5% 0.325153374
7 Svært uenig 295 25.9% 0.258545136
97 Ikke svart 10 0.9% 0.008764242
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom3a_1


Variabeletikett: Hva du gjør når du er med flere personer og de diskuterer politikk
Tekst før spørsmål: Hva pleier du å gjøre når du…
Spørsmålstekst: …er med flere personer (for eksempel venner, familie eller kollegaer) og de diskuterer politikk?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Delta i samtalen 802 70.3% 0.702892200
2 Følge nøye med 127 11.1% 0.111305872
3 Følge litt med 185 16.2% 0.162138475
4 Ikke bry deg 18 1.6% 0.015775635
97 Ikke svart 9 0.8% 0.007887818
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom3a_2


Variabeletikett: Hva du gjør når folk diskuterer politikk på nett
Tekst før spørsmål: Hva pleier du å gjøre når du…
Spørsmålstekst: …ser folk som diskuterer politikk på nett (for eksempel på sosial medier, i kommentarfelt eller på diskusjonsforum)?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Delta i samtalen 32 2.8% 0.02804557
2 Følge nøye med 150 13.1% 0.13146363
3 Følge litt med 588 51.5% 0.51533742
4 Ikke bry deg 358 31.4% 0.31375986
97 Ikke svart 13 1.1% 0.01139351
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom3b_1


Variabeletikett: Hvor ofte diskuterer du politiske tema på nett?
Tekst før spørsmål: Hvor ofte…
Spørsmålstekst: …diskuterer du politiske tema på nett?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Daglig 16 1.4% 0.01402279
2 Et par ganger i uken 18 1.6% 0.01577564
3 Ukentlig 25 2.2% 0.02191060
4 Et par ganger i måneden 71 6.2% 0.06222612
5 Et par ganger om året 102 8.9% 0.08939527
6 En gang om året 60 5.3% 0.05258545
7 Mindre enn en gang om året/aldri 835 73.2% 0.73181420
97 Ikke svart 14 1.2% 0.01226994
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom3b_2


Variabeletikett: Hvor ofte diskuterer du politiske tema med venner?
Tekst før spørsmål: Hvor ofte…
Spørsmålstekst: …diskuterer du politiske tema med venner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Daglig 38 3.3% 0.033304119
2 Et par ganger i uken 133 11.7% 0.116564417
3 Ukentlig 249 21.8% 0.218229623
4 Et par ganger i måneden 405 35.5% 0.354951797
5 Et par ganger om året 229 20.1% 0.200701139
6 En gang om året 29 2.5% 0.025416301
7 Mindre enn en gang om året/aldri 49 4.3% 0.042944785
97 Ikke svart 9 0.8% 0.007887818
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom3b_3


Variabeletikett: Hvor ofte diskuterer du politiske tema med familiemedlemmer?
Tekst før spørsmål: Hvor ofte…
Spørsmålstekst: …diskuterer du politiske tema med familiemedlemmer?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Daglig 156 13.7% 0.136722174
2 Et par ganger i uken 189 16.6% 0.165644172
3 Ukentlig 296 25.9% 0.259421560
4 Et par ganger i måneden 276 24.2% 0.241893076
5 Et par ganger om året 148 13% 0.129710780
6 En gang om året 26 2.3% 0.022787029
7 Mindre enn en gang om året/aldri 39 3.4% 0.034180543
97 Ikke svart 11 1% 0.009640666
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom3b_4


Variabeletikett: Hvor ofte leter du opp informasjon om politiske temaer på nett?
Tekst før spørsmål: Hvor ofte…
Spørsmålstekst: …leter du opp informasjon om politiske temaer på nett?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Daglig 186 16.3% 0.163014899
2 Et par ganger i uken 159 13.9% 0.139351446
3 Ukentlig 199 17.4% 0.174408414
4 Et par ganger i måneden 217 19% 0.190184049
5 Et par ganger om året 145 12.7% 0.127081507
6 En gang om året 45 3.9% 0.039439089
7 Mindre enn en gang om året/aldri 179 15.7% 0.156879930
97 Ikke svart 11 1% 0.009640666
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom3c_1


Variabeletikett: Enig/uenig når du diskuterer politikk med andre på nett
Spørsmålstekst: Når du diskuterer politikk med andre på nett, vil du si at du pleier å være…
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 (Enig hele tiden) 2 0.2% 0.001752848
2 2 12 1.1% 0.010517090
3 3 37 3.2% 0.032427695
4 4 178 15.6% 0.156003506
5 5 53 4.6% 0.046450482
6 6 19 1.7% 0.016652060
7 7 (Uenig hele tiden) 3 0.3% 0.002629273
8 Ikke relevant 817 71.6% 0.716038563
97 Ikke svart 20 1.8% 0.017528484
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom3c_2


Variabeletikett: Enig/uenig når du diskuterer politikk med venner
Spørsmålstekst: Når du diskuterer politikk med venner, vil du si at du pleier å være..
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 (Enig hele tiden) 1 0.1% 0.0008764242
2 2 94 8.2% 0.0823838738
3 3 299 26.2% 0.2620508326
4 4 548 48% 0.4802804557
5 5 72 6.3% 0.0631025416
6 6 9 0.8% 0.0078878177
7 7 (Uenig hele tiden) 1 0.1% 0.0008764242
8 Ikke relevant 107 9.4% 0.0937773883
97 Ikke svart 10 0.9% 0.0087642419
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom3c_3


Variabeletikett: Enig/uenig når du diskuterer politikk med familiemedlemmer
Spørsmålstekst: Når du diskuterer politikk med familiemedlemmer, vil du si at du pleier å være…
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 (Enig hele tiden) 16 1.4% 0.014022787
2 2 185 16.2% 0.162138475
3 3 283 24.8% 0.248028046
4 4 442 38.7% 0.387379492
5 5 104 9.1% 0.091148116
6 6 13 1.1% 0.011393514
7 7 (Uenig hele tiden) 4 0.4% 0.003505697
8 Ikke relevant 85 7.4% 0.074496056
97 Ikke svart 9 0.8% 0.007887818
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom3c_4


Variabeletikett: Enig/uenig med politisk informasjon du finner på nett
Spørsmålstekst: Når du leter etter politisk informasjon på nett, vil du si at du pleier å være enig eller uenig med den informasjonen du finner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 (Enig hele tiden) 2 0.2% 0.0017528484
2 2 36 3.2% 0.0315512708
3 3 162 14.2% 0.1419807187
4 4 515 45.1% 0.4513584575
5 5 76 6.7% 0.0666082384
6 6 13 1.1% 0.0113935145
7 7 (Uenig hele tiden) 1 0.1% 0.0008764242
8 Ikke relevant 323 28.3% 0.2830850131
97 Ikke svart 13 1.1% 0.0113935145
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom4_1


Variabeletikett: Hvorvidt [r18polkom_background2] bør få leie forsamlingshus i mitt lokalområde for å holde møter
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand?
Spørsmålstekst: [r18polkom_background2] bør få lov til å leie forsamlingshus i mitt lokalområde for å holde møter for sine medlemmer og sympatisører
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 361 31.6% 0.316389132
2 Enig 417 36.5% 0.365468887
3 Noe enig 55 4.8% 0.048203330
4 Verken enig eller uenig 223 19.5% 0.195442594
5 Noe uenig 20 1.8% 0.017528484
6 Uenig 33 2.9% 0.028921998
7 Svært uenig 22 1.9% 0.019281332
97 Ikke svart 10 0.9% 0.008764242
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom4_2


Variabeletikett: Hvorvidt [r18polkom_background2] bør få holde taler på offentlig plass i mitt lokalområde
Spørsmålstekst: [r18polkom_background2] bør få lov til å holde taler på offentlig plass i mitt lokalområde
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 346 30.3% 0.303242770
2 Enig 427 37.4% 0.374233129
3 Noe enig 71 6.2% 0.062226117
4 Verken enig eller uenig 202 17.7% 0.177037686
5 Noe uenig 24 2.1% 0.021034181
6 Uenig 29 2.5% 0.025416301
7 Svært uenig 31 2.7% 0.027169150
97 Ikke svart 11 1% 0.009640666
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom5_1


Variabeletikett: Hvorvidt akseptabelt dersom [r16lkom12] truer med voldsbruk
Tekst før spørsmål: Hvor akseptabelt eller uakseptabelt synes du det er dersom [r18polkom_background1]…
Spørsmålstekst: …truer med å bruke vold mot sine politiske motstandere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært akseptabelt 20 1.8% 0.0175284838
2 Akseptabelt 0 0% 0.0000000000
3 Noe akseptabelt 1 0.1% 0.0008764242
4 Verken akseptabelt eller uakseptabelt 10 0.9% 0.0087642419
5 Noe uakseptabelt 3 0.3% 0.0026292726
6 Uakseptabelt 108 9.5% 0.0946538124
7 Svært uakseptabelt 990 86.8% 0.8676599474
97 Ikke svart 9 0.8% 0.0078878177
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom5_2


Variabeletikett: Hvorvidt akseptabelt dersom [r16lkom12] går til fysisk angrep på motstandere
Tekst før spørsmål: Hvor akseptabelt eller uakseptabelt synes du det er dersom [r18polkom_background1]…
Spørsmålstekst: …går til fysisk angrep på sine politiske motstandere
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1 og svart på r18polkom_background1-3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært akseptabelt 18 1.6% 0.0157756354
2 Akseptabelt 2 0.2% 0.0017528484
3 Noe akseptabelt 1 0.1% 0.0008764242
4 Verken akseptabelt eller uakseptabelt 11 1% 0.0096406661
5 Noe uakseptabelt 6 0.5% 0.0052585451
6 Uakseptabelt 111 9.7% 0.0972830850
7 Svært uakseptabelt 984 86.2% 0.8624014023
97 Ikke svart 8 0.7% 0.0070113935
98 Ikke spurt 11586 NA


r18polkom6_1


Variabeletikett: Din personlighet: Pleier å manipulere andre for å få min vilje
Tekst før spørsmål: Hvor godt beskriver følgende utsagn din personlighet?
Spørsmålstekst: Jeg pleier å manipulere andre for å få min vilje
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r18group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:12727] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 946 73.9% 0.73906250
2 Litt uenig 168 13.1% 0.13125000
3 Verken enig eller uenig 101 7.9%