Kodebok

Norsk Medborgerpanel

Runde 9

v-101 - 2020-08-28

Produsert av ideas2evidence


Sitering

Ansvarlige forskere

Navn Tilknytning
Elisabeth Ivarsflaten Koordinator, Universitet i Bergen
Sveinung Arnesen, Endre Tvinnereim, Kristine Bærøe, Ivar Eimhjellen, Erla Løvseth, Marta Eidheim. Vitenskapelig team, Universitet i Bergen og UNI Research Rokkansenteret

Produsent

Navn Tilknytning Rolle
Asle Høgestøl ideas2evidence Koordinator
Øivind Skjervheim ideas2evidence Koordinator
Olav Bjørnebekk ideas2evidence Prosjektmedarbeider
Jostein Ryssevik ideas2evidence Kvalitetssikrer

Beskrivelse av studien

Sammendrag

Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felten første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på www.medborger.uib.no

Omfang

Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere over 18 år.

Metode

Utvalg

Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt tre runder med rekruttering. I runde 1 ble det rekruttert 4 870 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 1), i runde 3 ble det rekruttert 5 623 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 3), mens i runde 8 ble det rekruttert ytterligere 4.245 panelmedlemmer (se dokumentasjon fra runde 8).

I runde 1 og 3 ble 25 000 personer trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mens det i runde 8 ble trukket ut 22 000 personer. Ellers var utvalgsprosedyren i runde 8 lik som i runde 1 og 3.

Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, men administreringen er delvis satt ut til Evry. Evry gjennomførte uttrekket for Norsk Medborgerpanel etter at nødvendige tillatelser var innhentet fra Skatteetaten.

Datainnsamling

Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering. Vennligst se dokumentasjonsrapporten fra runde 8. Rapporten er tilgjengelig her: http://digsscore.uib.no/download-data-and-documentation

I runde 9 ble e-post med invitasjon sendt ut 11. mai 2017.

E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 15. mai, 18. mai og 22. mai, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Panelmedlemmer med registrert mobilnummer fikk den siste påminnelsen via tekstmelding. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.

Runde 9 ble avsluttet 06. juni.

Vekting

For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt i dokumentasjonsrapporten (tabell 8 i appendiks). Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. Rundt 9 prosent av nettoutvalget svarte ikke på spørsmålet om utdanningsnviå. Av den grunn har to forskjellige vekter blitt kalkulert:

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet.

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.


Endringslogg

Version Release date / Date changed Variable Changes and notes
v-101 2020-08-28 NA Revised release of round 9
v-101 2020-06-15 NA Revised release of round 9
NA 2020-06-11 r9k24_1_1 Data redacted due to privacy concerns (263 non-missing obs).
NA 2019-08-12 r9tilfreds3 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-08-12 r9tilfreds4 Updated value labels from 4 (“Dissatisfied”) and 5 (“Very dissatisfied”) to 4 (“Not very satisfied”) and 5 (“Not satisfied at all”)
NA 2019-01-19 r9k33_9_other_kodet New variable based on r9k33_9_other.
NA 2019-01-18 r9k21_6_other_kodet New variable based on r9k21_6_other.
NA 2019-01-17 r9k27_9_other_kodet New variable based on r9k27_9_other.
NA 2019-01-08 r9helse1a Added anonymized data. Available on request.
NA 2019-01-08 r9helse1b Added anonymized data. Available on request.
NA 2018-04-13 r9p5_1 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-04-13 r9p5_2 Changed from age intervals to birth year intervals.
NA 2018-02-21 r9p3 Updated the value of 1 respondent.
NA 2018-02-15 r9_weight_2 Corrected values of 2 respondents.
NA 2018-02-14 r9p4_1 Corrected values of 2 respondents.
NA 2018-02-14 r9p4_2 Corrected values of 2 respondents.
NA 2018-01-17 r9helse3_1 Added anonymized data. Available on request.
NA 2018-01-17 r9helse3_2 Added anonymized data. Available on request.
NA 2017-10-18 r9tvdeb2 Added anonymized data. Available on request.
v-100 2017-08-28 NA Initial release of round 9
NA 2017-08-24 r9medtrust1 Added anonymized data. Available on request.
NA 2017-06-21 eips2017i Changed group description. [The Progress party/ The Liberal party/ Christian church / Muslim community / An anti-Islamic group / A neo-Nazi group /A Muslim fundamentalist group]


Datasettets innhold

Filnavn Norsk medborgerpanel - runde 9 - v-101.sav
# Enheter 6897
# Variabler 363


Variabeldokumentasjon

responseid


Variabeletikett: responseid
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]interview_start


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]interview_end


Variabeletikett: [Dato og klokkeslett for når respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.]
Teknisk beskrivelse: [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]rekruttert


Variabeletikett: [Runden respondenten ble rekruttert.]
Teknisk beskrivelse: [Runden respondenten ble rekruttert.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-8]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Runde1 1954 28.3% 0.2833116
3 Runde3 2237 32.4% 0.3243439
8 Runde8 2706 39.2% 0.3923445


browsertype


Variabeletikett: [Nettleser benyttet av respondent. ]
Teknisk beskrivelse: [Nettleser benyttet av respondent. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]browserversion


Variabeletikett: [Nettleserversjon benyttet av respondent. ]
Teknisk beskrivelse: [Nettleserversjon benyttet av respondent. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]mobil


Variabeletikett: [Avgjør om respondentene bruker mobil]
Teknisk beskrivelse: [Avgjør om respondentene bruker mobil]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Annet 4708 68.3% 0.6826156
1 Mobil 2189 31.7% 0.3173844


opplosning


Variabeletikett: [Skjermoppløsning på den aktuelle enheten]
Teknisk beskrivelse: [Skjermoppløsning på den aktuelle enheten]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]enhetstype


Variabeletikett: [Avgjør enhetstype for respondentene.]
Teknisk beskrivelse: [Avgjør enhetstype for respondentene.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 PC 4817 69.8% 0.698419603
2 Touch 2061 29.9% 0.298825576
3 Generisk 19 0.3% 0.002754821


advancedwifeaturesenabled


Variabeletikett: [Avgjør om respondentens nettleser støtter Advanced WI Features som krever klientside-skript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop rangering, bilder i stedet for radioknapper / avkrysningsboks etc. ]
Teknisk beskrivelse: [Avgjør om respondentens nettleser støtter Advanced WI Features som krever klientside-skript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop rangering, bilder i stedet for radioknapper / avkrysningsboks etc. ]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]x_ran


Variabeletikett: [Randomiser hvis rekruttert!=8.Deler respondentene som ble rekruttert før runde 8 inn i tematisk separerte grupper. Foruten kjernespørsmålene besvarer respondentene kun på spørsmål tilknyttet deres tildelte gruppe. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiser hvis rekruttert!=8.Deler respondentene som ble rekruttert før runde 8 inn i tematisk separerte grupper. Foruten kjernespørsmålene besvarer respondentene kun på spørsmål tilknyttet deres tildelte gruppe. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:4191] [Ugyldige:2706] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Del 2 - Respondenter som er rekruttert i runde 1/3 2099 50.1% 0.5008351
2 Del 3 - Respondenter som er rekruttert i runde 1/3 2092 49.9% 0.4991649
Sysmiss 2706 NA


r9k1


Variabeletikett: Interesse for politikk
Spørsmålstekst: Generelt sett, hvor interessert er du i politikk?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært interessert 846 12.3% 0.12266203
2 Interessert 3259 47.3% 0.47252429
3 Noe interessert 2125 30.8% 0.30810497
4 Lite interessert 567 8.2% 0.08220966
5 Ikke interessert 83 1.2% 0.01203422
97 Ikke svart 17 0.2% 0.00246484


r9k8_1


Variabeletikett: Plassering på skala, politisk ståsted
Tekst før spørsmål: I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk.
Spørsmålstekst: Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Venstre 124 1.8% 0.01797883
2 1 301 4.4% 0.04364216
3 2 514 7.5% 0.07452516
4 3 1033 15% 0.14977526
5 4 923 13.4% 0.13382630
6 5 1105 16% 0.16021459
7 6 756 11% 0.10961288
8 7 920 13.3% 0.13339133
9 8 679 9.8% 0.09844860
10 9 218 3.2% 0.03160795
11 10 Høyre 141 2% 0.02044367
97 Ikke svart 183 2.7% 0.02653328


r9tilfreds3


Variabeletikett: Tilfreds med: Regjeringen i Norge
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 267 3.9% 0.03871248
2 Tilfreds 2047 29.7% 0.29679571
3 Noe tilfreds 2228 32.3% 0.32303900
4 Lite tilfreds 1623 23.5% 0.23531970
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 485 7% 0.07032043
97 Ikke svart 247 3.6% 0.03581267


r9tilfreds4


Variabeletikett: Tilfreds med: Demokratiet i Norge
Spørsmålstekst: Hvor tilfreds er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært tilfreds 990 14.4% 0.14354067
2 Tilfreds 3442 49.9% 0.49905756
3 Noe tilfreds 1326 19.2% 0.19225750
4 Lite tilfreds 424 6.1% 0.06147600
5 Ikke tilfreds i det hele tatt 85 1.2% 0.01232420
97 Ikke svart 630 9.1% 0.09134406


r9k204


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti hvis stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-12]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kristelig Folkeparti 308 4.5% 0.04465710
2 Høyre 1576 22.9% 0.22850515
3 Fremskrittspartiet 612 8.9% 0.08873423
4 Venstre 264 3.8% 0.03827751
5 Sosialistisk Venstreparti 366 5.3% 0.05306655
6 Senterpartiet 733 10.6% 0.10627809
7 Miljøpartiet De Grønne 299 4.3% 0.04335218
8 Arbeiderpartiet 1914 27.8% 0.27751196
9 Rødt 206 3% 0.02986806
10 Annet: 177 2.6% 0.02566333
11 Ville ikke stemt 223 3.2% 0.03233290
12 Har ikke stemmerett 167 2.4% 0.02421343
97 Ikke svart 52 0.8% 0.00753951


r9k204_10_other


Variabeletikett: Ville stemt på følgende parti hvis stortingsvalg i morgen, annet [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r9k9_1


Variabeletikett: [1] Viktigste politiske saker [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r9k9_2


Variabeletikett: [2] Viktigste politiske saker [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r9k9_3


Variabeletikett: [3] Viktigste politiske saker [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?
Tekst etter spørsmål: Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken.
Teknisk beskrivelse:

[Alle respondentene spurt.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r9k6_1


Variabeletikett: Liker/misliker: KrF
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Kristelig Folkeparti
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 686 9.9% 0.09946353
2 Misliker mye 1087 15.8% 0.15760476
3 Misliker noe 1712 24.8% 0.24822387
4 Verken misliker eller liker 1563 22.7% 0.22662027
5 Liker noe 1235 17.9% 0.17906336
6 Liker mye 377 5.5% 0.05466145
7 Liker svært mye 81 1.2% 0.01174424
97 Ikke svart 156 2.3% 0.02261853


r9k6_2


Variabeletikett: Liker/misliker: Høyre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Høyre
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 244 3.5% 0.03537770
2 Misliker mye 839 12.2% 0.12164709
3 Misliker noe 1340 19.4% 0.19428737
4 Verken misliker eller liker 874 12.7% 0.12672176
5 Liker noe 1613 23.4% 0.23386980
6 Liker mye 1502 21.8% 0.21777584
7 Liker svært mye 333 4.8% 0.04828186
97 Ikke svart 152 2.2% 0.02203857


r9k6_3


Variabeletikett: Liker/misliker: FrP
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Fremskrittspartiet
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1841 26.7% 0.26692765
2 Misliker mye 1378 20% 0.19979701
3 Misliker noe 972 14.1% 0.14093084
4 Verken misliker eller liker 639 9.3% 0.09264898
5 Liker noe 1055 15.3% 0.15296506
6 Liker mye 650 9.4% 0.09424387
7 Liker svært mye 207 3% 0.03001305
97 Ikke svart 155 2.2% 0.02247354


r9k6_4


Variabeletikett: Liker/misliker: Venstre
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Venstre
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 766 11.1% 0.111062781
2 Misliker mye 1044 15.1% 0.151370161
3 Misliker noe 1492 21.6% 0.216325939
4 Verken misliker eller liker 1597 23.2% 0.231549949
5 Liker noe 1379 20% 0.199942004
6 Liker mye 391 5.7% 0.056691315
7 Liker svært mye 59 0.9% 0.008554444
97 Ikke svart 169 2.5% 0.024503407


r9k6_5


Variabeletikett: Liker/misliker: SV
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Sosialistisk Venstreparti
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1057 15.3% 0.15325504
2 Misliker mye 1187 17.2% 0.17210381
3 Misliker noe 1285 18.6% 0.18631289
4 Verken misliker eller liker 1278 18.5% 0.18529796
5 Liker noe 1198 17.4% 0.17369871
6 Liker mye 592 8.6% 0.08583442
7 Liker svært mye 135 2% 0.01957373
97 Ikke svart 165 2.4% 0.02392344


r9k6_6


Variabeletikett: Liker/misliker: SP
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Senterpartiet
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 389 5.6% 0.05640133
2 Misliker mye 717 10.4% 0.10395824
3 Misliker noe 1281 18.6% 0.18573293
4 Verken misliker eller liker 1773 25.7% 0.25706829
5 Liker noe 1638 23.7% 0.23749456
6 Liker mye 768 11.1% 0.11135276
7 Liker svært mye 168 2.4% 0.02435842
97 Ikke svart 163 2.4% 0.02363346


r9k6_7


Variabeletikett: Liker/misliker: MDG
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Miljøpartiet De Grønne
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1414 20.5% 0.20501667
2 Misliker mye 1111 16.1% 0.16108453
3 Misliker noe 1136 16.5% 0.16470929
4 Verken misliker eller liker 1177 17.1% 0.17065391
5 Liker noe 1247 18.1% 0.18080325
6 Liker mye 538 7.8% 0.07800493
7 Liker svært mye 115 1.7% 0.01667392
97 Ikke svart 159 2.3% 0.02305350


r9k6_8


Variabeletikett: Liker/misliker: AP
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Arbeiderpartiet
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 306 4.4% 0.04436712
2 Misliker mye 548 7.9% 0.07945484
3 Misliker noe 1101 16% 0.15963462
4 Verken misliker eller liker 952 13.8% 0.13803103
5 Liker noe 1970 28.6% 0.28563143
6 Liker mye 1581 22.9% 0.22923010
7 Liker svært mye 294 4.3% 0.04262723
97 Ikke svart 145 2.1% 0.02102363


r9k6_9


Variabeletikett: Liker/misliker: Rødt
Tekst før spørsmål: Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene i Norge.
Spørsmålstekst: Rødt
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Misliker svært mye 1592 23.1% 0.23082500
2 Misliker mye 1228 17.8% 0.17804843
3 Misliker noe 1067 15.5% 0.15470494
4 Verken misliker eller liker 1456 21.1% 0.21110628
5 Liker noe 887 12.9% 0.12860664
6 Liker mye 376 5.5% 0.05451646
7 Liker svært mye 110 1.6% 0.01594896
97 Ikke svart 181 2.6% 0.02624329


r9k10


Variabeletikett: Oppfatning økonomisk situasjon i Norge
Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?
Tekst etter spørsmål: Synes du den er:
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært god 1220 17.7% 0.176888502
2 God 3773 54.7% 0.547049442
3 Noe god 1143 16.6% 0.165724228
4 Verken god eller dårlig 301 4.4% 0.043642163
5 Noe dårlig 240 3.5% 0.034797738
6 Dårlig 49 0.7% 0.007104538
7 Svært dårlig 16 0.2% 0.002319849
97 Ikke svart 155 2.2% 0.022473539


r9sentral


Variabeletikett: Enig/uenig: Sentrale myndigheter tar for lite hensyn til utkant-Norge
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Spørsmålstekst: Sentrale myndigheter tar for lite hensyn til utkant-Norge
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 975 14.1% 0.14136581
2 Enig 1649 23.9% 0.23908946
3 Noe enig 1732 25.1% 0.25112368
4 Verken enig eller uenig 961 13.9% 0.13933594
5 Noe uenig 496 7.2% 0.07191533
6 Uenig 418 6.1% 0.06060606
7 Svært uenig 133 1.9% 0.01928375
97 Ikke svart 533 7.7% 0.07727998


r9k29


Variabeletikett: Enig/uenig: Tigging bør være forbudt i Norge
Tekst før spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:
Spørsmålstekst: Tigging bør være forbudt i Norge
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært enig 1591 23.1% 0.23068001
2 Enig 1480 21.5% 0.21458605
3 Noe enig 1284 18.6% 0.18616790
4 Verken enig eller uenig 739 10.7% 0.10714804
5 Noe uenig 563 8.2% 0.08162969
6 Uenig 699 10.1% 0.10134841
7 Svært uenig 313 4.5% 0.04538205
97 Ikke svart 228 3.3% 0.03305785


r9komref


Variabeletikett: Støtter/motsetter kommunereformen
Tekst før spørsmål: Som du kanskje vet har regjeringen foreslått å slå sammen en rekke kommuner i Norge.
Spørsmålstekst: Hvor mye støtter eller motsetter du deg denne kommunereformen?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis x_ran!=2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Støtter mye 559 11.7% 0.11743697
2 Støtter 932 19.6% 0.19579832
3 Støtter noe 1103 23.2% 0.23172269
4 Verken støtter eller motsetter meg 717 15.1% 0.15063025
5 Motsetter meg noe 657 13.8% 0.13802521
6 Motsetter meg 429 9% 0.09012605
7 Motsetter meg mye 310 6.5% 0.06512605
97 Ikke svart 53 1.1% 0.01113445
98 Ikke spurt 2137 NA


r9intpol


Variabeletikett: Interesse for nyheter om politikk
Spørsmålstekst: Hvor interessert er du i nyheter om politikk?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært interessert 1159 16.8% 0.168044077
2 Interessert 3428 49.7% 0.497027693
3 Noe interessert 1783 25.9% 0.258518196
4 Ikke veldig interessert 430 6.2% 0.062345948
5 Ikke interessert i det hele tatt 71 1% 0.010294331
97 Ikke svart 26 0.4% 0.003769755


r9intliv


Variabeletikett: Interesse for nyheter om sport/livsstil/underholdning
Spørsmålstekst: Hvor interessert er du i nyheter om sport/livsstil/underholdning?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært interessert 545 7.9% 0.07901986
2 Interessert 2507 36.3% 0.36349137
3 Noe interessert 2142 31.1% 0.31056981
4 Ikke veldig interessert 1123 16.3% 0.16282442
5 Ikke interessert i det hele tatt 243 3.5% 0.03523271
97 Ikke svart 337 4.9% 0.04886182


r9knyhetred


Variabeletikett: Hvor viktig er etablerte medier som kilder til nyheter
Spørsmålstekst: Hvor viktig er etablerte medier (som f.eks. TV, aviser, radio og nettavis) for deg som kilder til nyheter?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 3128 45.4% 0.453530521
2 Viktig 2932 42.5% 0.425112368
3 Noe viktig 577 8.4% 0.083659562
4 Ikke veldig viktig 148 2.1% 0.021458605
5 Ikke viktig i det hele tatt 37 0.5% 0.005364651
97 Ikke svart 75 1.1% 0.010874293


r9knyhetliv


Variabeletikett: Hvor viktig er sosiale medier som kilder til nyheter
Spørsmålstekst: Hvor viktig er sosiale medier (som f.eks. Facebook, Twitter og Snapchat) for deg som kilder til nyheter?
Teknisk beskrivelse: [Alle respondentene spurt.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært viktig 361 5.2% 0.05234160
2 Viktig 1035 15% 0.15006525
3 Noe viktig 1584 23% 0.22966507
4 Ikke veldig viktig 2097 30.4% 0.30404524
5 Ikke viktig i det hele tatt 1606 23.3% 0.23285486
97 Ikke svart 214 3.1% 0.03102798


eips2017a_ran


Variabeletikett: [Randomiser hvis rekruttert=8. Velger tilfeldig politisk enhet [Norge / EU] til spørsmål EIPS2017A.]
Teknisk beskrivelse: [Randomiser hvis rekruttert=8. Velger tilfeldig politisk enhet [Norge / EU] til spørsmål eips2017A.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2706] [Ugyldige:4191] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Norge 1347 49.8% 0.4977827
2 EU 1359 50.2% 0.5022173
Sysmiss 4191 NA


eips2017a


Variabeletikett: Hvor demokratisk opplever du at [Norge/EU] er?
Spørsmålstekst: Alt i alt, hvor demokratisk opplever du at [Norge/EU] er?
Tekst etter spørsmål: Vennligst velg blant alternativene under hvor 0 betyr «ikke demokratisk i det hele tatt» og 10 betyr «fullstendig demokratisk».
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 - Ikke demokratisk i det hele tatt 71 2.6% 0.02623799
2 1 71 2.6% 0.02623799
3 2 148 5.5% 0.05469327
4 3 211 7.8% 0.07797487
5 4 192 7.1% 0.07095344
6 5 378 14% 0.13968958
7 6 265 9.8% 0.09793052
8 7 442 16.3% 0.16334072
9 8 479 17.7% 0.17701404
10 9 298 11% 0.11012565
11 10 - Fullstendig demokratisk 115 4.2% 0.04249815
97 Ikke svart 36 1.3% 0.01330377
98 Ikke spurt 4191 NA


eips2017b


Variabeletikett: Begrunnelse for hvor demokratisk du opplever av [Norge/EU] er [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Tekst før spørsmål: Alt i alt, hvor demokratisk opplever du at [Norge/EU] er? Vennligst velg blant alternativene under hvor 0 betyr «ikke demokratisk i det hele tatt» og 10 betyr «fullstendig demokratisk». Ditt svar: [utskrift av eips2017a, 0-10]
Spørsmålstekst: Kan du skrive en begrunnelse for svaret ditt på forrige spørsmål?
Tekst etter spørsmål: Vi er interessert i din personlige mening, så vær vennlig å ta den tiden du trenger for å fylle ut begrunnelsen din.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis rekruttert=8 og eips2017a er besvart. ]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]eips2017c_ran


Variabeletikett: [Randomiser hvis rekruttert=8. Velger tilfeldig geografisk avstand [blank / for deg personlig / for Norge / for Europa / for verden] til spørsmålet eips2017c_1.]
Teknisk beskrivelse: [Randomiser hvis rekruttert=8. Velger tilfeldig geografisk avstand [blank / for deg personlig / for Norge / for Europa / for verden] til spørsmålet eips2017A.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2688] [Ugyldige:4209] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [blank] 534 19.9% 0.1986607
2 for deg personlig 547 20.3% 0.2034970
3 for Norge 544 20.2% 0.2023810
4 for Europa 530 19.7% 0.1971726
5 for verden 533 19.8% 0.1982887
Sysmiss 4209 NA


eips2017c_1


Variabeletikett: I hvilken grad oppleves klimaendringene som trussel [blank / for deg personlig / for Norge / for Europa / for verden]?
Spørsmålstekst: I hvilken grad opplever du klimaendringene som en trussel [blank / for deg personlig / for Norge / for Europa / for verden]?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Ingen trussel i det hele tatt 103 3.8% 0.03806356
2 1 61 2.3% 0.02254250
3 2 139 5.1% 0.05136733
4 3 191 7.1% 0.07058389
5 4 180 6.7% 0.06651885
6 5 343 12.7% 0.12675536
7 6 353 13% 0.13045085
8 7 532 19.7% 0.19660015
9 8 412 15.2% 0.15225425
10 9 191 7.1% 0.07058389
11 10 Ekstrem trussel 169 6.2% 0.06245381
97 Ikke svart 32 1.2% 0.01182557
98 Ikke spurt 4191 NA


eips2017d


Variabeletikett: Støtter/motsetter du deg norsk medlemskap i EU?
Spørsmålstekst: Hvis du tenker på Den europeiske union (EU); i hvilken grad motsetter du deg eller støtter du norsk medlemskap i EU?
Tekst etter spørsmål: Vennligst velg ditt svar på skalaen under.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Jeg motsetter meg fullstendig norsk EU-medlemskap. 747 27.6% 0.27605322
2 1 189 7% 0.06984479
3 2 282 10.4% 0.10421286
4 3 272 10.1% 0.10051737
5 4 168 6.2% 0.06208426
6 5 363 13.4% 0.13414634
7 6 141 5.2% 0.05210643
8 7 146 5.4% 0.05395418
9 8 163 6% 0.06023651
10 9 54 2% 0.01995565
11 10 Jeg støtter fullstendig norsk EU-medlemskap. 135 5% 0.04988914
97 Ikke svart 46 1.7% 0.01699926
98 Ikke spurt 4191 NA


eips2017e_turnout


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig valgdeltagelse. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig valgdeltagelse. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2682] [Ugyldige:4215] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [Blank] 532 19.8% 0.1983594
2 35% av befolkningen deltok 532 19.8% 0.1983594
3 47% av befolkningen deltok 570 21.3% 0.2125280
4 53% av befolkningen deltok 567 21.1% 0.2114094
5 85% av befolkningen deltok 481 17.9% 0.1793438
Sysmiss 4215 NA


eips2017e_majoritysize


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig størrelse på flertall. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig størrelse på flertall. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2682] [Ugyldige:4215] [Rekkevidde:1-4]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [Blank] 658 24.5% 0.2453393
2 Flertallet fikk 51% av stemmene. 656 24.5% 0.2445936
3 Flertallet fikk 55% av stemmene. 707 26.4% 0.2636092
4 Flertallet fikk 70% av stemmene. 661 24.6% 0.2464579
Sysmiss 4215 NA


eips2017e_winner


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig vinner. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig vinner. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2682] [Ugyldige:4215] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 [Blank] 881 32.8% 0.3284862
2 JA-siden fikk flertallet av stemmene 918 34.2% 0.3422819
3 NEI-siden fikk flertallet av stemmene. 883 32.9% 0.3292319
Sysmiss 4215 NA


eips2017e_dv


Variabeletikett: Burde regjeringen følge resultat i folkeavstemming selv om flertall i Stortinget er uenig?
Tekst før spørsmål:

Vi er interesserte i hvordan innbyggerne vurderer folkeavstemningers rolle i politiske beslutninger. Se for deg at det kom en ny debatt vedrørende norsk medlemskap i EU, og at det ble holdt en rådgivende folkeavstemning om saken.

[Utskrift av verdien til eips2017e_turnout, eips2017e_majoritysize, eips2017e_winner]
Spørsmålstekst: Hva mener du er riktig i et slikt tilfelle, burde regjeringen følge resultatet i folkeavstemningen selv om flertallet i Stortinget er uenig?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.Conjoint-eksperiment. Respondenten velger en vignett som varierer langs tre dimensjoner (se bakgrunnsvariabler). ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Nei, regjeringen burde ikke følge resultatet i folkeavstemningen 627 23.2% 0.23170732
1 Ja, regjeringen burde følge resultatet i folkeavstemningen 1968 72.7% 0.72727273
97 Ikke svart 111 4.1% 0.04101996
98 Ikke spurt 4191 NA


eips2017f_entity


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8.Velger tilfeldig politisk enhet [Norge / EU] til spørsmål eips2017f_dv.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.Velger tilfeldig politisk enhet [Norge / EU] til spørsmål eips2017f_dv.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2676] [Ugyldige:4221] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Norge 1329 49.7% 0.4966368
2 EU 1347 50.3% 0.5033632
Sysmiss 4221 NA


eips2017f_dv


Variabeletikett: I hvilken grad gir det politiske systemet i [Norge/EU] folk som deg innflytelse på det myndighetene gjør?
Spørsmålstekst: I hvilken grad vil du si at det politiske systemet i [Norge/EU] gir folk som deg innflytelse på det myndighetene gjør?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Ikke i det hele tatt 450 16.6% 0.166297118
2 1 221 8.2% 0.081670362
3 2 294 10.9% 0.108647450
4 3 373 13.8% 0.137841833
5 4 260 9.6% 0.096082779
6 5 404 14.9% 0.149297857
7 6 239 8.8% 0.088322247
8 7 245 9.1% 0.090539542
9 8 102 3.8% 0.037694013
10 9 28 1% 0.010347376
11 10 I full grad 25 0.9% 0.009238729
97 Ikke svart 65 2.4% 0.024020695
98 Ikke spurt 4191 NA


eips2017g_ran


Variabeletikett: [Randomiser hvis rekruttert=8.Conjoint-eksperiment. Tilfeldig velger enten eips2017g_1 eller eips2017g_2.]
Teknisk beskrivelse: [Randomiser hvis rekruttert=8.Conjoint-eksperiment. Tilfeldig velger enten eips2017g_1 eller eips2017g_2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2671] [Ugyldige:4226] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velger eips2017g_1 1353 50.7% 0.5065519
2 Velger eips2017g_2 1318 49.3% 0.4934481
Sysmiss 4226 NA


eips2017g_1_gender


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til kandidat 1. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til kandidat 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2671] [Ugyldige:4226] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Mann 1316 49.3% 0.4926994
1 Kvinne 1355 50.7% 0.5073006
Sysmiss 4226 NA


eips2017g_2_gender


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til kandidat 2. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til kandidat 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2671] [Ugyldige:4226] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Mann 1370 51.3% 0.5129165
1 Kvinne 1301 48.7% 0.4870835
Sysmiss 4226 NA


eips2017g_1_age


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig alder til kandidat 1. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig alder til kandidat 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2671] [Ugyldige:4226] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 28 943 35.3% 0.3530513
2 45 826 30.9% 0.3092475
3 71 902 33.8% 0.3377012
Sysmiss 4226 NA


eips2017g_2_age


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig alder til kandidat 2. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig alder til kandidat 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2671] [Ugyldige:4226] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 28 883 33.1% 0.3305878
2 45 906 33.9% 0.3391988
3 71 882 33% 0.3302134
Sysmiss 4226 NA


eips2017g_1_edu


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig utdanningsnivå til kandidat 1. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig utdanningsnivå til kandidat 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2671] [Ugyldige:4226] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Videregående 1318 49.3% 0.4934481
1 Høyskole eller universitet 1353 50.7% 0.5065519
Sysmiss 4226 NA


eips2017g_2_edu


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig utdanningsnivå til kandidat 2. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig utdanningsnivå til kandidat 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2671] [Ugyldige:4226] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Videregående 1298 48.6% 0.4859603
1 Høyskole eller universitet 1373 51.4% 0.5140397
Sysmiss 4226 NA


eips2017g_1_religion


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig religiøs bakgrunn til kandidat 1. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig religiøs bakgrunn til kandidat 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2671] [Ugyldige:4226] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ingen religion 508 19% 0.1901909
2 Kristen 531 19.9% 0.1988019
3 Ikke-praktiserende kristen 531 19.9% 0.1988019
4 Muslim 524 19.6% 0.1961812
5 Ikke-praktiserende muslim 577 21.6% 0.2160240
Sysmiss 4226 NA


eips2017g_2_religion


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig religiøs bakgrunn til kandidat 2. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig religiøs bakgrunn til kandidat 2. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2671] [Ugyldige:4226] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ingen religion 525 19.7% 0.1965556
2 Kristen 545 20.4% 0.2040434
3 Ikke-praktiserende kristen 525 19.7% 0.1965556
4 Muslim 538 20.1% 0.2014227
5 Ikke-praktiserende muslim 538 20.1% 0.2014227
Sysmiss 4226 NA


eips2017g_1_class


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig familiebakgrunn til kandidat 1. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig familiebakgrunn til kandidat 1. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2671] [Ugyldige:4226] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Arbeiderklasse 890 33.3% 0.3332085
2 Middelklasse 907 34% 0.3395732
3 Overklasse 874 32.7% 0.3272183
Sysmiss 4226 NA


eips2017g_2_class


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig familiebakgrunn til kandidat 2 ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig familiebakgrunn til kandidat 2 ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2671] [Ugyldige:4226] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Arbeiderklasse 912 34.1% 0.3414452
2 Middelklasse 841 31.5% 0.3148633
3 Overklasse 918 34.4% 0.3436915
Sysmiss 4226 NA


eips2017g_1


Variabeletikett: Egen vurdering, politisk kandidat som vil være mest enig med dine politiske standpunkter
Tekst før spørsmål:

I tabellen under beskriver vi to tenkte politiske kandidater. Vennligst les beskrivelsen av hver person nøye.

[Utskrift av verdien til eips2017g_1_gender, eips2017g_2_gender, eips2017g_1_age, eips2017g_2_age, eips2017g_1_edu, eips2017g_2_edu, eips2017g_1_religion, eips2017g_2_religion, eips2017g_1_class, eips2017g_2_class]
Spørsmålstekst: Ut fra din egen vurdering, hvilken politisk kandidat tror du vil være mest enig med dine politiske standpunkter?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8 og eips2017g_ran=1.Conjoint-eksperiment. Respondentene eksponeres for to politiske kandidater. Karakteristikkene til kandidatene er valgt tilfeldig. Se bakgrunnsvariabler. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kandidat 1 648 47.9% 0.4789357
2 Kandidat 2 647 47.8% 0.4781966
97 Ikke svart 58 4.3% 0.0428677
98 Ikke spurt 5544 NA


eips2017g_2


Variabeletikett: Basert på gitt informasjon, hvilken kandidat ville du foretrukket som politisk representant på Stortinget?
Tekst før spørsmål:

I tabellen under beskriver vi to tenkte politiske kandidater. Vennligst les beskrivelsen av hver person nøye.

[Utskrift av verdien til eips2017g_1_gender, eips2017g_2_gender, eips2017g_1_age, eips2017g_2_age, eips2017g_1_edu, eips2017g_2_edu, eips2017g_1_religion, eips2017g_2_religion, eips2017g_1_class, eips2017g_2_class]
Spørsmålstekst: Dersom du kun skulle basere deg på denne informasjonen, hvilken politisk kandidat ville du ha foretrukket som din politiske representant på Stortinget?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8 og eips2017g_ran=2.Conjoint-eksperiment. Respondentene eksponeres for to politiske kandidater. Karakteristikkene til kandidatene er valgt tilfeldig. Se bakgrunnsvariabler. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kandidat 1 641 48.6% 0.48634294
2 Kandidat 2 611 46.4% 0.46358118
97 Ikke svart 66 5% 0.05007587
98 Ikke spurt 5579 NA


eips2017h_ran


Variabeletikett: [Randomiser hvis rekruttert=8. Velger tilfeldig EIPS2017H_1 eller EIPS2017H_2.]
Teknisk beskrivelse: [Randomiser hvis rekruttert=8.Velger tilfeldig eips2017h_1 eller eips2017h_2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velger eips2017h_1. 1300 48.7% 0.4870738
2 Velger eips2017h_2. 1369 51.3% 0.5129262
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1_gender


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til kandidat 1.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til kandidat 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Mann 1347 50.5% 0.5046834
1 Kvinne 1322 49.5% 0.4953166
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_2_gender


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til kandidat 2.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kjønn til kandidat 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:0-1]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
0 Mann 1393 52.2% 0.5219183
1 Kvinne 1276 47.8% 0.4780817
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1_edu


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig utdannningsnivå til kandidat 1.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig utdannningsnivå til kandidat 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Videregående 1280 48% 0.4795804
2 Høyskole eller universitet 1389 52% 0.5204196
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_2_edu


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig utdannningsnivå til kandidat 2.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig utdannningsnivå til kandidat 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Videregående 1378 51.6% 0.5162982
2 Høyskole eller universitet 1291 48.4% 0.4837018
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1_age


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig alder til kandidat 1.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig alder til kandidat 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 30-årene 1305 48.9% 0.4889472
2 50-årene 1364 51.1% 0.5110528
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_2_age


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig alder til kandidat 2.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig alder til kandidat 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 30-årene 1350 50.6% 0.5058074
2 50-årene 1319 49.4% 0.4941926
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1_class


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig familiebakgrunn til kandidat 1.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig familiebakgrunn til kandidat 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Arbeiderklasse 888 33.3% 0.3327089
2 Middelklasse 882 33% 0.3304608
3 Overklasse 899 33.7% 0.3368303
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_2_class


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig familiebakgrunn til kandidat 2.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig familiebakgrunn til kandidat 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Arbeiderklasse 900 33.7% 0.3372049
2 Middelklasse 918 34.4% 0.3439490
3 Overklasse 851 31.9% 0.3188460
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1_occupation


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig yrke til kandidat 1.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig yrke til kandidat 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Politiker 558 20.9% 0.2090671
2 Næringslivsleder 526 19.7% 0.1970776
3 TV-kjendis 571 21.4% 0.2139378
4 Industriarbeider 506 19% 0.1895841
5 Bonde 508 19% 0.1903335
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_2_occupation


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig yrke til kandidat 2.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig yrke til kandidat 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Politiker 554 20.8% 0.2075684
2 Næringslivsleder 504 18.9% 0.1888348
3 TV-kjendis 522 19.6% 0.1955789
4 Industriarbeider 530 19.9% 0.1985762
5 Bonde 559 20.9% 0.2094417
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1_polex


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk erfaring til kandidat 1.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk erfaring til kandidat 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ingen 942 35.3% 0.3529412
2 Begrenset 883 33.1% 0.3308355
3 Lang 844 31.6% 0.3162233
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_2_polex


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk erfaring til kandidat 2.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk erfaring til kandidat 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ingen 875 32.8% 0.3278381
2 Begrenset 897 33.6% 0.3360809
3 Lang 897 33.6% 0.3360809
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1_workplace


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig arbeidssted til kandidat 1.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig arbeidssted til kandidat 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Brussel 862 32.3% 0.3229674
2 Oslo 882 33% 0.3304608
3 I ditt fylke 925 34.7% 0.3465717
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_2_workplace


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig arbeidssted til kandidat 2.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig arbeidssted til kandidat 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Brussel 930 34.8% 0.3484451
2 Oslo 890 33.3% 0.3334582
3 I ditt fylke 849 31.8% 0.3180967
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1_media


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig nyhetssak til kandidat 1.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig nyhetssak til kandidat 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Støttet kandidaten 909 34.1% 0.3405770
2 Kritiserte kandidaten 878 32.9% 0.3289622
3 Latterliggjorde kandidaten 882 33% 0.3304608
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_2_media


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig nyhetssak til kandidat 2.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig nyhetssak til kandidat 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-3]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Støttet kandidaten 891 33.4% 0.3338329
2 Kritiserte kandidaten 903 33.8% 0.3383290
3 Latterliggjorde kandidaten 875 32.8% 0.3278381
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1_ideology


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk ideologi til kandidat 1.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk ideologi til kandidat 1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 På venstresiden 1335 50% 0.5001873
2 På høyresiden 1334 50% 0.4998127
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_2_ideology


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk ideologi til kandidat 2.]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig politisk ideologi til kandidat 2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 På venstresiden 1341 50.2% 0.5024354
2 På høyresiden 1328 49.8% 0.4975646
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1_immigration


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kandidat 1 sin holdning til innvandring. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kandidat 1 sin holdning til innvandring. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ulempe for landet 1331 49.9% 0.4986886
2 Fordel for landet 1338 50.1% 0.5013114
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_2_immigration


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kandidat 2 sin holdning til innvandring. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kandidat 2 sin holdning til innvandring. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ulempe for landet 1320 49.5% 0.4945673
2 Fordel for landet 1349 50.5% 0.5054327
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1_eumembership


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kandidat 1 sin holdning til EU-medlemskap. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kandidat 1 sin holdning til EU-medlemskap. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Støtter folkeavstemning om EU-medlemskap 1346 50.4% 0.5043087
2 Motsetter seg folkeavstemning om EU-medlemskap 1323 49.6% 0.4956913
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_2_eumembership


Variabeletikett: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kandidat 2 sin holdning til EU-medlemskap. ]
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8. Bakgrunnsvariabel til conjoint-eksperiment. Velger tilfeldig kandidat 2 sin holdning til EU-medlemskap. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2669] [Ugyldige:4228] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Støtter folkeavstemning om EU-medlemskap 1332 49.9% 0.4990633
2 Motsetter seg folkeavstemning om EU-medlemskap 1337 50.1% 0.5009367
Sysmiss 4228 NA


eips2017h_1a


Variabeletikett: Beskrivelse av to kandidater: Hvem ville du stemt på, stortingsvalg i morgen
Tekst før spørsmål:

I tabellen under beskriver vi to tenkte politiske kandidater. Vennligst les beskrivelsen av hver person nøye.

[Utskrift av verdien til eips2017h_1_gender, eips2017h_2_gender, eips2017h_1_edu, eips2017h_2_edu, eips2017h_1_age, eips2017h_2_age, eips2017h_1_class, eips2017h_2_class, eips2017h_1_occupation, eips2017h_2_occupation, eips2017h_1_polex, eips2017h_2_polex, eips2017h_1_workplace, eips2017h_2_workplace, eips2017h_1_media, eips2017h_2_media, eips2017h_1_ideology, eips2017h_2_ideology, eips2017h_1_immigration, eips2017h_2_immigration, eips2017h_1_eumembership, eips2017h_2_eumembership]
Spørsmålstekst: Dersom det var stortingsvalg i morgen og du måtte stemme på en av disse to kandidatene, hvilken kandidat ville du stemt på?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8 og eips2017h_ran=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kandidat 1 633 48.7% 0.48692308
2 Kandidat 2 616 47.4% 0.47384615
97 Ikke svart 51 3.9% 0.03923077
98 Ikke spurt 5597 NA


eips2017h_1b


Variabeletikett: Kandidat som mest sannsynlig representerer vanlige folks interesser i ditt land
Spørsmålstekst: Hvilken kandidat er etter din mening den som mest sannsynlig vil representere vanlige folks interesser i ditt land?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8 og eips2017h_ran=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kandidat 1 617 47.5% 0.47461538
2 Kandidat 2 611 47% 0.47000000
97 Ikke svart 72 5.5% 0.05538462
98 Ikke spurt 5597 NA


eips2017h_2a


Variabeletikett: Beskrivelse av to kandidater: Kandidat som mest sannsynlig representerer vanlige folks interesser i ditt land
Tekst før spørsmål:

I tabellen under beskriver vi to tenkte politiske kandidater. Vennligst les beskrivelsen av hver person nøye.

[Utskrift av verdien til eips2017h_1_gender, eips2017h_2_gender, eips2017h_1_edu, eips2017h_2_edu, eips2017h_1_age, eips2017h_2_age, eips2017h_1_class, eips2017h_2_class, eips2017h_1_occupation, eips2017h_2_occupation, eips2017h_1_polex, eips2017h_2_polex, eips2017h_1_workplace, eips2017h_2_workplace, eips2017h_1_media, eips2017h_2_media, eips2017h_1_ideology, eips2017h_2_ideology, eips2017h_1_immigration, eips2017h_2_immigration, eips2017h_1_eumembership, eips2017h_2_eumembership]
Spørsmålstekst: Hvilken kandidat er etter din mening den som mest sannsynlig vil representere vanlige folks interesser i ditt land?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8 og eips2017h_ran=2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kandidat 1 663 48.4% 0.48429511
2 Kandidat 2 640 46.7% 0.46749452
97 Ikke svart 66 4.8% 0.04821037
98 Ikke spurt 5528 NA


eips2017h_2b


Variabeletikett: Hvem ville du stemt på, stortingsvalg i morgen
Spørsmålstekst: Dersom det var stortingsvalg i morgen og du måtte stemme på en av disse to kandidatene, hvilken kandidat ville du stemt på?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8 og eips2017h_ran=2.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Kandidat 1 634 46.3% 0.46311176
2 Kandidat 2 648 47.3% 0.47333820
97 Ikke svart 87 6.4% 0.06355004
98 Ikke spurt 5528 NA


eips2017i_ran


Variabeletikett: [Randomiser hvis rekruttert=8.Velger tilfeldig [FrP / Venstre / en kristen menighet / en muslimsk menighet / en anti-islamsk gruppe / nynazistisk gruppe / en muslimsk-fundamentalistisk gruppe] til spørsmål til EIPS2017I. ]
Teknisk beskrivelse: [Randomiser hvis rekruttert=8.Velger tilfeldig [FrP / Venstre / en kristen menighet / en muslimsk menighet / en anti-islamsk gruppe / nynazistisk gruppe / en muslimsk-fundamentalistisk gruppe] til spørsmål til eips2017i. ]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2661] [Ugyldige:4236] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 FrP 394 14.8% 0.1480646
2 Venstre 380 14.3% 0.1428035
3 en kristen menighet 407 15.3% 0.1529500
4 en muslimsk menighet 357 13.4% 0.1341601
5 en anti-islamsk gruppe 363 13.6% 0.1364149
6 en nynazistisk gruppe 370 13.9% 0.1390455
7 en muslimsk-fundamentalistisk gruppe 390 14.7% 0.1465614
Sysmiss 4236 NA


eips2017i


Variabeletikett: Enig/uenig: [FrP / Venstre / en kristen menighet / en muslimsk menighet / en anti-islamsk gruppe / nynazistisk gruppe / en muslimsk-fundamentalistisk gruppe] ber om lokal for å holde møte, skal de få leie lokalet?
Tekst før spørsmål: Tenk deg at [FrP / Venstre / en kristen menighet / en muslimsk menighet / en anti-islamsk gruppe / nynazistisk gruppe / en muslimsk-fundamentalistisk gruppe] har bedt om å få leie et lokalt forsamlingshus for å holde et møte for sine medlemmer og sympatisører.
Spørsmålstekst: Hvor enig eller uenig er du i at [FrP / Venstre / en kristen menighet / en muslimsk menighet / en anti-islamsk gruppe / nynazistisk gruppe / en muslimsk-fundamentalistisk gruppe] skal få leie det lokalet til dette formålet?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-11]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 0 Helt uenig 503 18.6% 0.18588322
2 1 99 3.7% 0.03658537
3 2 110 4.1% 0.04065041
4 3 98 3.6% 0.03621582
5 4 83 3.1% 0.03067258
6 5 297 11% 0.10975610
7 6 84 3.1% 0.03104213
8 7 144 5.3% 0.05321508
9 8 197 7.3% 0.07280118
10 9 114 4.2% 0.04212860
11 10 Helt enig 899 33.2% 0.33222469
97 Ikke svart 78 2.9% 0.02882483
98 Ikke spurt 4191 NA


r9helse1_ran


Variabeletikett: [Randomiser hvis rekruttert=8. Velger tilfeldig R9HELSE1A eller R9HELSE1B.]
Teknisk beskrivelse: [Randomiser hvis rekruttert=8.Velger tilfeldig r9helse1a eller r9helse1b.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:2657] [Ugyldige:4240] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Velger r9helse1a. 1336 50.3% 0.5028227
2 Velger r9helse1b. 1321 49.7% 0.4971773
Sysmiss 4240 NA


r9helse1a


Variabeletikett: Tanker når du hører/leser ordet antibiotika [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du på når du hører eller leser ordet antibiotika?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis rekruttert=8 og r9helse1_ran=1.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r9helse1b


Variabeletikett: Tanker når du hører/leser ordene antibiotikaresistente bakterier [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Hva tenker du på når du hører eller leser ordene antibiotikaresistente bakterier?
Tekst etter spørsmål: Vennligst skriv ned det første du kommer på. Vi ønsker alle typer svar, helst et par setninger, eller bare noen få ord om det passer bedre for deg.
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis rekruttert=8 og r9helse1_ran=2.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r9helse3


Variabeletikett: Enig/uenig: Bør bruke mindre ressurser på behandling av sykdommer som skyldes røyking/alkohol/narkotika
Tekst før spørsmål: Mange blir syke på grunn av livsstil knyttet til røyking, høyt alkoholkonsum, misbruk av medisiner/narkotika.
Spørsmålstekst: Er du enig eller uenig i at myndighetene bør bruke mindre ressurser på behandling av sykdommer som skyldes disse formene for livsstil (for eksempel at pasienten må betale høyere egenandel eller motta et mindre ressurskrevende behandlingstilbud enn andre)?
Tekst etter spørsmål: Vi vil etterpå be deg om å begrunne svaret ditt.
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Enig 584 21.6% 0.21581670
2 Uenig 2028 74.9% 0.74944568
97 Ikke svart 94 3.5% 0.03473762
98 Ikke spurt 4191 NA


r9helse3_1


Variabeletikett: Forklaring på hvorfor du er enig i mindre ressursbruk [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Kan du forklare hvorfor du svarte at du er enig i at myndighetene bør bruke mindre ressurser på behandling av sykdommer som skyldes disse formene for livsstil?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis rekruttert=8 og r9helse3=1.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r9helse3_2


Variabeletikett: Forklaring på hvorfor du er uenig i mindre ressursbruk [Data tilbakeholdt av hensyn til anonymitet]
Spørsmålstekst: Kan du forklare hvorfor du svarte at du er uenig i at myndighetene bør bruke mindre ressurser på behandling av sykdommer som skyldes disse formene for livsstil?
Teknisk beskrivelse:

[Spurt hvis rekruttert=8 og r9helse3=2.]

[Tekstdata blir ikke utlevert, av anonymitetshensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.]
Tekniske egenskaper: [Format:character] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-]r9helse2_1


Variabeletikett: Oppfatning, norsk offentlig helsetjeneste: Trygg på å få god behandling hvis du blir akutt og alvorlig syk
Tekst før spørsmål: Vi ønsker nå å stille deg noen spørsmål knyttet til din oppfatning om hvordan den norske, offentlige helsetjenesten fungerer.
Spørsmålstekst: Hvor trygg føler du deg på at du vil få god behandling i det offentlige helsesystemet hvis du blir akutt og alvorlig syk?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært trygg 846 31.3% 0.312638581
2 Trygg 1234 45.6% 0.456023651
3 Noe trygg 341 12.6% 0.126016260
4 Verken trygg eller utrygg 59 2.2% 0.021803400
5 Noe utrygg 88 3.3% 0.032520325
6 Utrygg 45 1.7% 0.016629712
7 Svært utrygg 20 0.7% 0.007390983
97 Ikke svart 73 2.7% 0.026977088
98 Ikke spurt 4191 NA


r9helse2_2


Variabeletikett: Oppfatning, norsk offentlig helsetjeneste: Trygg på å få god behandling hvis du blir alvorlig syk, ikke akutt
Tekst før spørsmål: Vi ønsker nå å stille deg noen spørsmål knyttet til din oppfatning om hvordan den norske, offentlige helsetjenesten fungerer.
Spørsmålstekst: Hvor trygg føler du deg på at du vil få god behandling i det offentlige helsesystemet hvis du blir alvorlig syk (men ikke akutt)?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært trygg 546 20.2% 0.20177384
2 Trygg 1231 45.5% 0.45491500
3 Noe trygg 548 20.3% 0.20251293
4 Verken trygg eller utrygg 92 3.4% 0.03399852
5 Noe utrygg 132 4.9% 0.04878049
6 Utrygg 59 2.2% 0.02180340
7 Svært utrygg 23 0.8% 0.00849963
97 Ikke svart 75 2.8% 0.02771619
98 Ikke spurt 4191 NA


r9helse2_3


Variabeletikett: Oppfatning, norsk offentlig helsetjeneste: Trygg på å få god behandling hvis du opplever plagsom tilstand, hverken akutt eller alvorlig
Tekst før spørsmål: Vi ønsker nå å stille deg noen spørsmål knyttet til din oppfatning om hvordan den norske, offentlige helsetjenesten fungerer.
Spørsmålstekst: Hvor trygg føler du deg på at du vil få god behandling i det offentlige helsesystemet hvis du opplever en plagsom tilstand (men ikke er akutt eller alvorlig syk)?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Svært trygg 281 10.4% 0.10384331
2 Trygg 871 32.2% 0.32187731
3 Noe trygg 761 28.1% 0.28122690
4 Verken trygg eller utrygg 285 10.5% 0.10532151
5 Noe utrygg 243 9% 0.08980044
6 Utrygg 115 4.2% 0.04249815
7 Svært utrygg 74 2.7% 0.02734664
97 Ikke svart 76 2.8% 0.02808574
98 Ikke spurt 4191 NA


r9helse4


Variabeletikett: Kjenner til råd om livsstil/helse fra helsemyndighetene
Spørsmålstekst: Kjenner du til råd om livsstil og helse fra helsemyndighetene, som for eksempel kostholdsråd eller anbefaling om å ta influensavaksine?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-2]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 Ja 2366 87.4% 0.87435329
2 Nei 231 8.5% 0.08536585
97 Ikke svart 109 4% 0.04028086
98 Ikke spurt 4191 NA


r9helse4_1


Variabeletikett: I hvilken grad stoler du på slike råd fra helsemyndighetene?
Spørsmålstekst: I hvilken grad stoler du på slike råd fra helsemyndighetene?
Teknisk beskrivelse: [Spurt hvis rekruttert=8 og r9helse4=1.]
Tekniske egenskaper: [Format:numeric] [Gyldige:6897] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-5]

Verdi Merkelapp Enheter Prosent
1 I svært stor grad 338 14.3% 0.142857143
2 I stor grad 1186 50.1% 0.501267963
3 I noen grad 702 29.7% 0.296703297
4 I liten grad 90 3.8% 0.038038884
5 Ikke i det hele tatt 31 1.3% 0.013102282
97 Ikke svart 19 0.8% 0.008030431
98 Ikke spurt 4531 NA


r9helse4_2


Variabeletikett: I hvilken grad følger du