Kodebok

Norsk medborgerpanel

Runde 20

v-101 - 2021-06-07

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten UiB
Stefan Dahlberg UiB
Erla Løvseth UiB
Hege Høivik Bye UiB
Lise Lund Bjånesøy UiB
Gisela Böhm UiB
Dag Elgesem UiB
Thea Gregersen UiB
Anne Lise Fimreite UiB
Arjan Hille Schakel UiB
Åsta Dyrnes Nordø NORCE
Yvette Peters UiB
Bjørn Sætrevik UiB
Soran Hajo Dahl UiB
Ingrid Kvåle Faleide UiB

Koordinerende team

Navn
Erla Løvseth
Ingrid Kvåle Faleide
Soran Hajo Dahl

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Amund Eikrem ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Joachim Wettergreen ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Asle Høgestøl ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt syv runder med rekruttering:
I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1).
I runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3).
I runde 8 ble det rekruttert 4 245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8).
I runde 11 ble det rekruttert 2 069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11).
I runde 14 ble det rekruttert 2 036 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 14).
I runde 16 ble det rekruttert 5 163 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 16).
I runde 18 ble det rekruttert 2 048 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 18).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. I runde 11, 14 og 18 ble det gjort tilsvarende utrekk på 14 000 personer. I runde 16 ble gjort et uttrekk på 34 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry har gjennomført alle uttrekk for Norsk Medborgerpanel, etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

Uttrekkslistene har bestått av følgende data: a) etternavn, b) fornavn, c) adresse, d) kjønn, e) alder og f) telefonnummer. Personer som ikke hadde folkeregistert adresse i Norge på uttrekkstidspunktet har blitt ekskludert.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering. Både dokumentasjon og informasjon fra tidligere gjennomførte runder kan du finner her: https://nsd.no/nsddata/serier/norsk_medborgerpanel.html

I runde 20 ble e-post med invitasjon sendt ut 26. januar 2021.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 15., 19., og 25. februar, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Panelmedlemmer med registrert mobilnummer fikk den siste påminnelsen via tekstmelding. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.

Runde 20 ble avsluttet 8. mars 2021.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen.

To forskjellige vekter er kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet. Med andre ord er vektene kalkulert med utgangspunkt i den komplette datafilen. NMP har en utstrakt bruk av (randomiserte) undergrupper, noe som gjør at den demografiske profilen kan se annerledes ut for undergruppene enn for datafilen i sin helhet. Hvis det er behov for å kalkulere egne vekter, inkluderer datasettet variabler som angir hvor stor andel strata utgjør i populasjonen.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2021-06-07 NA Revised release of round 20
NA 2021-05-12 r20tdr8_a_kodet New variable: New version of r20tdr8_a that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r20tdr8_b_kodet New variable: New version of r20tdr8_b that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r20pk204_kodet New variable: New version of r20pk204 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r20bk33_kodet New variable: New version of r20bk33 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r18bk21_kodet New variable: New version of r18bk21 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r17bk21_kodet New variable: New version of r17bk21 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r16k43_1_kodet New variable: New version of r16k43_1 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r16k43_2_kodet New variable: New version of r16k43_2 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r16bk27_kodet New variable: New version of r16bk27 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r18bk21_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r17bk21_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r16k43_1_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r16k43_2_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r16bk27_kodet Variable documentation inserted
v-100 2021-03-22 NA Initial release of round 20
NA 2021-02-11 r17oppvekstfylke New variable: Aggregated variable with respondents home county at 15 years of age, based on registered municipality in r17oppvekstkom
NA 2021-02-11 r17oppvekstfylke Variable documentation inserted
NA 2019-04-01 r14bk27_kodet Added variable based on r14bk27.
NA 2019-03-27 r11bk40_recode Added variable based on r11k40.
NA 2019-03-27 r14bk40_recode Added variable based on r14k40.


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 20 - v-101-O.sav
Distribusjonstype Offentlig
# Enheter 10421
# Variabler 253


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r20rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-18]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 1525 14.6% 0.14633912
3 Runde 3 1661 15.9% 0.15938969
8 Runde 8 1574 15.1% 0.15104117
11 Runde 11 931 8.9% 0.08933884
14 Runde 14 915 8.8% 0.08780347
16 Runde 16 2640 25.3% 0.25333461
18 Runde 18 1175 11.3% 0.11275309


r20group


Variabeletikett: [Randomisering av undergrupper, med føringer. Se verdi-merkelapper for detaljer]
Teknisk beskrivelse: [Randomisert for alle respondenter]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Gruppe 1 - ingen føringer 2297 22% 0.2204203
2 Gruppe 2 - r18group er ikke 2 eller 4 1693 16.2% 0.1624604
3 Gruppe 3 - r18group er ikke 2 eller 4 1695 16.3% 0.1626523
4 Gruppe 4 - r18group er ikke 1 eller 3 1308 12.6% 0.1255158
5 Gruppe 5 - r18group er ikke 1 eller 3 1218 11.7% 0.1168794
6 Gruppe 6 - r18group er lik 6 2210 21.2% 0.2120718


r20interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r20interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10052] [Ugyldige:369] [Rekkevidde:-]r20browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r20browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r20mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mobil 4311 41.4% 0.4136839
0 Annet 6110 58.6% 0.5863161


r20opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r20enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 6201 59.5% 0.595048460
2 Touch 4176 40.1% 0.400729297
3 Generisk 44 0.4% 0.004222244


r20advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Teknisk beskrivelse: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r20getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r20pk15


Variabeletikett: Hvorvidt mennesker flest er til å stole på
Spørsmålstekst: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Kan ikke være forsiktig nok 83 0.8% 0.007964687
1 1 55 0.5% 0.005277804
2 2 148 1.4% 0.014202092
3 3 242 2.3% 0.023222340
4 4 338 3.2% 0.032434507
5 5 882 8.5% 0.084636791
6 6 900 8.6% 0.086364073
7 7 2283 21.9% 0.219076864
8 8 2866 27.5% 0.275021591
9 9 1259 12.1% 0.120813741
10 10 – De fleste er til å stole på 1268 12.2% 0.121677382
97 Ikke svart 97 0.9% 0.009308128


r20pktilfreds1


Variabeletikett: Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet?
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 2825 27.1% 0.271087228
2 Tilfreds 5994 57.5% 0.575184723
3 Noe tilfreds 1245 11.9% 0.119470300
4 Lite tilfreds 276 2.6% 0.026484982
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 39 0.4% 0.003742443
97 Ikke svart 42 0.4% 0.004030323


r20pk9_1


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Den viktigste saken for deg personlig (1)
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open Text List] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10421] [Rekkevidde:-]r20pk9_2


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Den nest viktigste saken for deg personlig (2)
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open Text List] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10421] [Rekkevidde:-]r20pk9_3


Variabeletikett: Åpent tekstfelt: Den tredje viktigste saken for deg personlig (3)
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open Text List] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10421] [Rekkevidde:-]r20pk10


Variabeletikett: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag? 
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag? 
Tekst etter spørsmål: Synes du den er:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 2066 19.8% 0.198253527
2 God 5328 51.1% 0.511275309
3 Noe god 1686 16.2% 0.161788696
4 Verken god eller dårlig 649 6.2% 0.062278092
5 Noe dårlig 486 4.7% 0.046636599
6 Dårlig 156 1.5% 0.014969773
7 Svært dårlig 18 0.2% 0.001727281
97 Ikke svart 32 0.3% 0.003070723


r20tdr17


Variabeletikett: Økonomisk situasjon i [landsdel] sammenlignet med resten av Norge
Spørsmålstekst: Dersom du sammenligner den økonomiske situasjonen [i/på; avhengig av landsdel] [din landsdel] med resten av Norge, vurderer du situasjonen [i/på; avhengig av landsdel] [din landsdel] som bedre, verre eller lik?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Bedre 2459 23.6% 0.23596584
2 Verre 1626 15.6% 0.15603109
3 Lik 6209 59.6% 0.59581614
97 Ikke svart 127 1.2% 0.01218693


r20pktilfreds4


Variabeletikett: Hvor tilfreds med demokratiet i Norge
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 1811 17.4% 0.173783706
2 Tilfreds 5883 56.5% 0.564533154
3 Noe tilfreds 1980 19% 0.190000960
4 Lite tilfreds 558 5.4% 0.053545725
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 145 1.4% 0.013914212
97 Ikke svart 44 0.4% 0.004222244


r20pktilfreds3


Variabeletikett: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 932 8.9% 0.089434795
2 Tilfreds 3614 34.7% 0.346799731
3 Noe tilfreds 3377 32.4% 0.324057192
4 Lite tilfreds 1828 17.5% 0.175415027
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 596 5.7% 0.057192208
97 Ikke svart 74 0.7% 0.007101046


r20pk204


Variabeletikett: Ville stemt på hvilket parti dersom det var stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-13]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 283 2.7% 0.027156703
2 Høyre 2429 23.3% 0.233087036
3 Fremskrittspartiet 573 5.5% 0.054985126
4 Venstre 294 2.8% 0.028212264
5 Sosialistisk Venstreparti 998 9.6% 0.095768160
6 Senterpartiet 1725 16.6% 0.165531139
7 Miljøpartiet De Grønne 592 5.7% 0.056808368
8 Arbeiderpartiet 1825 17.5% 0.175127147
9 Rødt 556 5.3% 0.053353805
10 Ville ikke stemt 160 1.5% 0.015353613
11 Ville stemt blankt 244 2.3% 0.023414260
12 Har ikke stemmerett 227 2.2% 0.021782938
13 Annet: 432 4.1% 0.041454755
97 Ikke svart 83 0.8% 0.007964687


r20pk204_kodet


Variabeletikett: Ville stemt på hvilket parti dersom det var stortingsvalg i morgen [kodet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]

[Lagt til omokdede verdier fra _other-variabler]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-13]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 286 2.7% 0.027444583
2 Høyre 2429 23.3% 0.233087036
3 Fremskrittspartiet 573 5.5% 0.054985126
4 Venstre 294 2.8% 0.028212264
5 Sosialistisk Venstreparti 998 9.6% 0.095768160
6 Senterpartiet 1725 16.6% 0.165531139
7 Miljøpartiet De Grønne 592 5.7% 0.056808368
8 Arbeiderpartiet 1825 17.5% 0.175127147
9 Rødt 556 5.3% 0.053353805
10 Ville ikke stemt 160 1.5% 0.015353613
11 Ville stemt blankt 244 2.3% 0.023414260
12 Har ikke stemmerett 227 2.2% 0.021782938
13 Annet: 429 4.1% 0.041166875
97 Ikke svart 83 0.8% 0.007964687


r20pk204_13_other


Variabeletikett: Annet: Ville stemt på hvilket parti dersom det var stortingsvalg i morgen
Tekst før spørsmål: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10421] [Rekkevidde:-]r20tdr8_a


Variabeletikett: Hvilket parti ville du stemt på om det var kommunevalg i morgen?
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du stemt på om det var kommunevalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 328 3.1% 0.031474906
2 Høyre 2308 22.1% 0.221475866
3 Fremskrittspartiet 523 5% 0.050187122
4 Venstre 293 2.8% 0.028116304
5 Sosialistisk Venstreparti 853 8.2% 0.081853949
6 Senterpartiet 1442 13.8% 0.138374436
7 Miljøpartiet De Grønne 753 7.2% 0.072257941
8 Arbeiderpartiet 2156 20.7% 0.206889934
9 Rødt 553 5.3% 0.053065925
10 Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (eller lignende bompenge-initiativ) 99 1% 0.009500048
11 Fellesliste 14 0.1% 0.001343441
12 Lokal liste 210 2% 0.020151617
13 Ville stemt blankt 202 1.9% 0.019383936
14 Ville ikke stemt 213 2% 0.020439497
15 Har ikke stemmerett 23 0.2% 0.002207082
16 Annet: 358 3.4% 0.034353709
97 Ikke svart 93 0.9% 0.008924287


r20tdr8_a_kodet


Variabeletikett: Hvilket parti ville du stemt på om det var kommunevalg i morgen? [kodet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du stemt på om det var kommunevalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]

[Lagt til omokdede verdier fra _other-variabler]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 328 3.1% 0.031474906
2 Høyre 2308 22.1% 0.221475866
3 Fremskrittspartiet 523 5% 0.050187122
4 Venstre 293 2.8% 0.028116304
5 Sosialistisk Venstreparti 853 8.2% 0.081853949
6 Senterpartiet 1443 13.8% 0.138470396
7 Miljøpartiet De Grønne 753 7.2% 0.072257941
8 Arbeiderpartiet 2156 20.7% 0.206889934
9 Rødt 553 5.3% 0.053065925
10 Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (eller lignende bompenge-initiativ) 99 1% 0.009500048
11 Fellesliste 14 0.1% 0.001343441
12 Lokal liste 220 2.1% 0.021111218
13 Ville stemt blankt 202 1.9% 0.019383936
14 Ville ikke stemt 213 2% 0.020439497
15 Har ikke stemmerett 23 0.2% 0.002207082
16 Annet: 347 3.3% 0.033298148
97 Ikke svart 93 0.9% 0.008924287


r20tdr8_a_16_other


Variabeletikett: Annet: Ville stemt på hvilket parti dersom det var kommunevalg i morgen
Tekst før spørsmål: Hvilket parti ville du stemt på om det var kommunevalg i morgen?
Spørsmålstekst: Annet: 
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10421] [Rekkevidde:-]r20tdr8_b


Variabeletikett: Hvilket parti ville du stemt på om det var fylkestingsvalg i morgen?
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du stemt på om det var fylkestingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 301 2.9% 0.028883984
2 Høyre 2226 21.4% 0.213607139
3 Fremskrittspartiet 516 5% 0.049515402
4 Venstre 272 2.6% 0.026101142
5 Sosialistisk Venstreparti 913 8.8% 0.087611554
6 Senterpartiet 1536 14.7% 0.147394684
7 Miljøpartiet De Grønne 719 6.9% 0.068995298
8 Arbeiderpartiet 1936 18.6% 0.185778716
9 Rødt 498 4.8% 0.047788120
10 Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (eller lignende bompenge-initiativ) 92 0.9% 0.008828327
11 Fellesliste 16 0.2% 0.001535361
12 Lokal liste 71 0.7% 0.006813166
13 Ville stemt blankt 290 2.8% 0.027828423
14 Ville ikke stemt 461 4.4% 0.044237597
15 Har ikke stemmerett 73 0.7% 0.007005086
16 Annet: 362 3.5% 0.034737549
97 Ikke svart 139 1.3% 0.013338451


r20tdr8_b_kodet


Variabeletikett: Hvilket parti ville du stemt på om det var fylkestingsvalg i morgen? [kodet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du stemt på om det var fylkestingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]

[Lagt til omokdede verdier fra _other-variabler]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 301 2.9% 0.028883984
2 Høyre 2226 21.4% 0.213607139
3 Fremskrittspartiet 517 5% 0.049611362
4 Venstre 272 2.6% 0.026101142
5 Sosialistisk Venstreparti 913 8.8% 0.087611554
6 Senterpartiet 1536 14.7% 0.147394684
7 Miljøpartiet De Grønne 719 6.9% 0.068995298
8 Arbeiderpartiet 1936 18.6% 0.185778716
9 Rødt 498 4.8% 0.047788120
10 Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (eller lignende bompenge-initiativ) 92 0.9% 0.008828327
11 Fellesliste 16 0.2% 0.001535361
12 Lokal liste 72 0.7% 0.006909126
13 Ville stemt blankt 290 2.8% 0.027828423
14 Ville ikke stemt 461 4.4% 0.044237597
15 Har ikke stemmerett 73 0.7% 0.007005086
16 Annet: 360 3.5% 0.034545629
97 Ikke svart 139 1.3% 0.013338451


r20tdr8_b_16_other


Variabeletikett: Annet: Hvilket parti ville du stemt på om det var fylkestingsvalg i morgen?
Tekst før spørsmål: Hvilket parti ville du stemt på om det var fylkestingsvalg i morgen?
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10421] [Rekkevidde:-]r20pk6_1


Variabeletikett: Liker/misliker: Kristelig Folkeparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1828 17.5% 0.175415027
2 Misliker mye 2261 21.7% 0.216965742
3 Misliker noe 2513 24.1% 0.241147683
4 Verken misliker eller liker 1920 18.4% 0.184243355
5 Liker noe 1275 12.2% 0.122349103
6 Liker mye 379 3.6% 0.036368871
7 Liker svært mye 93 0.9% 0.008924287
97 Ikke svart 152 1.5% 0.014585932


r20pk6_2


Variabeletikett: Liker/misliker: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 537 5.2% 0.05153056
2 Misliker mye 1368 13.1% 0.13127339
3 Misliker noe 1961 18.8% 0.18817772
4 Verken misliker eller liker 1326 12.7% 0.12724307
5 Liker noe 2401 23% 0.23040015
6 Liker mye 2107 20.2% 0.20218789
7 Liker svært mye 570 5.5% 0.05469725
97 Ikke svart 151 1.4% 0.01448997


r20pk6_3


Variabeletikett: Liker/misliker: Fremskrittspartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 3357 32.2% 0.32213799
2 Misliker mye 2236 21.5% 0.21456674
3 Misliker noe 1589 15.2% 0.15248057
4 Verken misliker eller liker 978 9.4% 0.09384896
5 Liker noe 1317 12.6% 0.12637943
6 Liker mye 645 6.2% 0.06189425
7 Liker svært mye 154 1.5% 0.01477785
97 Ikke svart 145 1.4% 0.01391421


r20pk6_4


Variabeletikett: Liker/misliker: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1121 10.8% 0.107571250
2 Misliker mye 1525 14.6% 0.146339123
3 Misliker noe 2227 21.4% 0.213703100
4 Verken misliker eller liker 2692 25.8% 0.258324537
5 Liker noe 2041 19.6% 0.195854525
6 Liker mye 556 5.3% 0.053353805
7 Liker svært mye 70 0.7% 0.006717206
97 Ikke svart 189 1.8% 0.018136455


r20pk6_5


Variabeletikett: Liker/misliker: Sosialistisk Venstreparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1304 12.5% 0.12513195
2 Misliker mye 1587 15.2% 0.15228865
3 Misliker noe 1697 16.3% 0.16284426
4 Verken misliker eller liker 1757 16.9% 0.16860186
5 Liker noe 2031 19.5% 0.19489492
6 Liker mye 1473 14.1% 0.14134920
7 Liker svært mye 414 4% 0.03972747
97 Ikke svart 158 1.5% 0.01516169


r20pk6_6


Variabeletikett: Liker/misliker: Senterpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 538 5.2% 0.05162652
2 Misliker mye 1020 9.8% 0.09787928
3 Misliker noe 1749 16.8% 0.16783418
4 Verken misliker eller liker 2060 19.8% 0.19767777
5 Liker noe 2776 26.6% 0.26638518
6 Liker mye 1697 16.3% 0.16284426
7 Liker svært mye 435 4.2% 0.04174264
97 Ikke svart 146 1.4% 0.01401017


r20pk6_7


Variabeletikett: Liker/misliker: Miljøpartiet De Grønne
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 2405 23.1% 0.23078399
2 Misliker mye 1516 14.5% 0.14547548
3 Misliker noe 1558 15% 0.14950581
4 Verken misliker eller liker 1321 12.7% 0.12676327
5 Liker noe 2074 19.9% 0.19902121
6 Liker mye 1100 10.6% 0.10555609
7 Liker svært mye 286 2.7% 0.02744458
97 Ikke svart 161 1.5% 0.01544957


r20pk6_8


Variabeletikett: Liker/misliker: Arbeiderpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 452 4.3% 0.04337396
2 Misliker mye 884 8.5% 0.08482871
3 Misliker noe 1819 17.5% 0.17455139
4 Verken misliker eller liker 1758 16.9% 0.16869782
5 Liker noe 3141 30.1% 0.30141061
6 Liker mye 1866 17.9% 0.17906151
7 Liker svært mye 350 3.4% 0.03358603
97 Ikke svart 151 1.4% 0.01448997


r20pk6_9


Variabeletikett: Liker/misliker: Rødt
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 2242 21.5% 0.21514250
2 Misliker mye 1667 16% 0.15996545
3 Misliker noe 1482 14.2% 0.14221284
4 Verken misliker eller liker 1763 16.9% 0.16917762
5 Liker noe 1850 17.8% 0.17752615
6 Liker mye 895 8.6% 0.08588427
7 Liker svært mye 340 3.3% 0.03262643
97 Ikke svart 182 1.7% 0.01746473


r20pkdv5


Variabeletikett: Hvor stor fordel/ulempe at innvandrere bosetter seg i Norge
Spørsmålstekst: Hvor stor fordel eller ulempe vil du si det er for Norge at innvandrere kommer for å bosette seg her?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært stor fordel 522 5% 0.050091162
2 Stor fordel 2168 20.8% 0.208041455
3 En viss fordel 3991 38.3% 0.382976682
4 Verken en fordel eller ulempe 1489 14.3% 0.142884560
5 En viss ulempe 1438 13.8% 0.137990596
6 Stor ulempe 479 4.6% 0.045964879
7 Svært stor ulempe 301 2.9% 0.028883984
97 Ikke svart 33 0.3% 0.003166683


r20pkmeme9


Variabeletikett: Bør bli lettere/vanskeligere for flyktninger å få opphold i Norge
Spørsmålstekst:

Hva er din mening om flyktninger som kommer til Norge og søker asyl og deres adgang til å få opphold her?

Tekst etter spørsmål: Sammenlignet med slik det er i dag, mener du det bør bli:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mye lettere 416 4% 0.039919394
2 Lettere 1438 13.8% 0.137990596
3 Noe lettere 2363 22.7% 0.226753670
4 Som i dag 3374 32.4% 0.323769312
5 Noe vanskeligere 1312 12.6% 0.125899626
6 Vanskeligere 780 7.5% 0.074848863
7 Mye vanskeligere 663 6.4% 0.063621533
97 Ikke svart 75 0.7% 0.007197006


r20pk101


Variabeletikett: Din mening om Norges forutsetninger for integrering av flyktninger
Spørsmålstekst: Etter din mening, hvor gode eller dårlige forutsetninger har det norske samfunnet for integrering av flyktninger?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært gode 789 7.6% 0.075712504
2 Gode 3177 30.5% 0.304865176
3 Litt gode 2222 21.3% 0.213223299
4 Verken gode eller dårlige 1134 10.9% 0.108818731
5 Litt dårlige 1726 16.6% 0.165627099
6 Dårlige 953 9.1% 0.091449957
7 Svært dårlige 348 3.3% 0.033394108
97 Ikke svart 72 0.7% 0.006909126


r20meme50


Variabeletikett: Generelt sett, hvor mye liker eller misliker du innvandrere i Norge?
Spørsmålstekst: Generelt sett, hvor mye liker eller misliker du innvandrere i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom rekruttert = 18]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 10 0.9% 0.008510638
2 Misliker mye 26 2.2% 0.022127660
3 Misliker noe 96 8.2% 0.081702128
4 Verken misliker eller liker 350 29.8% 0.297872340
5 Liker noe 305 26% 0.259574468
6 Liker mye 300 25.5% 0.255319149
7 Liker svært mye 78 6.6% 0.066382979
97 Ikke svart 10 0.9% 0.008510638
98 Ikke spurt 9246 NA


r20pk12


Variabeletikett: I hvilken grad har du tillit til Stortinget?
Spørsmålstekst: I hvilken grad har du tillit til Stortinget?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 1268 12.2% 0.121677382
2 I stor grad 5714 54.8% 0.548315901
3 I noen grad 2739 26.3% 0.262834661
4 I liten grad 542 5.2% 0.052010364
5 Ikke i det hele tatt 130 1.2% 0.012474810
97 Ikke svart 28 0.3% 0.002686882


r20pk53


Variabeletikett: Generelt sett, i hvilken grad har du tillit til norske politikere?
Spørsmålstekst: Generelt sett, i hvilken grad har du tillit til norske politikere?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 430 4.1% 0.041262835
2 I stor grad 4387 42.1% 0.420976874
3 I noen grad 4377 42% 0.420017273
4 I liten grad 954 9.2% 0.091545917
5 Ikke i det hele tatt 223 2.1% 0.021399098
97 Ikke svart 50 0.5% 0.004798004


r20pk54


Variabeletikett: I hvilken grad har du tillit til norske nyhetsmedier?
Spørsmålstekst: I hvilken grad har du tillit til norske nyhetsmedier?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 726 7% 0.069667019
2 I stor grad 4663 44.7% 0.447461856
3 I noen grad 3810 36.6% 0.365607907
4 I liten grad 889 8.5% 0.085308512
5 Ikke i det hele tatt 288 2.8% 0.027636503
97 Ikke svart 45 0.4% 0.004318204


r20pk_sentral


Variabeletikett: Påstand: Sentrale myndigheter tar for lite hensyn til utkant-Norge
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Sentrale myndigheter tar for lite hensyn til utkant-Norge.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 1649 15.8% 0.158238173
2 Enig 2664 25.6% 0.255637655
3 Noe enig 2922 28% 0.280395356
4 Verken enig eller uenig 1509 14.5% 0.144803762
5 Noe uenig 758 7.3% 0.072737741
6 Uenig 674 6.5% 0.064677094
7 Svært uenig 186 1.8% 0.017848575
97 Ikke svart 59 0.6% 0.005661645


r20pk60


Variabeletikett: Forslag: Regjeringen bør jobbe for å i større grad redusere inntektsforskjeller
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende forslag:
Spørsmålstekst: Regjeringen bør jobbe for å i større grad redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 3110 29.8% 0.298435851
2 Enig 3086 29.6% 0.296132809
3 Noe enig 2187 21% 0.209864696
4 Verken enig eller uenig 1001 9.6% 0.096056041
5 Noe uenig 559 5.4% 0.053641685
6 Uenig 321 3.1% 0.030803186
7 Svært uenig 90 0.9% 0.008636407
97 Ikke svart 67 0.6% 0.006429325


r20pkmeme21


Variabeletikett: Påstand: Det er kvinners eget ansvar å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i at det er kvinners eget ansvar å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 146 1.4% 0.014010172
2 Enig 370 3.6% 0.035505230
3 Noe enig 1326 12.7% 0.127243067
4 Verken enig eller uenig 1036 9.9% 0.099414644
5 Noe uenig 1161 11.1% 0.111409654
6 Uenig 3073 29.5% 0.294885328
7 Svært uenig 3250 31.2% 0.311870262
97 Ikke svart 59 0.6% 0.005661645


r20pk52


Variabeletikett: Enig/uenig: Flere tiltak mot terrortrusler, selv om det kan gå på bekostning av personvernet
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende forslag:
Spørsmålstekst: Myndighetene bør innføre flere tiltak for å beskytte borgere mot potensielle terrortrusler, selv om dette kan gå på bekostning av personvernet.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom rekruttert = 18]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 109 9.3% 0.092765957
2 Enig 249 21.2% 0.211914894
3 Noe enig 357 30.4% 0.303829787
4 Verken enig eller uenig 161 13.7% 0.137021277
5 Noe uenig 148 12.6% 0.125957447
6 Uenig 98 8.3% 0.083404255
7 Svært uenig 45 3.8% 0.038297872
97 Ikke svart 8 0.7% 0.006808511
98 Ikke spurt 9246 NA


r20pkby3


Variabeletikett: I hvor stor grad er du redd for at vi skal oppleve et nytt terrorangrep i Norge?
Spørsmålstekst: I hvor stor grad er du redd for at vi skal oppleve et nytt terrorangrep i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 282 2.7% 0.027060743
2 I stor grad 1257 12.1% 0.120621821
3 I noen grad 4692 45% 0.450244698
4 I liten grad 3654 35.1% 0.350638135
5 Ikke i det hele tatt 481 4.6% 0.046156799
97 Ikke svart 55 0.5% 0.005277804


r20pk103


Variabeletikett: Hvor stor fordel eller ulempe vil du si at EØS-avtalen er for Norge?
Spørsmålstekst: Hvor stor fordel eller ulempe vil du si at EØS-avtalen er for Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært stor fordel 1122 10.8% 0.10766721
2 Stor fordel 3013 28.9% 0.28912772
3 En viss fordel 3281 31.5% 0.31484502
4 Verken en fordel eller ulempe 1133 10.9% 0.10872277
5 En viss ulempe 1014 9.7% 0.09730352
6 Stor ulempe 495 4.8% 0.04750024
7 Svært stor ulempe 238 2.3% 0.02283850
97 Ikke svart 125 1.2% 0.01199501


r20pkkm2


Variabeletikett: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Spørsmålstekst: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke bekymret i det hele tatt 546 5.2% 0.052394204
2 Lite bekymret 1614 15.5% 0.154879570
3 Noe bekymret 3223 30.9% 0.309279340
4 Bekymret 3266 31.3% 0.313405623
5 Svært bekymret 1723 16.5% 0.165339219
97 Ikke svart 49 0.5% 0.004702044


r20kmtech


Variabeletikett: Enig/uenig: Teknologiske nyvinninger kommer til å løse klimaproblemene
Tekst før spørsmål: Se på utsagnet nedenfor. I hvor stor grad er du enig eller uenig i det?
Spørsmålstekst: Teknologiske nyvinninger kommer til å løse klimaproblemene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r20group = 4,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 51 2% 0.020190024
2 Enig 272 10.8% 0.107680127
3 Noe enig 990 39.2% 0.391923990
4 Verken enig eller uenig 545 21.6% 0.215756136
5 Noe uenig 304 12% 0.120348377
6 Uenig 270 10.7% 0.106888361
7 Svært uenig 78 3.1% 0.030878860
97 Ikke svart 16 0.6% 0.006334125
98 Ikke spurt 7895 NA


r20pkkm42


Variabeletikett: Hvorvidt alle nye personbiler fra 2025 skal være elektriske eller bruke hydrogen
Tekst før spørsmål: I Nasjonal Transportplan 2018-29 står det et forslag om at alle nye personbiler fra 2025 skal være elektriske eller bruke hydrogen.
Spørsmålstekst: Hvilket av utsagnene nedenfor kommer nærmest ditt syn:
Tekst etter spørsmål: Se Nasjonal Transportplan 2018-2029, s. 16 tilgengelig her (ekstern lenke)
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I 2025 bør alle nye personbiler som selges gå på elektrisitet eller hydrogen. 3274 31.4% 0.31417330
2 I 2025 bør det fremdeles være anledning til å kjøpe nye personbiler som går på diesel og bensin. 7038 67.5% 0.67536705
97 Ikke svart 109 1% 0.01045965


r20pkkm4


Variabeletikett: Hvorvidt vi ikke bør tillate olje- og gassutvinning ved Lofoten/Vesterålen/Senja
Tekst før spørsmål: Se på utsagnet nedenfor. I hvor stor grad er du enig eller uenig i det?
Spørsmålstekst: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten, Vesterålen og Senja.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 3343 32.1% 0.320794549
2 Enig 2020 19.4% 0.193839363
3 Noe enig 1208 11.6% 0.115919777
4 Verken enig eller uenig 1448 13.9% 0.138950197
5 Noe uenig 936 9% 0.089818635
6 Uenig 840 8.1% 0.080606468
7 Svært uenig 551 5.3% 0.052874004
97 Ikke svart 75 0.7% 0.007197006


r20skepsis


Variabeletikett: Ditt syn på klimaendringene
Spørsmålstekst: Ut fra det du vet, hvilken av de følgende påstandene beskriver best ditt syn på klimaendringene?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg mener at klimaet ikke endrer seg. 58 0.6% 0.005565685
2 Jeg vet ikke om klimaet endrer seg eller ikke. 403 3.9% 0.038671912
3 Jeg mener at klimaet endrer seg, men at det i liten grad har noe med menneskelig påvirkning å gjøre. 2341 22.5% 0.224642549
4 Jeg mener at klimaet endrer seg, og at det i stor grad er et resultat av menneskelig påvirkning. 7512 72.1% 0.720852126
97 Ikke svart 107 1% 0.010267729


r20pk_vekst


Variabeletikett: Påstand: Økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industri, uansett miljøinteresser
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: 
Spørsmålstekst: Økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien, selv om det kommer i strid med miljøinteresser.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 287 2.8% 0.027540543
2 Enig 870 8.3% 0.083485270
3 Noe enig 2099 20.1% 0.201420209
4 Verken enig eller uenig 1253 12% 0.120237981
5 Noe uenig 2274 21.8% 0.218213223
6 Uenig 2327 22.3% 0.223299108
7 Svært uenig 1227 11.8% 0.117743019
97 Ikke svart 84 0.8% 0.008060647


r20km20_efficacy


Variabeletikett: Hvorvidt det er mulig å gjøre noe for å forhindre skadelige klimaendringer
Tekst før spørsmål: La oss nå forutsette at klimaendringer kan bli et stort problem for verden i fremtiden dersom ingenting gjøres med dem.
Spørsmålstekst: I hvor stor grad tror du det er mulig å gjøre noe for å forhindre skadelige klimaendringer?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 1]

[Spurt på samme side som r20km20_efficacy2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Det er umulig å gjøre noe for å forhindre skadelige klimaendringer 94 4.1% 0.040922943
2 Det er mulig, men svært vanskelig, å gjøre noe for å forhindre skadelige klimaendringer 1019 44.4% 0.443622116
3 Det er mulig og helt realistisk å gjøre noe for å forhindre skadelige klimaendringer 1071 46.6% 0.466260340
4 Det er enkelt å forhindre skadelige klimaendringer 14 0.6% 0.006094906
5 Jeg ser ikke på klimaendringer som et problem 79 3.4% 0.034392686
97 Ikke svart 20 0.9% 0.008707009
98 Ikke spurt 8124 NA


r20km20_efficacy2


Variabeletikett: Har koronapandemien påvirket ditt syn på mulighetene for å forhindre klimaendringer?
Tekst før spørsmål: Tiltakene mot spredning av koronaviruset har krevd politiske beslutninger nasjonalt og internasjonalt, og vi har måttet endre vår livsstil i stor grad.
Spørsmålstekst: Har koronapandemien påvirket ditt syn på hvorvidt det er mulig å gjøre noe for å forhindre skadelige klimaendringer?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 1]

[Spurt på samme side som r20km20_efficacy]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Jeg har fått mye større tro på at noe kan gjøres 223 9.7% 0.09708315
2 Jeg har fått litt større tro på at noe kan gjøres 814 35.4% 0.35437527
3 Jeg har fått litt mindre tro på at noe kan gjøres 136 5.9% 0.05920766
4 Jeg har fått mye mindre tro på at noe kan gjøres 24 1% 0.01044841
5 Nei, koronapandemien har ikke påvirket mitt syn 1070 46.6% 0.46582499
97 Ikke svart 30 1.3% 0.01306051
98 Ikke spurt 8124 NA


r20polkom1_ran


Variabeletikett: [Eksperiment: Velger tilfeldig om respondenten skal få r20polkom1a, r20polkom1b eller ingen av delene (kontroll)]
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r20group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:2287] [Ugyldige:8134] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 r20polkom1a 781 34.1% 0.3414954
2 r20polkom1b 728 31.8% 0.3183209
3 [INGEN - kontroll] 778 34% 0.3401836
Sysmiss 8134 NA


r20polkom1a


Variabeletikett: Politisk konflikt: Hvorvidt du har fått med deg bestemte politikerutsagn knyttet til terrorangrepene 22. juli
Tekst før spørsmål:

[SIDE 1 - intro]

Terrorangrepene den 22. juli 2011 er til tider i nyhetsbildet. Du vil nå bli presentert for utdrag fra et slikt tilfelle. Vennligst les teksten på neste side nøye.

[SIDE 2 - spørsmål]

I et debattinnlegg den 9. mars 2020 skrev Miriam Einangshaug, Utøya- overlevende og lokalpolitiker for Miljøpartiet De Grønne at «Hvis Frp synes det er så fryktelig vanskelig at det blir dratt paralleller til terrorister og høyreekstremisme, bør de kanskje slutte å la mennesker som forfekter et slikt syn komme i maktposisjoner. De må slutte å vedta politikk som drar dem i en mer høyrenasjonalistisk retning. Nei. Vi lærte ingenting av 22. juli.»

I en replikk skrev Siv Jensen, partileder for Fremskrittspartiet at «Det farlige er å sidestille folk flest sine helt legitime synspunkter på dette med verdensanskuelsen til høyreekstreme terrorister. Hvordan har det seg at alle som vil ha en restriktiv innvandringspolitikk, blir slått i hartkorn med høyreekstreme terrorister etter tragiske hendelser, mens når islamister begår terrorhandlinger må vi passe på å ikke skjære alle muslimer over en kam?»

Spørsmålstekst: Har du fått med deg disse eller tilsvarende utsagn hvor politikere uttrykker slike meninger knyttet til terrorangrepene den 22. juli?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r20polkom1_ran = 1 & r20group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 390 49.9% 0.499359795
2 Nei 246 31.5% 0.314980794
3 Vet ikke 141 18.1% 0.180537772
97 Ikke svart 4 0.5% 0.005121639
98 Ikke spurt 9640 NA


r20polkom1b


Variabeletikett: Politisk samhold: Hvorvidt du har fått med deg bestemte politikerutsagn knyttet til terrorangrepene 22. juli
Tekst før spørsmål:

[SIDE 1 - intro]

Terrorangrepene den 22. juli 2011 er til tider i nyhetsbildet. Du vil nå bli presentert for utdrag fra et slikt tilfelle. Vennligst les teksten på neste side nøye.

[SIDE 2 - spørsmål]

I en tale den 22. juli 2020 sa statsminister Erna Solberg fra Høyre at «Terroristers ondskap skal aldri bringe oss til taushet. Aldri true vår frihet. For vårt svar er at vi ikke lar oss kue. Vårt svar er at vi skal kjempe sammen. Vårt svar er å hegne om fellesskapet og demokratiet, når noen prøver å splitte. I møte med ondskap, la det være vårt budskap.»

På det samme arrangementet holdt AUF-leder Ina Libak og Utøya-overlevende en tale hvor hun sa at «Hat tar liv. Men vi vet at den beste motgiften mot hat er kjærlighet, håp og fellesskap. Kjærligheten til hverandre. Håpet om en bedre framtid og et fellesskap å være en del av. Kjærlighet, håp og fellesskap kan aldri brukes opp.»

Spørsmålstekst: Har du fått med deg disse eller tilsvarende utsagn hvor politikere uttrykker slike meninger knyttet til terrorangrepene den 22. juli?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r20polkom1_ran = 2 & r20group = 1]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 496 68.1% 0.681318681
2 Nei 130 17.9% 0.178571429
3 Vet ikke 100 13.7% 0.137362637
97 Ikke svart 2 0.3% 0.002747253
98 Ikke spurt 9693 NA


r20polkom2


Variabeletikett: Bidrar terrorangrepene den 22. juli 2011 til politisk konflikt i dag? 
Spørsmålstekst: I hvilken grad opplever du at terrorangrepene den 22. juli 2011 bidrar til politisk konflikt i dag?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 1]

[Spurt på samme side som r20polkom3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 22 1% 0.00957771
2 I stor grad 104 4.5% 0.04527645
3 I noen grad 827 36% 0.36003483
4 I liten grad 1079 47% 0.46974314
5 Ikke i det hele tatt 241 10.5% 0.10491946
97 Ikke svart 24 1% 0.01044841
98 Ikke spurt 8124 NA


r20polkom3


Variabeletikett: Hvor alvorlig er den politiske konflikten grunnet terrorangrepene 22. juli 2011 i dag?
Spørsmålstekst: Hvor alvorlig opplever du at denne politiske konflikten er i dag?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom (r20polkom2 = 1 | r20polkom2 = 2 | r20polkom2 = 3) & r20group = 1]

[Spurt på samme side som r20polkom2]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært alvorlig 17 1.8% 0.017838405
2 Alvorlig 199 20.9% 0.208814271
3 Noe alvorlig 473 49.6% 0.496327387
4 Lite alvorlig 251 26.3% 0.263378804
5 Ikke alvorlig i det hele tatt 5 0.5% 0.005246590
97 Ikke svart 8 0.8% 0.008394544
98 Ikke spurt 9468 NA


r20kmccsfamiliar


Variabeletikett: Har du hørt om at CO2, kan fanges og lagres, såkalt karbonfangst og -lagring?
Spørsmålstekst: Har du hørt om at CO2 (karbondioksid) kan fanges og lagres, såkalt karbonfangst og -lagring (CCS)?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r20group = 4,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Nei, dette har jeg ikke hørt om 350 13.9% 0.138558987
2 Ja, jeg har hørt litt om dette 1439 57% 0.569675376
3 Ja, jeg har hørt mye om dette 717 28.4% 0.283847981
97 Ikke svart 20 0.8% 0.007917656
98 Ikke spurt 7895 NA


r20kmccsvignette_ran


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r20kmccsvignette]
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r20group = 4,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:2512] [Ugyldige:7909] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Karbonfangst og -lagring kan brukes for å redusere CO2 utslipp betydelig innen 2050 og dermed hjelpe oss med å nå målet om å holde global oppvarming under 2 grader. 677 27% 0.2695064
2 Karbonfangst og -lagring er nødvendig dersom vi både skal opprettholde dagens livsstil og samtidig redusere utslipp av CO2 betydelig innen 2050. Uten denne teknologien må vi regne med å gjøre drastiske endringer i livsstilen vår for å nå målet om å holde global oppvarming under 2 grader. 623 24.8% 0.2480096
3 Karbonfangst og -lagring er helt nødvendig for å kunne opprettholde noen typer samfunnskritiske tjenester, slik som forbrenning av avfall. Uten denne teknologien mangler vi prosesser som både kan håndtere avfall på en miljøvennlig måte og hjelpe oss med å redusere utslipp av CO2 betydelig innen 2050 slik at vi når målet om å holde global oppvarming under 2 grader. 608 24.2% 0.2420382
4 Karbonfangst og -lagring kan gi teknologiutvikling og nye arbeidsplasser i Norge. Dette er nyttig fordi det vil bli en nedgang i arbeidsplasser i sektorer med mye utslipp dersom vi skal redusere utslipp av CO2 betydelig innen 2050. Denne teknologien hjelper oss med å transformere økonomien, samtidig som vi kan nå målet om å holde global oppvarming under 2 grader. 604 24% 0.2404459
Sysmiss 7909 NA


r20kmccsvignette


Variabeletikett: Er du for eller imot fangst og langtidslagring av CO2 under havbunnen i Nordsjøen?
Tekst før spørsmål:

I Parisavtalen fra 2015 ble flesteparten av verdens land enige om å begrense den globale temperaturøkningen til mellom 1,5 og 2 grader. For å nå dette målet må utslipp av CO2 (karbondioksid) reduseres til null innen 2050. Karbonfangst og -lagring er en prosess hvor CO2 blir fanget og lagret dypt nede i bakken (forkortes gjerne CCS). På den måten kan vi redusere utslipp av CO2 til atmosfæren hvor den ellers ville ha bidratt til klimaendringer.

[r20kmccsvignette_ran]

Det er gode lagringsområder for CO2 under havbunnen i Nordsjøen utenfor kysten av Norge. CO2 fanget i europeiske land kan transporteres med skip og lagres der. Dette kan hjelpe Norge og noen europeiske land med å redusere sine utslipp til null innen 2050.
Spørsmålstekst: Er du for eller imot fangst og langtidslagring av CO2 under havbunnen i Nordsjøen?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 4,5]

[Rekkefølge for svaralternativ: Tilfeldig retning (1 -> 5, 5 -> 1)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sterkt for 222 8.8% 0.08788599
2 For 966 38.2% 0.38242280
3 Imot 327 12.9% 0.12945368
4 Sterkt imot 132 5.2% 0.05225653
5 Ingen mening/vet ikke 843 33.4% 0.33372922
97 Ikke svart 36 1.4% 0.01425178
98 Ikke spurt 7895 NA


r20kmccsrisks_1


Variabeletikett: Passer med ditt syn på teknologien: CCS er trygt for livet i havet
Tekst før spørsmål: Nedenfor presenterer vi noen utsagn om karbonfangst og –lagring (CCS). Hvordan passer disse utsagnene med ditt syn på teknologien?
Spørsmålstekst: CCS er trygt for livet i havet
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 4,5]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 63 2.5% 0.02494062
2 Enig 524 20.7% 0.20744260
3 Uenig 391 15.5% 0.15479018
4 Svært uenig 140 5.5% 0.05542359
5 Ingen mening 1291 51.1% 0.51108472
97 Ikke svart 117 4.6% 0.04631829
98 Ikke spurt 7895 NA


r20kmccsrisks_2


Variabeletikett: Passer med ditt syn på teknologien: Transport av CO2 er risikabelt
Tekst før spørsmål: Nedenfor presenterer vi noen utsagn om karbonfangst og –lagring (CCS). Hvordan passer disse utsagnene med ditt syn på teknologien?
Spørsmålstekst: Transport av CO2 er risikabelt
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 4,5]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 72 2.9% 0.02850356
2 Enig 554 21.9% 0.21931908
3 Uenig 506 20% 0.20031671
4 Svært uenig 169 6.7% 0.06690420
5 Ingen mening 1111 44% 0.43982581
97 Ikke svart 114 4.5% 0.04513064
98 Ikke spurt 7895 NA


r20kmccsrisks_3


Variabeletikett: Passer med ditt syn på teknologien: Realistisk at innføring av CCS i stor skala vil virke
Tekst før spørsmål: Nedenfor presenterer vi noen utsagn om karbonfangst og –lagring (CCS). Hvordan passer disse utsagnene med ditt syn på teknologien?
Spørsmålstekst: Det er realistisk at innføring av CCS i stor skala vil virke
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 4,5]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 51 2% 0.02019002
2 Enig 776 30.7% 0.30720507
3 Uenig 310 12.3% 0.12272367
4 Svært uenig 143 5.7% 0.05661124
5 Ingen mening 1127 44.6% 0.44615994
97 Ikke svart 119 4.7% 0.04711006
98 Ikke spurt 7895 NA


r20kmccsrisks_4


Variabeletikett: Passer med ditt syn på teknologien: CCS er bra for klimaet
Tekst før spørsmål: Nedenfor presenterer vi noen utsagn om karbonfangst og –lagring (CCS). Hvordan passer disse utsagnene med ditt syn på teknologien?
Spørsmålstekst: CCS er bra for klimaet
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 4,5]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 147 5.8% 0.05819477
2 Enig 985 39% 0.38994458
3 Uenig 235 9.3% 0.09303246
4 Svært uenig 111 4.4% 0.04394299
5 Ingen mening 930 36.8% 0.36817102
97 Ikke svart 118 4.7% 0.04671417
98 Ikke spurt 7895 NA


r20kmccsrisks_5


Variabeletikett: Passer med ditt syn på teknologien: Å lagre CO2 nede i bakken virker skremmende
Tekst før spørsmål: Nedenfor presenterer vi noen utsagn om karbonfangst og –lagring (CCS). Hvordan passer disse utsagnene med ditt syn på teknologien?
Spørsmålstekst: Å lagre CO2 nede i bakken virker skremmende
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 4,5]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 133 5.3% 0.05265241
2 Enig 698 27.6% 0.27632621
3 Uenig 647 25.6% 0.25613618
4 Svært uenig 268 10.6% 0.10609660
5 Ingen mening 669 26.5% 0.26484561
97 Ikke svart 111 4.4% 0.04394299
98 Ikke spurt 7895 NA


r20kmccsrisks_6


Variabeletikett: Passer med ditt syn på teknologien: CCS hindrer grønn omstilling
Tekst før spørsmål: Nedenfor presenterer vi noen utsagn om karbonfangst og –lagring (CCS). Hvordan passer disse utsagnene med ditt syn på teknologien?
Spørsmålstekst: CCS hindrer grønn omstilling
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 4,5]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 70 2.8% 0.02771180
2 Enig 388 15.4% 0.15360253
3 Uenig 733 29% 0.29018211
4 Svært uenig 204 8.1% 0.08076010
5 Ingen mening 1013 40.1% 0.40102930
97 Ikke svart 118 4.7% 0.04671417
98 Ikke spurt 7895 NA


r20_psykpr_1


Variabeletikett: Risiko for at: du selv blir smittet med koronaviruset
Tekst før spørsmål: Hvor stor anser du risikoen for at i løpet av utbruddet vil…
Spørsmålstekst: …du selv bli smittet av koronaviruset?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r20group = 6]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lav 418 18.9% 0.189140271
2 Noe lav 864 39.1% 0.390950226
3 Middels 704 31.9% 0.318552036
4 Noe høy 177 8% 0.080090498
5 Svært høy 31 1.4% 0.014027149
97 Ikke svart 16 0.7% 0.007239819
98 Ikke spurt 8211 NA


r20_psykpr_2


Variabeletikett: Risiko for at: en gjennomsnittlig voksen i Norge blir smittet
Tekst før spørsmål: Hvor stor anser du risikoen for at i løpet av utbruddet vil…
Spørsmålstekst: …en gjennomsnittlig voksen i Norge bli smittet?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r20group = 6]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lav 140 6.3% 0.06334842
2 Noe lav 723 32.7% 0.32714932
3 Middels 1027 46.5% 0.46470588
4 Noe høy 250 11.3% 0.11312217
5 Svært høy 40 1.8% 0.01809955
97 Ikke svart 30 1.4% 0.01357466
98 Ikke spurt 8211 NA


r20cov_psykc1_1


Variabeletikett: Enig/uenig: Bekymrer meg for å bli smittet av koronaviruset
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Jeg bekymrer meg for at jeg kommer til å bli smittet av koronaviruset.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r20group = 6]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 296 13.4% 0.133936652
2 Uenig 704 31.9% 0.318552036
3 Verken enig eller uenig 540 24.4% 0.244343891
4 Enig 577 26.1% 0.261085973
5 Helt enig 74 3.3% 0.033484163
97 Ikke svart 19 0.9% 0.008597285
98 Ikke spurt 8211 NA


r20cov_psykc1_2


Variabeletikett: Enig/uenig: Bekymrer meg for at noen i familien blir smittet av koronaviruset
Tekst før spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Jeg bekymrer meg for at noen i min familie kommer til å bli smittet av koronaviruset.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r20group = 6]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10421] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 133 6% 0.060180995
2 </