Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 3

v-101 - 2020-06-15

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitetet i Bergen
Mette Andersson, Sveinung Arnesen, Gisela Böhm, Dag Elgesem, Odd Gåsdal, Kristin Strømsnes, Endre Tvinnereim, og Jacob Aars Vitenskaplig team, Universitetet i Bergen og Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt to runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1). I runde 3 er det rekruttert ytterligere 5 623 panelmedlemmer. Utvalgsprosedyren i runde 3 var lik som i runde 1. Bruttoutvalget på 25 000 er trukket fra folkeregisteret. Registeret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry gjennomførte uttrekket for Norsk Medborgerpanel etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten. 25 000 nordmenn over 18 år var tilfeldig trukket fra registeret. Listen bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e ) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet. Dernest ble alle individer i utvalget over 95 år ekskludert. Denne gruppen utgjøre 72 personer. Bruttoutvalget før rekruttering var derfor på 24 928 individer.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering.

Rekruttering av nye medlemmer til panelet ble gjennomført i flere trinn.

Først ble et invitasjonsbrev sendt ut til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningslinjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerne, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerne sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (20 minutter).

For å maksimere rekrutteringsraten er det brukt et insentiv i form av et reisegavekort. Verdien på reisegavekortet er 25 000 NOK. For å delta i trekningen av reisegavekortet er det stilt som krav at e-postadressen er oppgitt. Informasjon om lotteriet er inkludert i all korrespondanse med respondentene.

Invitasjonsbrevet ble sendt ut 13. oktober 2014.

Påminnelseskort ble sendt ut 23. oktober 2014 til de respondentene som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen og ikke oppgitt e-postadresse. Respondentene ble oppfordret til å delta i Norsk Medborgerpanel med henvisning til invitasjonsbrevet. Innloggingskoden var også gitt i påminnelseskortet.

Respondentene som ikke hadde svart på undersøkelsen mottok deretter en påminnelse via tekstmelding. Tekstmeldingen ble sendt ut 13. november. Innloggingskoden var gitt i tekstmeldingen.

Et utvalget på 2 000 respondenter med telefonnummer ble deretter forsøkt kontaktet på telefon. Respondentene ble informert om Norsk medborgerpanel, og oppfordret til å delta. Respondentene ble tilbudt å få tilsendt en e-post med nødvendig informasjon for å svare på undersøkelsen.

943 respondenter ble kontaktet. 649 ønsket ikke å delta. 103 ønsket å delta, men ønsket ikke e-post. 191 ønsker å delta, og har fått e-post.

I tillegg nektet 144 respondenter å svare på spørsmål fra intervjuer. 59 respondenter er ikke kommunisert med pga. alder, sykdom, og språkproblemer.

Intervjuer kom ikke i kontakt med resterende respondenter, av forskjellige årsaker.

Datainnsamling blant gamle panelmedlemmer ble gjort parallelt ved siden av rekrutteringen av nye respondenter. Invitasjonse-post ble sendt ut 15. oktober 2014. Også de game panelmedlemmene ble tilsendt påminnelseskort 13. oktober 2014.

Deretter ble panelmedlemmene med registrert mobilnummer påminnet via tekstmelding, på lik linje med de nyrekrutterte respondentene. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.

Til sist mottok alle panelmedlemmer som ikke hadde svart en fjerde påminnelse via e-post. E-posten ble sendt 21. november.

Runde 3 ble avsluttet 27. november.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkurert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten (tabell 8 i appendiks). Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. Rundt 9 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 3
NA 2019-01-08 w03_r3km1 Added anonymized data. Available on request.
NA 2019-01-08 w03_r3km2 Added anonymized data. Available on request.
NA 2018-04-13 w03_p5_1 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-04-13 w03_p5_2 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-04-13 w03_r3k3_2 Corrected missing values (97/98)
NA 2018-02-17 w03_p3 Updated the value of 1 respondent.
NA 2018-02-12 w03_p4_1 Corrected values of 55 respondents.
NA 2018-02-12 w03_p4_2 Corrected values of 55 respondents.
NA 2018-02-12 w03_weight_2 Corrected values of 55 respondents.
NA 2017-11-28 w03_r3k3 Corrected missing values (97/98)
NA 2017-06-14 w03p4_1 Updated value on 40 respondents.
NA 2017-06-14 w03p4_2 Updated value on 40 respondents.
NA 2017-02-01 r3lb1a Added anonymized data. Available on request.
NA 2017-02-01 r3lb1b Added anonymized data. Available on request.
NA 2017-02-01 r3lb1c Added anonymized data. Available on request.
NA 2016-12-15 w03startdatetime New variable.
NA 2016-12-15 w03completedatetime New variable.
v-100 2014-12-12 NA Initial release of round 3


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 3 - v-101.sav
# Enheter 8515
# Variabler 762


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w03_u


Variabeletikett: [Randomiserer respondentene i fem grupper]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 1701 20% 0.1997651
2 2 1719 20.2% 0.2018790
3 3 1667 19.6% 0.1957722
4 4 1722 20.2% 0.2022314
5 5 1706 20% 0.2003523


w03startDateTime


Variabeletikett: Dato og klokkeslett for når undersøkelsen ble åpnet
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w03completeDateTime


Variabeletikett: Dat og klokkeslett for når undersøkelsen ble fullført
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w03recruited_w03


Variabeletikett: = 1 hvis respondent ble rekruttert i w03
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 2927 34.4% 0.3437463
1 5588 65.6% 0.6562537


w03recruited_w01


Variabeletikett: = 1 hvis respondent ble rekruttert i w01
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 5588 65.6% 0.6562537
1 2927 34.4% 0.3437463


w03respondent_w01


Variabeletikett: =1 hvis respondenten deltok i runde 1
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 5598 65.7% 0.6574281
1 2917 34.3% 0.3425719


w03respondent_w02


Variabeletikett: =1 hvis respondenten deltok i runde 2
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 5934 69.7% 0.6968878
1 2581 30.3% 0.3031122


w03respondent_w03


Variabeletikett: =1 hvis respondenten er deltar i runde 3
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 8515 100% 1


w03_r3k1


Variabeletikett: Generell interesse for politikk
Spørsmålstekst: Generelt sett, hvor interessert er du i politikk?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært interessert 844 9.9% 0.099119201
2 Interessert 3702 43.5% 0.434762184
3 Noe interessert 2922 34.3% 0.343159131
4 Lite interessert 884 10.4% 0.103816794
5 Ikke interessert 139 1.6% 0.016324134
97 Ikke svart 24 0.3% 0.002818555


w03_ran1


Variabeletikett: [Randomiserer hvis respondenten er nylig rekruttert, og velger paret R3K3_1 og R3K204_1 i den rekkefølgen, eller R3K204_2 og R3K3_2 i den rekkefølgen. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5588] [Ugyldige:2927] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 2791 49.9% 0.4994631
2 2 2797 50.1% 0.5005369
Sysmiss 2927 NA


w03_r3k3_1


Variabeletikett: Stemte følgende parti ved forrige stortingsvalg
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved forrige stortingsvalg?
Teknisk beskrivelse: [Kun nyrekrutterte respondenter hvor ran1=1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 125 4.5% 0.04478681
2 Høyre 710 25.4% 0.25438911
3 Fremskrittspartiet 265 9.5% 0.09494805
4 Venstre 165 5.9% 0.05911860
5 Sosialistisk Venstreparti 150 5.4% 0.05374418
6 Senterpartiet 106 3.8% 0.03797922
7 Miljøpartiet De Grønne 90 3.2% 0.03224651
8 Arbeiderpartiet 731 26.2% 0.26191329
9 Rødt 54 1.9% 0.01934790
10 Stemte ikke 145 5.2% 0.05195271
11 Hadde ikke stemmerett 172 6.2% 0.06162666
12 Annet 38 1.4% 0.01361519
97 Ikke svart 40 1.4% 0.01433178
98 Ikke spurt 5724 NA


w03_r3k3_1_12_other


Variabeletikett: Annet: Stemte følgende parti ved forrige stortingsvalg [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved forrige stortingsvalg?
Teknisk beskrivelse:

[Kun nyrekrutterte respondenter hvor ran1=1 blir spurt]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w03_r3k204_1


Variabeletikett: Ville stemte på følgende parti ved ved stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Kun nyrekrutterte respondenter hvor ran1=1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 125 4.5% 0.04478681
2 Høyre 595 21.3% 0.21318524
3 Fremskrittspartiet 220 7.9% 0.07882479
4 Venstre 153 5.5% 0.05481906
5 Sosialistisk Venstreparti 123 4.4% 0.04407023
6 Senterpartiet 105 3.8% 0.03762092
7 Miljøpartiet De Grønne 132 4.7% 0.04729488
8 Arbeiderpartiet 998 35.8% 0.35757793
9 Rødt 43 1.5% 0.01540666
10 Ville ikke stemt 92 3.3% 0.03296310
11 Har ikke stemmerett 76 2.7% 0.02723038
12 Annet: 60 2.1% 0.02149767
97 Ikke svart 69 2.5% 0.02472232
98 Ikke spurt 5724 NA


w03_r3k204_1_12_other


Variabeletikett: Annet:Ville stemte på følgende parti ved ved stortingsvalg i morgen [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Kun nyrekrutterte respondenter hvor ran1=1 blir spurt]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w03_r3k204_2


Variabeletikett: Ville stemte på følgende parti ved ved stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Kun nyrekrutterte respondenter hvor ran1=2 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 143 5.2% 0.051680520
2 Høyre 598 21.6% 0.216118540
3 Fremskrittspartiet 211 7.6% 0.076255873
4 Venstre 167 6% 0.060354174
5 Sosialistisk Venstreparti 104 3.8% 0.037585833
6 Senterpartiet 106 3.8% 0.038308638
7 Miljøpartiet De Grønne 142 5.1% 0.051319118
8 Arbeiderpartiet 1004 36.3% 0.362847850
9 Rødt 40 1.4% 0.014456090
10 Stemte ikke 113 4.1% 0.040838453
11 Hadde ikke stemmerett 87 3.1% 0.031441995
12 Annet 49 1.8% 0.017708710
97 Ikke svart 3 0.1% 0.001084207
98 Ikke spurt 5748 NA


w03_r3k204_2_12_other


Variabeletikett: Annet: Ville stemte på følgende parti ved ved stortingsvalg i morgen [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Kun nyrekrutterte respondenter hvor ran1=2 blir spurt]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w03_r3k3_2


Variabeletikett: Stemte følgende parti ved forrige stortingsvalg
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved forrige stortingsvalg?
Teknisk beskrivelse: [Kun nyrekrutterte respondenter hvor ran1=2 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 129 4.7% 0.047080292
2 Høyre 681 24.9% 0.248540146
3 Fremskrittspartiet 253 9.2% 0.092335766
4 Venstre 179 6.5% 0.065328467
5 Sosialistisk Venstreparti 154 5.6% 0.056204380
6 Senterpartiet 101 3.7% 0.036861314
7 Miljøpartiet De Grønne 79 2.9% 0.028832117
8 Arbeiderpartiet 725 26.5% 0.264598540
9 Rødt 35 1.3% 0.012773723
10 Stemte ikke 161 5.9% 0.058759124
11 Hadde ikke stemmerett 198 7.2% 0.072262774
12 Annet 39 1.4% 0.014233577
97 Ikke svart 6 0.2% 0.002189781
98 Ikke spurt 5775 NA


w03_r3k3_2_12_other


Variabeletikett: Annet: Stemte følgende parti ved forrige stortingsvalg [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti stemte du på ved forrige stortingsvalg?
Teknisk beskrivelse:

[Kun nyrekrutterte respondenter hvor ran1=2 blir spurt]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w03_r3k202


Variabeletikett: Tilfredshet med dagens regjering
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 254 3% 0.029829712
2 Tilfreds 2190 25.7% 0.257193188
3 Noe tilfreds 2742 32.2% 0.322019965
4 Lite tilfreds 2275 26.7% 0.267175573
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 973 11.4% 0.114268937
97 Ikke svart 81 1% 0.009512625


w03_r3k6_1


Variabeletikett: Liker eller misliker: Kristelig Folkeparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 662 7.8% 0.07774516
2 Misliker mye 1110 13% 0.13035819
3 Misliker noe 1892 22.2% 0.22219612
4 Verken misliker eller liker 2203 25.9% 0.25871991
5 Liker noe 1651 19.4% 0.19389313
6 Liker mye 481 5.6% 0.05648855
7 Liker svært mye 107 1.3% 0.01256606
97 Ikke svart 409 4.8% 0.04803288


w03_r3k6_2


Variabeletikett: Liker eller misliker: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 365 4.3% 0.04286553
2 Misliker mye 1075 12.6% 0.12624780
3 Misliker noe 1483 17.4% 0.17416324
4 Verken misliker eller liker 1013 11.9% 0.11896653
5 Liker noe 2090 24.5% 0.24544921
6 Liker mye 1730 20.3% 0.20317087
7 Liker svært mye 369 4.3% 0.04333529
97 Ikke svart 390 4.6% 0.04580153


w03_r3k6_3


Variabeletikett: Liker eller misliker: Fremskrittspartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 2075 24.4% 0.24368761
2 Misliker mye 1614 19% 0.18954786
3 Misliker noe 1223 14.4% 0.14362889
4 Verken misliker eller liker 870 10.2% 0.10217264
5 Liker noe 1406 16.5% 0.16512038
6 Liker mye 716 8.4% 0.08408691
7 Liker svært mye 219 2.6% 0.02571932
97 Ikke svart 392 4.6% 0.04603641


w03_r3k6_4


Variabeletikett: Liker eller misliker: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 308 3.6% 0.03617146
2 Misliker mye 656 7.7% 0.07704052
3 Misliker noe 1434 16.8% 0.16840869
4 Verken misliker eller liker 2472 29% 0.29031122
5 Liker noe 2283 26.8% 0.26811509
6 Liker mye 800 9.4% 0.09395185
7 Liker svært mye 138 1.6% 0.01620669
97 Ikke svart 424 5% 0.04979448


w03_r3k6_5


Variabeletikett: Liker eller misliker: Sosialistisk Venstreparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1120 13.2% 0.13153259
2 Misliker mye 1340 15.7% 0.15736935
3 Misliker noe 1450 17% 0.17028773
4 Verken misliker eller liker 1791 21% 0.21033470
5 Liker noe 1542 18.1% 0.18109219
6 Liker mye 690 8.1% 0.08103347
7 Liker svært mye 156 1.8% 0.01832061
97 Ikke svart 426 5% 0.05002936


w03_r3k6_6


Variabeletikett: Liker eller misliker: Senterpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 461 5.4% 0.05413975
2 Misliker mye 975 11.5% 0.11450382
3 Misliker noe 1717 20.2% 0.20164416
4 Verken misliker eller liker 2794 32.8% 0.32812683
5 Liker noe 1578 18.5% 0.18532002
6 Liker mye 449 5.3% 0.05273048
7 Liker svært mye 98 1.2% 0.01150910
97 Ikke svart 443 5.2% 0.05202584


w03_r3k6_7


Variabeletikett: Liker eller misliker: Miljøpartiet De Grønne
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 478 5.6% 0.05613623
2 Misliker mye 695 8.2% 0.08162067
3 Misliker noe 1055 12.4% 0.12389900
4 Verken misliker eller liker 2712 31.8% 0.31849677
5 Liker noe 2024 23.8% 0.23769818
6 Liker mye 871 10.2% 0.10229008
7 Liker svært mye 243 2.9% 0.02853787
97 Ikke svart 437 5.1% 0.05132120


w03_r3k6_8


Variabeletikett: Liker eller misliker: Arbeiderpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 244 2.9% 0.02865531
2 Misliker mye 511 6% 0.06001174
3 Misliker noe 1076 12.6% 0.12636524
4 Verken misliker eller liker 1101 12.9% 0.12930123
5 Liker noe 2315 27.2% 0.27187317
6 Liker mye 2310 27.1% 0.27128597
7 Liker svært mye 594 7% 0.06975925
97 Ikke svart 364 4.3% 0.04274809


w03_r3k6_9


Variabeletikett: Liker eller misliker: Rødt
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1729 20.3% 0.20305344
2 Misliker mye 1516 17.8% 0.17803876
3 Misliker noe 1289 15.1% 0.15137992
4 Verken misliker eller liker 2165 25.4% 0.25425719
5 Liker noe 952 11.2% 0.11180270
6 Liker mye 307 3.6% 0.03605402
7 Liker svært mye 98 1.2% 0.01150910
97 Ikke svart 459 5.4% 0.05390487


w03_r3k8_1


Variabeletikett: Plassering på politisk høyre-venstre skala
Spørsmålstekst: I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 151 1.8% 0.01773341
2 1 257 3% 0.03018203
3 2 701 8.2% 0.08232531
4 3 1192 14% 0.13998826
5 4 1033 12.1% 0.12131533
6 5 1437 16.9% 0.16876101
7 6 990 11.6% 0.11626541
8 7 1196 14% 0.14045802
9 8 868 10.2% 0.10193776
10 9 262 3.1% 0.03076923
11 10 Høyre 195 2.3% 0.02290076
97 Ikke svart 233 2.7% 0.02736348


w03_r3k9_1


Variabeletikett:
  1. Tekst: Politisk hjertesak [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w03_r3k9_2


Variabeletikett:
  1. Tekst: Politisk hjertesak [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w03_r3k9_3


Variabeletikett:
  1. Tekst: Politisk hjertesak [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]w03_r3dt16_1


Variabeletikett: Plassering på skala: Kristelig Folkeparti
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 15 0.5% 0.005124701
2 1 17 0.6% 0.005807995
3 2 70 2.4% 0.023915272
4 3 127 4.3% 0.043389136
5 4 264 9% 0.090194739
6 5 720 24.6% 0.245985651
7 6 720 24.6% 0.245985651
8 7 471 16.1% 0.160915613
9 8 221 7.6% 0.075503929
10 9 70 2.4% 0.023915272
11 10 Høyre 27 0.9% 0.009224462
97 Ikke svart 205 7% 0.070037581
98 Ikke spurt 5588 NA


w03_r3dt16_2


Variabeletikett: Plassering på skala: Høyre
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Høyre
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 5 0.2% 0.001708234
2 1 6 0.2% 0.002049880
3 2 8 0.3% 0.002733174
4 3 15 0.5% 0.005124701
5 4 18 0.6% 0.006149641
6 5 67 2.3% 0.022890331
7 6 103 3.5% 0.035189614
8 7 404 13.8% 0.138025282
9 8 833 28.5% 0.284591732
10 9 802 27.4% 0.274000683
11 10 Høyre 465 15.9% 0.158865733
97 Ikke svart 201 6.9% 0.068670994
98 Ikke spurt 5588 NA


w03_r3dt16_3


Variabeletikett: Plassering på skala: Fremskrittspartiet
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 12 0.4% 0.004099761
2 1 13 0.4% 0.004441408
3 2 11 0.4% 0.003758114
4 3 19 0.6% 0.006491288
5 4 27 0.9% 0.009224462
6 5 87 3% 0.029723266
7 6 63 2.2% 0.021523744
8 7 128 4.4% 0.043730782
9 8 333 11.4% 0.113768364
10 9 726 24.8% 0.248035531
11 10 Høyre 1295 44.2% 0.442432525
97 Ikke svart 213 7.3% 0.072770755
98 Ikke spurt 5588 NA


w03_r3dt16_4


Variabeletikett: Plassering på skala: Venstre
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Venstre
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 205 7% 0.070037581
2 1 137 4.7% 0.046805603
3 2 206 7% 0.070379228
4 3 269 9.2% 0.091902972
5 4 332 11.3% 0.113426717
6 5 597 20.4% 0.203963102
7 6 546 18.7% 0.186539119
8 7 289 9.9% 0.098735907
9 8 99 3.4% 0.033823027
10 9 24 0.8% 0.008199522
11 10 Høyre 12 0.4% 0.004099761
97 Ikke svart 211 7.2% 0.072087462
98 Ikke spurt 5588 NA


w03_r3dt16_5


Variabeletikett: Plassering på skala: Sosialistisk Venstreparti
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 393 13.4% 0.1342671677
2 1 920 31.4% 0.3143149983
3 2 792 27.1% 0.2705842159
4 3 347 11.9% 0.1185514178
5 4 118 4% 0.0403143150
6 5 94 3.2% 0.0321147933
7 6 22 0.8% 0.0075162282
8 7 15 0.5% 0.0051247011
9 8 8 0.3% 0.0027331739
10 9 6 0.2% 0.0020498804
11 10 Høyre 2 0.1% 0.0006832935
97 Ikke svart 210 7.2% 0.0717458148
98 Ikke spurt 5588 NA


w03_r3dt16_6


Variabeletikett: Plassering på skala: Senterpartiet
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 31 1.1% 0.010591049
2 1 56 1.9% 0.019132217
3 2 170 5.8% 0.058079945
4 3 340 11.6% 0.116159891
5 4 654 22.3% 0.223436966
6 5 904 30.9% 0.308848650
7 6 355 12.1% 0.121284592
8 7 117 4% 0.039972668
9 8 50 1.7% 0.017082337
10 9 15 0.5% 0.005124701
11 10 Høyre 11 0.4% 0.003758114
97 Ikke svart 224 7.7% 0.076528869
98 Ikke spurt 5588 NA


w03_r3dt16_7


Variabeletikett: Plassering på skala: Miljøpartiet De Grønne
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 152 5.2% 0.051930304
2 1 286 9.8% 0.097710967
3 2 430 14.7% 0.146908097
4 3 534 18.2% 0.182439358
5 4 548 18.7% 0.187222412
6 5 572 19.5% 0.195421934
7 6 112 3.8% 0.038264435
8 7 32 1.1% 0.010932696
9 8 17 0.6% 0.005807995
10 9 6 0.2% 0.002049880
11 10 Høyre 7 0.2% 0.002391527
97 Ikke svart 231 7.9% 0.078920396
98 Ikke spurt 5588 NA


w03_r3dt16_8


Variabeletikett: Plassering på skala: Arbeiderpartiet
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 65 2.2% 0.022207038
2 1 149 5.1% 0.050905364
3 2 369 12.6% 0.126067646
4 3 648 22.1% 0.221387086
5 4 634 21.7% 0.216604031
6 5 509 17.4% 0.173898189
7 6 205 7% 0.070037581
8 7 93 3.2% 0.031773147
9 8 29 1% 0.009907755
10 9 11 0.4% 0.003758114
11 10 Høyre 13 0.4% 0.004441408
97 Ikke svart 202 6.9% 0.069012641
98 Ikke spurt 5588 NA


w03_r3dt16_9


Variabeletikett: Plassering på skala: Rødt
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Rødt
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 1577 53.9% 0.538776905
2 1 548 18.7% 0.187222412
3 2 193 6.6% 0.065937820
4 3 114 3.9% 0.038947728
5 4 53 1.8% 0.018107277
6 5 124 4.2% 0.042364195
7 6 25 0.9% 0.008541168
8 7 25 0.9% 0.008541168
9 8 10 0.3% 0.003416467
10 9 7 0.2% 0.002391527
11 10 Høyre 23 0.8% 0.007857875
97 Ikke svart 228 7.8% 0.077895456
98 Ikke spurt 5588 NA


w03_r3k10


Variabeletikett: Oppfattelse av dagens økonomiske situasjonen i Norge
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Teknisk beskrivelse: Synes du den er:
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 3202 37.6% 0.376042278
2 God 3937 46.2% 0.462360540
3 Noe god 774 9.1% 0.090898415
4 Verken god eller dårlig 259 3% 0.030416911
5 Noe dårlig 150 1.8% 0.017615972
6 Dårlig 61 0.7% 0.007163829
7 Svært dårlig 23 0.3% 0.002701116
97 Ikke svart 109 1.3% 0.012800940


w03_r3k11


Variabeletikett: Tilfredshet med måten demokratiet fungerer på i Norge
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 1500 17.6% 0.17615972
2 Tilfreds 4884 57.4% 0.57357604
3 Noe tilfreds 1548 18.2% 0.18179683
4 Lite tilfreds 357 4.2% 0.04192601
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 89 1% 0.01045214
97 Ikke svart 137 1.6% 0.01608925


w03_r3k14_1


Variabeletikett: Utsagn: Politikken er i blant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Politikken er i blant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om.
Teknisk beskrivelse: [Kun spurt nye respondenter]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 282 5% 0.05046528
2 Enig 721 12.9% 0.12902649
3 Noe enig 1627 29.1% 0.29115963
4 Verken enig eller uenig 468 8.4% 0.08375089
5 Noe uenig 776 13.9% 0.13886901
6 Uenig 1211 21.7% 0.21671439
7 Svært uenig 403 7.2% 0.07211883
97 Ikke svart 100 1.8% 0.01789549
98 Ikke spurt 2927 NA


w03_r3k14_2


Variabeletikett: Utsagn: Folk som meg kan nok stemme, men noe annet kan vi ikke gjøre for å påvirke politikken
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Folk som meg kan nok stemme, men noe annet kan vi ikke gjøre for å påvirke politikken.
Teknisk beskrivelse: [Kun spurt nye respondenter]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 376 6.7% 0.06728704
2 Enig 753 13.5% 0.13475304
3 Noe enig 875 15.7% 0.15658554
4 Verken enig eller uenig 432 7.7% 0.07730852
5 Noe uenig 1136 20.3% 0.20329277
6 Uenig 1372 24.6% 0.24552613
7 Svært uenig 530 9.5% 0.09484610
97 Ikke svart 114 2% 0.02040086
98 Ikke spurt 2927 NA


w03_r3k15


Variabeletikett: Alminnelige mennesker er til å stole på
Spørsmålstekst: Så til et mer generelt spørsmål. Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Teknisk beskrivelse:

0 betyr “Kan ikke være forsiktig nok” og 10 betyr “De fleste mennesker er til å stole på”.

[Kun spurt nye respondenter]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Kan ikke være forsiktig nok 119 2.1% 0.021295634
2 1 67 1.2% 0.011989979
3 2 126 2.3% 0.022548318
4 3 312 5.6% 0.055833930
5 4 316 5.7% 0.056549749
6 5 692 12.4% 0.123836793
7 6 637 11.4% 0.113994273
8 7 1252 22.4% 0.224051539
9 8 1081 19.3% 0.193450251
10 9 419 7.5% 0.074982105
11 10 De fleste mennesker er til å stole på 524 9.4% 0.093772369
97 Ikke svart 43 0.8% 0.007695061
98 Ikke spurt 2927 NA


w03_r3k16_1


Variabeletikett: Påstand: Jeg har en mening om de fleste ting
Tekst før spørsmål: Hvordan passer følgende påstander om deg som person?
Spørsmålstekst: Jeg har en mening om de fleste ting.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 815 9.6% 0.095713447
2 Passer godt 3218 37.8% 0.377921315
3 Passer noe godt 2828 33.2% 0.332119789
4 Passer verken godt eller dårlig 914 10.7% 0.107339988
5 Passer noe dårlig 444 5.2% 0.052143277
6 Passer dårlig 119 1.4% 0.013975338
7 Passer svært dårlig 20 0.2% 0.002348796
97 Ikke svart 157 1.8% 0.018438050


w03_r3k16_2


Variabeletikett: Påstand: Jeg har sterke meninger, enten positive eller negative, også i saker som er nye for meg
Tekst før spørsmål: Hvordan passer følgende påstander om deg som person?
Spørsmålstekst: Jeg har sterke meninger, enten positive eller negative, også i saker som er nye for meg.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Passer svært godt 288 3.4% 0.03382267
2 Passer godt 1267 14.9% 0.14879624
3 Passer noe godt 2495 29.3% 0.29301233
4 Passer verken godt eller dårlig 1973 23.2% 0.23170875
5 Passer noe dårlig 1293 15.2% 0.15184968
6 Passer dårlig 756 8.9% 0.08878450
7 Passer svært dårlig 159 1.9% 0.01867293
97 Ikke svart 284 3.3% 0.03335291


w03_r3k17_1


Variabeletikett: Benytter medier for nyheter: TV
Tekst før spørsmål: Hvor ofte bruker du disse mediene til å holde deg oppdatert om nyheter?
Spørsmålstekst: TV
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger om dagen 1472 17.3% 0.17287140
2 Hver dag 3912 45.9% 0.45942454
3 Flere ganger i uken 1728 20.3% 0.20293600
4 Sjeldnere 1014 11.9% 0.11908397
5 Aldri 236 2.8% 0.02771580
97 Ikke svart 153 1.8% 0.01796829


w03_r3k17_2


Variabeletikett: Benytter medier for nyheter: Radio
Tekst før spørsmål: Hvor ofte bruker du disse mediene til å holde deg oppdatert om nyheter?
Spørsmålstekst: Radio
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger om dagen 1700 20% 0.19964768
2 Hver dag 2683 31.5% 0.31509102
3 Flere ganger i uken 1740 20.4% 0.20434527
4 Sjeldnere 1640 19.3% 0.19260129
5 Aldri 426 5% 0.05002936
97 Ikke svart 326 3.8% 0.03828538


w03_r3k17_3


Variabeletikett: Benytter medier for nyheter: Papiravis
Tekst før spørsmål: Hvor ofte bruker du disse mediene til å holde deg oppdatert om nyheter?
Spørsmålstekst: Papiravis
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger om dagen 510 6% 0.05989430
2 Hver dag 3336 39.2% 0.39177921
3 Flere ganger i uken 1533 18% 0.18003523
4 Sjeldnere 2287 26.9% 0.26858485
5 Aldri 538 6.3% 0.06318262
97 Ikke svart 311 3.7% 0.03652378


w03_r3k17_4


Variabeletikett: Benytter medier for nyheter: Nettavis
Tekst før spørsmål: Hvor ofte bruker du disse mediene til å holde deg oppdatert om nyheter?
Spørsmålstekst: Nettavis
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger om dagen 2878 33.8% 0.33799178
2 Hver dag 2521 29.6% 0.29606577
3 Flere ganger i uken 1403 16.5% 0.16476806
4 Sjeldnere 1087 12.8% 0.12765708
5 Aldri 291 3.4% 0.03417499
97 Ikke svart 335 3.9% 0.03934234


w03_r3k17_5


Variabeletikett: Benytter medier for nyheter: Facebook
Tekst før spørsmål: Hvor ofte bruker du disse mediene til å holde deg oppdatert om nyheter?
Spørsmålstekst: Facebook
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger om dagen 1338 15.7% 0.1571345
2 Hver dag 1726 20.3% 0.2027011
3 Flere ganger i uken 1097 12.9% 0.1288315
4 Sjeldnere 1196 14% 0.1404580
5 Aldri 2638 31% 0.3098062
97 Ikke svart 520 6.1% 0.0610687


w03_r3k17_6


Variabeletikett: Benytter medier for nyheter: Twitter
Tekst før spørsmål: Hvor ofte bruker du disse mediene til å holde deg oppdatert om nyheter?
Spørsmålstekst: Twitter
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger om dagen 151 1.8% 0.01773341
2 Hver dag 167 2% 0.01961245
3 Flere ganger i uken 262 3.1% 0.03076923
4 Sjeldnere 958 11.3% 0.11250734
5 Aldri 6273 73.7% 0.73669994
97 Ikke svart 704 8.3% 0.08267763


w03_r3k17_7


Variabeletikett: Benytter medier for nyheter: Andre nettsteder
Tekst før spørsmål: Hvor ofte bruker du disse mediene til å holde deg oppdatert om nyheter?
Spørsmålstekst: Andre nettsteder
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Flere ganger om dagen 614 7.2% 0.07210804
2 Hver dag 1099 12.9% 0.12906635
3 Flere ganger i uken 1733 20.4% 0.20352319
4 Sjeldnere 2280 26.8% 0.26776277
5 Aldri 2086 24.5% 0.24497945
97 Ikke svart 703 8.3% 0.08256019


w03_km36


Variabeletikett: Hvor alvorlig trussel er klimaendringer for deg personlig?
Spørsmålstekst: Hvor alvorlig trussel er klimaendringer for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: [Asked if U does not equal 2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært alvorlig 954 14% 0.14037669
2 Alvorlig 2209 32.5% 0.32504414
3 Noe alvorlig 2164 31.8% 0.31842260
4 Lite alvorlig 1018 15% 0.14979400
5 Ikke en trussel 357 5.3% 0.05253090
97 Ikke svart 94 1.4% 0.01383167
98 Ikke spurt 1719 NA


w03_r3dv30_1


Variabeletikett: Påstand: Skattetrykket bør senkes, selv om det fører til nedskjæringer i velferdsstaten
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Skattetrykket bør senkes, selv om det fører til nedskjæringer i velferdsstaten.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 263 3.1% 0.03088667
2 Enig 632 7.4% 0.07422196
3 Noe enig 1224 14.4% 0.14374633
4 Verken enig eller uenig 801 9.4% 0.09406929
5 Noe uenig 1395 16.4% 0.16382854
6 Uenig 2244 26.4% 0.26353494
7 Svært uenig 1782 20.9% 0.20927775
97 Ikke svart 174 2% 0.02043453


w03_r3dv30_2


Variabeletikett: Påstand: Kommersielle privatskoler bør være tillatt
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Kommersielle privatskoler bør være tillatt.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 531 6.2% 0.06236054
2 Enig 1508 17.7% 0.17709924
3 Noe enig 1569 18.4% 0.18426307
4 Verken enig eller uenig 1147 13.5% 0.13470346
5 Noe uenig 1179 13.8% 0.13846154
6 Uenig 1281 15% 0.15044040
7 Svært uenig 1105 13% 0.12977099
97 Ikke svart 195 2.3% 0.02290076


w03_r3dv30_3


Variabeletikett: Påstand: Mange offentlige aktiviteter kunne blitt utført både bedre og billigere, dersom de ble overlatt til private aktører
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Mange offentlige aktiviteter kunne blitt utført både bedre og billigere, dersom de ble overlatt til private aktører.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 600 7% 0.07046389
2 Enig 1404 16.5% 0.16488550
3 Noe enig 2097 24.6% 0.24627129
4 Verken enig eller uenig 948 11.1% 0.11133294
5 Noe uenig 1159 13.6% 0.13611274
6 Uenig 1317 15.5% 0.15466823
7 Svært uenig 819 9.6% 0.09618321
97 Ikke svart 171 2% 0.02008221


w03_r3k31_1


Variabeletikett: Utsagn: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller i samfunnet
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 418 14.3% 0.14280834
2 Enig 765 26.1% 0.26135975
3 Noe enig 793 27.1% 0.27092586
4 Verken enig eller uenig 274 9.4% 0.09361121
5 Noe uenig 300 10.2% 0.10249402
6 Uenig 223 7.6% 0.07618722
7 Svært uenig 46 1.6% 0.01571575
97 Ikke svart 108 3.7% 0.03689785
98 Ikke spurt 5588 NA


w03_r3k31_2


Variabeletikett: Utsagn: Det er bedre for et land hvis det finnes et mangfold av ulike religioner og livssyn
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Det er bedre for et land hvis det finnes et mangfold av ulike religioner og livssyn.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8514] [Ugyldige:1] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 261 8.9% 0.08916980
2 Enig 634 21.7% 0.21660403
3 Noe enig 616 21% 0.21045439
4 Verken enig eller uenig 411 14% 0.14041681
5 Noe uenig 417 14.2% 0.14246669
6 Uenig 324 11.1% 0.11069354
7 Svært uenig 160 5.5% 0.05466348
97 Ikke svart 104 3.6% 0.03553126
98 Ikke spurt 5587 NA
Sysmiss 1 NA


w03_r3k31_3


Variabeletikett: Utsagn: Mesteparten av utslippsreduksjonene av klimagasser som Norge har forpliktet seg til, bør tas i utlandet
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Mesteparten av utslippsreduksjonene av klimagasser som Norge har forpliktet seg til, bør tas i utlandet.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 70 2.4% 0.02391527
2 Enig 219 7.5% 0.07482064
3 Noe enig 350 12% 0.11957636
4 Verken enig eller uenig 679 23.2% 0.23197813
5 Noe uenig 542 18.5% 0.18517253
6 Uenig 700 23.9% 0.23915272
7 Svært uenig 252 8.6% 0.08609498
97 Ikke svart 115 3.9% 0.03928937
98 Ikke spurt 5588 NA


w03_r3dvh_1


Variabeletikett: Påstand: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten og Vesterålen
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten og Vesterålen.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 1692 19.9% 0.19870816
2 Enig 1416 16.6% 0.16629477
3 Noe enig 1050 12.3% 0.12331180
4 Verken enig eller uenig 1519 17.8% 0.17839107
5 Noe uenig 946 11.1% 0.11109806
6 Uenig 1086 12.8% 0.12753964
7 Svært uenig 583 6.8% 0.06846741
97 Ikke svart 223 2.6% 0.02618908


w03_r3dvh_2


Variabeletikett: Påstand: Flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp som nordmenn, selv om de ikke er norske statsborgere
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp som nordmenn, selv om de ikke er norske statsborgere.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 713 8.4% 0.08373459
2 Enig 1566 18.4% 0.18391075
3 Noe enig 1533 18% 0.18003523
4 Verken enig eller uenig 828 9.7% 0.09724016
5 Noe uenig 1587 18.6% 0.18637698
6 Uenig 1235 14.5% 0.14503817
7 Svært uenig 862 10.1% 0.10123312
97 Ikke svart 191 2.2% 0.02243100


w03_r3dvh_3


Variabeletikett: Påstand: Heterofile og homofile par bør ha like rettigheter
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Heterofile og homofile par bør ha like rettigheter.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 3560 41.8% 0.41808573
2 Enig 2313 27.2% 0.27163829
3 Noe enig 715 8.4% 0.08396947
4 Verken enig eller uenig 596 7% 0.06999413
5 Noe uenig 460 5.4% 0.05402231
6 Uenig 369 4.3% 0.04333529
7 Svært uenig 306 3.6% 0.03593658
97 Ikke svart 196 2.3% 0.02301820


w03_r3fr1_1


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Kunst og kultur, korps og kor
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Kunst og kultur, korps og kor [Musikk, teater og dans. Kunst, brukskunst og arkitektur. Historie, litteratur og språk. Museer, samlinger og biblioteker. Tidsskrifter og medier. Andre kulturelle og kunstneriske aktiviteter]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kunst og kultur, korps og kor 247 14.5% 0.14520870
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1434 84.3% 0.84303351


w03_r3fr1_2


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Idrett og sport
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Idrett og sport [Alle typer idrett, sport og trim, skytterlag, bedriftsidrett og idrett for funksjonshemmede]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Idrett og sport 395 23.2% 0.23221634
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1286 75.6% 0.75602587


w03_r3fr1_3


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Hobby, fritid, utendørsaktivitet
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Hobby, fritid, utendørsaktivitet [Friluftsliv og speideren. Motor og båtforening. Dyreeierklubber. Pensjonistlag. Studentsamfunn. Sosiale klubber - Rotary, Lions etc. Andre hobby- og fritidsaktiviteter]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Hobby, fritid, utendørsaktivitet 304 17.9% 0.17871840
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1377 81% 0.80952381


w03_r3fr1_4


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Utdanning, opplæring og forskning
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Utdanning, opplæring og forskning [Barne- og ungdomsskoler inkludert FAU i offentlige skoler, men dugnader bare i private skoler. Videregående skoler. Folkehøyskoler. Universiteter og høgskoler. Yrkesrettet/teknisk utdanning. Voksenopplæring og videreutdanning. Forskning og utvikling]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Utdanning, opplæring og forskning 214 12.6% 0.12580835
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1467 86.2% 0.86243386


w03_r3fr1_5


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Helse, pleie og redningsarbeid
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Helse, pleie og redningsarbeid [Sykehus. Rehabilitering. Sykehjem. Omsorgsbolig og hjemmetjenestene. Psykiatriske institusjoner. Polikliniske helsetjenester. Alternativ medisin. Redningsarbeid og ambulansetjenester]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helse, pleie og redningsarbeid 87 5.1% 0.05114638
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1594 93.7% 0.93709583


w03_r3fr1_6


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg [Barnehager. Røde kors. Blå kors. Norsk folkehjelp. Familierådgiving. Krisesentre og -telefoner. Tjenester for funksjonshemmede. Tjenester for eldre. Selvhjelp og frivillighetssentraler]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg 112 6.6% 0.06584362
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1569 92.2% 0.92239859


w03_r3fr1_7


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Natur-, miljø- og dyrevern
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Natur-, miljø- og dyrevern [Natur- og miljøvern. Områdevern og områdeforvaltning. Dyrevern. Veterinærtjenester]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Natur-, miljø- og dyrevern 56 3.3% 0.03292181
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1625 95.5% 0.95532040


w03_r3fr1_8


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Velforeninger, grendelag og nærmiljø
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Velforeninger, grendelag og nærmiljø [Forsamlingshus]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velforeninger, grendelag og nærmiljø 236 13.9% 0.13874192
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1445 85% 0.84950029


w03_r3fr1_9


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Borettslag og boligbyggelag
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Borettslag og boligbyggelag [Huseierforening]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Borettslag og boligbyggelag 195 11.5% 0.11463845
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1486 87.4% 0.87360376


w03_r3fr1_10


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid [Funksjonshemmede og syke. Kvinnesak. Mållag. Etniske minoriteter. Svake/utsatte grupper, innsatte, fattige. Kampanjer og lobbyvirksomhet]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid 52 3.1% 0.03057025
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1629 95.8% 0.95767196


w03_r3fr1_11


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Politiske partier
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Politiske partier [Ungdomspartier]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Politiske partier 46 2.7% 0.02704292
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1635 96.1% 0.96119929


w03_r3fr1_12


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid [Internasjonale vennskaps- og utvekslingsprogrammer. Internasjonalt nødhjelps- og bistandsarbeid. Menneskerettighets- og fredsarbeid]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid 87 5.1% 0.05114638
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1594 93.7% 0.93709583


w03_r3fr1_13


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Yrkes-, bransje- og fagforeninger
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Yrkes-, bransje- og fagforeninger [Arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiverorganisasjoner. Bransje- og næringssammenslutninger. Produsentkooperativer. Elev- og studentorganisasjoner.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Yrkes-, bransje- og fagforeninger 122 7.2% 0.07172252
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1559 91.7% 0.91651969


w03_r3fr1_14


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Religion og livssyn inkludert den norske kirke
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Religion og livssyn inkludert den norske kirke [Organisasjoner tilknyttet den norske kirke. Misjon. Protestantisk frikirke. Andre religioner. Livssynsorganisasjoner, også ikke-religiøse som Humanetisk forbund]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Religion og livssyn inkludert den norske kirke 137 8.1% 0.08054086
97 Ikke svart 20 1.2% 0.01175779
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1544 90.8% 0.90770135


w03_r3fr1_15


Variabeletikett: Arbeidsinnsats for frivillig organisasjon: Innvandrerorganisasjoner
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Innvandrerorganisasjoner [Organisasjoner knyttet til landbakgrunn, kultur, identitet utenfor Norge]
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8515] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

<
Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Innvandrerorganisasjoner 15 0.9% 0.008818342
97 Ikke svart 20 1.2% 0.011757790
98 Ikke spurt 6814 NA
0 1666