MEDBORGERNOTATEn innføring i datagrunnlaget til BTs sympatibarometer

Soran Hajo DahlDIGSSCORE
Universitetet i Bergen
August 2021

Dette notatet gir en oversikt over datagrunnlaget som er brukt i BTs sympatibarometer. Barometeret viser hvor godt stortingspartiene er likt av de ulike partienes velgere, og tar utgangspunkt i to spørsmål som er blitt stilt i medborgerpanelet siden første runde høsten 2013. Det ene måler respondentenes sympati til hvert parti, og det andre spør hvilket parti de stemte på ved forrige stortingsvalg.

Sympativariabelen er basert på følgende spørsmål:

Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de ulike politiske partiene 
i Norge.

1. Arbeiderpartiet
2. Høyre
3. Fremskrittspartiet
4. Kristelig Folkeparti
5. Venstre
6. Sosialistisk Venstreparti
7. Senterpartiet
8. Miljøpartiet de Grønne

Svaralternativ:
● Misliker svært mye
● Misliker mye
● Misliker noe
● Verken misliker eller liker
● Liker noe
● Liker mye
● Liker svært mye


Disse svaralternativene er slått sammen til følgende tre kategorier:

Den interaktive funksjonaliteten i sympatibarometeret går ut på at man kan se hva et utvalgt partis velgere synes om de andre partiene. Følgende spørsmål danner grunnlaget for velgergruppene:

Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget 2013/2017?

1. Arbeiderpartiet
2. Høyre
3. Fremskrittspartiet
4. Kristelig Folkeparti
5. Venstre
6. Sosialistisk Venstreparti
7. Senterpartiet
8. Miljøpartiet de Grønne
9. Stemte ikke
10. Har ikke stemmerett
11. Annet:
12. Ikke svart
13. Ikke spurt

Siden perioden som vises i sympatibarometeret spenner to stortingsvalg endres utvalget ved valget i september 2017. Punktene før dette er basert på hva respondentene stemte ved valget i 2013.

For å gjøre opp for skjevheter i datagrunnlaget er grafene som fremstilles vektet med kjønn, alder, geografisk tilhørighet og utdanning. Feilmarginer er beregnet på 5% signifikansnivå.

Tabellen under viser hele datasettet. Hver variabel har en filtreringsmekanisme som kan brukes til å finne frem til spesifikke datapunkt. Siden grafene i sympatibarometeret er basert på underutvalg bestående av et utvalgt partis velgere varierer antall respondenter betydelig mellom store og små partier.