Våren 2014

Kjære medlemmer!
Vårens program er endelig klart og vi håper det vil friste!

 
KURS/WORKSHOP

Onsdag 4. juni, kl. 17:00: «Plantefotografering i praksis»
- Vi følger opp suksessen fra i fjor, og inviterer til en "Workshop" i plantefotografering med Alf Edgar Andresen, som er profesjonell fotograf og ivrig amatørbotaniker, som guide. Vi går ut og tar bilder av planter en times tid. Etterpå ser vi på bildene og vurderer effekten av ulike kamera, brennvidder og eksponering. Vi fremkaller råformat og arbeider med fargegjengivelse ved ulike lysforhold. Kurset er ment for såvel glade amatører som viderekomne, og det er absolutt ingen forutsetning at du var med sist!
Påmelding innen onsdag 28. mai til Bjørn Moe (bjorn.moe@um.uib.no; 92640898).
Oppmøte: Arboretet på Milde, administrasjonen (biblioteket) kl. 17:00. Vi regner med det vil vare til ca. kl. 21:00. Husk: Ta med eget kamera!

TURER

Tirsdag 8. april: Svartediket: Fremmede treslag i fri dressur.
Vi ser på ulike treslag som er plantet og mer eller mindre forvillet langs Tarlebøveien og drøfter problemstilling knyttet til spredning og naturalisering. Dette området er svært lunt, og mange ulike treslag er kommet inn fra hagene i byen eller med skogplanting: spisslønn, platanlønn, bøk, gran, edelgran, lerk, hemlokk, kjempetuja, barlind, bøk og flere har i minst hundre år konkurrert mer eller mindre uhindret under gjengroingen av tidligere beiter og hagemark. I dag ser vi et meget variert og spennende skogbilde der introduserte arter finnes i blanding med stedegne treslag som hengebjørk, svartor, osp, hegg, selje, rogn, eik, furu, einer, barlind, kristtorn og fler. Kanskje får vi også tid til å kikke på lav og moser som etablerer seg som epifytter på trestammene.
Påmelding til turleder Per H. Salvesen (per.salvesen@um.uib.no; 920 111 77).
Oppmøte: ved bommen i Tarlebøveien opp fra demningen i Svartediket kl. 17:30.

Fredag 13. til søndag 15. juni: : «Skogadag på Varaldsøy».
Naturvernforbundet i Kvinnherad arrangerer skogseminar på Varaldsøy helga 13-15. juni. Arrangementet i fjor var svært vellykket og samlet mange deltagere. I løpet av seminaret vil det bl.a. bli besøk til landskapsvernområdet i Gjuvslandslia. Her kan vi se gamle, velstelte enger, hagemarksskog, tallrike barlinder m.m. Vi skal også besøke noen av kjempebarlindene midt på øya, og vi blir kjent med gammel furuskog. Varaldsøy er kjent som et planterikt område, både for karplanter, moser og lav, og det blir rikelig anledning til å bli kjent med alle disse gruppene. Overnatting blir på idylliske Hestviken på sørøstsida av øya. Stedet drives ellers som et kurssted. Her er det sengeplass til mange, og vi får nyte godt av vertskapets rause måltider. Kurset får støtte fra eksterne sponsorer, og deltageravgiften blir beskjeden. Mer info kommer senere.
Kontakt: Anders Lundberg (epost: anders.lundberg@geog.uib.no)

Fredag 20. til søndag 22. juni: «Øyhopping i Fægris tapte paradis».
Helgetur til øyriket i Sunnhordland fra Storsøy og Huglo til Skorpo, Seløy og Ånuglo. Rødlistete arter (småasal, fægrirogn), sjeldne slåtteenger som er i ferd med å forsvinne, strandeng med ormetunge, kalkfuruskog og edelløvskog med store bestand av viltvoksende barlind, kristtorn, bergflette og mange andre sjeldne vestlandsarter. Samtidig får vi også sett resultat av mange tiår med skogplanting med ulike mer eller mindre uvanlige treslag.
Påmelding og avtale om oppmøte/transport: kontakt turleder Per H. Salvesen (per.salvesen@um.uib.no; 920 111 77) innen torsdag 12. juni.
OBS! Kan noen stille med egen båt, gi beskjed så snart som mulig!

Fredag 22. – søndag 24. august: «Møkster – en botanisk oase i Austevoll».
Vestlandsavdelingen inviterer til overnattingstur til øyriket helt i vest, der det finnes en utrolig rik kalkflora på de små øyene Møkster og Litla-Kalsøy. Vi vil komme til å vasse i blodstorkenebb og få se mengder av hjortetunge. Ett av målene for turen er å undersøke øyene for forekomster av de rødlistete artene trollnype (Rosa spinosissima) og skoghøymole (Rumex sanguineus). Det er usikkert om de fortsatt finnes, men trollnype skal være gjenfunnet i fjor, skoghømole er ikke sett siden 1979. Dersom vi finner artene, vil vi som ledd i arbeidet med å sikre disse artene ex situ, samle frø til genbank.
Påmelding og avtale om oppmøte/transport: kontakt turleder Per H. Salvesen (per.salvesen@um.uib.no; 920 111 77) innen mandag 18. august.
OBS! Kan noen stille med egen båt, gi beskjed så snart som mulig!

Program for høsten er for øvrig under arbeid. Vi har noen forslag til møter med foredrag og vi forsøker å få til en helgetur til Ølvehovda og Ulvaneset i august-september. Truet art i området som kan reddes ved å samle frø: småasal, Sorbus subarrarnensis (Rødliste 2010). Mer om dette i august.

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, 25. mars 2014

PS! Sjekkliste for rødlistearter

Vi har laget en foreløbig utgave av en sjekkliste for rødlista arter på Vestlandet. Håper denne lista blir brukt av medlemmene og kommentarer til lista mottas med takk!
Lista finner du HER (PDF-format).

Tidligere program:

Høsten 2013
Våren 2013
Høsten 2012
Våren 2012
Høsten 2011
Våren 2011
Høsten 2010
Våren 2010
Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008