Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 5

v-101 - 2020-06-15

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitetet i Bergen
Mikael Andersson, Sveinung Arnesen, Lise Bjånesøy, Åsta Nordø, Endre Tvinnereim Vitenskaplig team, Universitetet i Bergen og UNI Research Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt to runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer, og i runde 3 ble det rekruttert ytterligere 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1 og 3). Forut femte runde hadde Norsk Medborgerpanel 10 247 medlemmer. Utvalgsprosedyren i runde 1 og 3 er identisk. 25 000 nordmenn over 18 år var tilfeldig trukket fra Det sentrale folkeregister. Listen bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e ) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er web-basert. Eksisterende medlemmer bli invitert til hver enkelt runde via e-post.

Rekruttering av nye medlemmer til panelet ble gjennomført i flere trinn.

Først ble et invitasjonsbrev sendt ut til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningslinjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerne, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerne sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (20 minutter).

I runde 5 ble e-post med invitasjon sendt ut 28. oktober 2015.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 30. oktober, 04. november og 10. november, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen.

Runde 5 ble avsluttet 23. november.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkurert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten (tabell 8 i appendiks). Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. Rundt 9 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 5
NA 2019-03-27 r5k40 _recode Added variable based on r5k40.
NA 2018-04-13 r5p5_1 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-04-13 r5p5_2 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-02-23 r5p3 Updated the value of 1 respondent.
NA 2018-02-12 r5p4_1 Corrected values of 30 respondents.
NA 2018-02-12 r5p4_2 Corrected values of 30 respondents.
NA 2018-02-12 r5_weight_2 Corrected values of 30 respondents.
NA 2017-06-14 r5p4_1 Updated value on 40 respondents.
NA 2017-06-14 r5p4_2 Updated value on 40 respondents.
NA 2017-02-01 r5pad7 Added anonymized data. Available on request.
NA 2016-08-29 r5rom1a Added anonymized data. Available on request.
NA 2016-08-29 r5 rom1b Added anonymized data. Available on request.
NA 2016-04-14 r5ocrecsm8a_2 Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5ocrecsm8a_3 Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5ocrecsm8b_1 Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5ocrecsm8b_3 Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5ocrecsm8c_1 Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5ocrecsm8c_2 Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5pad13d_1 Corrected label and variable documentation.
NA 2016-04-14 r5oc4a_norm_array Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5oc4a_pos_array Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5oc4a_norm Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5oc4a_pos Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5oc4b_pos_array Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5oc4b_norm_array Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5oc4b_pos Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5oc4b_norm Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5bandwagon Corrected missing values (97/98)
NA 2016-04-14 r5pad3aa Added anonymized data. Available on request.
NA 2016-04-14 r5pad7_8_background New variable.
NA 2016-04-14 r5pad1 Added anonymized data. Available on request.
v-100 2015-12-10 NA Initial release of round 5


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 5 - v-101.sav
# Enheter 5451
# Variabler 603


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r5u


Variabeletikett: Undergruppe
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 U1 1325 24.3% 0.2430747
2 U2 1431 26.3% 0.2625206
3 U3 1277 23.4% 0.2342689
4 U4 1418 26% 0.2601358


r5rekruttert


Variabeletikett: Tidspunkt for rekruttering
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde1 2460 45.1% 0.4512933
3 Runde3 2991 54.9% 0.5487067


r5k1


Variabeletikett: Interesse for politikk
Spørsmålstekst: Generelt sett, hvor interessert er du i politikk?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært interessert 625 11.5% 0.114657861
2 Interessert 2549 46.8% 0.467620620
3 Noe interessert 1761 32.3% 0.323059989
4 Lite interessert 443 8.1% 0.081269492
5 Ikke interessert i det hele tatt 63 1.2% 0.011557512
97 Ikke svart 10 0.2% 0.001834526


r5timespent_r5k1


Variabeletikett: Tid brukt på r5k1
Teknisk beskrivelse: [Tidsangivelsesvariabel - viser tidsbruken på R5K1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:2-962611]r5k2


Variabeletikett: Stemte ved lokalvalg
Spørsmålstekst: Stemte du ved lokalvalget nå i høst?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja, stemte ved både kommune- og fylkestingsvalget 4333 79.5% 0.794900018
2 Ja, men stemte kun ved kommunevalget 457 8.4% 0.083837828
3 Ja, men stemte kun ved fylkestingsvalget 15 0.3% 0.002751789
4 Nei 598 11% 0.109704641
97 Ikke svart 48 0.9% 0.008805724


r5k43_1


Variabeletikett: Stemte på følgende parti ved kommunevalg
Tekst før spørsmål: Hvilket parti stemte du på ved lokalvalget?
Spørsmålstekst: Kommunevalget
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0 og R5K2<=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 163 3.4% 0.0336290489
2 Sosialistisk Venstreparti 284 5.9% 0.0585929441
3 Arbeiderpartiet 1482 30.6% 0.3057561378
4 Kristelig Folkeparti 233 4.8% 0.0480709717
5 Venstre 335 6.9% 0.0691149164
6 Høyre 1142 23.6% 0.2356096555
7 Fremskrittspartiet 360 7.4% 0.0742727460
8 Miljøpartiet De Grønne 283 5.8% 0.0583866309
9 Senterpartiet 326 6.7% 0.0672580978
10 Annet parti/lokal liste 155 3.2% 0.0319785434
11 Stemte ikke 14 0.3% 0.0028883846
12 Hadde ikke stemmerett 2 0% 0.0004126264
97 Ikke svart 68 1.4% 0.0140292965
98 Ikke spurt 604 NA


r5k43_2


Variabeletikett: Stemte på følgende parti ved fylkestingvalg
Tekst før spørsmål: Hvilket parti stemte du på ved lokalvalget?
Spørsmålstekst: Fylkestingsvalget
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0 og R5K2<=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rødt 127 2.6% 0.026234249
2 Sosialistisk Venstreparti 242 5% 0.049989672
3 Arbeiderpartiet 1389 28.7% 0.286924189
4 Kristelig Folkeparti 233 4.8% 0.048130552
5 Venstre 260 5.4% 0.053707912
6 Høyre 1044 21.6% 0.215657922
7 Fremskrittspartiet 325 6.7% 0.067134889
8 Miljøpartiet De Grønne 302 6.2% 0.062383805
9 Senterpartiet 259 5.4% 0.053501343
10 Annet parti/lokal liste 81 1.7% 0.016732080
11 Stemte ikke 117 2.4% 0.024168560
12 Hadde ikke stemmerett 10 0.2% 0.002065689
97 Ikke svart 452 9.3% 0.093369139
98 Ikke spurt 610 NA


r5k204


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti hvis stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 254 4.7% 0.04659695
2 Høyre 1166 21.4% 0.21390571
3 Fremskrittspartiet 569 10.4% 0.10438452
4 Venstre 294 5.4% 0.05393506
5 Sosialistisk Venstreparti 275 5% 0.05044946
6 Senterpartiet 283 5.2% 0.05191708
7 Miljøpartiet De Grønne 274 5% 0.05026601
8 Arbeiderpartiet 1802 33.1% 0.33058154
9 Rødt 151 2.8% 0.02770134
10 Ville ikke stemt 117 2.1% 0.02146395
11 Har ikke stemmerett 89 1.6% 0.01632728
12 Annet: 117 2.1% 0.02146395
97 Ikke svart 60 1.1% 0.01100715


r5k204_12_other


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti hvis stortingsvalg i morgen, annet [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=0]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r5pad15_1


Variabeletikett: Sannsynlighet for å stemme på: Krf
Tekst før spørsmål: Noen er sikre på at de alltid kommer til å stemme på det samme politiske partiet. Andre revurderer sitt valg hver gang. Her skal vi nevne noen partier. Kan du indikere hvor sannsynlig det er at du noensinne kommer til å stemme på disse?
Spørsmålstekst: Kristelig folkeparti
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg er sikker på at jeg aldri kommer til å stemme på dette partiet 548 42.9% 0.42913078
2 1 131 10.3% 0.10258418
3 2 112 8.8% 0.08770556
4 3 82 6.4% 0.06421300
5 4 75 5.9% 0.05873140
6 5 83 6.5% 0.06499608
7 6 42 3.3% 0.03288958
8 7 38 3% 0.02975724
9 8 19 1.5% 0.01487862
10 9 23 1.8% 0.01801096
11 10 Jeg er sikker på at jeg kommer til å stemme på dette partiet en eller annen gang 40 3.1% 0.03132341
97 Ikke svart 84 6.6% 0.06577917
98 Ikke spurt 4174 NA


r5pad15_2


Variabeletikett: Sannsynlighet for å stemme på: Høyre
Tekst før spørsmål: Noen er sikre på at de alltid kommer til å stemme på det samme politiske partiet. Andre revurderer sitt valg hver gang. Her skal vi nevne noen partier. Kan du indikere hvor sannsynlig det er at du noensinne kommer til å stemme på disse?
Spørsmålstekst: Høyre
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg er sikker på at jeg aldri kommer til å stemme på dette partiet 258 20.2% 0.20203602
2 1 111 8.7% 0.08692247
3 2 83 6.5% 0.06499608
4 3 92 7.2% 0.07204385
5 4 85 6.7% 0.06656226
6 5 92 7.2% 0.07204385
7 6 74 5.8% 0.05794832
8 7 62 4.9% 0.04855129
9 8 88 6.9% 0.06891151
10 9 70 5.5% 0.05481597
11 10 Jeg er sikker på at jeg kommer til å stemme på dette partiet en eller annen gang 179 14% 0.14017228
97 Ikke svart 83 6.5% 0.06499608
98 Ikke spurt 4174 NA


r5pad15_3


Variabeletikett: Sannsynlighet for å stemme på: Frp
Tekst før spørsmål: Noen er sikre på at de alltid kommer til å stemme på det samme politiske partiet. Andre revurderer sitt valg hver gang. Her skal vi nevne noen partier. Kan du indikere hvor sannsynlig det er at du noensinne kommer til å stemme på disse?
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg er sikker på at jeg aldri kommer til å stemme på dette partiet 644 50.4% 0.50430697
2 1 97 7.6% 0.07595928
3 2 81 6.3% 0.06342991
4 3 58 4.5% 0.04541895
5 4 49 3.8% 0.03837118
6 5 45 3.5% 0.03523884
7 6 36 2.8% 0.02819107
8 7 30 2.3% 0.02349256
9 8 35 2.7% 0.02740799
10 9 29 2.3% 0.02270948
11 10 Jeg er sikker på at jeg kommer til å stemme på dette partiet en eller annen gang 91 7.1% 0.07126077
97 Ikke svart 82 6.4% 0.06421300
98 Ikke spurt 4174 NA


r5pad15_4


Variabeletikett: Sannsynlighet for å stemme på: Venstre
Tekst før spørsmål: Noen er sikre på at de alltid kommer til å stemme på det samme politiske partiet. Andre revurderer sitt valg hver gang. Her skal vi nevne noen partier. Kan du indikere hvor sannsynlig det er at du noensinne kommer til å stemme på disse?
Spørsmålstekst: Venstre
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg er sikker på at jeg aldri kommer til å stemme på dette partiet 325 25.5% 0.25450274
2 1 110 8.6% 0.08613939
3 2 127 9.9% 0.09945184
4 3 130 10.2% 0.10180110
5 4 119 9.3% 0.09318716
6 5 109 8.5% 0.08535630
7 6 67 5.2% 0.05246672
8 7 53 4.2% 0.04150352
9 8 53 4.2% 0.04150352
10 9 35 2.7% 0.02740799
11 10 Jeg er sikker på at jeg kommer til å stemme på dette partiet en eller annen gang 58 4.5% 0.04541895
97 Ikke svart 91 7.1% 0.07126077
98 Ikke spurt 4174 NA


r5pad15_5


Variabeletikett: Sannsynlighet for å stemme på: SV
Tekst før spørsmål: Noen er sikre på at de alltid kommer til å stemme på det samme politiske partiet. Andre revurderer sitt valg hver gang. Her skal vi nevne noen partier. Kan du indikere hvor sannsynlig det er at du noensinne kommer til å stemme på disse?
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg er sikker på at jeg aldri kommer til å stemme på dette partiet 488 38.2% 0.38214565
2 1 127 9.9% 0.09945184
3 2 93 7.3% 0.07282694
4 3 94 7.4% 0.07361002
5 4 64 5% 0.05011746
6 5 76 6% 0.05951449
7 6 38 3% 0.02975724
8 7 54 4.2% 0.04228661
9 8 44 3.4% 0.03445576
10 9 33 2.6% 0.02584182
11 10 Jeg er sikker på at jeg kommer til å stemme på dette partiet en eller annen gang 82 6.4% 0.06421300
97 Ikke svart 84 6.6% 0.06577917
98 Ikke spurt 4174 NA


r5pad15_6


Variabeletikett: Sannsynlighet for å stemme på: Sp
Tekst før spørsmål: Noen er sikre på at de alltid kommer til å stemme på det samme politiske partiet. Andre revurderer sitt valg hver gang. Her skal vi nevne noen partier. Kan du indikere hvor sannsynlig det er at du noensinne kommer til å stemme på disse?
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg er sikker på at jeg aldri kommer til å stemme på dette partiet 390 30.5% 0.30540329
2 1 175 13.7% 0.13703994
3 2 126 9.9% 0.09866875
4 3 108 8.5% 0.08457322
5 4 118 9.2% 0.09240407
6 5 104 8.1% 0.08144088
7 6 37 2.9% 0.02897416
8 7 29 2.3% 0.02270948
9 8 21 1.6% 0.01644479
10 9 22 1.7% 0.01722788
11 10 Jeg er sikker på at jeg kommer til å stemme på dette partiet en eller annen gang 51 4% 0.03993735
97 Ikke svart 96 7.5% 0.07517619
98 Ikke spurt 4174 NA


r5pad15_7


Variabeletikett: Sannsynlighet for å stemme på: MDG
Tekst før spørsmål: Noen er sikre på at de alltid kommer til å stemme på det samme politiske partiet. Andre revurderer sitt valg hver gang. Her skal vi nevne noen partier. Kan du indikere hvor sannsynlig det er at du noensinne kommer til å stemme på disse?
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg er sikker på at jeg aldri kommer til å stemme på dette partiet 442 34.6% 0.34612373
2 1 129 10.1% 0.10101801
3 2 95 7.4% 0.07439311
4 3 97 7.6% 0.07595928
5 4 91 7.1% 0.07126077
6 5 95 7.4% 0.07439311
7 6 57 4.5% 0.04463587
8 7 61 4.8% 0.04776821
9 8 43 3.4% 0.03367267
10 9 29 2.3% 0.02270948
11 10 Jeg er sikker på at jeg kommer til å stemme på dette partiet en eller annen gang 54 4.2% 0.04228661
97 Ikke svart 84 6.6% 0.06577917
98 Ikke spurt 4174 NA


r5pad15_8


Variabeletikett: Sannsynlighet for å stemme på: Arbeiderpartiet
Tekst før spørsmål: Noen er sikre på at de alltid kommer til å stemme på det samme politiske partiet. Andre revurderer sitt valg hver gang. Her skal vi nevne noen partier. Kan du indikere hvor sannsynlig det er at du noensinne kommer til å stemme på disse?
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg er sikker på at jeg aldri kommer til å stemme på dette partiet 164 12.8% 0.12842600
2 1 51 4% 0.03993735
3 2 70 5.5% 0.05481597
4 3 70 5.5% 0.05481597
5 4 66 5.2% 0.05168363
6 5 113 8.8% 0.08848865
7 6 61 4.8% 0.04776821
8 7 82 6.4% 0.06421300
9 8 95 7.4% 0.07439311
10 9 111 8.7% 0.08692247
11 10 Jeg er sikker på at jeg kommer til å stemme på dette partiet en eller annen gang 312 24.4% 0.24432263
97 Ikke svart 82 6.4% 0.06421300
98 Ikke spurt 4174 NA


r5pad15_9


Variabeletikett: Sannsynlighet for å stemme på: Rødt
Tekst før spørsmål: Noen er sikre på at de alltid kommer til å stemme på det samme politiske partiet. Andre revurderer sitt valg hver gang. Her skal vi nevne noen partier. Kan du indikere hvor sannsynlig det er at du noensinne kommer til å stemme på disse?
Spørsmålstekst: Rødt
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg er sikker på at jeg aldri kommer til å stemme på dette partiet 679 53.2% 0.53171496
2 1 142 11.1% 0.11119812
3 2 78 6.1% 0.06108066
4 3 61 4.8% 0.04776821
5 4 45 3.5% 0.03523884
6 5 52 4.1% 0.04072044
7 6 30 2.3% 0.02349256
8 7 27 2.1% 0.02114330
9 8 26 2% 0.02036022
10 9 17 1.3% 0.01331245
11 10 Jeg er sikker på at jeg kommer til å stemme på dette partiet en eller annen gang 38 3% 0.02975724
97 Ikke svart 82 6.4% 0.06421300
98 Ikke spurt 4174 NA


r5timespent_r5pad15


Variabeletikett: Tid brukt på 5pad15
Teknisk beskrivelse: [Tidsangivelsesvariabel - viser tidsbruken på R5PAD15_1 to R5PAD15_9]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1277] [Ugyldige:4174] [Rekkevidde:4-1129781]r5ran20


Variabeletikett: [Randomiserer hvis u=3]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1277] [Ugyldige:4174] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 413 32.3% 0.3234143
2 2 442 34.6% 0.3461237
3 3 422 33% 0.3304620
Sysmiss 4174 NA


r5ocrecsm1a


Variabeletikett: Hvor fornøyd med økonomisk situasjon i Norge
Spørsmålstekst: Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåværende økonomiske situasjonen i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært fornøyd 43 10.4% 0.10411622
2 Fornøyd 206 49.9% 0.49878935
3 Noe fornøyd 115 27.8% 0.27845036
4 Lite fornøyd 40 9.7% 0.09685230
5 Ikke fornøyd i det hele tatt 5 1.2% 0.01210654
97 Ikke svart 4 1% 0.00968523
98 Ikke spurt 5038 NA


r5ocrecsm1b


Variabeletikett: Hvor fornøyd med økonomisk situasjon i Norge
Spørsmålstekst: Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåværende økonomiske situasjonen i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært fornøyd 43 9.7% 0.09728507
2 Fornøyd 214 48.4% 0.48416290
3 Noe fornøyd 125 28.3% 0.28280543
4 Lite fornøyd 50 11.3% 0.11312217
5 Ikke fornøyd i det hele tatt 7 1.6% 0.01583710
97 Ikke svart 3 0.7% 0.00678733
98 Ikke spurt 5009 NA


r5ocrecsm1c_1


Variabeletikett: Hvor fornøyd med økonomisk situasjon i Norge
Spørsmålstekst: Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåværende økonomiske situasjonen i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Ekstremt misfornøyd 8 1.9% 0.018957346
2 1 3 0.7% 0.007109005
3 2 10 2.4% 0.023696682
4 3 24 5.7% 0.056872038
5 4 33 7.8% 0.078199052
6 5 98 23.2% 0.232227488
7 6 63 14.9% 0.149289100
8 7 91 21.6% 0.215639810
9 8 57 13.5% 0.135071090
10 9 23 5.5% 0.054502370
11 10 Ekstremt fornøyd 12 2.8% 0.028436019
97 Ikke svart 0 0% 0.000000000
98 Ikke spurt 5029 NA


r5ocrecsm2a


Variabeletikett: Hvor fornøyd med regjeringen i Norge
Spørsmålstekst: Tenk nå på regjeringen i Norge. Hvor fornøyd er du med måten den gjør jobben sin på?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært fornøyd 5 1.2% 0.01210654
2 Fornøyd 114 27.6% 0.27602906
3 Noe fornøyd 152 36.8% 0.36803874
4 Lite fornøyd 106 25.7% 0.25665860
5 Ikke fornøyd i det hele tatt 25 6.1% 0.06053269
97 Ikke svart 11 2.7% 0.02663438
98 Ikke spurt 5038 NA


r5ocrecsm2b


Variabeletikett: Hvor fornøyd med regjeringen i Norge
Spørsmålstekst: Tenk nå på regjeringen i Norge. Hvor fornøyd er du med måten den gjør jobben sin på?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært fornøyd 9 2% 0.02036199
2 Fornøyd 123 27.8% 0.27828054
3 Noe fornøyd 163 36.9% 0.36877828
4 Lite fornøyd 109 24.7% 0.24660633
5 Ikke fornøyd i det hele tatt 29 6.6% 0.06561086
97 Ikke svart 9 2% 0.02036199
98 Ikke spurt 5009 NA


r5ocrecsm2c_1


Variabeletikett: Hvor fornøyd med regjeringen i Norge
Spørsmålstekst: Tenk nå på regjeringen i Norge. Hvor fornøyd er du med måten den gjør jobben sin på?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Ekstremt misfornøyd 17 4% 0.040284360
2 1 29 6.9% 0.068720379
3 2 33 7.8% 0.078199052
4 3 61 14.5% 0.144549763
5 4 46 10.9% 0.109004739
6 5 72 17.1% 0.170616114
7 6 53 12.6% 0.125592417
8 7 60 14.2% 0.142180095
9 8 27 6.4% 0.063981043
10 9 12 2.8% 0.028436019
11 10 Ekstremt fornøyd 3 0.7% 0.007109005
97 Ikke svart 9 2.1% 0.021327014
98 Ikke spurt 5029 NA


r5ocrecsm3a


Variabeletikett: Hvor fornøyd med måten demokratiet fungerer
Spørsmålstekst: Og sett under ett, hvor fornøyd er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært fornøyd 69 16.7% 0.16707022
2 Fornøyd 220 53.3% 0.53268765
3 Noe fornøyd 79 19.1% 0.19128329
4 Lite fornøyd 33 8% 0.07990315
5 Ikke fornøyd i det hele tatt 5 1.2% 0.01210654
97 Ikke svart 7 1.7% 0.01694915
98 Ikke spurt 5038 NA


r5ocrecsm3b


Variabeletikett: Hvor fornøyd med måten demokratiet fungerer
Spørsmålstekst: Og sett under ett, hvor fornøyd er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært fornøyd 70 15.8% 0.15837104
2 Fornøyd 232 52.5% 0.52488688
3 Noe fornøyd 100 22.6% 0.22624434
4 Lite fornøyd 24 5.4% 0.05429864
5 Ikke fornøyd i det hele tatt 8 1.8% 0.01809955
97 Ikke svart 8 1.8% 0.01809955
98 Ikke spurt 5009 NA


r5ocrecsm3c_1


Variabeletikett: Hvor fornøyd med måten demokratiet fungerer
Spørsmålstekst: Og sett under ett, hvor fornøyd er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Ekstremt misfornøyd 3 0.7% 0.007109005
2 1 3 0.7% 0.007109005
3 2 9 2.1% 0.021327014
4 3 23 5.5% 0.054502370
5 4 23 5.5% 0.054502370
6 5 52 12.3% 0.123222749
7 6 54 12.8% 0.127962085
8 7 74 17.5% 0.175355450
9 8 103 24.4% 0.244075829
10 9 56 13.3% 0.132701422
11 10 Ekstremt fornøyd 17 4% 0.040284360
97 Ikke svart 5 1.2% 0.011848341
98 Ikke spurt 5029 NA


r5ocrecsm4a_1


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Stortinget
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Stortinget
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 49 11.9% 0.11864407
2 Høy tillit 234 56.7% 0.56658596
3 Noe tillit 102 24.7% 0.24697337
4 Lav tillit 20 4.8% 0.04842615
5 Ingen tillit i det hele tatt 4 1% 0.00968523
97 Ikke svart 4 1% 0.00968523
98 Ikke spurt 5038 NA


r5ocrecsm4a_2


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Fylkestinget
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Fylkestinget
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 5 1.2% 0.01210654
2 Høy tillit 143 34.6% 0.34624697
3 Noe tillit 195 47.2% 0.47215496
4 Lav tillit 55 13.3% 0.13317191
5 Ingen tillit i det hele tatt 7 1.7% 0.01694915
97 Ikke svart 8 1.9% 0.01937046
98 Ikke spurt 5038 NA


r5ocrecsm4a_3


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Kommunestyret
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Kommunestyret
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 9 2.2% 0.02179177
2 Høy tillit 157 38% 0.38014528
3 Noe tillit 189 45.8% 0.45762712
4 Lav tillit 46 11.1% 0.11138015
5 Ingen tillit i det hele tatt 7 1.7% 0.01694915
97 Ikke svart 5 1.2% 0.01210654
98 Ikke spurt 5038 NA


r5ocrecsm4a_4


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: EU
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: EU
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 7 1.7% 0.01694915
2 Høy tillit 72 17.4% 0.17433414
3 Noe tillit 182 44.1% 0.44067797
4 Lav tillit 105 25.4% 0.25423729
5 Ingen tillit i det hele tatt 37 9% 0.08958838
97 Ikke svart 10 2.4% 0.02421308
98 Ikke spurt 5038 NA


r5ocrecsm4a_5


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Domstolene
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Domstolene
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 108 26.2% 0.261501211
2 Høy tillit 216 52.3% 0.523002421
3 Noe tillit 69 16.7% 0.167070218
4 Lav tillit 11 2.7% 0.026634383
5 Ingen tillit i det hele tatt 3 0.7% 0.007263923
97 Ikke svart 6 1.5% 0.014527845
98 Ikke spurt 5038 NA


r5ocrecsm4a_6


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Politikere
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Politikere
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 4 1% 0.00968523
2 Høy tillit 71 17.2% 0.17191283
3 Noe tillit 232 56.2% 0.56174334
4 Lav tillit 91 22% 0.22033898
5 Ingen tillit i det hele tatt 10 2.4% 0.02421308
97 Ikke svart 5 1.2% 0.01210654
98 Ikke spurt 5038 NA


r5ocrecsm4a_7


Variabeletikett: Tillig til institusjoner: Politiet
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Politiet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 45 10.9% 0.108958838
2 Høy tillit 263 63.7% 0.636803874
3 Noe tillit 84 20.3% 0.203389831
4 Lav tillit 15 3.6% 0.036319613
5 Ingen tillit i det hele tatt 3 0.7% 0.007263923
97 Ikke svart 3 0.7% 0.007263923
98 Ikke spurt 5038 NA


r5timespent_r5ocrecsm4a


Variabeletikett: Tid brukt på R5OCRECSM4A
Teknisk beskrivelse: [Tidsangivelsesvariabel - viser tidsbruken på R5OCRECSM4A_1 to R5OCRECSM4A_7]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1277] [Ugyldige:4174] [Rekkevidde:0-85455]r5ocrecsm4b_1


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Stortinget
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Stortinget
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 50 11.3% 0.11312217
2 Høy tillit 240 54.3% 0.54298643
3 Noe tillit 116 26.2% 0.26244344
4 Lav tillit 27 6.1% 0.06108597
5 Ingen tillit i det hele tatt 3 0.7% 0.00678733
97 Ikke svart 6 1.4% 0.01357466
98 Ikke spurt 5009 NA


r5ocrecsm4b_2


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Fylkestinget
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Fylkestinget
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 14 3.2% 0.03167421
2 Høy tillit 130 29.4% 0.29411765
3 Noe tillit 208 47.1% 0.47058824
4 Lav tillit 73 16.5% 0.16515837
5 Ingen tillit i det hele tatt 5 1.1% 0.01131222
97 Ikke svart 12 2.7% 0.02714932
98 Ikke spurt 5009 NA


r5ocrecsm4b_3


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Kommunestyret
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Kommunestyret
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 15 3.4% 0.03393665
2 Høy tillit 164 37.1% 0.37104072
3 Noe tillit 192 43.4% 0.43438914
4 Lav tillit 52 11.8% 0.11764706
5 Ingen tillit i det hele tatt 10 2.3% 0.02262443
97 Ikke svart 9 2% 0.02036199
98 Ikke spurt 5009 NA


r5ocrecsm4b_4


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: EU
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: EU
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 4 0.9% 0.009049774
2 Høy tillit 80 18.1% 0.180995475
3 Noe tillit 179 40.5% 0.404977376
4 Lav tillit 122 27.6% 0.276018100
5 Ingen tillit i det hele tatt 46 10.4% 0.104072398
97 Ikke svart 11 2.5% 0.024886878
98 Ikke spurt 5009 NA


r5ocrecsm4b_5


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Domstolene
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Domstolene
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 112 25.3% 0.253393665
2 Høy tillit 215 48.6% 0.486425339
3 Noe tillit 83 18.8% 0.187782805
4 Lav tillit 19 4.3% 0.042986425
5 Ingen tillit i det hele tatt 4 0.9% 0.009049774
97 Ikke svart 9 2% 0.020361991
98 Ikke spurt 5009 NA


r5ocrecsm4b_6


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Politikere
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Politikere
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 3 0.7% 0.00678733
2 Høy tillit 71 16.1% 0.16063348
3 Noe tillit 237 53.6% 0.53619910
4 Lav tillit 106 24% 0.23981900
5 Ingen tillit i det hele tatt 16 3.6% 0.03619910
97 Ikke svart 9 2% 0.02036199
98 Ikke spurt 5009 NA


r5ocrecsm4b_7


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Politiet
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Politiet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 78 17.6% 0.17647059
2 Høy tillit 229 51.8% 0.51809955
3 Noe tillit 99 22.4% 0.22398190
4 Lav tillit 24 5.4% 0.05429864
5 Ingen tillit i det hele tatt 6 1.4% 0.01357466
97 Ikke svart 6 1.4% 0.01357466
98 Ikke spurt 5009 NA


r5timespent_r5ocrecsm4b


Variabeletikett: Tid brukt på R5OCRECSM4B
Teknisk beskrivelse: [Tidsangivelsesvariabel - viser tidsbruken på R5OCRECSM4B_1 to R5OCRECSM4B_7]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1277] [Ugyldige:4174] [Rekkevidde:0-203152]r5ocrecsm4c_1


Variabeletikett: Tillitskala til institusjoner: Stortinget
Tekst før spørsmål: Vennligst marker på en skala fra 0 til 10 hvor stor tillit du personlig har til hver av institusjonene og aktørene listet opp under. 0 står for at du ikke har noen tillit til institusjonen eller aktøren i det hele tatt, mens 10 står for at du har full tillit til institusjonen eller aktøren.
Spørsmålstekst: Stortinget
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Ingen tillit i det hele tatt 4 0.9% 0.009478673
2 1 6 1.4% 0.014218009
3 2 10 2.4% 0.023696682
4 3 9 2.1% 0.021327014
5 4 36 8.5% 0.085308057
6 5 51 12.1% 0.120853081
7 6 51 12.1% 0.120853081
8 7 72 17.1% 0.170616114
9 8 108 25.6% 0.255924171
10 9 37 8.8% 0.087677725
11 10 Full tillit 37 8.8% 0.087677725
97 Ikke svart 1 0.2% 0.002369668
98 Ikke spurt 5029 NA


r5ocrecsm4c_2


Variabeletikett: Tillitskala til institusjoner: Domstolene
Tekst før spørsmål: Vennligst marker på en skala fra 0 til 10 hvor stor tillit du personlig har til hver av institusjonene og aktørene listet opp under. 0 står for at du ikke har noen tillit til institusjonen eller aktøren i det hele tatt, mens 10 står for at du har full tillit til institusjonen eller aktøren.
Spørsmålstekst: Domstolene
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Ingen tillit i det hele tatt 6 1.4% 0.014218009
2 1 3 0.7% 0.007109005
3 2 5 1.2% 0.011848341
4 3 7 1.7% 0.016587678
5 4 18 4.3% 0.042654028
6 5 34 8.1% 0.080568720
7 6 36 8.5% 0.085308057
8 7 67 15.9% 0.158767773
9 8 108 25.6% 0.255924171
10 9 89 21.1% 0.210900474
11 10 Full tillit 49 11.6% 0.116113744
97 Ikke svart 0 0% 0.000000000
98 Ikke spurt 5029 NA


r5ocrecsm4c_3


Variabeletikett: Tillitskala til institusjoner: Politiet
Tekst før spørsmål: Vennligst marker på en skala fra 0 til 10 hvor stor tillit du personlig har til hver av institusjonene og aktørene listet opp under. 0 står for at du ikke har noen tillit til institusjonen eller aktøren i det hele tatt, mens 10 står for at du har full tillit til institusjonen eller aktøren.
Spørsmålstekst: Politiet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3 og ran20=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Ingen tillit i det hele tatt 5 1.2% 0.011848341
2 1 2 0.5% 0.004739336
3 2 9 2.1% 0.021327014
4 3 12 2.8% 0.028436019
5 4 20 4.7% 0.047393365
6 5 46 10.9% 0.109004739
7 6 53 12.6% 0.125592417
8 7 71 16.8% 0.168246445
9 8 109 25.8% 0.258293839
10 9 54 12.8% 0.127962085
11 10 Full tillit 40 9.5% 0.094786730
97 Ikke svart 1 0.2% 0.002369668
98 Ikke spurt 5029 NA


r5timespent_r5ocrecsm4c


Variabeletikett: Tid brukt på R5OCRECSM4C
Teknisk beskrivelse: [Tidsangivelsesvariabel - viser tidsbruken på R5OCRECSM4C_1 to R5OCRECSM4C_3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1277] [Ugyldige:4174] [Rekkevidde:0-1091]r5k10


Variabeletikett: Oppfatning av økonomisk situasjon i Norge
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag? Synes du den er:
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 eller u=2 eller u=4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 655 15.7% 0.156923814
2 God 2107 50.5% 0.504791567
3 Noe god 692 16.6% 0.165788213
4 Verken god eller dårlig 333 8% 0.079779588
5 Noe dårlig 298 7.1% 0.071394346
6 Dårlig 71 1.7% 0.017010062
7 Svært dårlig 11 0.3% 0.002635362
97 Ikke svart 7 0.2% 0.001677048
98 Ikke spurt 1277 NA


r5k202


Variabeletikett: Tilfredshet med dagens regjering
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 eller u=2 eller u=4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 132 3.2% 0.031624341
2 Tilfreds 1121 26.9% 0.268567322
3 Noe tilfreds 1399 33.5% 0.335170101
4 Lite tilfreds 1118 26.8% 0.267848586
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 390 9.3% 0.093435553
97 Ikke svart 14 0.3% 0.003354097
98 Ikke spurt 1277 NA


r5k11


Variabeletikett: Tilfredshet med måten demokratiet fungerer på i Norge
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 eller u=2 eller u=4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 675 16.2% 0.16171538
2 Tilfreds 2268 54.3% 0.54336368
3 Noe tilfreds 854 20.5% 0.20459990
4 Lite tilfreds 264 6.3% 0.06324868
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 67 1.6% 0.01605175
97 Ikke svart 46 1.1% 0.01102060
98 Ikke spurt 1277 NA


r5pad1


Variabeletikett: Hva forbinder du med ordet demokrati [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva forbinder du med ordet demokrati?
Teknisk beskrivelse:

Vi ber deg vennligst om å skrive ned det første du kommer på når du tenker på dette ordet. Vi ønsker alle typer svar. Gjerne et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.

[Spurt hvis u=2]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r5timespent_r5pad1


Variabeletikett: Tid brukt på r5pad1
Teknisk beskrivelse: [Tidsangivelsesvariabel - viser tidsbruken på R5PAD1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1431] [Ugyldige:4020] [Rekkevidde:2-1133049]r5k12_1


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Stortinget
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Stortinget
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 eller u=2 eller u=4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 267 6.4% 0.063967417
2 Høy tillit 2059 49.3% 0.493291806
3 Noe tillit 1461 35% 0.350023958
4 Lav tillit 293 7% 0.070196454
5 Ingen tillit i det hele tatt 53 1.3% 0.012697652
97 Ikke svart 41 1% 0.009822712
98 Ikke spurt 1277 NA


r5k12_2


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Fylkestinget
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Fylkestinget
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 eller u=2 eller u=4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 63 1.5% 0.01509344
2 Høy tillit 1136 27.2% 0.27216100
3 Noe tillit 2188 52.4% 0.52419741
4 Lav tillit 584 14% 0.13991375
5 Ingen tillit i det hele tatt 109 2.6% 0.02611404
97 Ikke svart 94 2.3% 0.02252036
98 Ikke spurt 1277 NA


r5k12_3


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Kommunestyret
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Kommunestyret
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 eller u=2 eller u=4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 71 1.7% 0.017010062
2 Høy tillit 1355 32.5% 0.324628654
3 Noe tillit 2087 50% 0.500000000
4 Lav tillit 551 13.2% 0.132007667
5 Ingen tillit i det hele tatt 70 1.7% 0.016770484
97 Ikke svart 40 1% 0.009583134
98 Ikke spurt 1277 NA


r5k12_4


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: EU
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: EU
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 eller u=2 eller u=4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 44 1.1% 0.01054145
2 Høy tillit 705 16.9% 0.16890273
3 Noe tillit 1860 44.6% 0.44561572
4 Lav tillit 1155 27.7% 0.27671299
5 Ingen tillit i det hele tatt 354 8.5% 0.08481073
97 Ikke svart 56 1.3% 0.01341639
98 Ikke spurt 1277 NA


r5k12_5


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Domstolene
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Domstolene
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 eller u=2 eller u=4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 987 23.6% 0.236463824
2 Høy tillit 2358 56.5% 0.564925731
3 Noe tillit 624 14.9% 0.149496885
4 Lav tillit 146 3.5% 0.034978438
5 Ingen tillit i det hele tatt 21 0.5% 0.005031145
97 Ikke svart 38 0.9% 0.009103977
98 Ikke spurt 1277 NA


r5k12_6


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Politikere
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Politikere
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 eller u=2 eller u=4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 19 0.5% 0.004551989
2 Høy tillit 792 19% 0.189746047
3 Noe tillit 2327 55.7% 0.557498802
4 Lav tillit 856 20.5% 0.205079061
5 Ingen tillit i det hele tatt 132 3.2% 0.031624341
97 Ikke svart 48 1.1% 0.011499760
98 Ikke spurt 1277 NA


r5k12_7


Variabeletikett: Tillit til institusjoner: Politiet
Tekst før spørsmål: Hvor høy tillit har du til følgende institusjoner og aktører?
Spørsmålstekst: Politiet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 eller u=2 eller u=4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært høy tillit 596 14.3% 0.142788692
2 Høy tillit 2375 56.9% 0.568998563
3 Noe tillit 949 22.7% 0.227359847
4 Lav tillit 193 4.6% 0.046238620
5 Ingen tillit i det hele tatt 26 0.6% 0.006229037
97 Ikke svart 35 0.8% 0.008385242
98 Ikke spurt 1277 NA


r5timespent_r5k12


Variabeletikett: Tid brukt på r5k12
Teknisk beskrivelse: [Tidsangivelsesvariabel - viser tidsbruken på R5K12_1 to R5K12_7]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4174] [Ugyldige:1277] [Rekkevidde:1-915438]r5k15_1


Variabeletikett: Påstand: De fleste mennesker er til å stole på
Spørsmålstekst: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Teknisk beskrivelse:

Angi din mening på skalaen nedenfor som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Kan ikke være forsiktig nok” og 10 betyr “De fleste mennesker er til å stole på”.

[Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Kan ikke være forsiktig nok 67 1.2% 0.012291323
2 1 43 0.8% 0.007888461
3 2 77 1.4% 0.014125848
4 3 196 3.6% 0.035956705
5 4 224 4.1% 0.041093377
6 5 620 11.4% 0.113740598
7 6 660 12.1% 0.121078701
8 7 1365 25% 0.250412768
9 8 1182 21.7% 0.216840947
10 9 494 9.1% 0.090625573
11 10 De fleste mennesker er til å stole på 501 9.2% 0.091909741
97 Ikke svart 22 0.4% 0.004035957


r5k6_1


Variabeletikett: Liker eller misliker: Kristelig folkeparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig folkeparti
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 538 9.9% 0.09869749
2 Misliker mye 771 14.1% 0.14144194
3 Misliker noe 1229 22.5% 0.22546322
4 Verken misliker eller liker 1270 23.3% 0.23298477
5 Liker noe 1106 20.3% 0.20289855
6 Liker mye 383 7% 0.07026234
7 Liker svært mye 74 1.4% 0.01357549
97 Ikke svart 80 1.5% 0.01467621


r5k6_2


Variabeletikett: Liker eller misliker: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 188 3.4% 0.03448908
2 Misliker mye 601 11% 0.11025500
3 Misliker noe 976 17.9% 0.17904972
4 Verken misliker eller liker 759 13.9% 0.13924051
5 Liker noe 1450 26.6% 0.26600624
6 Liker mye 1135 20.8% 0.20821868
7 Liker svært mye 263 4.8% 0.04824803
97 Ikke svart 79 1.4% 0.01449275


r5k6_3


Variabeletikett: Liker eller misliker: Fremskrittspartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1535 28.2% 0.28159971
2 Misliker mye 1039 19.1% 0.19060723
3 Misliker noe 821 15.1% 0.15061457
4 Verken misliker eller liker 505 9.3% 0.09264355
5 Liker noe 854 15.7% 0.15666850
6 Liker mye 462 8.5% 0.08475509
7 Liker svært mye 155 2.8% 0.02843515
97 Ikke svart 80 1.5% 0.01467621


r5k6_4


Variabeletikett: Liker eller misliker: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 289 5.3% 0.05301779
2 Misliker mye 548 10.1% 0.10053201
3 Misliker noe 1005 18.4% 0.18436984
4 Verken misliker eller liker 1470 27% 0.26967529
5 Liker noe 1464 26.9% 0.26857457
6 Liker mye 486 8.9% 0.08915795
7 Liker svært mye 87 1.6% 0.01596037
97 Ikke svart 102 1.9% 0.01871216


r5k6_5


Variabeletikett: Liker eller misliker: Sosialistisk Venstreparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 794 14.6% 0.14566135
2 Misliker mye 845 15.5% 0.15501743
3 Misliker noe 928 17% 0.17024399
4 Verken misliker eller liker 1101 20.2% 0.20198129
5 Liker noe 1017 18.7% 0.18657127
6 Liker mye 538 9.9% 0.09869749
7 Liker svært mye 143 2.6% 0.02623372
97 Ikke svart 85 1.6% 0.01559347


r5k6_6


Variabeletikett: Liker eller misliker: Senterpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 274 5% 0.05026601
2 Misliker mye 523 9.6% 0.09594570
3 Misliker noe 1067 19.6% 0.19574390
4 Verken misliker eller liker 1758 32.3% 0.32250963
5 Liker noe 1241 22.8% 0.22766465
6 Liker mye 407 7.5% 0.07466520
7 Liker svært mye 83 1.5% 0.01522656
97 Ikke svart 98 1.8% 0.01797835


r5k6_7


Variabeletikett: Liker eller misliker: Miljøpartiet De Grønne
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 837 15.4% 0.15354981
2 Misliker mye 723 13.3% 0.13263621
3 Misliker noe 871 16% 0.15978720
4 Verken misliker eller liker 1051 19.3% 0.19280866
5 Liker noe 1204 22.1% 0.22087690
6 Liker mye 556 10.2% 0.10199963
7 Liker svært mye 122 2.2% 0.02238121
97 Ikke svart 87 1.6% 0.01596037


r5k6_8


Variabeletikett: Liker eller misliker: Arbeiderpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=0]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:5451] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 183 3.4% 0.03357182
2 Misliker mye 329 6% 0.06035590
3 Misliker noe 696 12.8% 0.12768299
4 Verken misliker eller liker 706 13% 0.12951752
5 Liker noe 1566 28.7% 0.28728674
6 Liker mye 1515 27.8% 0.27793065
7 Liker svært mye 377 6.9% 0.06916162
97 Ikke svart 79 1.4%