Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 8

v-102 - 2020-10-12

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitet i Bergen
Sveinung Arnesen, Bjarte Folkestad, Endre Tvinnereim, Åsta Dyrnes Nordø, Mikael Poul Johannesson, Erik Knudsen, Nina Serdarevic Vitenskapelig team, Universitet i Bergen og UNI Research Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt tre runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1), i runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3), mens i runde 8 ble det rekruttert ytterligere 4245 panelmedlemmer.

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. Ellers var utvalgsprosedyren i runde 8 lik som i runde 1 og 3.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry gjennomførte uttrekket for Norsk Medborgerpanel etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

22 000 nordmenn over 18 år var tilfeldig trukket fra registeret. Listen bestod av følgende data: a) etternamn, b) fornamn, c) adresse, d) kjønn, e) alder, og f) telefonnummer. Utvalget ekskluderte personer som ikke hadde folkeregistrert adresse på uttrekkstidspunktet.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering.

Rekruttering av nye medlemmer til panelet ble gjennomført i flere trinn.

Først ble et invitasjonsbrev sendt ut til alle i utvalget. Invitasjonsbrevet inneholdt følgende informasjon: a) beskrivelse av prosjektet, b) gjeldende retningslinjer for personvern og prosedyrer for å ivareta anonymiteten til deltakerne, c) tidsrammen til prosjektet, d) deltakerne sin rett til å melde seg ut av panelet, e) kontaktinformasjon til de ansvarlige for prosjektet, f) en unik innloggingskode og webadresse til Norsk medborgerpanel sin internettside, g) estimert tid for å gjennomføre undersøkelsen (20 minutter).

For å maksimere rekrutteringsraten er det brukt et insentiv i form av et reisegavekort. Verdien på reisegavekortet er 25 000 NOK. For å delta i trekningen av reisegavekortet er det stilt som krav at e-postadressen er oppgitt. Informasjon om lotteriet er inkludert i all korrespondanse med respondentene.

Invitasjonsbrevet ble sendt ut 6. mars 2017.

Påminnelseskort ble sendt ut 16. mars 2017 til de respondentene som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen og ikke oppgitt e-postadresse. Respondentene ble oppfordret til å delta i Norsk Medborgerpanel med henvisning til invitasjonsbrevet. Innloggingskoden var også gitt i påminnelseskortet.

Respondentene som ikke hadde svart på undersøkelsen mottok deretter en påminnelse via tekstmelding. Tekstmeldingen ble sendt ut 30. mars 2017. Innloggingskoden var gitt i tekstmeldingen. Respondenter uten telefonnummer fikk tilsendt nok et postkort. Dette ble sendt ut den 28. mars 2017.

Datainnsamling blant gamle panelmedlemmer ble gjort parallelt ved siden av rekrutteringen av nye respondenter. Invitasjonse-post ble sendt ut 7. mars 2017. Første og andre purring ble sendt til respondentenes e-post, på henholdsvis den 10. og den 16. mars.

Avslutningsvis ble panelmedlemmene med registrert mobilnummer påminnet via tekstmelding, på lik linje med de nyrekrutterte respondentene. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post. Denne avsluttende purringen ble sendt ut den. 21. mars 2017.

Runde 8 ble avsluttet 09. april.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten (tabell 8 i appendiks). Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. Rundt 9 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-102 2020-10-12 NA Revised release of round 8
NA 2020-10-12 r8mi2_c Corrected english literal question
NA 2020-08-28 r8B8_1 - r8B8_21 Warning added: variables are based on variables containing errors (r7k34_1 - r7k34_21)
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 8
NA 2019-08-20 r8baerg4 Added english variable documentation.
NA 2019-08-19 r8baerg3 Added english variable documentation.
NA 2019-08-18 r8baerg2 Added english variable documentation.
NA 2019-08-17 r8baerg1 Added english variable documentation.
NA 2019-08-16 r8baerg_background2 Added english variable documentation.
NA 2019-08-15 r8baerg_background1_3 Added english variable documentation.
NA 2019-08-14 r8baerg_background1_2 Added english variable documentation.
NA 2019-08-13 r8baerg_background1_1 Added english variable documentation.
NA 2019-08-12 r8tilfreds3 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”), 5 (“Very dissatisfied”) and 6 (“Do not know / no opinion”) to 4 (“Not very satisfied”), 5 (“Not satisfied at all”) and 6 ("Don’t know / no opinion)
NA 2019-08-12 r8tilfreds4 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”), 5 (“Very dissatisfied”) and 6 (“Do not know / no opinion”) to 4 (“Not very satisfied”), 5 (“Not satisfied at all”) and 6 ("Don’t know / no opinion)
NA 2019-08-12 r8tilfreds4_1a Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”), 5 (“Very dissatisfied”) and 6 (“Do not know / no opinion”) to 4 (“Not very satisfied”), 5 (“Not satisfied at all”) and 6 ("Don’t know / no opinion)
NA 2019-08-12 r8tilfreds4_1b Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”), 5 (“Very dissatisfied”) and 6 (“Do not know / no opinion”) to 4 (“Not very satisfied”), 5 (“Not satisfied at all”) and 6 ("Don’t know / no opinion)
NA 2019-08-12 r8tilfreds4_2a Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”), 5 (“Very dissatisfied”) and 6 (“Do not know / no opinion”) to 4 (“Not very satisfied”), 5 (“Not satisfied at all”) and 6 ("Don’t know / no opinion)
NA 2019-08-12 r8tilfreds4_2b Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”), 5 (“Very dissatisfied”) and 6 (“Do not know / no opinion”) to 4 (“Not very satisfied”), 5 (“Not satisfied at all”) and 6 ("Don’t know / no opinion)
NA 2019-08-12 r8qreview1 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”), 5 (“Very dissatisfied”) and 6 (“Do not know / no opinion”) to 4 (“Not very satisfied”), 5 (“Not satisfied at all”) and 6 ("Don’t know / no opinion)
NA 2019-08-12 r8baerg_background1 Added english variable documentation.
NA 2019-01-16 r8k27_kodet New variable based on r8k27.
NA 2019-01-16 r8k33_9_other_kodet New variable based on R8k33_9_other.
NA 2019-01-16 r8k204_10_other_kodet New variable based on R8k204_10_other.
NA 2018-04-13 r8p5_1 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-04-13 r8p5_2 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-02-20 r8p3 Updated the value of 1 respondent.
NA 2018-02-13 r8_weight_2 Corrected values of 410 respondents.
NA 2018-02-12 r8p4_1 Corrected values of 410 respondents.
NA 2018-02-12 r8p4_2 Corrected values of 2254 respondents.
NA 2017-08-01 r8pad2 Recoded variables from string to numerics.
NA 2017-08-01 r8pad3 Recoded variables from string to numerics.
v-100 2017-05-18 NA Initial release of round 8
NA 2017-05-05 r8p4_1 Added new variables.
NA 2017-05-05 r8p4_2 Added new variables.


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 8 - v-102.sav
# Enheter 8612
# Variabler 624


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r8interview_start


Variabeletikett: Dato for når respondenten først åpnet undersøkelsen.
Teknisk beskrivelse: [Dato og tid for når respondenten først åpnet undersøkelsen. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r8interview_end


Variabeletikett: Dato for når respondenten fullførte undersøkelsen.
Teknisk beskrivelse: [Dato og tid for når respondenten fullførte undersøkelsen. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r8u


Variabeletikett: Tematisk undergruppe. Gjeldende fra runde 1-7. Nye tematiske undergrupper brukt fra og med runde 8. Disse er definert i varianelen R8v.
Teknisk beskrivelse: [Tematisk undergruppe. Gjeldende fra runde 1-7. Nye tematiske undergrupper brukt fra og med runde 8. Disse er definert i varianelen R8v.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4435] [Ugyldige:4177] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 U1 1119 25.2% 0.2523112
2 U2 1110 25% 0.2502818
3 U3 1077 24.3% 0.2428410
4 U4 1129 25.5% 0.2545660
Sysmiss 4177 NA


r8rekruttert


Variabeletikett: Hvilken runde respondenten ble rekruttert.
Teknisk beskrivelse: [Hvilken runde respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rekruttert runde 1 2058 23.9% 0.2389689
3 Rekruttert runde 3 2377 27.6% 0.2760102
8 Rekruttert runde 8 4177 48.5% 0.4850209


r8frflykt_filter


Variabeletikett: Bakgrunnsvariabel til R8FRflykt. Definerer respondenter som tidligere er spurt r6friiv1_1.
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til R8FRflykt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Er ikke spurt r6friiv1_1 tidligere 7722 89.7% 0.8966558
1 Er spurt r6friiv1_1 tidligere 890 10.3% 0.1033442


r8km4_b_filter


Variabeletikett: Bakgrunnsvariabel til R8KM4b. Definerer respondenter som tidligere er spurt r7dvh_1.
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til R8KM4b.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Er ikke spurt r7dvh_1 tidligere 5190 60.3% 0.6026475
1 Er spurt r7dvh_1 tidligere 3422 39.7% 0.3973525


r8km5_filter


Variabeletikett: Bakgrunnsvariabel til R8KM5. Definerer respondenter som tidligere er spurt R7KM5.
Teknisk beskrivelse: [Bakgrunnsvariabel til R8KM5.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Er ikke spurt R7KM5 tidligere 7696 89.4% 0.8936368
1 Er spurt R7KM5 tidligere 916 10.6% 0.1063632


r8browsertype


Variabeletikett: Type nettleser brukt av respondent til å svare på undersøkelsen.
Teknisk beskrivelse: [Type nettleser brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r8browserversion


Variabeletikett: Nettleserversjon brukt av respondent til å svare på undersøkelsen.
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon brukt av respondent]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r8mobil


Variabeletikett: Om respondenten brukte smarttelefon til å svare på spørreskjemaet
Teknisk beskrivelse: [Om respondenten bruker mobil til å svare på spørreskjemaet]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Brukte ikke smarttelefon 6699 77.8% 0.7778681
1 Brukte smarttelefon 1913 22.2% 0.2221319


r8opplosning


Variabeletikett: Skjermoppløsningen til enheten respondenten bruke til å svare på spørreskjemaet.
Teknisk beskrivelse: [Oppløsningen til enheten respondenten bruke til å svare på spørreskjemaet. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r8enhetstype


Variabeletikett: Determinerer hvilken enhetstype respondenten brukte for å svare på undersøkelsen.
Teknisk beskrivelse: [Determinerer hvilken enhetstype respondenten bruker. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 6849 79.5% 0.795285648
2 Touch 1744 20.3% 0.202508128
3 Generisk 19 0.2% 0.002206224


r8advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: Determinerer om respondenten sin nettleser støtter "AdvancedWIFeatures som krever klient-side skript, slik som slidere, dra og slipp, rangering og bilder i stedet for radio-knapper/avkryssingsbokser.
Teknisk beskrivelse: [Determinerer om respondenten sin nettleser støtter “AdvancedWIFeatures som krever klient-side skript, slik som slidere, dra og slipp, rangering og bilder i stedet for radio-knapper/avkryssingsbokser”.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r8v


Variabeletikett: [Spørreskjemaet er grovt sett delt i fire. Hver respondent svarer bare på spørsmål knyttet til en av disse fire delene. Denne variabelen randomiserer respondentene (gamle og nye) inn i en av disse fire fire delene. ]
Teknisk beskrivelse: [Spørreskjemaet er grovt sett delt i fire. Hver respondent svarer bare på spørsmål knyttet til en av disse fire delene. Denne variabelen randomiserer respondentene (gamle og nye) inn i en av disse fire fire delene. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 v1 2226 25.8% 0.2584765
2 v2 2133 24.8% 0.2476777
3 v3 2114 24.5% 0.2454714
4 v4 2139 24.8% 0.2483744


r8k1


Variabeletikett: Interesse for politikk
Spørsmålstekst: Generelt sett, hvor interessert er du i politikk?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært interessert 1054 12.2% 0.122387366
2 Interessert 3849 44.7% 0.446934510
3 Noe interessert 2795 32.5% 0.324547144
4 Lite interessert 747 8.7% 0.086739433
5 Ikke interessert 149 1.7% 0.017301440
97 Ikke svart 18 0.2% 0.002090107


r8k204


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti hvis stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 354 4.1% 0.04110543
2 Høyre 1916 22.2% 0.22248026
3 Fremskrittspartiet 794 9.2% 0.09219693
4 Venstre 377 4.4% 0.04377613
5 Sosialistisk Venstreparti 470 5.5% 0.05457501
6 Senterpartiet 844 9.8% 0.09800279
7 Miljøpartiet De Grønne 342 4% 0.03971203
8 Arbeiderpartiet 2464 28.6% 0.28611240
9 Rødt 245 2.8% 0.02844868
10 Annet: 211 2.5% 0.02450070
11 Ville ikke stemt 274 3.2% 0.03181607
12 Har ikke stemmerett 233 2.7% 0.02705527
97 Ikke svart 88 1% 0.01021830


r8k204_10_other


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti hvis stortingsvalg i morgen, annet [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r8k204_kodet


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti hvis stortingsvalg i morgen [kodet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondenter spurt.]

[Denne variabelen inneholder verdiene til r8k204 pluss kodede verdier fra r8k204_10_other]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 354 4.1% 0.04110543
2 Høyre 1916 22.2% 0.22248026
3 Fremskrittspartiet 794 9.2% 0.09219693
4 Venstre 377 4.4% 0.04377613
5 Sosialistisk Venstreparti 470 5.5% 0.05457501
6 Senterpartiet 844 9.8% 0.09800279
7 Miljøpartiet De Grønne 342 4% 0.03971203
8 Arbeiderpartiet 2464 28.6% 0.28611240
9 Rødt 245 2.8% 0.02844868
10 Annet: 210 2.4% 0.02438458
11 Ville ikke stemt 274 3.2% 0.03181607
12 Har ikke stemmerett 234 2.7% 0.02717139
97 Ikke svart 88 1% 0.01021830


r8k8_1


Variabeletikett: Plassering på skala, politisk ståsted
Tekst før spørsmål: I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk.
Spørsmålstekst: Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 128 1.5% 0.01486298
2 1 208 2.4% 0.02415235
3 2 632 7.3% 0.07338597
4 3 1226 14.2% 0.14235950
5 4 1202 14% 0.13957269
6 5 1677 19.5% 0.19472829
7 6 1098 12.7% 0.12749652
8 7 1178 13.7% 0.13678588
9 8 747 8.7% 0.08673943
10 9 219 2.5% 0.02542963
11 10 Høyre 174 2% 0.02020437
97 Ikke svart 123 1.4% 0.01428240


r8km1


Variabeletikett: Tanker når du hører/leser ordet “klimaendring” [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du når du leser eller hører ordet «klimaendring»?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, gjerne et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis v=2 eller v=3 og u=2.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r8k13


Variabeletikett: I hvilken grad det norske politiske systemet gir deg innflytelse på det myndighetene gjør
Spørsmålstekst: I hvilken grad vil du si at det politiske systemet i Norge gir folk som deg innflytelse på det myndighetene gjør?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 100 1.2% 0.01161170
2 I stor grad 1156 13.4% 0.13423131
3 I noen grad 4118 47.8% 0.47817000
4 I liten grad 2602 30.2% 0.30213655
5 Ikke i det hele tatt 406 4.7% 0.04714352
97 Ikke svart 230 2.7% 0.02670692


r8k14


Variabeletikett: Utsagn: Politikk i blant så innviklet at jeg ikke forstår hva den dreier seg om
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:
Spørsmålstekst: Politikken er i blant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 306 3.6% 0.03553182
2 Enig 1050 12.2% 0.12192290
3 Noe enig 2735 31.8% 0.31758012
4 Verken enig eller uenig 1047 12.2% 0.12157455
5 Noe uenig 1281 14.9% 0.14874594
6 Uenig 1555 18.1% 0.18056201
7 Svært uenig 380 4.4% 0.04412448
97 Ikke svart 258 3% 0.02995820


r8k10


Variabeletikett: Oppfatning av den økonomiske situasjonen i Norge
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Tekst etter spørsmål: Synes du den er:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 1271 14.8% 0.14758477
2 God 4428 51.4% 0.51416628
3 Noe god 1437 16.7% 0.16686020
4 Verken god eller dårlig 532 6.2% 0.06177427
5 Noe dårlig 358 4.2% 0.04156990
6 Dårlig 98 1.1% 0.01137947
7 Svært dårlig 27 0.3% 0.00313516
97 Ikke svart 461 5.4% 0.05352996


r8tilfreds3


Variabeletikett: Tilfreds med: Regjeringen i Norge
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 323 3.8% 0.03750581
2 Tilfreds 2346 27.2% 0.27241059
3 Noe tilfreds 2740 31.8% 0.31816071
4 Lite tilfreds 2296 26.7% 0.26660474
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 740 8.6% 0.08592661
97 Ikke svart 167 1.9% 0.01939155


r8tilfreds4


Variabeletikett: Tilfreds med: Demokratiet i Norge
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 962 11.2% 0.11170460
2 Tilfreds 4180 48.5% 0.48536925
3 Noe tilfreds 2058 23.9% 0.23896888
4 Lite tilfreds 744 8.6% 0.08639108
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 160 1.9% 0.01857873
97 Ikke svart 508 5.9% 0.05898746


r8k15


Variabeletikett: Er mennesker til å stole på?
Spørsmålstekst: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-10]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 - Kan ikke være forsiktig nok 219 2.5% 0.025429633
2 2 134 1.6% 0.015559684
3 3 445 5.2% 0.051672085
4 4 580 6.7% 0.067347887
5 5 980 11.4% 0.113794705
6 6 791 9.2% 0.091848583
7 7 1737 20.2% 0.201695309
8 8 2117 24.6% 0.245819786
9 9 805 9.3% 0.093474222
10 10 - De fleste er til å stole på 751 8.7% 0.087203902
97 Ikke svart 53 0.6% 0.006154203


r8straff


Variabeletikett: Påstand: Voldsforbrytelser bør straffes hardere
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Voldsforbrytelser bør straffes langt hardere enn i dag.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 2097 24.3% 0.243497445
2 Enig 2700 31.4% 0.313516024
3 Noe enig 1914 22.2% 0.222248026
4 Verken enig eller uenig 1089 12.6% 0.126451463
5 Noe uenig 317 3.7% 0.036809104
6 Uenig 244 2.8% 0.028332559
7 Svært uenig 55 0.6% 0.006386438
97 Ikke svart 196 2.3% 0.022758941


r8vekst


Variabeletikett: Påstand: Økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industri, selv om det strider med miljøinteresser
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Økonomisk vekst bør sikres gjennom utbygging av industrien, selv om det kommer i strid med miljøinteresser.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 333 3.9% 0.03866698
2 Enig 1005 11.7% 0.11669763
3 Noe enig 1894 22% 0.21992569
4 Verken enig eller uenig 1035 12% 0.12018114
5 Noe uenig 1817 21.1% 0.21098467
6 Uenig 1673 19.4% 0.19426382
7 Svært uenig 683 7.9% 0.07930794
97 Ikke svart 172 2% 0.01997213


r8storstat


Variabeletikett: Påstand: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Staten bør bidra til å redusere inntektsforskjeller i samfunnet.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 1612 18.7% 0.18718068
2 Enig 2711 31.5% 0.31479331
3 Noe enig 2265 26.3% 0.26300511
4 Verken enig eller uenig 784 9.1% 0.09103576
5 Noe uenig 595 6.9% 0.06908964
6 Uenig 331 3.8% 0.03843474
7 Svært uenig 100 1.2% 0.01161170
97 Ikke svart 214 2.5% 0.02484905


r8egeninnsats


Variabeletikett: Påstand: Folk bør arbeide hardt for å komme seg opp og frem ved egen innsats uten å regne med hjelp fra andre
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Folk bør arbeide hardt for å komme seg opp og frem ved egen innsats uten å regne med hjelp fra andre.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 512 5.9% 0.05945193
2 Enig 1972 22.9% 0.22898281
3 Noe enig 2947 34.2% 0.34219693
4 Verken enig eller uenig 1090 12.7% 0.12656758
5 Noe uenig 1201 13.9% 0.13945657
6 Uenig 603 7% 0.07001858
7 Svært uenig 159 1.8% 0.01846261
97 Ikke svart 128 1.5% 0.01486298


r8parlikhet


Variabeletikett: Påstand: Heterofile og homofile par bør ha like rettigheter
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Heterofile og homofile par bør ha like rettigheter.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 3742 43.5% 0.43450999
2 Enig 2520 29.3% 0.29261496
3 Noe enig 749 8.7% 0.08697167
4 Verken enig eller uenig 535 6.2% 0.06212262
5 Noe uenig 357 4.1% 0.04145379
6 Uenig 326 3.8% 0.03785416
7 Svært uenig 219 2.5% 0.02542963
97 Ikke svart 164 1.9% 0.01904320


r8euint


Variabeletikett: Påstand: Europeisk integrasjon gjennom EU gått for langt
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Europeisk integrasjon gjennom EU har gått for langt.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 1197 13.9% 0.13899210
2 Enig 1695 19.7% 0.19681839
3 Noe enig 1869 21.7% 0.21702276
4 Verken enig eller uenig 1914 22.2% 0.22224803
5 Noe uenig 740 8.6% 0.08592661
6 Uenig 792 9.2% 0.09196470
7 Svært uenig 177 2.1% 0.02055272
97 Ikke svart 228 2.6% 0.02647469


r8innvandring


Variabeletikett: Påstand: Innvandring trussel mot norsk kultur
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot norsk kultur.
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 851 9.9% 0.09881561
2 Enig 1059 12.3% 0.12296795
3 Noe enig 1846 21.4% 0.21435207
4 Verken enig eller uenig 894 10.4% 0.10380864
5 Noe uenig 1105 12.8% 0.12830934
6 Uenig 1797 20.9% 0.20866233
7 Svært uenig 896 10.4% 0.10404087
97 Ikke svart 164 1.9% 0.01904320


r8bekym_ran


Variabeletikett: [Velger tilfeldig om R8BEKYM_comment skal stilles.]
Teknisk beskrivelse: [Velger tilfeldig om R8BEKYM_comment skal stilles.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Får ikke R8BEKYM_comment. 4385 50.9% 0.5091732
1 Får R8BEKYM_comment. 4227 49.1% 0.4908268


r8bekym


Variabeletikett: Bekymring for klimaendringer
Spørsmålstekst: Hvor bekymret er du for klimaendringer?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondenter spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært bekymret 1327 15.4% 0.154087320
2 Bekymret 2948 34.2% 0.342313052
3 Noe bekymret 2820 32.7% 0.327450070
4 Lite bekymret 1215 14.1% 0.141082211
5 Ikke bekymret i det hele tatt 256 3% 0.029725964
97 Ikke svart 46 0.5% 0.005341384


r8bekym_comment


Variabeletikett: Kommentarer til bekymring for klimaendringer [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Om du har noen kommentarer, kan du skrive dem her.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis R8BEKYM_ran=1. Stilles på samme side som R8BEKYM.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r8fr1_friv_0


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Kunst og kultur, korps og kor
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Kunst og kultur, korps og kor
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kunst og kultur, korps og kor 280 12.6% 0.125786164
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 1941 87.2% 0.871967655


r8fr1_friv_1


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Idrett og sport
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Idrett og sport
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Idrett og sport 435 19.5% 0.195417790
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 1786 80.2% 0.802336029


r8fr1_friv_2


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Hobby, fritid, utendørsaktivitet
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Hobby, fritid, utendørsaktivitet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Hobby, fritid, utendørsaktivitet 326 14.6% 0.146451033
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 1895 85.1% 0.851302785


r8fr1_friv_3


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Utdanning, opplæring og forskning
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Utdanning, opplæring og forskning
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Utdanning, opplæring og forskning 183 8.2% 0.082210243
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2038 91.6% 0.915543576


r8fr1_friv_4


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Helse, pleie og redningsarbeid
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Helse, pleie og redningsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helse, pleie og redningsarbeid 115 5.2% 0.051662174
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2106 94.6% 0.946091644


r8fr1_friv_5


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg 77 3.5% 0.034591195
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2144 96.3% 0.963162624


r8fr1_friv_6


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Natur-, miljø- og dyrevern
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Natur-, miljø- og dyrevern
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Natur-, miljø- og dyrevern 100 4.5% 0.044923630
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2121 95.3% 0.952830189


r8fr1_friv_7


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Velforeninger, grendelag og nærmiljø
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Velforeninger, grendelag og nærmiljø
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velforeninger, grendelag og nærmiljø 347 15.6% 0.155884996
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 1874 84.2% 0.841868823


r8fr1_friv_8


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Borettslag og boligbyggelag
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Borettslag og boligbyggelag
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Borettslag og boligbyggelag 204 9.2% 0.091644205
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2017 90.6% 0.906109614


r8fr1_friv_9


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid 37 1.7% 0.016621743
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2184 98.1% 0.981132075


r8fr1_friv_10


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Politiske partier
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Politiske partier
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Politiske partier 71 3.2% 0.031895777
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2150 96.6% 0.965858041


r8fr1_friv_11


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid 81 3.6% 0.036388140
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2140 96.1% 0.961365678


r8fr1_friv_12


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Yrkes-, bransje- og fagforeninger
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Yrkes-, bransje- og fagforeninger
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Yrkes-, bransje- og fagforeninger 130 5.8% 0.058400719
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2091 93.9% 0.939353100


r8fr1_friv_13


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Religion og livssyn inkludert den norske kirke
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Religion og livssyn inkludert den norske kirke
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Religion og livssyn inkludert den norske kirke 154 6.9% 0.069182390
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2067 92.9% 0.928571429


r8fr1_friv_14


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Innvandrerorganisasjoner
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Innvandrerorganisasjoner
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Innvandrerorganisasjoner 28 1.3% 0.012578616
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2193 98.5% 0.985175202


r8fr1_friv_15


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Annet, spesifiser
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Annet, spesifiser
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Annet, spesifiser 101 4.5% 0.045372866
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 2120 95.2% 0.952380952


r8fr1_friv_15_other


Variabeletikett: Utført frivillig arbeid: Annet, spesifiser [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Annet, spesifiser
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis v=1.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r8fr1_friv_16


Variabeletikett: Nei, ikke utført frivillig arbeid
Tekst før spørsmål: Har du i løpet av de siste 12 måneder utført frivillig ulønnet arbeidsinnsats for frivillige organisasjoner på noen av følgende områder:
Spørsmålstekst: Nei
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Nei 828 37.2% 0.371967655
97 Ikke svart 5 0.2% 0.002246181
98 Ikke spurt 6386 NA
0 1393 62.6% 0.625786164


r8fr1_friv_utfortarbeid


Variabeletikett: [Bakrunnsvariabel. Variabel =1 hvis respondenten har utført frivillig arbeid (R8FR1_friv).]
Teknisk beskrivelse: [Bakrunnsvariabel. Variabel =1 hvis respondenten har utført frivillig arbeid (R8FR1_friv).]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2220] [Ugyldige:6392] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Ikke utført frivillig arbeid siste 12 mnd 847 38.2% 0.3815315
1 Utført frivillig arbeid siste 12 mnd 1373 61.8% 0.6184685
Sysmiss 6392 NA


r8frtidaar


Variabeletikett: Tid brukt på frivillig arbeid en vanlig uke
Spørsmålstekst: Hvor mye tid bruker du gjennomsnittlig på frivillig arbeid i en vanlig uke?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R8FR1_friv_16!=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mindre enn en halvtime 499 35.7% 0.35693848
2 Mellom en halvtime og time 227 16.2% 0.16237482
3 1 til 2 timer 280 20% 0.20028612
4 2 til 5 timer 190 13.6% 0.13590844
5 Mer enn fem timer 92 6.6% 0.06580830
6 Ikke sikker 91 6.5% 0.06509299
97 Ikke svart 19 1.4% 0.01359084
98 Ikke spurt 7214 NA


r8frfrivuker


Variabeletikett: Har i løpet av de siste 4 ukene utført frivillig arbeid
Spørsmålstekst: Har du i løpet av de siste 4 ukene utført frivillig arbeid?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R8FR1_friv_16!=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 901 64.4% 0.64449213
2 Nei 463 33.1% 0.33118741
97 Ikke svart 34 2.4% 0.02432046
98 Ikke spurt 7214 NA


r8frfrivson


Variabeletikett: Har i løpet av de siste 4 ukene utført frivillig arbeid på søndager
Spørsmålstekst: Har du i løpet av de siste 4 ukene utført frivillig arbeid på søndager?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R8FRfrivuker=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 378 42% 0.41953385
2 Nei 472 52.4% 0.52386238
97 Ikke svart 51 5.7% 0.05660377
98 Ikke spurt 7711 NA


r8frfrivsona


Variabeletikett: Antall søndager du har utført frivillig arbeid i løpet av de siste 4 ukene
Spørsmålstekst: Hvor mange søndager har du utført frivillig arbeid i løpet av de siste 4 ukene?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R8FRfrivson=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 1 212 56.1% 0.56084656
2 2 116 30.7% 0.30687831
3 3 21 5.6% 0.05555556
4 4 19 5% 0.05026455
97 Ikke svart 10 2.6% 0.02645503
98 Ikke spurt 8234 NA


r8frfrivsonb_1


Variabeletikett: Timer brukt en gjennomsnittlig søndag på frivillig arbeid de siste 4 ukene [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: I løpet av de siste 4 ukene, omtrent hvor mange timer frivillig arbeid utførte du på en gjennomsnittlig søndag?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis v=1 og R8FRfrivson=1.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-24]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
97 Ikke svart 41 10.8% 0.108465608
98 Ikke spurt 8234 NA
0 5 1.3% 0.013227513
1 76 20.1% 0.201058201
2 113 29.9% 0.298941799
3 59 15.6% 0.156084656
4 35 9.3% 0.092592593
5 21 5.6% 0.055555556
6 12 3.2% 0.031746032
7 3 0.8% 0.007936508
8 8 2.1% 0.021164021
9 1 0.3% 0.002645503
11 1 0.3% 0.002645503
12 2 0.5% 0.005291005
24 1 0.3% 0.002645503


r8frutsagn_1


Variabeletikett: Utsagn frivillighet: Stiller opp på tiltak, men sjelden på vanlig møtevirksomhet
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor om frivillighet. I hvor stor grad er du enig eller uenig i dem?
Spørsmålstekst: Jeg stiller gjerne opp på bestemte tiltak organisasjonen(e) setter i gang, men orker sjelden å delta i vanlig møtevirksomhet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R8FR1_friv_16!=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 61 4.4% 0.04363376
2 Enig 250 17.9% 0.17882690
3 Noe enig 290 20.7% 0.20743920
4 Verken uenig eller enig 232 16.6% 0.16595136
5 Noe uenig 171 12.2% 0.12231760
6 Uenig 251 18% 0.17954220
7 Svært uenig 82 5.9% 0.05865522
97 Ikke svart 61 4.4% 0.04363376
98 Ikke spurt 7214 NA


r8frutsagn_2


Variabeletikett: Utsagn frivillighet: Blir mer fornøyd med meg selv
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor om frivillighet. I hvor stor grad er du enig eller uenig i dem?
Spørsmålstekst: Som frivillig blir jeg mer fornøyd med meg selv
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R8FR1_friv_16!=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 121 8.7% 0.08655222
2 Enig 474 33.9% 0.33905579
3 Noe enig 342 24.5% 0.24463519
4 Verken uenig eller enig 285 20.4% 0.20386266
5 Noe uenig 37 2.6% 0.02646638
6 Uenig 44 3.1% 0.03147353
7 Svært uenig 24 1.7% 0.01716738
97 Ikke svart 71 5.1% 0.05078684
98 Ikke spurt 7214 NA


r8frutsagn_3


Variabeletikett: Utsagn frivillighet: Føler meg betydningsfull
Tekst før spørsmål: Se på utsagnene nedenfor om frivillighet. I hvor stor grad er du enig eller uenig i dem?
Spørsmålstekst: Jeg føler meg betydningsfull når jeg arbeider som frivillig
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R8FR1_friv_16!=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 115 8.2% 0.08226037
2 Enig 410 29.3% 0.29327611
3 Noe enig 307 22% 0.21959943
4 Verken uenig eller enig 341 24.4% 0.24391989
5 Noe uenig 43 3.1% 0.03075823
6 Uenig 69 4.9% 0.04935622
7 Svært uenig 35 2.5% 0.02503577
97 Ikke svart 78 5.6% 0.05579399
98 Ikke spurt 7214 NA


r8fr1medl_0


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Kunst og kultur, korps og kor
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Kunst og kultur, korps og kor
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_0=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kunst og kultur, korps og kor 172 61.4% 0.6142857
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8332 NA
0 108 38.6% 0.3857143


r8fr1medl_1


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Idrett og sport
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Idrett og sport
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_1=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Idrett og sport 307 70.6% 0.7057471
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8177 NA
0 128 29.4% 0.2942529


r8fr1medl_2


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Hobby, fritid, utendørsaktivitet
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Hobby, fritid, utendørsaktivitet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_2=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Hobby, fritid, utendørsaktivitet 174 53.4% 0.5337423
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8286 NA
0 152 46.6% 0.4662577


r8fr1medl_3


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Utdanning, opplæring og forskning
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Utdanning, opplæring og forskning
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_3=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Utdanning, opplæring og forskning 71 38.8% 0.387978142
97 Ikke svart 1 0.5% 0.005464481
98 Ikke spurt 8429 NA
0 111 60.7% 0.606557377


r8fr1medl_4


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Helse, pleie og redningsarbeid
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Helse, pleie og redningsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_4=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helse, pleie og redningsarbeid 48 41.7% 0.4173913
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8497 NA
0 67 58.3% 0.5826087


r8fr1medl_5


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_5=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg 32 41.6% 0.4155844
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8535 NA
0 45 58.4% 0.5844156


r8fr1medl_6


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Natur-, miljø- og dyrevern
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Natur-, miljø- og dyrevern
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_6=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Natur-, miljø- og dyrevern 52 52% 0.52
97 Ikke svart 0 0% 0.00
98 Ikke spurt 8512 NA
0 48 48% 0.48


r8fr1medl_7


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Velforeninger, grendelag og nærmiljø
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Velforeninger, grendelag og nærmiljø
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_7=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velforeninger, grendelag og nærmiljø 256 73.8% 0.7377522
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8265 NA
0 91 26.2% 0.2622478


r8fr1medl_8


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Borettslag og boligbyggelag
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Borettslag og boligbyggelag
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_8=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Borettslag og boligbyggelag 156 76.5% 0.7647059
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8408 NA
0 48 23.5% 0.2352941


r8fr1medl_9


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_9=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid 22 59.5% 0.5945946
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8575 NA
0 15 40.5% 0.4054054


r8fr1medl_10


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Politiske partier
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Politiske partier
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_10=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Politiske partier 68 95.8% 0.95774648
97 Ikke svart 0 0% 0.00000000
98 Ikke spurt 8541 NA
0 3 4.2% 0.04225352


r8fr1medl_11


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_11=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid 52 64.2% 0.64197531
97 Ikke svart 1 1.2% 0.01234568
98 Ikke spurt 8531 NA
0 28 34.6% 0.34567901


r8fr1medl_12


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Yrkes-, bransje- og fagforeninger
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Yrkes-, bransje- og fagforeninger
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_12=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Yrkes-, bransje- og fagforeninger 108 83.1% 0.8307692
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8482 NA
0 22 16.9% 0.1692308


r8fr1medl_13


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Religion og livssyn inkludert den norske kirke
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Religion og livssyn inkludert den norske kirke
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_13=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Religion og livssyn inkludert den norske kirke 136 88.3% 0.8831169
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8458 NA
0 18 11.7% 0.1168831


r8fr1medl_14


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: Innvandrerorganisasjoner
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Innvandrerorganisasjoner
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_14=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Innvandrerorganisasjoner 7 25% 0.25
97 Ikke svart 0 0% 0.00
98 Ikke spurt 8584 NA
0 21 75% 0.75


r8fr1medl_15


Variabeletikett: Medlem i organisasjon innen: [annet]
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende område(r). Kryss av dersom du er medlem i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Annet [^f('R8FR1_friv_15_other')^}]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_15=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [Annet] 60 59.4% 0.5940594
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8511 NA
0 41 40.6% 0.4059406


r8frtidaarorg


Variabeletikett: Tid brukt i uken på å delta i medlemsaktiviteter i en frivillig organisasjon det siste året
Spørsmålstekst: Om du tenker på det siste året under ett, omtrent hvor mye tid har du brukt på å delta i medlemsaktiviteter i en frivillig organisasjon i en vanlig uke?
Tekst etter spørsmål: For eksempel vært med på trening, øvelser, medlemsmøter, sosiale sammenkomster eller lignende.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R8FR1medl er besvart. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-6]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Mindre enn en halvtime 250 17.9% 0.17882690
2 Mellom en halvtime og time 189 13.5% 0.13519313
3 1 til 2 timer 251 18% 0.17954220
4 2 til 5 timer 214 15.3% 0.15307582
5 Mer enn fem timer 129 9.2% 0.09227468
6 Ikke sikker 80 5.7% 0.05722461
97 Ikke svart 285 20.4% 0.20386266
98 Ikke spurt 7214 NA


r8fr1verv_0


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Kunst og kultur, korps og kor
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Kunst og kultur, korps og kor
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_0=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kunst og kultur, korps og kor 100 35.7% 0.3571429
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8332 NA
0 180 64.3% 0.6428571


r8fr1verv_1


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Idrett og sport
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Idrett og sport
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_1=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Idrett og sport 145 33.3% 0.333333333
97 Ikke svart 1 0.2% 0.002298851
98 Ikke spurt 8177 NA
0 289 66.4% 0.664367816


r8fr1verv_2


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Hobby, fritid, utendørsaktivitet
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Hobby, fritid, utendørsaktivitet
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_2=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Hobby, fritid, utendørsaktivitet 77 23.6% 0.2361963
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8286 NA
0 249 76.4% 0.7638037


r8fr1verv_3


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Utdanning, opplæring og forskning
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Utdanning, opplæring og forskning
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_3=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Utdanning, opplæring og forskning 37 20.2% 0.202185792
97 Ikke svart 1 0.5% 0.005464481
98 Ikke spurt 8429 NA
0 145 79.2% 0.792349727


r8fr1verv_4


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Helse, pleie og redningsarbeid
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Helse, pleie og redningsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_4=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Helse, pleie og redningsarbeid 18 15.7% 0.1565217
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8497 NA
0 97 84.3% 0.8434783


r8fr1verv_5


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_5=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg 18 23.4% 0.2337662
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8535 NA
0 59 76.6% 0.7662338


r8fr1verv_6


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Natur-, miljø- og dyrevern
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Natur-, miljø- og dyrevern
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_6=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Natur-, miljø- og dyrevern 12 12% 0.12
97 Ikke svart 0 0% 0.00
98 Ikke spurt 8512 NA
0 88 88% 0.88


r8fr1verv_7


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Velforeninger, grendelag og nærmiljø
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Velforeninger, grendelag og nærmiljø
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_7=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velforeninger, grendelag og nærmiljø 128 36.9% 0.3688761
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8265 NA
0 219 63.1% 0.6311239


r8fr1verv_8


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Borettslag og boligbyggelag
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Borettslag og boligbyggelag
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_8=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Borettslag og boligbyggelag 87 42.6% 0.4264706
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8408 NA
0 117 57.4% 0.5735294


r8fr1verv_9


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_9=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Rettighets-, støtte- og påvirkningsarbeid 13 35.1% 0.3513514
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8575 NA
0 24 64.9% 0.6486486


r8fr1verv_10


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Politiske partier
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Politiske partier
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_10=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Politiske partier 44 62% 0.6197183
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8541 NA
0 27 38% 0.3802817


r8fr1verv_11


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_11=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Internasjonal utveksling, nødhjelp, bistand og menneskerettighetsarbeid 25 30.9% 0.30864198
97 Ikke svart 1 1.2% 0.01234568
98 Ikke spurt 8531 NA
0 55 67.9% 0.67901235


r8fr1verv_12


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Yrkes-, bransje- og fagforeninger
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Yrkes-, bransje- og fagforeninger
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_12=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Yrkes-, bransje- og fagforeninger 77 59.2% 0.5923077
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8482 NA
0 53 40.8% 0.4076923


r8fr1verv_13


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Religion og livssyn inkludert den norske kirke
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Religion og livssyn inkludert den norske kirke
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_13=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Religion og livssyn inkludert den norske kirke 65 42.2% 0.4220779
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8458 NA
0 89 57.8% 0.5779221


r8fr1verv_14


Variabeletikett: Tillitsverv innen: Innvandrerorganisasjoner
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Innvandrerorganisasjoner
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_14=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Innvandrerorganisasjoner 5 17.9% 0.1785714
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8584 NA
0 23 82.1% 0.8214286


r8fr1verv_15


Variabeletikett: Tillitsverv innen: [Annet]
Tekst før spørsmål: Du har tidligere svart at du har utført frivillig arbeid innenfor følgende områder. Kryss av dersom du har tillitsverv i én eller flere organisasjoner på [dette området/disse områdene].
Spørsmålstekst: Annet [^f('R8FR1_friv_15_other')^]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1, R8FR1_friv_utfortArbeid=1 og R8FR1_friv_15=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [Annet] 34 33.7% 0.3366337
97 Ikke svart 0 0% 0.0000000
98 Ikke spurt 8511 NA
0 67 66.3% 0.6633663


r8frflykt_1


Variabeletikett: Bidrag flyktningsituasjonen: Donasjon
Tekst før spørsmål:

I løpet av de siste årene har det kommet mange flyktninger og asylsøkere til Norge. Har du i løpet av de siste 12 månedene bidratt med noe av det følgende i forbindelse med flyktningsituasjonen?

Flere svar mulig
Spørsmålstekst: Donasjon (f.eks. pengegaver/klær/utstyr)
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R8FRflykt_filter=0.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Donasjon (f.eks. pengegaver/klær/utstyr) 605 30.5% 0.305093293
97 Ikke svart 9 0.5% 0.004538578
98 Ikke spurt 6629 NA
0 1369 69% 0.690368129


r8frflykt_2


Variabeletikett: Bidrag flyktningsituasjonen: Fysisk
Tekst før spørsmål:

I løpet av de siste årene har det kommet mange flyktninger og asylsøkere til Norge. Har du i løpet av de siste 12 månedene bidratt med noe av det følgende i forbindelse med flyktningsituasjonen?

Flere svar mulig
Spørsmålstekst: Fysisk (f.eks. delt ut mat/klær/utstyr direkte til flyktningene)
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R8FRflykt_filter=0.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Fysisk (f.eks. delt ut mat/klær/utstyr direkte til flyktningene) 60 3% 0.030257186
97 Ikke svart 9 0.5% 0.004538578
98 Ikke spurt 6629 NA
0 1914 96.5% 0.965204236


r8frflykt_3


Variabeletikett: Bidrag flyktningsituasjonen: Administrativt
Tekst før spørsmål:

I løpet av de siste årene har det kommet mange flyktninger og asylsøkere til Norge. Har du i løpet av de siste 12 månedene bidratt med noe av det følgende i forbindelse med flyktningsituasjonen?

Flere svar mulig
Spørsmålstekst: Administrativt (f.eks. koordinert handling/informasjonsarbeid)
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis v=1 og R8FRflykt_filter=0.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:8612] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Administrativt (f.eks. koordinert handling/informasjonsarbeid) 37 1.9% 0.018658598
97 Ikke svart 9 0.5% 0.004538578
98 Ikke spurt