Kodebok

Norsk medborgerpanel

Runde 22

v-100 - 2021-12-17

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Name Affiliation
Elisabeth Ivarsflaten UiB
Stefan Dahlberg UiB
Erla Løvseth UiB
Hege Høivik Bye UiB
Lise Lund Bjånesøy UiB
Gisela Böhm UiB
Dag Elgesem UiB
Thea Gregersen UiB
Anne Lise Fimreite UiB
Arjan Hille Schakel UiB
Åsta Dyrnes Nordø NORCE
Erik Knudsen UiB
Soran Hajo Dahl UiB
Ingrid Kvåle Faleide UiB

Koordinerende team

Navn
Erla Løvseth
Ingrid Kvåle Faleide
Soran Hajo Dahl

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Amund Eikrem ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Joachim Wettergreen ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Asle Høgestøl ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt åtte runder med rekruttering:
I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1).
I runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3).
I runde 8 ble det rekruttert 4 245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8).
I runde 11 ble det rekruttert 2 069 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 11).
I runde 14 ble det rekruttert 2 036 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 14).
I runde 16 ble det rekruttert 5 163 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 16).
I runde 18 ble det rekruttert 2 048 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 18). I runde 22 ble det rekruttert 3 221 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 22).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. I runde 11, 14 og 18 ble det gjort tilsvarende utrekk på 14 000 personer. I runde 16 ble gjort et uttrekk på 34 000 personer. I runde 22 omfattet uttrekket 23 000 personer.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry har gjennomført alle uttrekk for Norsk Medborgerpanel, etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

Uttrekkslistene har bestått av følgende data: a) etternavn, b) fornavn, c) adresse, d) kjønn, e) alder og f) telefonnummer. Personer som ikke hadde folkeregistert adresse i Norge på uttrekkstidspunktet har blitt ekskludert.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering.

Rekruttering av nye medlemmer til panelet ble gjennomført i flere trinn.

Først ble et invitasjonsbrev sendt ut til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningslinjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerne, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerne sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (15 minutter).

For å maksimere rekrutteringsraten er det brukt et insentiv i form av tre reisegavekort. Verdien på reisegavekortene er 8 000 NOK. For å delta i trekningen av reisegavekortene er det stilt som krav at e-postadressen er oppgitt. Informasjon om lotteriet er inkludert i all korrespondanse med respondentene, med unntak av den siste påminnelsen via tekstmelding.

Invitasjonsbrevet ble postlagt 1. november 2021. En påminnelse gikk til de respondentene som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Nye respondenter mottok kun én påminnelse, enten via et postkort eller en tekstmelding. Tekstmeldingen ble sendt til respondenter under 60 år. Postkortet ble sendt til respondenter over 60 år og til dem uten registrert mobilnummer. Respondentene ble oppfordret til å delta i Norsk Medborgerpanel med henvisning til invitasjonsbrevet. Påminnelseskortet ble postlagt 15. november 2021. Innloggingskoden var også gitt i påminnelseskortet. Tekstmeldingen ble sendt ut 17. november 2021. Tekstmeldingen inneholdt både en innloggingskode og en direktelenke til undersøkelsen.

Datainnsamling blant gamle panelmedlemmer ble gjort parallellt med rekrutteringen av nye respondenter. Invitasjonse-post ble sendt ut til en mindre andel panelmedlemmer 2. november 2021 (soft launch), etterfulgt av hovedutsendelse 3. november 2021. Første, andre og tredje påminnelse ble sendt til respondentenes e-post, på henholdsvis den 8., 12. og 17. november 2021. Panelmedlemmer med et registerert mobilnummer mottok siste påminnelse i form av en tekstmelding.

Runde 22 ble avsluttet 30. november 2021.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen.

To forskjellige vekter er kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet. Med andre ord er vektene kalkulert med utgangspunkt i den komplette datafilen. NMP har en utstrakt bruk av (randomiserte) undergrupper, noe som gjør at den demografiske profilen kan se annerledes ut for undergruppene enn for datafilen i sin helhet. Hvis det er behov for å kalkulere egne vekter, inkluderer datasettet variabler som angir hvor stor andel strata utgjør i populasjonen.

Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-100 2021-12-17 NA Initial release of round 22
v-100 2021-12-14 NA Initial release of round 22
NA 2021-12-07 r18bk21_kodet Variable documentation updated
NA 2021-10-08 responseid Corrected one (1) responseid
NA 2021-05-12 r20bk33_kodet New variable: New version of r20bk33 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r18bk21_kodet New variable: New version of r18bk21 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r17bk21_kodet New variable: New version of r17bk21 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r16k43_1_kodet New variable: New version of r16k43_1 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r16k43_2_kodet New variable: New version of r16k43_2 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r16bk27_kodet New variable: New version of r16bk27 that also includes coded other-statements
NA 2021-05-12 r18bk21_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r17bk21_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r16k43_1_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r16k43_2_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-05-12 r16bk27_kodet Variable documentation inserted
NA 2021-02-11 r17oppvekstfylke New variable: Aggregated variable with respondents home county at 15 years of age, based on registered municipality in r17oppvekstkom
NA 2021-02-11 r17oppvekstfylke Variable documentation inserted
NA 2019-04-01 r14bk27_kodet Added variable based on r14bk27.
NA 2019-03-27 r11bk40_recode Added variable based on r11k40.
NA 2019-03-27 r14bk40_recode Added variable based on r14k40.


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 22 - v-100-O.sav
Distribusjonstype Offentlig
# Enheter 13697
# Variabler 636


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r22rekruttert


Variabeletikett: [Runde da respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-22]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 1570 11.5% 0.11462364
3 Runde 3 1712 12.5% 0.12499087
8 Runde 8 1614 11.8% 0.11783602
11 Runde 11 917 6.7% 0.06694897
14 Runde 14 962 7% 0.07023436
16 Runde 16 2619 19.1% 0.19120975
18 Runde 18 1082 7.9% 0.07899540
22 Runde 22 3221 23.5% 0.23516098


r22group


Variabeletikett: [Undergruppe i runde 22. Angitt på grunnlag av bakgrunnsinformasjon og tilfeldig trekning]
Teknisk beskrivelse:

[Respondenter hvor r22rekruttert != 22, r20group != 6, r19group != 3, r16group != 6|7 & r18group != 5 ble inndelt i fire “restutvalg”. Utvalgene ble trukket med vektet randomisering - 30% sannsynlighet for å havne i restutvalg1-3, 10% for å havne i restutvalg4. 20% av dem som blir lagt i restutvalg3 blir tilfeldig trukket ut og fjernet fra restutvalg3 for å inngå i r22group = 6:

restutvalg1: Angis som r22group = 4.

restutvalg2: Får r22padkom_demopop1, r22padkom_demopop2.

restutvalg3: Får r22polkomrep2, r22polkomrep3, r22oc5, r22oc6.

restutvalg4: Får r22oc2 - r22oc4.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Gruppe 1 (tilfeldig trekning) 2001 14.6% 0.14609038
2 Gruppe 2 (tilfeldig trekning) 1954 14.3% 0.14265898
3 Gruppe 3 (tilfeldig trekning) 1965 14.3% 0.14346207
4 Gruppe 4 ("restutvalg1") 1483 10.8% 0.10827188
5 Gruppe 5 (tilfeldig trekning) 1923 14% 0.14039571
6 Gruppe 6 (r18group = 5 + bruttoutvalg på 20% av restutvalg3) 1150 8.4% 0.08395999
7 Gruppe 7 (nyrekrutterte) 3221 23.5% 0.23516098


r22interview_start


Variabeletikett: [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r22interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:12800] [Ugyldige:897] [Rekkevidde:-]r22browsertype


Variabeletikett: [Nettlesertype brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettlesertype brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r22browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r22mobil


Variabeletikett: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer om respondentene bruker mobil]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Annet 7516 54.9% 0.5487333
1 Mobil 6181 45.1% 0.4512667


r22opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på respondentens enhet]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r22enhetstype


Variabeletikett: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer enhetstype for respondentene.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 7516 54.9% 0.548733299
2 Touch 6113 44.6% 0.446302110
3 Generisk 68 0.5% 0.004964591


r22advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Teknisk beskrivelse: [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r22getrenderingmode


Variabeletikett: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Teknisk beskrivelse: [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r22k3


Variabeletikett: Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget?
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-13]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 476 3.5% 0.03475214
2 Høyre 2553 18.6% 0.18639118
3 Fremskrittspartiet 958 7% 0.06994232
4 Venstre 637 4.7% 0.04650653
5 Sosialistisk Venstreparti 1367 10% 0.09980288
6 Senterpartiet 1464 10.7% 0.10688472
7 Miljøpartiet De Grønne 694 5.1% 0.05066803
8 Arbeiderpartiet 3149 23% 0.22990436
9 Rødt 847 6.2% 0.06183836
10 Annet: 387 2.8% 0.02825436
11 Stemte ikke 476 3.5% 0.03475214
12 Har ikke stemmerett 552 4% 0.04030080
13 Stemte blankt 84 0.6% 0.00613273
97 Ikke svart 53 0.4% 0.00386946


r22k3_10_other


Variabeletikett: Annet: Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget?
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]

[Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:13697] [Rekkevidde:-]r22tdr_stemme_grunn


Variabeletikett: Åpen: Hva er grunnen til at du stemte slik du gjorde ved stortingvalget?
Spørsmålstekst: Hva er grunnen til at du stemte slik du gjorde ved stortingvalget?
Tekst etter spørsmål: Du kan skrive så mye eller lite du vil, gjerne et par setninger, men også et par ord hvis det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 & r19group = 3]

[Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:13697] [Rekkevidde:-]r22valg1_1


Variabeletikett: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget: Miljø og klima
Tekst før spørsmål: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget?
Spørsmålstekst: Miljø og klima
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 3686 29.2% 0.29216867
2 Viktig 4909 38.9% 0.38910907
3 Noe viktig 2334 18.5% 0.18500317
4 Litt viktig 1028 8.1% 0.08148383
5 Ikke viktig i det hele tatt 387 3.1% 0.03067533
97 Ikke svart 272 2.2% 0.02155992
98 Ikke spurt 1081 NA


r22valg1_2


Variabeletikett: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget: Innvandring
Tekst før spørsmål: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget?
Spørsmålstekst: Innvandring
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 1813 14.4% 0.14370640
2 Viktig 4134 32.8% 0.32767914
3 Noe viktig 3834 30.4% 0.30389981
4 Litt viktig 1754 13.9% 0.13902980
5 Ikke viktig i det hele tatt 669 5.3% 0.05302790
97 Ikke svart 412 3.3% 0.03265694
98 Ikke spurt 1081 NA


r22valg1_3


Variabeletikett: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget: Ulikhet
Tekst før spørsmål: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget?
Spørsmålstekst: Ulikhet
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 3783 30% 0.29985732
2 Viktig 4540 36% 0.35986049
3 Noe viktig 2560 20.3% 0.20291693
4 Litt viktig 960 7.6% 0.07609385
5 Ikke viktig i det hele tatt 352 2.8% 0.02790108
97 Ikke svart 421 3.3% 0.03337032
98 Ikke spurt 1081 NA


r22valg1_4


Variabeletikett: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget: Skole og utdanning
Tekst før spørsmål: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget?
Spørsmålstekst: Skole og utdanning
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 3372 26.7% 0.26727964
2 Viktig 5655 44.8% 0.44824033
3 Noe viktig 2194 17.4% 0.17390615
4 Litt viktig 758 6% 0.06008244
5 Ikke viktig i det hele tatt 269 2.1% 0.02132213
97 Ikke svart 368 2.9% 0.02916931
98 Ikke spurt 1081 NA


r22valg1_5


Variabeletikett: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget: Helse
Tekst før spørsmål: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget?
Spørsmålstekst: Helse
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 4801 38.1% 0.38054851
2 Viktig 5617 44.5% 0.44522828
3 Noe viktig 1460 11.6% 0.11572606
4 Litt viktig 367 2.9% 0.02909004
5 Ikke viktig i det hele tatt 138 1.1% 0.01093849
97 Ikke svart 233 1.8% 0.01846861
98 Ikke spurt 1081 NA


r22valg1_6


Variabeletikett: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget: Skatter og avgifter
Tekst før spørsmål: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget?
Spørsmålstekst: Skatter og avgifter
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 2578 20.4% 0.20434369
2 Viktig 5117 40.6% 0.40559607
3 Noe viktig 3089 24.5% 0.24484781
4 Litt viktig 1170 9.3% 0.09273938
5 Ikke viktig i det hele tatt 344 2.7% 0.02726696
97 Ikke svart 318 2.5% 0.02520609
98 Ikke spurt 1081 NA


r22valg1_7


Variabeletikett: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget: Samferdsel
Tekst før spørsmål: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget?
Spørsmålstekst: Samferdsel
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 2251 17.8% 0.17842422
2 Viktig 5514 43.7% 0.43706405
3 Noe viktig 3121 24.7% 0.24738427
4 Litt viktig 1070 8.5% 0.08481294
5 Ikke viktig i det hele tatt 265 2.1% 0.02100507
97 Ikke svart 395 3.1% 0.03130945
98 Ikke spurt 1081 NA


r22valg1_8


Variabeletikett: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget: Distriktspolitikk
Tekst før spørsmål: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget?
Spørsmålstekst: Distriktspolitikk
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 2479 19.6% 0.19649651
2 Viktig 4011 31.8% 0.31792961
3 Noe viktig 3310 26.2% 0.26236525
4 Litt viktig 1752 13.9% 0.13887127
5 Ikke viktig i det hele tatt 708 5.6% 0.05611921
97 Ikke svart 356 2.8% 0.02821814
98 Ikke spurt 1081 NA


r22valg1_9


Variabeletikett: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget: Kommune- og fylkessammenslåing
Tekst før spørsmål: Hvor viktig vil du si at følgende saker var for din stemmegivning ved stortingsvalget?
Spørsmålstekst: Kommune- og fylkessammenslåing
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 & r22group = 6]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 86 8% 0.08037383
2 Viktig 173 16.2% 0.16168224
3 Noe viktig 250 23.4% 0.23364486
4 Litt viktig 252 23.6% 0.23551402
5 Ikke viktig i det hele tatt 274 25.6% 0.25607477
97 Ikke svart 35 3.3% 0.03271028
98 Ikke spurt 12627 NA


r22tdr_stemme_motivasjon_1


Variabeletikett: Motivasjon for å stemme: Jeg stemmer alltid på dette partiet
Tekst før spørsmål:

Du har sagt at du stemte ved stortingsvalget. Det kan være mange grunner til at man stemmer.

Hvor viktig var følgende grunner for deg?
Spørsmålstekst: Jeg stemmer alltid på dette partiet
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom (r22group = 6 & r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 135 12.7% 0.12723845
2 Viktig 196 18.5% 0.18473139
3 Noe viktig 174 16.4% 0.16399623
4 Litt viktig 130 12.3% 0.12252592
5 Ikke viktig i det hele tatt 394 37.1% 0.37134779
97 Ikke svart 32 3% 0.03016023
98 Ikke spurt 12636 NA


r22tdr_stemme_motivasjon_2


Variabeletikett: Motivasjon for å stemme: Jeg brukte min stemme til å belønne eller straffe regjeringen (Høyre, KrF, og Venstre) for deres adferd og beslutninger de siste fire årene
Tekst før spørsmål:

Du har sagt at du stemte ved stortingsvalget. Det kan være mange grunner til at man stemmer.

Hvor viktig var følgende grunner for deg?
Spørsmålstekst: Jeg brukte min stemme til å belønne eller straffe regjeringen (Høyre, KrF, og Venstre) for deres adferd og beslutninger de siste fire årene
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom (r22group = 6 & r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 103 9.7% 0.09707823
2 Viktig 143 13.5% 0.13477851
3 Noe viktig 162 15.3% 0.15268615
4 Litt viktig 120 11.3% 0.11310085
5 Ikke viktig i det hele tatt 494 46.6% 0.46559849
97 Ikke svart 39 3.7% 0.03675778
98 Ikke spurt 12636 NA


r22tdr_stemme_motivasjon_3


Variabeletikett: Motivasjon for å stemme: Jeg brukte min stemme til å øke sjansen for at en ny koalisjon av partier vil danne regjering
Tekst før spørsmål:

Du har sagt at du stemte ved stortingsvalget. Det kan være mange grunner til at man stemmer.

Hvor viktig var følgende grunner for deg?
Spørsmålstekst: Jeg brukte min stemme til å øke sjansen for at en ny koalisjon av partier vil danne regjering
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom (r22group = 6 & r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 287 27% 0.27049953
2 Viktig 278 26.2% 0.26201697
3 Noe viktig 127 12% 0.11969840
4 Litt viktig 96 9% 0.09048068
5 Ikke viktig i det hele tatt 240 22.6% 0.22620170
97 Ikke svart 33 3.1% 0.03110273
98 Ikke spurt 12636 NA


r22tdr_stemme_motivasjon_4


Variabeletikett: Motivasjon for å stemme: Jeg brukte min stemme for å sikre at det nye Stortinget og regjeringen representerer interessene til mennesker som meg
Tekst før spørsmål:

Du har sagt at du stemte ved stortingsvalget. Det kan være mange grunner til at man stemmer.

Hvor viktig var følgende grunner for deg?
Spørsmålstekst: Jeg brukte min stemme for å sikre at det nye Stortinget og regjeringen representerer interessene til mennesker som meg
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom (r22group = 6 & r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 389 36.7% 0.36663525
2 Viktig 402 37.9% 0.37888784
3 Noe viktig 159 15% 0.14985862
4 Litt viktig 50 4.7% 0.04712535
5 Ikke viktig i det hele tatt 40 3.8% 0.03770028
97 Ikke svart 21 2% 0.01979265
98 Ikke spurt 12636 NA


r22tdr_stemme_motivasjon_5


Variabeletikett: Motivasjon for å stemme: Jeg brukte min stemme for å sikre at det nye Stortinget og regjeringen vil ta hensyn til andre områder enn Oslo i de fire neste årene
Tekst før spørsmål:

Du har sagt at du stemte ved stortingsvalget. Det kan være mange grunner til at man stemmer.

Hvor viktig var følgende grunner for deg?
Spørsmålstekst: Jeg brukte min stemme for å sikre at det nye Stortinget og regjeringen vil ta hensyn til andre områder enn Oslo i de fire neste årene
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom (r22group = 6 & r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 263 24.8% 0.2478794
2 Viktig 285 26.9% 0.2686145
3 Noe viktig 183 17.2% 0.1724788
4 Litt viktig 128 12.1% 0.1206409
5 Ikke viktig i det hele tatt 173 16.3% 0.1630537
97 Ikke svart 29 2.7% 0.0273327
98 Ikke spurt 12636 NA


r22tdr_stemme_motivasjon_6


Variabeletikett: Motivasjon for å stemme: Jeg brukte min stemme for å sikre at det nye Stortinget og regjeringen vil ta hensyn til behovene til bygdesentra og spredtbygde strøk i de neste fire årene
Tekst før spørsmål:

Du har sagt at du stemte ved stortingsvalget. Det kan være mange grunner til at man stemmer.

Hvor viktig var følgende grunner for deg?
Spørsmålstekst: Jeg brukte min stemme for å sikre at det nye Stortinget og regjeringen vil ta hensyn til behovene til bygdesentra og spredtbygde strøk i de neste fire årene
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom (r22group = 6 & r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)]

[Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 181 17.1% 0.17059378
2 Viktig 253 23.8% 0.23845429
3 Noe viktig 216 20.4% 0.20358153
4 Litt viktig 194 18.3% 0.18284637
5 Ikke viktig i det hele tatt 184 17.3% 0.17342130
97 Ikke svart 33 3.1% 0.03110273
98 Ikke spurt 12636 NA


r22valg2


Variabeletikett: Når bestemte du deg for å stemme på det partiet du stemte på ved dette valget?
Spørsmålstekst: Når bestemte du deg for å stemme på det partiet du stemte på ved dette valget?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Lenge før valgkampen begynte 7587 60.5% 0.605410150
2 Under valgkampen 2883 23% 0.230051069
3 Like før valgdagen 1614 12.9% 0.128790297
4 På selve valgdagen 433 3.5% 0.034551548
97 Ikke svart 15 0.1% 0.001196936
98 Ikke spurt 1165 NA


r22valg3


Variabeletikett: Hvor lett eller vanskelig synes du det var å bestemme deg ved dette valget?
Spørsmålstekst: Hvor lett eller vanskelig synes du det var å bestemme deg ved dette valget?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22k3 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært lett 4160 33% 0.329740013
2 Nokså lett 4011 31.8% 0.317929613
3 Verken lett eller vanskelig 1444 11.4% 0.114457831
4 Nokså vanskelig 2320 18.4% 0.183893469
5 Svært vanskelig 631 5% 0.050015853
97 Ikke svart 50 0.4% 0.003963221
98 Ikke spurt 1081 NA


r22valg4


Variabeletikett: Hvilket parti stemte du på ved forrige stortingsvalg i 2017?
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved forrige stortingsvalg i 2017?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-14]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 489 3.6% 0.035701248
2 Høyre 3385 24.7% 0.247134409
3 Fremskrittspartiet 1122 8.2% 0.081915748
4 Venstre 712 5.2% 0.051982186
5 Sosialistisk Venstreparti 1174 8.6% 0.085712200
6 Senterpartiet 981 7.2% 0.071621523
7 Miljøpartiet De Grønne 590 4.3% 0.043075126
8 Arbeiderpartiet 2968 21.7% 0.216689786
9 Rødt 498 3.6% 0.036358327
10 Annet: 119 0.9% 0.008688034
11 Stemte ikke 458 3.3% 0.033437979
12 Har ikke stemmerett 746 5.4% 0.054464481
13 Stemte blankt 68 0.5% 0.004964591
14 Husker ikke 337 2.5% 0.024603928
97 Ikke svart 50 0.4% 0.003650434


r22valg4_10_other


Variabeletikett: Annet: Hvilket parti stemte du på ved forrige stortingsvalg i 2017?
Spørsmålstekst: Annet:
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt]

[Rekkefølge for svaralternativ: Randomisert]

[Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single - Other] [Format:character] [Gyldige:0] [Ugyldige:13697] [Rekkevidde:-]r22meme_prefcjoint_ran1_1


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 1 (olje) til parti 1 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Fortsette å lete etter mer olje 1297 33.1% 0.3306143
2 Slutte å lete etter mer olje 1344 34.3% 0.3425950
3 Lage en nedtrappingsplan for å fase ut petroleumssektoren 1282 32.7% 0.3267907
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran1_2


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 1 (olje) til parti 2 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Fortsette å lete etter mer olje 1308 33.3% 0.3334183
2 Slutte å lete etter mer olje 1374 35% 0.3502422
3 Lage en nedtrappingsplan for å fase ut petroleumssektoren 1241 31.6% 0.3163395
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran2_1


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 2 (abort) til parti 1 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Stramme inn retten til selvbestemt abort 1360 34.7% 0.3466735
2 Beholde dagens grense for selvbestemt abort 1241 31.6% 0.3163395
3 Fjerne abortnemndene og utvide retten til selvbestemt abort 1322 33.7% 0.3369870
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran2_2


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 2 (abort) til parti 2 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Stramme inn retten til selvbestemt abort 1306 33.3% 0.3329085
2 Beholde dagens grense for selvbestemt abort 1308 33.3% 0.3334183
3 Fjerne abortnemndene og utvide retten til selvbestemt abort 1309 33.4% 0.3336732
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran3_1


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 3 (skatt) til parti 1 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 At de rikeste skal betale mer formuesskatt enn de gjør i dag 957 24.4% 0.2439460
2 At formueskatten burde være noenlunde lik som den er nå 1031 26.3% 0.2628091
3 Redusere formuesskatten og fjerne den på eierskap av bedrifter 995 25.4% 0.2536324
4 Fjerne formueskatten 940 24% 0.2396125
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran3_2


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 3 (skatt) til parti 2 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 At de rikeste skal betale mer formuesskatt enn de gjør i dag 978 24.9% 0.2492990
2 At formueskatten burde være noenlunde lik som den er nå 967 24.6% 0.2464950
3 Redusere formuesskatten og fjerne den på eierskap av bedrifter 965 24.6% 0.2459852
4 Fjerne formueskatten 1013 25.8% 0.2582207
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran4_1


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 4 (helse) til parti 1 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Motarbeide privatisering av helsetilbud 1289 32.9% 0.3285751
2 At offentlig helsetilbud kan utfylles og suppleres med private tilbud 1289 32.9% 0.3285751
3 Øke bruken av private helsetilbud på oppdrag fra det offentlige 1345 34.3% 0.3428499
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran4_2


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 4 (helse) til parti 2 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Motarbeide privatisering av helsetilbud 1317 33.6% 0.3357125
2 At offentlig helsetilbud kan utfylles og suppleres med private tilbud 1302 33.2% 0.3318889
3 Øke bruken av private helsetilbud på oppdrag fra det offentlige 1304 33.2% 0.3323987
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran5_1


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 5 (innvandring) til parti 1 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ta imot flere kvoteflyktninger 953 24.3% 0.2429263
2 Begrense antall asylsøkere, og prioritere å ta i mot kvoteflyktninger 1005 25.6% 0.2561815
3 Hjelpe flyktninger i nærområdet i stedet for å ta i mot flere i Norge 1001 25.5% 0.2551619
4 Begrense antall kvoteflyktninger og avvikle dagens asylsystem 964 24.6% 0.2457303
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran5_2


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 5 (innvandring) til parti 2 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ta imot flere kvoteflyktninger 988 25.2% 0.2518481
2 Begrense antall asylsøkere, og prioritere å ta i mot kvoteflyktninger 969 24.7% 0.2470048
3 Hjelpe flyktninger i nærområdet i stedet for å ta i mot flere i Norge 991 25.3% 0.2526128
4 Begrense antall kvoteflyktninger og avvikle dagens asylsystem 975 24.9% 0.2485343
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran6_1


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 6 (fylke) til parti 1 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 At fylker som er slått sammen må kunne oppløses dersom de ønsker det 1328 33.9% 0.3385164
2 Videreføre regionreformen 1266 32.3% 0.3227122
3 Avvikle fylkeskommunen 1329 33.9% 0.3387713
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran6_2


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 6 (fylke) til parti 2 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 At fylker som er slått sammen må kunne oppløses dersom de ønsker det 1317 33.6% 0.3357125
2 Videreføre regionreformen 1303 33.2% 0.3321438
3 Avvikle fylkeskommunen 1303 33.2% 0.3321438
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran7_1


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 7 (bil) til parti 1 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 At det skal lønne seg å kjøpe elbil, men dyrere elbiler må få reduserte fordeler 1266 32.3% 0.3227122
2 Gi bensin - og dieselbiler samme vilkår som elbiler 1319 33.6% 0.3362223
3 At det skal lønne seg å kjøpe elbil 1338 34.1% 0.3410655
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_ran7_2


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig verdi 7 (bil) til parti 2 i R22MEME_prefcjointa.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 At det skal lønne seg å kjøpe elbil, men dyrere elbiler må få reduserte fordeler 1323 33.7% 0.3372419
2 Gi bensin - og dieselbiler samme vilkår som elbiler 1313 33.5% 0.3346928
3 At det skal lønne seg å kjøpe elbil 1287 32.8% 0.3280653
Sysmiss 9774 NA


r22meme_prefcjoint_order


Variabeletikett: [Eksperiment. Angir rekkefølgen på egenskapene som ble vist til respondenten]
Teknisk beskrivelse:

[Eksperiment. Angir rekkefølgen på egenskapene som ble vist til respondenten]

[1 = Oljeutvinning, 2 = Selvbestemt abort, 3 = Skattenivå, 4 = Helse og omsorg, 5 = Innvandring, 6 = Fylkesreformen, 7 = Elbil]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:3923] [Ugyldige:9774] [Rekkevidde:-]r22meme_prefcjointa


Variabeletikett: Stemme på ett av to hypotetiske partier ved stortingsvalget
Tekst før spørsmål:

I Norge ble det nylig avholdt stortingsvalg der partiene stilte med ulike partiprogrammer. Se for deg at to partier med standpunktene beskrevet under hadde stilt i dette valget. Standpunktene til disse tenkte partiene kan variere mer enn hos partiene i valgkampen tidligere i høst, men vi ber deg likevel se for deg at partiene er ekte. Vennligst les beskrivelsen av de to tenkte partiene nøye, og ta stilling til spørsmålene under.

Partiene vil:  

[Respondenten ble vist en tabell med to randomiserte partiprogram basert på r22meme_prefcjoint_ran1_1 til r22meme_prefcjoint_ran7_2]
Spørsmålstekst: La oss si at du ved stortingsvalget tidligere i høst måtte stemme på ett av disse to partiene. Basert på informasjonen ovenfor, hvilket tror du at du ville stemt på?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Parti 1 1889 48.1% 0.48139653
2 Parti 2 1924 49% 0.49031600
97 Ikke svart 111 2.8% 0.02828746
98 Ikke spurt 9773 NA


r22meme_prefcjointb_1


Variabeletikett: Sannsynligheten for å stemme på parti 1
Tekst før spørsmål: Selv om du kanskje ikke er helt sikker, kan du indikere hvor sannsynlig det er at du noensinne kunne tenke deg å stemme på disse partiene dersom de faktisk hadde stilt til valg?
Spørsmålstekst: Parti 1
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg er sikker på at jeg aldri kunne stemt på dette partiet 569 14.5% 0.14500510
2 1 225 5.7% 0.05733945
3 2 400 10.2% 0.10193680
4 3 458 11.7% 0.11671764
5 4 420 10.7% 0.10703364
6 5 597 15.2% 0.15214067
7 6 361 9.2% 0.09199796
8 7 322 8.2% 0.08205912
9 8 198 5% 0.05045872
10 9 65 1.7% 0.01656473
11 10 Jeg er sikker på at jeg kunne stemt på dette partiet 112 2.9% 0.02854230
97 Ikke svart 197 5% 0.05020387
98 Ikke spurt 9773 NA


r22meme_prefcjointb_2


Variabeletikett: Sannsynligheten for å stemme på parti 2
Tekst før spørsmål: Selv om du kanskje ikke er helt sikker, kan du indikere hvor sannsynlig det er at du noensinne kunne tenke deg å stemme på disse partiene dersom de faktisk hadde stilt til valg?
Spørsmålstekst: Parti 2
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22group = 1,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg er sikker på at jeg aldri kunne stemt på dette partiet 560 14.3% 0.14271152
2 1 258 6.6% 0.06574924
3 2 350 8.9% 0.08919470
4 3 405 10.3% 0.10321101
5 4 373 9.5% 0.09505607
6 5 573 14.6% 0.14602446
7 6 330 8.4% 0.08409786
8 7 344 8.8% 0.08766565
9 8 228 5.8% 0.05810398
10 9 87 2.2% 0.02217125
11 10 Jeg er sikker på at jeg kunne stemt på dette partiet 141 3.6% 0.03593272
97 Ikke svart 275 7% 0.07008155
98 Ikke spurt 9773 NA


r22memeklima_ran1


Variabeletikett: Eksperiment. Velger et tilfeldig alternativ til tekstfletting i r22memeklima
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1923] [Ugyldige:11774] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Søkeren er 30 år gammel. Han har studert jordbruk og ønsker å komme til Norge for å jobbe som sivilagronom. På sikt ønsker han å bosette seg her. Han klarer ikke å skaffe seg en jobb i hjemlandet på grunn av den stadig vanskeligere økonomiske situasjonen der. 494 25.7% 0.2568903
2 Søkeren er 30 år gammel. Han har studert jordbruk og ønsker å komme til Norge for å jobbe som sivilagronom. På sikt ønsker han å bosette seg her. Hans hjemland begynner å bli ubeboelig på grunn av stigende havnivåer forårsaket av klimaendringer. 462 24% 0.2402496
3 Søkeren er 30 år gammel. Han har arbeidet med jordbruk og ønsker å komme til Norge for å jobbe som gårdsarbeider. På sikt ønsker han å bosette seg her. Han klarer ikke å skaffe seg en jobb i hjemlandet på grunn av den stadig vanskeligere økonomiske situasjonen der. 470 24.4% 0.2444098
4 Søkeren er 30 år gammel. Han har arbeidet med jordbruk og ønsker å komme til Norge for å jobbe som gårdsarbeider. På sikt ønsker han å bosette seg her. Hans hjemland begynner å bli ubeboelig på grunn av stigende havnivåer forårsaket av klimaendringer. 497 25.8% 0.2584503
Sysmiss 11774 NA


r22memeklima_ran2


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig bilde til R22memeklima.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1923] [Ugyldige:11774] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velger portrett av en mørkhudet mann. 936 48.7% 0.4867395
2 Velger portrett av en hvit mann. 987 51.3% 0.5132605
Sysmiss 11774 NA


r22memeklima_a


Variabeletikett: I hvilken grad du mener at personens søknad om å få bosette seg i Norge bør avvises eller innvilges?
Tekst før spørsmål:

[Tekst vist før eksperimentet:]

Hvert år søker mennesker fra hele verden norske utlendingsmyndigheter om tillatelse til å komme til Norge. Noen av disse søknadene blir innvilget og noen blir avvist. På den neste siden vil du få se profilen til en hypotetisk person som har søkt om å få bosette seg i Norge. Vi ber deg om å vurdere om du ville innvilget eller avvist personens søknad, dersom avgjørelsen hadde vært opp til deg.

Vi ber deg om å vurdere søknaden på en skala fra 0 – 100 (0 indikerer at søknaden absolutt skal avvises og 100 at søknaden absolutt skal innvilges). I tillegg ber vi deg velge mellom å innvilge (får komme til Norge) og å avvise (får ikke komme til Norge) søknaden.

[Respondentens vises et bilde av en person og en beskrivende tekst basert på r22memeklima_ran1 og r22memeklima_ran2]
Spørsmålstekst: På skalaen under, angi i hvilken grad du mener at søknaden bør avvises eller innvilges:
Tekst etter spørsmål: Trekk glidebryteren til ønsket verdi.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22group = 5]

[Vises på samme side som: r22memeklima_b.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Numeric] [Format:numeric] [Gyldige:1621] [Ugyldige:12076] [Rekkevidde:0-100]r22memeklima_b


Variabeletikett: Beslutning om å innvilge eller avslå personens søknad om å komme til Norge
Spørsmålstekst: Din beslutning:
Teknisk beskrivelse:

[Spurt dersom r22group = 5]

[Vises på samme side som: r22memeklima_a.]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Innvilget, denne søkeren får komme til Norge 1237 64.3% 0.64326573
2 Avvist, denne søkeren får ikke komme til Norge 627 32.6% 0.32605304
97 Ikke svart 59 3.1% 0.03068123
98 Ikke spurt 11774 NA


r22km_klimnyhet_ran


Variabeletikett: Eksperiment. Velger et tilfeldig alternativ til tekstfletting i r22KM_klimnyhet.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1915] [Ugyldige:11782] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Skal vi nå nye utslippsmål, må vi endre vanene våre raskt. Dette mener fagfolkene du selv kan bidra med. For 10 år siden ble ikke kjøttkutt sett på som et realistisk klimatiltak på grunn av forbrukernes preferanser. Nå er situasjonen endret, mener forskere. 474 24.8% 0.2475196
2 Skal vi nå nye utslippsmål, må vi endre vanene våre raskt. Fagfolkene krever mye av den som vil ha god klima-samvittighet. Det blir tunge tak – også for oss forbrukere. – Tiltakene innebærer veldig store endringer i livsstil, mener forskere. 513 26.8% 0.2678851
3 Ny utredning foreslår tiltak som kan kutte utslipp tilsvarende 40 millioner tonn CO2 over ti år. Klar tverrpolitisk støtte til forslagene. Både regjeringspartiene og opposisjonen støtter forslagene. – Mange av de nødvendige virkemidlene kan nå raskt komme på plass, sier klima- og miljøministeren. 477 24.9% 0.2490862
4 Ny utredning foreslår tiltak som kan kutte utslipp tilsvarende 40 millioner tonn CO2 over ti år. Men det er lite politisk håp for forslagene. De fleste regjeringspartiene avviser forslagene i utredningen som regjeringen selv har bestilt. – Det blir vanskelig å få på plass de nødvendige virkemidlene, sier klima- og miljøministeren. 451 23.6% 0.2355091
Sysmiss 11782 NA


r22km_klimnyhet


Variabeletikett: I hvilken grad ville du være interessert i å lese denne artikkelen?
Tekst før spørsmål:

Nedenfor er tittel og ingress på en tenkt nyhetsartikkel om forslag til tiltak for å redusere utslipp, blant annet gjennom endring i forbruk og livsstil.

[r22KM_klimnyhet_ran]
Spørsmålstekst: I hvilken grad ville du være interessert i å lese denne artikkelen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 313 16.3% 0.162766511
2 I stor grad 625 32.5% 0.325013001
3 I noen grad 610 31.7% 0.317212689
4 I liten grad 280 14.6% 0.145605824
5 Ikke i det hele tatt 78 4.1% 0.040561622
97 Ikke svart 17 0.9% 0.008840354
98 Ikke spurt 11774 NA


r22km_saneclim2a


Variabeletikett: Hvor ofte går du tur i naturen nær der du bor?
Spørsmålstekst: Hvor ofte går du tur i naturen nær der du bor?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Daglig 481 25% 0.25013001
2 Ukentlig 978 50.9% 0.50858034
3 Månedlig 309 16.1% 0.16068643
4 Et par ganger i året 93 4.8% 0.04836193
5 Én gang i året 13 0.7% 0.00676027
6 Aldri 28 1.5% 0.01456058
97 Ikke svart 21 1.1% 0.01092044
98 Ikke spurt 11774 NA


r22km_saneclim2b


Variabeletikett: Hvilken bransje jobber du i?
Spørsmålstekst: Jobber du i:
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Olje- og gassindustrien 80 4.2% 0.04160166
2 Kraftindustrien (utenom olje og gass) 34 1.8% 0.01768071
3 Landbruk 37 1.9% 0.01924077
4 Fiske 13 0.7% 0.00676027
5 Turistindustrien 13 0.7% 0.00676027
6 Annen sektor 1557 81% 0.80967239
97 Ikke svart 189 9.8% 0.09828393
98 Ikke spurt 11774 NA


r22km_saneclim3


Variabeletikett: Enig/uenig: «å bremse klimaendringene globalt er viktigere enn å bevare naturen lokalt»? 
Tekst før spørsmål: Klimaendringer er en trussel mot mennesker, dyr og planter. Noen klimatiltak kan imidlertid skade lokalmiljøet. For eksempel, demninger eller vindparker som produserer fornybar energi, kan samtidig skade natur og dyreliv.
Spørsmålstekst: I hvilken grad er du enig eller uenig i påstanden: «å bremse klimaendringene globalt er viktigere enn å bevare naturen lokalt»?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 145 7.5% 0.075403016
2 Enig 386 20.1% 0.200728029
3 Noe enig 491 25.5% 0.255330213
4 Verken enig eller uenig 317 16.5% 0.164846594
5 Noe uenig 242 12.6% 0.125845034
6 Uenig 187 9.7% 0.097243890
7 Svært uenig 137 7.1% 0.071242850
97 Ikke svart 18 0.9% 0.009360374
98 Ikke spurt 11774 NA


r22padkom11_ran1


Variabeletikett: Eksperiment. Velger et tilfeldig alternativ til tekstfletting i r22padkom11.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1910] [Ugyldige:11787] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Vil inndra offentlig støtte til organisasjoner som hjelper ulovlige innvandrere 981 51.4% 0.5136126
2 Holdninger til innvandrere blir stadig mer positive 929 48.6% 0.4863874
Sysmiss 11787 NA


r22padkom11_ran2


Variabeletikett: Eksperiment. Velger et tilfeldig alternativ til tekstfletting i r22padkom11.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:1910] [Ugyldige:11787] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 er basert på fakta 501 26.2% 0.2623037
2 er lett å lese 456 23.9% 0.2387435
3 appellerer til følelser 504 26.4% 0.2638743
4 er oppsiktsvekkende 449 23.5% 0.2350785
Sysmiss 11787 NA


r22padkom11


Variabeletikett: Enig/uenig: Denne tittelen er basert på fakta /er lett å lese / appellerer til følelser / er oppsiktsvekkende
Tekst før spørsmål:

Under viser vi en tittel på en nyhetsartikkel som er basert på en ekte sak i en norsk nettavis. 

[R22PADKOM11_ran1]
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Denne tittelen [R22PADKOM11_ran2].
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22group = 5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helt enig 335 17.4% 0.17420697
2 Enig 413 21.5% 0.21476859
3 Noe enig 396 20.6% 0.20592824
4 Verken enig eller uenig 339 17.6% 0.17628705
5 Noe uenig 205 10.7% 0.10660426
6 Uenig 144 7.5% 0.07488300
7 Helt uenig 66 3.4% 0.03432137
97 Ikke svart 25 1.3% 0.01300052
98 Ikke spurt 11774 NA


r22padkomincl1_ran


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig variant av R22PADKOMINCL1.
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:3862] [Ugyldige:9835] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velger R22PADKOMINCL1A. 1934 50.1% 0.5007768
2 Velger R22PADKOMINCL1B. 1928 49.9% 0.4992232
Sysmiss 9835 NA


r22padkomincl1a_ran_1


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Mer liberal flyktning og asylpolitikk
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:687] [Ugyldige:13010] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 687 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13010 NA


r22padkomincl1a_ran_2


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Flere pedagoger per barn i barnehagene
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:666] [Ugyldige:13031] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 666 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13031 NA


r22padkomincl1a_ran_3


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Økte overføringer til høyere utdanning
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:647] [Ugyldige:13050] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 647 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13050 NA


r22padkomincl1a_ran_4


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Kraftig nedtrapping av oljeproduksjonen
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:641] [Ugyldige:13056] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 641 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13056 NA


r22padkomincl1a_ran_5


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Mer liberal narkotikapolitikk
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:648] [Ugyldige:13049] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 648 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13049 NA


r22padkomincl1a_ran_6


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Styrking av introduksjonsprogrammet for flyktninger
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:674] [Ugyldige:13023] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 674 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13023 NA


r22padkomincl1a_ran_7


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Styrke utdanningstilbudet for innsatte i fengsel for å hindre tilbakefall
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:649] [Ugyldige:13048] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 649 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13048 NA


r22padkomincl1a_ran_8


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Styrke båndene til EU
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:645] [Ugyldige:13052] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 645 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13052 NA


r22padkomincl1a_ran_9


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Forbedring av kollektivtilbudet
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:658] [Ugyldige:13039] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 658 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13039 NA


r22padkomincl1a_ran_10


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Forbedre transpersoners rettigheter
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:655] [Ugyldige:13042] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 655 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13042 NA


r22padkomincl1a_ran_11


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Innføre sterkere virkemidler for å sikre lik lønn mellom kvinner og menn
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:674] [Ugyldige:13023] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 674 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13023 NA


r22padkomincl1a_ran_12


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Styrke virkemidler for å inkludere funksjonshemmede i arbeidslivet
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:641] [Ugyldige:13056] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 641 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13056 NA


r22padkomincl1a_ran_13


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Styrke kampen mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, etnisitet og seksuell legning
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:638] [Ugyldige:13059] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 638 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13059 NA


r22padkomincl1a_ran_14


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Innføre gratis varm mat i skolen
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:638] [Ugyldige:13059] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 638 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13059 NA


r22padkomincl1a_ran_15


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Fjerne abortnemndene
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:619] [Ugyldige:13078] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 619 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13078 NA


r22padkomincl1a_ran_16


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Øke bistandsbudsjettet
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:594] [Ugyldige:13103] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 594 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13103 NA


r22padkomincl1a_ran_17


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Sikre alle barn barnehageplass fra den måneden de fyller ett år
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:631] [Ugyldige:13066] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 631 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13066 NA


r22padkomincl1a_ran_18


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1A.
Spørsmålstekst: Innføring av nye arbeidstreningsprogram for å styrke kompetansen til de som står utenfor arbeidsmarkedet
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:599] [Ugyldige:13098] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 599 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13098 NA


r22padkomincl1a_row_order


Variabeletikett: Eksperiment. Angir den radvise rekkefølgen på tekstverdiene slik de ble presentert til respondenten i R22PADKOMINCL1A.
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:1934] [Ugyldige:11763] [Rekkevidde:-]r22padkomincl1b_ran_1


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Mer restriktiv flyktning og asylpolitikk
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:639] [Ugyldige:13058] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 639 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13058 NA


r22padkomincl1b_ran_2


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Sterkere samarbeid med fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:625] [Ugyldige:13072] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 625 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13072 NA


r22padkomincl1b_ran_3


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Fjerne levealdersjusteringen slik at alderspensjonen blir mer sjenerøs
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:655] [Ugyldige:13042] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 655 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13042 NA


r22padkomincl1b_ran_4


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Innføre strengere straffer for alvorlig voldskriminalitet
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:604] [Ugyldige:13093] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 604 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13093 NA


r22padkomincl1b_ran_5


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Styrke selvråderetten vis-a-vis EU
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:665] [Ugyldige:13032] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 665 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13032 NA


r22padkomincl1b_ran_6


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Mer aktiv næringspolitikk for å støtte norsk industri
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:658] [Ugyldige:13039] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 658 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13039 NA


r22padkomincl1b_ran_7


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Øke arbeidsledighetstrygden
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:659] [Ugyldige:13038] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 659 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13038 NA


r22padkomincl1b_ran_8


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Styrke oppsigelsesvernet
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:667] [Ugyldige:13030] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 667 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13030 NA


r22padkomincl1b_ran_9


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Øke overføringene til distriktene
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:652] [Ugyldige:13045] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 652 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13045 NA


r22padkomincl1b_ran_10


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Gjeninnføre arveskatt
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:694] [Ugyldige:13003] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 694 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13003 NA


r22padkomincl1b_ran_11


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Øke skattene på høye arbeidsinntekter
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:626] [Ugyldige:13071] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 626 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13071 NA


r22padkomincl1b_ran_12


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Strengere krav til norskferdigheter for at innvandrere skal få norsk statsborgerskap
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:651] [Ugyldige:13046] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 651 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13046 NA


r22padkomincl1b_ran_13


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Begrense antallet private barnehager
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:634] [Ugyldige:13063] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 634 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13063 NA


r22padkomincl1b_ran_14


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Fortsatt oljeutvinning på norsk sokkel
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:629] [Ugyldige:13068] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 629 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13068 NA


r22padkomincl1b_ran_15


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Nei til liberalisering av narkotika
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:627] [Ugyldige:13070] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 627 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13070 NA


r22padkomincl1b_ran_16


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Styrke lærlingeordningene
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:631] [Ugyldige:13066] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 631 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13066 NA


r22padkomincl1b_ran_17


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Redusere egenbetalingen i eldreomsorgen
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:615] [Ugyldige:13082] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 615 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13082 NA


r22padkomincl1b_ran_18


Variabeletikett: Eksperiment. Velger tilfeldig 6 verdier til R22PADKOMINCL1B.
Spørsmålstekst: Redusere antallet bomstasjoner
Teknisk beskrivelse: [Randomisert dersom r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Multi] [Format:numeric] [Gyldige:637] [Ugyldige:13060] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Valgt 637 100% 1
0 Ikke valgt 0 0% 0
Sysmiss 13060 NA


r22padkomincl1b_row_order


Variabeletikett: Eksperiment. Angir den radvise rekkefølgen på tekstverdiene slik de ble presentert til respondenten i R22PADKOMINCL1B.
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:1928] [Ugyldige:11769] [Rekkevidde:-]r22padkomincl1a


Variabeletikett: Politisk retning A: Hvor sannsynlig er det at du vil stemme på Arbeiderpartiet ved neste stortingsvalg hvis dette var partiets nye kurs?
Tekst før spørsmål:

Tenk deg at Arbeiderpartiet lanserer en ny kurs eller sterkere satsning på følgende politikkområder til neste stortingsvalg.

[Respondenten vises en liste med seks tilfeldig valgte politikkområder basert på r22padkomincl1a_ran_1 til r22padkomincl1a_ran_18]
Spørsmålstekst: Hvor sannsynlig er det at du vil stemme på Arbeiderpartiet ved neste stortingsvalg hvis dette var partiets nye kurs?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22padkomincl1_ran = 1 & r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sannsynlig 223 11.5% 0.115305067
2 Sannsynlig 375 19.4% 0.193898656
3 Noe sannsynlig 520 26.9% 0.268872802
4 Lite sannsynlig 529 27.4% 0.273526370
5 Ikke sannsynlig i det hele tatt 283 14.6% 0.146328852
97 Ikke svart 4 0.2% 0.002068252
98 Ikke spurt 11763 NA


r22padkomincl1b


Variabeletikett: Politisk retning B: Hvor sannsynlig er det at du vil stemme på Arbeiderpartiet ved neste stortingsvalg hvis dette var partiets nye kurs?
Tekst før spørsmål:

Tenk deg at Arbeiderpartiet lanserer en ny kurs eller sterkere satsning på følgende politikkområder til neste stortingsvalg.

[Respondenten vises en liste med seks tilfeldig valgte politikkområder basert på r22padkomincl1b_ran_1 til r22padkomincl1b_ran_18]
Spørsmålstekst: Hvor sannsynlig er det at du vil stemme på Arbeiderpartiet ved neste stortingsvalg hvis dette var partiets nye kurs?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom r22padkomincl1_ran = 2 & r22group = 2,5]
Tekniske egenskaper: [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:13697] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært sannsynlig 182 9.4% 0.094398340
2 Sannsynlig 385 20% 0.199688797
3 Noe sannsynlig 521 27% 0.270228216
4