Kodebok

Norsk medborgerpanel

Runde 21

v-100 - 2021-07-01

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Name Affiliation
Elisabeth Ivarsflaten UiB
Stefan Dahlberg UiB
Erla Løvseth UiB
Hege Høivik Bye UiB
Lise Lund Bjånesøy UiB
Gisela Böhm UiB
Dag Elgesem UiB
Thea Gregersen UiB
Anne Lise Fimreite UiB
Arjan Hille Schakel UiB
Åsta Dyrnes Nordø NORCE
Erik Knudsen UiB
Soran Hajo Dahl UiB
Ingrid Kvåle Faleide UiB

Koordinerende team

Navn
Erla Løvseth
Ingrid Kvåle Faleide
Soran Hajo Dahl

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Amund Eikrem ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Joachim Wettergreen ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Asle Høgestøl ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt syv runder med rekruttering:
I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1).
I runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3).
I runde 8 ble det rekruttert 4 245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8).
I runde 11 ble det rekruttert 2 069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11).
I runde 14 ble det rekruttert 2 036 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 14).
I runde 16 ble det rekruttert 5 163 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 16).
I runde 18 ble det rekruttert 2 048 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 18).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. I runde 11, 14 og 18 ble det gjort tilsvarende utrekk på 14 000 personer. I runde 16 ble gjort et uttrekk på 34 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry har gjennomført alle uttrekk for Norsk Medborgerpanel, etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

Uttrekkslistene har bestått av følgende data: a) etternavn, b) fornavn, c) adresse, d) kjønn, e) alder og f) telefonnummer. Personer som ikke hadde folkeregistert adresse i Norge på uttrekkstidspunktet har blitt ekskludert.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering. Både dokumentasjon og informasjon fra tidligere gjennomførte runder kan du finner her: https://nsd.no/nsddata/serier/norsk_medborgerpanel.html

I runde 21 ble e-post med invitasjon sendt ut 26. mai 2021.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 2., 7., og 11. juni, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Panelmedlemmer med registrert mobilnummer fikk den siste påminnelsen via tekstmelding. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.

Runde 21 ble avsluttet 15. juni 2021.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen.

To forskjellige vekter er kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet. Med andre ord er vektene kalkulert med utgangspunkt i den komplette datafilen. NMP har en utstrakt bruk av (randomiserte) undergrupper, noe som gjør at den demografiske profilen kan se annerledes ut for undergruppene enn for datafilen i sin helhet. Hvis det er behov for å kalkulere egne vekter, inkluderer datasettet variabler som angir hvor stor andel strata utgjør i populasjonen.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-100 2021-07-01 NA Initial release of round 21
NA 2021-05-12 r20bk33_kodet New variable: New version of r20bk33 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r18bk21_kodet New variable: New version of r18bk21 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r17bk21_kodet New variable: New version of r17bk21 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r16k43_1_kodet New variable: New version of r16k43_1 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r16k43_2_kodet New variable: New version of r16k43_2 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r16bk27_kodet New variable: New version of r16bk27 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r18bk21_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r17bk21_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r16k43_1_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r16k43_2_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r16bk27_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-02-11 r17oppvekstfylke New variable: Aggregated variable with respondents home county at 15 years of age, based on registered municipality in r17oppvekstkom
NA 2021-02-11 r17oppvekstfylke Variable documentation inserted
NA 2019-04-01 r14bk27_kodet Added variable based on r14bk27.
NA 2019-03-27 r11bk40_recode Added variable based on r11k40.
NA 2019-03-27 r14bk40_recode Added variable based on r14k40.


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 21 - v-100-O.sav
Distribusjonstype Offentlig
# Enheter 10040
# Variabler 457


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r21rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-18]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 1455 14.5% 0.14492032
3 Runde 3 1581 15.7% 0.15747012
8 Runde 8 1539 15.3% 0.15328685
11 Runde 11 907 9% 0.09033865
14 Runde 14 928 9.2% 0.09243028
16 Runde 16 2538 25.3% 0.25278884
18 Runde 18 1092 10.9% 0.10876494


r21group


Variabeletikett: [Randomisering av undergrupper]
Teknisk beskrivelse: [Randomisert for alle respondenter]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Gruppe 1 1989 19.8% 0.1981076
2 Gruppe 2 2030 20.2% 0.2021912
3 Gruppe 3 1941 19.3% 0.1933267
4 Gruppe 4 2023 20.1% 0.2014940
5 Gruppe 5 2057 20.5% 0.2048805


r21interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r21interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:9210] [Ugyldige:830] [Rekkevidde:-]r21browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r21browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r21mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Annet 5586 55.6% 0.5563745
1 Mobil 4454 44.4% 0.4436255


r21opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r21enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 5586 55.6% 0.556374502
2 Touch 4414 44% 0.439641434
3 Generisk 40 0.4% 0.003984064


r21advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Teknisk beskrivelse: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r21getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r21pk204


Variabeletikett: Ville stemt på hvilket parti ved stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du stemt på om det var Stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-13]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 273 2.7% 0.027191235
2 Høyre 2167 21.6% 0.215836653
3 Fremskrittspartiet 662 6.6% 0.065936255
4 Venstre 293 2.9% 0.029183267
5 Sosialistisk Venstreparti 964 9.6% 0.096015936
6 Senterpartiet 1469 14.6% 0.146314741
7 Miljøpartiet De Grønne 523 5.2% 0.052091633
8 Arbeiderpartiet 2059 20.5% 0.205079681
9 Rødt 581 5.8% 0.057868526
10 Ville ikke stemt 152 1.5% 0.015139442
11 Ville stemt blankt 223 2.2% 0.022211155
12 Har ikke stemmerett 218 2.2% 0.021713147
13 Annet: 422 4.2% 0.042031873
97 Ikke svart 34 0.3% 0.003386454


r21pk204_13_other


Variabeletikett: Annet: Ville stemt på hvilket parti ved stortingsvalg i morgen
Tekst før spørsmål: Hvilket parti ville du stemt på om det var Stortingsvalg i morgen?
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]

[Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21tdr8a


Variabeletikett: Ville stemt på hvilket parti hvis kommunevalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du stemt på om det var kommunevalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 1]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 57 2.9% 0.028657617
2 Høyre 452 22.7% 0.227249874
3 Fremskrittspartiet 104 5.2% 0.052287582
4 Venstre 58 2.9% 0.029160382
5 Sosialistisk Venstreparti 156 7.8% 0.078431373
6 Senterpartiet 243 12.2% 0.122171946
7 Miljøpartiet De Grønne 146 7.3% 0.073403720
8 Arbeiderpartiet 443 22.3% 0.222724987
9 Rødt 123 6.2% 0.061840121
10 Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (eller lignende bompenge-initiativ) 11 0.6% 0.005530417
11 Fellesliste 3 0.2% 0.001508296
12 Lokal liste 33 1.7% 0.016591252
13 Ville stemt blankt 47 2.4% 0.023629965
14 Ville ikke stemt 30 1.5% 0.015082956
15 Har ikke stemmerett 2 0.1% 0.001005530
16 Annet: 75 3.8% 0.037707391
97 Ikke svart 6 0.3% 0.003016591
98 Ikke spurt 8051 NA


r21tdr8a_16_other


Variabeletikett: Annet: Ville stemt på hvilket parti hvis kommunevalg i morgen
Tekst før spørsmål: Hvilket parti ville du stemt på om det var kommunevalg i morgen?
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 1]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]

[Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21tdr8b


Variabeletikett: Ville stemt på hvilket parti hvis fylkestingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du stemt på om det var fylkestingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 1]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-16]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 55 2.8% 0.027652086
2 Høyre 431 21.7% 0.216691805
3 Fremskrittspartiet 110 5.5% 0.055304173
4 Venstre 58 2.9% 0.029160382
5 Sosialistisk Venstreparti 161 8.1% 0.080945199
6 Senterpartiet 253 12.7% 0.127199598
7 Miljøpartiet De Grønne 140 7% 0.070387129
8 Arbeiderpartiet 393 19.8% 0.197586727
9 Rødt 110 5.5% 0.055304173
10 Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (eller lignende bompenge-initiativ) 13 0.7% 0.006535948
11 Fellesliste 0 0% 0.000000000
12 Lokal liste 17 0.9% 0.008547009
13 Ville stemt blankt 59 3% 0.029663147
14 Ville ikke stemt 89 4.5% 0.044746104
15 Har ikke stemmerett 7 0.4% 0.003519356
16 Annet: 78 3.9% 0.039215686
97 Ikke svart 15 0.8% 0.007541478
98 Ikke spurt 8051 NA


r21tdr8b_16_other


Variabeletikett: Annet: Ville stemt på hvilket parti hvis fylkestingsvalg i morgen
Tekst før spørsmål: Hvilket parti ville du stemt på om det var fylkestingsvalg i morgen?
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 1]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]

[Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21pk6_1


Variabeletikett: Liker eller misliker: Kristelig Folkeparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1753 17.5% 0.174601594
2 Misliker mye 2302 22.9% 0.229282869
3 Misliker noe 2474 24.6% 0.246414343
4 Verken misliker eller liker 1734 17.3% 0.172709163
5 Liker noe 1197 11.9% 0.119223108
6 Liker mye 369 3.7% 0.036752988
7 Liker svært mye 87 0.9% 0.008665339
97 Ikke svart 124 1.2% 0.012350598


r21pk6_2


Variabeletikett: Liker eller misliker: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 628 6.3% 0.06254980
2 Misliker mye 1495 14.9% 0.14890438
3 Misliker noe 2005 20% 0.19970120
4 Verken misliker eller liker 1223 12.2% 0.12181275
5 Liker noe 2204 22% 0.21952191
6 Liker mye 1844 18.4% 0.18366534
7 Liker svært mye 516 5.1% 0.05139442
97 Ikke svart 125 1.2% 0.01245020


r21pk6_3


Variabeletikett: Liker eller misliker: Fremskrittspartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 3263 32.5% 0.32500000
2 Misliker mye 2098 20.9% 0.20896414
3 Misliker noe 1506 15% 0.15000000
4 Verken misliker eller liker 890 8.9% 0.08864542
5 Liker noe 1267 12.6% 0.12619522
6 Liker mye 653 6.5% 0.06503984
7 Liker svært mye 240 2.4% 0.02390438
97 Ikke svart 123 1.2% 0.01225100


r21pk6_4


Variabeletikett: Liker eller misliker: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1043 10.4% 0.103884462
2 Misliker mye 1622 16.2% 0.161553785
3 Misliker noe 2260 22.5% 0.225099602
4 Verken misliker eller liker 2498 24.9% 0.248804781
5 Liker noe 1872 18.6% 0.186454183
6 Liker mye 507 5% 0.050498008
7 Liker svært mye 78 0.8% 0.007768924
97 Ikke svart 160 1.6% 0.015936255


r21pk6_5


Variabeletikett: Liker eller misliker: Sosialistisk Venstreparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1269 12.6% 0.12639442
2 Misliker mye 1612 16.1% 0.16055777
3 Misliker noe 1737 17.3% 0.17300797
4 Verken misliker eller liker 1624 16.2% 0.16175299
5 Liker noe 1878 18.7% 0.18705179
6 Liker mye 1364 13.6% 0.13585657
7 Liker svært mye 425 4.2% 0.04233068
97 Ikke svart 131 1.3% 0.01304781


r21pk6_6


Variabeletikett: Liker eller misliker: Senterpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 542 5.4% 0.05398406
2 Misliker mye 1074 10.7% 0.10697211
3 Misliker noe 1803 18% 0.17958167
4 Verken misliker eller liker 2082 20.7% 0.20737052
5 Liker noe 2563 25.5% 0.25527888
6 Liker mye 1472 14.7% 0.14661355
7 Liker svært mye 374 3.7% 0.03725100
97 Ikke svart 130 1.3% 0.01294821


r21pk6_7


Variabeletikett: Liker eller misliker: Miljøpartiet De Grønne
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 2351 23.4% 0.23416335
2 Misliker mye 1629 16.2% 0.16225100
3 Misliker noe 1604 16% 0.15976096
4 Verken misliker eller liker 1285 12.8% 0.12798805
5 Liker noe 1878 18.7% 0.18705179
6 Liker mye 927 9.2% 0.09233068
7 Liker svært mye 249 2.5% 0.02480080
97 Ikke svart 117 1.2% 0.01165339


r21pk6_8


Variabeletikett: Liker eller misliker: Arbeiderpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 363 3.6% 0.03615538
2 Misliker mye 785 7.8% 0.07818725
3 Misliker noe 1796 17.9% 0.17888446
4 Verken misliker eller liker 1599 15.9% 0.15926295
5 Liker noe 2947 29.4% 0.29352590
6 Liker mye 2033 20.2% 0.20249004
7 Liker svært mye 389 3.9% 0.03874502
97 Ikke svart 128 1.3% 0.01274900


r21pk6_9


Variabeletikett: Liker eller misliker: Rødt
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Tekst etter spørsmål: Klikk på ønsket svar.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 2148 21.4% 0.21394422
2 Misliker mye 1671 16.6% 0.16643426
3 Misliker noe 1481 14.8% 0.14750996
4 Verken misliker eller liker 1573 15.7% 0.15667331
5 Liker noe 1804 18% 0.17968127
6 Liker mye 875 8.7% 0.08715139
7 Liker svært mye 335 3.3% 0.03336653
97 Ikke svart 153 1.5% 0.01523904


r21meme1_1


Variabeletikett: Regner meg selv som: Norsk
Tekst før spørsmål: Folk har ulik etnisk bakgrunn. Hva regner du deg selv som?
Spørsmålstekst: Norsk
Tekst etter spørsmål: Du kan sette flere kryss.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 4]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21meme1_2


Variabeletikett: Regner meg selv som: Samisk
Tekst før spørsmål: Folk har ulik etnisk bakgrunn. Hva regner du deg selv som?
Spørsmålstekst: Samisk
Tekst etter spørsmål: Du kan sette flere kryss.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 4]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21meme1_3


Variabeletikett: Regner meg selv som: Kvensk/norskfinsk
Tekst før spørsmål: Folk har ulik etnisk bakgrunn. Hva regner du deg selv som?
Spørsmålstekst: Kvensk/norskfinsk
Tekst etter spørsmål: Du kan sette flere kryss.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 4]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21meme1_4


Variabeletikett: Regner meg selv som: Skogfinsk
Tekst før spørsmål: Folk har ulik etnisk bakgrunn. Hva regner du deg selv som?
Spørsmålstekst: Skogfinsk
Tekst etter spørsmål: Du kan sette flere kryss.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 4]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21meme1_5


Variabeletikett: Regner meg selv som: Annet
Tekst før spørsmål: Folk har ulik etnisk bakgrunn. Hva regner du deg selv som?
Spørsmålstekst: Annet
Tekst etter spørsmål: Du kan sette flere kryss.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 4]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21meme1_5_other


Variabeletikett: Regner meg selv som: Annet
Tekst før spørsmål: Folk har ulik etnisk bakgrunn. Hva regner du deg selv som?
Spørsmålstekst: Annet
Tekst etter spørsmål: Du kan sette flere kryss.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 4]

[Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi - Other] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21meme2


Variabeletikett: Åpen: Hva tenker du på når du hører/leser ordet «fornorsking»?
Spørsmålstekst: Hva tenker du på når du hører eller leser ordet «fornorsking»?
Tekst etter spørsmål: Du kan skrive kort eller langt. Vi ønsker alle typer svar.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 4]

[Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21meme3


Variabeletikett: Kjenner til at Stortinget har oppnevnt egen kommisjon som skal undersøke fornorskingspolitikken
Spørsmålstekst: Kjenner du til at Stortinget har oppnevnt en egen sannhets- og forsoningskommisjon som skal undersøke fornorskingspolitikken som var rettet mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r21group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 552 27.3% 0.272862086
2 Nei 1462 72.3% 0.722689076
97 Ikke svart 9 0.4% 0.004448838
98 Ikke spurt 8017 NA


r21meme4


Variabeletikett: Hvor viktig å kartlegge fornorskingspolitikkens konsekvenser for samisk/kvensk språk/kultur?
Tekst før spørsmål: Stortinget oppnevnte i 2018 en norsk sannhets- og forsoningskommisjon som skal kartlegge fornorskingspolitikkens konsekvenser for samers, kveners/norskfinners og skogfinners mulighet til å bruke og praktisere eget språk, egen kultur og tradisjonelle næringsveier.
Spørsmålstekst: Hvor viktig vil du mene at et slikt oppdrag er?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r21group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 670 33.1% 0.331191300
2 Ganske viktig 768 38% 0.379634207
3 Lite viktig 333 16.5% 0.164607019
4 Ikke viktig 107 5.3% 0.052891745
5 Vet ikke 140 6.9% 0.069204152
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002471577
98 Ikke spurt 8017 NA


r21meme5


Variabeletikett: Hvorvidt en sannhets- og forsoningskommisjon forsoner minoritetsgruppene og staten
Spørsmålstekst: I hvilken grad tror du at en sannhets- og forsoningskommisjon i Norge vil kunne bidra til forsoning mellom minoritetsgruppene (samer, kvener, norskfinner og skogfinner) og staten?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r21group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 54 2.7% 0.026693030
2 I stor grad 322 15.9% 0.159169550
3 I noen grad 1012 50% 0.500247158
4 I liten grad 333 16.5% 0.164607019
5 Ikke i det hele tatt 94 4.6% 0.046465645
6 Vet ikke 198 9.8% 0.097874444
97 Ikke svart 10 0.5% 0.004943154
98 Ikke spurt 8017 NA


r21meme6


Variabeletikett: Hvorvidt sannhets- og forsoningskommisjoner forsoner ulike minoritets- og majoritetsgrupper
Spørsmålstekst: I hvilken grad vil du anta at sannhets- og forsoningskommisjoner har betydning for forsoning mellom ulike minoritets- og majoritetsgrupper?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r21group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 43 2.1% 0.021255561
2 I stor grad 282 13.9% 0.139396935
3 I noen grad 1000 49.4% 0.494315373
4 I liten grad 396 19.6% 0.195748888
5 Ikke i det hele tatt 98 4.8% 0.048442907
6 Vet ikke 189 9.3% 0.093425606
97 Ikke svart 15 0.7% 0.007414731
98 Ikke spurt 8017 NA


r21meme7_1


Variabeletikett: Folk flest kjenner til fornorskingspolitikken overfor: Samer
Tekst før spørsmål: Hvor godt tror du at folk flest kjenner til statens aktive fornorskingspolitikk som ble ført fram til godt innpå andre halvdel av 1900-tallet overfor disse gruppene:
Spørsmålstekst: Samer
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r21group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært godt 130 6.4% 0.064260999
2 Godt 594 29.4% 0.293623332
3 Mindre godt 900 44.5% 0.444883836
4 Ikke i det hele tatt 194 9.6% 0.095897182
5 Vet ikke 194 9.6% 0.095897182
97 Ikke svart 11 0.5% 0.005437469
98 Ikke spurt 8017 NA


r21meme7_2


Variabeletikett: Folk flest kjenner til fornorskingspolitikken overfor: Kvener/norskfinner
Tekst før spørsmål: Hvor godt tror du at folk flest kjenner til statens aktive fornorskingspolitikk som ble ført fram til godt innpå andre halvdel av 1900-tallet overfor disse gruppene:
Spørsmålstekst: Kvener/norskfinner
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r21group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært godt 36 1.8% 0.01779535
2 Godt 166 8.2% 0.08205635
3 Mindre godt 845 41.8% 0.41769649
4 Ikke i det hele tatt 694 34.3% 0.34305487
5 Vet ikke 246 12.2% 0.12160158
97 Ikke svart 36 1.8% 0.01779535
98 Ikke spurt 8017 NA


r21meme7_3


Variabeletikett: Folk flest kjenner til fornorskingspolitikken overfor: Skogfinner
Tekst før spørsmål: Hvor godt tror du at folk flest kjenner til statens aktive fornorskingspolitikk som ble ført fram til godt innpå andre halvdel av 1900-tallet overfor disse gruppene:
Spørsmålstekst: Skogfinner
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r21group = 4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært godt 30 1.5% 0.01482946
2 Godt 106 5.2% 0.05239743
3 Mindre godt 732 36.2% 0.36183885
4 Ikke i det hele tatt 857 42.4% 0.42362827
5 Vet ikke 263 13% 0.13000494
97 Ikke svart 35 1.7% 0.01730104
98 Ikke spurt 8017 NA


r21meme8b_ran


Variabeletikett: Tekstfletting til r21meme8b
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r21group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:2056] [Ugyldige:7984] [Rekkevidde:3-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
3 bygging av en ny moske 691 33.6% 0.3360895
4 at en sentralt plassert kirke omgjøres til en moske 693 33.7% 0.3370623
5 at en sentralt plassert eksisterende bygning omgjøres til en moske 672 32.7% 0.3268482
Sysmiss 7984 NA


r21meme8b


Variabeletikett: For/imot å tillate [bygging av/at kirke omgjøres til] ny moske
Tekst før spørsmål: I noen norske kommuner har det vært diskutert å tillate [bygging av en ny moske/ at en sentralt plassert kirke omgjøres til en moske/ at en sentralt plassert eksisterende bygning omgjøres til en moske].
Spørsmålstekst: Er du for eller imot å tillate dette?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r21group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt for 269 13.1% 0.130772970
2 Delvis for 598 29.1% 0.290714633
3 Delvis mot 502 24.4% 0.244044725
4 Helt imot 673 32.7% 0.327175498
97 Ikke svart 15 0.7% 0.007292173
98 Ikke spurt 7983 NA


r21meme11_ran1


Variabeletikett: Første del av tekstfletting til r21meme11
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r21group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:2056] [Ugyldige:7984] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [blank] 508 24.7% 0.2470817
2 fordi det er viktig at alle kvinner lærer å svømme 538 26.2% 0.2616732
3 fordi kvinner føler seg tryggere da 528 25.7% 0.2568093
4 fordi muslimske kvinner da kan følge konservative regler i islam 482 23.4% 0.2344358
Sysmiss 7984 NA


r21meme11


Variabeletikett: Påstand: Kommunenes svømmehaller skal reservere badetider kun for kvinner
Tekst før spørsmål: En del mener at kommunenes svømmebasseng bør reservere bestemte badetider kun for kvinner [BLANK/ fordi det er viktig at alle kvinner lærer å svømme/ fordi kvinner føler seg tryggere da/ fordi muslimske kvinner da kan følge konservative regler i islam].
Spørsmålstekst: Holder du med eller holder du ikke med om at kommunenes svømmehaller skal reservere badetider kun for kvinner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r21group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Holder med helt og holdent 80 3.9% 0.038891590
2 Holder med 556 27% 0.270296548
3 Holder ikke med 757 36.8% 0.368011667
4 Holder ikke med i det hele tatt 644 31.3% 0.313077297
97 Ikke svart 20 1% 0.009722897
98 Ikke spurt 7983 NA


r21meme10_ran1


Variabeletikett: Første del av tekstfletting til r21meme10
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r21group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:2056] [Ugyldige:7984] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 har blitt oppnevnt til rådet av ordføreren 673 32.7% 0.3273346
2 har blitt valgt til rådet av medlemmene i den største muslimske organisasjonen i kommunen 671 32.6% 0.3263619
3 har blitt oppnevnt til rådet av en imam (religiøs leder) i den største moskeen i kommunen 712 34.6% 0.3463035
Sysmiss 7984 NA


r21meme10_ran2


Variabeletikett: Andre del av tekstfletting til r21meme10
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r21group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:2056] [Ugyldige:7984] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 vil representere synspunktene til vanlige muslimer i rådet 1031 50.1% 0.5014591
2 vil bidra til å gjøre kommunens beslutninger i slike saker bedre 1025 49.9% 0.4985409
Sysmiss 7984 NA


r21meme10


Variabeletikett: Stoler på/betviler at muslimsk representant i kommunen [representerer muslimer/gjør beslutninger bedre]
Tekst før spørsmål: Ledelsen i en kommune skal oppnevne et råd som skal høres i spørsmål der mennesker med ulik bakgrunn pleier å ha forskjellige meninger, f.eks. 17. mai-feiringer, 8. mars-markeringer eller Pride-arrangementer. En muslimsk representant [har blitt oppnevnt til rådet av ordføreren/ har blitt valgt til rådet av medlemmene i den største muslimske organisasjonen i kommunen/ har blitt oppnevnt til rådet av en imam (religiøs leder) i den største moskeen i kommunen].
Spørsmålstekst: I hvilken grad stoler du på eller betviler du at den muslimske representanten [vil representere synspunktene til vanlige muslimer i rådet/ vil bidra til å gjøre kommunens beslutninger i slike saker bedre]?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r21group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Stoler helt på 473 23% 0.22994652
2 Stoler delvis på 892 43.4% 0.43364123
3 Betviler delvis 468 22.8% 0.22751580
4 Betviler helt 202 9.8% 0.09820126
97 Ikke svart 22 1.1% 0.01069519
98 Ikke spurt 7983 NA


r21kmopen1


Variabeletikett: Åpen: Hva tenker du når du leser eller hører ordet «klimaendringer»?
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du leser eller hører ordet «klimaendringer»?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, gjerne et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[r21group = 4]

[Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21kmopen2_ran


Variabeletikett: Randomisert teksttfletting til r21kmopen2
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r21group = 1,3,4]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:5935] [Ugyldige:4105] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Når det gjelder klimaendringer, hva mener du bør gjøres? 1904 32.1% 0.3208088
2 Norge har satt seg ambisiøse mål om klimakutt de kommende årene. Hva mener du kan være hindringer for å nå utslippsmålene? 2024 34.1% 0.3410278
3 Norge har satt seg ambisiøse mål om klimakutt de kommende årene. Hva mener du kan være muligheter for å nå utslippsmålene? 2007 33.8% 0.3381634
Sysmiss 4105 NA


r21kmopen2


Variabeletikett: Åpen: [Hindringer/muligheter] for å nå utslippsmål
Spørsmålstekst: [Når det gjelder klimaendringer, hva mener du bør gjøres?/ Norge har satt seg ambisiøse mål om klimakutt de kommende årene. Hva mener du kan være hindringer for å nå utslippsmålene?/ Norge har satt seg ambisiøse mål om klimakutt de kommende årene. Hva mener du kan være muligheter for å nå utslippsmålene?]
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, gjerne et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21group = 1,3]

[Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21tdr24


Variabeletikett: Enig/uenig: Gi mer vaksiner til områder som har hatt høyt smittetrykk over tid
Tekst før spørsmål: I Norge har det blitt diskutert om man skal gi mer vaksiner til områder med høyt smittetrykk over tid. Dette betyr at kommuner med lavt smittetrykk vil få færre vaksiner.
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i at man skal gi mer vaksiner til områder som har hatt høyt smittetrykk over tid?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 298 21.4% 0.213773314
2 Enig 409 29.3% 0.293400287
3 Noe enig 347 24.9% 0.248923960
4 Verken enig eller uenig 106 7.6% 0.076040172
5 Noe uenig 71 5.1% 0.050932568
6 Uenig 95 6.8% 0.068149211
7 Svært uenig 62 4.4% 0.044476327
97 Ikke svart 6 0.4% 0.004304161
98 Ikke spurt 8646 NA


r21tdr25_1


Variabeletikett: Hvor mye tillit til: at velgere fra bygda tar gode beslutninger
Tekst før spørsmål: Hvor mye tillit på en skala fra 0 til 10 har du til …
Spørsmålstekst: at velgere fra bygda tar gode beslutninger?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ingen tillit i det hele tatt 8 0.6% 0.005738881
1 1 7 0.5% 0.005021521
2 2 12 0.9% 0.008608321
3 3 48 3.4% 0.034433286
4 4 79 5.7% 0.056671449
5 5 221 15.9% 0.158536585
6 6 176 12.6% 0.126255380
7 7 264 18.9% 0.189383070
8 8 261 18.7% 0.187230990
9 9 98 7% 0.070301291
10 10 - Full tillit 206 14.8% 0.147776184
97 Ikke svart 14 1% 0.010043042
98 Ikke spurt 8646 NA


r21tdr25_2


Variabeletikett: Hvor mye tillit til: at velgere fra byer tar gode beslutninger
Tekst før spørsmål: Hvor mye tillit på en skala fra 0 til 10 har du til …
Spørsmålstekst: at velgere fra byer tar gode beslutninger?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ingen tillit i det hele tatt 12 0.9% 0.008608321
1 1 9 0.6% 0.006456241
2 2 13 0.9% 0.009325681
3 3 48 3.4% 0.034433286
4 4 78 5.6% 0.055954089
5 5 299 21.4% 0.214490674
6 6 212 15.2% 0.152080344
7 7 261 18.7% 0.187230990
8 8 230 16.5% 0.164992826
9 9 69 4.9% 0.049497848
10 10 - Full tillit 149 10.7% 0.106886657
97 Ikke svart 14 1% 0.010043042
98 Ikke spurt 8646 NA


r21tdr25_3


Variabeletikett: Hvor mye tillit til: at valgte politikere fra bygda tar gode beslutninger
Tekst før spørsmål: Hvor mye tillit på en skala fra 0 til 10 har du til …
Spørsmålstekst: at valgte politikere fra bygda tar gode beslutninger?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ingen tillit i det hele tatt 13 0.9% 0.009325681
1 1 7 0.5% 0.005021521
2 2 28 2% 0.020086083
3 3 58 4.2% 0.041606887
4 4 83 6% 0.059540890
5 5 268 19.2% 0.192252511
6 6 204 14.6% 0.146341463
7 7 274 19.7% 0.196556671
8 8 247 17.7% 0.177187948
9 9 88 6.3% 0.063127690
10 10 - Full tillit 111 8% 0.079626973
97 Ikke svart 13 0.9% 0.009325681
98 Ikke spurt 8646 NA


r21tdr25_4


Variabeletikett: Hvor mye tillit til: at valgte politikere fra byer tar gode beslutninger
Tekst før spørsmål: Hvor mye tillit på en skala fra 0 til 10 har du til …
Spørsmålstekst: at valgte politikere fra byer tar gode beslutninger?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ingen tillit i det hele tatt 18 1.3% 0.012912482
1 1 11 0.8% 0.007890961
2 2 34 2.4% 0.024390244
3 3 65 4.7% 0.046628407
4 4 101 7.2% 0.072453372
5 5 297 21.3% 0.213055954
6 6 216 15.5% 0.154949785
7 7 264 18.9% 0.189383070
8 8 220 15.8% 0.157819225
9 9 66 4.7% 0.047345768
10 10 - Full tillit 88 6.3% 0.063127690
97 Ikke svart 14 1% 0.010043042
98 Ikke spurt 8646 NA


r19identitet6_ran


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19identitet6]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 3]

[Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19identitet6]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1391] [Ugyldige:8649] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 i byer 696 50% 0.5003595
2 på bygda 695 50% 0.4996405
Sysmiss 8649 NA


r19identitet6_ran_contra


Variabeletikett: [Eksperiment. Motsatt verdi av r19identitet6_ran]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 3]

[Eksperiment. Motsatt verdi av r19identitet6_ran]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1391] [Ugyldige:8649] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 i byer 695 50% 0.4996405
2 på bygda 696 50% 0.5003595
Sysmiss 8649 NA


r21tdr26_1


Variabeletikett: Enig/uenig: Folk [i byer/på bygda] verdsetter ikke livet [i byer/på bygda]
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Folk [i byer/på bygda] verdsetter ikke livet [i byer/på bygda].
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3 & r19identitet6_ran er besvart]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 28 2% 0.02012940
2 Enig 150 10.8% 0.10783609
3 Noe enig 440 31.6% 0.31631919
4 Noe uenig 295 21.2% 0.21207764
5 Uenig 395 28.4% 0.28396837
6 Svært uenig 62 4.5% 0.04457225
97 Ikke svart 21 1.5% 0.01509705
98 Ikke spurt 8649 NA


r21tdr26_2


Variabeletikett: Enig/uenig: Folk [i byer/på bygda] får mer enn deres rettmessige del ressurser
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Generelt sett får folk [i byer/på bygda] mer enn deres rettmessige del av offentlige ressurser.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3 & r19identitet6_ran er besvart]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 33 2.4% 0.02372394
2 Enig 152 10.9% 0.10927390
3 Noe enig 311 22.4% 0.22358016
4 Noe uenig 293 21.1% 0.21063983
5 Uenig 428 30.8% 0.30769231
6 Svært uenig 151 10.9% 0.10855500
97 Ikke svart 23 1.7% 0.01653487
98 Ikke spurt 8649 NA


r21tdr26_3


Variabeletikett: Enig/uenig: Folk [i byer/på bygda] tenker mer på seg selv enn nasjonen som helhet
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Folk [i byer/på bygda] tenker mer på seg selv enn på hva som er best for nasjonen som helhet.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3 & r19identitet6_ran er besvart]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 40 2.9% 0.02875629
2 Enig 156 11.2% 0.11214953
3 Noe enig 339 24.4% 0.24370956
4 Noe uenig 271 19.5% 0.19482387
5 Uenig 397 28.5% 0.28540618
6 Svært uenig 167 12% 0.12005751
97 Ikke svart 21 1.5% 0.01509705
98 Ikke spurt 8649 NA


r19identitet7_ran


Variabeletikett: [Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19identitet7]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 3]

[Eksperiment. Velger tilfeldig et alternativ til tekstfletting i r19identitet7]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1391] [Ugyldige:8649] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 i Oslo 693 49.8% 0.4982027
2 utenfor Oslo 698 50.2% 0.5017973
Sysmiss 8649 NA


r19identitet7_ran_contra


Variabeletikett: [Eksperiment. Motsatt verdi av r19identitet7_ran]
Teknisk beskrivelse:

[Randomisert dersom r19group = 3]

[Eksperiment. Motsatt verdi av r19identitet7_ran]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1391] [Ugyldige:8649] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 i Oslo 698 50.2% 0.5017973
2 utenfor Oslo 693 49.8% 0.4982027
Sysmiss 8649 NA


r21tdr27_1


Variabeletikett: Enig/uenig: Folk [i Oslo/utenfor Oslo] verdsetter ikke livet [i Oslo/utenfor Oslo]
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Folk [i Oslo/utenfor Oslo] verdsetter ikke livet [i Oslo/utenfor Oslo].
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3 & r19identitet7_ran er besvart]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 45 3.2% 0.03235083
2 Enig 136 9.8% 0.09777139
3 Noe enig 468 33.6% 0.33644860
4 Noe uenig 328 23.6% 0.23580158
5 Uenig 339 24.4% 0.24370956
6 Svært uenig 55 4% 0.03953990
97 Ikke svart 20 1.4% 0.01437815
98 Ikke spurt 8649 NA


r21tdr27_2


Variabeletikett: Enig/uenig: Folk [i Oslo/utenfor Oslo] får mer enn deres rettmessige del ressurser
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Generelt sett får folk [i Oslo/utenfor Oslo] mer enn deres rettmessige del av offentlige ressurser.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3 & r19identitet7_ran er besvart]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 51 3.7% 0.03666427
2 Enig 142 10.2% 0.10208483
3 Noe enig 280 20.1% 0.20129403
4 Noe uenig 345 24.8% 0.24802301
5 Uenig 410 29.5% 0.29475198
6 Svært uenig 141 10.1% 0.10136592
97 Ikke svart 22 1.6% 0.01581596
98 Ikke spurt 8649 NA


r21tdr27_3


Variabeletikett: Enig/uenig: Folk [i Oslo/utenfor Oslo] tenker mer på seg selv enn nasjonen som helhet
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Folk [i Oslo/utenfor Oslo] tenker mer på seg selv enn på hva som er best for nasjonen som helhet.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3 & r19identitet7_ran er besvart]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 57 4.1% 0.04097771
2 Enig 142 10.2% 0.10208483
3 Noe enig 363 26.1% 0.26096334
4 Noe uenig 296 21.3% 0.21279655
5 Uenig 374 26.9% 0.26887132
6 Svært uenig 138 9.9% 0.09920920
97 Ikke svart 21 1.5% 0.01509705
98 Ikke spurt 8649 NA


r21tdr28_1


Variabeletikett: Hvor mye tillit til: at velgere fra Oslo tar gode beslutninger
Tekst før spørsmål: Hvor mye tillit på en skala fra 0 til 10 har du til …
Spørsmålstekst: at velgere fra Oslo tar gode beslutninger?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ingen tillit i det hele tatt 37 2.7% 0.02654232
1 1 20 1.4% 0.01434720
2 2 32 2.3% 0.02295552
3 3 99 7.1% 0.07101865
4 4 127 9.1% 0.09110473
5 5 305 21.9% 0.21879484
6 6 191 13.7% 0.13701578
7 7 239 17.1% 0.17144907
8 8 186 13.3% 0.13342898
9 9 58 4.2% 0.04160689
10 10 - Full tillit 82 5.9% 0.05882353
97 Ikke svart 18 1.3% 0.01291248
98 Ikke spurt 8646 NA


r21tdr28_2


Variabeletikett: Hvor mye tillit til: at velgere fra din landsdel tar gode beslutninger
Tekst før spørsmål: Hvor mye tillit på en skala fra 0 til 10 har du til …
Spørsmålstekst: at velgere fra din landsdel tar gode beslutninger?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ingen tillit i det hele tatt 10 0.7% 0.007173601
1 1 5 0.4% 0.003586801
2 2 12 0.9% 0.008608321
3 3 43 3.1% 0.030846485
4 4 83 6% 0.059540890
5 5 281 20.2% 0.201578192
6 6 232 16.6% 0.166427547
7 7 285 20.4% 0.204447633
8 8 241 17.3% 0.172883788
9 9 82 5.9% 0.058823529
10 10 - Full tillit 100 7.2% 0.071736011
97 Ikke svart 20 1.4% 0.014347202
98 Ikke spurt 8646 NA


r21tdr28_3


Variabeletikett: Hvor mye tillit til: at valgte politikere fra Oslo tar gode beslutninger
Tekst før spørsmål: Hvor mye tillit på en skala fra 0 til 10 har du til …
Spørsmålstekst: at valgte politikere fra Oslo tar gode beslutninger?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ingen tillit i det hele tatt 38 2.7% 0.02725968
1 1 30 2.2% 0.02152080
2 2 51 3.7% 0.03658537
3 3 110 7.9% 0.07890961
4 4 124 8.9% 0.08895265
5 5 291 20.9% 0.20875179
6 6 188 13.5% 0.13486370
7 7 251 18% 0.18005739
8 8 183 13.1% 0.13127690
9 9 48 3.4% 0.03443329
10 10 - Full tillit 63 4.5% 0.04519369
97 Ikke svart 17 1.2% 0.01219512
98 Ikke spurt 8646 NA


r21tdr28_4


Variabeletikett: Hvor mye tillit til: at valgte politikere fra din landsdel tar gode beslutninger
Tekst før spørsmål: Hvor mye tillit på en skala fra 0 til 10 har du til …
Spørsmålstekst: at valgte politikere fra din landsdel tar gode beslutninger?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 0 - Ingen tillit i det hele tatt 14 1% 0.010043042
1 1 12 0.9% 0.008608321
2 2 22 1.6% 0.015781923
3 3 66 4.7% 0.047345768
4 4 96 6.9% 0.068866571
5 5 272 19.5% 0.195121951
6 6 219 15.7% 0.157101865
7 7 309 22.2% 0.221664275
8 8 222 15.9% 0.159253945
9 9 74 5.3% 0.053084648
10 10 - Full tillit 69 4.9% 0.049497848
97 Ikke svart 19 1.4% 0.013629842
98 Ikke spurt 8646 NA


r21tdr29_1


Variabeletikett: Enig/uenig: Folk på bygda har for mye de skulle ha sagt i norsk politikk
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Folk på bygda har for mye de skulle ha sagt i norsk politikk.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 16 1.1% 0.01147776
2 Enig 78 5.6% 0.05595409
3 Noe enig 210 15.1% 0.15064562
4 Noe uenig 347 24.9% 0.24892396
5 Uenig 547 39.2% 0.39239598
6 Svært uenig 177 12.7% 0.12697274
97 Ikke svart 19 1.4% 0.01362984
98 Ikke spurt 8646 NA


r21tdr29_2


Variabeletikett: Enig/uenig: Folk i byen har for mye de skulle ha sagt i norsk politikk
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Folk i byen har for mye de skulle ha sagt i norsk politikk.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 46 3.3% 0.03299857
2 Enig 162 11.6% 0.11621234
3 Noe enig 363 26% 0.26040172
4 Noe uenig 397 28.5% 0.28479197
5 Uenig 342 24.5% 0.24533716
6 Svært uenig 62 4.4% 0.04447633
97 Ikke svart 22 1.6% 0.01578192
98 Ikke spurt 8646 NA


r21tdr30_1


Variabeletikett: Enig/uenig: Folk i Oslo har for mye de skulle ha sagt i norsk politikk
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Folk i Oslo har for mye de skulle ha sagt i norsk politikk.
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 90 6.5% 0.06456241
2 Enig 209 15% 0.14992826
3 Noe enig 438 31.4% 0.31420373
4 Noe uenig 307 22% 0.22022956
5 Uenig 267 19.2% 0.19153515
6 Svært uenig 47 3.4% 0.03371593
97 Ikke svart 36 2.6% 0.02582496
98 Ikke spurt 8646 NA


r21tdr30_2


Variabeletikett: Enig/uenig: Folk utenfor Oslo har for mye de skulle ha sagt i norsk politikk
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Folk utenfor Oslo har for mye de skulle ha sagt i norsk politikk
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r19group = 3]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 16 1.1% 0.01147776
2 Enig 42 3% 0.03012912
3 Noe enig 198 14.2% 0.14203730
4 Noe uenig 551 39.5% 0.39526542
5 Uenig 461 33.1% 0.33070301
6 Svært uenig 92 6.6% 0.06599713
97 Ikke svart 34 2.4% 0.02439024
98 Ikke spurt 8646 NA


r21_psykpr1


Variabeletikett: Hvor stor anser du risikoen for at du blir smittet av koronaviruset?
Spørsmålstekst: Hvor stor anser du risikoen for at du i løpet av utbruddet vil bli smittet av koronaviruset?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r20group = 6]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lav 751 38% 0.3802531646
2 Noe lav 667 33.8% 0.3377215190
3 Middels 432 21.9% 0.2187341772
4 Noe høy 97 4.9% 0.0491139241
5 Svært høy 27 1.4% 0.0136708861
97 Ikke svart 1 0.1% 0.0005063291
98 Ikke spurt 8065 NA


r21_covid_plager_1


Variabeletikett: Opplevd å føle deg under koronapandemien: redd/engstelig
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. I hvilken grad har du opplevd noe av dette i løpet av koronapandemien?
Spørsmålstekst: Føler deg redd eller engstelig
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21_covid_plager_2


Variabeletikett: Opplevd å føle deg under koronapandemien: nervøs/indre uro
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. I hvilken grad har du opplevd noe av dette i løpet av koronapandemien?
Spørsmålstekst: Nervøs eller indre uro
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21_covid_plager_3


Variabeletikett: Opplevd å føle deg under koronapandemien: nedtrykt/tungsindig
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. I hvilken grad har du opplevd noe av dette i løpet av koronapandemien?
Spørsmålstekst: Nedtrykt, tungsindig (trist)
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21_covid_plager_4


Variabeletikett: Opplevd å føle deg under koronapandemien: bekymret
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. I hvilken grad har du opplevd noe av dette i løpet av koronapandemien?
Spørsmålstekst: Bekymrer deg for mye
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21_covid_plager_5


Variabeletikett: Opplevd å føle deg under koronapandemien: håpeløs med tanke på fremtiden
Tekst før spørsmål: Under finner du en liste over ulike plager. I hvilken grad har du opplevd noe av dette i løpet av koronapandemien?
Spørsmålstekst: Håpløshet med tanke på fremtiden
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21covid1


Variabeletikett: Er du eller har du vært smittet av koronavirus?
Spørsmålstekst: Er du eller har du vært smittet av koronavirus?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21covid2


Variabeletikett: Har du vært usikker på om du kan være smittet av koronavirus?
Spørsmålstekst: Har du på noe tidspunkt vært usikker på om du kan være smittet av koronavirus?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r21covid1 = 3 & r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21covid3


Variabeletikett: Har du testet deg for smitte av koronavirus eller oppsøkt lege på grunn av mistanke om smitte?
Spørsmålstekst: Har du testet deg for smitte av koronavirus eller oppsøkt lege på grunn av mistanke om smitte?
Tekst etter spørsmål: Hvis ja, skriv inn antall ganger på linjen.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21covid3_1_other


Variabeletikett: Antall: Testet deg/oppsøkt lege på grunn av mistanke om koronasmitte
Tekst før spørsmål: Har du testet deg for smitte av koronavirus eller oppsøkt lege på grunn av mistanke om smitte?
Spørsmålstekst: Antall ganger du har testet deg/oppøkt lege på grunna v mistanke om koronasmitte
Tekst etter spørsmål: Hvis ja, skriv inn antall ganger på linjen.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21covid4_1


Variabeletikett: Har du under pandemien vært i: Isolasjon
Tekst før spørsmål:

Har du under pandemien vært i karantene eller i isolasjon?

Forklaring av de ulike begrepene:

Isolasjon betyr å holde seg hjemme eller på egnet oppholdssted hele tiden og ikke gå ut, med unntak av egen hage eller på privat uteplass at du hele tiden må holde deg hjemme (eller annet egnet oppholdssted), kun tillat å være i egen hage eller uteplass.

Karantene betyr å holde seg hjemme eller på egnet oppholdssted og unngå alle steder der man ikke kan holde avstand til andre personer. at du må holde deg hjemme (eller på egnet oppholdssted), og skal unngå alle steder der du ikke kan holde avstand til andre.

Ventekarantene er en midlertidig periode der man må holde seg hjemme i påvente av testresultat fra en nærkontakt med mulig smitte. når du du må holde seg hjemme mens du venter på testresultat fra en nærkontakt som kan ha blitt smittet.
Spørsmålstekst: Isolasjon (pålagt av helsemyndigheter)
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21covid4_2


Variabeletikett: Har du under pandemien vært i: Selvvalgt isolasjon
Tekst før spørsmål:

Har du under pandemien vært i karantene eller i isolasjon?

Forklaring av de ulike begrepene:

Isolasjon betyr å holde seg hjemme eller på egnet oppholdssted hele tiden og ikke gå ut, med unntak av egen hage eller på privat uteplass at du hele tiden må holde deg hjemme (eller annet egnet oppholdssted), kun tillat å være i egen hage eller uteplass.

Karantene betyr å holde seg hjemme eller på egnet oppholdssted og unngå alle steder der man ikke kan holde avstand til andre personer. at du må holde deg hjemme (eller på egnet oppholdssted), og skal unngå alle steder der du ikke kan holde avstand til andre.

Ventekarantene er en midlertidig periode der man må holde seg hjemme i påvente av testresultat fra en nærkontakt med mulig smitte. når du du må holde seg hjemme mens du venter på testresultat fra en nærkontakt som kan ha blitt smittet.
Spørsmålstekst: Selvvalgt isolasjon
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21covid4_3


Variabeletikett: Har du under pandemien vært i: Karante/ventekarantene
Tekst før spørsmål:

Har du under pandemien vært i karantene eller i isolasjon?

Forklaring av de ulike begrepene:

Isolasjon betyr å holde seg hjemme eller på egnet oppholdssted hele tiden og ikke gå ut, med unntak av egen hage eller på privat uteplass at du hele tiden må holde deg hjemme (eller annet egnet oppholdssted), kun tillat å være i egen hage eller uteplass.

Karantene betyr å holde seg hjemme eller på egnet oppholdssted og unngå alle steder der man ikke kan holde avstand til andre personer. at du må holde deg hjemme (eller på egnet oppholdssted), og skal unngå alle steder der du ikke kan holde avstand til andre.

Ventekarantene er en midlertidig periode der man må holde seg hjemme i påvente av testresultat fra en nærkontakt med mulig smitte. når du du må holde seg hjemme mens du venter på testresultat fra en nærkontakt som kan ha blitt smittet.
Spørsmålstekst: Karantene eller ventekarantene (pålagt av helsemyndigheter)
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21covid4_4


Variabeletikett: Har du under pandemien vært i: Selvvalgt karantene/ventekarantene
Tekst før spørsmål:

Har du under pandemien vært i karantene eller i isolasjon?

Forklaring av de ulike begrepene:

Isolasjon betyr å holde seg hjemme eller på egnet oppholdssted hele tiden og ikke gå ut, med unntak av egen hage eller på privat uteplass at du hele tiden må holde deg hjemme (eller annet egnet oppholdssted), kun tillat å være i egen hage eller uteplass.

Karantene betyr å holde seg hjemme eller på egnet oppholdssted og unngå alle steder der man ikke kan holde avstand til andre personer. at du må holde deg hjemme (eller på egnet oppholdssted), og skal unngå alle steder der du ikke kan holde avstand til andre.

Ventekarantene er en midlertidig periode der man må holde seg hjemme i påvente av testresultat fra en nærkontakt med mulig smitte. når du du må holde seg hjemme mens du venter på testresultat fra en nærkontakt som kan ha blitt smittet.
Spørsmålstekst: Selvvalgt karantene eller ventekarantene
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21covid4_5


Variabeletikett: Har du under pandemien vært i karantene/isolasjon: Nei
Tekst før spørsmål:

Har du under pandemien vært i karantene eller i isolasjon?

Forklaring av de ulike begrepene:

Isolasjon betyr å holde seg hjemme eller på egnet oppholdssted hele tiden og ikke gå ut, med unntak av egen hage eller på privat uteplass at du hele tiden må holde deg hjemme (eller annet egnet oppholdssted), kun tillat å være i egen hage eller uteplass.

Karantene betyr å holde seg hjemme eller på egnet oppholdssted og unngå alle steder der man ikke kan holde avstand til andre personer. at du må holde deg hjemme (eller på egnet oppholdssted), og skal unngå alle steder der du ikke kan holde avstand til andre.

Ventekarantene er en midlertidig periode der man må holde seg hjemme i påvente av testresultat fra en nærkontakt med mulig smitte. når du du må holde seg hjemme mens du venter på testresultat fra en nærkontakt som kan ha blitt smittet.
Spørsmålstekst: Nei, jeg har ikke vært i karantene eller isolasjon
Tekst etter spørsmål: Kryss av for alle som passer.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r20group = 6]

[Data tilbakeholdt av personvernhensyn.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10040] [Rekkevidde:-]r21cov_psykac1


Variabeletikett: Enig/uenig: Gjør mitt beste for å følge myndighetenes råd for å begrense smittefaren
Tekst før spørsmål:

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand:

Spørsmålstekst: Jeg gjør mitt beste for å følge de ulike rådene fra helsemyndigheter for å begrense smittefaren (vasker hendene ofte, unngår reiser og situasjoner med andre mennesker, holder avstand og unngår å ta på ting).
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r20group = 6]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt uenig 71 3.6% 0.035949367
2 Uenig 10 0.5% 0.005063291
3 Verken enig eller uenig 40 2% 0.020253165
4 Enig 623 31.5% 0.315443038
5 Helt enig 1229 62.2% 0.622278481
97 Ikke svart 2 0.1% 0.001012658
98 Ikke spurt 8065 NA


r21meme_skatt1_ran1


Variabeletikett: Første del av tekstfletting til r21meme_skatt1
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom (r19group != 3 & r20group != 6 & r16group != 6,7)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:5132] [Ugyldige:4908] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 inntekt 1345 26.2% 0.2620811
2 aksjeutbytte 1237 24.1% 0.2410366
4 formue 1291 25.2% 0.2515588
5 arv 1259 24.5% 0.2453235
Sysmiss 4908 NA


r21meme_skatt1_ran2


Variabeletikett: Andre del av tekstfletting til r21meme_skatt1
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom (r19group != 3 & r20group != 6 & r16group != 6,7)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:5132] [Ugyldige:4908] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [blank] 2612 50.9% 0.5089634
2 for de rikeste 2520 49.1% 0.4910366
Sysmiss 4908 NA


r21meme_skatt1a


Variabeletikett: Godt/dårlig forslag: Øke [ulike typer skatt] for [/de rikeste]
Spørsmålstekst: Hvor godt eller dårlig synes du forslaget er?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom (r19group != 3 & r20group != 6 & r16group != 6,7)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Godt forslag 1335 26% 0.26033541
2 Noe godt forslag 1287 25.1% 0.25097504
3 Verken godt eller dårlig forslag 850 16.6% 0.16575663
4 Noe dårlig forslag 716 14% 0.13962559
5 Dårlig forslag 931 18.2% 0.18155226
97 Ikke svart 9 0.2% 0.00175507
98 Ikke spurt 4912 NA


r21meme_skatt1b


Variabeletikett: Hvorvidt du vil stemme på parti som kommer med forslag om økt [skatt]
Spørsmålstekst: Hvor sannsynlig er det at du vil stemme på et parti som kommer med et slikt forslag?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom (r19group != 3 & r20group != 6 & r16group != 6,7)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10040] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sannsynlig 632 12.3% 0.123244930
2 Sannsynlig 918 17.9% 0.179017161
3 Noe sannsynlig 879 17.1% 0.171411856
4 Verken sannsynlig eller usannsynlig 1082 21.1% 0.210998440
5 Noe usannsynlig 481 9.4% 0.093798752
6 Usannsynlig 487 9.5% 0.094968799
7 Svært usannsynlig 635 12.4% 0.123829953
97 Ikke svart 14 0.3% 0.002730109
98 Ikke spurt 4912 NA


r21meme_skatt2_ran1


Variabeletikett: Tekstfletting til r21meme_skatt2
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom (r19group != 3 & r20group != 6 & r16group != 6,7)]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:5130] [Ugyldige:4910] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Arveavgiften bør innføres igjen. 985 19.2% 0.1920078
2 Arveavgiften bør innføres igjen på en slik måte at bare de som arver store verdier må betale.