Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 6

v-101 - 2020-06-16

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitetet i Bergen
Mikael Andersson, Sveinung Arnesen, Lise Bjånesøy, Åsta Nordø, Endre Tvinnereim, Erik Knudsen Vitenskaplig team, Universitetet i Bergen og UNI Research Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt to runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer, og i runde 3 ble det rekruttert ytterligere 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1 og 3). Forut femte runde hadde Norsk Medborgerpanel 10 247 medlemmer. Utvalgsprosedyren i runde 1 og 3 er identisk. 25 000 nordmenn over 18 år var tilfeldig trukket fra Det sentrale folkeregister. Listen bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e ) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er web-basert. Eksisterende medlemmer blir invitert til hver enkelt runde via e-post.

Rekruttering av nye medlemmer til panelet ble gjennomført i flere trinn.

Først ble et invitasjonsbrev sendt ut til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningslinjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerne, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerne sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (20 minutter).

I runde 6 ble e-post med invitasjon sendt ut 01. mars 2016.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 4. mars, 8. mars og 11. mars, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen.

Runde 6 ble avsluttet 19. mars.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkurert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten (tabell 8 i appendiks). Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. Rundt 9 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-06-16 NA Revised release of round 6
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 6
NA 2018-04-13 r6p5_1 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-04-13 r6p5_2 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-02-18 r6p3 Updated the value of 1 respondent.
NA 2018-02-12 r6p4_1 Corrected values of 4 respondents.
NA 2018-02-12 r6p4_2 Corrected values of 4 respondents.
NA 2018-02-12 r6_weight_2 Corrected values of 4 respondents.
NA 2017-06-14 r6p4_1 Updated value on 40 respondents.
NA 2017-06-14 r6p4_2 Updated value on 40 respondents.
NA 2017-02-02 r6km62a Updated english variable documentation.
NA 2017-02-02 r6km62b Updated english variable documentation.
NA 2017-02-01 r6lb1b Added anonymized data. Available on request.
NA 2016-08-01 r6km66 Flipped answer scale if r6rankm66 = 2.
NA 2016-05-06 r6pad4c Corrected variable documentation.
NA 2016-05-06 r6trans1 Added anonymized data. Available on request.
NA 2016-05-06 r6km66_open Added anonymized data. Available on request.
NA 2016-05-06 r6km12 Added anonymized data. Available on request.
NA 2016-05-06 r6km62a Added anonymized data. Available on request.
NA 2016-05-06 r6km62b Added anonymized data. Available on request.
v-100 2016-04-15 NA Initial release of round 6


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 6 - v-101.sav
# Enheter 4859
# Variabler 645


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r6u


Variabeletikett: Undergruppe
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 U1 1190 24.5% 0.2449064
2 U2 1249 25.7% 0.2570488
3 U3 1164 24% 0.2395555
4 U4 1256 25.8% 0.2584894


r6rekruttert


Variabeletikett: Tidspunkt for rekruttering
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 2208 45.4% 0.4544145
3 Runde 3 2651 54.6% 0.5455855


r6k13


Variabeletikett: Hvor ofte diskuterer du politikk?
Spørsmålstekst: Hvor ofte vil du si at du diskuterer politikk med andre?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ofte 1473 30.3% 0.303148796
2 Av og til 2584 53.2% 0.531796666
3 Sjelden 740 15.2% 0.152294711
4 Aldri 53 1.1% 0.010907594
97 Ikke svart 9 0.2% 0.001852233


r6tilfreds_1


Variabeletikett: Tilfreds med: Livet nå om dagen
Tekst før spørsmål: Vi ønsker nå å stille noen spørsmål om tilfredshet. Hvor tilfreds er du med:
Spørsmålstekst: Livet nå om dagen?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 1135 23.4% 0.233587158
2 Tilfreds 2790 57.4% 0.574192221
3 Noe tilfreds 684 14.1% 0.140769706
4 Lite tilfreds 180 3.7% 0.037044659
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 35 0.7% 0.007203128
97 Ikke svart 35 0.7% 0.007203128


r6tilfreds_2


Variabeletikett: Tilfreds med: Din personlige økonomi
Tekst før spørsmål: Vi ønsker nå å stille noen spørsmål om tilfredshet. Hvor tilfreds er du med:
Spørsmålstekst: Din personlige økonomi?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 873 18% 0.17966660
2 Tilfreds 2650 54.5% 0.54537971
3 Noe tilfreds 860 17.7% 0.17699115
4 Lite tilfreds 325 6.7% 0.06688619
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 97 2% 0.01996296
97 Ikke svart 54 1.1% 0.01111340


r6tilfreds_3


Variabeletikett: Tilfreds med: Regjeringen i Norge
Tekst før spørsmål: Vi ønsker nå å stille noen spørsmål om tilfredshet. Hvor tilfreds er du med:
Spørsmålstekst: Dagens regjering i Norge?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 258 5.3% 0.05309735
2 Tilfreds 1422 29.3% 0.29265281
3 Noe tilfreds 1555 32% 0.32002470
4 Lite tilfreds 1120 23.1% 0.23050010
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 450 9.3% 0.09261165
97 Ikke svart 54 1.1% 0.01111340


r6tilfreds_4


Variabeletikett: Tilfreds med: Demokratiet i Norge
Tekst før spørsmål: Vi ønsker nå å stille noen spørsmål om tilfredshet. Hvor tilfreds er du med:
Spørsmålstekst: Måten demokratiet fungerer på i Norge?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 508 10.5% 0.10454826
2 Tilfreds 2487 51.2% 0.51183371
3 Noe tilfreds 1320 27.2% 0.27166084
4 Lite tilfreds 392 8.1% 0.08067504
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 98 2% 0.02016876
97 Ikke svart 54 1.1% 0.01111340


r6k10


Variabeletikett: Oppfatning økonomisk situasjon i Norge
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Tekst etter spørsmål: Synes du den er:
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 431 8.9% 0.088701379
2 God 2338 48.1% 0.481168965
3 Noe god 1113 22.9% 0.229059477
4 Verken god eller dårlig 452 9.3% 0.093023256
5 Noe dårlig 411 8.5% 0.084585306
6 Dårlig 80 1.6% 0.016464293
7 Svært dårlig 16 0.3% 0.003292859
97 Ikke svart 18 0.4% 0.003704466


r6k204


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti hvis stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 221 4.5% 0.045482610
2 Fremskrittspartiet 563 11.6% 0.115867462
3 Høyre 1149 23.6% 0.236468409
4 Venstre 251 5.2% 0.051656719
5 Sosialistisk Venstreparti 255 5.2% 0.052479934
6 Senterpartiet 246 5.1% 0.050627701
7 Miljøpartiet De Grønne 212 4.4% 0.043630377
8 Arbeiderpartiet 1481 30.5% 0.304795225
9 Rødt 138 2.8% 0.028400906
10 Ville ikke stemt 161 3.3% 0.033134390
11 Har ikke stemmerett 70 1.4% 0.014406256
12 Annet: 83 1.7% 0.017081704
97 Ikke svart 29 0.6% 0.005968306


r6k204_12_other


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti hvis stortingsvalg i morgen, annet [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r6k6_1


Variabeletikett: Liker/misliker: KrF
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 484 10% 0.09960897
2 Misliker mye 773 15.9% 0.15908623
3 Misliker noe 1108 22.8% 0.22803046
4 Verken misliker eller liker 1218 25.1% 0.25066886
5 Liker noe 891 18.3% 0.18337106
6 Liker mye 265 5.5% 0.05453797
7 Liker svært mye 57 1.2% 0.01173081
97 Ikke svart 63 1.3% 0.01296563


r6k6_2


Variabeletikett: Liker/misliker: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 155 3.2% 0.03189957
2 Misliker mye 525 10.8% 0.10804692
3 Misliker noe 955 19.7% 0.19654250
4 Verken misliker eller liker 631 13% 0.12986211
5 Liker noe 1235 25.4% 0.25416752
6 Liker mye 1033 21.3% 0.21259518
7 Liker svært mye 265 5.5% 0.05453797
97 Ikke svart 60 1.2% 0.01234822


r6k6_3


Variabeletikett: Liker/misliker: FrP
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1332 27.4% 0.27413048
2 Misliker mye 940 19.3% 0.19345544
3 Misliker noe 680 14% 0.13994649
4 Verken misliker eller liker 431 8.9% 0.08870138
5 Liker noe 740 15.2% 0.15229471
6 Liker mye 490 10.1% 0.10084380
7 Liker svært mye 193 4% 0.03972011
97 Ikke svart 53 1.1% 0.01090759


r6k6_4


Variabeletikett: Liker/misliker: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 452 9.3% 0.093023256
2 Misliker mye 664 13.7% 0.136653632
3 Misliker noe 1025 21.1% 0.210948755
4 Verken misliker eller liker 1156 23.8% 0.237909035
5 Liker noe 1103 22.7% 0.227001441
6 Liker mye 348 7.2% 0.071619675
7 Liker svært mye 46 0.9% 0.009466969
97 Ikke svart 65 1.3% 0.013377238


r6k6_5


Variabeletikett: Liker/misliker: SV
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 821 16.9% 0.16896481
2 Misliker mye 840 17.3% 0.17287508
3 Misliker noe 895 18.4% 0.18419428
4 Verken misliker eller liker 913 18.8% 0.18789874
5 Liker noe 828 17% 0.17040543
6 Liker mye 414 8.5% 0.08520272
7 Liker svært mye 91 1.9% 0.01872813
97 Ikke svart 57 1.2% 0.01173081


r6k6_6


Variabeletikett: Liker/misliker: Senterpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 253 5.2% 0.05206833
2 Misliker mye 544 11.2% 0.11195719
3 Misliker noe 1050 21.6% 0.21609385
4 Verken misliker eller liker 1663 34.2% 0.34225149
5 Liker noe 943 19.4% 0.19407285
6 Liker mye 281 5.8% 0.05783083
7 Liker svært mye 59 1.2% 0.01214242
97 Ikke svart 66 1.4% 0.01358304


r6k6_7


Variabeletikett: Liker/misliker: MDG
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 971 20% 0.19983536
2 Misliker mye 764 15.7% 0.15723400
3 Misliker noe 791 16.3% 0.16279070
4 Verken misliker eller liker 878 18.1% 0.18069562
5 Liker noe 916 18.9% 0.18851616
6 Liker mye 402 8.3% 0.08273307
7 Liker svært mye 83 1.7% 0.01708170
97 Ikke svart 54 1.1% 0.01111340


r6k6_8


Variabeletikett: Liker/misliker: AP
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 180 3.7% 0.03704466
2 Misliker mye 367 7.6% 0.07552994
3 Misliker noe 741 15.3% 0.15250051
4 Verken misliker eller liker 749 15.4% 0.15414694
5 Liker noe 1365 28.1% 0.28092200
6 Liker mye 1148 23.6% 0.23626261
7 Liker svært mye 257 5.3% 0.05289154
97 Ikke svart 52 1.1% 0.01070179


r6k6_9


Variabeletikett: Liker/misliker: Rødt
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1162 23.9% 0.23914386
2 Misliker mye 919 18.9% 0.18913357
3 Misliker noe 725 14.9% 0.14920766
4 Verken misliker eller liker 1072 22.1% 0.22062153
5 Liker noe 635 13.1% 0.13068533
6 Liker mye 216 4.4% 0.04445359
7 Liker svært mye 53 1.1% 0.01090759
97 Ikke svart 77 1.6% 0.01584688


r6k9_1


Variabeletikett: [1] Viktigste politiske saker [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r6k9_2


Variabeletikett: [2] Viktigste politiske saker [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r6k9_3


Variabeletikett: [3] Viktigste politiske saker [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse: [Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r6ran3


Variabeletikett: [Randomiserer hvis u=1 eller u=3]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis u=1 eller u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2354] [Ugyldige:2505] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 1140 48.4% 0.4842821
2 2 1214 51.6% 0.5157179
Sysmiss 2505 NA


r6km61a


Variabeletikett: Tanker når du hører/leser ordet klimaendringer [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser ordet klimaendringer?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=1 eller u=3 og ran3=1]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r6km61b


Variabeletikett: Tanker når du hører/leser ordet miljøproblemer? [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser ordet miljøproblemer?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=1 eller u=3 og ran3=2]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r6km5


Variabeletikett: I hvor stor grad er det mulig å forhindre skadelige klimaendringer?
Tekst før spørsmål: La oss forutsette at klimaendringer kan bli et stort problem for verden i fremtiden dersom ingenting gjøres med dem.
Spørsmålstekst: I hvor stor grad tror du det er mulig å forhindre skadelige klimaendringer?
Tekst etter spørsmål: Velg det utsagnet som kommer nærmest ditt syn:
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 eller u=3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Det er umulig å forhindre skadelige klimaendringer. 125 10.5% 0.105042017
2 Det er mulig, men svært vanskelig, å forhindre skadelige klimaendringer. 787 66.1% 0.661344538
3 Det er mulig og helt realistisk å forhindre skadelige klimaendringer. 261 21.9% 0.219327731
4 Det er enkelt å forhindre skadelige klimaendringer. 13 1.1% 0.010924370
97 Ikke svart 4 0.3% 0.003361345
98 Ikke spurt 3669 NA


r6km12


Variabeletikett: Hva bør det gjøres med klimaendringer? [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Når det gjelder klimaendringer, hva mener du bør gjøres?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r6dv30_1


Variabeletikett: Påstand: Skattetrykket bør senkes
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Skattetrykket bør senkes, selv om det fører til nedskjæringer i velferdsstaten.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 122 2.5% 0.02510805
2 Enig 264 5.4% 0.05433217
3 Noe enig 670 13.8% 0.13788845
4 Verken enig eller uenig 550 11.3% 0.11319201
5 Noe uenig 898 18.5% 0.18481169
6 Uenig 1352 27.8% 0.27824655
7 Svært uenig 973 20% 0.20024696
97 Ikke svart 30 0.6% 0.00617411


r6dv30_2


Variabeletikett: Påstand: Kommersielle privatskoler bør være tillatt.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Kommersielle privatskoler bør være tillatt.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 267 5.5% 0.054949578
2 Enig 777 16% 0.159909446
3 Noe enig 958 19.7% 0.197159909
4 Verken enig eller uenig 704 14.5% 0.144885779
5 Noe uenig 709 14.6% 0.145914797
6 Uenig 742 15.3% 0.152706318
7 Svært uenig 668 13.7% 0.137476847
97 Ikke svart 34 0.7% 0.006997325


r6dv30_3


Variabeletikett: Påstand: Mange offentlige aktiviteter kunne blitt utført bedre og billigere privat
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Mange offentlige aktiviteter kunne blitt utført både bedre og billigere, dersom de ble overlatt til private aktører.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 290 6% 0.059683062
2 Enig 683 14.1% 0.140563902
3 Noe enig 1219 25.1% 0.250874666
4 Verken enig eller uenig 599 12.3% 0.123276394
5 Noe uenig 675 13.9% 0.138917473
6 Uenig 833 17.1% 0.171434452
7 Svært uenig 531 10.9% 0.109281745
97 Ikke svart 29 0.6% 0.005968306


r6dv31_1


Variabeletikett: Utsagn: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 688 14.2% 0.14159292
2 Enig 1344 27.7% 0.27660012
3 Noe enig 1332 27.4% 0.27413048
4 Verken enig eller uenig 539 11.1% 0.11092817
5 Noe uenig 449 9.2% 0.09240584
6 Uenig 323 6.6% 0.06647458
7 Svært uenig 105 2.2% 0.02160938
97 Ikke svart 79 1.6% 0.01625849


r6dv31_2


Variabeletikett: Utsagn: Det er bedre for et land hvis det finnes et mangfold av ulike religioner og livvsyn
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Det er bedre for et land hvis det finnes et mangfold av ulike religioner og livssyn.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 399 8.2% 0.08211566
2 Enig 1051 21.6% 0.21629965
3 Noe enig 998 20.5% 0.20539206
4 Verken enig eller uenig 756 15.6% 0.15558757
5 Noe uenig 706 14.5% 0.14529739
6 Uenig 512 10.5% 0.10537148
7 Svært uenig 359 7.4% 0.07388352
97 Ikke svart 78 1.6% 0.01605269


r6dv31_3


Variabeletikett: Utsagn: Mesteparten av utslippsreduksjonen av klimagasser som Norge forplikter seg til, bør tas i utlandet
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i dem?
Spørsmålstekst: Mesteparten av utslippsreduksjonene som Norge har forpliktet seg til, bør tas i utlandet.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 173 3.6% 0.03560403
2 Enig 355 7.3% 0.07306030
3 Noe enig 608 12.5% 0.12512863
4 Verken enig eller uenig 1127 23.2% 0.23194073
5 Noe uenig 846 17.4% 0.17410990
6 Uenig 1131 23.3% 0.23276394
7 Svært uenig 528 10.9% 0.10866433
97 Ikke svart 91 1.9% 0.01872813


r6dvh_1


Variabeletikett: Påstand: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten og Vesterålen.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 1049 21.6% 0.21588804
2 Enig 869 17.9% 0.17884338
3 Noe enig 586 12.1% 0.12060095
4 Verken enig eller uenig 850 17.5% 0.17493311
5 Noe uenig 574 11.8% 0.11813130
6 Uenig 560 11.5% 0.11525005
7 Svært uenig 311 6.4% 0.06400494
97 Ikke svart 60 1.2% 0.01234822


r6dvh_2


Variabeletikett: Påstand: Flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp som nordmenn
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp som nordmenn, selv om de ikke er norske statsborgere.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 284 5.8% 0.05844824
2 Enig 667 13.7% 0.13727104
3 Noe enig 847 17.4% 0.17431570
4 Verken enig eller uenig 414 8.5% 0.08520272
5 Noe uenig 1023 21.1% 0.21053715
6 Uenig 886 18.2% 0.18234205
7 Svært uenig 684 14.1% 0.14076971
97 Ikke svart 54 1.1% 0.01111340


r6dvh_3


Variabeletikett: Påstand: Heterofile og homofile par bør ha like rettigheter
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Heterofile og homofile par bør ha like rettigheter.
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2012 41.4% 0.41407697
2 Enig 1412 29.1% 0.29059477
3 Noe enig 409 8.4% 0.08417370
4 Verken enig eller uenig 366 7.5% 0.07532414
5 Noe uenig 248 5.1% 0.05103931
6 Uenig 210 4.3% 0.04321877
7 Svært uenig 144 3% 0.02963573
97 Ikke svart 58 1.2% 0.01193661


r6oc_1


Variabeletikett: Utsagn: Forskjeller mellom menn og kvinners oppførsel er bestemt av genetiske forutsetninger
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. I hvor stor grad mener du at disse utsagnene er helt sant eller ikke sant i det hele tatt?
Spørsmålstekst: Jeg mener at forskjeller mellom menn og kvinners oppførsel og personlighet i stor grad er bestemt av genetiske forutsetninger.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1. Ikke sant i det hele tatt 157 13.2% 0.13193277
2 2. 213 17.9% 0.17899160
3 3. 222 18.7% 0.18655462
4 4. 246 20.7% 0.20672269
5 5. 187 15.7% 0.15714286
6 6. 99 8.3% 0.08319328
7 7. Helt sant 47 3.9% 0.03949580
97 Ikke svart 19 1.6% 0.01596639
98 Ikke spurt 3669 NA


r6oc_2


Variabeletikett: Utsagn: Intelligens bestemmes av genetiske forutsetninger
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. I hvor stor grad mener du at disse utsagnene er helt sant eller ikke sant i det hele tatt?
Spørsmålstekst: Jeg oppfatter det slik at intelligens er en egenskap som i stor grad bestemmes av genetiske forutsetninger.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1. Ikke sant i det hele tatt 124 10.4% 0.10420168
2 2. 146 12.3% 0.12268908
3 3. 201 16.9% 0.16890756
4 4. 262 22% 0.22016807
5 5. 263 22.1% 0.22100840
6 6. 143 12% 0.12016807
7 7. Helt sant 34 2.9% 0.02857143
97 Ikke svart 17 1.4% 0.01428571
98 Ikke spurt 3669 NA


r6oc_3


Variabeletikett: Utsagn: Genetiske forskjeller mellom asiater og europeere årsak til ulike evner mellom individer fra disse gruppene
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. I hvor stor grad mener du at disse utsagnene er helt sant eller ikke sant i det hele tatt?
Spørsmålstekst: Jeg mener at genetiske forskjeller mellom asiater og europeere er en viktig årsak til forskjeller i evner mellom individer fra disse gruppene.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1. Ikke sant i det hele tatt 526 44.2% 0.44201681
2 2. 244 20.5% 0.20504202
3 3. 134 11.3% 0.11260504
4 4. 157 13.2% 0.13193277
5 5. 62 5.2% 0.05210084
6 6. 27 2.3% 0.02268908
7 7. Helt sant 19 1.6% 0.01596639
97 Ikke svart 21 1.8% 0.01764706
98 Ikke spurt 3669 NA


r6oc_4


Variabeletikett: Utsagn: Foreldre og barn har lik atferd og like karaktertrekk fordi de deler genetisk arv
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor. I hvor stor grad mener du at disse utsagnene er helt sant eller ikke sant i det hele tatt?
Spørsmålstekst: Jeg mener at hovedårsaken til at foreldre og barn har så lik adferd og så like karaktertrekk, er at de deler genetisk arv.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1. Ikke sant i det hele tatt 58 4.9% 0.04873950
2 2. 159 13.4% 0.13361345
3 3. 207 17.4% 0.17394958
4 4. 327 27.5% 0.27478992
5 5. 223 18.7% 0.18739496
6 6. 139 11.7% 0.11680672
7 7. Helt sant 60 5% 0.05042017
97 Ikke svart 17 1.4% 0.01428571
98 Ikke spurt 3669 NA


r6ran1


Variabeletikett: [Randomiserer hvis u=1]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis u=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1182] [Ugyldige:3677] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 588 49.7% 0.4974619
2 2 594 50.3% 0.5025381
Sysmiss 3677 NA


r6fr1_1


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Kunst og kultur, korps og kor
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Kunst og kultur, korps og kor [Musikk, teater og dans. Kunst, brukskunst og arkitektur. Historie, litteratur og språk. Museer, samlinger og biblioteker. Tidsskrifter og medier. Andre kulturelle og kunstneriske aktiviteter]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kunst og kultur, korps og kor 78 13.3% 0.1326531
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 510 86.7% 0.8673469


r6fr1_2


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Idrett og sport
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Idrett og sport [Alle typer idrett, sport og trim, skytterlag, bedriftsidrett og idrett for funksjonshemmede]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Idrett og sport 123 20.9% 0.2091837
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 465 79.1% 0.7908163


r6fr1_3


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Hobby, fritid, utendørsaktivitet
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Hobby, fritid, utendørsaktivitet [Friluftsliv og speideren. Motor og båtforening. Dyreeierklubber. Pensjonistlag. Studentsamfunn. Sosiale klubber – Rotary, Lions etc. Andre hobby- og fritidsaktiviteter]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Hobby, fritid, utendørsaktivitet 105 17.9% 0.1785714
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 483 82.1% 0.8214286


r6fr1_4


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Utdanning, opplæring og forskning
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Utdanning, opplæring og forskning [Barne- og ungdomsskoler inkludert FAU i offentlige skoler, men dugnader bare i private skoler. Videregående skoler. Folkehøyskoler. Universiteter og høgskoler.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Utdanning, opplæring og forskning 45 7.7% 0.07653061
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 543 92.3% 0.92346939


r6fr1_5


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Helse, pleie og redningsarbeid
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Helse, pleie og redningsarbeid [Sykehus. Rehabilitering. Sykehjem. Omsorgsbolig og hjemmetjenestene. Psykiatriske institusjoner. Polikliniske helsetjenester. Alternativ medisin. Redningsarbeid og ambulansetjenester]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helse, pleie og redningsarbeid 31 5.3% 0.05272109
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 557 94.7% 0.94727891


r6fr1_6


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg [Barnehager. Røde kors. Blå kors. Norsk folkehjelp. Familierådgiving. Krisesentre og -telefoner. Tjenester for funksjonshemmede. Tjenester for eldre. Selvhjelp og frivillighetssentraler]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg 38 6.5% 0.06462585
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 550 93.5% 0.93537415


r6fr1_7


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Natur-, miljø- og dyrevern
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Natur-, miljø- og dyrevern [Natur- og miljøvern. Områdevern og områdeforvaltning. Dyrevern. Veterinærtjenester]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Natur-, miljø- og dyrevern 14 2.4% 0.02380952
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 574 97.6% 0.97619048


r6fr1_8


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Velforeninger, grendelag og nærmiljø
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Velforeninger, grendelag og nærmiljø [Forsamlingshus]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velforeninger, grendelag og nærmiljø 96 16.3% 0.1632653
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 492 83.7% 0.8367347


r6fr1_9


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Borettslag og boligbyggelag
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Borettslag og boligbyggelag [Huseierforening]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Borettslag og boligbyggelag 73 12.4% 0.1241497
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 515 87.6% 0.8758503


r6fr1_10


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid [Funksjonshemmede og syke. Kvinnesak. Mållag. Etniske minoriteter. Svake/utsatte grupper, innsatte, fattige. Kampanjer og lobbyvirksomhet]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid 22 3.7% 0.03741497
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 566 96.3% 0.96258503


r6fr1_11


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Politiske partier
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Politiske partier [Ungdomspartier]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Politiske partier 15 2.6% 0.0255102
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 573 97.4% 0.9744898


r6fr1_12


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid [Internasjonale vennskaps- og utvekslingsprogrammer. Internasjonalt nødhjelps- og bistandsarbeid. Menneskerettighets- og fredsarbeid]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid 22 3.7% 0.03741497
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 566 96.3% 0.96258503


r6fr1_13


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Yrkes-, bransje- og fagforeninger
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Yrkes-, bransje- og fagforeninger [Arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiverorganisasjoner. Bransje- og næringssammenslutninger. Produsentkooperativer. Elev- og studentorganisasjoner.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Yrkes-, bransje- og fagforeninger 47 8% 0.07993197
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 541 92% 0.92006803


r6fr1_14


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Religion og livssyn inkludert den norske kirke
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Religion og livssyn inkludert den norske kirke [Organisasjoner tilknyttet den norske kirke. Misjon. Protestantisk frikirke. Andre religioner. Livssynsorganisasjoner, også ikke-religiøse som Humanetisk forbund]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Religion og livssyn inkludert den norske kirke 43 7.3% 0.07312925
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 545 92.7% 0.92687075


r6fr1_15


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Innvandrerorganisasjoner
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Innvandrerorganisasjoner [Organisasjoner knyttet til landbakgrunn, kultur, identitet utenfor Norge]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Innvandrerorganisasjoner 8 1.4% 0.01360544
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 580 98.6% 0.98639456


r6fr1_16


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Annet, spesifiser
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Annet, spesifiser
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Annet, spesifiser 11 1.9% 0.01870748
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 577 98.1% 0.98129252


r6fr1_16_other


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Annet, spesifiser [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Annet, spesifiser
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=1 og ran1=1]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r6fr1_17


Variabeletikett: Nei, ikke utført frivillig arbeid
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Nei
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Nei 207 35.2% 0.3520408
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4271 NA
0 381 64.8% 0.6479592


r6fri40


Variabeletikett: Utført frivillig, ulønnet arbeid for frivillige organisasjoner siste 12 måneder
Spørsmålstekst: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og ran1=2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 278 46.8% 0.468013468
2 Nei 311 52.4% 0.523569024
97 Ikke svart 5 0.8% 0.008417508
98 Ikke spurt 4265 NA


r6frii2_1


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Kunst og kultur, korps og kor
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Kunst og kultur, korps og kor [Musikk, teater og dans. Kunst, brukskunst og arkitektur. Historie, litteratur og språk. Museer, samlinger og biblioteker. Tidsskrifter og medier. Andre kulturelle og kunstneriske aktiviteter]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kunst og kultur, korps og kor 69 24.8% 0.2482014
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 209 75.2% 0.7517986


r6frii2_2


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Idrett og sport
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Idrett og sport [Alle typer idrett, sport og trim, skytterlag, bedriftsidrett og idrett for funksjonshemmede]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Idrett og sport 98 35.3% 0.352518
97 Ikke svart 0 0% 0.000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 180 64.7% 0.647482


r6frii2_3


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Hobby, fritid, utendørsaktivitet
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Hobby, fritid, utendørsaktivitet [Friluftsliv og speideren. Motor og båtforening. Dyreeierklubber. Pensjonistlag. Studentsamfunn. Sosiale klubber – Rotary, Lions etc. Andre hobby- og fritidsaktiviteter]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Hobby, fritid, utendørsaktivitet 68 24.5% 0.2446043
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 210 75.5% 0.7553957


r6frii2_4


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Utdanning, opplæring og forskning
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Utdanning, opplæring og forskning [Barne- og ungdomsskoler inkludert FAU i offentlige skoler, men dugnader bare i private skoler. Videregående skoler. Folkehøyskoler. Universiteter og høgskoler.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Utdanning, opplæring og forskning 40 14.4% 0.1438849
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 238 85.6% 0.8561151


r6frii2_5


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Helse, pleie og redningsarbeid
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Helse, pleie og redningsarbeid [Sykehus. Rehabilitering. Sykehjem. Omsorgsbolig og hjemmetjenestene. Psykiatriske institusjoner. Polikliniske helsetjenester. Alternativ medisin. Redningsarbeid og ambulansetjenester]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helse, pleie og redningsarbeid 15 5.4% 0.05395683
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 263 94.6% 0.94604317


r6frii2_6


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg [Barnehager. Røde kors. Blå kors. Norsk folkehjelp. Familierådgiving. Krisesentre og -telefoner. Tjenester for funksjonshemmede. Tjenester for eldre. Selvhjelp og frivillighetssentraler]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg 33 11.9% 0.118705
97 Ikke svart 0 0% 0.000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 245 88.1% 0.881295


r6frii2_7


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Natur-, miljø- og dyrevern
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Natur-, miljø- og dyrevern [Natur- og miljøvern. Områdevern og områdeforvaltning. Dyrevern. Veterinærtjenester]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Natur-, miljø- og dyrevern 12 4.3% 0.04316547
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 266 95.7% 0.95683453


r6frii2_8


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Velforeninger, grendelag og nærmiljø
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Velforeninger, grendelag og nærmiljø [Forsamlingshus]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velforeninger, grendelag og nærmiljø 56 20.1% 0.2014388
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 222 79.9% 0.7985612


r6frii2_9


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Borettslag og boligbyggelag
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Borettslag og boligbyggelag [Huseierforening]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Borettslag og boligbyggelag 28 10.1% 0.1007194
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 250 89.9% 0.8992806


r6frii2_10


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid [Funksjonshemmede og syke. Kvinnesak. Mållag. Etniske minoriteter. Svake/utsatte grupper, innsatte, fattige. Kampanjer og lobbyvirksomhet]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid 11 4% 0.03956835
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 267 96% 0.96043165


r6frii2_11


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Politiske partier
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Politiske partier [Ungdomspartier]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Politiske partier 16 5.8% 0.05755396
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 262 94.2% 0.94244604


r6frii2_12


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid [Internasjonale vennskaps- og utvekslingsprogrammer. Internasjonalt nødhjelps- og bistandsarbeid. Menneskerettighets- og fredsarbeid]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid 14 5% 0.05035971
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 264 95% 0.94964029


r6frii2_13


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Yrkes-, bransje- og fagforeninger
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Yrkes-, bransje- og fagforeninger [Arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiverorganisasjoner. Bransje- og næringssammenslutninger. Produsentkooperativer. Elev- og studentorganisasjoner.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Yrkes-, bransje- og fagforeninger 21 7.6% 0.07553957
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 257 92.4% 0.92446043


r6frii2_14


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Religion og livssyn inkludert den norske kirke
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Religion og livssyn inkludert den norske kirke [Organisasjoner tilknyttet den norske kirke. Misjon. Protestantisk frikirke. Andre religioner. Livssynsorganisasjoner, også ikke-religiøse som Humanetisk forbund]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Religion og livssyn inkludert den norske kirke 47 16.9% 0.1690647
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 231 83.1% 0.8309353


r6frii2_15


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Innvandrerorganisasjoner
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Innvandrerorganisasjoner [Organisasjoner knyttet til landbakgrunn, kultur, identitet utenfor Norge]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Innvandrerorganisasjoner 5 1.8% 0.01798561
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 273 98.2% 0.98201439


r6frii2_16


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Annet, spesifiser
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Annet, spesifiser
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Annet, spesifiser 12 4.3% 0.04316547
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 266 95.7% 0.95683453


r6frii2_16_other


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Annet, spesifiser [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Annet, spesifiser
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r6frii2_17


Variabeletikett: Nei, ikke utført frivillig arbeid
Tekst før spørsmål: På hvilke områder har du utført frivillig, ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner de siste 12 måneder:
Spørsmålstekst: Nei
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og R6FRI40=1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Nei 2 0.7% 0.007194245
97 Ikke svart 0 0% 0.000000000
98 Ikke spurt 4581 NA
0 276 99.3% 0.992805755


r6friii1


Variabeletikett: Hvor mye tid på frivillig arbeid i uken, det siste året
Spørsmålstekst: Om du tenker på det siste året under ett, omtrent hvor mye tid brukte du på frivillig arbeid i en vanlig uke?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:2-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Deltar ikke i frivillig arbeid 0 0% 0.000000000
2 Mindre enn en halvtime 56 20.7% 0.206642066
3 Mellom en halvtime og en time 48 17.7% 0.177121771
4 1 til 2 timer 62 22.9% 0.228782288
5 2 til 5 timer 58 21.4% 0.214022140
6 Mer enn fem timer 41 15.1% 0.151291513
7 Ikke sikker 5 1.8% 0.018450185
97 Ikke svart 1 0.4% 0.003690037
98 Ikke spurt 4588 NA


r6friii2_1


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Kunst og kultur, korps og kor
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Kunst og kultur, korps og kor
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 3 2% 0.02040816
2 Mer enn halvparten 12 8.2% 0.08163265
3 Omtrent halvparten 12 8.2% 0.08163265
4 Mindre enn halvparten 43 29.3% 0.29251701
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 73 49.7% 0.49659864
97 Ikke svart 4 2.7% 0.02721088
98 Ikke spurt 4712 NA


r6friii2_2


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Idrett og sport
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Idrett og sport
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 5 2.3% 0.02262443
2 Mer enn halvparten 13 5.9% 0.05882353
3 Omtrent halvparten 25 11.3% 0.11312217
4 Mindre enn halvparten 57 25.8% 0.25791855
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 118 53.4% 0.53393665
97 Ikke svart 3 1.4% 0.01357466
98 Ikke spurt 4638 NA


r6friii2_3


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Hobby, fritid, utendørsaktivitet
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Hobby, fritid, utendørsaktivitet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 3 1.7% 0.01734104
2 Mer enn halvparten 10 5.8% 0.05780347
3 Omtrent halvparten 19 11% 0.10982659
4 Mindre enn halvparten 51 29.5% 0.29479769
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 85 49.1% 0.49132948
97 Ikke svart 5 2.9% 0.02890173
98 Ikke spurt 4686 NA


r6friii2_4


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Utdanning, opplæring og forskning
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Utdanning, opplæring og forskning
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:2-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 0 0% 0.00000000
2 Mer enn halvparten 9 10.6% 0.10588235
3 Omtrent halvparten 11 12.9% 0.12941176
4 Mindre enn halvparten 19 22.4% 0.22352941
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 39 45.9% 0.45882353
97 Ikke svart 7 8.2% 0.08235294
98 Ikke spurt 4774 NA


r6friii2_5


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Helse, pleie og redningsarbeid
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Helse, pleie og redningsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 1 2.2% 0.02173913
2 Mer enn halvparten 1 2.2% 0.02173913
3 Omtrent halvparten 7 15.2% 0.15217391
4 Mindre enn halvparten 13 28.3% 0.28260870
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 20 43.5% 0.43478261
97 Ikke svart 4 8.7% 0.08695652
98 Ikke spurt 4813 NA


r6friii2_6


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 2 2.8% 0.02816901
2 Mer enn halvparten 4 5.6% 0.05633803
3 Omtrent halvparten 4 5.6% 0.05633803
4 Mindre enn halvparten 14 19.7% 0.19718310
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 43 60.6% 0.60563380
97 Ikke svart 4 5.6% 0.05633803
98 Ikke spurt 4788 NA


r6friii2_7


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Natur-, miljø- og dyrevern
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Natur-, miljø- og dyrevern
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 1 3.8% 0.03846154
2 Mer enn halvparten 6 23.1% 0.23076923
3 Omtrent halvparten 9 34.6% 0.34615385
4 Mindre enn halvparten 5 19.2% 0.19230769
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 5 19.2% 0.19230769
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 4833 NA


r6friii2_8


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Velforeninger, grendelag og nærmiljø
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Velforeninger, grendelag og nærmiljø
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 2 1.3% 0.01315789
2 Mer enn halvparten 7 4.6% 0.04605263
3 Omtrent halvparten 17 11.2% 0.11184211
4 Mindre enn halvparten 43 28.3% 0.28289474
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 78 51.3% 0.51315789
97 Ikke svart 5 3.3% 0.03289474
98 Ikke spurt 4707 NA


r6friii2_9


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Borettslag og boligbyggelag
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Borettslag og boligbyggelag
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 3 3% 0.02970297
2 Mer enn halvparten 4 4% 0.03960396
3 Omtrent halvparten 17 16.8% 0.16831683
4 Mindre enn halvparten 17 16.8% 0.16831683
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 57 56.4% 0.56435644
97 Ikke svart 3 3% 0.02970297
98 Ikke spurt 4758 NA


r6friii2_10


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:2-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 0 0% 0.00000000
2 Mer enn halvparten 8 24.2% 0.24242424
3 Omtrent halvparten 4 12.1% 0.12121212
4 Mindre enn halvparten 5 15.2% 0.15151515
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 15 45.5% 0.45454545
97 Ikke svart 1 3% 0.03030303
98 Ikke spurt 4826 NA


r6friii2_11


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Politiske partier
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Politiske partier
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 1 3.2% 0.03225806
2 Mer enn halvparten 4 12.9% 0.12903226
3 Omtrent halvparten 5 16.1% 0.16129032
4 Mindre enn halvparten 11 35.5% 0.35483871
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 9 29% 0.29032258
97 Ikke svart 1 3.2% 0.03225806
98 Ikke spurt 4828 NA


r6friii2_12


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Alt 6 16.7% 0.16666667
2 Mer enn halvparten 2 5.6% 0.05555556
3 Omtrent halvparten 5 13.9% 0.13888889
4 Mindre enn halvparten 10 27.8% 0.27777778
5 Ikke noe, eller nesten ikke noe 11 30.6% 0.30555556
97 Ikke svart 2 5.6% 0.05555556
98 Ikke spurt 4823 NA


r6friii2_13


Variabeletikett: Andel frivillig arbeid ved hjelp av internett/sosiale medier: Yrkes-, bransje- og fagforeninger
Tekst før spørsmål: Omtrent hvor mye av den frivillige arbeidsinnsatsen du gjør for organisasjonene listet under handler om arbeid som blir gjort ved hjelp av internett og/eller sosiale medier? f.eks. informasjonsarbeid, organisering av arrangement eller aktiviteter, invitere til arrangement
Spørsmålstekst: Yrkes-, bransje- og fagforeninger
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=1 og hvis respondenten har svart positivt på en eller flere kategorier i R6FRII2 eller R6FR1. Respondentene er bare spurt om de organisasjonstypene som er krysset av i R6FRII2 eller R6FR1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4859] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1