Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 2

v-101 - 2020-06-15

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitetet i Bergen
Mette Andersson, Sveinung Arnesen, Gisela Böhm, Dag Elgesem, Odd Gåsdal, Kristin Strømsnes, Endre Tvinnereim, og Jacob Aars Vitenskaplig team, Universitetet i Bergen og Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Bruttoutvalget til runde 2 av Norsk medborgerpanel var de 4 863 panelmedlemmene som oppga sin e-post i runde 1. I runde 1 var bruttoutvalg på 25 000 nordmenn over 18 år tilfeldig trukket fra det norske folkeregisteret. Registeret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværande og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry gjennomførte uttrekket for Norsk Medborgerpanel etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skattetaten.

Listen som Norsk medborgerpanel mottok fra Evry bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn og e) alder. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet. Dernest ble alle individer i utvalget over 95 år ekskludert. Denne gruppen utgjorde 58 personer. Bruttoutvalget før rekruttering var derfor på 24 942 invidier.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med rekruttering blant panelmedlemmer via e-post.

Rekrutteringen til panelet ble gjennomført i flere trinn. Først ble en e-post med invitasjon til deltakelse sendt til alle panelmedlemmene. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av spørreundersøkelsen, b) alle svar bli behandlet konfidensielt, c) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, d) en unik lenke til undersøkelsen, e) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (20 minutter), f) informasjon om trekning av gavekort.

For å maksimere rekrutteringsraten var det brukt et insentiv i form av et gavekort. Verdien på gavekortet var 25 000 NOK. For å delta i trekningen av reisegavekortet ble det stilt som krav å fullføre undersøkelsen. Informasjonen om lotteriet var inkludert i all korrespondanse med respondentene.

E-post med invitasjon ble sent ut 10. mars 2014.

E-post med påminnelse var sendt ut tre ganger, henholdsvis 13. mars, 17. mars og 20. mars., til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Respondentene var oppfordret til å delta i Norsk Medborgerpanel med henvisning til blant annet deltakertall og innhold i undersøkelsen. Unik lenke var også gitt i e-postene med påminnelse.

Runde 2 ble avsluttet 31. mars.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkurert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten (tabell 8 i appendiks).

Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. Rundt 9 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 2
NA 2019-08-12 w02_k201 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-08-12 w02_k203 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2018-11-07 w02_k206_1_kod Corrected missing values (97/98)
NA 2018-11-07 w02_k206_2_kod Corrected missing values (97/98)
NA 2018-11-07 w02_k206_3_kod Corrected missing values (97/98)
NA 2018-04-13 w02_p5_1 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-04-13 w02_p5_2 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2017-11-28 w02_k206_1-3 Added anonymized data and associated coded variables.
NA 2017-06-14 w02p4_1 Updated value on 40 respondents.
NA 2017-06-14 w02p4_2 Updated value on 40 respondents.
NA 2015-05-29 w02_k206_1_kod New variable based on w02_k206_1
NA 2015-05-29 w02_k206_2_kod New variable based on w02_k206_2
NA 2015-05-29 w02_k206_3_kod New variable based on w02_k206_3
v-100 2014-04-11 NA Initial release of round 2


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 2 - v-101.sav
# Enheter 3372
# Variabler 481


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w02_u


Variabeletikett: u
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 1719 51% 0.5097865
2 2 1653 49% 0.4902135


w02_k201


Variabeletikett: Tilfredshet med dagens regjering
Spørsmålstekst: Først vil vi stille noen generelle spørsmål om din egen mening om politikk og samfunn i Norge i dag. Hvor tilfreds er du med dagens regjering?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 152 4.5% 0.045077106
2 Tilfreds 1242 36.8% 0.368327402
3 Noe tilfreds 1170 34.7% 0.346975089
4 Lite tilfreds 611 18.1% 0.181198102
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 188 5.6% 0.055753262
97 Ikke svart 9 0.3% 0.002669039


w02_k202


Variabeletikett: Oppfattelse av dagens økonomiske situasjon
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag? Synes du den er:
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 921 27.3% 0.273131673
2 God 1821 54% 0.540035587
3 Noe god 383 11.4% 0.113582444
4 Verken god eller dårlig 146 4.3% 0.043297746
5 Noe dårlig 68 2% 0.020166074
6 Dårlig 13 0.4% 0.003855279
7 Svært dårlig 4 0.1% 0.001186240
97 Ikke svart 16 0.5% 0.004744958


w02_k203


Variabeletikett: Tilfredshet med det norske demokratiet
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 676 20% 0.200474496
2 Tilfreds 1942 57.6% 0.575919336
3 Noe tilfreds 580 17.2% 0.172004745
4 Lite tilfreds 143 4.2% 0.042408066
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 21 0.6% 0.006227758
97 Ikke svart 10 0.3% 0.002965599


w02_k204


Variabeletikett: Partipreferanse ved valg i morgen
Spørsmålstekst: Hva ville du stemme hvis det var stortingsvalg i morgen?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Arbeiderpartiet 979 29% 0.290332147
2 Fremskrittspartiet 307 9.1% 0.091043891
3 Høyre 850 25.2% 0.252075919
4 Sosialistisk Venstreparti 157 4.7% 0.046559905
5 Senterpartiet 91 2.7% 0.026986951
6 Kristelig folkeparti 137 4.1% 0.040628707
7 Venstre 223 6.6% 0.066132859
8 Rødt 65 1.9% 0.019276394
9 Miljøpartiet de Grønne 168 5% 0.049822064
10 Annet 34 1% 0.010083037
11 Ville ikke stemme 51 1.5% 0.015124555
12 Kan ikke stemme 84 2.5% 0.024911032
97 Ikke svart 10 0.3% 0.002965599
99 Vet ikke 216 6.4% 0.064056940


w02_k204_10_other


Variabeletikett: Annet: Partipreferanse ved valg i morgen [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva ville du stemme hvis det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w02_k205ac_1


Variabeletikett: Utsagn: Staten bør redusere inntektsforskjeller
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 645 19.1% 0.191281139
2 Enig 969 28.7% 0.287366548
3 Noe enig 925 27.4% 0.274317912
4 Verken enig eller uenig 291 8.6% 0.086298932
5 Noe uenig 270 8% 0.080071174
6 Uenig 201 6% 0.059608541
7 Svært uenig 51 1.5% 0.015124555
97 Ikke svart 20 0.6% 0.005931198


w02_k205ac_2


Variabeletikett: Utsagn: Bedre med mangfold av religioner og livssyn
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Det er bedre for et land hvis det finnes et mangfold av ulike religioner og livssyn.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 353 10.5% 0.104685647
2 Enig 862 25.6% 0.255634638
3 Noe enig 767 22.7% 0.227461447
4 Verken enig eller uenig 434 12.9% 0.128706999
5 Noe uenig 434 12.9% 0.128706999
6 Uenig 314 9.3% 0.093119810
7 Svært uenig 177 5.2% 0.052491103
97 Ikke svart 31 0.9% 0.009193357


w02_k205ac_3


Variabeletikett: Utsagn: Utslipsskutt bør tas i utlandet
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Mesteparten av utslippsreduksjonene av klimagasser som Norge har forpliktet seg til, bør tas i utlandet.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 125 3.7% 0.03706999
2 Enig 302 9% 0.08956109
3 Noe enig 492 14.6% 0.14590747
4 Verken enig eller uenig 839 24.9% 0.24881376
5 Noe uenig 532 15.8% 0.15776987
6 Uenig 733 21.7% 0.21737841
7 Svært uenig 306 9.1% 0.09074733
97 Ikke svart 43 1.3% 0.01275208


w02_k206_1


Variabeletikett:
  1. Politisk hjertesak - tekst [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w02_k206_1_kod


Variabeletikett:
  1. Politisk hjertesak - omkodet
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1001-900906]w02_k206_2


Variabeletikett:
  1. Politisk hjertesak - tekst [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w02_k206_2_kod


Variabeletikett:
  1. Politisk hjertesak - omkodet
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1001-900906]w02_k206_3


Variabeletikett:
  1. Politisk hjertesak - tekst [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w02_k206_3_kod


Variabeletikett:
  1. Politisk hjertesak - omkodet
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1001-900906]w02_k207_1


Variabeletikett: Plassering på politisk skala
Tekst før spørsmål: I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk.
Spørsmålstekst: Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 Venstre 31 0.9% 0.009193357
1 1 69 2% 0.020462633
2 2 224 6.6% 0.066429419
3 3 497 14.7% 0.147390273
4 4 424 12.6% 0.125741400
5 5 551 16.3% 0.163404508
6 6 436 12.9% 0.129300119
7 7 579 17.2% 0.171708185
8 8 338 10% 0.100237248
9 9 112 3.3% 0.033214709
10 10 Høyre 68 2% 0.020166074
97 Ikke svart 43 1.3% 0.012752076


w02_k6_1


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Kristelig folkeparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig folkeparti
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 346 10.3% 0.10260973
2 Misliker mye 634 18.8% 0.18801898
3 Misliker noe 805 23.9% 0.23873072
4 Verken misliker eller liker 667 19.8% 0.19780546
5 Liker noe 627 18.6% 0.18594306
6 Liker mye 200 5.9% 0.05931198
7 Liker svært mye 35 1% 0.01037960
97 Ikke svart 58 1.7% 0.01720047


w02_k6_2


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 80 2.4% 0.02372479
2 Misliker mye 330 9.8% 0.09786477
3 Misliker noe 575 17.1% 0.17052195
4 Verken misliker eller liker 364 10.8% 0.10794781
5 Liker noe 896 26.6% 0.26571767
6 Liker mye 852 25.3% 0.25266904
7 Liker svært mye 208 6.2% 0.06168446
97 Ikke svart 67 2% 0.01986951


w02_k6_3


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Fremskrittspartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 764 22.7% 0.22657177
2 Misliker mye 641 19% 0.19009490
3 Misliker noe 527 15.6% 0.15628707
4 Verken misliker eller liker 317 9.4% 0.09400949
5 Liker noe 610 18.1% 0.18090154
6 Liker mye 339 10.1% 0.10053381
7 Liker svært mye 118 3.5% 0.03499407
97 Ikke svart 56 1.7% 0.01660735


w02_k6_4


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 129 3.8% 0.03825623
2 Misliker mye 289 8.6% 0.08570581
3 Misliker noe 607 18% 0.18001186
4 Verken misliker eller liker 922 27.3% 0.27342823
5 Liker noe 904 26.8% 0.26809015
6 Liker mye 397 11.8% 0.11773428
7 Liker svært mye 57 1.7% 0.01690391
97 Ikke svart 67 2% 0.01986951


w02_k6_5


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Sosialistisk Venstreparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 536 15.9% 0.15895611
2 Misliker mye 585 17.3% 0.17348754
3 Misliker noe 623 18.5% 0.18475682
4 Verken misliker eller liker 601 17.8% 0.17823250
5 Liker noe 610 18.1% 0.18090154
6 Liker mye 292 8.7% 0.08659549
7 Liker svært mye 66 2% 0.01957295
97 Ikke svart 59 1.7% 0.01749703


w02_k6_6


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Senterpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 243 7.2% 0.072064057
2 Misliker mye 498 14.8% 0.147686833
3 Misliker noe 850 25.2% 0.252075919
4 Verken misliker eller liker 981 29.1% 0.290925267
5 Liker noe 561 16.6% 0.166370107
6 Liker mye 146 4.3% 0.043297746
7 Liker svært mye 23 0.7% 0.006820878
97 Ikke svart 70 2.1% 0.020759193


w02_k6_7


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Miljøpartiet De Grønne
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 229 6.8% 0.06791222
2 Misliker mye 303 9% 0.08985765
3 Misliker noe 451 13.4% 0.13374852
4 Verken misliker eller liker 1068 31.7% 0.31672598
5 Liker noe 816 24.2% 0.24199288
6 Liker mye 348 10.3% 0.10320285
7 Liker svært mye 101 3% 0.02995255
97 Ikke svart 56 1.7% 0.01660735


w02_k6_8


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Arbeiderpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 135 4% 0.04003559
2 Misliker mye 259 7.7% 0.07680902
3 Misliker noe 517 15.3% 0.15332147
4 Verken misliker eller liker 443 13.1% 0.13137604
5 Liker noe 943 28% 0.27965599
6 Liker mye 811 24.1% 0.24051008
7 Liker svært mye 209 6.2% 0.06198102
97 Ikke svart 55 1.6% 0.01631079


w02_k6_9


Variabeletikett: Liker eller misliker parti: Rødt
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 779 23.1% 0.23102017
2 Misliker mye 666 19.8% 0.19750890
3 Misliker noe 526 15.6% 0.15599051
4 Verken misliker eller liker 735 21.8% 0.21797153
5 Liker noe 417 12.4% 0.12366548
6 Liker mye 140 4.2% 0.04151839
7 Liker svært mye 38 1.1% 0.01126928
97 Ikke svart 71 2.1% 0.02105575


w02_k208


Variabeletikett: Påstand passer syn på klimaendringer
Spørsmålstekst: Ut fra det du vet, hvilken av de følgende påstandene beskriver best ditt syn på klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: Velg ett av alternativene.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg mener at klimaet ikke endrer seg. 29 0.9% 0.008600237
2 Jeg vet ikke om klimaet endrer seg eller ikke. 224 6.6% 0.066429419
3 Jeg mener at klimaet endrer seg, men at det i liten grad har noe med menneskelig påvirkning å gjøre. 805 23.9% 0.238730724
4 Jeg mener at klimaet endrer seg, og at det i stor grad er et resultat av menneskelig påvirkning. 2293 68% 0.680011862
97 Ikke svart 21 0.6% 0.006227758


w02_u1_s


Variabeletikett: Randomiserer dersom U=1 inn i to grupper
Tekst før spørsmål: Randomiserer dersom U=1 inn i to grupper (U1-S1 og U1-S2)
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1719] [Ugyldige:1653] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 U1_S1 877 51% 0.5101803
2 U1_S2 842 49% 0.4898197
Sysmiss 1653 NA


w02_km235


Variabeletikett: Hvor mange nordmenn er enig i syn på klimaendringer
Spørsmålstekst: Hvor stor del av Norges befolkning tror du mener det samme som deg i dette spørsmålet?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alle, eller nesten alle 26 3% 0.029646522
2 Mange (flere enn halvparten) 393 44.8% 0.448118586
3 Omtrent halvparten 299 34.1% 0.340935006
4 Noen (færre enn halvparten) 145 16.5% 0.165336374
5 Ingen, eller nesten ingen 2 0.2% 0.002280502
97 Ikke svart 12 1.4% 0.013683010
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km222


Variabeletikett: Parti med best klimapolitikk
Spørsmålstekst: Vi ønsker å stille deg noen flere spørsmål om klima før vi går videre til andre tema. Hvilket parti synes du har den beste klimapolitikken?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 19 2.2% 0.021664766
2 Høyre 101 11.5% 0.115165336
3 Fremskrittspartiet 41 4.7% 0.046750285
4 Venstre 146 16.6% 0.166476625
5 Sosialistisk Venstreparti 70 8% 0.079817560
6 Senterpartiet 22 2.5% 0.025085519
7 Miljøpartiet De Grønne 265 30.2% 0.302166477
8 Arbeiderpartiet 100 11.4% 0.114025086
9 Rødt 7 0.8% 0.007981756
10 Annet: 60 6.8% 0.068415051
97 Ikke svart 46 5.2% 0.052451539
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km222_10_other


Variabeletikett: Annet: Parti med best klimapolitikk [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Vi ønsker å stille deg noen flere spørsmål om klima før vi går videre til andre tema. Hvilket parti synes du har den beste klimapolitikken?
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w02_km236


Variabeletikett: Bekymret for klimaendringer [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært bekymret 96 10.9% 0.10946408
2 Bekymret 297 33.9% 0.33865450
3 Noe bekymret 316 36% 0.36031927
4 Lite bekymret 143 16.3% 0.16305587
5 Ikke bekymret i det hele tatt 25 2.9% 0.02850627
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_u1_ran1


Variabeletikett: Randomiserer dersom U=1
Tekst før spørsmål: Randomiserer dersom U=1 inn i åtte grupper og stiller ett av følgende spørsmål: KM202a - KM202h
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1719] [Ugyldige:1653] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 218 12.7% 0.1268179
2 2 204 11.9% 0.1186736
3 3 196 11.4% 0.1140198
4 4 242 14.1% 0.1407795
5 5 205 11.9% 0.1192554
6 6 218 12.7% 0.1268179
7 7 200 11.6% 0.1163467
8 8 236 13.7% 0.1372891
Sysmiss 1653 NA


w02_km202a


Variabeletikett: Påstand: Bruk av offentlige midler for å redusere risikoen for klimaendringer i Norge umiddelbart
Spørsmålstekst: Noen tiltak for å redusere klimagassutslipp kan være dyre, men de vil minske risikoen for å oppleve farlige klimaendringer i Norge umiddelbart. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: Norske offentlige midler bør brukes på tiltak som reduserer risikoen for klimaendringer i Norge umiddelbart.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 31 14.2% 0.142201835
2 Enig 67 30.7% 0.307339450
3 Noe enig 57 26.1% 0.261467890
4 Verken enig eller uenig 30 13.8% 0.137614679
5 Noe uenig 19 8.7% 0.087155963
6 Uenig 7 3.2% 0.032110092
7 Svært uenig 6 2.8% 0.027522936
97 Ikke svart 1 0.5% 0.004587156
98 Ikke spurt 3154 NA


w02_km202b


Variabeletikett: Påstand: Bruk av offentlige midler for å redusere risikoen for klimaendringer i verden umiddelbart
Spørsmålstekst: Noen tiltak for å redusere klimagassutslipp kan være dyre, men de vil minske risikoen for å oppleve farlige klimaendringer i verden umiddelbart. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: Norske offentlige midler bør brukes på tiltak som reduserer risikoen for klimaendringer i verden umiddelbart?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 31 15.2% 0.15196078
2 Enig 58 28.4% 0.28431373
3 Noe enig 72 35.3% 0.35294118
4 Verken enig eller uenig 20 9.8% 0.09803922
5 Noe uenig 10 4.9% 0.04901961
6 Uenig 7 3.4% 0.03431373
7 Svært uenig 6 2.9% 0.02941176
98 Ikke spurt 3168 NA


w02_km202c


Variabeletikett: Påstand: Bruk av offentlige midler for å redusere risikoen for klimaendringer i Norge om 50 år
Spørsmålstekst: Noen tiltak for å redusere klimagassutslipp kan være dyre, men de vil minske risikoen for å oppleve farlige klimaendringer i Norge om 50 år. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: Norske offentlige midler bør brukes på tiltak som reduserer risikoen for klimaendringer i Norge om 50 år.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 52 26.5% 0.26530612
2 Enig 62 31.6% 0.31632653
3 Noe enig 42 21.4% 0.21428571
4 Verken enig eller uenig 24 12.2% 0.12244898
5 Noe uenig 7 3.6% 0.03571429
6 Uenig 6 3.1% 0.03061224
7 Svært uenig 3 1.5% 0.01530612
98 Ikke spurt 3176 NA


w02_km202d


Variabeletikett: Påstand: Bruk av offentlige midler for å redusere risikoen for klimaendringer i verden om 50 år
Spørsmålstekst: Noen tiltak for å redusere klimagassutslipp kan være dyre, men de vil minske risikoen for å oppleve farlige klimaendringer i verden om 50 år. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: Norske offentlige midler bør brukes på tiltak som reduserer risikoen for klimaendringer i verden om 50 år?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 57 23.6% 0.235537190
2 Enig 76 31.4% 0.314049587
3 Noe enig 65 26.9% 0.268595041
4 Verken enig eller uenig 16 6.6% 0.066115702
5 Noe uenig 9 3.7% 0.037190083
6 Uenig 14 5.8% 0.057851240
7 Svært uenig 4 1.7% 0.016528926
97 Ikke svart 1 0.4% 0.004132231
98 Ikke spurt 3130 NA


w02_km202e


Variabeletikett: Påstand: Bruk av offentlige midler for å redusere risikoen for lokal luftforurensning i Norge umiddelbart
Spørsmålstekst: Noen tiltak for å redusere lokal luftforurensning kan være dyre, men de vil minske risikoen for å oppleve farlig forurenset luft i Norge umiddelbart. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: Norske offentlige midler bør brukes på tiltak som reduserer risikoen for lokal luftforurensning i Norge umiddelbart?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 39 19% 0.190243902
2 Enig 73 35.6% 0.356097561
3 Noe enig 59 28.8% 0.287804878
4 Verken enig eller uenig 19 9.3% 0.092682927
5 Noe uenig 8 3.9% 0.039024390
6 Uenig 2 1% 0.009756098
7 Svært uenig 4 2% 0.019512195
97 Ikke svart 1 0.5% 0.004878049
98 Ikke spurt 3167 NA


w02_km202f


Variabeletikett: Påstand: Bruk av offentlige midler for å redusere risikoen for lokal luftforurensning i verden umiddelbart
Spørsmålstekst: Noen tiltak for å redusere lokal luftforurensning kan være dyre, men de vil minske risikoen for å oppleve farlig forurenset luft i verden umiddelbart. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: Norske offentlige midler bør brukes på tiltak som reduserer lokal luftforurensning i verden umiddelbart?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 26 12% 0.11981567
2 Enig 56 25.8% 0.25806452
3 Noe enig 70 32.3% 0.32258065
4 Verken enig eller uenig 25 11.5% 0.11520737
5 Noe uenig 23 10.6% 0.10599078
6 Uenig 10 4.6% 0.04608295
7 Svært uenig 7 3.2% 0.03225806
98 Ikke spurt 3155 NA


w02_km202g


Variabeletikett: Påstand: Bruk av offentlige midler for å redusere risikoen for lokal luftforurensning i Norge om 50 år
Spørsmålstekst: Noen tiltak for å redusere lokal luftforurensning kan være dyre, men de vil minske risikoen for å oppleve farlig forurenset luft i Norge om 50 år. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: Norske offentlige midler bør brukes på tiltak som reduserer risikoen for lokal luftforurensning i Norge om 50 år.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 51 25.6% 0.25628141
2 Enig 81 40.7% 0.40703518
3 Noe enig 42 21.1% 0.21105528
4 Verken enig eller uenig 10 5% 0.05025126
5 Noe uenig 9 4.5% 0.04522613
6 Uenig 4 2% 0.02010050
7 Svært uenig 2 1% 0.01005025
98 Ikke spurt 3173 NA


w02_km202h


Variabeletikett: Påstand: Bruk av offentlige midler for å redusere risikoen for lokal luftforurensning i verden om 50 år
Spørsmålstekst: Noen tiltak for å redusere lokal luftforurensning kan være dyre, men de vil minske risikoen for å oppleve farlig forurenset luft i verden om 50 år. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: Norske offentlige midler bør brukes på tiltak som reduserer risikoen for lokal luftforurensning i verden om 50 år?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 53 22.5% 0.22457627
2 Enig 85 36% 0.36016949
3 Noe enig 52 22% 0.22033898
4 Verken enig eller uenig 23 9.7% 0.09745763
5 Noe uenig 11 4.7% 0.04661017
6 Uenig 7 3% 0.02966102
7 Svært uenig 5 2.1% 0.02118644
98 Ikke spurt 3136 NA


w02_km2017


Variabeletikett: Vil global oppvarming vil forårsake mer skadelig ekstremvær i de neste 100 årene eller ikke
Spørsmålstekst: Hvis ikke noe gjøres for å forhindre det, tror du global oppvarming vil forårsake mer skadelig ekstremvær i de neste 100 årene, eller tror du global oppvarming ikke vil forårsake dette?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Global oppvarming vil forårsake mer skadelig ekstremvær 772 88% 0.88027366
2 Global oppvarming vil ikke forårsake mer skadelig ekstremvær 92 10.5% 0.10490308
97 Ikke svart 13 1.5% 0.01482326
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km212


Variabeletikett: Valg om å ikke konsekvensutrede oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen
Spørsmålstekst: Som du kanskje vet, bestemte Solberg-regjeringen etter valget at den ikke vil konsekvensutrede oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen de neste fire årene. Slik du ser det, var dette en god eller dårlig beslutning?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 178 20.3% 0.20296465
2 God 208 23.7% 0.23717218
3 Noe god 103 11.7% 0.11744584
4 Verken god eller dårlig 142 16.2% 0.16191562
5 Noe dårlig 100 11.4% 0.11402509
6 Dårlig 89 10.1% 0.10148233
7 Svært dårlig 45 5.1% 0.05131129
97 Ikke svart 12 1.4% 0.01368301
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km201_1


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: TV
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: TV
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 155 17.7% 0.17673888
2 Viktig 377 43% 0.42987457
3 Noe viktig 176 20.1% 0.20068415
4 Lite viktig 94 10.7% 0.10718358
5 Ikke viktig i det hele tatt 46 5.2% 0.05245154
97 Ikke svart 29 3.3% 0.03306727
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km201_2


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: Radio
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: Radio
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 78 8.9% 0.08893957
2 Viktig 241 27.5% 0.27480046
3 Noe viktig 227 25.9% 0.25883694
4 Lite viktig 175 20% 0.19954390
5 Ikke viktig i det hele tatt 92 10.5% 0.10490308
97 Ikke svart 64 7.3% 0.07297605
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km201_3


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: Riksaviser
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: Riksaviser (nett og papir)
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 132 15.1% 0.15051311
2 Viktig 358 40.8% 0.40820981
3 Noe viktig 203 23.1% 0.23147092
4 Lite viktig 85 9.7% 0.09692132
5 Ikke viktig i det hele tatt 53 6% 0.06043330
97 Ikke svart 46 5.2% 0.05245154
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km201_4


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: Region- eller lokalaviser
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: Region- eller lokalaviser (nett og papir)
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 44 5% 0.05017104
2 Viktig 165 18.8% 0.18814139
3 Noe viktig 204 23.3% 0.23261117
4 Lite viktig 256 29.2% 0.29190422
5 Ikke viktig i det hele tatt 136 15.5% 0.15507412
97 Ikke svart 72 8.2% 0.08209806
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km201_5


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: Sosiale medier
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: Sosiale medier (Facebook, Twitter o.l.)
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 36 4.1% 0.04104903
2 Viktig 69 7.9% 0.07867731
3 Noe viktig 123 14% 0.14025086
4 Lite viktig 245 27.9% 0.27936146
5 Ikke viktig i det hele tatt 332 37.9% 0.37856328
97 Ikke svart 72 8.2% 0.08209806
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km201_6


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: Blogger eller andre nettsider
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: Blogger eller andre nettsider
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 18 2.1% 0.02052452
2 Viktig 59 6.7% 0.06727480
3 Noe viktig 102 11.6% 0.11630559
4 Lite viktig 244 27.8% 0.27822121
5 Ikke viktig i det hele tatt 379 43.2% 0.43215507
97 Ikke svart 75 8.6% 0.08551881
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km201_7


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: Miljøorganisasjoners publikasjoner
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: Miljøorganisasjoners publikasjoner
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 45 5.1% 0.05131129
2 Viktig 177 20.2% 0.20182440
3 Noe viktig 241 27.5% 0.27480046
4 Lite viktig 176 20.1% 0.20068415
5 Ikke viktig i det hele tatt 173 19.7% 0.19726340
97 Ikke svart 65 7.4% 0.07411631
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km201_8


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: Rapporter fra forskningsmiljøene
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: Rapporter fra forskningsmiljøene
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 197 22.5% 0.22462942
2 Viktig 300 34.2% 0.34207526
3 Noe viktig 179 20.4% 0.20410490
4 Lite viktig 86 9.8% 0.09806157
5 Ikke viktig i det hele tatt 65 7.4% 0.07411631
97 Ikke svart 50 5.7% 0.05701254
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km201_9


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: Rapporter fra myndighetene
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: Rapporter fra myndighetene
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 91 10.4% 0.10376283
2 Viktig 280 31.9% 0.31927024
3 Noe viktig 278 31.7% 0.31698974
4 Lite viktig 107 12.2% 0.12200684
5 Ikke viktig i det hele tatt 62 7.1% 0.07069555
97 Ikke svart 59 6.7% 0.06727480
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km201_10


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: Annet
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: Annet, vennligst skriv inn
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 19 2.2% 0.02166477
2 Viktig 12 1.4% 0.01368301
3 Noe viktig 29 3.3% 0.03306727
4 Lite viktig 38 4.3% 0.04332953
5 Ikke viktig i det hele tatt 124 14.1% 0.14139111
97 Ikke svart 655 74.7% 0.74686431
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km201_10_other


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: Annet [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: Annet, vennligst skriv inn
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w02_km201a_1


Variabeletikett: Kilde til informasjon om klimaendringer: Ingen
Tekst før spørsmål: Hvor viktige er de følgende kildene for deg når du søker informasjon om global oppvarming eller klimaendringer?
Spørsmålstekst: Ingen
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Ikke valgt 850 96.9% 0.969213227
1 1 26 3% 0.029646522
97 Ikke svart 1 0.1% 0.001140251
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_u1_s1_v


Variabeletikett: Randomiserer dersom U=1 og S=1
Tekst før spørsmål: Randomiserer dersom U=1 og S=1 inn i to grupper (U1-S1-V1 og U1-S1-V2) og stiller følgende spørsmål parvis: KM216 - KM219
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:876] [Ugyldige:2496] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 U1S1V1 436 49.8% 0.4977169
2 U1S1V2 440 50.2% 0.5022831
Sysmiss 2496 NA


w02_km216


Variabeletikett: Temperatur sist vinter
Spørsmålstekst: Har vinteren (2013-14) der du bor vært varmere enn vanlig, kaldere enn vanlig, eller normal?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kaldere 5 1.1% 0.011467890
2 Normal 43 9.9% 0.098623853
3 Varmere 387 88.8% 0.887614679
97 Ikke svart 1 0.2% 0.002293578
98 Ikke spurt 2936 NA


w02_km217


Variabeletikett: Temperatur sist sommer
Spørsmålstekst: Var sist sommer (2013) der du bor varmere enn vanlig, kaldere enn vanlig, eller normal?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kaldere 83 18.9% 0.188636364
2 Normal 230 52.3% 0.522727273
3 Varmere 126 28.6% 0.286363636
97 Ikke svart 1 0.2% 0.002272727
98 Ikke spurt 2932 NA


w02_km218


Variabeletikett: Mengde nedbør sist vinter
Spørsmålstekst: Har det vært mer nedbør, mindre nedbør eller normal nedbør i vinter (2013-14) der du bor?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mer nedbør 191 43.8% 0.43807339
2 Normal nedbør 108 24.8% 0.24770642
3 Mindre nedbør 129 29.6% 0.29587156
97 Ikke svart 8 1.8% 0.01834862
98 Ikke spurt 2936 NA


w02_km219


Variabeletikett: Mengde nedbør sist sommer [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Når du tenker på sist sommer (2013), var det mer nedbør, mindre nedbør eller normal nedbør der du bor?
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mer nedbør 123 28% 0.279545455
2 Normal nedbør 204 46.4% 0.463636364
3 Mindre nedbør 109 24.8% 0.247727273
97 Ikke svart 4 0.9% 0.009090909
98 Ikke spurt 2932 NA


w02_km220


Variabeletikett: Gjennomsnittstemperatur siste ti årene
Spørsmålstekst: Vil du si at temperaturen i gjennomsnitt har blitt varmere, kaldere eller vært omtrent den samme de siste ti årene?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Varmere 471 53.7% 0.53705815
2 Omtrent den samme 352 40.1% 0.40136830
3 Kaldere 39 4.4% 0.04446978
97 Ikke svart 15 1.7% 0.01710376
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km221


Variabeletikett: Utsagn: Selv merket følgene av global oppvarming
Spørsmålstekst: I hvor stor grad er du enig med utsagnet: «Jeg har selv merket følgene av global oppvarming»
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 47 5.4% 0.053591790
2 Enig 148 16.9% 0.168757127
3 Noe enig 295 33.6% 0.336374002
4 Verken enig eller uenig 188 21.4% 0.214367161
5 Noe uenig 54 6.2% 0.061573546
6 Uenig 92 10.5% 0.104903079
7 Svært uenig 49 5.6% 0.055872292
97 Ikke svart 4 0.5% 0.004561003
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_u1_s1_ran1


Variabeletikett: Randomiserer dersom U=1 og S=1
Tekst før spørsmål: Randomiserer dersom U=1 og S=1 inn i fire grupper og stiller ett av følgende spørsmål: KM2236 - KM2239
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:875] [Ugyldige:2497] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 209 23.9% 0.2388571
2 2 214 24.5% 0.2445714
3 3 217 24.8% 0.2480000
4 4 235 26.9% 0.2685714
Sysmiss 2497 NA


w02_km2236


Variabeletikett: Årsak til klimaendringer, samtale med noen som ikke tror på menneskeskapte endringer [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: I det siste har det vært en del diskusjon om klimaendringer. Noen mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Andre mener at menneskelige handlinger får klimaet til å forandre seg. Vi ber deg om å forestille deg at du snakker med noen som ikke mener at mennesker forårsaker klimaendringer. Se for deg at du spurte hver av dem hvorfor de ikke mener at mennesker forårsaker klimaendringer. Hva tror du de ville si til deg?
Teknisk beskrivelse: Vennligst skriv kort og fokuser på hva du tror de ville svart på spørsmålet ditt. [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w02_km2237


Variabeletikett: Årsak til klimaendringer, samtale med noen som tror på menneskeskapte endringer [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: I det siste har det vært en del diskusjon om klimaendringer. Noen mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Andre mener at menneskelige handlinger får klimaet til å forandre seg. Vi ber deg om å forestille deg at du snakker med noen som mener at mennesker forårsaker klimaendringer. Se for deg at du spurte hver av dem hvorfor de mener at mennesker forårsaker klimaendringer. Hva tror du de ville si til deg?
Teknisk beskrivelse:

Vennligst skriv kort og fokuser på hva du tror de ville svart på spørsmålet ditt.

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w02_km2238


Variabeletikett: Årsak til klimaendringer, samtale med noen som mener at klimaet er i ferd med å endre seg [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: I det siste har det vært en del diskusjon om klimaendringer. Noen mener at klimaet er i ferd med å endre seg. Andre mener at klimaet ikke er i ferd med å endre seg.
Vi ber deg om å forestille deg at du snakker med noen som mener at klimaet er i ferd med å endre seg. Se for deg at du spurte hver av dem hvorfor de mener at klimaet er i ferd med å endre seg. Hva tror du de ville si til deg?
Teknisk beskrivelse:

Vennligst skriv kort og fokuser på hva du tror de ville svart på spørsmålet ditt.

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w02_km2239


Variabeletikett: Årsak til klimaendringer, samtale med noen som ikke mener at klimaet er i ferd med å endre seg [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: I det siste har det vært en del diskusjon om klimaendringer. Noen mener at klimaet er i ferd med å endre seg. Andre mener at klimaet ikke er i ferd med å endre seg.
Vi ber deg om å forestille deg at du snakker med noen som ikke mener at klimaet er i ferd med å endre seg. Se for deg at du spurte hver av dem hvorfor de ikke mener at klimaet er i ferd med å endre seg. Hva tror du de ville si til deg?
Teknisk beskrivelse:

Vennligst skriv kort og fokuser på hva du tror de ville svart på spørsmålet ditt.

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w02_km251


Variabeletikett: Om Fremskrittspartiet støtter tiltak som øker kostnaden ved å slippe ut klimagasser i Norge
Spørsmålstekst: Slik du ser det, støtter Fremskrittspartiet tiltak som øker kostnaden ved å slippe ut klimagasser i Norge?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 242 27.6% 0.27594071
2 Nei 551 62.8% 0.62827822
97 Ikke svart 84 9.6% 0.09578107
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km252


Variabeletikett: Hørt om CO2-kompensasjonsordningen for industrien i Norge
Spørsmålstekst: Har du hørt om CO2-kompensasjonsordningen for industrien i Norge?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 423 48.2% 0.48232611
2 Nei 424 48.3% 0.48346636
97 Ikke svart 30 3.4% 0.03420753
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_km253


Variabeletikett: Støtter kompensasjonsordningen for CO2
Spørsmålstekst: Støtter du kompensasjonsordningen for CO2?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 125 29.6% 0.295508274
2 Nei 66 15.6% 0.156028369
97 Ikke svart 3 0.7% 0.007092199
98 Ikke spurt 2949 NA
99 Vet ikke 229 54.1% 0.541371158


w02_u1_kommvalg


Variabeletikett: Verdien 1 til respondenter som er registrert i en av følgende kommuner: Oslo, Ski, Nesodden, Oppegård, Enebakk, Bærum, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl, Vestby, Ås, Frogn, Asker, Røyken, Hurum, Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Lunner, Moss, Råde, Rygge, Våler, Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Holmestrand, Svelvik, Sande, Hof, Sandnes, Stavanger, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Bergen, Fusa, Samnanger, Os, Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås, Austrheim
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3370] [Ugyldige:2] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 2472 73.4% 0.7335312
1 1 898 26.6% 0.2664688
Sysmiss 2 NA


w02_dt201


Variabeletikett: Holdning til reklame i tilknytning til offentlige tjenester [dersom w02_u1_kommvalg]
Spørsmålstekst: Flere norske kommuner har de siste årene inngått avtaler med selskaper som leverer og vedlikeholder busskur, bysykler og offentlige toaletter mot at selskapene får sette opp reklame i tilknytning til disse. Hva er din holdning til dette?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg er motstander av at kommunen finansierer busskur, bysykler og offentlige toaletter ved hjelp av reklame 227 25.3% 0.25278396
2 Jeg er tilhenger av at kommunen finansierer busskur, bysykler og offentlige toaletter ved hjelp av reklame 648 72.2% 0.72160356
97 Ikke svart 23 2.6% 0.02561247
98 Ikke spurt 2474 NA


w02_u1_ran2


Variabeletikett: Randomiserer dersom U=1
Tekst før spørsmål: Randomiserer dersom U=1 og w01_DT14 har verdi. Randomiserer i to grupper og stiller ett av følgende spørsmål: DT203Aa/DT203Ab
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:845] [Ugyldige:2527] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 423 50.1% 0.5005917
2 2 422 49.9% 0.4994083
Sysmiss 2527 NA


w02_dt203aa


Variabeletikett: Akseptabelt at: 5000,- blir loddet ut som reisegavekort til deltakerne i medborgerpanelet
Spørsmålstekst: Det er nå avgjort at kr. 5000,- blir loddet ut som reisegavekort til deltakerne i medborgerpanelet. I hvilken grad synes du denne avgjørelsen er akseptabel?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 40 9.5% 0.094562648
2 I stor grad 78 18.4% 0.184397163
3 I noen grad 122 28.8% 0.288416076
4 I liten grad 113 26.7% 0.267139480
5 Ikke i det hele tatt 68 16.1% 0.160756501
97 Ikke svart 2 0.5% 0.004728132
98 Ikke spurt 2949 NA


w02_dt203ab


Variabeletikett: Akseptabelt at: 5000,- blir gitt til Leger uten grenser
Spørsmålstekst: Det er nå avgjort at kr. 5000,- blir gitt til Leger uten grenser. I hvilken grad synes du denne avgjørelsen er akseptabel?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 282 66.8% 0.668246445
2 I stor grad 104 24.6% 0.246445498
3 I noen grad 19 4.5% 0.045023697
4 I liten grad 8 1.9% 0.018957346
5 Ikke i det hele tatt 8 1.9% 0.018957346
97 Ikke svart 1 0.2% 0.002369668
98 Ikke spurt 2950 NA


w02_u1_ran3


Variabeletikett: Randomiserer dersom U=1
Tekst før spørsmål: Randomiserer dersom U=1 og w01_DT15 har verdi. Randomiserer i to grupper og stiller ett av følgende spørsmål: DT203Ba/DT203Bb
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:825] [Ugyldige:2547] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 409 49.6% 0.4957576
2 2 416 50.4% 0.5042424
Sysmiss 2547 NA


w02_dt203ba


Variabeletikett: Akseptabelt at: 5000,- blir loddet ut som reisegavekort til deltakerne i medborgerpanelet
Spørsmålstekst: Det er nå avgjort at kr. 5000,- blir loddet ut som reisegavekort til deltakerne i medborgerpanelet. I hvilken grad synes du denne avgjørelsen er akseptabel?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 26 6.4% 0.063569682
2 I stor grad 67 16.4% 0.163814181
3 I noen grad 116 28.4% 0.283618582
4 I liten grad 109 26.7% 0.266503667
5 Ikke i det hele tatt 87 21.3% 0.212713936
97 Ikke svart 4 1% 0.009779951
98 Ikke spurt 2963 NA


w02_dt203bb


Variabeletikett: Akseptabelt at: 5000,- blir gitt til Leger uten grenser
Spørsmålstekst: Det er nå avgjort at kr. 5000,- blir gitt til Leger uten grenser. I hvilken grad synes du denne avgjørelsen er akseptabel?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 285 68.5% 0.685096154
2 I stor grad 92 22.1% 0.221153846
3 I noen grad 27 6.5% 0.064903846
4 I liten grad 8 1.9% 0.019230769
5 Ikke i det hele tatt 3 0.7% 0.007211538
97 Ikke svart 1 0.2% 0.002403846
98 Ikke spurt 2956 NA


w02_ocgb9


Variabeletikett: Plikt eller valg å stemme
Spørsmålstekst: Noen stemmer mest av plikt. De synes man bør bruke stemmeretten selv om man ikke er enig med noen av partiene. Andre mener man fritt kan velge å la være å stemme dersom man ikke finner et parti man er enig med. Hva synes du om det å stemme, er det mest:
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 En plikt 457 52.1% 0.52109464
2 Et valg 411 46.9% 0.46864310
97 Ikke svart 9 1% 0.01026226
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_ocgb10


Variabeletikett: I hvilken grad det er en plikt å stemme
Spørsmålstekst: I hvilken grad synes du det er en plikt?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I stor grad 325 71.1% 0.71115974
2 I noen grad 124 27.1% 0.27133479
3 I liten grad 8 1.8% 0.01750547
98 Ikke spurt 2915 NA


w02_ocgb8_1


Variabeletikett: Sannsynlighet for å stemme ved neste Stortingsvalg
Spørsmålstekst: Hvor sannsynlig er det at du kommer til å stemme ved neste Stortingsvalg? Angi svaret på skalaen under.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 - Jeg kommer helt sikkert ikke til å stemme 25 2.9% 0.028506271
2 1 4 0.5% 0.004561003
3 2 4 0.5% 0.004561003
4 3 3 0.3% 0.003420753
5 4 7 0.8% 0.007981756
6 5 15 1.7% 0.017103763
7 6 8 0.9% 0.009122007
8 7 12 1.4% 0.013683010
9 8 36 4.1% 0.041049031
10 9 77 8.8% 0.087799316
11 10 - Jeg kommer helt sikkert til å stemme 676 77.1% 0.770809578
97 Ikke svart 10 1.1% 0.011402509
98 Ikke spurt 2495 NA


w02_u1_s1_ran3


Variabeletikett: Randomiserer dersom U=1 og S=1
Tekst før spørsmål: Randomiserer dersom U=1 og S=1 inn i fire grupper og stiller ett av følgende spørsmål: OCACM1 - OCACM4
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:871] [Ugyldige:2501] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 216 24.8% 0.2479908
2 2 223 25.6% 0.2560276
3 3 221 25.4% 0.2537313
4 4 211 24.2% 0.2422503
Sysmiss 2501 NA


w02_ocacm1


Variabeletikett: Fornøyd med tjenestene til NAV
Spørsmålstekst: Vi ønsker å vite hvordan du vurderer tjenestene til Nav (Arbeids- og velferdsforvaltningen). Alt i alt, hvor fornøyd er du med kvaliteten på tjenestene?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært misfornøyd 17 7.9% 0.07870370
2 Misfornøyd 22 10.2% 0.10185185
3 Noe misfornøyd 40 18.5% 0.18518519
4 Verken fornøyd eller misfornøyd 37 17.1% 0.17129630
5 Noe fornøyd 28 13% 0.12962963
6 Fornøyd 28 13% 0.12962963
7 Svært fornøyd 7 3.2% 0.03240741
8 Ikke relevant 34 15.7% 0.15740741
97 Ikke svart 3 1.4% 0.01388889
98 Ikke spurt 3156 NA


w02_ocacm2


Variabeletikett: Fornøyd med tjenestene til NAV, gitt Aftenpostens omtale
Spørsmålstekst: Aftenposten skriver følgende: «I fjor klagde brukerne 5114 ganger på Nav. En tredel klager på de ansattes oppførsel, mens over halvparten er misfornøyd med oppfølgingen» (03-09-2013). Vi ønsker å vite hvordan du vurderer tjenestene til Nav (Arbeids- og velferdsforvaltningen). Alt i alt, hvor fornøyd er du med kvaliteten på tjenestene?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært misfornøyd 8 3.6% 0.03587444
2 Misfornøyd 29 13% 0.13004484
3 Noe misfornøyd 40 17.9% 0.17937220
4 Verken fornøyd eller misfornøyd 82 36.8% 0.36771300
5 Noe fornøyd 15 6.7% 0.06726457
6 Fornøyd 38 17% 0.17040359
7 Svært fornøyd 4 1.8% 0.01793722
97 Ikke svart 7 3.1% 0.03139013
98 Ikke spurt 3149 NA


w02_ocacm3


Variabeletikett: Fornøyd med tjenestene til NAV, gitt Dagbladets omtale
Spørsmålstekst: Dagbladet skriver følgende: «I fjor klagde brukerne 5114 ganger på Nav. En tredel klager på de ansattes oppførsel, mens over halvparten er misfornøyd med oppfølgingen» (03-09-2013). Vi ønsker å vite hvordan du vurderer tjenestene til Nav (Arbeids- og velferdsforvaltningen). Alt i alt, hvor fornøyd er du med kvaliteten på tjenestene?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært misfornøyd 19 8.6% 0.085972851
2 Misfornøyd 31 14% 0.140271493
3 Noe misfornøyd 33 14.9% 0.149321267
4 Verken fornøyd eller misfornøyd 77 34.8% 0.348416290
5 Noe fornøyd 18 8.1% 0.081447964
6 Fornøyd 32 14.5% 0.144796380
7 Svært fornøyd 9 4.1% 0.040723982
97 Ikke svart 2 0.9% 0.009049774
98 Ikke spurt 3151 NA


w02_ocacm4


Variabeletikett: Fornøyd med tjenestene til NAV, gitt tusenvis av klager
Spørsmålstekst: I fjor klagde brukerne 5114 ganger på Nav. En tredel klager på de ansattes oppførsel, mens over halvparten er misfornøyd med oppfølgingen. Vi ønsker å vite hvordan du vurderer tjenestene til Nav (Arbeids- og velferdsforvaltningen). Alt i alt, hvor fornøyd er du med kvaliteten på tjenestene?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært misfornøyd 16 7.6% 0.07582938
2 Misfornøyd 10 4.7% 0.04739336
3 Noe misfornøyd 32 15.2% 0.15165877
4 Verken fornøyd eller misfornøyd 89 42.2% 0.42180095
5 Noe fornøyd 21 10% 0.09952607
6 Fornøyd 30 14.2% 0.14218009
7 Svært fornøyd 5 2.4% 0.02369668
97 Ikke svart 8 3.8% 0.03791469
98 Ikke spurt 3161 NA


w02_ocacm5


Variabeletikett: Erfaring/kontakt med Nav de siste 12 månedene
Spørsmålstekst: Hvilken erfaring/kontakt har du hatt med Nav de siste 12 månedene?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ingen erfaring/ikke hatt kontakt 467 53.7% 0.5373993
2 Personlig erfaring med Nav 201 23.1% 0.2313003
3 Erfaring som pårørende/foresatt 97 11.2% 0.1116226
4 Erfaring som ansatt/via arbeid 104 12% 0.1196778
98 Ikke spurt 2503 NA


w02_u1_s1_ran4


Variabeletikett: Randomiserer dersom U=1 og S=1
Tekst før spørsmål: Randomiserer dersom U=1 og S=1 inn i tre grupper og stiller ett av følgende spørsmål: TA1a-TA3a
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:871] [Ugyldige:2501] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 279 32% 0.3203215
2 2 294 33.8% 0.3375431
3 3 298 34.2% 0.3421355
Sysmiss 2501 NA


w02_ta1a


Variabeletikett: Valg av nyhetssak med bilde [se skjermbilde vedlagt i kodeboken]
Spørsmålstekst: På de neste tre sidene vil du bli presentert for en rekke ulike nyhetssaker. Velg den saken du har mest lyst til å se på.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Grunnlovsjubileet engasjerer 123 44.1% 0.44086022
2 Ikke uvanlig med tilbud om kampfiksing 68 24.4% 0.24372760
3 Krever avstemming 47 16.8% 0.16845878
4 Boikotter fellestrening 16 5.7% 0.05734767
97 Ikke svart 25 9% 0.08960573
98 Ikke spurt 3093 NA


w02_ta2a


Variabeletikett: Valg av nyhetssak med bilde [se skjermbilde vedlagt i kodeboken]
Spørsmålstekst: På de neste tre sidene vil du bli presentert for en rekke ulike nyhetssaker. Velg den saken du har mest lyst til å se på.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Arbeiderpartiet og SV faller på ny måling 66 22.4% 0.22448980
2 Ikke uvanlig med tilbud om kampfiksing 26 8.8% 0.08843537
3 Høyre fremmer sosial dumping 151 51.4% 0.51360544
4 Boikotter fellestrening 33 11.2% 0.11224490
97 Ikke svart 18 6.1% 0.06122449
98 Ikke spurt 3078 NA


w02_ta3a


Variabeletikett: Valg av nyhetssak med bilde [se skjermbilde vedlagt i kodeboken]
Spørsmålstekst: På de neste tre sidene vil du bli presentert for en rekke ulike nyhetssaker. Velg den saken du har mest lyst til å se på.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3372] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Høyre fremmer sosial dumping 160 53.7% 0.53691275
2 Ikke uvanlig med tilbud om kampfiksing 28 9.4% 0.09395973