Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 7

v-102 - 2020-08-25

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitet i Bergen
Sveinung Arnesen, Bjarte Folkestad, Endre Tvinnereim, Åsta Dyrnes Nordø, Mikael Poul Johannesson, Erik Knudsen, Nina Serdarevic Vitenskapelig team, Universitet i Bergen og UNI Research Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt to runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer, og i runde 3 ble det rekruttert ytterligere 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1 og 3). Forut syvende runde hadde Norsk Medborgerpanel 10 179 medlemmer. Utvalgsprosedyren i runde 1 og 3 er identisk. 25 000 nordmenn over 18 år var tilfeldig trukket fra Det sentrale folkeregister. Listen bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e ) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er web-basert. Eksisterende medlemmer blir invitert til hver enkelt runde via e-post.

Rekruttering av nye medlemmer til panelet ble gjennomført i flere trinn.

Først ble et invitasjonsbrev sendt ut til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningslinjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerne, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerne sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (20 minutter).

Personer i utvalget som innen en viss periode ikke hadde registrert seg ble sendt purring i form av et postkort.

I rekrutteringsrunde nummer 2 ble personer i utvalget som ikke hadde registrert seg etter å ha mottatt både invitasjonsbrev og postkort purret via SMS (dersom de var registrert med telefonnummer i Folkeregisteret). Et tilfeldig trukket underutvalg ble i tillegg purret gjennom telefonisk kontakt. For mer informasjon henviser vi til dokumentasjonsrapporten for runde 3 av Norsk medborgerpanel.

I runde 7 ble e-post med invitasjon sendt ut 01. november 2016.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 03. november, 08. november og 11. november, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Panelmedlemmer med registrert mobilnummer fikk den siste påminnelsen via tekstmelding. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.

Runde 7 ble avsluttet 01. desember.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten (tabell 8 i appendiks). Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. Rundt 9 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-102 2020-08-25 NA Revised release of round 7
NA 2020-08-24 r7k33 Corrected interviewer instruction
NA 2020-08-24 r7k34_1 - r7k34_21 Questions were inadvertently given to the wrong sample of respondents. Corrected documentation
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 7
NA 2018-04-13 r7p5_1 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-04-13 r7p5_2 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-02-19 r7p3 Updated the value of 1 respondent.
NA 2018-02-12 r7p4_1 Corrected values of 23 respondents.
NA 2018-02-12 r7p4_2 Corrected values of 23 respondents.
NA 2018-02-12 r7_weight_2 Corrected values of 23 respondents.
NA 2017-11-28 r7k13 Removed technical documentation
NA 2017-11-28 r7k33 Removed technical documentation
NA 2017-11-28 r7k33_9_other Removed technical documentation
NA 2017-08-01 r7pad6 Recoded variables from string to numerics.
NA 2017-08-01 r7pad7 Recoded variables from string to numerics.
NA 2017-08-01 r7pad8 Recoded variables from string to numerics.
NA 2017-08-01 r7pad14 Recoded variables from string to numerics.
NA 2017-08-01 r7selexp2 Recoded variables from string to numerics.
NA 2017-06-14 r7p4_1 Updated value on 40 respondents.
NA 2017-06-14 r7p4_2 Updated value on 40 respondents.
NA 2017-02-01 r7km1a Added anonymized data. Available on request.
NA 2017-02-01 r7km1b Added anonymized data. Available on request.
NA 2017-02-01 r7km1c Added anonymized data. Available on request.
v-100 2016-12-16 NA Initial release of round 7
NA 2016-12-15 r7municipalsize New variable.


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 7 - v-102.sav
# Enheter 4689
# Variabler 702


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7u


Variabeletikett: Undergruppe
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 U1 1184 25.3% 0.2525059
2 U2 1199 25.6% 0.2557048
3 U3 1103 23.5% 0.2352314
4 U4 1203 25.7% 0.2565579


r7recruited


Variabeletikett: Tidspunkt for rekruttering
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde 1 2190 46.7% 0.4670505
3 Runde 3 2499 53.3% 0.5329495


r7browsertype


Variabeletikett: Type nettleser brukt av respondent
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7browserversion


Variabeletikett: Nettleserversjon brukt av respondent
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7mobile


Variabeletikett: Om respondenten bruker mobil til å svare på spørreskjema
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Annet 3396 72.4% 0.7242482
1 Mobil 1293 27.6% 0.2757518


r7deviceResolution


Variabeletikett: Skjermoppløsningen til enheten respondenten bruker til å svare på spørsmålet
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7device


Variabeletikett: Determinerer hvilken enhetstype respondenten bruker til å svare på spørsmålet
Teknisk beskrivelse: [Determinerer hvilken enhetstype respondenten bruker. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 3463 73.9% 0.738537001
2 Touch 1217 26% 0.259543613
3 Generisk 9 0.2% 0.001919386


r7advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: Sjekker om respondenten sin nettleser støtter Adwanced WI Features som krever klientside skript. Eksempler: slider, dra og slipp, bilder som svarknapper.
Teknisk beskrivelse: [Determinerer om respondenten sin nettleser støtter "AdvancedWIFeatures som krever klient-side skript, slik som slidere, dra og slipp, rangering og bilder i stedet for radio-knapper/avkryssingsbokser. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7ktilfreds_1


Variabeletikett: Tilfreds med: Livet nå om dagen
Tekst før spørsmål: Vi ønsker å starte med å stille deg noen spørsmål om tilfredshet. Hvor tilfreds er du med:
Spørsmålstekst: Livet nå om dagen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 1121 23.9% 0.239070164
2 Tilfreds 2687 57.3% 0.573043293
3 Noe tilfreds 636 13.6% 0.135636596
4 Lite tilfreds 195 4.2% 0.041586692
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 30 0.6% 0.006397953
97 Ikke svart 20 0.4% 0.004265302


r7ktilfreds_2


Variabeletikett: Tilfreds med: Din personlige økonomi
Tekst før spørsmål: Vi ønsker å starte med å stille deg noen spørsmål om tilfredshet. Hvor tilfreds er du med:
Spørsmålstekst: Din personlige økonomi?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 820 17.5% 0.17487737
2 Tilfreds 2616 55.8% 0.55790147
3 Noe tilfreds 787 16.8% 0.16783962
4 Lite tilfreds 317 6.8% 0.06760503
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 83 1.8% 0.01770100
97 Ikke svart 66 1.4% 0.01407550


r7ktilfreds_3


Variabeletikett: Tilfreds med: Regjeringen i Norge
Tekst før spørsmål: Vi ønsker å starte med å stille deg noen spørsmål om tilfredshet. Hvor tilfreds er du med:
Spørsmålstekst: Dagens regjering i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 183 3.9% 0.03902751
2 Tilfreds 1362 29% 0.29046705
3 Noe tilfreds 1557 33.2% 0.33205374
4 Lite tilfreds 1135 24.2% 0.24205588
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 386 8.2% 0.08232032
97 Ikke svart 66 1.4% 0.01407550


r7ktilfreds_4


Variabeletikett: Tilfreds med: Demokratiet i Norge
Tekst før spørsmål: Vi ønsker å starte med å stille deg noen spørsmål om tilfredshet. Hvor tilfreds er du med:
Spørsmålstekst: Måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 490 10.4% 0.10449989
2 Tilfreds 2473 52.7% 0.52740456
3 Noe tilfreds 1182 25.2% 0.25207933
4 Lite tilfreds 391 8.3% 0.08338665
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 90 1.9% 0.01919386
97 Ikke svart 63 1.3% 0.01343570


r7k10


Variabeletikett: Oppfatning økonomisk situasjon i Norge
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Tekst etter spørsmål: Synes du den er:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 569 12.1% 0.121347835
2 God 2592 55.3% 0.552783109
3 Noe god 922 19.7% 0.196630412
4 Verken god eller dårlig 318 6.8% 0.067818298
5 Noe dårlig 212 4.5% 0.045212199
6 Dårlig 48 1% 0.010236724
7 Svært dårlig 12 0.3% 0.002559181
97 Ikke svart 16 0.3% 0.003412241


r7k204


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti hvis stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 201 4.3% 0.042866283
2 Høyre 1097 23.4% 0.233951802
3 Fremskrittspartiet 418 8.9% 0.089144807
4 Venstre 232 4.9% 0.049477501
5 Sosialistisk Venstreparti 263 5.6% 0.056088718
6 Senterpartiet 261 5.6% 0.055662188
7 Miljøpartiet De Grønne 177 3.8% 0.037747921
8 Arbeiderpartiet 1519 32.4% 0.323949669
9 Rødt 126 2.7% 0.026871401
10 Ville ikke stemt 152 3.2% 0.032416293
11 Har ikke stemmerett 83 1.8% 0.017701002
12 Andre: 124 2.6% 0.026444871
97 Ikke svart 36 0.8% 0.007677543


r7k204_12_other


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti hvis stortingsvalg i morgen, annet [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7k6_1


Variabeletikett: Liker/misliker: KrF
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 492 10.5% 0.104926424
2 Misliker mye 769 16.4% 0.164000853
3 Misliker noe 1156 24.7% 0.246534442
4 Verken misliker eller liker 1059 22.6% 0.225847729
5 Liker noe 857 18.3% 0.182768181
6 Liker mye 224 4.8% 0.047771380
7 Liker svært mye 43 0.9% 0.009170399
97 Ikke svart 89 1.9% 0.018980593


r7k6_2


Variabeletikett: Liker/misliker: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 197 4.2% 0.04201322
2 Misliker mye 522 11.1% 0.11132438
3 Misliker noe 972 20.7% 0.20729367
4 Verken misliker eller liker 611 13% 0.13030497
5 Liker noe 1143 24.4% 0.24376200
6 Liker mye 940 20% 0.20046918
7 Liker svært mye 209 4.5% 0.04457240
97 Ikke svart 95 2% 0.02026018


r7k6_3


Variabeletikett: Liker/misliker: FrP
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1222 26.1% 0.26060994
2 Misliker mye 925 19.7% 0.19727021
3 Misliker noe 721 15.4% 0.15376413
4 Verken misliker eller liker 460 9.8% 0.09810194
5 Liker noe 712 15.2% 0.15184474
6 Liker mye 422 9% 0.08999787
7 Liker svært mye 135 2.9% 0.02879079
97 Ikke svart 92 2% 0.01962039


r7k6_4


Variabeletikett: Liker/misliker: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 439 9.4% 0.09362337
2 Misliker mye 643 13.7% 0.13712945
3 Misliker noe 1011 21.6% 0.21561100
4 Verken misliker eller liker 1087 23.2% 0.23181915
5 Liker noe 1034 22.1% 0.22051610
6 Liker mye 326 7% 0.06952442
7 Liker svært mye 53 1.1% 0.01130305
97 Ikke svart 96 2% 0.02047345


r7k6_5


Variabeletikett: Liker/misliker: Sosialistisk Venstreparti
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 708 15.1% 0.15099168
2 Misliker mye 844 18% 0.17999573
3 Misliker noe 814 17.4% 0.17359778
4 Verken misliker eller liker 882 18.8% 0.18809981
5 Liker noe 850 18.1% 0.18127533
6 Liker mye 408 8.7% 0.08701216
7 Liker svært mye 87 1.9% 0.01855406
97 Ikke svart 96 2% 0.02047345


r7k6_6


Variabeletikett: Liker/misliker: Senterpartiet
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 264 5.6% 0.05630198
2 Misliker mye 559 11.9% 0.11921518
3 Misliker noe 964 20.6% 0.20558755
4 Verken misliker eller liker 1497 31.9% 0.31925784
5 Liker noe 959 20.5% 0.20452122
6 Liker mye 299 6.4% 0.06376626
7 Liker svært mye 53 1.1% 0.01130305
97 Ikke svart 94 2% 0.02004692


r7k6_7


Variabeletikett: Liker/misliker: MDG
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 995 21.2% 0.21219876
2 Misliker mye 729 15.5% 0.15547025
3 Misliker noe 814 17.4% 0.17359778
4 Verken misliker eller liker 805 17.2% 0.17167840
5 Liker noe 874 18.6% 0.18639369
6 Liker mye 320 6.8% 0.06824483
7 Liker svært mye 64 1.4% 0.01364897
97 Ikke svart 88 1.9% 0.01876733


r7k6_8


Variabeletikett: Liker/misliker: AP
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 142 3% 0.03028364
2 Misliker mye 339 7.2% 0.07229687
3 Misliker noe 716 15.3% 0.15269780
4 Verken misliker eller liker 640 13.6% 0.13648966
5 Liker noe 1357 28.9% 0.28940073
6 Liker mye 1167 24.9% 0.24888036
7 Liker svært mye 247 5.3% 0.05267648
97 Ikke svart 81 1.7% 0.01727447


r7k6_9


Variabeletikett: Liker/misliker: Rødt
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1097 23.4% 0.23395180
2 Misliker mye 839 17.9% 0.17892941
3 Misliker noe 714 15.2% 0.15227127
4 Verken misliker eller liker 1027 21.9% 0.21902325
5 Liker noe 617 13.2% 0.13158456
6 Liker mye 233 5% 0.04969077
7 Liker svært mye 57 1.2% 0.01215611
97 Ikke svart 105 2.2% 0.02239283


r7k9_1


Variabeletikett: [1] Viktigste politiske saker [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7k9_2


Variabeletikett: [2] Viktigste politiske saker [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7k9_3


Variabeletikett: [3] Viktigste politiske saker [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7ocrecsm_mobil


Variabeletikett: R7OCRECSM_mobil
Teknisk beskrivelse: [Informasjon om hvilken enhet respondenten bruker.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1199] [Ugyldige:3490] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Bruker ikke smarttelefon 885 73.8% 0.7381151
1 Bruker smarttelefon 314 26.2% 0.2618849
Sysmiss 3490 NA


r7ran20


Variabeletikett: [Randomiserer hvis u=2. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis u=2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1199] [Ugyldige:3490] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 372 31% 0.3102585
2 2 410 34.2% 0.3419516
3 3 417 34.8% 0.3477898
Sysmiss 3490 NA


r7ocrecsm1a1_1


Variabeletikett: Hvor viktig er god utdanning i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du å ha en god utdanning bør være for å avgjøre om noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis ran20=1 . ]

[Radioknapper blir brukt for å avgi svar.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 104 28% 0.27956989
2 2 71 19.1% 0.19086022
3 3 108 29% 0.29032258
4 4 64 17.2% 0.17204301
5 Fullstendig 20 5.4% 0.05376344
97 Ikke svart 5 1.3% 0.01344086
98 Ikke spurt 4317 NA


r7ocrecsm1a2_1


Variabeletikett: Hvor viktig er kristen bakgrunn i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du en kristen bakgrunn bør være for å avgjøre om noen skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis ran20=1 . ]

[Radioknapper blir brukt for å avgi svar.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 225 60.5% 0.60483871
2 2 46 12.4% 0.12365591
3 3 58 15.6% 0.15591398
4 4 29 7.8% 0.07795699
5 Fullstendig 10 2.7% 0.02688172
97 Ikke svart 4 1.1% 0.01075269
98 Ikke spurt 4317 NA


r7ocrecsm1a3_1


Variabeletikett: Hvor viktig er kunnskaper/ferdigheter som Norge trenger i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du kunnskaper og ferdigheter som Norge trenger bør være for å avgjøre om noen skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis ran20=1 . ]

[Radioknapper blir brukt for å avgi svar.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 75 20.2% 0.201612903
2 2 77 20.7% 0.206989247
3 3 97 26.1% 0.260752688
4 4 96 25.8% 0.258064516
5 Fullstendig 25 6.7% 0.067204301
97 Ikke svart 2 0.5% 0.005376344
98 Ikke spurt 4317 NA


r7ocrecsm1b1


Variabeletikett: Hvor viktig er god utdanning i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du å ha en god utdanning bør være for å avgjøre om noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM1B1_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm1b1_mobile


Variabeletikett: Hvor viktig er god utdanning i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du å ha en god utdanning bør være for å avgjøre om noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM1B1.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm1b2


Variabeletikett: Hvor viktig er kristen bakgrunn i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du en kristen bakgrunn bør være for å avgjøre om noen skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM1B2_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm1b2_mobile


Variabeletikett: Hvor viktig er kristen bakgrunn i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du en kristen bakgrunn bør være for å avgjøre om noen skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM1B2.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm1b3


Variabeletikett: Hvor viktig er kunnskaper/ferdigheter som Norge trenger i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du kunnskaper og ferdigheter som Norge trenger bør være for å avgjøre om noen skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM1B3_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm1b3_mobile


Variabeletikett: Hvor viktig er kunnskaper/ferdigheter som Norge trenger i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du kunnskaper og ferdigheter som Norge trenger bør være for å avgjøre om noen skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM1B3.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm1c1


Variabeletikett: Hvor viktig er god utdanning i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du å ha en god utdanning bør være for å avgjøre om noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM1C1_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm1c1_mobile


Variabeletikett: Hvor viktig er god utdanning i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du å ha en god utdanning bør være for å avgjøre om noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM1C1.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm1c2


Variabeletikett: Hvor viktig er kristen bakgrunn i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du en kristen bakgrunn bør være for å avgjøre om noen skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM1C2_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm1c2_mobile


Variabeletikett: Hvor viktig er kristen bakgrunn i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du en kristen bakgrunn bør være for å avgjøre om noen skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM1C2.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm1c3


Variabeletikett: Hvor viktig er kunnskaper/ferdigheter som Norge trenger i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du kunnskaper og ferdigheter som Norge trenger bør være for å avgjøre om noen skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM1C3_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm1c3_mobile


Variabeletikett: Hvor viktig er kunnskaper/ferdigheter som Norge trenger i avgjørelsen om noen får bosette seg?
Spørsmålstekst: Hvor viktig synes du kunnskaper og ferdigheter som Norge trenger bør være for å avgjøre om noen skal få bosette seg her?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM1C3.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm2a1_1


Variabeletikett: I hvilken grad bør Høyesteretts makt i kontroversielle saker reduseres?
Spørsmålstekst: Generelt sett, i hvilken grad mener du at Norges Høyesteretts makt til å avgjøre visse typer kontroversielle saker bør reduseres?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis ran20=1 . ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 123 33.1% 0.33064516
2 2 76 20.4% 0.20430108
3 3 114 30.6% 0.30645161
4 4 33 8.9% 0.08870968
5 Fullstendig 8 2.2% 0.02150538
97 Ikke svart 18 4.8% 0.04838710
98 Ikke spurt 4317 NA


r7ocrecsm2a2_1


Variabeletikett: I hvilken grad favoriserer Høyesterett enkelte grupper?
Spørsmålstekst: I hvilken grad mener du at avgjørelsene til Norges Høyesterett favoriserer enkelte grupper mer enn andre?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis ran20=1 . ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 91 24.5% 0.24462366
2 2 90 24.2% 0.24193548
3 3 136 36.6% 0.36559140
4 4 27 7.3% 0.07258065
5 Fullstendig 7 1.9% 0.01881720
97 Ikke svart 21 5.6% 0.05645161
98 Ikke spurt 4317 NA


r7ocrecsm2a3_1


Variabeletikett: I hvilken grad kan domstolen avskaffes, dersom Høyesterett tar mange valg folk er uenige i?
Spørsmålstekst: Og i hvilken grad mener du at dersom Norges Høyesterett begynner å ta mange avgjørelser som folk flest er uenige i, kan det være like greit å avskaffe domstolen fullstendig?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis ran20=1 . ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ikke i det hele tatt 152 40.9% 0.40860215
2 2 81 21.8% 0.21774194
3 3 85 22.8% 0.22849462
4 4 33 8.9% 0.08870968
5 Fullstendig 7 1.9% 0.01881720
97 Ikke svart 14 3.8% 0.03763441
98 Ikke spurt 4317 NA


r7ocrecsm2b1


Variabeletikett: I hvilken grad bør Høyesteretts makt i kontroversielle saker reduseres?
Spørsmålstekst: Generelt sett, i hvilken grad mener du at Norges Høyesteretts makt til å avgjøre visse typer kontroversielle saker bør reduseres?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM2B1_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm2b1_mobile


Variabeletikett: I hvilken grad bør Høyesteretts makt i kontroversielle saker reduseres?
Spørsmålstekst: Generelt sett, i hvilken grad mener du at Norges Høyesteretts makt til å avgjøre visse typer kontroversielle saker bør reduseres?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM2B1.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm2b2


Variabeletikett: I hvilken grad favoriserer Høyesterett enkelte grupper?
Spørsmålstekst: I hvilken grad mener du at avgjørelsene til Norges Høyesterett favoriserer enkelte grupper mer enn andre?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM2B2_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm2b2_mobile


Variabeletikett: I hvilken grad favoriserer Høyesterett enkelte grupper?
Spørsmålstekst: I hvilken grad mener du at avgjørelsene til Norges Høyesterett favoriserer enkelte grupper mer enn andre?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM2B2.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm2b3


Variabeletikett: I hvilken grad kan domstolen avskaffes, dersom Høyesterett tar mange valg folk er uenige i?
Spørsmålstekst: Og i hvilken grad mener du at dersom Norges Høyesterett begynner å ta mange avgjørelser som folk flest er uenige i, kan det være like greit å avskaffe domstolen fullstendig?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM2B3_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm2b3_mobile


Variabeletikett: I hvilken grad kan domstolen avskaffes, dersom Høyesterett tar mange valg folk er uenige i?
Spørsmålstekst: Og i hvilken grad mener du at dersom Norges Høyesterett begynner å ta mange avgjørelser som folk flest er uenige i, kan det være like greit å avskaffe domstolen fullstendig?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=2 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM2B3.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 25.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm2c1


Variabeletikett: I hvilken grad bør Høyesteretts makt i kontroversielle saker reduseres?
Spørsmålstekst: Generelt sett, i hvilken grad mener du at Norges Høyesteretts makt til å avgjøre visse typer kontroversielle saker bør reduseres?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM2C1_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-49]r7ocrecsm2c1_mobile


Variabeletikett: I hvilken grad bør Høyesteretts makt i kontroversielle saker reduseres?
Spørsmålstekst: Generelt sett, i hvilken grad mener du at Norges Høyesteretts makt til å avgjøre visse typer kontroversielle saker bør reduseres?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM2C1.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm2c2


Variabeletikett: I hvilken grad favoriserer Høyesterett enkelte grupper?
Spørsmålstekst: I hvilken grad mener du at avgjørelsene til Norges Høyesterett favoriserer enkelte grupper mer enn andre?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM2C2_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm2c2_mobile


Variabeletikett: I hvilken grad favoriserer Høyesterett enkelte grupper?
Spørsmålstekst: I hvilken grad mener du at avgjørelsene til Norges Høyesterett favoriserer enkelte grupper mer enn andre?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM2C2.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm2c3


Variabeletikett: I hvilken grad kan domstolen avskaffes, dersom Høyesterett tar mange valg folk er uenige i?
Spørsmålstekst: Og i hvilken grad mener du at dersom Norges Høyesterett begynner å ta mange avgjørelser som folk flest er uenige i, kan det være like greit å avskaffe domstolen fullstendig?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=0. Versjon for PC -og nettbrettbrukere. Mobilbrukere blir spurt R7OCRECSM2C3_mobile.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7ocrecsm2c3_mobile


Variabeletikett: I hvilken grad kan domstolen avskaffes, dersom Høyesterett tar mange valg folk er uenige i?
Spørsmålstekst: Og i hvilken grad mener du at dersom Norges Høyesterett begynner å ta mange avgjørelser som folk flest er uenige i, kan det være like greit å avskaffe domstolen fullstendig?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=2, ran20=3 og R7OCRECSM_mobil=1. Versjon for mobilbrukere på grunn av oppsett. PC- og nettbrettbrukere blir spurt R7OCRECSM2C3.]

[Slider blir brukt for å avgi svar. Utgangsposisjonen er er satt til verdien 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-50]r7mi1


Variabeletikett: Personlige tanker når du hører/leser ordet «muslim»? [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du personlig på når du hører ordet «muslim»?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på med dine egne ord. Vi er interessert i både lange og korte svar.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u=4.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7ran1


Variabeletikett: [Randomiserer hvis u!=2. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis u!=2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3490] [Ugyldige:1199] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 1183 33.9% 0.3389685
2 2 1163 33.3% 0.3332378
3 3 1144 32.8% 0.3277937
Sysmiss 1199 NA


r7km1a


Variabeletikett: Tanker når du hører/leser ordene «olje og gass»? [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser ordene «olje og gass»?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u!=2 og ran1=1. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7km1b


Variabeletikett: Tanker når du hører/leser ordet «energi»? [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser ordet «energi»?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u!=2 og ran1=2. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7km1c


Variabeletikett: Tanker når du hører/leser ordet «omstilling»? [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du hører eller leser ordet «omstilling»?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis u!=2 og ran1=3. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r7dv30_1


Variabeletikett: Påstand: Skattetrykket bør senkes
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Skattetrykket bør senkes, selv om det fører til nedskjæringer i velferdsstaten.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 112 2.4% 0.023885690
2 Enig 296 6.3% 0.063126466
3 Noe enig 606 12.9% 0.129238644
4 Verken enig eller uenig 497 10.6% 0.105992749
5 Noe uenig 877 18.7% 0.187033483
6 Uenig 1266 27% 0.269993602
7 Svært uenig 1007 21.5% 0.214757944
97 Ikke svart 28 0.6% 0.005971422


r7dv30_2


Variabeletikett: Påstand: Kommersielle privatskoler bør være tillatt.
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Kommersielle privatskoler bør være tillatt.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 299 6.4% 0.063766261
2 Enig 849 18.1% 0.181062060
3 Noe enig 962 20.5% 0.205161015
4 Verken enig eller uenig 591 12.6% 0.126039667
5 Noe uenig 696 14.8% 0.148432502
6 Uenig 656 14% 0.139901898
7 Svært uenig 595 12.7% 0.126892728
97 Ikke svart 41 0.9% 0.008743869


r7dv30_3


Variabeletikett: Påstand: Heterofile og homofile par bør ha like rettigheter
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Heterofile og homofile par bør ha like rettigheter.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2118 45.2% 0.451695457
2 Enig 1284 27.4% 0.273832374
3 Noe enig 421 9% 0.089784602
4 Verken enig eller uenig 299 6.4% 0.063766261
5 Noe uenig 213 4.5% 0.045425464
6 Uenig 176 3.8% 0.037534656
7 Svært uenig 148 3.2% 0.031563233
97 Ikke svart 30 0.6% 0.006397953


r7dv30_4


Variabeletikett: Påstand: Bedre for et land hvis det er mangfold av ulike religioner/livvsyn
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Det er bedre for et land hvis det finnes et mangfold av ulike religioner og livssyn.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 581 12.4% 0.123907016
2 Enig 1082 23.1% 0.230752826
3 Noe enig 1001 21.3% 0.213478354
4 Verken enig eller uenig 666 14.2% 0.142034549
5 Noe uenig 569 12.1% 0.121347835
6 Uenig 444 9.5% 0.094689699
7 Svært uenig 317 6.8% 0.067605033
97 Ikke svart 29 0.6% 0.006184688


r7ran40


Variabeletikett: [Alle respondenter randomisert. ]
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter randomisert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1199] [Ugyldige:3490] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 287 23.9% 0.2393661
2 2 333 27.8% 0.2777314
3 3 287 23.9% 0.2393661
4 4 292 24.4% 0.2435363
Sysmiss 3490 NA


r7dvh_1


Variabeletikett: Påstand: Bør ikke tillate olje- og gassutvinning ved Lofoten og Vesterålen
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten og Vesterålen.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis ran40!=4. Respondenten blir spurt R7DVH_1 eller R7PILOTKM2. .]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 1056 24.1% 0.241150948
2 Enig 745 17% 0.170130167
3 Noe enig 466 10.6% 0.106416990
4 Verken enig eller uenig 765 17.5% 0.174697420
5 Noe uenig 499 11.4% 0.113952957
6 Uenig 517 11.8% 0.118063485
7 Svært uenig 311 7.1% 0.071020781
97 Ikke svart 20 0.5% 0.004567253
98 Ikke spurt 310 NA


r7dvh_2


Variabeletikett: Påstand: Flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp som nordmenn
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Flyktninger bør ha samme rett til sosialhjelp som nordmenn, selv om de ikke er norske statsborgere.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 300 6.4% 0.063979527
2 Enig 765 16.3% 0.163147793
3 Noe enig 822 17.5% 0.175303903
4 Verken enig eller uenig 472 10.1% 0.100661122
5 Noe uenig 950 20.3% 0.202601834
6 Uenig 810 17.3% 0.172744722
7 Svært uenig 539 11.5% 0.114949883
97 Ikke svart 31 0.7% 0.006611218


r7dvh_3


Variabeletikett: Påstand: Mange offentlige aktiviteter kunne blitt utført bedre og billigere av private aktører
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Mange offentlige aktiviteter kunne blitt utført både bedre og billigere, dersom de ble overlatt til private aktører.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 282 6% 0.060140755
2 Enig 715 15.2% 0.152484538
3 Noe enig 1148 24.5% 0.244828322
4 Verken enig eller uenig 608 13% 0.129665174
5 Noe uenig 683 14.6% 0.145660055
6 Uenig 779 16.6% 0.166133504
7 Svært uenig 437 9.3% 0.093196844
97 Ikke svart 37 0.8% 0.007890808


r7dvh_4


Variabeletikett: Påstand: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 855 18.2% 0.182341651
2 Enig 1380 29.4% 0.294305822
3 Noe enig 1168 24.9% 0.249093623
4 Verken enig eller uenig 493 10.5% 0.105139689
5 Noe uenig 429 9.1% 0.091490723
6 Uenig 249 5.3% 0.053103007
7 Svært uenig 80 1.7% 0.017061207
97 Ikke svart 35 0.7% 0.007464278


r7ran2


Variabeletikett: [Alle respondenter randomisert. ]
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter randomisert. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4681] [Ugyldige:8] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 2294 49% 0.4900662
2 2 2387 51% 0.5099338
Sysmiss 8 NA


r7km13_1


Variabeletikett: Bør satses mest på utslippsreduksjon enten i Norge, utland eller begge steder
Tekst før spørsmål: Klimaforskerne mener at utslipp av drivhusgasser må reduseres kraftig dersom man ønsker å motvirke menneskeskapte klimaendringer. Det foregår en debatt om Norge bør satse på slike reduksjoner i Norge eller i utlandet. Å redusere utslipp i utlandet er ofte billigere enn i Norge, men tiltak i utlandet har også blitt kritisert bl.a. for ikke å ha ønsket effekt.
Hva synes du?
Spørsmålstekst: Bør myndighetene satse mest på å redusere utslipp i Norge, eller i utlandet, eller like mye begge steder?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis ran2=1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Myndighetene bør satse mest på å redusere utslipp i Norge 521 22.7% 0.22711421
2 Myndighetene bør satse mest på å redusere utslipp i utlandet 308 13.4% 0.13426330
3 Myndighetene bør satse på å redusere utslipp like mye i Norge som i utlandet 1413 61.6% 0.61595466
97 Ikke svart 52 2.3% 0.02266783
98 Ikke spurt 2395 NA


r7km13_2


Variabeletikett: Utsagn: Mesteparten av utslippsreduksjonen Norge forplikter seg til, bør tas i utlandet
Tekst før spørsmål: Se på utsagnet nedenfor. Hvor enig eller uenig er du i det?
Spørsmålstekst: «Mesteparten av utslippsreduksjonene av klimagasser som Norge har forpliktet seg til, bør tas i utlandet»
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis ran2=2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 120 5% 0.050272308
2 Enig 167 7% 0.069962296
3 Noe enig 336 14.1% 0.140762463
4 Verken enig eller uenig 558 23.4% 0.233766234
5 Noe uenig 375 15.7% 0.157100964
6 Uenig 557 23.3% 0.233347298
7 Svært uenig 254 10.6% 0.106409719
97 Ikke svart 20 0.8% 0.008378718
98 Ikke spurt 2302 NA


r7elite_1


Variabeletikett: Påstand: Vi er enige om hva som må gjøres, men lite skjer fordi myndighetene er i veien
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Vi er enige om de fleste ting som må gjøres i dette landet, men lite skjer fordi myndighetene står i veien.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 151 3.2% 0.03220303
2 Enig 431 9.2% 0.09191725
3 Noe enig 1200 25.6% 0.25591811
4 Verken enig eller uenig 1035 22.1% 0.22072937
5 Noe uenig 713 15.2% 0.15205801
6 Uenig 938 20% 0.20004265
7 Svært uenig 150 3.2% 0.03198976
97 Ikke svart 71 1.5% 0.01514182


r7elite_2


Variabeletikett: Påstand: Yrkespolitikere har god kontakt med velgere i hele landet
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: De fleste yrkespolitikere i Norge har god kontakt med velgere i hele landet.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 12 0.3% 0.002559181
2 Enig 269 5.7% 0.057368309
3 Noe enig 808 17.2% 0.172318192
4 Verken enig eller uenig 1033 22% 0.220302836
5 Noe uenig 1193 25.4% 0.254425251
6 Uenig 991 21.1% 0.211345703
7 Svært uenig 319 6.8% 0.068031563
97 Ikke svart 64 1.4% 0.013648966


r7elite_3


Variabeletikett: Påstand: Mange viktige avgjørelser tatt av liten gruppe uten vanlige folks viten
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Mange viktige avgjørelser i dette landet blir tatt av en liten gruppe mennesker uten at vanlige folk får vite om det.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 471 10% 0.10044786
2 Enig 1158 24.7% 0.24696097
3 Noe enig 1528 32.6% 0.32586906
4 Verken enig eller uenig 642 13.7% 0.13691619
5 Noe uenig 459 9.8% 0.09788868
6 Uenig 326 7% 0.06952442
7 Svært uenig 47 1% 0.01002346
97 Ikke svart 58 1.2% 0.01236938


r7elite_4


Variabeletikett: Påstand: Like stor forskjell mellom politikere som mellom folk ellers
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Det er like stor forskjell mellom politikere som det er mellom folk ellers.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 468 10% 0.09980806
2 Enig 1778 37.9% 0.37918533
3 Noe enig 1042 22.2% 0.22222222
4 Verken enig eller uenig 589 12.6% 0.12561314
5 Noe uenig 446 9.5% 0.09511623
6 Uenig 247 5.3% 0.05267648
7 Svært uenig 57 1.2% 0.01215611
97 Ikke svart 62 1.3% 0.01322244


r7ran5


Variabeletikett: [Randomiserer hvis u=2. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiserer hvis u=2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1195] [Ugyldige:3494] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 609 51% 0.5096234
2 2 586 49% 0.4903766
Sysmiss 3494 NA


r7mi4_1


Variabeletikett: Bryr ledere seg mest om seg selv, eller prøver de å gjøre det de mener er rett?
Tekst før spørsmål: Noen mener at ledere i sin alminnelighet bryr seg mest om seg selv. Andre mener at de prøver så godt de kan å gjøre det de mener er rett.
Spørsmålstekst: Hva mener du?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=2 og ran5=1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ledere bryr seg i svært sterk grad om seg selv 28 4.6% 0.04597701
2 Ledere bryr seg i sterk grad om seg selv 111 18.2% 0.18226601
3 Ledere bryr seg i noen grad om seg selv 118 19.4% 0.19376026
4 Ingen av delene 69 11.3% 0.11330049
5 Ledere prøver i noen grad å gjøre rett 133 21.8% 0.21839080
6 Ledere prøver i sterk grad å gjøre rett 133 21.8% 0.21839080
7 Ledere prøver i svært sterk grad å gjøre rett 10 1.6% 0.01642036
97 Ikke svart 7 1.1% 0.01149425
98 Ikke spurt 4080 NA


r7mi4_2


Variabeletikett: Bryr muslimske ledere seg mest om seg selv, eller prøver de å gjøre det de mener er rett?
Tekst før spørsmål: Noen mener at muslimske ledere i sin alminnelighet bryr seg mest om seg selv. Andre mener at de prøver så godt de kan å gjøre det de mener er rett.
Spørsmålstekst: Hva mener du?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=2 og ran5=2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Muslimske ledere bryr seg i svært sterk grad om seg selv 68 11.6% 0.116040956
2 Muslimske ledere bryr seg i sterk grad om seg selv 109 18.6% 0.186006826
3 Muslimske ledere bryr seg i noen grad om seg selv 56 9.6% 0.095563140
4 Ingen av delene 158 27% 0.269624573
5 Muslimske ledere prøver i noen grad å gjøre rett 110 18.8% 0.187713311
6 Muslimske ledere prøver i sterk grad å gjøre rett 46 7.8% 0.078498294
7 Muslimske ledere prøver i svært sterk grad å gjøre rett 4 0.7% 0.006825939
97 Ikke svart 35 6% 0.059726962
98 Ikke spurt 4103 NA


r7pad10_1


Variabeletikett: Påstand: Innvandrerbarn med foreldre som har ulovlig opphold, bør få bli dersom foreldre sendt ut
Tekst før spørsmål: Generelt sett, i hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Innvandrerbarn som har foreldre som oppholder seg ulovlig i Norge bør ha krav på å få bli i landet dersom foreldrene blir sendt ut.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 48 4.4% 0.04351768
2 Enig 150 13.6% 0.13599275
3 Noe enig 222 20.1% 0.20126927
4 Verken enig eller uenig 186 16.9% 0.16863101
5 Noe uenig 169 15.3% 0.15321850
6 Uenig 214 19.4% 0.19401632
7 Svært uenig 94 8.5% 0.08522212
97 Ikke svart 20 1.8% 0.01813237
98 Ikke spurt 3586 NA


r7pad10_2


Variabeletikett: Påstand: Hvis arbeidsgiver gir deg en arbeidstelefon, bør arbeidsgiver ha lov til å lese meldinger på telefonen
Tekst før spørsmål: Generelt sett, i hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Dersom en arbeidsgiver gir deg en mobiltelefon som skal brukes til arbeid, bør arbeidsgiveren ha lov til å lese alle tekstmeldinger og e-poster du sender og mottar på denne telefonen.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 35 3.2% 0.03173164
2 Enig 108 9.8% 0.09791478
3 Noe enig 85 7.7% 0.07706256
4 Verken enig eller uenig 72 6.5% 0.06527652
5 Noe uenig 96 8.7% 0.08703536
6 Uenig 301 27.3% 0.27289211
7 Svært uenig 388 35.2% 0.35176791
97 Ikke svart 18 1.6% 0.01631913
98 Ikke spurt 3586 NA


r7pad10_3


Variabeletikett: Påstand: Ikke lov å bringe nabokonflikter til domstol før mekling
Tekst før spørsmål: Generelt sett, i hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander:
Spørsmålstekst: Det bør ikke være lov å bringe nabokonflikter (for eksempel om høyde på trær og gjerder) inn for domstolene uten at man først har forsøkt å løse konflikten gjennom mekling.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis u=3. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 422 38.3% 0.38259293
2 Enig 483 43.8% 0.43789665
3 Noe enig 79 7.2% 0.07162285
4 Verken enig eller uenig 43 3.9% 0.03898459
5 Noe uenig 14 1.3% 0.01269266
6 Uenig 24 2.2% 0.02175884
7 Svært uenig 16 1.5% 0.01450589
97 Ikke svart 22 2% 0.01994560
98 Ikke spurt 3586 NA


r7k15_1


Variabeletikett: Er mennesker til å stole på?
Spørsmålstekst: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Tekst etter spørsmål: State your opinion on the scale below. This goes from 0 to 10, where 0 means “Cannot be careful enough” and 10 means “Most people can be trusted”.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4689] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0- Kan ikke være forsiktig nok 68 1.5% 0.01450203
2 1 50 1.1% 0.01066325
3 2 116 2.5% 0.02473875
4 3 242 5.2% 0.05161015
5 4 239 5.1% 0.05097036
6 5 537 11.5% 0.11452335
7 6 506 10.8% 0.10791213
8 7 1104 23.5% 0.23544466
9 8 973 20.8% 0.20750693
10 9 415 8.9% 0.08850501
11 10- De fleste er til å stole på 382 8.1% 0.08146726
97 Ikke svart 57 1.2% 0.01215611


r7pad14_version


Variabeletikett: Velger en tilfeldig versjon av konjunksjonseksperimentet. Bakgrunnsvariabel til R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig antallet nyhetssaker og underholdningssaker, og hvordan disse skal kombineres.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 4 nyhetsartikler 1576 33.8% 0.3382700
2 6 nyhetsartikler 1556 33.4% 0.3339772
3 4 nyhetsartikler og 2 underholdningsartikler 1527 32.8% 0.3277527
Sysmiss 30 NA


r7pad14_selections


Variabeletikett: Antall artikler respondenten kan velge. Bakgrunnsvariabel til R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig mellom 1 og 3, hvor mange artikler respondenten skal kunne velge.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 sak 1565 33.6% 0.3359090
2 2 saker 1497 32.1% 0.3213136
3 3 saker 1597 34.3% 0.3427774
Sysmiss 30 NA


r7pad14_likes01


Variabeletikett: Dikotom: tilfeldig valg om artiklene skal listes med anbefaling, eller ikke. Bakgrunnsvariabel konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig om artiklene skal vises med anbefaleringer, eller ikke.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 No 2374 51% 0.5095514
1 Yes 2285 49% 0.4904486
Sysmiss 30 NA


r7pad14_sourcesRan_1


Variabeletikett: Tilfeldig valgt kilde til artikkel 1. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Kilde til artikkel 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 NRK 682 14.6% 0.1463833
2 TV2 683 14.7% 0.1465980
3 VG 655 14.1% 0.1405881
4 Dagbladet 675 14.5% 0.1448809
5 Aftenposten 660 14.2% 0.1416613
6 Klassekampen 668 14.3% 0.1433784
7 Dagens Næringsliv 636 13.7% 0.1365100
Sysmiss 30 NA


r7pad14_sourcesRan_2


Variabeletikett: Tilfeldig valgt kilde til artikkel 2. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Kilde til artikkel 2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 NRK 702 15.1% 0.1506761
2 TV2 643 13.8% 0.1380124
3 VG 680 14.6% 0.1459541
4 Dagbladet 688 14.8% 0.1476712
5 Aftenposten 620 13.3% 0.1330758
6 Klassekampen 670 14.4% 0.1438077
7 Dagens Næringsliv 656 14.1% 0.1408027
Sysmiss 30 NA


r7pad14_sourcesRan_3


Variabeletikett: Tilfeldig valgt kilde til artikkel 3. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Kilde til artikkel 3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 NRK 653 14% 0.1401588
2 TV2 663 14.2% 0.1423052
3 VG 670 14.4% 0.1438077
4 Dagbladet 656 14.1% 0.1408027
5 Aftenposten 673 14.4% 0.1444516
6 Klassekampen 655 14.1% 0.1405881
7 Dagens Næringsliv 689 14.8% 0.1478858
Sysmiss 30 NA


r7pad14_sourcesRan_4


Variabeletikett: Tilfeldig valgt kilde til artikkel 4. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Kilde til artikkel 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 NRK 666 14.3% 0.1429491
2 TV2 647 13.9% 0.1388710
3 VG 678 14.6% 0.1455248
4 Dagbladet 680 14.6% 0.1459541
5 Aftenposten 651 14% 0.1397296
6 Klassekampen 658 14.1% 0.1412320
7 Dagens Næringsliv 679 14.6% 0.1457394
Sysmiss 30 NA


r7pad14_sourcesRan_5


Variabeletikett: Tilfeldig valgt kilde til artikkel 5. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Kilde til artikkel 5]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3083] [Ugyldige:1606] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 NRK 478 15.5% 0.1550438
2 TV2 427 13.9% 0.1385015
3 VG 432 14% 0.1401233
4 Dagbladet 417 13.5% 0.1352579
5 Aftenposten 443 14.4% 0.1436912
6 Klassekampen 433 14% 0.1404476
7 Dagens Næringsliv 453 14.7% 0.1469348
Sysmiss 1606 NA


r7pad14_sourcesRan_6


Variabeletikett: Tilfeldig valgt kilde til artikkel 6. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Kilde til artikkel 6]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3083] [Ugyldige:1606] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 NRK 444 14.4% 0.1440156
2 TV2 424 13.8% 0.1375284
3 VG 447 14.5% 0.1449886
4 Dagbladet 474 15.4% 0.1537464
5 Aftenposten 441 14.3% 0.1430425
6 Klassekampen 441 14.3% 0.1430425
7 Dagens Næringsliv 412 13.4% 0.1336361
Sysmiss 1606 NA


r7pad14_likesRan_1


Variabeletikett: Tilfeldig valgt anbefaling til artikkel 1. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Hvis anbefalinger skal listes: anbefaling artikkel 1]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2285] [Ugyldige:2404] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 personer anbefaler 754 33% 0.3299781
2 95 personer anbefaler 248 10.9% 0.1085339
3 98 personer anbefaler 239 10.5% 0.1045952
4 106 personer anbefaler 269 11.8% 0.1177243
5 1054 personer anbefaler 261 11.4% 0.1142232
6 1133 personer anbefaler 278 12.2% 0.1216630
7 1211 personer anbefaler 236 10.3% 0.1032823
Sysmiss 2404 NA


r7pad14_likesRan_2


Variabeletikett: Tilfeldig valgt anbefaling til artikkel 2. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Hvis anbefalinger skal listes: anbefaling til artikkel 2]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2285] [Ugyldige:2404] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 personer anbefaler 751 32.9% 0.3286652
2 95 personer anbefaler 244 10.7% 0.1067834
3 98 personer anbefaler 275 12% 0.1203501
4 106 personer anbefaler 245 10.7% 0.1072210
5 1054 personer anbefaler 256 11.2% 0.1120350
6 1133 personer anbefaler 235 10.3% 0.1028446
7 1211 personer anbefaler 279 12.2% 0.1221007
Sysmiss 2404 NA


r7pad14_likesRan_3


Variabeletikett: Tilfeldig valgt anbefaling til artikkel 3. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Hvis anbefalinger skal listes: anbefaling til artikkel 3]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2285] [Ugyldige:2404] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 personer anbefaler 768 33.6% 0.3361050
2 95 personer anbefaler 274 12% 0.1199125
3 98 personer anbefaler 234 10.2% 0.1024070
4 106 personer anbefaler 237 10.4% 0.1037199
5 1054 personer anbefaler 258 11.3% 0.1129103
6 1133 personer anbefaler 264 11.6% 0.1155361
7 1211 personer anbefaler 250 10.9% 0.1094092
Sysmiss 2404 NA


r7pad14_likesRan_4


Variabeletikett: Tilfeldig valgt anbefaling til artikkel 4. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Hvis anbefalinger skal listes: anbefaling til artikkel 4]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2285] [Ugyldige:2404] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 personer anbefaler 719 31.5% 0.3146608
2 95 personer anbefaler 266 11.6% 0.1164114
3 98 personer anbefaler 261 11.4% 0.1142232
4 106 personer anbefaler 270 11.8% 0.1181619
5 1054 personer anbefaler 243 10.6% 0.1063457
6 1133 personer anbefaler 250 10.9% 0.1094092
7 1211 personer anbefaler 276 12.1% 0.1207877
Sysmiss 2404 NA


r7pad14_likesRan_5


Variabeletikett: Tilfeldig valgt anbefaling til artikkel 5. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Hvis anbefalinger skal listes: anbefaling til artikkel 5]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1514] [Ugyldige:3175] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 personer anbefaler 497 32.8% 0.3282695
2 95 personer anbefaler 167 11% 0.1103038
3 98 personer anbefaler 174 11.5% 0.1149273
4 106 personer anbefaler 175 11.6% 0.1155878
5 1054 personer anbefaler 158 10.4% 0.1043593
6 1133 personer anbefaler 168 11.1% 0.1109643
7 1211 personer anbefaler 175 11.6% 0.1155878
Sysmiss 3175 NA


r7pad14_likesRan_6


Variabeletikett: Tilfeldig valgt anbefaling til artikkel 6. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Hvis anbefalinger skal listes: anbefaling til artikkel 6]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:1514] [Ugyldige:3175] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 personer anbefaler 511 33.8% 0.33751651
2 95 personer anbefaler 164 10.8% 0.10832232
3 98 personer anbefaler 171 11.3% 0.11294584
4 106 personer anbefaler 188 12.4% 0.12417437
5 1054 personer anbefaler 167 11% 0.11030383
6 1133 personer anbefaler 169 11.2% 0.11162483
7 1211 personer anbefaler 144 9.5% 0.09511229
Sysmiss 3175 NA


r7pad14_headlinesRan_1


Variabeletikett: Tilfeldig valgt overskrift til artikkel 1. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Lagrer en tilfeldig valgt nyhetsartikkel eller underholdningsartikkel fra en populasjon av 1296 nyhetsartikler og 36 underholdsningsartikler.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:7-1476]r7pad14_headlinesRan_2


Variabeletikett: Tilfeldig valgt overskrift til artikkel 2. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Lagrer en tilfeldig valgt nyhetsartikkel eller underholdningsartikkel fra en populasjon av 1296 nyhetsartikler og 36 underholdsningsartikler.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:7-1476]r7pad14_headlinesRan_3


Variabeletikett: Tilfeldig valgt overskrift til artikkel 3. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Lagrer en tilfeldig valgt nyhetsartikkel eller underholdningsartikkel fra en populasjon av 1296 nyhetsartikler og 36 underholdsningsartikler.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:7-1476]r7pad14_headlinesRan_4


Variabeletikett: Tilfeldig valgt overskrift til artikkel 4. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Lagrer en tilfeldig valgt nyhetsartikkel eller underholdningsartikkel fra en populasjon av 1296 nyhetsartikler og 36 underholdsningsartikler.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:7-1476]r7pad14_headlinesRan_5


Variabeletikett: Tilfeldig valgt overskrift til artikkel 5. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Lagrer en tilfeldig valgt nyhetsartikkel eller underholdningsartikkel fra en populasjon av 1296 nyhetsartikler og 36 underholdsningsartikler.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3083] [Ugyldige:1606] [Rekkevidde:7-1476]r7pad14_headlinesRan_6


Variabeletikett: Tilfeldig valgt overskrift til artikkel 6. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7PAD14.
Teknisk beskrivelse: [Lagrer en tilfeldig valgt nyhetsartikkel eller underholdningsartikkel fra en populasjon av 1296 nyhetsartikler og 36 underholdsningsartikler.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:3083] [Ugyldige:1606] [Rekkevidde:7-1476]r7selexp2_selections


Variabeletikett: Antall artikler respondenten kan velge. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment r7selexp2.
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig mellom 1 og 3, hvor mange artikler respondenten skal kunne velge.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 sak 1516 32.5% 0.3253917
2 2 saker 1566 33.6% 0.3361236
3 3 saker 1577 33.8% 0.3384847
Sysmiss 30 NA


r7selexp2_sources01


Variabeletikett: Dikotom: tilfeldig valg om artiklene skal listes med kilder, eller ikke. Bakgrunnsvariabel konjunksjonseksperiment r7selexp2
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig om artiklene skal vises med kilder, eller ikke.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Nei 2339 50.2% 0.5020391
1 Ja 2320 49.8% 0.4979609
Sysmiss 30 NA


r7selexp2_valanceandparty


Variabeletikett: Velger tilfeldig om artiklene skal inneholde parti og palens, eller hvilken som helst kombinasjon av disse. Bakgrunnsvariabel til konjunksjonseksperiment R7selexp2
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig hvorvidt respondenten skal eksponeres for valens og parti, eller hvilken som helst kombinasjon av disse .]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4659] [Ugyldige:30] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Med parti og valør 1184 25.4% 0.2541318
2 Med parti, uten valør 1195 25.6% 0.2564928
3 Uten