Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 19

v-101 - 2021-02-11

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere NMP

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten UiB
Stefan Dahlberg UiB
Erla Løvseth UiB
Hege Høivik Bye UiB
Lisa Bjånesøy UiB
Gisela Böhm UiB
Rouven Doran UiB
Dag Elgesem UiB
Thea Gregersen UiB
Anne Lise Fimreite UiB
Arjan Schakel UiB
Åsta Dyrnes Nordø NORCE
Yvette Peters UiB
Bjørn Sætrevik UiB

Vitenskapelig komité for KODEM

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten UiB
Anne Lise Fimreite UiB
Rune Karlsen UiO
Åsta Dyrnes Nordø NORCE
Johannes Bergh ISF
Jarle Trondal UiA

Ledere for KODEM-panelene

Panel Navn
NMP Elisabeth Ivarsflaten
NRP Yvette Peters
NJP Erik Knudsen
NFP Jarle Trondal, Tobias Bach, Jacob Aars

Koordinerende team

Navn
Erla Løvseth
Ingrid Kvåle Faleide
Soran Hajo Dahl

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Amund Eikrem ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Joachim Wettergreen ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Asle Høgestøl ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året.

Runde 19 skiller seg fra tidligere runder. Noen av spørsmålene er del av en koordinert undersøkelse (“KODEM”) som også henter inn informasjon om holdninger og synspunkt blant politikere (uib.no/NRP), forvaltningsansatte (uib.no/NFP), og journalister og redaktører (uib.no/NJP). Slik åpner undersøkelsen for nyskapende forskning på forholdet mellom ulike grupper som sammen utgjør det politiske fellesskapet i Norge.

Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på uib.no/medborger

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt syv runder med rekruttering:
I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1).
I runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3).
I runde 8 ble det rekruttert 4 245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8).
I runde 11 ble det rekruttert 2 069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11).
I runde 14 ble det rekruttert 2 036 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 14).
I runde 16 ble det rekruttert 5 163 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 16).
I runde 18 ble det rekruttert 2 048 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 18).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. I runde 11, 14 og 18 ble det gjort tilsvarende utrekk på 14 000 personer. I runde 16 ble gjort et uttrekk på 34 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry har gjennomført alle uttrekk for Norsk Medborgerpanel, etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

Uttrekkslistene har bestått av følgende data: a) etternavn, b) fornavn, c) adresse, d) kjønn, e) alder og f) telefonnummer. Personer som ikke hadde folkeregistert adresse i Norge på uttrekkstidspunktet har blitt ekskludert.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering. Både dokumentasjon og informasjon fra tidligere gjennomførte runder kan du finner her: https://nsd.no/nsddata/serier/norsk_medborgerpanel.html

I runde 19 ble e-post med invitasjon sendt ut 2. november 2020.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 10., 13., og 19. november, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Panelmedlemmer med registrert mobilnummer fikk den siste påminnelsen via tekstmelding. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.

Runde 19 ble avsluttet 27. november 2020.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen.

To forskjellige vekter er kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2021-02-11 NA Revised release of round 19
NA 2021-02-03 r19P3_2 New variable: Constituency of parliament election 2021
v-100 2020-12-17 NA Initial release of round 19


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 19 - v-101.sav
# Enheter 12460
# Variabler 637


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r19rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-18]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 1763 14.1% 0.14149278
3 Runde 3 1921 15.4% 0.15417335
8 Runde 8 1832 14.7% 0.14703050
11 Runde 11 1074 8.6% 0.08619583
14 Runde 14 1161 9.3% 0.09317817
16 Runde 16 3273 26.3% 0.26268058
18 Runde 18 1436 11.5% 0.11524880


r19group


Variabeletikett: [Delvis randomisert. Dersom hvis r18group==6 plasseres respondenten i gruppe 4, ellers randomisert i de øvrige gruppene]
Teknisk beskrivelse: [Delvis randomisert. Dersom hvis r18group==6 plasseres respondenten i gruppe 4, ellers randomisert i de øvrige gruppene]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Gruppe 1 1996 16% 0.1601926
2 Gruppe 2 1992 16% 0.1598716
3 Gruppe 3 2022 16.2% 0.1622793
4 Gruppe 4 2533 20.3% 0.2032905
5 Gruppe 5 1895 15.2% 0.1520867
6 Gruppe 6 2022 16.2% 0.1622793


r19interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r19interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:11665] [Ugyldige:795] [Rekkevidde:-]r19browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r19browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r19mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mobil 5534 44.4% 0.4441413
0 Annet 6926 55.6% 0.5558587


r19opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r19enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 7080 56.8% 0.568218299
2 Touch 5342 42.9% 0.428731942
3 Generisk 38 0.3% 0.003049759


r19advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r19getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r19pk12


Variabeletikett: I hvilken grad har du tillit til Stortinget?
Spørsmålstekst: I hvilken grad har du tillit til Stortinget?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom rekruttert = 18 & r19group = 1,2,3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 132 15.2% 0.151549943
2 I stor grad 506 58.1% 0.580941447
3 I noen grad 187 21.5% 0.214695752
4 I liten grad 29 3.3% 0.033295063
5 Ikke i det hele tatt 13 1.5% 0.014925373
97 Ikke svart 4 0.5% 0.004592423
98 Ikke spurt 11589 NA


r19pk15


Variabeletikett: De fleste mennesker er til å stole på/ kan ikke være forsiktig nok med andre
Spørsmålstekst: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom rekruttert = 18 & r19group = 1,2,3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Kan ikke være forsiktig nok 7 0.8% 0.008036739
1 1 3 0.3% 0.003444317
2 2 11 1.3% 0.012629162
3 3 20 2.3% 0.022962113
4 4 34 3.9% 0.039035591
5 5 67 7.7% 0.076923077
6 6 101 11.6% 0.115958668
7 7 209 24% 0.239954076
8 8 238 27.3% 0.273249139
9 9 104 11.9% 0.119402985
10 10 – De fleste er til å stole på 74 8.5% 0.084959816
97 Ikke svart 3 0.3% 0.003444317
98 Ikke spurt 11589 NA


r19pktilfreds3


Variabeletikett: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom rekruttert = 18 & r19group = 1,2,3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 60 6.9% 0.068886338
2 Tilfreds 319 36.6% 0.366245695
3 Noe tilfreds 272 31.2% 0.312284730
4 Lite tilfreds 164 18.8% 0.188289323
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 51 5.9% 0.058553387
97 Ikke svart 5 0.6% 0.005740528
98 Ikke spurt 11589 NA


r19pk204


Variabeletikett: Ville stemt på hvilket parti dersom det var stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 1,2,3,4]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-13]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 247 2.9% 0.028912560
2 Høyre 1898 22.2% 0.222170198
3 Fremskrittspartiet 609 7.1% 0.071286433
4 Venstre 266 3.1% 0.031136603
5 Sosialistisk Venstreparti 757 8.9% 0.088610558
6 Senterpartiet 1450 17% 0.169729603
7 Miljøpartiet de Grønne 517 6.1% 0.060517383
8 Arbeiderpartiet 1547 18.1% 0.181083928
9 Rødt 443 5.2% 0.051855320
10 Ville ikke stemt 140 1.6% 0.016387686
11 Ville stemt blankt 192 2.2% 0.022474541
12 Har ikke stemmerett 179 2.1% 0.020952827
13 Annet: 258 3% 0.030200164
97 Ikke svart 40 0.5% 0.004682196
98 Ikke spurt 3917 NA


r19pk204_13_other


Variabeletikett: Åpent: Ville stemt på hvilket parti dersom det var stortingsvalg i morgen
Tekst før spørsmål: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 1,2,3,4]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:12460] [Rekkevidde:-]r19pkdv5


Variabeletikett: Hvor stor fordel/ulempe for Norge at innvandrere kommer for å bosette seg her
Spørsmålstekst: Hvor stor fordel eller ulempe vil du si det er for Norge at innvandrere kommer for å bosette seg her?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært stor fordel 73 3.7% 0.03664659
2 Stor fordel 371 18.6% 0.18624498
3 En viss fordel 733 36.8% 0.36797189
4 Verken en fordel eller ulempe 337 16.9% 0.16917671
5 En viss ulempe 323 16.2% 0.16214859
6 Stor ulempe 97 4.9% 0.04869478
7 Svært stor ulempe 48 2.4% 0.02409639
97 Ikke svart 10 0.5% 0.00502008
98 Ikke spurt 10468 NA


r19tdr8_a


Variabeletikett: Ville stemt på hvilket parti om det var kommunevalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du stemt på om det var kommunevalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 75 3.7% 0.037091988
2 Høyre 455 22.5% 0.225024728
3 Fremskrittspartiet 110 5.4% 0.054401583
4 Venstre 67 3.3% 0.033135509
5 Sosialistisk Venstreparti 159 7.9% 0.078635015
6 Senterpartiet 281 13.9% 0.138971316
7 Miljøpartiet De Grønne 146 7.2% 0.072205737
8 Arbeiderpartiet 416 20.6% 0.205736894
9 Rødt 98 4.8% 0.048466864
10 Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (eller lignende bompenge-initiativ) 16 0.8% 0.007912957
11 Fellesliste 3 0.1% 0.001483680
12 Lokal liste 37 1.8% 0.018298714
13 Ville stemt blankt 39 1.9% 0.019287834
14 Ville ikke stemt 49 2.4% 0.024233432
15 Har ikke stemmerett 5 0.2% 0.002472799
16 Annet: 54 2.7% 0.026706231
97 Ikke svart 12 0.6% 0.005934718
98 Ikke spurt 10438 NA


r19tdr8_a_16_other


Variabeletikett: Åpent: Ville stemt på hvilket parti dersom det var kommunevalg i morgen
Tekst før spørsmål: Hvilket parti ville du stemt på om det var kommunevalg i morgen?
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 3]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:12460] [Rekkevidde:-]r19tdr8_b


Variabeletikett: Ville stemt på hvilket parti dersom det var fylkesvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du stemt på om det var fylkestingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 76 3.8% 0.037586548
2 Høyre 413 20.4% 0.204253215
3 Fremskrittspartiet 111 5.5% 0.054896142
4 Venstre 63 3.1% 0.031157270
5 Sosialistisk Venstreparti 156 7.7% 0.077151335
6 Senterpartiet 300 14.8% 0.148367953
7 Miljøpartiet De Grønne 129 6.4% 0.063798220
8 Arbeiderpartiet 395 19.5% 0.195351137
9 Rødt 99 4.9% 0.048961424
10 Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (eller lignende bompenge-initiativ) 15 0.7% 0.007418398
11 Fellesliste 3 0.1% 0.001483680
12 Lokal liste 12 0.6% 0.005934718
13 Ville stemt blankt 61 3% 0.030168150
14 Ville ikke stemt 105 5.2% 0.051928783
15 Har ikke stemmerett 14 0.7% 0.006923838
16 Annet: 51 2.5% 0.025222552
97 Ikke svart 19 0.9% 0.009396637
98 Ikke spurt 10438 NA


r19tdr8_b_16_other


Variabeletikett: Åpent: Ville stemt på hvilket parti dersom det var fylkesvalg i morgen
Tekst før spørsmål: Hvilket parti ville du stemt på om det var fylkestingsvalg i morgen?
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 3]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:12460] [Rekkevidde:-]r19_psykpr_1


Variabeletikett: Risiko for at: du selv blir smittet med koronaviruset
Tekst før spørsmål: Hvor stor anser du risikoen for at i løpet av utbruddet vil…
Spørsmålstekst: …du selv bli smittet av koronaviruset?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lav 339 13.4% 0.133833399
2 Noe lav 903 35.6% 0.356494276
3 Middels 956 37.7% 0.377418081
4 Noe høy 269 10.6% 0.106198184
5 Svært høy 56 2.2% 0.022108172
97 Ikke svart 10 0.4% 0.003947888
98 Ikke spurt 9927 NA


r19_psykpr_2


Variabeletikett: Risiko for at: en gjennomsnittlig voksen i Norge blir smittet under koronautbruddet
Tekst før spørsmål: Hvor stor anser du risikoen for at i løpet av utbruddet vil…
Spørsmålstekst: …en gjennomsnittlig voksen i Norge bli smittet?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lav 91 3.6% 0.03592578
2 Noe lav 633 25% 0.24990130
3 Middels 1253 49.5% 0.49467035
4 Noe høy 444 17.5% 0.17528622
5 Svært høy 81 3.2% 0.03197789
97 Ikke svart 31 1.2% 0.01223845
98 Ikke spurt 9927 NA


r19_psykpr_3


Variabeletikett: Risiko for at: din hverdag blir mye endret under koronautbruddet
Tekst før spørsmål: Hvor stor anser du risikoen for at i løpet av utbruddet vil…
Spørsmålstekst: …din hverdag bli mye endret fra slik den er i dag?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lav 246 9.7% 0.09711804
2 Noe lav 668 26.4% 0.26371891
3 Middels 871 34.4% 0.34386103
4 Noe høy 580 22.9% 0.22897750
5 Svært høy 140 5.5% 0.05527043
97 Ikke svart 28 1.1% 0.01105409
98 Ikke spurt 9927 NA


r19_psykpr_4


Variabeletikett: Risiko for at: du blir alvorlig syk i løpet av koronautbruddet
Tekst før spørsmål: Hvor stor anser du risikoen for at i løpet av utbruddet vil…
Spørsmålstekst: …du bli alvorlig syk?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lav 612 24.2% 0.24161074
2 Noe lav 939 37.1% 0.37070667
3 Middels 651 25.7% 0.25700750
4 Noe høy 247 9.8% 0.09751283
5 Svært høy 57 2.3% 0.02250296
97 Ikke svart 27 1.1% 0.01065930
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykc1_1


Variabeletikett: Enig/uenig: Bekymrer meg for å bli smittet av koronaviruset
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Jeg bekymrer meg for at jeg kommer til å bli smittet av koronaviruset.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 283 11.2% 0.111725227
2 Uenig 684 27% 0.270035531
3 Verken enig eller uenig 674 26.6% 0.266087643
4 Enig 769 30.4% 0.303592578
5 Helt enig 114 4.5% 0.045005922
97 Ikke svart 9 0.4% 0.003553099
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykc1_2


Variabeletikett: Enig/uenig: Bekymrer meg for at noen i familien blir smittet av koronaviruset
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Jeg bekymrer meg for at noen i min familie kommer til å bli smittet av koronaviruset.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 102 4% 0.040268456
2 Uenig 365 14.4% 0.144097908
3 Verken enig eller uenig 475 18.8% 0.187524674
4 Enig 1190 47% 0.469798658
5 Helt enig 388 15.3% 0.153178050
97 Ikke svart 13 0.5% 0.005132254
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykre_1


Variabeletikett: Siste to uker har jeg: vært tett på andre ifm. jobb/skole
Tekst før spørsmål: De siste to ukene har jeg… 
Spørsmålstekst: …vært tett på andre i forbindelse med jobb, skole, eller studier (som kollektivtrafikk til jobb/skole, på arbeidsplass, lunsjrom, klasserom, lesesal)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger daglig 351 13.9% 0.138570865
2 Daglig 374 14.8% 0.147651007
3 Sjeldnere enn daglig 688 27.2% 0.271614686
4 Nesten aldri 1100 43.4% 0.434267667
97 Ikke svart 20 0.8% 0.007895776
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykre_2


Variabeletikett: Siste to uker har jeg: vært tett på andre i fritiden
Tekst før spørsmål: De siste to ukene har jeg… 
Spørsmålstekst: …vært tett på andre i fritiden (som å gå i butikker, restaurant eller utesteder, besøkt helsetjenester, frisør eller lignende)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger daglig 31 1.2% 0.012238452
2 Daglig 332 13.1% 0.131069878
3 Sjeldnere enn daglig 1631 64.4% 0.643900513
4 Nesten aldri 528 20.8% 0.208448480
97 Ikke svart 11 0.4% 0.004342677
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykre_3


Variabeletikett: Siste to uker har jeg: vært utsatt for smitte generelt
Tekst før spørsmål: De siste to ukene har jeg… 
Spørsmålstekst: …generelt sett vært i situasjoner som utsetter meg for smitte
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger daglig 114 4.5% 0.045005922
2 Daglig 416 16.4% 0.164232136
3 Sjeldnere enn daglig 1178 46.5% 0.465061192
4 Nesten aldri 813 32.1% 0.320963285
97 Ikke svart 12 0.5% 0.004737465
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykc2


Variabeletikett: Enig/uenig: Kommer til å håndtere utfordringene koronautbruddet vil gi meg
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: 
Spørsmålstekst: Jeg er optimistisk til at jeg kommer til å håndtere de utfordringene som koronautbruddet vil gi meg.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 37 1.5% 0.01460719
2 Uenig 57 2.3% 0.02250296
3 Verken enig eller uenig 434 17.1% 0.17133833
4 Enig 1499 59.2% 0.59178839
5 Helt enig 498 19.7% 0.19660482
97 Ikke svart 8 0.3% 0.00315831
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_trust_1


Variabeletikett: Enig/uenig: Har tillit til måten nasjonale myndigheter håndterer koronapandemien
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Jeg har tillit til måten nasjonale myndigheter håndterer og har beredskap for koronapandemien.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 54 2.1% 0.021318595
2 Uenig 122 4.8% 0.048164232
3 Verken enig eller uenig 271 10.7% 0.106987762
4 Enig 1424 56.2% 0.562179234
5 Helt enig 658 26% 0.259771023
97 Ikke svart 4 0.2% 0.001579155
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_trust_2


Variabeletikett: Enig/uenig: Har tillitt til måten min kommune og lokalt helsevesen håndterer koronapandemien
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Jeg har tillit til måten min kommune og det lokale helsevesenet håndterer og har beredskap for koronapandemien.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 48 1.9% 0.018949862
2 Uenig 115 4.5% 0.045400711
3 Verken enig eller uenig 332 13.1% 0.131069878
4 Enig 1482 58.5% 0.585076984
5 Helt enig 549 21.7% 0.216739045
97 Ikke svart 7 0.3% 0.002763522
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_raad_ran


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19cov_raad]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 4]

[Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19cov_raad]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:2530] [Ugyldige:9930] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 det er et alvorlig smitteutbrudd i området hvor du bor blant personer i samme livssituasjon som deg, og at du vil være tryggere om du følger alle smittevernråd 627 24.8% 0.2478261
2 det er et alvorlig smitteutbrudd i området hvor du bor blant personer i samme livssituasjon som deg, og at det er viktig for å stoppe utbruddet at du følger alle smittevernråd 601 23.8% 0.2375494
3 det er ganske få smittede i området hvor du bor og blant personer i samme livssituasjon som deg, og at du vil være mye tryggere om du følger alle smittevernråd 658 26% 0.2600791
4 det er ganske få smittede i området hvor du bor og blant personer i samme livssituasjon som deg, og at det er viktig for å stoppe utbruddet at du følger alle smittevernråd 644 25.5% 0.2545455
Sysmiss 9930 NA


r19cov_raad


Variabeletikett: Hvorvidt du ville fulgt tiltakene hvis [r19cov_raad_ran]
Tekst før spørsmål: Se for deg at helsemyndighetene informerer om at [det er et alvorlig smitteutbrudd i området hvor du bor blant personer i samme livssituasjon som deg, og at du vil være tryggere om du følger alle smittevernråd / det er et alvorlig smitteutbrudd i området hvor du bor blant personer i samme livssituasjon som deg, og at det er viktig for å stoppe utbruddet at du følger alle smittevernråd / det er ganske få smittede i området hvor du bor og blant personer i samme livssituasjon som deg, og at du vil være mye tryggere om du følger alle smittevernråd / det er ganske få smittede i området hvor du bor og blant personer i samme livssituasjon som deg, og at det er viktig for å stoppe utbruddet at du følger alle smittevernråd].
Spørsmålstekst: Hvor sikker er du på at ville fulgt tiltakene i en slik situasjon?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 4]

[Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av de randomiserte/angitte verdiene r19cov_raad_ran]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt sikker på at jeg alltid ville fulgt tiltakene 1073 42.4% 0.423608370
2 Ganske sikker på at jeg alltid ville fulgt tiltakene 1060 41.8% 0.418476115
3 Tror at jeg alltid ville fulgt tiltakene 315 12.4% 0.124358468
4 Har ikke noen klar formening om jeg ville fulgt tiltakene 49 1.9% 0.019344651
5 Tror ikke jeg ville fulgt tiltakene 10 0.4% 0.003947888
6 Ganske sikker på at jeg ikke ville fulgt tiltakene 10 0.4% 0.003947888
7 Helt sikker på at jeg ikke ville fulgt tiltakene 8 0.3% 0.003158310
97 Ikke svart 8 0.3% 0.003158310
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_tiltak_ran


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19cov_tiltak]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 4]

[Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19cov_tiltak]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:2529] [Ugyldige:9931] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 anbefaler at alle bør bruke munnbind når det er fullt på kollektivtrafikken 612 24.2% 0.2419929
2 anbefaler at alle bør bruke munnbind på alle offentlige innendørs steder, og på kollektivtrafikk 614 24.3% 0.2427837
3 påbyr ved lov at alle må bruke munnbind når det er fullt på kollektivtrafikken 651 25.7% 0.2574140
4 påbyr ved lov at alle må bruke munnbind på alle offentlige innendørs steder 652 25.8% 0.2578094
Sysmiss 9931 NA


r19cov_tiltak


Variabeletikett: Hvorvidt du ville brukt munnbind hvis [r19cov_tiltak_ran]
Tekst før spørsmål: Se for deg at helsemyndighetene på et gitt tidspunkt [anbefaler at alle bør bruke munnbind når det er fullt på kollektivtrafikken / anbefaler at alle bør bruke munnbind på alle offentlige innendørs steder, og på kollektivtrafikk / påbyr ved lov at alle må bruke munnbind når det er fullt på kollektivtrafikken / påbyr ved lov at alle må bruke munnbind på alle offentlige innendørs steder].
Spørsmålstekst: Hvor sikker er du på at ville brukt munnbind i en slik situasjon?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 4]

[Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av de randomiserte/angitte verdiene r19cov_tiltak_ran]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt sikker på at jeg alltid ville brukt munnbind på en slik måte som helsemyndighetene ber om 1774 70% 0.700355310
2 Ganske sikker på at jeg alltid ville brukt munnbind på en slik måte som helsemyndighetene ber om 521 20.6% 0.205684959
3 Tror at jeg alltid ville brukt munnbind på en slik måte som helsemyndighetene ber om 126 5% 0.049743387
4 Har ikke noen klar formening om jeg ville brukt munnbind eller ikke 45 1.8% 0.017765495
5 Tror ikke jeg ville brukt munnbind på en slik måte som helsemyndighetene ber om 20 0.8% 0.007895776
6 Ganske sikker på at jeg ikke ville brukt munnbind på en slik måte som helsemyndighetene ber om 14 0.6% 0.005527043
7 Helt sikker på at jeg ikke ville brukt munnbind på en slik måte som helsemyndighetene ber om 20 0.8% 0.007895776
97 Ikke svart 13 0.5% 0.005132254
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykac1


Variabeletikett: Enig/uenig: Gjør mitt beste for å følge myndighetenes råd for å begrense smittefaren
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand?
Spørsmålstekst: Jeg gjør mitt beste for å følge de ulike rådene fra helsemyndigheter for å begrense smittefaren (vasker hendene ofte, unngår reiser og situasjoner med andre mennesker, holder avstand og unngår å ta på ting)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 119 4.7% 0.046979866
2 Uenig 14 0.6% 0.005527043
3 Verken enig eller uenig 59 2.3% 0.023292538
4 Enig 1014 40% 0.400315831
5 Helt enig 1319 52.1% 0.520726411
97 Ikke svart 8 0.3% 0.003158310
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykac_ran


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19cov_psykac_1]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 4]

[Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19cov_psykac_1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:2528] [Ugyldige:9932] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 fremmede 1274 50.4% 0.5039557
2 de som ikke er mine nærmeste 1254 49.6% 0.4960443
Sysmiss 9932 NA


r19cov_psykac_1


Variabeletikett: Siste to ukene har jeg: Vasket hendene nøye hver gang jeg har vært ute
Tekst før spørsmål: I løpet av de siste to ukene har jeg… 
Spørsmålstekst: … vasket hendene nøye hver gang jeg har vært ute
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alltid 1478 58.3% 0.5834978287
2 Nesten alltid 759 30% 0.2996446901
3 Oftest 204 8.1% 0.0805369128
4 Noen ganger 68 2.7% 0.0268456376
5 Sjeldent 14 0.6% 0.0055270430
6 Nesten aldri 2 0.1% 0.0007895776
7 Aldri 3 0.1% 0.0011843664
97 Ikke svart 5 0.2% 0.0019739439
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykac_2


Variabeletikett: Siste to ukene har jeg: holdt minst 1 meter avstand til [fremmede/ de som ikke er mine nærmeste]
Tekst før spørsmål: I løpet av de siste to ukene har jeg… 
Spørsmålstekst: …holdt minst 1 meter avstand til [alle fremmede / de som ikke er mine nærmeste]
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 4]

[Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av de randomiserte/angitte verdiene r19cov_psykac_ran]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alltid 903 35.6% 0.356494276
2 Nesten alltid 1268 50.1% 0.500592183
3 Oftest 301 11.9% 0.118831425
4 Noen ganger 32 1.3% 0.012633241
5 Sjeldent 10 0.4% 0.003947888
6 Nesten aldri 5 0.2% 0.001973944
7 Aldri 3 0.1% 0.001184366
97 Ikke svart 11 0.4% 0.004342677
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykac_3


Variabeletikett: Siste to ukene har jeg: unngått sosiale situasjoner med [fremmede/ de som ikke er mine nærmeste]
Tekst før spørsmål: I løpet av de siste to ukene har jeg… 
Spørsmålstekst: …unngått alle sosiale situasjoner med [fremmede / de som ikke er mine nærmeste]
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 4]

[Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av de randomiserte/angitte verdiene r19cov_psykac_ran]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alltid 943 37.2% 0.372285827
2 Nesten alltid 885 34.9% 0.349388077
3 Oftest 470 18.6% 0.185550730
4 Noen ganger 144 5.7% 0.056849585
5 Sjeldent 48 1.9% 0.018949862
6 Nesten aldri 16 0.6% 0.006316621
7 Aldri 14 0.6% 0.005527043
97 Ikke svart 13 0.5% 0.005132254
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_smittevern_1


Variabeletikett: Mindre påpasselig med smittervern fordi: uklart hva som er gjeldende råd
Tekst før spørsmål:

Det kan være flere grunner til at folk er mindre påpasselig med smittevern enn de kunne ha vært. I hvilken grad er du enig eller uenig i disse ulike påstandene?

Det har gjort meg mindre påpasselig med smittevern at…
Spørsmålstekst: … det har vært uklart for meg hva som er gjeldende råd
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 4]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 891 35.2% 0.351756810
2 Uenig 1059 41.8% 0.418081326
3 Verken enig eller uenig 283 11.2% 0.111725227
4 Enig 246 9.7% 0.097118042
5 Helt enig 30 1.2% 0.011843664
97 Ikke svart 24 0.9% 0.009474931
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_smittevern_2


Variabeletikett: Mindre påpasselig med smittervern fordi: uklart hvordan mine handlinger påvirker smittefaren
Tekst før spørsmål:

Det kan være flere grunner til at folk er mindre påpasselig med smittevern enn de kunne ha vært. I hvilken grad er du enig eller uenig i disse ulike påstandene?

Det har gjort meg mindre påpasselig med smittevern at…
Spørsmålstekst: … det har vært uklart for meg hvordan mine handlinger påvirker smittefaren
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 4]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 1157 45.7% 0.456770628
2 Uenig 994 39.2% 0.392420055
3 Verken enig eller uenig 250 9.9% 0.098697197
4 Enig 102 4% 0.040268456
5 Helt enig 12 0.5% 0.004737465
97 Ikke svart 18 0.7% 0.007106198
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_smittevern_3


Variabeletikett: Mindre påpasselig med smittevern fordi: har glemt å følge rådene/ vært uoppmerksom
Tekst før spørsmål:

Det kan være flere grunner til at folk er mindre påpasselig med smittevern enn de kunne ha vært. I hvilken grad er du enig eller uenig i disse ulike påstandene?

Det har gjort meg mindre påpasselig med smittevern at…
Spørsmålstekst: … jeg har glemt å følge rådene, vært uoppmerksom, eller fulgt gammel vane
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 4]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 711 28.1% 0.280694828
2 Uenig 1024 40.4% 0.404263719
3 Verken enig eller uenig 350 13.8% 0.138176076
4 Enig 400 15.8% 0.157915515
5 Helt enig 32 1.3% 0.012633241
97 Ikke svart 16 0.6% 0.006316621
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_smittevern_4


Variabeletikett: Mindre påpasselig med smittevern fordi: har ikke sett på rådene som nødvendige
Tekst før spørsmål:

Det kan være flere grunner til at folk er mindre påpasselig med smittevern enn de kunne ha vært. I hvilken grad er du enig eller uenig i disse ulike påstandene?

Det har gjort meg mindre påpasselig med smittevern at…
Spørsmålstekst: … jeg har ikke sett på rådene som nødvendige for å beskytte mot smitte
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 4]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 1421 56.1% 0.560994868
2 Uenig 854 33.7% 0.337149625
3 Verken enig eller uenig 137 5.4% 0.054086064
4 Enig 75 3% 0.029609159
5 Helt enig 28 1.1% 0.011054086
97 Ikke svart 18 0.7% 0.007106198
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_smittevern_5


Variabeletikett: Mindre påpasselig med smittevern fordi: blitt lei av å forholde meg til smittevernrådene
Tekst før spørsmål:

Det kan være flere grunner til at folk er mindre påpasselig med smittevern enn de kunne ha vært. I hvilken grad er du enig eller uenig i disse ulike påstandene?

Det har gjort meg mindre påpasselig med smittevern at…
Spørsmålstekst: … jeg har blitt lei av å forholde meg til smittevernrådene
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 4]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 1061 41.9% 0.418870904
2 Uenig 976 38.5% 0.385313857
3 Verken enig eller uenig 271 10.7% 0.106987762
4 Enig 173 6.8% 0.068298460
5 Helt enig 34 1.3% 0.013422819
97 Ikke svart 18 0.7% 0.007106198
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_smittevern_6


Variabeletikett: Mindre påpasselig med smittevern fordi: har inntrykk av at andre ikke følger rådene
Tekst før spørsmål:

Det kan være flere grunner til at folk er mindre påpasselig med smittevern enn de kunne ha vært. I hvilken grad er du enig eller uenig i disse ulike påstandene?

Det har gjort meg mindre påpasselig med smittevern at…
Spørsmålstekst: … jeg har inntrykk av at andre ikke følger rådene
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 4]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 472 18.6% 0.186340308
2 Uenig 715 28.2% 0.282273983
3 Verken enig eller uenig 730 28.8% 0.288195815
4 Enig 509 20.1% 0.200947493
5 Helt enig 94 3.7% 0.037110146
97 Ikke svart 13 0.5% 0.005132254
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_smittevern_7


Variabeletikett: Mindre påpasselig med smittevern fordi: har ønsket å besøke/være sosial med venner/familie
Tekst før spørsmål:

Det kan være flere grunner til at folk er mindre påpasselig med smittevern enn de kunne ha vært. I hvilken grad er du enig eller uenig i disse ulike påstandene?

Det har gjort meg mindre påpasselig med smittevern at…
Spørsmålstekst: … jeg har ønsket å besøke eller være sosial med venner, kjente eller familie/slekt
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 4]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 422 16.7% 0.166600869
2 Uenig 794 31.3% 0.313462298
3 Verken enig eller uenig 449 17.7% 0.177260166
4 Enig 702 27.7% 0.277141729
5 Helt enig 144 5.7% 0.056849585
97 Ikke svart 22 0.9% 0.008685353
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_arbeidsgiver


Variabeletikett: Enig/uenig: Arbeidsgiver/skole har tilrettelagt slik at jeg overholder smittevernrådene
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand? 
Spørsmålstekst: Arbeidsgiver, skole eller studiested har tilrettelagt slik at det er lett for meg å overholde smittevernrådene. 
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 63 2.5% 0.02487169
2 Uenig 122 4.8% 0.04816423
3 Verken enig eller uenig 245 9.7% 0.09672325
4 Enig 600 23.7% 0.23687327
5 Helt enig 611 24.1% 0.24121595
6 Ikke aktuelt i min situasjon 867 34.2% 0.34228188
97 Ikke svart 25 1% 0.00986972
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykac3


Variabeletikett: Enig/uenig: Vanskelig å følge smittevernrådene så godt jeg ønsker
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand?
Spørsmålstekst: Det kan være vanskelig å følge smittevernrådene så godt som jeg ønsker.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 410 16.2% 0.161863403
2 Uenig 970 38.3% 0.382945124
3 Verken enig eller uenig 365 14.4% 0.144097908
4 Enig 666 26.3% 0.262929333
5 Helt enig 106 4.2% 0.041847612
97 Ikke svart 16 0.6% 0.006316621
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykac4_1


Variabeletikett: Enig/uenig: Følger smittevernrådene for å ikke selv bli syk
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand?
Spørsmålstekst: Jeg følger smittevernrådene fordi jeg er opptatt av å ikke selv bli syk
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 52 2.1% 0.020529017
2 Uenig 133 5.3% 0.052506909
3 Verken enig eller uenig 194 7.7% 0.076589025
4 Enig 1170 46.2% 0.461902882
5 Helt enig 970 38.3% 0.382945124
97 Ikke svart 14 0.6% 0.005527043
98 Ikke spurt 9927 NA


r19cov_psykac4_2


Variabeletikett: Enig/uenig: Følger smittevernrådene for å ikke gjøre andre syke
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand?
Spørsmålstekst: Jeg følger smittevernrådene fordi jeg er opptatt av å ikke gjøre andre syke
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 20 0.8% 0.007895776
2 Uenig 5 0.2% 0.001973944
3 Verken enig eller uenig 62 2.4% 0.024476905
4 Enig 977 38.6% 0.385708646
5 Helt enig 1459 57.6% 0.575996842
97 Ikke svart 10 0.4% 0.003947888
98 Ikke spurt 9927 NA


r19pad1


Variabeletikett: Hvilket parti føler du deg nærmest til?  
Tekst før spørsmål: Mange foretrekker et spesifikt politisk parti over en lengre periode, selv om de av og til stemmer på et annet parti. 
Spørsmålstekst: Hvilket parti føler du deg nærmest til?  
Spørsmålseier: Nanna Lauritz Schönhage (VUB); Zuzana Murdoch (UiB); Martin Bækgaard (AU); Benny Geys (BI)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 93 4.7% 0.04659319
2 Sosialistisk Venstreparti (SV) 202 10.1% 0.10120240
3 Arbeiderpartiet (AP) 525 26.3% 0.26302605
4 Miljøpartiet De Grønne (MDG) 87 4.4% 0.04358717
5 Venstre (V) 96 4.8% 0.04809619
6 Senterpartiet (SP) 259 13% 0.12975952
7 Kristelig Folkeparti (KRF) 85 4.3% 0.04258517
8 Høyre (H) 438 21.9% 0.21943888
9 Fremskrittspartiet (FrP) 173 8.7% 0.08667335
97 Ikke svart 38 1.9% 0.01903808
98 Ikke spurt 10464 NA


r19pad2


Variabeletikett: Hvilket parti føler du deg fjernest fra?
Spørsmålstekst: Og er det et parti du føler deg fjernest fra?
Spørsmålseier: Nanna Lauritz Schönhage (VUB); Zuzana Murdoch (UiB); Martin Bækgaard (AU); Benny Geys (BI)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 458 22.9% 0.22945892
2 Sosialistisk Venstreparti (SV) 72 3.6% 0.03607214
3 Arbeiderpartiet (AP) 22 1.1% 0.01102204
4 Miljøpartiet De Grønne (MDG) 288 14.4% 0.14428858
5 Venstre (V) 32 1.6% 0.01603206
6 Senterpartiet (SP) 33 1.7% 0.01653307
7 Kristelig Folkeparti (KRF) 169 8.5% 0.08466934
8 Høyre (H) 44 2.2% 0.02204409
9 Fremskrittspartiet (FrP) 850 42.6% 0.42585170
97 Ikke svart 28 1.4% 0.01402806
98 Ikke spurt 10464 NA


r19pad1_and_2_back


Variabeletikett: [Respondenten har navigert tilbake i undersøkelsen etter å ha sett r19pad3]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 1 & r19group = 1 & (r19pad1 er besvart & r19pad2 er besvart)]

[Respondenten har navigert tilbake i undersøkelsen etter å ha sett r19pad3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:27] [Ugyldige:12433] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Respondenten har navigert tilbake til R19PAD1 og/eller R19PAD2 27 100% 1
Sysmiss 12433 NA


r19pad1_orginalvalue


Variabeletikett: [Lagrer respondentens opprinnelige/første svar på r19pad1, i tilfelle respondenten endrer sitt svar.]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 1]

[Lagrer respondentens opprinnelige/første svar på r19pad1, i tilfelle respondenten endrer sitt svar.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1958] [Ugyldige:10502] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 93 4.7% 0.04749745
2 Sosialistisk Venstreparti (SV) 202 10.3% 0.10316650
3 Arbeiderpartiet (AP) 525 26.8% 0.26813075
4 Miljøpartiet De Grønne (MDG) 87 4.4% 0.04443309
5 Venstre (V) 96 4.9% 0.04902962
6 Senterpartiet (SP) 259 13.2% 0.13227783
7 Kristelig Folkeparti (KRF) 85 4.3% 0.04341164
8 Høyre (H) 438 22.4% 0.22369765
9 Fremskrittspartiet (FrP) 173 8.8% 0.08835546
Sysmiss 10502 NA


r19pad2_orginalvalue


Variabeletikett: [Lagrer respondentens opprinnelige/første svar på r19pad2, i tilfelle respondenten endrer sitt svar.]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 1]

[Lagrer respondentens opprinnelige/første svar på r19pad2, i tilfelle respondenten endrer sitt svar.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1968] [Ugyldige:10492] [Rekkevidde:1-9]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 458 23.3% 0.23272358
2 Sosialistisk Venstreparti (SV) 72 3.7% 0.03658537
3 Arbeiderpartiet (AP) 23 1.2% 0.01168699
4 Miljøpartiet De Grønne (MDG) 288 14.6% 0.14634146
5 Venstre (V) 31 1.6% 0.01575203
6 Senterpartiet (SP) 33 1.7% 0.01676829
7 Kristelig Folkeparti (KRF) 169 8.6% 0.08587398
8 Høyre (H) 44 2.2% 0.02235772
9 Fremskrittspartiet (FrP) 850 43.2% 0.43191057
Sysmiss 10492 NA


r19kmsdg


Variabeletikett: Åpent: Hva tenker du når du hører/leser ‘FNs bærekraftsmål’?
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser uttrykket ‘FNs bærekraftsmål’? 
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, gjerne et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Spørsmålseier: Kjersti Fløttum (UiB)
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 1,4]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:12460] [Rekkevidde:-]r19km_saneclim_2a


Variabeletikett: Hvilken sektor du jobber i
Spørsmålstekst: Jobber du i:
Spørsmålseier: Michaël Tatham (UiB); Lena Maria Schaffer (Unilu); Ignacio Herrera Anchustegui (UiB)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Olje- og gassindustrien 94 4.7% 0.047094188
2 Kraftindustrien (utenom olje og gass) 30 1.5% 0.015030060
3 Landbruk 32 1.6% 0.016032064
4 Fiske 9 0.5% 0.004509018
5 Turistindustrien 25 1.3% 0.012525050
6 Annen sektor 1631 81.7% 0.817134269
97 Ikke svart 175 8.8% 0.087675351
98 Ikke spurt 10464 NA


r19km_saneclim_2b


Variabeletikett: Hvor ofte du ser åpent hav
Spørsmålstekst: Hvor ofte ser du åpent hav (for eksempel fra der du bor, der du arbeider, når du er på reise, i fritiden)? 
Spørsmålseier: Michaël Tatham (UiB); Lena Maria Schaffer (Unilu); Ignacio Herrera Anchustegui (UiB)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Daglig 686 34.4% 0.343687375
2 Ukentlig 327 16.4% 0.163827655
3 Månedlig 369 18.5% 0.184869739
4 Et par ganger i året 429 21.5% 0.214929860
5 Én gang i året 89 4.5% 0.044589178
6 Aldri 83 4.2% 0.041583166
97 Ikke svart 13 0.7% 0.006513026
98 Ikke spurt 10464 NA


r19km_saneclim_2c


Variabeletikett: Hvor ofte du går på tur i naturen nær der du bor
Spørsmålstekst: Hvor ofte går du tur i naturen nær der du bor?
Spørsmålseier: Michaël Tatham (UiB); Lena Maria Schaffer (Unilu); Ignacio Herrera Anchustegui (UiB)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Daglig 535 26.8% 0.268036072
2 Ukentlig 991 49.6% 0.496492986
3 Månedlig 309 15.5% 0.154809619
4 Et par ganger i året 104 5.2% 0.052104208
5 Én gang i året 6 0.3% 0.003006012
6 Aldri 39 2% 0.019539078
97 Ikke svart 12 0.6% 0.006012024
98 Ikke spurt 10464 NA


r19pad3_ran1


Variabeletikett: [Velger tilfeldig om respondenten skal få r19pad1 (parti respondenten føler seg nærmest til) eller 19pad2 (parti respondenten føler seg fjernest fra).]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 1 & (r19pad1 er besvart & r19pad2 er besvart)]

[Velger tilfeldig om respondenten skal få r19pad1 (parti respondenten føler seg nærmest til) eller 19pad2 (parti respondenten føler seg fjernest fra).]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1944] [Ugyldige:10516] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [Verdien av R19PAD1] 968 49.8% 0.4979424
2 [Verdien av R19PAD2] 976 50.2% 0.5020576
Sysmiss 10516 NA


r19pad3_ran2


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19pad3]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 1 & (r19pad1 er besvart & r19pad2 er besvart)]

[Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19pad3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1944] [Ugyldige:10516] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [BLANK] 402 20.7% 0.2067901
2 I et intervju svarte politikeren at det var nødvendig å ta i bruk slike reiseregninger, for å gjøre opp for penger han hadde brukt i forbindelse med vervet. 380 19.5% 0.1954733
3 I et intervju svarte politikeren at det var en utilsiktet administrativ feil når han fylte ut skjemaene, på grunn av det kompliserte reiseregningssystemet. 375 19.3% 0.1929012
4 I et intervju svarte politikeren at arbeidet hans, og det han betyr for hans velgere, er verdt mye mer en summen på reiseregningene. 400 20.6% 0.2057613
5 I et intervju svarte politikeren at han ble fortalt av sine forgjengere at dette var vanlig praksis i løpet av deres funksjonstid, og fikk inntrykk av at dette fremdeles var normen. 387 19.9% 0.1990741
Sysmiss 10516 NA


r19pad3


Variabeletikett: Vurder politikers oppførsel i situasjon hvor falske reiseregninger er avslørt
Tekst før spørsmål: Vennligst vurder følgende hypotetiske situasjon: I forrige uke avslørte forskjellige medier at en stortingsrepresentant for [r19pad3_ran1] skal ha krevd tusenvis av kroner fra Stortinget for en rekke reiser som aldri har funnet sted. Dette skal ha pågått over flere måneder. Politikeren skal ha oppgitt flere besøk til partiets lokal- og fylkeslag rundt om i landet i sammenheng med vervet som representant, men kilder bestrider at han har vært på besøk i denne perioden. [r19pad3_ran2]
Spørsmålstekst: Hvordan vurderer du politikerens oppførsel? 
Spørsmålseier: Nanna Lauritz Schönhage (VUB); Zuzana Murdoch (UiB); Martin Bækgaard (AU); Benny Geys (BI)
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 1 & (r19pad1 er besvart & r19pad2 er besvart)]

[Eksperiment. Spørsmålsteksten avhenger av de randomiserte/angitte verdiene r19pad3_ran1 og r19pad3_ran2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært uproblematisk 41 2.1% 0.020541082
2 Ganske uproblematisk 8 0.4% 0.004008016
3 Uproblematisk 3 0.2% 0.001503006
4 Verken problematisk eller uproblematisk 42 2.1% 0.021042084
5 Problematisk 165 8.3% 0.082665331
6 Ganske problematisk 241 12.1% 0.120741483
7 Svært problematisk 1439 72.1% 0.720941884
97 Ikke svart 57 2.9% 0.028557114
98 Ikke spurt 10464 NA


r19pad4


Variabeletikett: Hvordan vurderer du politikerens forklaring, i situasjon hvor falske reiseregninger er avslørt
Spørsmålstekst: Hvordan vurderer du politikerens forklaring for oppførselen?
Spørsmålseier: Nanna Lauritz Schönhage (VUB); Zuzana Murdoch (UiB); Martin Bækgaard (AU); Benny Geys (BI)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19pad3_ran2 != 1 & r19group = 1 & (r19pad1 er besvart & r19pad2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lite troverdig 895 58% 0.580415045
2 Ganske lite troverdig 227 14.7% 0.147211414
3 Lite troverdig 276 17.9% 0.178988327
4 Verken troverdig eller lite troverdig 89 5.8% 0.057717250
5 Troverdig 27 1.8% 0.017509728
6 Ganske troverdig 14 0.9% 0.009079118
7 Svært troverdig 3 0.2% 0.001945525
97 Ikke svart 11 0.7% 0.007133593
98 Ikke spurt 10918 NA


r19pad5_1


Variabeletikett: Bør politikeren få konsekvenser for falske reiseregninger: Nei
Tekst før spørsmål: Synes du politikerens handlinger bør få konsekvenser?
Spørsmålstekst: Nei, det bør ikke får noen konsekvenser for politikeren
Spørsmålseier: Nanna Lauritz Schönhage (VUB); Zuzana Murdoch (UiB); Martin Bækgaard (AU); Benny Geys (BI)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1 & (r19pad1 er besvart & r19pad2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 15 0.8% 0.00751503
0 Ikke valgt 1921 96.2% 0.96242485
97 Ikke svart 60 3% 0.03006012
98 Ikke spurt 10464 NA


r19pad5_2


Variabeletikett: Bør politikeren få konsekvenser for falske reiseregninger: Ja, bør betale pengene tilbake
Tekst før spørsmål: Synes du politikerens handlinger bør få konsekvenser?
Spørsmålstekst: Ja, politikeren bør betale pengene tilbake
Spørsmålseier: Nanna Lauritz Schönhage (VUB); Zuzana Murdoch (UiB); Martin Bækgaard (AU); Benny Geys (BI)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1 & (r19pad1 er besvart & r19pad2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 1028 51.5% 0.51503006
0 Ikke valgt 908 45.5% 0.45490982
97 Ikke svart 60 3% 0.03006012
98 Ikke spurt 10464 NA


r19pad5_3


Variabeletikett: Bør politikeren få konsekvenser for falske reiseregninger: Ja, bør fratre stillingen/vervet
Tekst før spørsmål: Synes du politikerens handlinger bør få konsekvenser?
Spørsmålstekst: Ja, politikeren bør fratre stillingen/vervet
Spørsmålseier: Nanna Lauritz Schönhage (VUB); Zuzana Murdoch (UiB); Martin Bækgaard (AU); Benny Geys (BI)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1 & (r19pad1 er besvart & r19pad2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 834 41.8% 0.41783567
0 Ikke valgt 1102 55.2% 0.55210421
97 Ikke svart 60 3% 0.03006012
98 Ikke spurt 10464 NA


r19pad5_4


Variabeletikett: Bør politikeren få konsekvenser for falske reiseregninger: Ja, bør utelukkes fra partiet
Tekst før spørsmål: Synes du politikerens handlinger bør få konsekvenser?
Spørsmålstekst: Ja, politikeren bør utelukkes fra partiet
Spørsmålseier: Nanna Lauritz Schönhage (VUB); Zuzana Murdoch (UiB); Martin Bækgaard (AU); Benny Geys (BI)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1 & (r19pad1 er besvart & r19pad2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 300 15% 0.15030060
0 Ikke valgt 1636 82% 0.81963928
97 Ikke svart 60 3% 0.03006012
98 Ikke spurt 10464 NA


r19pad5_5


Variabeletikett: Bør politikeren få konsekvenser for falske reiseregninger: Ja, bør straffeforfølges
Tekst før spørsmål: Synes du politikerens handlinger bør få konsekvenser?
Spørsmålstekst: Ja, politikeren bør straffeforfølges
Spørsmålseier: Nanna Lauritz Schönhage (VUB); Zuzana Murdoch (UiB); Martin Bækgaard (AU); Benny Geys (BI)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1 & (r19pad1 er besvart & r19pad2 er besvart)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 1076 53.9% 0.53907816
0 Ikke valgt 860 43.1% 0.43086172
97 Ikke svart 60 3% 0.03006012
98 Ikke spurt 10464 NA


r19km_climlife_1


Variabeletikett: Hvordan du forholder deg til å gjøre klimavennlige valg i hverdagen
Tekst før spørsmål: Det kan være ulike grunner til at man velger eller ikke velger å gjøre klimavennlige valg i hverdagen.
Spørsmålstekst: Hvilken av beskrivelsene nedenfor passer best til hvordan du forholder deg til slike valg?
Tekst etter spørsmål: Du kan krysse av ved kun ett svaralternativ.
Spørsmålseier: Kjersti Fløttum (UiB); Dag Elgesem (UiB)
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 1]

[Spurt på samme side som r19km_climlife_1_open]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg velger alltid det mest klimavennlige alternativet 142 7.1% 0.071142285
2 Jeg gjør klimavennlige valg når det er praktisk og rimelig 1598 80.1% 0.800601202
3 Jeg tenker ikke på klima når jeg gjør mine valg 121 6.1% 0.060621242
4 Jeg har gitt opp å forholde meg til hva som er klimavennlig 64 3.2% 0.032064128
5 Annet 53 2.7% 0.026553106
97 Ikke svart 18 0.9% 0.009018036
98 Ikke spurt 10464 NA


r19km_climlife_1_open


Variabeletikett: Åpen: Kommentar til hvordan du forholder deg til klimavennlige valg i hverdangen
Spørsmålstekst: Om du har noen kommentarer til spørsmålet, vil vi gjerne at du skriver dem her.
Spørsmålseier: Kjersti Fløttum (UiB); Dag Elgesem (UiB)
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19group = 1]

[Spurt på samme side som r19km_climlife_1]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:12460] [Rekkevidde:-]r19km_climlife_2


Variabeletikett: Tilrettelegger myndighetene nok for å gjøre klimavennlige valg i din hverdag?
Tekst før spørsmål: Noen mener at myndighetene må legge bedre til rette for en klimavennlig levemåte.
Spørsmålstekst: Mener du myndighetene legger godt nok til rette for å gjøre klimavennlige valg i din hverdag?
Spørsmålseier: Kjersti Fløttum (UiB); Dag Elgesem (UiB)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 489 24.5% 0.24498998
2 Nei 986 49.4% 0.49398798
3 Vet ikke 501 25.1% 0.25100200
97 Ikke svart 20 1% 0.01002004
98 Ikke spurt 10464 NA


r19km_climlife_2a


Variabeletikett: Hvorfor du mener myndighetene tilrettelegger godt nok for klimavennlige valg i din hverdag
Spørsmålstekst: Vi vil gjerne vite hvorfor du mener at myndighetene legger godt nok til rette for å gjøre klimavennlige valg i din hverdag.
Tekst etter spørsmål: Kryss av ved det svaralternativet som passer best. Du kan bare krysse av ved ett alternativ.
Spørsmålseier: Kjersti Fløttum (UiB); Dag Elgesem (UiB)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19km_climlife_2 = 1 & r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg får den tilretteleggingen jeg trenger 162 33.1% 0.331288344
2 Jeg må selv ta ansvar for egne valg 315 64.4% 0.644171779
3 Annet 9 1.8% 0.018404908
97 Ikke svart 3 0.6% 0.006134969
98 Ikke spurt 11971 NA


r19km_climlife_2a_3_other


Variabeletikett: Annet: Hvorfor du mener myndighetene tilrettelegger godt nok for å gjøre klimavennlige valg i din hverdag
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite hvorfor du mener at myndighetene legger godt nok til rette for å gjøre klimavennlige valg i din hverdag.
Spørsmålstekst: Annet
Tekst etter spørsmål: Kryss av ved det svaralternativet som passer best. Du kan bare krysse av ved ett alternativ.
Spørsmålseier: Kjersti Fløttum (UiB); Dag Elgesem (UiB)
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r19km_climlife_2 = 1 & r19group = 1]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:12460] [Rekkevidde:-]r19km_climlife_2b_1


Variabeletikett: Myndighetene tilrettelegger ikke godt for klimavennlige valg på området: Mat
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite på hvilke områder du mener at myndighetene ikke legger godt nok til rette for å gjøre klimavennlige valg i din hverdag.
Spørsmålstekst: Mat
Tekst etter spørsmål: Vær vennlig å rangere de fem områdene hvor du mener det legges dårligst til rette for slike valg. Ranger fra 1 til 5, hvor 1 svarer til dårligst tilrettelagt.  For å rangere alternativene klikker du på dem i ønsket rekkefølge. Dersom du ombestemmer deg, kan du klikke på dem en gang til for å fjerne markeringen.
Spørsmålseier: Kjersti Fløttum (UiB); Dag Elgesem (UiB)
Teknisk beskrivelse: [Rangering. Spurt dersom r19km_climlife_2 = 2 & r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Ranking] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 307 31.1% 0.31135903
2 2 230 23.3% 0.23326572
3 3 186 18.9% 0.18864097
4 4 111 11.3% 0.11257606
5 5 79 8% 0.08012170
97 Ikke svart 73 7.4% 0.07403651
98 Ikke spurt 11474 NA


r19km_climlife_2b_2


Variabeletikett: Myndighetene tilrettelegger ikke godt for klimavennlige valg på området: Transport
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite på hvilke områder du mener at myndighetene ikke legger godt nok til rette for å gjøre klimavennlige valg i din hverdag.
Spørsmålstekst: Transport
Tekst etter spørsmål: Vær vennlig å rangere de fem områdene hvor du mener det legges dårligst til rette for slike valg. Ranger fra 1 til 5, hvor 1 svarer til dårligst tilrettelagt.  For å rangere alternativene klikker du på dem i ønsket rekkefølge. Dersom du ombestemmer deg, kan du klikke på dem en gang til for å fjerne markeringen.
Spørsmålseier: Kjersti Fløttum (UiB); Dag Elgesem (UiB)
Teknisk beskrivelse: [Rangering. Spurt dersom r19km_climlife_2 = 2 & r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Ranking] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 465 47.2% 0.47160243
2 2 272 27.6% 0.27586207
3 3 103 10.4% 0.10446247
4 4 55 5.6% 0.05578093
5 5 35 3.5% 0.03549696
97 Ikke svart 56 5.7% 0.05679513
98 Ikke spurt 11474 NA


r19km_climlife_2b_3


Variabeletikett: Myndighetene tilrettelegger ikke godt for klimavennlige valg på området: Boligbygging
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite på hvilke områder du mener at myndighetene ikke legger godt nok til rette for å gjøre klimavennlige valg i din hverdag.
Spørsmålstekst: Boligbygging
Tekst etter spørsmål: Vær vennlig å rangere de fem områdene hvor du mener det legges dårligst til rette for slike valg. Ranger fra 1 til 5, hvor 1 svarer til dårligst tilrettelagt.  For å rangere alternativene klikker du på dem i ønsket rekkefølge. Dersom du ombestemmer deg, kan du klikke på dem en gang til for å fjerne markeringen.
Spørsmålseier: Kjersti Fløttum (UiB); Dag Elgesem (UiB)
Teknisk beskrivelse: [Rangering. Spurt dersom r19km_climlife_2 = 2 & r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Ranking] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 126 12.8% 0.12778905
2 2 219 22.2% 0.22210953
3 3 265 26.9% 0.26876268
4 4 181 18.4% 0.18356998
5 5 58 5.9% 0.05882353
97 Ikke svart 137 13.9% 0.13894523
98 Ikke spurt 11474 NA


r19km_climlife_2b_4


Variabeletikett: Myndighetene tilrettelegger ikke godt for klimavennlige valg på området: Fritidsaktiviteter
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite på hvilke områder du mener at myndighetene ikke legger godt nok til rette for å gjøre klimavennlige valg i din hverdag.
Spørsmålstekst: Fritidsaktiviteter
Tekst etter spørsmål: Vær vennlig å rangere de fem områdene hvor du mener det legges dårligst til rette for slike valg. Ranger fra 1 til 5, hvor 1 svarer til dårligst tilrettelagt.  For å rangere alternativene klikker du på dem i ønsket rekkefølge. Dersom du ombestemmer deg, kan du klikke på dem en gang til for å fjerne markeringen.
Spørsmålseier: Kjersti Fløttum (UiB); Dag Elgesem (UiB)
Teknisk beskrivelse: [Rangering. Spurt dersom r19km_climlife_2 = 2 & r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Ranking] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 24 2.4% 0.02434077
2 2 67 6.8% 0.06795132
3 3 79 8% 0.08012170
4 4 194 19.7% 0.19675456
5 5 416 42.2% 0.42190669
97 Ikke svart 206 20.9% 0.20892495
98 Ikke spurt 11474 NA


r19km_climlife_2b_5


Variabeletikett: Myndighetene tilrettelegger ikke godt for klimavennlige valg på området: Strømforbruk
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne vite på hvilke områder du mener at myndighetene ikke legger godt nok til rette for å gjøre klimavennlige valg i din hverdag.
Spørsmålstekst: Strømforbruk
Tekst etter spørsmål: Vær vennlig å rangere de fem områdene hvor du mener det legges dårligst til rette for slike valg. Ranger fra 1 til 5, hvor 1 svarer til dårligst tilrettelagt.  For å rangere alternativene klikker du på dem i ønsket rekkefølge. Dersom du ombestemmer deg, kan du klikke på dem en gang til for å fjerne markeringen.
Spørsmålseier: Kjersti Fløttum (UiB); Dag Elgesem (UiB)
Teknisk beskrivelse: [Rangering. Spurt dersom r19km_climlife_2 = 2 & r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Ranking] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 52 5.3% 0.05273834
2 2 140 14.2% 0.14198783
3 3 213 21.6% 0.21602434
4 4 239 24.2% 0.24239351
5 5 179 18.2% 0.18154158
97 Ikke svart 163 16.5% 0.16531440
98 Ikke spurt 11474 NA


r19pad9


Variabeletikett: Din mening om oljeleting i Barentshavet
Spørsmålstekst: Hva mener du om oljeleting i Barentshavet?
Spørsmålseier: Pedro Magalhães; Miguel Perereira; Sveinung Arnesen; Henrik Bentsen; Jon Kåre Skiple
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Det bør tillates 784 39.3% 0.39278557
2 Det bør forbys 1143 57.3% 0.57264529
97 Ikke svart 69 3.5% 0.03456914
98 Ikke spurt 10464 NA


r19kmvestforsk1_1


Variabeletikett: Ansvarlig for å sikre mot fremtidige konsekvenser av klimaendringer: Kommunene
Tekst før spørsmål:

Klimaendringene fører blant annet til mer regn, mer tørke, og generelt mer ekstremvær i Norge. I tillegg stiger havnivået.

Hvem mener du har ansvaret for å sikre oss mot fremtidige konsekvenser av klimaendringer (mer storm, skred, flom, tørke og stormflo)?
Spørsmålstekst: Kommunene
Tekst etter spørsmål: Du kan krysse av for flere alternativ.
Spørsmålseier: Torbjørn Selseng (Vestlandsforsking)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 1004 50.3% 0.503006012
0 Ikke valgt 976 48.9% 0.488977956
97 Ikke svart 16 0.8% 0.008016032
98 Ikke spurt 10464 NA


r19kmvestforsk1_2


Variabeletikett: Ansvarlig for å sikre mot fremtidige konsekvenser av klimaendringer: Staten
Tekst før spørsmål:

Klimaendringene fører blant annet til mer regn, mer tørke, og generelt mer ekstremvær i Norge. I tillegg stiger havnivået.

Hvem mener du har ansvaret for å sikre oss mot fremtidige konsekvenser av klimaendringer (mer storm, skred, flom, tørke og stormflo)?
Spørsmålstekst: Staten
Tekst etter spørsmål: Du kan krysse av for flere alternativ.
Spørsmålseier: Torbjørn Selseng (Vestlandsforsking)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 1757 88% 0.880260521
0 Ikke valgt 223 11.2% 0.111723447
97 Ikke svart 16 0.8% 0.008016032
98 Ikke spurt 10464 NA


r19kmvestforsk1_3


Variabeletikett: Ansvarlig for å sikre mot fremtidige konsekvenser av klimaendringer: Det private næringslivet
Tekst før spørsmål:

Klimaendringene fører blant annet til mer regn, mer tørke, og generelt mer ekstremvær i Norge. I tillegg stiger havnivået.

Hvem mener du har ansvaret for å sikre oss mot fremtidige konsekvenser av klimaendringer (mer storm, skred, flom, tørke og stormflo)?
Spørsmålstekst: Det private næringslivet
Tekst etter spørsmål: Du kan krysse av for flere alternativ.
Spørsmålseier: Torbjørn Selseng (Vestlandsforsking)
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:12460] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 814 40.8%