Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 4

v-101 - 2020-06-15

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitetet i Bergen
Sveinung Arnesen, Gisela Böhm, Dag Elgesem, Odd Gåsdal, Kristin Strømsnes, Endre Tvinnereim, og Jacob Aars Vitenskaplig team, Universitetet i Bergen og Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt to runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer, og i runde 3 ble det rekruttert ytterligere 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1 og 3). Forut fjerde runde hadde Norsk Medborgerpanel 10 463 medlemmer. Utvalgsprosedyren i runde 1 og 3 er identisk. 25 000 nordmenn over 18 år var tilfeldig trukket fra Det sentrale folkeregister. Listen bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e ) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er web-basert. Eksisterende medlemmer bli invitert til hver enkelt runde via e-post.

Rekruttering av nye medlemmer til panelet ble gjennomført i flere trinn.

Først ble et invitasjonsbrev sendt ut til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningslinjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerne, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerne sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (20 minutter).

I runde 4 ble e-post med invitasjon sendt ut 09. mars 2015.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 12. mars, 16. mars og 19. mars, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Fjerde, og siste påminnelse ble sendt ut via sms, den 25. mars.

Runde 4 ble avsluttet 08. april.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkurert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten (tabell 8 i appendiks). Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. Rundt 9 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 4
NA 2020-06-10 r4_Answered_date Corrected incoherent date format.
NA 2019-03-27 r4k40_recode Added variable based on r4k40.
NA 2018-04-13 r4p5_1 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-04-13 r4p5_2 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-02-22 r4p3 Updated the value of 1 respondent.
NA 2018-02-12 r4p4_1 Corrected values of 42 respondents.
NA 2018-02-12 r4p4_2 Corrected values of 42 respondents.
NA 2018-02-12 r4_weight_2 Corrected values of 42 respondents.
NA 2017-06-14 r4p4_1 Updated value on 40 respondents.
NA 2017-06-14 r4p4_2 Updated value on 40 respondents.
NA 2015-12-07 r4km13a Corrected value labels accordingly (1 = 7, 7 = 1)
NA 2015-12-07 r4km13b Corrected value labels accordingly (1 = 7, 7 = 1)
NA 2015-12-07 r4km13c Corrected value labels accordingly (1 = 7, 7 = 1)
NA 2015-12-07 r4km13d Corrected value labels accordingly (1 = 7, 7 = 1)
NA 2015-12-07 r4pad17 Corrected value norwegian labels accordingly (1 = 5, 5 = 1)
NA 2015-12-07 r4_answered_date New variable
NA 2015-12-07 r4p4_2 Updated value on 8 respondents
NA 2015-12-07 r4k25 Updated so that values and value labels are sequential.
NA 2015-12-07 r4dv45d Updated norwegian variable documentation.
NA 2015-12-07 r4dv56c Recoded ‘dont know’ from 99 to 3
NA 2015-12-07 r4oc24a Corrected from 7-point answer scale to 5-point answer scale
NA 2015-12-07 r4oc24b Corrected from 7-point answer scale to 5-point answer scale
NA 2015-12-07 r4pad12_1 Corrected value labels. ‘Strongly agree/disagree’ to ‘Totally agree/disagree’
NA 2015-12-07 r4pad12_2 Corrected value labels. ‘Strongly agree/disagree’ to ‘Totally agree/disagree’
NA 2015-12-07 r4pad14_1 Corrected value labels. ‘Somewhat dislike’ to ‘Significantly dislike’
NA 2015-12-07 r4pad14_2 Corrected value labels. ‘Somewhat dislike’ to ‘Significantly dislike’
NA 2015-12-07 r4pad14_3 Corrected value labels. ‘Somewhat dislike’ to ‘Significantly dislike’
NA 2015-12-07 r4dv48a Updated variabledocumentation. ‘Schools’ to ‘School districts’
NA 2015-12-07 r4dv48b Updated variabledocumentation. ‘Schools’ to ‘School districts’
NA 2015-12-07 r4dv48c Updated variabledocumentation. ‘Schools’ to ‘School districts’
NA 2015-12-07 r4dv48d Updated variabledocumentation. ‘Schools’ to ‘School districts’
NA 2015-12-07 r4oc9c Corrected answer scale. Agree and disagree was swapped.
NA 2015-12-07 r4oc9d Corrected answer scale. Agree and disagree was swapped.
NA 2015-12-07 r4oc10b Corrected answer scale. Agree and disagree was swapped.
NA 2015-12-07 r4oc10c Corrected answer scale. Agree and disagree was swapped.
NA 2015-12-07 r4oc10d Corrected answer scale. ‘Government should see to it’ and ‘Government should not see to it’ was swapped
NA 2015-12-07 r4oc11a Corrected answer scale. ‘Agree’ and ‘disagree’ was swapped.
NA 2015-12-07 r4km4g_1 Corrected english answer scale. ‘Highly negative’ on both end points. ‘Highly positive’ = 10
NA 2015-12-07 r4km4g_2 Corrected english answer scale. ‘Highly negative’ on both end points. ‘Highly positive’ = 10
NA 2015-07-06 r4km2 Flipped answer scale and adjusted value labels accordingly (1 = 7, 7 = 1)
NA 2015-06-04 r4dv48c Modified english variable documentation
v-100 2015-04-24 NA Initial release of round 4


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 4 - v-101.sav
# Enheter 6297
# Variabler 608


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r4Recruited


Variabeletikett: Tidspunkt for rekruttering
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 2687 42.7% 0.4267111
2 Runde 3 3610 57.3% 0.5732889


r4_u


Variabeletikett: [Respondents are randomized in four groups]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1558 24.7% 0.2474194
2 1607 25.5% 0.2552009
3 1548 24.6% 0.2458313
4 1584 25.2% 0.2515484


r4_Answered_date


Variabeletikett: Dato og klokkeslett for når undersøkelsen ble åpnet
Teknisk beskrivelse: Dato og klokkeslett for når undersøkelsen ble åpnet
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r4k11


Variabeletikett: Tilfredshet med demokratiet
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 1036 16.5% 0.164522789
2 Tilfreds 3864 61.4% 0.613625536
3 Noe tilfreds 1092 17.3% 0.173415912
4 Lite tilfreds 238 3.8% 0.037795776
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 40 0.6% 0.006352231
97 27 0.4% 0.004287756


r4k204


Variabeletikett: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 295 4.7% 0.046847705
2 Høyre 1349 21.4% 0.214228998
3 Fremskrittspartiet 410 6.5% 0.065110370
4 Venstre 371 5.9% 0.058916945
5 Sosialistisk Venstreparti 304 4.8% 0.048276957
6 Senterpartiet 245 3.9% 0.038907416
7 Miljøpartiet De Grønne 364 5.8% 0.057805304
8 Arbeiderpartiet 2345 37.2% 0.372399555
9 Rødt 120 1.9% 0.019056694
10 Ville ikke stemt 199 3.2% 0.031602350
11 Har ikke stemmerett 146 2.3% 0.023185644
12 Annet: 109 1.7% 0.017309830
97 40 0.6% 0.006352231


r4k204_12_other


Variabeletikett: Annet: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen? [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r4k43_1


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti ved kommunevalg
Spørsmålstekst: Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Dersom du skal stemme, hvilke partier eller lister skal du stemme på?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-15]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 142 2.3% 0.022550421
2 Sosialistisk venstreparti 283 4.5% 0.044942036
3 Arbeiderpartiet 1886 30% 0.299507702
4 Senterpartiet 262 4.2% 0.041607114
5 Kristelig folkeparti 263 4.2% 0.041765920
6 Venstre 329 5.2% 0.052247102
7 Høyre 1311 20.8% 0.208194378
8 Fremskrittspartiet 352 5.6% 0.055899635
9 Miljøpartiet De Grønne 299 4.7% 0.047482928
10 Kystpartiet 8 0.1% 0.001270446
11 Felleslister 23 0.4% 0.003652533
12 Andre lister 80 1.3% 0.012704462
13 Har ikke bestemt hva jeg skal stemme 817 13% 0.129744323
14 Har ikke stemmerett 50 0.8% 0.007940289
15 Skal ikke stemme 140 2.2% 0.022232809
97 Ikke svart 52 0.8% 0.008257901


r4k43_2


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti ved fylkestingvalg
Spørsmålstekst: Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Dersom du skal stemme, hvilke partier eller lister skal du stemme på?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-15]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 118 1.9% 0.0187390821
2 Sosialistisk venstreparti 276 4.4% 0.0438303954
3 Arbeiderpartiet 1829 29% 0.2904557726
4 Senterpartiet 213 3.4% 0.0338256313
5 Kristelig folkeparti 249 4% 0.0395426394
6 Venstre 300 4.8% 0.0476417342
7 Høyre 1199 19% 0.1904081309
8 Fremskrittspartiet 341 5.4% 0.0541527712
9 Miljøpartiet De Grønne 298 4.7% 0.0473241226
10 Kystpartiet 9 0.1% 0.0014292520
11 Felleslister 4 0.1% 0.0006352231
12 Andre lister 42 0.7% 0.0066698428
13 Har ikke bestemt hva jeg skal stemme 853 13.5% 0.1354613308
14 Har ikke stemmerett 55 0.9% 0.0087343179
15 Skal ikke stemme 184 2.9% 0.0292202636
97 Ikke svart 327 5.2% 0.0519294902


r4k202


Variabeletikett: Hvor tilfreds er du med dagens regjering?
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 162 2.6% 0.025726536
2 Tilfreds 1567 24.9% 0.248848658
3 Noe tilfreds 1984 31.5% 0.315070669
4 Lite tilfreds 1733 27.5% 0.275210418
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 834 13.2% 0.132444021
97 Ikke svart 17 0.3% 0.002699698


r4k6_1


Variabeletikett: Liker eller misliker: Kristelig Folkeparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 436 6.9% 0.06923932
2 Misliker mye 783 12.4% 0.12434493
3 Misliker noe 1572 25% 0.24964269
4 Verken misliker eller liker 1533 24.3% 0.24344926
5 Liker noe 1339 21.3% 0.21264094
6 Liker mye 438 7% 0.06955693
7 Liker svært mye 71 1.1% 0.01127521
97 Ikke svart 125 2% 0.01985072


r4k6_2


Variabeletikett: Liker eller misliker: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 274 4.4% 0.04351278
2 Misliker mye 819 13% 0.13006193
3 Misliker noe 1290 20.5% 0.20485946
4 Verken misliker eller liker 765 12.1% 0.12148642
5 Liker noe 1517 24.1% 0.24090837
6 Liker mye 1224 19.4% 0.19437828
7 Liker svært mye 278 4.4% 0.04414801
97 Ikke svart 130 2.1% 0.02064475


r4k6_3


Variabeletikett: Liker eller misliker: Fremskrittspartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1951 31% 0.30983008
2 Misliker mye 1227 19.5% 0.19485469
3 Misliker noe 916 14.5% 0.14546609
4 Verken misliker eller liker 571 9.1% 0.09067810
5 Liker noe 932 14.8% 0.14800699
6 Liker mye 418 6.6% 0.06638082
7 Liker svært mye 151 2.4% 0.02397967
97 Ikke svart 131 2.1% 0.02080356


r4k6_4


Variabeletikett: Liker eller misliker: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 314 5% 0.04986502
2 Misliker mye 602 9.6% 0.09560108
3 Misliker noe 1243 19.7% 0.19739559
4 Verken misliker eller liker 1821 28.9% 0.28918533
5 Liker noe 1516 24.1% 0.24074956
6 Liker mye 552 8.8% 0.08766079
7 Liker svært mye 82 1.3% 0.01302207
97 Ikke svart 167 2.7% 0.02652057


r4k6_5


Variabeletikett: Liker eller misliker: Sosialistisk Venstreparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 952 15.1% 0.15118310
2 Misliker mye 959 15.2% 0.15229474
3 Misliker noe 1167 18.5% 0.18532635
4 Verken misliker eller liker 1297 20.6% 0.20597110
5 Liker noe 1117 17.7% 0.17738606
6 Liker mye 516 8.2% 0.08194378
7 Liker svært mye 131 2.1% 0.02080356
97 Ikke svart 158 2.5% 0.02509131


r4k6_6


Variabeletikett: Liker eller misliker: Senterpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 501 8% 0.07956170
2 Misliker mye 801 12.7% 0.12720343
3 Misliker noe 1292 20.5% 0.20517707
4 Verken misliker eller liker 2031 32.3% 0.32253454
5 Liker noe 1115 17.7% 0.17706845
6 Liker mye 304 4.8% 0.04827696
7 Liker svært mye 71 1.1% 0.01127521
97 Ikke svart 182 2.9% 0.02890265


r4k6_7


Variabeletikett: Liker eller misliker: Miljøpartiet De Grønne
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 459 7.3% 0.07289185
2 Misliker mye 526 8.4% 0.08353184
3 Misliker noe 767 12.2% 0.12180403
4 Verken misliker eller liker 2098 33.3% 0.33317453
5 Liker noe 1419 22.5% 0.22534540
6 Liker mye 669 10.6% 0.10624107
7 Liker svært mye 187 3% 0.02969668
97 Ikke svart 172 2.7% 0.02731459


r4k6_8


Variabeletikett: Liker eller misliker: Arbeiderpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 239 3.8% 0.03795458
2 Misliker mye 368 5.8% 0.05844053
3 Misliker noe 766 12.2% 0.12164523
4 Verken misliker eller liker 837 13.3% 0.13292044
5 Liker noe 1666 26.5% 0.26457043
6 Liker mye 1710 27.2% 0.27155788
7 Liker svært mye 571 9.1% 0.09067810
97 Ikke svart 140 2.2% 0.02223281


r4k6_9


Variabeletikett: Liker eller misliker: Rødt
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1444 22.9% 0.22931555
2 Misliker mye 1052 16.7% 0.16706368
3 Misliker noe 889 14.1% 0.14117834
4 Verken misliker eller liker 1639 26% 0.26028267
5 Liker noe 745 11.8% 0.11831031
6 Liker mye 273 4.3% 0.04335398
7 Liker svært mye 83 1.3% 0.01318088
97 Ikke svart 172 2.7% 0.02731459


r4k8_1


Variabeletikett: Plassering på politisk skala
Spørsmålstekst: I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk. Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 43 1.6% 0.01600298
2 1 65 2.4% 0.02419055
3 2 213 7.9% 0.07927056
4 3 418 15.6% 0.15556383
5 4 391 14.6% 0.14551544
6 5 362 13.5% 0.13472274
7 6 331 12.3% 0.12318571
8 7 360 13.4% 0.13397841
9 8 250 9.3% 0.09304057
10 9 68 2.5% 0.02530703
11 10 Høyre 47 1.7% 0.01749163
97 Ikke svart 94 3.5% 0.03498325
98 Ikke spurt 3610 NA
99 Ikke svar 45 1.7% 0.01674730


r4k9_1


Variabeletikett:
  1. Viktigste politiske saker personlig [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r4k9_2


Variabeletikett:
  1. Viktigste politiske saker personlig [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r4k9_3


Variabeletikett:
  1. Viktigste politiske saker personlig [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Teknisk beskrivelse: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r4k10


Variabeletikett: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Teknisk beskrivelse: Synes du den er:
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 1681 26.7% 0.266952517
2 God 3368 53.5% 0.534857869
3 Noe god 818 13% 0.129903128
4 Verken god eller dårlig 214 3.4% 0.033984437
5 Noe dårlig 148 2.4% 0.023503256
6 Dårlig 39 0.6% 0.006193425
7 Svært dårlig 12 0.2% 0.001905669
97 Ikke svart 17 0.3% 0.002699698


r4dv30_1


Variabeletikett: Påstand: Skattetrykket bør senkes, selv om det fører til nedskjæringer i velferdsstaten
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Skattetrykket bør senkes, selv om det fører til nedskjæringer i velferdsstaten
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 184 2.9% 0.029220264
2 Enig 423 6.7% 0.067174845
3 Noe enig 868 13.8% 0.137843418
4 Verken enig eller uenig 638 10.1% 0.101318088
5 Noe uenig 1008 16% 0.160076227
6 Uenig 1739 27.6% 0.276163252
7 Svært uenig 1379 21.9% 0.218993171
97 Ikke svart 58 0.9% 0.009210735


r4dv30_2


Variabeletikett: Påstand: Kommersielle privatskoler bør være tillatt
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Kommersielle privatskoler bør være tillatt.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 373 5.9% 0.059234556
2 Enig 1040 16.5% 0.165158012
3 Noe enig 1250 19.9% 0.198507226
4 Verken enig eller uenig 853 13.5% 0.135461331
5 Noe uenig 905 14.4% 0.143719231
6 Uenig 997 15.8% 0.158329363
7 Svært uenig 822 13.1% 0.130538352
97 Ikke svart 57 0.9% 0.009051929


r4dv30_3


Variabeletikett: Påstand: Mange offentlige aktiviteter kunne blitt utført både bedre og billigere, dersom de ble overlatt til private aktører
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Mange offentlige aktiviteter kunne blitt utført både bedre og billigere, dersom de ble overlatt til private aktører.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 447 7.1% 0.070986184
2 Enig 972 15.4% 0.154359219
3 Noe enig 1501 23.8% 0.238367477
4 Verken enig eller uenig 733 11.6% 0.116404637
5 Noe uenig 895 14.2% 0.142131174
6 Uenig 1043 16.6% 0.165634429
7 Svært uenig 656 10.4% 0.104176592
97 Ikke svart 50 0.8% 0.007940289


r4dv31_1


Variabeletikett: Utsagn: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller i samfunnet
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 372 13.8% 0.13844436
2 Enig 696 25.9% 0.25902493
3 Noe enig 776 28.9% 0.28879792
4 Verken enig eller uenig 300 11.2% 0.11164868
5 Noe uenig 252 9.4% 0.09378489
6 Uenig 193 7.2% 0.07182732
7 Svært uenig 64 2.4% 0.02381838
97 Ikke svart 34 1.3% 0.01265352
98 Ikke spurt 3610 NA


r4dv31_2


Variabeletikett: Utsagn: Det er bedre for et land hvis det finnes et mangfold av ulike religioner og livssyn
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Det er bedre for et land hvis det finnes et mangfold av ulike religioner og livssyn.
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 251 9.3% 0.09341273
2 Enig 586 21.8% 0.21808709
3 Noe enig 591 22% 0.21994790
4 Verken enig eller uenig 402 15% 0.14960923
5 Noe uenig 369 13.7% 0.13732787
6 Uenig 290 10.8% 0.10792706
7 Svært uenig 158 5.9% 0.05880164
97 Ikke svart 40 1.5% 0.01488649
98 Ikke spurt 3610 NA


r4dv31_3


Variabeletikett: Utsagn: Mesteparten av utslippsreduksjonene som Norge har forpliktet seg til, bør tas i utlandet.
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Mesteparten av utslippsreduksjonene som Norge har forpliktet seg til, bør tas i utlandet.
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 79 2.9% 0.02940082
2 Enig 183 6.8% 0.06810569
3 Noe enig 359 13.4% 0.13360625
4 Verken enig eller uenig 590 22% 0.21957574
5 Noe uenig 518 19.3% 0.19278005
6 Uenig 642 23.9% 0.23892817
7 Svært uenig 271 10.1% 0.10085597
97 Ikke svart 45 1.7% 0.01674730
98 Ikke spurt 3610 NA


r4dvh_1


Variabeletikett: Påstand: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten og Vesterålen.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten og Vesterålen.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 1330 21.1% 0.21121169
2 Enig 1136 18% 0.18040337
3 Noe enig 782 12.4% 0.12418612
4 Verken enig eller uenig 1060 16.8% 0.16833413
5 Noe uenig 790 12.5% 0.12545657
6 Uenig 752 11.9% 0.11942195
7 Svært uenig 381 6.1% 0.06050500
97 Ikke svart 66 1% 0.01048118


r4dvh_2


Variabeletikett: Påstand: Flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp som nordmenn, selv om de ikke er norske statsborgere.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp som nordmenn, selv om de ikke er norske statsborgere.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 548 8.7% 0.08702557
2 Enig 1128 17.9% 0.17913292
3 Noe enig 1176 18.7% 0.18675560
4 Verken enig eller uenig 662 10.5% 0.10512943
5 Noe uenig 1128 17.9% 0.17913292
6 Uenig 955 15.2% 0.15165952
7 Svært uenig 633 10.1% 0.10052406
97 Ikke svart 67 1.1% 0.01063999


r4dvh_3


Variabeletikett: Påstand: Heterofile og homofile par bør ha like rettigheter.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Heterofile og homofile par bør ha like rettigheter.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2639 41.9% 0.41908845
2 Enig 1711 27.2% 0.27171669
3 Noe enig 550 8.7% 0.08734318
4 Verken enig eller uenig 513 8.1% 0.08146737
5 Noe uenig 319 5.1% 0.05065904
6 Uenig 284 4.5% 0.04510084
7 Svært uenig 215 3.4% 0.03414324
97 Ikke svart 66 1% 0.01048118


r4dt16_1


Variabeletikett: Plassere partier på politisk skala: Kristelig Folkeparti
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 16 0.6% 0.005954596
2 1 34 1.3% 0.012653517
3 2 52 1.9% 0.019352438
4 3 116 4.3% 0.043170822
5 4 274 10.2% 0.101972460
6 5 585 21.8% 0.217714924
7 6 696 25.9% 0.259024935
8 7 386 14.4% 0.143654633
9 8 158 5.9% 0.058801638
10 9 50 1.9% 0.018608113
11 10 Høyre 38 1.4% 0.014142166
97 Ikke svart 222 8.3% 0.082620022
98 Ikke spurt 3610 NA
99 Ikke svar 60 2.2% 0.022329736


r4dt16_2


Variabeletikett: Plassere partier på politisk skala: Høyre
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Høyre
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 4 0.1% 0.001488649
2 1 6 0.2% 0.002232974
3 2 8 0.3% 0.002977298
4 3 13 0.5% 0.004838109
5 4 9 0.3% 0.003349460
6 5 37 1.4% 0.013770004
7 6 152 5.7% 0.056568664
8 7 468 17.4% 0.174171939
9 8 778 29% 0.289542240
10 9 608 22.6% 0.226274656
11 10 Høyre 369 13.7% 0.137327875
97 Ikke svart 203 7.6% 0.075548939
98 Ikke spurt 3610 NA
99 Ikke svar 32 1.2% 0.011909192


r4dt16_3


Variabeletikett: Plassere partier på politisk skala: Fremskrittspartiet
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 9 0.3% 0.003349460
2 1 8 0.3% 0.002977298
3 2 4 0.1% 0.001488649
4 3 23 0.9% 0.008559732
5 4 34 1.3% 0.012653517
6 5 31 1.2% 0.011537030
7 6 43 1.6% 0.016002977
8 7 117 4.4% 0.043542985
9 8 348 13% 0.129512467
10 9 608 22.6% 0.226274656
11 10 Høyre 1223 45.5% 0.455154447
97 Ikke svart 203 7.6% 0.075548939
98 Ikke spurt 3610 NA
99 Ikke svar 36 1.3% 0.013397841


r4dt16_4


Variabeletikett: Plassere partier på politisk skala: Venstre
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Venstre
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 173 6.4% 0.064384071
2 1 108 4% 0.040193524
3 2 188 7% 0.069966505
4 3 223 8.3% 0.082992185
5 4 309 11.5% 0.114998139
6 5 475 17.7% 0.176777075
7 6 515 19.2% 0.191663565
8 7 272 10.1% 0.101228135
9 8 95 3.5% 0.035355415
10 9 24 0.9% 0.008931894
11 10 Høyre 17 0.6% 0.006326758
97 Ikke svart 232 8.6% 0.086341645
98 Ikke spurt 3610 NA
99 Ikke svar 56 2.1% 0.020841087


r4dt16_5


Variabeletikett: Plassere partier på politisk skala: Sosialistisk Venstreparti
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 385 14.3% 0.143282471
2 1 678 25.2% 0.252326014
3 2 775 28.8% 0.288425754
4 3 398 14.8% 0.148120581
5 4 86 3.2% 0.032005955
6 5 37 1.4% 0.013770004
7 6 14 0.5% 0.005210272
8 7 9 0.3% 0.003349460
9 8 6 0.2% 0.002232974
10 9 3 0.1% 0.001116487
11 10 Høyre 6 0.2% 0.002232974
97 Ikke svart 230 8.6% 0.085597320
98 Ikke spurt 3610 NA
99 Ikke svar 60 2.2% 0.022329736


r4dt16_6


Variabeletikett: Plassere partier på politisk skala: Senterpartiet
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 37 1.4% 0.013770004
2 1 72 2.7% 0.026795683
3 2 142 5.3% 0.052847041
4 3 315 11.7% 0.117231113
5 4 686 25.5% 0.255303312
6 5 688 25.6% 0.256047637
7 6 302 11.2% 0.112393003
8 7 99 3.7% 0.036844064
9 8 29 1.1% 0.010792706
10 9 11 0.4% 0.004093785
11 10 Høyre 10 0.4% 0.003721623
97 Ikke svart 231 8.6% 0.085969483
98 Ikke spurt 3610 NA
99 Ikke svar 65 2.4% 0.024190547


r4dt16_7


Variabeletikett: Plassere partier på politisk skala: Miljøpartiet De Grønne
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 184 6.8% 0.068477856
2 1 261 9.7% 0.097134351
3 2 398 14.8% 0.148120581
4 3 447 16.6% 0.166356531
5 4 444 16.5% 0.165240045
6 5 388 14.4% 0.144398958
7 6 91 3.4% 0.033866766
8 7 35 1.3% 0.013025679
9 8 14 0.5% 0.005210272
10 9 6 0.2% 0.002232974
11 10 Høyre 9 0.3% 0.003349460
97 Ikke svart 304 11.3% 0.113137328
98 Ikke spurt 3610 NA
99 Ikke svar 106 3.9% 0.039449200


r4dt16_8


Variabeletikett: Plassere partier på politisk skala: Arbeiderpartiet
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 54 2% 0.020096762
2 1 111 4.1% 0.041310011
3 2 261 9.7% 0.097134351
4 3 631 23.5% 0.234834388
5 4 671 25% 0.249720878
6 5 446 16.6% 0.165984369
7 6 169 6.3% 0.062895422
8 7 51 1.9% 0.018980275
9 8 22 0.8% 0.008187570
10 9 9 0.3% 0.003349460
11 10 Høyre 14 0.5% 0.005210272
97 Ikke svart 207 7.7% 0.077037588
98 Ikke spurt 3610 NA
99 Ikke svar 41 1.5% 0.015258653


r4dt16_9


Variabeletikett: Plassere partier på politisk skala: Rødt
Tekst før spørsmål: I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere følgende partier på en skala, der 0 betyr lengst til venstre og 10 betyr lengst til høyre?
Spørsmålstekst: Rødt
Teknisk beskrivelse: [Kun respondenter rekruttert i runde 1 blir spurt]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-99]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 1275 47.5% 0.4745068850
2 1 637 23.7% 0.2370673614
3 2 159 5.9% 0.0591737998
4 3 51 1.9% 0.0189802754
5 4 33 1.2% 0.0122813547
6 5 33 1.2% 0.0122813547
7 6 12 0.4% 0.0044659472
8 7 5 0.2% 0.0018608113
9 8 11 0.4% 0.0040937849
10 9 2 0.1% 0.0007443245
11 10 Høyre 23 0.9% 0.0085597320
97 Ikke svart 316 11.8% 0.1176032750
98 Ikke spurt 3610 NA
99 Ikke svar 130 4.8% 0.0483810942


r4dv29_1


Variabeletikett: Utsagn: Tigging bør være forbudt i Norge.
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Tigging bør være forbudt i Norge.
Teknisk beskrivelse: [Spurte om u=4 eller DV29 ble stilt i runde 1 eller DV202 ble stilt i runde 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 429 16.8% 0.168037603
2 Enig 499 19.5% 0.195456326
3 Noe enig 436 17.1% 0.170779475
4 Verken enig eller uenig 347 13.6% 0.135918527
5 Noe uenig 263 10.3% 0.103016060
6 Uenig 343 13.4% 0.134351743
7 Svært uenig 215 8.4% 0.084214649
97 Ikke svart 21 0.8% 0.008225617
98 Ikke spurt 3744 NA


r4dv29_2


Variabeletikett: Utsagn: Norge kommer til å miste sin identitet hvis flere muslimer kommer for å bo her.
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Norge kommer til å miste sin identitet hvis flere muslimer kommer for å bo her.
Teknisk beskrivelse: [Spurte om u=4 eller DV29 ble stilt i runde 1 eller DV202 ble stilt i runde 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 246 9.6% 0.096357227
2 Enig 328 12.8% 0.128476302
3 Noe enig 516 20.2% 0.202115159
4 Verken enig eller uenig 340 13.3% 0.133176655
5 Noe uenig 339 13.3% 0.132784959
6 Uenig 501 19.6% 0.196239718
7 Svært uenig 267 10.5% 0.104582844
97 Ikke svart 16 0.6% 0.006267137
98 Ikke spurt 3744 NA


r4dv29_3


Variabeletikett: Utsagn: Norske muslimer er mer lojale overfor andre muslimer i verden enn overfor folk i dette landet.
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Norske muslimer er mer lojale overfor andre muslimer i verden enn overfor folk i dette landet.
Teknisk beskrivelse: [Spurte om u=4 eller DV29 ble stilt i runde 1 eller DV202 ble stilt i runde 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 184 7.2% 0.072072072
2 Enig 392 15.4% 0.153544849
3 Noe enig 474 18.6% 0.185663925
4 Verken enig eller uenig 763 29.9% 0.298864081
5 Noe uenig 294 11.5% 0.115158637
6 Uenig 339 13.3% 0.132784959
7 Svært uenig 89 3.5% 0.034860948
97 Ikke svart 18 0.7% 0.007050529
98 Ikke spurt 3744 NA


r4dv29_4


Variabeletikett: Utsagn: Det er bedre for et land hvis nesten alle deler de samme tradisjonene og skikkene.
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Det er bedre for et land hvis nesten alle deler de samme tradisjonene og skikkene.
Teknisk beskrivelse: [Spurte om u=4 eller DV29 ble stilt i runde 1 eller DV202 ble stilt i runde 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 134 5.2% 0.052487270
2 Enig 293 11.5% 0.114766941
3 Noe enig 514 20.1% 0.201331767
4 Verken enig eller uenig 378 14.8% 0.148061105
5 Noe uenig 436 17.1% 0.170779475
6 Uenig 574 22.5% 0.224833529
7 Svært uenig 205 8% 0.080297689
97 Ikke svart 19 0.7% 0.007442225
98 Ikke spurt 3744 NA


r4ran2


Variabeletikett: [Randomiserer dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1558] [Ugyldige:4739] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 404 25.9% 0.2593068
2 2 410 26.3% 0.2631579
3 3 373 23.9% 0.2394095
4 4 371 23.8% 0.2381258
Sysmiss 4739 NA


r4fri1a


Variabeletikett: Frivillig arbeid: utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner
Tekst før spørsmål: Nå kommer noen spørsmål om frivillig arbeid.
Spørsmålstekst: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1 og ran2=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 177 43.8% 0.438118812
2 Nei 225 55.7% 0.556930693
97 Ikke svart 2 0.5% 0.004950495
98 Ikke spurt 5893 NA


r4fri1b


Variabeletikett: Frivillig arbeid: utført frivillig innsats for frivillige organisasjoner
Tekst før spørsmål: Nå kommer noen spørsmål om frivillig arbeid.
Spørsmålstekst: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig innsats for frivillige organisasjoner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1 og ran2=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 188 45.9% 0.458536585
2 Nei 221 53.9% 0.539024390
97 Ikke svart 1 0.2% 0.002439024
98 Ikke spurt 5887 NA


r4fri1c


Variabeletikett: Frivillig arbeid: utført frivillig arbeid for frivillige organisasjoner
Tekst før spørsmål: Nå kommer noen spørsmål om frivillig arbeid.
Spørsmålstekst: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig arbeid for frivillige organisasjoner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1 og ran2=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 175 46.9% 0.4691689
2 Nei 198 53.1% 0.5308311
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 5924 NA


r4fri1d


Variabeletikett: Frivillig arbeid: utført frivillig engasjement for frivillige organisasjoner
Tekst før spørsmål: Nå kommer noen spørsmål om frivillig arbeid.
Spørsmålstekst: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig engasjement for frivillige organisasjoner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1 og ran2=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 178 48% 0.479784367
2 Nei 191 51.5% 0.514824798
97 Ikke svart 2 0.5% 0.005390836
98 Ikke spurt 5926 NA


r4fri2


Variabeletikett: Frivillig arbeid: tidsbruk på en uke
Spørsmålstekst: Om du tenker på det siste året under ett, omtrent hvor mye tid brukte du på frivillig arbeid i en vanlig uke?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Deltar ikke i frivillig arbeid 609 39.1% 0.39088575
2 Mindre enn en halvtime 309 19.8% 0.19833119
3 Mellom en halvtime og en time 184 11.8% 0.11810013
4 1 til 2 timer 202 13% 0.12965340
5 2 til 5 timer 127 8.2% 0.08151476
6 Mer enn fem timer 111 7.1% 0.07124519
97 Ikke svart 16 1% 0.01026958
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri3


Variabeletikett: Frivillig arbeid: tidsbruk for en gjennomsnittlig nordmann
Spørsmålstekst: Omtrent hvor mye tid tror du en gjennomsnittlig nordmann bruker på frivillig arbeid i en vanlig uke?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:2-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
2 Mindre enn en halvtime 652 41.8% 0.41848524
3 Mellom en halvtime og en time 467 30% 0.29974326
4 1 til 2 timer 295 18.9% 0.18934531
5 2 til 5 timer 78 5% 0.05006418
6 Mer enn fem timer 22 1.4% 0.01412067
97 Ikke svart 44 2.8% 0.02824134
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri4_1


Variabeletikett: Frivillig arbeid: Jeg føler entusiasme for det frivillige arbeidet mitt
Tekst før spørsmål: Når du tenker på det frivillige engasjementet ditt, hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?
Spørsmålstekst: Jeg føler entusiasme for det frivillige arbeidet mitt
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 154 9.9% 0.09884467
2 Enig 432 27.7% 0.27727856
3 Noe enig 187 12% 0.12002567
4 Verken enig eller uenig 497 31.9% 0.31899872
5 Noe uenig 40 2.6% 0.02567394
6 Uenig 51 3.3% 0.03273427
7 Svært uenig 39 2.5% 0.02503209
97 Ikke svart 158 10.1% 0.10141207
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri4_2


Variabeletikett: Frivillig arbeid: Jeg har alltid lyst til å arbeide frivillig
Tekst før spørsmål: Når du tenker på det frivillige engasjementet ditt, hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?
Spørsmålstekst: Jeg har alltid lyst til å arbeide frivillig
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 83 5.3% 0.05327343
2 Enig 273 17.5% 0.17522465
3 Noe enig 340 21.8% 0.21822850
4 Verken enig eller uenig 386 24.8% 0.24775353
5 Noe uenig 148 9.5% 0.09499358
6 Uenig 120 7.7% 0.07702182
7 Svært uenig 43 2.8% 0.02759949
97 Ikke svart 165 10.6% 0.10590501
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri4_3


Variabeletikett: Frivillig arbeid: Tida flyr når jeg arbeider frivillig
Tekst før spørsmål: Når du tenker på det frivillige engasjementet ditt, hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?
Spørsmålstekst: Tida flyr når jeg arbeider frivillig
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 81 5.2% 0.05198973
2 Enig 319 20.5% 0.20474968
3 Noe enig 259 16.6% 0.16623877
4 Verken enig eller uenig 566 36.3% 0.36328626
5 Noe uenig 70 4.5% 0.04492940
6 Uenig 41 2.6% 0.02631579
7 Svært uenig 49 3.1% 0.03145058
97 Ikke svart 173 11.1% 0.11103979
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri4_4


Variabeletikett: Frivillig arbeid: Jeg føler meg tvunget til å delta mer enn jeg har lyst til
Tekst før spørsmål: Når du tenker på det frivillige engasjementet ditt, hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?
Spørsmålstekst: Jeg føler meg tvunget til å delta mer enn jeg har lyst til
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 23 1.5% 0.01476252
2 Enig 43 2.8% 0.02759949
3 Noe enig 160 10.3% 0.10269576
4 Verken enig eller uenig 522 33.5% 0.33504493
5 Noe uenig 167 10.7% 0.10718870
6 Uenig 320 20.5% 0.20539153
7 Svært uenig 158 10.1% 0.10141207
97 Ikke svart 165 10.6% 0.10590501
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri4_5


Variabeletikett: Frivillig arbeid: Jeg føler at det å arbeide frivillig går på bekostning av andre ting
Tekst før spørsmål: Når du tenker på det frivillige engasjementet ditt, hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?
Spørsmålstekst: Jeg føler at det å arbeide frivillig går på bekostning av andre ting
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 38 2.4% 0.02439024
2 Enig 98 6.3% 0.06290116
3 Noe enig 256 16.4% 0.16431322
4 Verken enig eller uenig 478 30.7% 0.30680359
5 Noe uenig 169 10.8% 0.10847240
6 Uenig 272 17.5% 0.17458280
7 Svært uenig 88 5.6% 0.05648267
97 Ikke svart 159 10.2% 0.10205392
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri4_6


Variabeletikett: Frivillig arbeid: Jeg føler at engasjementet mitt ikke blir verdsatt
Tekst før spørsmål: Når du tenker på det frivillige engasjementet ditt, hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?
Spørsmålstekst: Jeg føler at engasjementet mitt ikke blir verdsatt
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 16 1% 0.01026958
2 Enig 36 2.3% 0.02310655
3 Noe enig 88 5.6% 0.05648267
4 Verken enig eller uenig 534 34.3% 0.34274711
5 Noe uenig 152 9.8% 0.09756098
6 Uenig 389 25% 0.24967908
7 Svært uenig 171 11% 0.10975610
97 Ikke svart 172 11% 0.11039795
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri5


Variabeletikett: I hvor stor grad er du tilfreds med livet nå om dagen?
Spørsmålstekst: I hvor stor grad er du tilfreds med livet nå om dagen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 279 17.9% 0.179075738
2 I stor grad 875 56.2% 0.561617458
3 I noen grad 325 20.9% 0.208600770
4 I liten grad 54 3.5% 0.034659820
5 Ikke i det hele tatt 14 0.9% 0.008985879
97 Ikke svart 11 0.7% 0.007060334
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri6


Variabeletikett: Alt i alt, i hvor stor grad synes du det du gjør i livet er meningsfullt?
Spørsmålstekst: Alt i alt, i hvor stor grad synes du det du gjør i livet er meningsfullt?
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 264 16.9% 0.16944801
2 I stor grad 843 54.1% 0.54107831
3 I noen grad 343 22% 0.22015404
4 I liten grad 59 3.8% 0.03786906
5 Ikke i det hele tatt 18 1.2% 0.01155327
97 Ikke svart 31 2% 0.01989730
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri7_1


Variabeletikett: 0-10: LYKKELIG
Tekst før spørsmål: På en skala fra 0-10, i hvilken grad var du i går:
Spørsmålstekst: LYKKELIG
Teknisk beskrivelse:

0 betyr at du ikke opplevde følelsen i det hele tatt i går, mens 10 betyr at du opplevde følelsen hele tiden.

[Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 ikke i det hele tatt 14 0.9% 0.008985879
2 1 35 2.2% 0.022464698
3 2 50 3.2% 0.032092426
4 3 55 3.5% 0.035301669
5 4 89 5.7% 0.057124519
6 5 188 12.1% 0.120667522
7 6 228 14.6% 0.146341463
8 7 309 19.8% 0.198331194
9 8 295 18.9% 0.189345315
10 9 154 9.9% 0.098844673
11 10 hele tiden 66 4.2% 0.042362003
12 Ikke svar 18 1.2% 0.011553273
97 Ikke svart 57 3.7% 0.036585366
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri7_2


Variabeletikett: 0-10: BEKYMRET
Tekst før spørsmål: På en skala fra 0-10, i hvilken grad var du i går:
Spørsmålstekst: BEKYMRET
Teknisk beskrivelse:

0 betyr at du ikke opplevde følelsen i det hele tatt i går, mens 10 betyr at du opplevde følelsen hele tiden.

[Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 ikke i det hele tatt 210 13.5% 0.134788190
2 1 223 14.3% 0.143132221
3 2 270 17.3% 0.173299101
4 3 196 12.6% 0.125802311
5 4 145 9.3% 0.093068036
6 5 127 8.2% 0.081514763
7 6 76 4.9% 0.048780488
8 7 67 4.3% 0.043003851
9 8 36 2.3% 0.023106547
10 9 22 1.4% 0.014120668
11 10 hele tiden 14 0.9% 0.008985879
12 Ikke svar 19 1.2% 0.012195122
97 Ikke svart 153 9.8% 0.098202824
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri7_3


Variabeletikett: 0-10: DEPRIMERT
Tekst før spørsmål: På en skala fra 0-10, i hvilken grad var du i går:
Spørsmålstekst: DEPRIMERT
Teknisk beskrivelse:

0 betyr at du ikke opplevde følelsen i det hele tatt i går, mens 10 betyr at du opplevde følelsen hele tiden.

[Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 ikke i det hele tatt 788 50.6% 0.505776637
2 1 197 12.6% 0.126444159
3 2 102 6.5% 0.065468549
4 3 70 4.5% 0.044929397
5 4 45 2.9% 0.028883184
6 5 39 2.5% 0.025032092
7 6 31 2% 0.019897304
8 7 25 1.6% 0.016046213
9 8 15 1% 0.009627728
10 9 6 0.4% 0.003851091
11 10 hele tiden 8 0.5% 0.005134788
12 Ikke svar 34 2.2% 0.021822850
97 Ikke svart 198 12.7% 0.127086008
98 Ikke spurt 4739 NA


r4fri8_1


Variabeletikett: Påstand: På de fleste måter er livet mitt nær det ideelle
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om livet ditt?
Spørsmålstekst: På de fleste måter er livet mitt nær det ideelle
Teknisk beskrivelse: [Spurt dersom U=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6297] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter